Janusz Turski. Wice-przewodniczący FORUM CO2. Warszawa, 27 październik 2009 roku 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Turski. Wice-przewodniczący FORUM CO2. Warszawa, 27 październik 2009 roku 1"

Transkrypt

1 I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Jak wygrać na efektywności,,efektywność w przemyśle Janusz Turski Wice-przewodniczący FORUM CO2 Warszawa, 27 październik 2009 roku 1

2 Plan prezentacji Zadania dla poszczególnych segmentów rynku energii w zakresie efektywności energetycznej; Niektóre źródła frustracji przedsiębiorców w przemyśle; Wyzwania przed menedżerami w przemyśle; Najpowszechniej podejmowanie działania dla poprawy efektywności energetycznej w przemyśle; Przykłady innowacyjnych przedsięwzięć na poziomie zakładu; Konkluzje.

3 Konieczne jest zdefiniowanie zadań dla poszczególnych segmentów rynku energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej: Zadania dla użytkowników końcowych Przemysł Sektor energetyczny Gospodarstwa domowe Sektor publiczny Zadania dla wytwarzania energii elektrycznej Zadania dla przesyłu i dystrybucji Zadania dla transportu

4 Frustracje przedsiębiorców mogą wynikać z przyczyn jak niżej: Zainwestowanie ogromnych środków finansowych do roku 2001 w ograniczanie emisyjności i dostosowywanie zakładów do wymogów środowiska, zamiast zrekompensować koszty, np. z wykorzystaniem instrumentu premii z tytułu podjęcia wczesnych działań (ang.early-action) skutkowało ich ukaraniem w postaci drastycznego zmniejszenia liczby uprawnień do emisji. W strategiach długookresowych najbardziej progresywnych zakładów, ich menedżerowie zostali pozbawieni potencjalnych korzyści, które mogły wynikać z mechanizmu obrotu nadwyżkami uprawnień do emisji, zgodnie z założeniami dyrektywy 2003/87/WE PE i Rady z dn r. Środki finansowe pozyskane z handlu uprawnieniami do emisji nie mogły zostać przeznaczone na uczestnictwo w procesie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14000, EMAS), inwestycji w energooszczędne technologie, w badania innowacyjne mające na celu ograniczyć energochłonność. Sr. fin. ze źródeł Krajowego systemu zielonych inwestycji, przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej (Rozp. RM z dn ) mogą okazać się b. trudne do pozyskania w wyniku zbyt zbiurokratyzowanych kryteriów dostępu.

5 Wyzwania przed menedżerami w przemyśle polegają na: Przewartościowaniu tradycyjnego sposobu zarządzania energią w kontekście nowej logiki biznesowej. Każda decyzja o znaczeniu strategicznym powinna być podporządkowana twardym realiom funkcjonowania firmy w kontekście spełnienia coraz ostrzejszych standardów UE w zakresie wymagań środowiskowych. Zrozumieniu nieuniknionej potrzeby dokonania zmian strukturalnych w organizacji wszystkich kluczowych elementów procesu produkcyjnego w danym sektorze priorytetem dążenie do obniżenia kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie przemysłowym (powołanie pionu ds. efektywności energetycznej, wprowadzenie audytu wydatków na zakupy energii jako narzędzie wspierające jej oszczędności, inne kroki). Przyjęciu nowego podejścia w procesie planowania strategicznego rozwoju firmy, gotowość do wdrażania innowacyjnych rozwiązań; konieczność zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szans wynikających z rozwoju konkurencyjnego rynku energii.

6 Wyzwania, c.d. Aplikacji wyłącznie takich rozwiązań w procesach technologicznych, które są zgodne ze standardami branżowymi (BREF) oraz najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) w poszczególnych segmentach produkcji. Podjęciu rzeczywistych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej własnych źródeł energii, poprawy wskaźników energooszczędności istniejących instalacji produkcyjnych, uniknięcia grzechu zaniechania poprzez m/in. zapewnienie środków finansowych na inwestycje poprawiające efektywność produkcji i redukujące do max. jej energochłonność. Przyjęciu systemu benchmarkowego jako profesjonalnego podejścia w dążeniu do ograniczenia zużycia energii.

7 Najpowszechniej podejmowane działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakresie procesów jednostkowych: wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wysokosprawne pompy, wentylatory, turbozespoły i kotły, wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnych obiegach gazowo - parowych, pracujących na paliwach gazowych, substytucja paliw węglowych gazowymi w innych urządzeniach energetycznych, odzysk energii odpadowej, setki zainstalowanych przetwornic częstotliwości, przeróbka kotłów węglowych na biomasowe.

8 Przykłady innowacyjnych przedsięwzięć energooszczędnych w przemyśle: Inwestycje mające na celu wypieranie paliwa węglowego, poprzez przyłączanie instalacji paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, biomasa, biogaz), pozyskiwanych ze źródeł lokalnych celem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego do procesów produkcji (np. Arctic Paper SA,, ). Inwestycje mające na celu zwiększenie udziału zielonej energii, wytwarzanej we własnych źródłach poprzez wykorzystywanie kotłów fluidalnych do spalania biomasy o wyższej kaloryczności (dzięki redukcji jej wilgotności), np. przy produkcji pary wysokoprężnej na potrzeby technologiczne ale także do generowania energii elektrycznej w turbinie upustowej; budowa suszarni biomasy (np. Mondi Packaging Paper SA;,.. ). Inwestycje w instalacje do beztlenowego oczyszczania ścieków; wstępne ich kondycjonowania prowadzące do wytwarzania biogazu ze ścieków generowanych podczas procesów produkcyjnych bądź z osadów pochodzących z biologicznej oczyszczalni ścieków.

9 Przykłady cd. Możliwości alternatywnego spalania biogazu przy normalnym, ruchu kierowanego do kotła węglowego, a podczas jego postoju z opcja przekierowania do kotła biomasowego z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (zainstalowane palniki w obu kotłach); zaletą instalacji palników w kotle węglowym będzie wyparcie z niego nieco większej ilości węgla aniżeli z kotła CFB, współspalającego węgiel z odpadami drzewnymi. Redukcja spalania w elektrociepłowniach zasilających procesy produkcyjne na rzecz zwiększenia udziału biopaliw, w połączeniu z procesem wysokosprawnej kogeneracji (np. w 2009 r, green-field investment w Stora Enso,.. ). Odzyskiwanie ciepła z cieczy cyrkulacyjnej płuczki oparów na etapie regeneracji ługów. Metoda pozwala na wykorzystanie tego ciepła do podgrzewania wody zasilającej kotły energetyczne elektrociepłowni, które wytwarzać mogą ciepło technologiczne na potrzeby produkcji docelowej (np. International Paper,.. ).

10 Przykłady cd. Ograniczenia jednostkowego zużycia energii elektrycznej w układach próżniowych. Ze względu na wysoki potencjał oszczędności energii pochłanianej w procesie wytwarzania podciśnienia, bezpośrednio przekładającego się na ślad węglowy (carbon-foot print) produkowanych asortymentów. Zamiast zasilania biogazem niskosprawnego silnika napędzającego generator wysyłanie powstającego biopaliwa rurociągiem do istniejących elektrociepłowni (np. MPP Świecie,. ).

11 Konkluzje : Przemysł jest gotów podjąć wysiłek aby wygrać walkę z globalnymi zmianami klimatu (ang: Winning the battle against climate change). Istnieje świadomość potrzeby aktywnego zaangażowania wielu sektorów w proces rozwoju potencjału badawczego na rzecz poszukiwania nowych rozwiązań dla przemysłu europejskiego (np. poprzez platformy technologiczne), celem wzmocnienia procesu wdrażania innowacji poprawiających efektywność energetyczną.

12 Konkluzje c.d. Wprowadzenie przygotowywanych obecnie zmian w ustawie Prawo energetyczne, stwarza realne szanse dla przemysłu aby wykorzystał możliwości związane z promocją wytwarzania energii i ciepła w warunkach energii odnawialnej (OZE), a także zahamowania wzrostu kosztów zakupu energii przez odbiorców końcowych (obecnie trwają prace w Podkomisji Sejmowej I czytanie wersji rządowej). Projekt zmian przepisów ustawy o,,efektywności energetycznej powinien uwzględniać implikacje wynikające z planowanych regulacji dla przemysłu (np. wiele krytycznych uwag ze strony Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie IGCP). 12

13 Konkluzje c.d. Istnieje obawa, że wobec opóźniania procesu zmian systemowych w energetyce zawodowej, odbiorcy przemysłowi długo jeszcze nie będą mieli możliwości bezpiecznego zakupu energii elektrycznej w Polsce. W naszym odczuciu należy jak najszybciej zlikwidować dalszą praktykę nieuzasadnionego obciążania kosztami cen energii podmioty produkcyjne przez energetykę zawodową. Przedsiębiorcy oczekują wprowadzenia transparentnego systemu wsparcia ze środków publicznych, a także ulg znacznych kredytowych (tax incentives) na zakupy lub inwestycje energooszczędne. Zainteresowani inwestycjami w naszej branży na terenie Polski charakteryzują się tym, że znacznie lepiej radzą sobie z ryzykiem o charakterze rynkowym niż z ryzykiem mającym swoje źródło w krajowych uwarunkowaniach politycznych.

14 Konkluzje c.d. Stabilne i przewidywalne warunki funkcjonowania rynku wewnętrznego energii, mogą zatem okazać się dla przemysłu krajowego ważniejsze niż potencjalne korzyści spowodowane akcesją Polski do UE. Z drugiej strony, jeśli polski przemysł zostanie w tyle w światowym wyścigu w zdobywaniu rynków opartych na technologiach niskoemisyjnych, to pojawi się ryzyko, że nasze cele trzeba będzie realizować z zastosowaniem technologii z importu. Istnieją poważne wątpliwości wśród wielu sektorów przemysłu - czy mechanizm ESCO (Energy Saving Company) z perspektywy przedsiębiorstw zajmujących się wprowadzaniem oszczędności w zużyciu energii umożliwi sfinansowanie inwestycji z wygenerowanych w ten sposób środków.

15 Dziękuję za uwagę Janusz Turski Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) Fila biura SPP w Warszawie Al. Jerozolimskie 44, lok

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce

Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce Prof. dr hab. inŝ. Tadeusz Skoczkowski Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Warszawa, 16 marca 2011 3X20% (2007) Dyrektywa 2002/91/WE

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu RAPORT Z DEBATY Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo