Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW"

Transkrypt

1 Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

2 SPIS TREŚCI I. Analiza. 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz aktualny stan prawny w zakresie będącym przedmiotem projektowanej ustawy. 2. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy. 3. Możliwość podjęcia alternatywnych środków. 4. Podmioty, na które ma oddziaływać ustawa. 5. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródła ich pokrycia. II. Przedstawienie propozycji rozstrzygnięć. 6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanej ustawy. 7. Przepisy merytoryczne. 8. Upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych. 9. Sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej. 10. Przepisy przejściowe. 11. Przepisy dostosowujące. 12. Przewidywany termin wejścia w życie projektowanej ustawy. III. Ocena przewidywanych skutków społeczno gospodarczych regulacji. 13. Analiza wpływu projektowanej ustawy na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, b) rynek pracy, c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, d) sytuację i rozwój regionalny. 14. Wyniki konsultacji społecznych. 2

3 I. Analiza. 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz aktualny stan prawny w zakresie będącym przedmiotem projektowanej ustawy. Prowadzenie pojazdu jest czynnością wymagającą ogromnego skupienia, ciągłej koncentracji i uwagi. Dotyczy to zwłaszcza kierowców zawodowych, którzy większość swojego czasu pracy spędzają na prowadzeniu pojazdu, niezależnie od warunków na drodze, warunków pogodowych i pory dnia. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w transporcie opracowane zostały przepisy regulujące czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów, okresy przerw i odpoczynku. Przestrzeganie tych przepisów przez kierowców może znacząco wpłynąć na poprawę ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcy z państw Unii Europejskiej podlegają przepisom wewnętrznym poszczególnych państw, a także wymienionym niżej aktom prawnym, jeżeli wykonują przewozy objęte tymi przepisami, tj.: - dyrektywie 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z , s. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 4, s. 224); - rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z , s. 1, z późn. zm.); - Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U z 1999 r. Nr 94, poz oraz z 2009 r. Nr 190, poz. 1479). Wymienione akty prawne określają w szczególności maksymalny tygodniowy czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów, okresy przerw i odpoczynków, odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych. W Polsce dyrektywa 2002/15/WE została wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.). Wszyscy kierowcy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy podlegają przepisom ustawy o czasie prac kierowców. Ustawa określa czas pracy tych kierowców, a ponadto obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz umowie AETR, a także okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i niebędących pracownikami, wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami służącymi do przewozu osób. 3

4 Kierowcy wykonujący przewozy drogowe rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony lub osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (z wyłączeniami określonymi w tym rozporządzeniu) lub umowie AETR, jeśli wykonują przewóz pomiędzy Wspólnotą a państwem trzecim innym niż Szwajcaria lub państwami będącymi stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo przewóz poprzez takie państwo. Oznacza to, że ta grupa kierowców musi przestrzegać przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. Przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR podlegają również przedsiębiorcy wykonujący osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem, jeśli wykonują przewozy drogowe, do których ma zastosowanie to rozporządzenie lub umowa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z , s. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t.1 s. 227) kierowcy wykonujący przewozy drogowe, podlegający rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR, zobowiązani są do rejestrowania za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia rejestrującego (tachografu cyfrowego lub analogowego) wykonywanych przez siebie czynności, tj. czasu prowadzenia pojazdu, przerw w pracy i okresów dziennego odpoczynku, okresów gotowości oraz czynności określonych jako inna praca. Kierowcy ci, zgodnie z art. 15 ww. rozporządzenia, na żądanie funkcjonariuszy służb kontrolnych muszą okazać, za bieżący dzień i poprzednie 28 dni, wykresówki - jeśli pojazd jest wyposażony w tachograf analogowy lub wydruki i kartę kierowcy - jeśli pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy. Na podstawie przedstawionych danych funkcjonariusze ustalają, czy kierowca przestrzega przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy i okresach dziennego odpoczynku. W Polsce zgodnie z art. 50 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) kontrola przestrzegania przepisów rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (EWG) nr 3821/85 jest zadaniem Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola jest prowadzona zgodnie z Krajową Strategią Kontroli opracowywaną, na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Służby Celnej i Głównym Inspektorem Pracy. Inspektor wykonujący kontrolę może prowadzić odpowiednie czynności po zatrzymaniu pojazdu na drodze lub w siedzibie przedsiębiorcy. Nieprzestrzeganie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, naruszanie przerw i odpoczynku, brak wykresówek lub wydruków z tachografu cyfrowego oraz brak zaświadczenia o działalności podlega karze, której wysokość określa załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stosownie do art. 89 ww. ustawy do kontroli karty kierowcy, zapisów urządzenia rejestrującego czas jazdy, obowiązkowych przerw, czasu odpoczynku oraz zaświadczenia o działalności kierowcy, uprawnieni są ponadto funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze 4

5 celni, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy PIP dokonują kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.) określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, a także sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa obejmuje swoim zakresem zagadnienia nieuregulowane w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, a także wskazuje na obowiązek stosowania tego rozporządzenia przy wydawaniu świadectwa funkcjonalności dla tachografu cyfrowego, prowadzeniu warsztatu zajmującego się instalacją, naprawą i sprawdzaniem tachografów cyfrowych, wydawaniu kart do tachografu cyfrowego przez właściwy podmiot. 2. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy. Potrzeba nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o systemie tachografów cyfrowych i ustawy o transporcie drogowym wynika z konieczności: a) wdrożenia do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, b) dostosowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ad. a) Zgodnie z art. 2 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego przepisy dyrektywy stosuje się do kierowców pracujących na własny rachunek od dnia 23 marca 2009 r. Stosownie do art. 2 ust. 1 akapit 3 dwa lata przed wejściem w życie tego przepisu Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie zawierające analizę konsekwencji wyłączenia kierowców pracujących na własny rachunek z zakresu dyrektywy. Sprawozdanie to było podstawą do przygotowania w 2007 r. projektu dyrektywy wyłączającej kierowców pracujących na własny rachunek z zakresu dyrektywy. Prace legislacyjne trwały prawie trzy lata i zakończyły się 30 czerwca 2010 r. decyzją o wycofaniu projektu nowelizacji, po jego odrzuceniu w dniu 16 czerwca przez Parlament Europejski. W związku z wycofaniem projektu, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej Matthias Ruete zwrócił się w dniu 12 lipca 2010 r. do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej o informację dotyczącą sposobu wdrożenia art. 2 ust. 1 dyrektywy. W tej sytuacji należy dostosować przepisy ustawy o czasie pracy kierowców do art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE. 5

6 Planowana zmiana ustawy o czasie pracy kierowców powoduje konieczność zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w części dotyczącej zadań Inspekcji Transportu Drogowego oraz zmiany Załącznika do ustawy zawierającego wyszczególnienie naruszeń i wysokość kary za te naruszenia. Ad. b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa zawiera przywołania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z , s. 1), które należy zaktualizować w związku z wydaniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowującego po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 339 z , s. 3). Ponieważ możliwe są kolejne dostosowania do postępu technicznego, ogłaszane w rozporządzeniach KE, najbardziej właściwą formą nowelizacji ustawy o systemie tachografów cyfrowych, niewymagającą każdorazowych zmian ustawy, jest zmiana metryki wymienionego w art. 2 pkt 1 ww. ustawy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wprowadzająca późniejsze zmiany tego rozporządzenia i zastąpienie przywoływanego w ustawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 Załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/ Możliwość podjęcia alternatywnych środków. Nie ma innej możliwości wdrożenia do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego niż zmiana ustawy o czasie pracy kierowców. Pozostałe przepisy dyrektywy 2002/15/WE zostały również implementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Również dostosowanie polskich przepisów do zmian rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 może nastąpić tylko poprzez zmianę ustawy o systemie tachografów cyfrowych, ponieważ obecne przywołania w ustawie odnoszą się do nieaktualnego rozporządzenia. Opracowanie projektu założeń do ustawy i przedłożenie go pod obrady Rady Ministrów zostało zgłoszone jako propozycja do Programu prac Rady Ministrów na I półrocze 2011 r. na I kwartał 2011 r. 4. Podmioty, na które będzie oddziaływał projekt. 6

7 Projektowana ustawa będzie oddziaływać na przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR, podmiotów wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy oraz na organy kontrolne. Projektowana ustawa oddziaływać będzie również na Prezesa Głównego Urzędu Miar, jako organu właściwego w sprawach świadectwa funkcjonalności, homologacji typu tachografu cyfrowego i karty oraz w sprawach wydawania zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji i aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, podmioty ubiegające się o wydanie świadectwa funkcjonalności, podmioty prowadzące warsztaty, które instalują, aktywują, naprawiają i sprawdzają tachografy cyfrowe, podmiot wydający karty do tachografów cyfrowych, ministra właściwego do spraw transportu jako organu zarządzającego systemem tachografów cyfrowych. 5. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródła ich finansowania. Uchwalenie projektowanej ustawy nie wygeneruje wydatków sektora finansów publicznych. II. Przedstawienie propozycji rozstrzygnięć. 6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanej ustawy. Projektowana ustawa dotyczy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR, podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także Prezesa Głównego Urzędu Miar, jako organu właściwego w sprawach świadectwa funkcjonalności, homologacji typu tachografu cyfrowego i karty oraz w sprawach wydawania zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji i aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, podmiotów ubiegających się o wydanie świadectwa funkcjonalności, podmiotów prowadzących warsztaty, które instalują, aktywują, naprawiają i sprawdzają tachografy cyfrowe, podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych, ministra właściwego do spraw transportu jako organu zarządzającego systemem tachografów cyfrowych. Projektowana ustawa, w części dotyczącej implementacji art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, wprowadzi obowiązek stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców przez przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. Dotychczas kierowcy ci nie podlegali przepisom ustawy, ale podlegali przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 7

8 drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Oznacza to, że musieli przestrzegać przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach, określonych w art. 6-9 ww. rozporządzenia, a także przechowywać przez okres jednego roku wszystkie dane wczytane zarówno z tachografu cyfrowego jak i z karty kierowcy, zgodnie z art. 10 ust. 5 ww. rozporządzenia oraz wykresówki i wydruki, zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, a ponadto inne dokumenty potwierdzające rodzaj wykonywanych czynności. Po objęciu tych kierowców przepisami ustawy o czasie pracy kierowców będą musieli stosować się do przepisów o czasie pracy i ewidencji czasu pracy. Projektowana ustawa, w części dotyczącej dostosowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym wprowadzi zmianę w metryce rozporządzenia wymienionego w art. 2 pkt 1 ustawy oraz wprowadzi korektę w tych artykułach ustawy, w których przywoływane jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ta zmiana jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze załącznik IB nie jest załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1360/2002 lecz załącznikiem do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, a po drugie rozporządzenie (WE) nr 1360/2002 dostosowuje po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 (Załącznik IB), podczas gdy stosownie do ostatnio ogłoszonego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowującego po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym nastąpiło już dziesiąte dostosowanie i nie są wykluczone kolejne. Konieczna jest więc zmiana tych artykułów ustawy, w których przywoływane jest rozporządzenie (WE) nr 1360/2002, aby obowiązujące były wszystkie zmiany załącznika IB. Projektowana ustawa w części dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wprowadzi zmianę w art. 48 i 50 określających cel powołania i zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz w Załączniku do ustawy zawierającym wyszczególnienie naruszeń i wysokość kary za te naruszenia. 7. Przepisy merytoryczne W celu wypełnienia zobowiązań wymienionych w rozdziale I punkt 2 niniejszych założeń w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców proponuje się wprowadzenie niżej wymienionych zmian. 1. W przepisach ogólnych, w art. 1 proponuje się dodać punkt, z którego będzie wynikało, że przepisy ustawy o czasie pracy kierowców obejmują również przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub 8

9 umowie AETR. Obecnie ustawa określa czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Po zmianie będzie również określała czas pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem. Ta zmiana wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE. Ponadto proponuje się dodanie w słowniku ustawy definicji przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem. Głównym zadaniem tego przedsiębiorcy jest transport drogowy osób lub rzeczy, na podstawie licencji wspólnotowej lub innego upoważnienia do wykonywania wymienionego transportu, przy czym może on wykonywać tę działalność w ramach swojego przedsiębiorstwa własnym pojazdem lub może się wynająć do kierowania pojazdem niebędącym jego własnością, ale jako przedsiębiorca nie jest związany ze zleceniodawcą żadnym stosunkiem pracy oraz ma swobodę utrzymywania stosunków handlowych z wieloma podmiotami. Dochód takiego przedsiębiorcy zależy od zysku, który osobiście wypracuje. 2. Proponuje się dodanie w ustawie nowego rozdziału (artykułu) określającego czas pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. W rozdziale (artykule) tym proponuje się umieszczenie definicji czasu pracy jako czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym przedsiębiorca wykonujący osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczy swoje usługi i wykonując w tym czasie swoje zadania lub funkcje określone w art. 6 ust. 1 i Ponadto należy dodać artykuł określający tygodniowy wymiar czasu pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR kierowców. Średni tygodniowy czas pracy tych kierowców nie może przekraczać 48 godzin. Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień. Podany wymiar czasu pracy dotyczy ww. kierowców niezależnie od liczby podmiotów, dla których świadczą swoje usługi. Podany wymiar czasu pracy dotyczy kierowców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, jak i w ramach stosunku pracy u innych przedsiębiorców. Do określenia wymiaru przerw i odpoczynków stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. 4. Proponuje się dodanie w ustawie nowego rozdziału zawierającego przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy. W związku z tym proponuje się przeniesienie art. 25 z obecnego rozdziału 3 do nowego rozdziału i dostosowanie tego art. do potrzeb ewidencji czasu pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. Proponuje się, żeby ewidencję czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy prowadził podmiot wykonujący przewóz drogowy (w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy o transporcie drogowym), który dla tych kierowców jest pracodawcą. Również podmiot wykonujący 9

10 przewozy na potrzeby własne prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz. Jeśli przewóz wykonywany jest przez kierowcę wykonującego osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR ewidencję czasu pracy prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz lub kierowca osobiście. W przypadku, gdy dokumentację prowadzi podmiot wykonujący przewozy drogowe, wydaje on kierowcy wykonującemu osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR zaświadczenie potwierdzające czas pracy lub kopię ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy powinna zawierać wszystkie dane określone w przepisach wydanych na podstawie art Kodeksu pracy i być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było jej odczytanie oraz prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą kierowcy. Ewidencja czasu pracy prowadzona jest w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, rejestrów opracowanych na podstawie ww. dokumentów. Ewidencję czasu pracy pracodawca udostępnia kierowcy na jego wniosek. Pracodawca przechowuje ewidencję czasu pracy kierowców przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu okresu nią objętego. Taki sam przepis stosuje się w przypadku przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych proponuje się wprowadzenie niżej wymienionych zmian. 1. W art. 2 pkt 1 określającemu definicję tachografu cyfrowego należy wykreślić wymienione tam rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i pozostawić tylko rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, którego metryka będzie zawierała sformułowanie o późniejszych zmianach. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1360/2002 dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 (Załącznik IB) nastąpiły kolejne zmiany i obecnie rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 zostało dostosowane do postępu technicznego po raz dziesiąty. 2. Zgodnie z opisanym wyżej uzasadnieniem cytowane w dalszej części ustawy rozporządzenie (WE) nr 1360/2002 należy zastąpić Załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85. Zmiany te dotyczą: art. 2 pkt 3 i pkt 4, art. 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 5, art. 6 ust. 1 i ust. 5 pkt 4 lit. b tiret 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 19 ust. 1 pkt 3 i pkt 5, 10

11 art. 20 ust. 1 pkt 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym proponuje się wprowadzenie niżej wymienionych zmian. 1. W art. 48 określającym cel powołania Inspekcji Transportu Drogowego proponuje się dodanie do obecnych zadań także kontroli czasu pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. 2. Stosownie do ww. zmiany proponuje się dodanie w art. 50 zawierającym wykaz zadań Inspekcji Transportu Drogowego punktu, zgodnie z którym zadaniem Inspekcji będzie kontrola czasu pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. 3. W art. 68 zawierającym wykaz podmiotów podlegających kontroli określonej w art. 50 i art. 87 ustawy proponuje się dopisać kolejny podmiot, tj. przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem. 4. Ponadto w załączniku do ustawy zawierającym wyszczególnienie naruszeń i wysokość kary za te naruszenia proponuje się zmianę tytułu punktu 10. Proponuje się, aby miał on brzmienie: Wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach oraz o czasie pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR.. Po punkcie 10.5 proponuje się dodanie punktu 10.6, zgodnie z którym przedsiębiorca wykonujący osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR będzie płacił karę w wysokości 1000 zł za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy o czas do 10 godzin, a za każde następne rozpoczęte 30 min zł. Po punkcie 10.6 proponuje się dodanie punktu 10.7, zgodnie z którym przedsiębiorca wykonujący osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR będzie płacił karę w wysokości 1000 zł za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. 8. Upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych. Projektowana ustawa nie będzie zawierała żadnych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. 9. Sprawy dotyczące odpowiedzialności karno-administracyjnej. Projektowana regulacja zawiera propozycje przepisów dotyczących odpowiedzialności karnoadministracyjnej za naruszenie tygodniowego czasu pracy w określonym w ustawie okresie rozliczeniowym przez przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą 11

12 w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR. Projektowana regulacja zawiera również propozycje przepisów dotyczących odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszenie obowiązku rejestracji czasu pracy. 10. Przepisy przejściowe. Projektowana ustawa nie będzie zawierała przepisów przejściowych. 11. Przepisy dostosowujące. Projektowana ustawa nie będzie zawierała przepisów dostosowujących. 12. Przewidywany termin wejścia w życie projektowanej ustawy. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia. III. Ocena przewidywanych skutków społeczno gospodarczych regulacji. 13. Analiza wpływu: a) na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie regulacji nie spowoduje wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zadania nałożone na Inspekcję Transportu Drogowego w zakresie kontroli czasu pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem przy wykonywaniu przewozów drogowych podlegających rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR będą wykonywane przez inspektorów zatrudnionych w ramach istniejących etatów. Jeżeli wejście w życie ustawy spowoduje zmiany w formie zatrudnienia kierowców, polegające na tym, że dotychczas zatrudnieni kierowcy rozpoczną działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem lub odwrotnie kierowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem zostaną zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, wówczas mogą nastąpić nieznaczne zmiany w odprowadzanych do budżetu składkach i podatkach. W części dotyczącej ustawy o systemie tachografów cyfrowych projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. b) na rynek pracy Przedmiotowa regulacja może mieć wpływ na rynek pracy, związany ze zmianami formy zatrudnienia. Kierowcy dotychczas zatrudnieni na podstawie stosunku pracy mogą rozpocząć 12

13 działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem lub odwrotnie kierowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem mogą zatrudnić się na podstawie stosunku pracy. W związku z tym może ulec zwiększeniu grupa kierowców pozornie prowadzących działalność gospodarczą, to jest takich, których pracodawca przestaje zatrudniać we własnym przedsiębiorstwie, i którzy świadczą stałe usługi na rzecz tego samego przedsiębiorstwa, nie utrzymując kontaktów zawodowych z innymi klientami. W części dotyczącej ustawy o systemie tachografów cyfrowych projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. c) na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Projektowana ustawa może mieć wpływ na konkurencyjność między przedsiębiorstwami i na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw ze względu na objęcie przepisami ustawy o czasie pracy kierowców tych kierowców, którzy dotychczas nie pozostawali w stosunku pracy - nie byli pracownikami. Pracodawcy w celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa mogą wywierać presję na kierowców, aby zakładali własną działalność. W części dotyczącej ustawy o systemie tachografów cyfrowych projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. d) na sytuację i rozwój regionalny Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 14. Wyniki konsultacji społecznych. Projekt założeń ustawy został poddany konsultacjom społecznym poprzez przesłanie do następujących podmiotów: 1) Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego; 2) Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego; 3) Forum Związków Zawodowych; 4) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 5) Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność ; 6) Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji; 7) Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych; 8) Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych; 9) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 10) Business Centre Club; 11) Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji; 12) Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. W ramach konsultacji społecznych Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych wyraziło opinię, że wprowadzenie kierowców samozatrudnionych do ustawy jest ograniczeniem swobody działalności osób prowadzących własną działalność gospodarczą 13

14 w zakresie transportu międzynarodowego. Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ objęcie kierowców pracujących na własny rachunek przepisami ustawy wynika z konieczności dostosowania prawa polskiego do przepisów art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE. Pozostałe podmioty nie zgłosiły uwag do przedmiotowego projektu założeń. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został umieszczony na stronach BIP Ministerstwa Infrastruktury. Uwag nie zgłoszono. 14

Wersja z dnia 25 listopada 2010 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Wersja z dnia 25 listopada 2010 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Wersja z dnia 25 listopada 2010 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW SPIS TREŚCI I. Analiza. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. Projekt z dnia 25.05.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2])

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2]) Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/539,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2006-r-zmienia.html Wygenerowano: Wtorek, 27 września 2016, 06:41

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy*

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy* Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR (format A-4) (strona przednia) Godło Państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL) oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dn. 09.05.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 99 poz. 661 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6316 Poz. 462 Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA. z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 192 POZ. 1381 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. 1) 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

OP/244/2014/BG. Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE - ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

OP/244/2014/BG. Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE - ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE Kancelaria Prawna Viggen sp.j. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica tel.12 637-24-57 ; fax 12 637-24-57 tel. kom. +48 504-086-084 biuro@viggen.pl OP/244/2014/BG Nowelizacje

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. PIGTSiS informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało Projekt [z

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r

Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r MINISTERSTWO TRANSPORTU Departament Dróg i Transportu Drogowego Nr: TD6-020-zmiana ustawy-996706 Szanowni Państwo! Według rozdzielnika W ramach procedury konsultacji społecznych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt wersja z dnia 28.08.2006 r. Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1441 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI PRACY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. /projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r./ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r. Projekt z dnia 9 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w instalacji paliwowej pojazdu 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych projekt z dnia 24.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r.

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-08 Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis

Bardziej szczegółowo

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu System tachografów cyfrowych Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu Wśród wszystkich naruszeń przepisów regulujących przewóz osób i rzeczy - ponad 80% stanowią naruszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organów publicznych do dokonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) UZASADNIENIE Przedstawiony projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 153/28 16.6.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1013 z dnia 30 marca 2017 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowane zmiany ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynikają z zobowiązania RP, przesłanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 31 sierpnia 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego, liczba lub wymiar etatu: 3,0 miejsce wykonywania pracy: w Warszawie - przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Uzasadnienie Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu, zawartego w art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 8 września 2007 r. Druk nr 532 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo