PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER Podprojekt realizowany w ramach subprogramu Disseminating Innovative Strategies of Targeted Good Practices (District+)

2 STRUKTURA DOKUMENTU CZĘŚĆ 1 Prezentacja najlepszych europejskich portali internetowych oraz innych narzędzi IT usprawniających współpracę między parkami naukowymi, parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości wraz z rezydentami a inwestorami typu private equity. 1. Inwestycje typu private equity w Unii Europejskiej. 2. Istniejące platformy pośredniczące między inwestorami typu private equity, a pomysłodawcami, parkami technologicznymi, parkami naukowymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości, jak również ich rezydentami. a) Funkcjonujące platformy dla inwestorów typu private equity w krajach i/lub regionach partnerskich projektu District + b) Najlepsze europejskie portale internetowe i inne narzędzia internetowe dla inwestorów typu private equity w wybranych regionach Unii Europejskiej. c) Najlepsze portale internetowe i inne narzędzia internetowe dla inwestorów typu private equity w wybranych rejonach świata. 3. Główne rekomendacje CZĘŚĆ 2 Model współpracy między parkami technologicznymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości wraz z ich rezydentami a inwestorami typu private equity wykorzystujący najefektywniejsze narzędzia informatyczne. 1. Zakres funkcji najefektywniejszej platformy stanowiącej pomost między pomysłodawcami, a inwestorami private equity przy uwzględnieniu specyfiki inwestycji typu private equity. 2. Propozycja procesu wdrożenia proponowanego modelu/ platformy. 3. Kluczowe rekomendacje. KOŃCOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE

3 STRESZCZENIE Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła projekt Park naukowo-technologiczny bez barier będący subprojektem programu DISTRICT + ( Disseminating Innovative Strategies of Targeted Good Practices ). DISTRICT + jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C ). Efektem projektu Park naukowo-technologiczny bez barier jest niniejszy raport ze studium wykonalności. Główne cele raportu obejmują udokumentowanie dobrych praktyk stosowanych w celu wspierania kontaktu między parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości, a inwestorami private equity, a także przedstawienie najlepszego modelu systemu oraz planu wdrożenia tego typu platformy technologicznej i/lub narzędzi IT, które będą mogły zostać wykorzystane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego. Reasumując, zakres studium wykonalności dotyczy opracowania i wdrożenia platform cyfrowych wykorzystujących narzędzia IT, które będą wspierać współpracę parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości z inwestorami private equity (PE). WSTĘP Raport ze studium wykonalności został podzielony na dwie części: 1) Część I zawiera wnioski kompleksowych badań nad dobrymi praktykami istniejących europejskich portali oraz platform internetowych pełniących funkcję ogniw łączących parki technologiczne, parki biznesowe, parki naukowe (wraz z ich rezydentami) z inwestorami typu private equity. W badaniu uwzględniono w szczególności dwa regiony: i) hrabstwo West Midlands w Wielkiej Brytanii oraz ii) Magdeburg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Ta część obejmuje również zwięzły przegląd podobnych portali wspierających współpracę inwestorów private equity z parkami naukowymi i technologicznymi w regionach poza UE. 2) W części II przedstawiono roboczy model (zarys systemu) platformy, który mógłby zostać wdrożony w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu wspierania współpracy między parkami biznesowymi oraz naukowymi, a inwestorami typu private equity. Proponowany model platformy uwzględnia dobre praktyki oraz koncepcje określone w Części I niniejszego studium. Ta część obejmuje ponadto rekomendacje dotyczące procesu wdrożeniowego, począwszy od wyboru partnera realizującego platformę aż po kwestie związane z finansowaniem programu realizacji platformy. W końcowej części niniejszego raportu przedstawiono podsumowanie kluczowych rezultatów badań, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia wspólne dla wszystkich platform internetowych i technologicznych objętych niniejszym badaniem, jak również ogólne rekomendacje dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

4 CZĘŚĆ PIERWSZA 1.1 PRZEGLĄD INWESTYCJI TYPU PRIVATE EQUITY W REGIONIE UNII EUROPEJSKIEJ Przedsiębiorca lub startup chcący wdrożyć lub rozwijać swój projekt biznesowy musi podjąć się trudnego zadania pozyskania środków, zazwyczaj w znacznych ilościach. Często dla małego lecz obiecującego projektu biznesowego jest to najbardziej wymagające zadanie, z jakim będzie się musiał zmierzyć. Źródłem środków niezbędnych do rozwoju takich projektów mogą być fundusze private equity. W Europie Środkowej przedsiębiorstwa takie jak Continental Hotels (Rumunia), Devin (Bułgaria), Total Leasing (Mołdawia) oraz Serbia Broadband (Serbia) wyrosły na regionalnych liderów na swoich rynkach właśnie dzięki finansowaniu private equity [2]. Poprzez rozwój przedsiębiorstw, kapitał private equity ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Europy, a więc i tworzenie miejsc pracy. Faktem jest, iż w latach firmy, które skorzystały z kapitału private equity stworzyły milion nowych miejsc pracy. [3] W ramach inwestycji private equity inwestorzy zapewniają długoterminowy kapitał przedsiębiorstwom, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Swego rodzaju podzbiorem PE są inwestycje venture capital (VC), które są skierowane do startupów oraz nowo założonych firm potrzebujących kapitału na rozwój działalności gospodarczej [2]. Rozwijające się przedsiębiorstwa mają dostęp do kilku źródeł finansowania, jednak PE zapewnia potencjalnym kapitałobiorcom unikatową elastyczność i dostęp do menedżerskiego know-how. Firmy private equity wspierają wzrost rozwijających się przedsiębiorstw oraz zapewniają menedżerskie wsparcie przedsiębiorstwom przeżywającym trudności. Co więcej, inwestorzy private equity zapewniają tego typu wsparcie długoterminowo: horyzont inwestycyjny zazwyczaj wynosi od 3 do 8 lat. Należy również wspomnieć, że finansowanie private equity posiada zalety finansowania kapitałem pozyskanym na rynkach publicznych (brak bezpośredniego obowiązku wypłacania udziałowcom dywidend), jednak jest wolne od wad kapitału publicznego: akcjonariusze notowanej spółki często oczekują natychmiastowych wyników. Scena inwestycji PE w regionie Unii Europejskiej jest bardzo aktywna i widoczna. Istnieje wiele podmiotów, które inwestują kapitał private equity głównie w europejskie przedsiębiorstwa. Szacuje się, że obecnie z kapitału private equity korzysta ponad 21 tys. firm reprezentujących wszystkie sektory gospodarki. Wyniki kompleksowych badań wartości inwestycji PE w regionie Unii Europejskiej świadczą o ich znaczącym wpływie na gospodarkę i społeczeństwa krajów regionu. Jednymi z najbardziej popularnych funduszy PE w Europie są 3i, Guiding Capital, Panoramic Growth Equity oraz Arcapita.

5 1.1.1 OPIS INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA Ryzyko jest zasadniczym atrybutem inwestycji. Mówiąc o zwrocie z inwestycji czy wynikach finansowych trudno nie wspomnieć o ryzyku inwestycyjnym. Problemem inwestora jest ustalenie źródła ryzyka i różnic między wysokim, a niskim ryzykiem CZYM JEST RYZYKO? Ryzyko jest fundamentalną częścią inwestycji, stąd wielu początkujących inwestorów zakłada, że ryzyko to koncepcja dobrze zdefiniowana i obliczalna. Niestety tak nie jest. Może to brzmieć zniechęcająco, jednak do tej pory nie uzgodniono powszechnej definicji ryzyka, czy też ostatecznego sposobu jego kwantyfikacji. Ryzyko można postrzegać jako możliwość (prawdopodobieństwo) stałej utraty wartości inwestycji lub osiągnięcia wyników poniżej oczekiwań. W przypadku gdy inwestor zainwestował kapitał oczekując 13-procentowego zwrotu z inwestycji, ryzykiem inwestycyjnym będzie prawdopodobieństwo osiągnięcia stopy zwrotu poniżej 13% INWESTYCJE WYSOKIEGO RYZYKA Przyjmując pogląd, wedle którego ryzyko inwestycyjne określa utrata kapitału i/lub wyniki poniżej oczekiwań, znacznie łatwiej określić, czym są inwestycje niskiego oraz wysokiego ryzyka. Inwestycja wysokiego ryzyka to inwestycja, które wiąże się z wysokim procentowym prawdopodobieństwem utraty kapitału lub osiągnięcia wyników poniżej oczekiwań przy małym prawdopodobieństwie katastrofalnych strat. Pierwsza część powyższego stwierdzenia jest intuicyjna, choć nieco subiektywna w przypadku 50-procentowego prawdopodobieństwa, że zainwestowany kapitał przyniesie oczekiwany zwrot, możemy uznać, że taka inwestycja jest dosyć ryzykowna. Inwestycja o 95-procentowym prawdopodobieństwie nieprzyniesienia oczekiwanego zwrotu zostanie uznana niemal przez każdego inwestora za wysoce ryzykowną. Natomiast druga część stwierdzenia jest czymś, czego inwestorzy często nie uwzględniają. Dla przykładu rozważmy wypadki samochodowe i katastrofy lotnicze. Prawdopodobieństwo uczestniczenia przez kierowcę w wypadku samochodowym w ciągu całego życia jest całkiem wysokie (25%), jednak prawdopodobieństwo śmierci jest względnie niskie (poniżej 1 %), a więc skutki mało znaczące. Dla porównania, szanse uczestniczenia w katastrofie lotniczej są bardzo niskie (0,01 %), a szanse śmierci całkiem wysokie (ok. 67%), co oznacza, że w tym przypadku skutki są bardzo poważne [4]. Dla inwestorów implikacje powyższych rozważań oznaczają konieczność uwzględniania zarówno prawdopodobieństwa jak i znaczenia niepożądanych rezultatów. Inwestycje niskiego ryzyka oznaczają nie tylko konieczność zabezpieczenia się przed wystąpieniem jakichkolwiek strat, ale również zadbania o to, by ewentualne straty nie były katastrofalne. W przypadku inwestycji wysokiego ryzyka inwestor może uwzględnić tylko jeden z tych czynników.

6 1.1.2 ZALETY INWESTYCJI PRIVATE EQUITY PE to inwestycje o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym polegające na zapewnieniu kapitału firmom o dużym potencjale wzrostu, które nie są notowane na publicznym rynku kapitałowym. Najbardziej wyraźną i powszechnie znaną zaletą inwestycji PE jest to, iż wzrost firm korzystających z PE w celu wsparcia własnego rozwoju jest szybszy niż w przypadku innych przedsiębiorstw [5]. To powszechnie znany fakt. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu kapitału wraz z osobistym wkładem doświadczonych menedżerów funduszy private equity, co odróżnia tę metodę inwestycyjną od innych form finansowania. Z perspektywy przedsiębiorstwa przewaga inwestycji private equity nad finansowaniem dłużnym to przede wszystkim [6]: - Większe możliwości zarządzania udziałem kapitałowym kadry zarządzającej oraz długoterminowe zachęty. - Brak ciągłych oczekiwań co do kwartalnych przychodów oraz wyników przedsiębiorstwa-firma nie musi wykazywać przed zniecierpliwionymi udziałowcami krótkookresowych oraz kwartalnych wyników. - Większe możliwości inwestowania i reorganizacji pod kątem wykorzystania długoterminowych szans dzięki solidnej i elastycznej bazie kapitałowej oraz możliwości spłaty kapitału i dywidend w zależności od przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. - Silniejsza struktura ładu korporacyjnego w przypadku gdy na firmę wpływ ma niewielka grupka udziałowców (co ma miejsce w przypadku inwestycji PE) zespół menedżerski, który sobie nie radzi może zostać szybko zastąpiony. - Możliwość wyjścia z giełdy w przypadku niedowartościowania przedsiębiorstwa oraz powrotu na giełdę w momencie, gdy przychylność publicznych rynków powróci. - Zwrot z inwestycji private equity zależy od rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa korzystającego z kapitału PE. Im lepsze wyniki przedsiębiorstwa, tym lepszy zwrot z inwestycji dla inwestorów PE. W przypadku trudności przedsiębiorstwa fundusz private equity mocno zaangażuje się w poprawę sytuacji. - Inwestor private equity jest prawdziwym partnerem biznesowym, który bierze na siebie część ryzyka i partycypuje w korzyściach, oferując (w zależności od potrzeb) ciągłe wsparcie doradcze oparte o własną wiedzę i doświadczenie w celu zapewnienia biznesowego sukcesu przedsiębiorstwa.

7 1.1.3 ZAKRES INWESTYCJI PRIVATE EQUITY W UNII EUROPEJSKIEJ Zasadniczo przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej mają dostęp do dwóch źródeł kapitału private equity; i) finansowanie kapitałem private equity oraz ii) finansowanie kapitałem venture capital [7]. Definicja finansowania kapitałem private equity została określona w rozdziale Warto jednak dodać, że PE obejmuje nie tylko finansowanie utworzenia przedsiębiorstwa, ale również inwestycje w kolejnych fazach rozwoju firmy. Venture capital (VC) to swego rodzaju podzbiór finansowania PE, który dotyczy inwestycji kapitałowych związanych z konkretną funkcją czy procesem przedsiębiorstwa. Przykładami inwestycji VC są inwestycje we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa związane z założeniem firmy, wczesnymi etapami rozwoju produktu oraz rozwojem działalności. Inwestorzy VC skupiają się raczej na przedsiębiorczych projektach niż dojrzałych przedsiębiorstwach. Fundusze private equity różnią się między sobą również pod względem obszaru specjalizacji, udziałowców oraz struktury zarządzania. Zasadniczo można wyróżnić trzy typy funduszy private equity, z którymi może współpracować firma: 1. Niezależne to najbardziej powszechny typ finansowania kapitałem private equity. W tym przypadku kapitał pochodzi bezpośrednio od osób trzecich, a żaden udziałowiec funduszu private equity nie posiada większościowych udziałów. 2. Zależne większość środków pochodzi od pojedynczego udziałowca. W tym przypadku organizacja macierzysta wydziela środki do osobnego działu inwestycyjnego, który następnie finansuje projekty z wewnętrznego funduszu. Funduszami zależnymi są spółki zależne oraz działy instytucji finansowych, a czasem nawet firm z sektora przemysłowego. Fundusze tego typu zakładane są często przez organizacje chcące inwestować w sektory związane z głównym obszarem własnej działalności i poszukujące innowacji. 3. Pół-zależne to rodzaj funduszu podobnego do funduszu zależnego, jednak w tym przypadku znacząca część kapitału pochodzi od osób trzecich. 4. Publiczne w tym przypadku kapitał w całości pochodzi z sektora publicznego, tj. instytucji publicznych NAJWIĘKSI EUROPEJSCY INWESTORZY PRIVATE EQUITY Świat private equity Unii Europejskiej można podzielić na następujące 7 subregionów: 1. Wielka Brytania i Irlandia 2. Niemcy, Austria i Szwajcaria 3. Kraje nordyckie 4. Francja 5. Europa Południowa 6. Belgia, Holandia i Luksemburg (Benelux), 7. Europa Środkowo-Wschodnia (CEE).

8 W każdym sub-regionie UE znajduje się grupa firm private equity oraz inwestorów preferujących inwestycje w projekty biznesowe we własnym regionie. Poniżej znajduje się zestawienie największych inwestorów private equity posiadających odpowiedni know-how oraz preferujących inwestycje w firmy działające w Unii Europejskiej. Firmy zostały pogrupowane ze względu na sub-region, w którym regularnie inwestują [8][9]: WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA - Lloyds Banking Group - Guiding Capital - Panoramic Growth Equity - Arcapita - 3i - Albion Ventures - Better Capital - HgCapital - Northstar Ventures - Bridgepoint - NorthEdge Capital - Gresham Austria, Niemcy i Szwajcaria - Advent International - Khosla Ventures - Pamplona Capital Management - Fr2 Capital - Summit Partners - Capital Dynamics KRAJE NORDYCKIE - Almi Invest - H2 Equity Partners - Investinor FRANCJA - Calliode - Equistone Partners Europe - 21 Centrale Partners - Azulis Capital

9 - Galia Gestion - Qualium Investissement

10 EUROPA POŁUDNIOWA - Vertís - Alto Partners - 21 Investímentí - Palladio - Star Capital SGR - Sator - Inveready - Fondo Italiano di Investimento KRAJE BENELUKSU - Arle - New Enterprise Associates - H2 Equity Partners - Alvarez & Marsal - Main Capital Partners - Gimv CEE - Genesis Capital - Mid Europa Partners - PPF Group - Akina Partners ANALIZA NAJSKUTECZNIEJSZYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ MIĘDZY INWESTORAMI PRIVATE EQUITY A PRZEDSIĘBIORCAMI (STRONY INTERNETOWE, SPOTKANIA BRANŻOWE, ITP.) W kontekście finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub jego pomysłu biznesowego zazwyczaj regionalne granice nie mają znaczenia dla potencjalnych inwestorów rynek inwestorów PE jest rynkiem prawdziwie globalnym. Dobrze zapowiadające się, wartościowe przedsiębiorstwo może przyciągnąć inwestora z drugiego końca świata szczególne jeśli dysponuje wszystkimi informacjami potrzebnymi do analizy firmy, jej pomysłu itp. Niniejszy rozdział obejmuje przegląd i analizę najlepszych narzędzi i technik wspierających komunikację między przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami (których siedziby zazwyczaj znajdują się w parkach biznesowo-naukowych) a inwestorami private equity (często zlokalizowanymi z dala od siedzib przedsiębiorców) [10]. NARZĘDZIA I PORTALE INTERNETOWE Internet zrewolucjonizował naszą komunikację, to fakt, który nie ulega wątpliwości. Nie inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców chcących zaprezentować swoje pomysły Internet dosłownie otwarł im drzwi do globalnej publiczności i bazy potencjalnych inwestorów. Znakomitym przykładem platformy komunikacyjnej, której udało się przekształcić sposób internetowej konsumpcji jest YouTube(www.youtube.com), internetowa platforma pozwalająca użytkownikom dzielić się swoimi klipami video z resztą świata. Dla przedsiębiorców i startupów narzędzie takie wydaje się być bezcenne. Na portalu YouTube mogą oni publikować krótkie filmiki

11 prezentujące pomysły i oferty, które może zobaczyć każdy użytkownik sieci. Portal pozwala na stworzenie bezpośredniego linku do filmu, który przedsiębiorca może jednym kliknięciem rozesłać do potencjalnych inwestorów z całego świata. Innym świetnym przykładem portalu internetowego jest portal grupy LinkedIn OnStartups (http://www.linkedin.com/groups/on-startups-community-entrepreneurs-2877), który pozwala przedsiębiorcom dzielić się swoimi pomysłami i bezpośrednio komunikować z inwestorami zarejestrowanymi na portalu. W ramach portalu firma może utworzyć profil oraz publikować swoje wymogi inwestycyjne. Działająca w ramach portalu LinkedIn grupa OnStartups liczy 280 tys. członków. Strona LinkedIn umożliwia również wyszukiwanie inwestorów private equity oraz bezpośredni kontakt z tymi inwestorami. Podsumowując, LinkedIn jest świetną platformą komunikacyjną umożliwiającą kontakt między inwestorami, a przedsiębiorcami.

12 SERIOUS GAMES INTERNATIONAL AngelList (angel.co) oraz Kickstarter (www.kickstarter.com) to prawdopodobnie najlepsze przykłady platform internetowych łączących rozmaitych inwestorów z przedsiębiorcami i firmami w ramach jednego scentralizowanego środowiska wirtualnego o jednolitym charakterze. Oba portale zostały opracowane specjalnie z myślą o spełnianiu tej właśnie funkcji. AngelList i Kickstarter pozwalają przedsiębiorcy na stworzenie profilu, w którym zaprezentować może materiały video oraz ilustracje przedstawiające projekt biznesowy. Przedsiębiorcy mogą też przeglądać bazy zarejestrowanych inwestorów i bezpośrednio zapraszać wybranych inwestorów do zapoznania się z ich profilem. Inwestorzy również mogą przeglądać bazy przedsiębiorców i bezpośrednio kontaktować się z wybranymi przedsiębiorcami w sprawie dodatkowych informacji związanych z prezentowanym projektem biznesowym. Podsumowując, obie wyżej wspomniane strony są najbardziej popularnymi portalami łączącymi inwestorów z przedsiębiorstwami niezależnie od lokalizacji geograficznej jednych i drugich.

13 PORTALE DLA PRZEDSIĘBIORSTW/PRZEDSIĘBIORCÓW Najpopularniejszą i najbardziej kompleksową stroną internetową łączącą przedsiębiorców działających na terenie Unii Europejskiej ze źródłami kapitału jest portal Enterprise Europe Network (http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/).

14 Portal ten jest kompleksową platformą dla przedsiębiorców poszukujących inwestorów oferujących finansowanie w formule private equity oraz venture capital na terenie wszystkich regionów Unii Europejskiej. Osoby odpowiedzialne za portal oferują pomoc przedsiębiorstwom poszukującym wsparcia finansowego zapewniając ewaluację przedsiębiorstwa i rekomendację potencjalnych inwestorów. Enterprise Europe Network oferuje również wsparcie coachingowe oraz możliwość bezpośredniego skontaktowania przedsiębiorcy z inwestorem, aniołem biznesu, funduszem VC czy też bankiem, co czyni EEN nieocenionym ogniwem między przedsiębiorstwem, a kluczowymi źródłami finansowania i inwestorami. STRONY INTERNETOWE PRYWATNYCH INWESTORÓW Startupy oraz bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa działające w UE mogą również starać się dotrzeć do inwestorów kontaktując się z nimi bezpośrednio poprzez prywatne strony internetowe inwestorów. To opcja bardziej bezpośrednia. Od pewnego już czasu większość inwestorów w Unii Europejskiej wykorzystuje internet do informowania o swoich zainteresowaniach inwestycyjnych, często prowadząc dosyć kompleksowe strony internetowe, z których firmy mogą dowiedzieć się o typowych inwestycjach danego inwestora (lub grupy inwestycyjnej). Strony internetowe inwestorów prywatnych wyraźnie określają zasady kontaktu z inwestorem oraz sposobu przedstawienia oferty oraz możliwości kontaktu w celu uzyskania porady.

15 Dobrym przykładem strony internetowej prywatnego inwestora, która charakteryzuje się kompleksowością i z pewnością przypadnie do gustu wielu przedsiębiorcom, jest prywatna strona Debory Meaden

16 Znakomitą stronę prowadzi również bezpośredni inwestor Peter Jones: Choć, jak już wcześniej wspomniano, bezpośrednia komunikacja z inwestorem prywatnym lub aniołem biznesu jest z zasady niekonwencjonalną techniką, jest to jedna z nowoczesnych metod, którą unijni przedsiębiorcy poszukujący wsparcia biznesowego i środków finansowych mogą również uwzględnić w swoich działaniach.

17 PORTALE SIECI ANIOŁÓW BIZNESU Portale sieci aniołów biznesu są świetnymi kompleksowymi platformami oferującymi startupom i przedsiębiorcom szukającym możliwości kontaktu z inwestorami wiele możliwości. Portale te cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, którzy w ramach sieci mogą zgłosić chęć zainwestowania w określone projekty. Wszystkie portale tego typu projektuje się z myślą o łączeniu interesów tych dwóch grup oraz przyczynianiu się do skutecznej współpracy między nimi. Jednym z najbardziej znanych portali sieci aniołów biznesu w Wielkiej Brytanii jest portal London Business Angels (LBA) (http://www.lbangels.co.uk/). Sieć LBA jest jedną z najstarszych oraz najbardziej poważanych i skutecznych sieci aniołów biznesu w Wielkiej Brytanii i Europie, która od 1982 roku łączy z inwestorami MŚP o dużym potencjale wzrostu. Wymienić należy również portale sieci aniołów biznesu o charakterze regionalnym, których przykładem jest organizacja Minerva prowadząca brytyjski portal o nazwie Midlands Business Angel Network (http://www2.minerva.uk.net/). Działalność Minervy polega na pomaganiu firmom w przyciągnięciu inwestycji z własnej sieci aniołów biznesu, poznawaniu przedsiębiorców z odpowiednimi funduszami venture capital oraz wspieraniu przedsiębiorców w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, np. banków.

18 Osiągnięcie wyznaczonych celów przedsiębiorstwa wymaga czasem połączenia różnych form wsparcia, a Minerva, jako jednostka działająca w ramach parku naukowego University of Warwick Science Park, często jest w stanie uzyskać dostęp do usług wsparcia biznesu oraz dostępnych subsydiów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

19 Znakomitym przykładem portalu sieci aniołów biznesu działającego na skalę europejską jest European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, znany również jako EBAN (http://www.eban.org/). Zarejestrowanym w portalu firmom i przedsiębiorcom poszukującym wsparcia finansowego portal EBAN umożliwia poznanie dobrych praktyk, wiedzy oraz znalezienie ofert inwestycyjnych w skali całego regionu Unii Europejskiej. EBAN jest stowarzyszeniem typu non-profit, które reprezentuje interesy aniołów biznesu, sieci aniołów biznesu, funduszy typu seed oraz innych jednostek, których celem jest zmniejszanie luki kapitałowej w Europie. Stowarzyszenie EBAN zostało założone w 1999 roku we współpracy z Komisją Europejską.

20 Doskonałym brytyjskim portalem sieci aniołów biznesu jest portal organizacji Business Angels Association (BBA) (http://www.bbaa.org.uk). BBA jest krajowym stowarzyszeniem branżowym reprezentującym sektor inwestycji typu seed i early-stage. W Wielkiej Brytanii scena aniołów biznesu jest bardzo zróżnicowana, co odzwierciedla różnorodność stosowanych modeli i technik inwestycyjnych. Środowisko to obejmuje sieci, niewielkie grupy oraz syndykaty aniołów biznesu, super aniołów, inwestorów indywidualnych oraz nowe modele takie jak akceleratory. Stowarzyszenie BBA reprezentuje i łączy wszystkie podmioty inwestycji w formule angel investing, w tym fundusze VC inwestujące w firmy w fazie early-stage, doradców, pośredników, polityków oraz pracowników uniwersyteckich. BBA prowadzi ścisłą współpracę z wszelkimi innymi źródłami finansowania inwestycyjnego typu angel investing oraz tradycyjnymi i nietradycyjnymi źródłami finansowania, dążąc do zapewnienia spójnego ekosystemu finansowania wzrostu startupów oraz przedsiębiorstw we wczesnym etapie rozwoju. - Po zalogowaniu firma/przedsiębiorca będący członkiem portalu BBA może uzyskać dostęp do następujących usług: - System bezpośrednich poleceń dla przedsiębiorców/przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania oraz potrzebujących profesjonalnych usług doradczych. - System bezpośrednich poleceń dla inwestorów poszukujących możliwości podtrzymania odpowiedniego strumienia transakcji.

21 - Możliwość zaprezentowania swoich usług i działań osobom zainteresowanym finansowaniem i inwestycjami dzięki internetowej bazie członków portalu. - Promowanie własnych informacji i działań na portalu oraz w newsletterze rozsyłanym każdego miesiąca do ponad 7 tys. członków. - Możliwość nawiązania znajomości, networkingu i dzielenia się doświadczeniami z głównymi podmiotami sceny angel investing oraz inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie early-stage. - Możliwość śledzenia wydarzeń branżowych z poziomu strony internetowej. PORTALE SIECI PRYWATNYCH INWESTORÓW Sieć inwestorów prywatnych jest siecią, w ramach której udziałowcy przedsiębiorstw mogą spotkać potencjalnych inwestorów, zazwyczaj w ramach internetowego/wirtualnego środowiska (portalu internetowego) umożliwiającego współpracę członków. Tego typu portale pozwalają przedsiębiorcom i pomysłodawcom uczestniczyć w wirtualnych konferencjach oraz odbywających się w czasie rzeczywistym seminariach (dzięki systemom wideokonferencyjnym). Dla inwestorów prywatnych spoza Unii Europejskiej (lub mieszkających w innych regionach Unii) fizyczne uczestnictwo w pokazach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami/pomysłodawcami zawsze będzie związane z pewnymi trudnościami. Ze względu na duże tempo pracy, młodym przedsiębiorstwom często coraz trudniej znaleźć usprawiedliwienie dla czasu i wydatków związanych z organizacją lub udziałem w wydarzeniach skierowanych do indywidualnych inwestorów czy inwestorów spoza Unii Europejskiej, nie mówiąc o inwestorach działających w Unii Europejskiej.

22 Podróżowanie w celu spotkania się z każdym indywidualnym inwestorem w jego siedzibie nie jest praktyczne. Zamiast tego można skorzystać z internetowej wirtualnej platformy prezentacyjnej sieci inwestorów prywatnych. Dzięki takiej platformie, nie wychodząc z biura lub domu, przedsiębiorca może prowadzić bezpośrednie rozmowy z tysiącami inwestorów z całego świata, prezentować przeszłość przedsiębiorstwa, odpowiedzieć na pytania publiczności (w towarzystwie moderatora), a na koniec wręczyć inwestorom stosowne materiały informacyjne w ramach "wirtualnej sali prezentacyjnej." Wszystkie prezentacje oraz treści są archiwizowane, co pozwala inwestorom, którzy nie mogli wziąć udziału w danym wydarzeniu zapoznać się z materiałami dotyczącymi danego przedsiębiorstwa w dowolnym czasie. Jedną ze znanych brytyjskich sieci inwestorów prywatnych jest portal Private Investor (http://www.privateinvestornetwork.co.uk). Portal ten oferuje prawdopodobnie wszystkie z wyżej wymienionych funkcji, a wśród inwestorów prywatnych cieszy się sporą popularnością. Kolejnym doskonałym przykładem strony łączącej inwestorów prywatnych ze startupami oraz pomysłodawcami jest strona Connect Yorkshire (http://www.connectyorkshire.org).

23

24 Portal Connect Yorkshire pozwala zarejestrowanym użytkownikom korzystać w trybie online z następujących funkcji: 1. Right Funding Internetowe seminaria z ekspertami, którzy pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć takie zagadnienia jak finansowanie dłużne, działalność aniołów biznesu, venture capital oraz finansowanie za pomocą subsydiów. 2. Investment Forums platforma dla przedsiębiorców poszukujących finansowania w zakresie od 250 tys. do 3 mln funtów, dzięki której mogą zaprezentować swoją ofertę biznesową przed inwestorami VC, aniołami biznesu oraz innymi podmiotami mogącymi zapewnić odpowiednie środki. 3. Springboard w ramach tej usługi uznani przedsiębiorcy i specjaliści dokonują strategicznej analizy przedsiębiorstwa starającego się o środki finansowe. 4. Pitch Mentoring w przypadku gdy przedsiębiorstwo zamierza zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną, portal może polecić specjalistów zajmujących się mentoringiem w zakresie prezentacji ofert, dzięki czemu prezentacja oferty będzie bardziej atrakcyjna dla inwestora. 1.2 PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH PLATFORM INTERNETOWYCH ŁĄCZĄCYCH INWESTORÓW PE W niniejszym rozdziale raportu przedstawione zostaną narzędzia oraz portale internetowe funkcjonujące obecnie na terenie Unii Europejskiej, które łączą inwestorów private equity z parkami biznesowo-naukowymi w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych z UE. Portal internetowy Chorwackiego Stowarzyszenia Inwestorów Private Equity i Venture Capital (www.cvca.hr) został zrealizowany w celu zapewnienia wirtualnego środowiska służącego do promocji oraz wspierania inwestycji PE i VC, zarówno na terenie Chorwacji, jak i w części UE graniczącej z tym krajem. Jest to kompleksowy portal umożliwiający miejscowym przedsiębiorcom i firmom rejestrację w trybie online w celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług członkowskich. Strona ta zawiera wszelkie informacje na temat regionu, które mogą być przydatne dla inwestora lub przedsiębiorstwa i jest dobrym przykładem portalu oferującego szeroki zakres funkcji. Silną stroną tej strony jest kompleksowość zawartych w niej informacji oraz częste aktualizacje, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności portalu, gdyż sprawia, że użytkownicy strony często do niej wracają.

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Wrocław, kwiecień 2013 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Streszczenie managerskie...

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku aniołów biznesu

Rozwój rynku aniołów biznesu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Jacek Błoński Prezydent Lewiatan Business Angels Vice-Prezydent European

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć. finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zrozumieć. finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Zrozumieć finansowanie społecznościowe Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Czym jest finansowanie społecznościowe? 4 - Główne cechy finansowania społecznościowego 6 - Więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo