Wniosek o dofinansowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie

2

3 Wypełnia pracownik LGR

4 Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól , w zależności od sektora, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca, zgodnie ze stanem faktycznym. Uwaga! Do sektora gospodarczego zalicza się również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie.

5 Wniosek składany w związku z realizacją operacji dotyczącej Należy zaznaczyć odpowiednie pole poprzez wstawienie znaku X w polu odpowiadającym poszczególnym rodzajom operacji wymienionym w 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia oraz poprzez wstawienie znaku X w polu odpowiadającym danemu typowi operacji w ramach poszczególnych rodzajów operacji.

6

7

8

9

10 Wnioskodawca

11 Wnioskodawca

12 Forma prawna Wnioskodawcy - Należy wstawić znak X w jedno z pól w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem faktycznym. Osoba fizyczna należy wpisać dane osobowe. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w pola REGON i Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej należy wstawić kreski. Inna forma prawna W przypadku innej formy prawnej w polu Nazwa należy wpisać nazwę Wnioskodawcy. W polu Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym należy wpisać numer w KRS, jeżeli Wnioskodawca taki numer posiada. Dane wspólników spółki cywilnej - w razie konieczności należy dodać kolejne tabele (C, D, itd.) dotyczące danych pozostałych wspólników spółki cywilnej.

13

14 Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól , zgodnie ze stanem faktycznym. Wypełnia się w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

15 Wnioskodawca 1.6 Miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres Wnioskodawcy 1.7 Dane osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/pełnomocnika 1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu

16 W poszczególne wiersze należy wpisać główne kierunki działalności (zgodnie z zaświadczeniem o nadaniu numeru REGON), z podaniem numerów prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W razie konieczności należy dodać kolejne wiersze dotyczące kierunków działalności. Uwaga! Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

17 1.1 Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (kobiety/mężczyźni) należy wpisać liczbę zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę z podziałem na kobiety i mężczyzn przed realizacją operacji oraz planowaną liczbę zatrudnionych pracowników stałych z podziałem na kobiety i mężczyzn po realizacji operacji objętej Wnioskiem. 1.2 Osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (kobiety/mężczyźni) należy wpisać liczbę osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło etc.) z podziałem na kobiety i mężczyzn przed realizacją oraz planowaną liczbę osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych z podziałem na kobiety i mężczyzn po realizacji operacji objętej Wnioskiem. W przypadku gdy jedno z pól nie dotyczy wnioskodawcy, należy wstawić kreski.

18 V. OPIS OPERACJI 1. Tytuł operacji Należy określić tytuł operacji. Tytuł operacji powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie.

19 2. Planowany cel operacji Należy określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji. Cel powinien być sformułowany w sposób zwięzły i musi być zgodny z celami określonymi dla tego środka w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Cel nie powinien być zbyt szczegółowy, gdyż zostanie on wpisany do umowy o dofinansowanie. CEL: konkretny, zwięzły (jasno określony), mierzalny (możliwy do wyrażenia w konkretnej wartości), realistyczny i określony w czasie.

20 Należy wpisać dane dotyczące miejsca realizacji operacji. W przypadku gdy operacja jest realizowana w kilku miejscach, należy wpisać wszystkie.

21 4. Planowana data zakończenia realizacji operacji Należy podać planowaną datę zakończenia operacji w układzie: miesiąc / rok. Dla operacji wieloetapowych datą zakończenia realizacji operacji będzie data zakończenia realizacji ostatniego etapu, przy czym za datę zakończenia uznaje się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

22 5. Zakres operacji wraz ze szczegółowym opisem Należy opisać zakres planowanej operacji. Opis powinien być sporządzony w języku nietechnicznym oraz przedstawiony w sposób syntetyczny i obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres operacji winien być spójny z zestawieniem rzeczowo finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań w kontekście planowanego celu operacji. Należy wymienić, w sposób ogólny, koszty poszczególnych zadań w ramach planowanej do realizacji operacji. Powinno zawrzeć się, że Wnioskodawca gwarantuję 10 letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych oraz 5 letni okres użytkowania urządzeń, narzędzi lub innego wyposażenia technicznego bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją Zestawienie takie powinno zawierać rodzaje usług, rzeczy lub innych nakładów rzeczowych przewidzianych w ramach poszczególnych operacji realizowanych w ramach środka 4.1. PO RYBY

23 Przykład 1: I. Koszt przygotowania operacji polegającej na melioracji i utrzymaniu zbiornika wodnego tyś Koszt przygotowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń zł Wybagrowanie stawu, odmulenie pogłębienie: zł; Założenie drenarki zł; Odmulenie rowu melioracyjnego zł; Rozplantowanie urobku i nasadzenie brzegu stawu zł; Nadzór inwestorski zł;

24 Przykład 2: II Koszt operacji polegającej na remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków: Przygotowanie wizualizacji zagospodarowania przestrzeni użytkowej: zł; Konsultacje architektoniczne:..zł; Wynajem wykonawcy: zł; Zakup materiałów budowlanych:.. zł;

25 6. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) Należy podać wnioskowaną kwotę pomocy dla całej operacji (w zł). Kwotę tą należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna kwota dofinansowania do 60% do 85% kosztów kwalifikowanych

26 7. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł) Jeżeli wnioskodawca ubiega się o zaliczkę, należy wpisać kwotę zaliczki ogółem (w zł). Kwotę tą należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna kwota zaliczki 100% wnioskowanej kwoty kwalifikowanej

27 Harmonogram finansowy operacji

28 VI. HARMONOGRAM FINANSOWY OPERACJI W zespole kolumn pt. Zaliczka należy rozpisać wnioskowaną kwotę zaliczki na transze, przy czym należy pamiętać, że warunkiem wnioskowania o kolejną transzę jest rozliczenie co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki. W kolumnie Planowana data otrzymania zaliczki należy wpisać datę w ujęciu miesiąc/rok, w którym planowane jest otrzymanie zaliczki.

29 VI. HARMONOGRAM FINANSOWY OPERACJI W kolumnie Planowany termin zakończenia etapu należy wpisać planowany termin zakończenia etapu, przy czym za planowany termin zakończenia etapu uznaje się planowany termin złożenia wniosku o płatność. Przy planowaniu tego terminu należy uwzględnić czas potrzebny na dokonanie odbioru wykonanych robót/usług i opłacenie związanych z nimi wydatków, a także uzyskanie wszystkich koniecznych na danym etapie pozwoleń i dokumentów oraz przygotowanie i złożenie wniosku o płatność. Przy wpisywaniu kwoty transzy zaliczki należy pamiętać, że nie może być ona wyższa niż wnioskowana kwota dofinansowania dla danego etapu operacji, wpisana do kolumny Wnioskowana kwota dofinansowania. UWAGA! Wnioskowana kwota zaliczki może wynosić do 100% wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania.

30 Przykład 1 Wnioskodawca składa wniosek na realizację projektu o wartości ,00 zł. Maksymalne dofinansowanie przewidziane na konkurs wynosi 60% - wnioskowana kwota ,00 zł Operacja jest podzielona na dwa etapy: - I Etap ,00 zł - II Etap ,00 zł Wnioskowana kwota zaliczki: ,00 zł x 60% = ,00 zł

31 Przykład nr 2 Stowarzyszenie x składa wniosek o dofinansowanie w ramach operacji 1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa polegające na: Budowie małej infrastruktury turystycznej pomostu, wiaty z ławkami, oraz ścieżkę Przygotowanie projektu i dokumentacji Budowa pomostu Budowa wiat z ławkami Budowa ścieżki do pomostu i wiat z ławkami Nadzór inwestorski Wartość operacji wynosi tyś zł. wnioskowane dofinansowanie jest na poziomie 85% i wynosi ,00 zł. Realizacja operacji podzielono na 2 etapy: Przygotowanie inwestycji oraz budowa pomostu, wiat z ławkami Budowa ścieżki do pomostu, wiat z ławkami

32 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji wskazuje na następujące koszty realizacji poszczególnych etapów: ,00 zł ,00 zł Realizacja operacji zaplanowana jest na okres od do , przy czym poszczególne etapy to: Etap I Etap II

33 W związku z powyższym harmonogram finansowy operacji powinien być przygotowany w sposób następujący: Zaliczka Numer transzy Planowana data otrzymania zaliczki Kwota transzy zaliczki Wnioski o płatność (w tym rozliczające zaliczkę) Numer etapu Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc / rok) Wnioskowana kwota dofinansowania W tym kwota rozliczająca zaliczkę 1) 01/ ,00 I 04/ , ,00 2) Razem (Suma) 05/ ,00 II 10/ , , ,00 Razem (Suma) , ,00

34

35 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Wszystkie koszty ujęte w zestawieniu należy podać w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać planowane daty rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów operacji w układzie: miesiąc / rok. Za datę zakończenia etapu należy przyjąć datę złożenia wniosku o płatność. Terminy muszą być spójne z Harmonogramem finansowym operacji. Dopuszcza się wcześniejsze niż planowane w zestawieniu zakończenie etapu, jednakże nie rodzi to prawa do jego wcześniejszego rozliczenia. W przypadku operacji jednoetapowej dane należy wpisać w pola dotyczące Etapu I. 4. W przypadku podziału operacji na większą liczbę etapów w polu Etap wpisać II i w razie konieczności dodać kolejne wiersze dotyczące kolejnych etapów.

36 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI W kolumnie 2 Wyszczególnienie zakresu rzeczowego należy określić zakres zadań do realizacji w ramach środka 4.1 W przypadku większej niż 2 liczby etapów, należy dodać odpowiednią ilość wierszy. Ostatni wiersz tabeli odnoszącej się do ostatniego etapu służy zsumowaniu wartości danego zakresu ze wszystkich etapów. W kolumnie 3 Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) należy podać wartość całkowitych kosztów operacji (z VAT) elementów wyszczególnionych w kolumnie 2. W kolumnach 4 i 5 należy podać wartość kosztów kwalifikowanych (kolumna 4 wartość ogółem, kolumna 5 wartość kwalifikowanego podatku VAT).

37 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Uwaga! Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Podatek od towarów i usług uznaje się co do zasady za niekwalifikowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony, i nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006).

38 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 6 o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

39 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI W kolumnie 6 Koszty niekwalifikowane w zł należy wpisać koszty, które beneficjent poniesie w ramach realizacji danej operacji, a które nie mogą być uznane za kwalifikowalne.

40 Przykład 2 Przedsiębiorstwo (będące płatnikiem podatku VAT) prowadzące działalność w zakresie robót wykończeniowo-budowlanych składa wniosek o dofinansowanie w ramach operacji 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa polegający na: Rozwoju działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowych usług związanych z pracami wykończeniowymi. Wartość operacji wynosi ,00 zł brutto, ,00 zł. netto, wnioskowane dofinansowanie jest na poziomie 60% i wynosi ,00 zł. Realizację operacji nie została podzielona na dodatkowe etapy.

41 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Wnioskowany poziom dofinansowania: do 60% do 85% do 100% Terminy realizacji operacji: W tym Etap I: Lp. Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 01 / 2012, data zakończenia (miesiąc/rok) 05 / 2012 Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Ogółem W tym VAT Koszty niekwalifikowalne 1 w zł Etap I 1 Zakup sprzętu , ,00 0, ,00 2 Zakup sprzętu , ,00 0, ,00 3 Zakup sprzętu , ,00 0, ,00 4 Zakup sprzętu , ,00 0,00 828,00 5 Zakup sprzętu , ,00 0, ,00 6 Zakup sprzętu , ,00 0, ,00 Razem Etap I , ,00 0, ,00 Razem , ,00 0, ,00 x

42 Oświadczenia i zobowiązania Wnioskodawcy

43 Oświadczenia i zobowiązania Wnioskodawcy

44 Oświadczenia i zobowiązania Wnioskodawcy

45

46 18. Oświadczenie współwłaściela, że wyraża zgodę na realizację operacji

47 SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI ZAŁĄCZNIK 13 Szczegółowy opis operacji wraz z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania powinien być dołączony do wniosku o dofinansowanie wszystkich rodzajów operacji. Powinien również zawierać informacje niezbędne do zbadania racjonalności kosztów planowanych operacji. Powinien być podział na środki własne, środki z funduszu PO RYBY (zaliczka lub refundacja) oraz kredyt jeśli zamierza zaciągnąć.

48 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Przed wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie, należy zapoznać się z: zasadami udzielania pomocy finansowej dla środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackich Kartą oceny zgodności z LSROR Kartą oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru

49 Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Po wypełnieniu Wniosek należy opatrzyć datą i podpisem pod częścią VIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY. Nie należy wypełniać zaciemnionych pól Wniosku. W przypadku braku informacji - np. Wnioskodawca nie posiada adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu należy wstawić kreskę. Przed złożeniem Wniosku należy upewnić się, czy: wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje, zgromadzone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z wykazem załączników w części IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH). Wniosek w formie papierowej wypełniony odręcznie kolorem niebieskim lub czerwonym wraz z wymaganymi załącznikami składa się do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem LGR "Mòrénka bezpośrednio w miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Wniosek może być również wypełniony elektronicznie, jednakże w tej sytuacji należy go wydrukować.

50 KARTA OPISU OPERACJI DODATKOWY ZAŁĄCZNIK Karta opisu operacji jest dodatkowym załącznikiem do wniosku wymaganym przez Lokalną Grupę Rybacką Mòrénka. Wypełnienie i złożenie KARTY OPISU OPERACJI wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest obowiązkowe i jest warunkiem oceny projektu przez Komitet LGR. Informacje zawarte w karcie opisu operacji muszą bezpośrednio wynikać z zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź z załączników.

51 BIZNES PLAN I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy II. Opis operacji - cel i zakres III. Źródła finansowania operacji IV. Analiza SWOT i uzasadnienie operacji V. Plan działań marketingowych VI. Uproszczona analiza finansowa operacji

52 STUDIUM WYKONALNOŚCI Kiedy przygotowujemy Studium Wykonalności? - w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - Studium Wykonalności i Biznes Plan są to dokumenty wymienne

53 STUDIUM WYKONALNOŚCI I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy II. Opis operacji - cel i zakres III. Analiza SWOT i uzasadnienie operacji IV. Źródła finansowania operacji V. Plan działań marketingowych VI. Analiza finansowa operacji VII. Wpływ operacji na środowisko VIII. Wymagane załączniki

54 WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Dwa egzemplarze wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Każda wersja wniosku wraz załącznikami powinna być ułożona w oddzielny skoroszyt umożliwiający wpięcie do segregatora. Do każdego wniosku należy dołączyć kartę opisu operacji. Jeden egzemplarz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, karty opisu operacji, uproszczonego planu biznesowego lub studium wykonalności, oraz szczegółowego opisu operacji (płyta CD lub DVD). Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego lub przez Notariusza

55 Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka" Dziękuję za uwagę!!! Adam Rogala, Karolina Wróbel

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo