Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Automatyzacja Obliczeń Finansowych 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki semestr forma studiów sposób ustalania oceny końcowej modułu Damian Bruckner zimowy niestacjonarne średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta wykład MSpe_fns_1 prowadzący Damian Bruckner grupa(-y) Studenci, którzy wybrali ten moduł treści zajęć Przewiduje się realizację następujących treści programowych realizowanych w wymiarze 2 godz. 1. Przedstawianie danych w postaci tabeli - zaawansowane formatowanie tabel, formatowanie tekstu, formatowanie liczb, zasady wprowadzania formuł, wstawianie funkcji do formuł, adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, serie danych. Operacje na datach i czasie kalendarz gregoriański, formatowanie daty i czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni między dwiema datami, dla danej daty wyznaczenie roku, miesiąca, dnia miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty znając rok, miesiąc, dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od początku roku, ile dni pozostało do końca roku, ile dni pozostało do końca miesiąca. Czas jako część doby. Wyznaczanie godzin, minut i sekund. Dodawanie czasu.

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Operacje na tekstach - formuły wykorzystujące funkcje tekstowe - zliczanie określonych znaków w komórce, odnalezienie pierwszego, ostatniego słowa w łańcuchu znaków, utworzenie inicjałów, zamiana kolejności występowania nazwiska i imienia. Elementy matematyki finansowej wartość pieniądza w czasie, wzór bankierów, obliczenia dla inwestycji, spłata kredytu. 3. Wbudowane funkcje Excela do obliczeń związanych z wartością pieniądza w czasie kapitalizacją, dyskontowaniem, kredytem, rachunkiem rentowym FV, PV, NPER, RATE, PMT,PPMT, IPMT. Symulacje obliczeń podatkowych zasady obliczania podatku, skale podatkowe, podatek liniowy, automatyczne wyznaczanie podatku dla tysięcy kwot. 4. Operacje na tablicach - Rozszerzenie działania funkcji jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ, CZĘSTOŚĆ, MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie układu równań liniowych o n niewiadomych. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach liczbowych: ŚREDNIA, MAX, MIN, MAX.K, MIN.K, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI. Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS. 5. Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej - praca z tabelami, kolumny obliczeniowe, sortowanie i filtrowanie danych, wyznaczanie unikatowych rekordów, używanie funkcji bazy danych, grupowanie danych, tabela przestawna, zmiana funkcji agregującej, grupowanie pozycji w tabeli przestawnej. Wykres przestawny jako graficzne przedstawienie danych z tabeli przestawnej. 6. Narzędzie Solver - komórka celu, wybór zadania Maks czy Min, komórki zmiennych, wprowadzenie ograniczeń, wybór metody rozwiązywania, opcje. Przykładowe zadania dotyczące minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysku. 7. Własne funkcje w Excelu - Podstawy języka Visual Basic dla Aplikacji. Typy zmiennych, instrukcja warunkowa, pętle, wybrane funkcje wbudowane, definiowanie własnych funkcji w edytorze Visual Basic. Wywoływanie własnych funkcji w wyrażeniach Excela. Makra rejestracja makra, modyfikacja makra w edytorze Visual Basic, uruchamianie makr, przypisanie makra do przycisku umieszczonego w arkuszu. 8. Regresja liniowa podstawy teoretyczne, wykorzystanie wbudowanego narzędzia do wyznaczania regresji i trendu w pakiecie analizy danych w Excelu.

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć Wykład przy wykorzystaniu projektora multimedialnego, studiowanie notatek z wykładów oraz literatury wymienionej w sylabusie samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz problemów zadawanych podczas ćwiczeń przygotowanie się do egzaminu 2 godz. (7 wykładów) co dwa tygodnie 1 godz. (1 wykład) 1. Pomoc program Excel John Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion Damian Brűckner, Visual Basic w Excelu. Przykłady zastosowań. PBN. Katowice Wersja elektroniczna na stronie: 1.Loren Abdulezer, Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion, Wykorzystanie wydziałowej platformy Moodle laboratorium prowadzący grupa(-y) treści zajęć metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja MSpe_fns_2 Damian Bruckner Studenci, którzy wybrali ten moduł rozwiązywanie zadań z 15 zestawów, z których każdy jest dokładnie dopasowany do każdej części wykładu (patrz treść wykładów) jak w opisie modułu samodzielne rozwiązywania zadań z zestawów zadań umieszczonych przez wykładowcę na platformie Moodle a zgodnie z zamieszczonym tam harmonogramem 2 godziny co dwa tygodnie, ul. Bankowa 14, sale wg planu zajęć

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć jak w przypadku wykładów jak w przypadku wykładów platforma Moodle a (dla osób zapisanych na kurs) 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu aktywność na zajęciach (-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca( -e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne Damian Bruckner MSpe_w_1 Studenci, którzy wybrali ten moduł Opanowanie zakresu materiału z wykładu 1. Znajomość zaawansowanego formatowania tabel, formatowania tekstu, formatowania liczb, zasady wprowadzania formuł, wstawiania funkcji do formuł, adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. Znajomość operacji na datach i czasie kalendarz gregoriański, formatowanie daty i czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni między dwiema datami, dla danej daty wyznaczenie roku, miesiąca, dnia miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty znając rok, miesiąc, dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od początku roku, ile dni pozostało do końca roku, ile dni pozostało do końca miesiąca. Znając datę wyznaczyć liczbę dni w tym miesiącu. Wyznaczenie daty pierwszego określonego dnia tygodnia w miesiącu. Czas jako część doby. Wyznaczanie godzin, minut i sekund. Dodawanie czasu. 2. Znajomość operacji na tekstach - formuły wykorzystujące funkcje tekstowe - zliczanie określonych znaków w komórce, obliczanie liczby wyrazów w komórce, odnalezienie pierwszego, ostatniego słowa w łańcuchu znaków, odnalezienie nazwy pliku na jego ścieżce dostępu, utworzenie inicjałów, zamiana kolejności występowania nazwiska i imienia. Znajomość elementów matematyki finansowej wartość pieniądza w czasie, wzór bankierów, obliczenia dla inwestycji,

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 spłata kredytu. 3. Znajomość wbudowanych funkcji Excela do obliczeń związanych z wartością pieniądza w czasie kapitalizacją, dyskontowaniem, kredytem, rachunkiem rentowym FV, PV, NPER, RATE, PMT,PPMT, IPMT. Znajomość symulacji obliczeń podatkowych zasady obliczania podatku, skale podatkowe, podatek liniowy, automatyczne wyznaczanie podatku dla tysięcy kwot. 4. Znajomość operacji na tablicach - rozszerzenie działania funkcji jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ, CZĘSTOŚĆ, MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie układu równań liniowych o n niewiadomych. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach liczbowych: ŚREDNIA, MAX, MIN, MAX.K, MIN.K, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI. Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS. 5. Znajomość analizy danych za pomocą tabeli przestawnej - praca z tabelami, kolumny obliczeniowe, sortowanie i filtrowanie danych, wyznaczanie unikatowych rekordów, używanie funkcji bazy danych, grupowanie danych, tabela przestawna, zmiana funkcji agregującej, grupowanie pozycji w tabeli przestawnej. Znajomość wykresu przesyawnego. 6. Znajomość narzędzia Solver - komórka celu, wybór zadania Maks czy Min, komórki zmiennych, wprowadzenie ograniczeń, wybór metody rozwiązywania, opcje. Przykładowe zadania dotyczące minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysku. 7. Znajomość zasad pisania własnych funkcji w Excelu - Podstawy języka Visual Basic dla Aplikacji. Typy zmiennych, instrukcja warunkowa, pętle, wybrane funkcje wbudowane, definiowanie własnych funkcji w edytorze Visual Basic. Wywoływanie własnych funkcji w wyrażeniach Excela. Znajomość makr rejestracja makra, modyfikacja makra w edytorze Visual Basic, uruchamianie makr, przypisanie makra do przycisku umieszczonego w arkuszu. 8. Znajomość Regresji liniowej podstawy teoretyczne, wykorzystanie wbudowanego narzędzia do wyznaczania regresji i trendu w pakiecie analizy danych w Excelu. kryteria oceny Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 przebieg procesu weryfikacji Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle Egzamin pisemny (przy komputerze) sprawdziany pisemne (-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca( -e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne Damian Bruckner MSpe_w_2 Studenci, którzy wybrali ten moduł 1. Umiejętność: zaawansowanego formatowania tabel, formatowania tekstu, formatowania liczb, wprowadzania formuł, wstawiania funkcji do formuł, adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. Umiejętność operacji na datach i czasie: formatowanie daty i czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni między dwiema datami, dla danej daty wyznaczenie roku, miesiąca, dnia miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty znając rok, miesiąc, dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od początku roku, ile dni pozostało do końca roku, ile dni pozostało do końca miesiąca. Znając datę wyznaczyć liczbę dni w tym miesiącu. Czas jako część doby. Wyznaczanie godzin, minut i sekund. Dodawanie czasu. 2. Umiejętność operacji na tekstach - formuły wykorzystujące funkcje tekstowe - zliczanie określonych znaków w komórce, obliczanie liczby wyrazów w komórce, odnalezienie pierwszego, ostatniego słowa w łańcuchu znaków, odnalezienie nazwy pliku na jego ścieżce dostępu, utworzenie inicjałów, zamiana kolejności występowania nazwiska i imienia. Umiejętność stosowania elementów matematyki finansowej wartość pieniądza w czasie, wzór bankierów, obliczenia dla inwestycji, spłata kredytu. 3. Umiejętność stosowania budowanych funkcji Excela do obliczeń związanych z wartością pieniądza w czasie kapitalizacją, dyskontowaniem, kredytem, rachunkiem rentowym FV, PV, NPER, RATE, PMT,PPMT, IPMT. Umiejętność symulacji obliczeń podatkowych obliczania podatku, automatyczne wyznaczanie podatku dla tysięcy kwot. 4. Umiejętność operacji na tablicach - rozszerzenie działania funkcji jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ, CZĘSTOŚĆ, MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 układu równań liniowych o n niewiadomych. Funkcje o argumentach tablicowych i wartościach liczbowych: ŚREDNIA, MAX, MIN, MAX.K, MIN.K, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI. Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS. 5. Umiejętność analizy danych za pomocą tabeli przestawnej - praca z tabelami, kolumny obliczeniowe, sortowanie i filtrowanie danych, wyznaczanie unikatowych rekordów, używanie funkcji bazy danych, grupowanie danych, tabela przestawna, zmiana funkcji agregującej, grupowanie pozycji w tabeli przestawnej. Umiejętność tworzenia wykresu przestawnego jako graficznego przedstawienia danych z tabeli przestawnej. 6. Umiejętność korzystania z narzędzia Solver przy rozwiązywaniu zadań dotyczących minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysku. 7. Umiejętność pisania własnych funkcji w Excelu. Umiejętność wywoływanie własnych funkcji w wyrażeniach Excela. Umiejętność rejestracji makra, modyfikacji makra w edytorze Visual Basic, uruchamiania makra, przypisania makra do przycisku umieszczonego w arkuszu. 8. Umiejętność wykorzystania wbudowanego narzędzia do wyznaczania regresji i trendu w pakiecie analizy danych w Excelu. kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle egzamin (-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca( -e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne Damian Bruckner MSpe_w_3 Studenci, którzy wybrali ten moduł Umiejętności uwzględnione w wymaganiach merytorycznych dla sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz znajomości

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji faktów wymienione w wymaganiach merytorycznych weryfikacji efektów kształcenia w zakresie aktywności na zajęciach. Zaleczenie ćwiczeń - Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań Zaliczenie wykłady ocena egzaminu praktycznego zdawanego przy komputerze Zaliczenie modułu średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i zaliczenia Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle Egzamin pisemny (przy komputerze)

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych 1 Przykłady dostępnych na rynku arkuszy kalkulacyjnych Trener porówna i zademonstruje wybrane arkusze kalkulacyjne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+

PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ Warszawa, sierpień 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Efektywni 50+

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo