Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy"

Transkrypt

1 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy

2 Ogólna informacja na temat pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE Podstawowe zasady udzielania pomocy regionalnej na terenie Unii Europejskiej Pomoc służy rozwojowi słabo rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie: - nowych inwestycji (początkowych): inwestycje w aktywa materialne, niematerialne i prawne związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa dywersyfikacją produkcji istniejącego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa obliczana w odniesieniu do materialnych i niematerialnych kosztów inwestycyjnych początkowego projektu inwestycyjnego lub w odniesieniu do szacunkowych kosztów wynagrodzenia dla miejsc pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego dopuszczalna tylko w wybranych regionach, gdzie PKBna jednego mieszkańca jest niższy niż 75 % średniej UE

3 Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wartość pomocy wyrażona jest jako procent kosztów kwalifikowanych w zależności od tego, który jest większy koszty inwestycji lub 2 letnie koszty pracy poziom wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw podwyższa się odpowiednio o dodatkowe 20 i 10 punktów procentowych maksymalny poziom wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych jest obniżony

4 Wsparcie dużych projektów inwestycyjnych Inwestycja początkowa, której koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln EUR Koszty kwalifikowane do 50 mln EUR dla części pomiędzy 50 a 100 mln EUR (= B) dla części przekraczającej 100 mln EUR (= C) Skorygowana maksymalna intensywnośćpomocy regionalnej 100 % maksymalnej intensywności pomocy regionalnej 50 % maksymalnej intensywności pomocy regionalnej 34 % maksymalnej intensywności pomocy regionalnej Maksymalna wartość wsparcia dla dużych inwestycji =maksymalna intensywność pomocy regionalnej x ( B C)

5 Wydatki kwalifikowane Koszty inwestycji cena nabycia gruntu (użytkowania wieczystego) cena nabycia(koszty wytworzenia) środków trwałych (np. maszyny) - aktywa muszą być nowe (nie dotyczy MŚP i przejęć) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych (prawa patentowe, licencje, know-how, wiedza technologiczna) w przypadku dużych przedsiębiorstw uwzględnia się do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych koszty związane z najmem lub dzierżawą: a) gruntów,budynków oraz budowli najem / dzierżawa musi trwać co najmniej 5 lat (MŚP 3 lata) od przewidywanego zakończenia projektu b) ruchomości najem / dzierżawa musi mieć postać leasingu finansowego (ze zobowiązaniem zakupu z końcem okresu najmu lub dzierżawy) Koszty pracy 2 letnie (szacunkowe)koszty wynagrodzenia dla miejsc pracy utworzonych (bezpośrednio) w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego (wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne) nowe miejsca pracy powinny zostać stworzone w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników bezpośrednio zatrudnionych w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy

6 Ogólne zasady korzystania z regionalnej pomocy publicznej wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu beneficjent pomocy musi zagwarantować finansowanie inwestycji ze środków własnych na poziomie minimum 25 % inwestycjamusi być utrzymanaprzez okres co najmniej 5 lat od daty jej zakończenia (3 lata w przypadku MŚP) każde nowo utworzone miejsce pracy w związku z inwestycją musi byćutrzymane przez okres co najmniej 5 lat od daty utworzenia (3 lata w przypadku MŚP)

7 Definicja wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) Liczba osób zatrudnionych (osoby zatrudnione na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo) obejmuje: pracowników, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli kierowników, wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez uwzględniania podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich. Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa

8 Definicja wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) Aby opracować dane przedsiębiorstwa należy ustalić, czy jest ono przedsiębiorstwem: niezależnym partnerskim związanym

9 Definicja wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) -w przypadku przedsiębiorstwa niezależnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi i pułapy, jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych. -przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25% kapitału lub głosów, i nadal pozostawać przedsiębiorstwem niezależnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są powiązani. Jeżeli owi inwestorzy są ze sobą powiązani, wówczas nasze przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub związane.

10 Definicja wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) - w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego przy ustalaniu, czy kwalifikuje się ono do przyznania mu statusu MŚP, należy dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa - procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach(w zależności, który jest większy)

11 Definicja wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) Aby ustalić, czy nasze przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych naszego przedsiębiorstwa Definicja dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w jednym z poniższych związków: -przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie, -przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa -przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie -przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie Nasze przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem związanym w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań rocznych lub jest ono ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa

12 Formy pomocy regionalnej dostępne na terenie miasta Bydgoszczy zwolnienie z podatku od nieruchomości zwolnienie z podatku dochodowego CIT w PSSE granty rządowe granty współfinansowane ze środków unijnych można łączyć poszczególne instrumenty wsparcia (z pewnymi wyjątkami) pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy dla projektu

13 Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków i budowli stanowiących nową inwestycję, na których zostaną utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją: co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro i małych przedsiębiorców, co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców, co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt. 1-2 utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji przedsiębiorca ubiegający się o pomoc (zwolnienie z podatku od nieruchomości) na podstawie tej uchwały musi złożyć zgłoszenie o zamiarze skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, nie później jednak niż przed dniem 30 czerwca 2014 roku zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje nie dłużej niż 3 lata. przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, gdy nowa inwestycja lub zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają: budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami, budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw, budynki lub ich części związane z działalnością instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami, budynki lub ich części związane z działalnością logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

14 -ok. 280 ha -odległość od centrum Miasta 5 km -odległość od portu lotniczego 3 km -bardzo dogodne położenie dostępność komunikacyjna - własna stacja kolejowa Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bydgoszczy -ok. 35 ha zlokalizowanych w Bydgoskim Parku Przemysłowo -Technologicznym objętych podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; - korzyści dla Inwestorów zwolnienie podatkowe w wysokości 50% z tytułu: a) kosztów nowej inwestycji i/lub, b) kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. -dla małych przedsiębiorców maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto; -dla średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej podwyższa się o 10 punktów procentowych brutto;

15 Niedozwolona działalność w PSSE w Bydgoszczy - przykłady wytarzanie materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzanie paliw silnikowych, a także wyrób, rozlew i przetwarzanie napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów, prowadzenie ośrodków gier, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, roboty budowlane, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli oraz usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, usługi w zakresie informacji i komunikacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, z wyjątkiem - usług w zakresie audytu finansowego, - usług rachunkowo księgowych, - usług w zakresie badań i analiz technicznych, - usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (B+R) - usług centrów telefonicznych (call center) działalność gospodarcza, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji na produkcję, transport i handel paliwami i energią, produkcja pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, rybołówstwo i akwakultura, hutnictwo żelaza i stali, górnictwo węgla Dodatkowo w obszarze podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego nie jest dozwolone prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i przetwarzania środków spożywczych.

16 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w PSSE koszty inwestycji minimum 100 tys. EUR utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku MŚP przez okres nie krótszy niż 3 lata utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres minimum 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych; w przypadku MŚP przez okres nie krótszy niż 3 lata obowiązek utrzymania miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat; w przypadku MŚP nie krótszy niż 3 lata

17 Granty rządowe System wsparcia inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki Inwestycje produkcyjne: motoryzacja elektronika lotnictwo biotechnologia duże inwestycje w innych sektorach Nowoczesne usługi: ICT (Technologie informatyczne i telekomunikacyjne) SSC (Centra usług wspólnych)bpo Działalność badawczo rozwojowa B+R

18 Granty rządowe Sektor Nowe miejsca pracy oraz Nakłady inwestycyjne Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy Produkcja mln PLN Nowoczesne usługi mln PLN B+R mln PLN Duża inwestycja w innym sektorze 200 lub mln PLN lub 500 mln PLN Max. wysokość pomocy od 3200 PLN do PLN

19 Granty rządowe Sektor Duża inwestycja w innym sektorze Nowe miejsca pracy oraz Nakłady inwestycyjne Wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji Max. wysokość pomocy Produkcja mln PLN 2% do 12,5% kosztów 200 inwestycyjnych lub mln PLN lub 500 mln PLN B+R mln PLN do 10%

20 Instrumenty rynku pracy pośrednictwo pracy pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do zatrudnienia refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy staże praktyczne przygotowanie kandydatów do późniejszego zatrudnienia; stażtrwado6miesięcy szkolenia Powiatowy Urząd Pracy oferuje możliwość organizacji i sfinansowania dowolnego, wskazanego przez pracodawcę szkolenia. Urząd Pracy może także pokryć koszty egzaminów, dyplomów, licencji itp., niezbędnych do wykonywania danego zawodu wszystkie powyższe instrumenty przeznaczone są dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1237 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo