Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA

2 2

3 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

4 4

5 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH SYSTEM EWIDENCYJNY RACHUNKOWOŚCI OBLIGATORYJNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE...19 Rozdział 2. WSTĘPNA OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH METODY ANALIZY FINANSOWEJ OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zasada obliczania struktury i dynamiki Ocena bilansu Ocena rachunku zysków i strat...36 Rozdział 3. ANALIZA PŁYNNOŚCI ISTOTA PŁYNNOŚCI METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE WSKAŹNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH W OCENIE PŁYNNOŚCI METODA USTALANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI WSKAŹNIKI ROTACJI Idea wskaźników rotacji Należności Rotacja zapasów Rotacja zobowiązań Cykl środków pieniężnych...57 Rozdział 4. ANALIZA WSPOMAGANIA OPERACYJNEGO RELACJA KOSZT PRODUKCJA ZYSK Próg rentowności Wielkość sprzedaży przy założonym zysku Marża brutto Produkcja wieloasortymentowa ISTOTA WSPOMAGANIA OPERACYJNEGO Metody badania wspomagania operacyjnego Stopień dźwigni operacyjnej ISTOTA RYZYKA OPERACYJNEGO Pomiar ryzyka Obraz ryzyka operacyjnego...88 Rozdział 5. ANALIZA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ISTOTA DŹWIGNI FINANSOWEJ SPOSOBY BADANIA DŹWIGNI FINANSOWEJ ISTOTA RYZYKA FINANSOWEGO...107

6 STOPIEŃ DŹWIGNI FINANSOWEJ POMIAR RYZYKA FINANSOWEGO STOPIEŃ DŹWIGNI CAŁKOWITEJ POMIAR RYZYKA CAŁKOWITEGO Rozdział 6. ANALIZA RENTOWNOŚCI ISTOTA RENTOWNOŚCI CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RENTOWNOŚĆ METODY ANALIZY RENTOWNOŚCI OCENA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA LITERATURA...148

7 7 WSTĘP Rosnąca dynamika zmian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa stawia przed kadrą kierowniczą przedsiębiorstw coraz większe wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji. Nieodzowną umiejętnością kierowniczą, wymienianą jako jedną z czterech podstawowych, obok umiejętności technicznych, interpersonalnych i koncepcyjnych, jest umiejętność diagnostyczno-analityczna. Pozwala ona na rozpoznawanie przyczyn powstałych problemów, koncentrowanie się na najważniejszym z nich i zaprojektowanie najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji. Analiza finansowa powstała jako materiał do wykładu na studium podyplomowym Analiza ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" i jest podręcznikiem adresowanym do osób rozwijających swoje umiejętności diagnostyczno-analityczne. Została napisana w ten sposób, aby czytelnik mógł zrozumieć logikę narzędzi stosowanych w analizie finansowej. Nie zawiera ona gotowych i uniwersalnych zestawów tych narzędzi, lecz raczej skłania do samodzielnego ich dobierania i konstruowania w zależności od jakości posiadanych informacji źródłowych i potrzeb w zakresie informacyjnego zasilania procesów decyzyjnych. Liczne przykłady prezentowane w książce mają za zadanie ułatwić czytelnikowi zrozumienie prezentowanego w niej wykładu oraz pogłębić umiejętności interpretacji wyników analizy. Starałem się napisać podręcznik prosto i przejrzyście. Ograniczyłem do minimum stosowanie, jakże częstych w naukach ekonomicznych, terminów i skrótów obcojęzycznych. Moim celem było napisanie podręcznika zrozumiałego dla szerokiej rzeszy odbiorców, bez względu na stopień posiadanego przygotowania merytorycznego. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiłem podstawowy system informacyjny przedsiębiorstwa, jakim jest rachunkowość, oraz obligatoryjne sprawozdania finansowe, będące głównym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim stosując bardzo intuicyjną metodę, przedstawiłem przykład wstępnej oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych. Rozdział trzeci natomiast traktuje o sposobach badania płynności finansowej, słabych stronach stosowanych narzędzi i zasadach ich konstruowania. Czwarty rozdział został poświęcony metodom badania wspomagania

8 8 operacyjnego, a także podstawowym narzędziom analizy ryzyka i ich wykorzystaniu przy badaniu ryzyka operacyjnego. Rozdział piąty skupia się na metodach analizy efektywności wykorzystania kapitałów obcych do finansowania przedsiębiorstwa oraz na badaniu ryzyka, które wnoszą te kapitały. Ostatni szósty rozdział dotyczy kompleksowej oceny przedsiębiorstwa za pomocą piramidy wskaźników.

9 9 Rozdział 1 ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH 1.1. System ewidencyjny rachunkowości Szukając źródeł rachunkowości, należałoby cofnąć się do czasów starożytnych, w których człowiek zaczął rozróżniać pojęcia moje, twoje i utrwalać je za pomocą malowideł, rzeźb czy nacięć. W starożytnym Rzymie istniały już bardziej usystematyzowane formy rachunkowości, jak Codex accepti et expensi 1. Jednak o początku rachunkowości w dzisiejszym kształcie, tj. zintegrowanym, wewnętrznie spójnym systemie współzależnych rachunków, możemy mówić od około XV wieku, gdy mnich zakonu franciszkanów, Fra Luca Pacioli, w roku 1494 wydał epokowe dzieło: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, w którym Traktat XI Particularis de computis et scripturis ( Szczególne obliczenia i zapisy ) 2 zawiera opis zasady podwójnego księgowania. Sam Luca Pacioli nie był twórcą zapisu podwójnego ani też nie rościł sobie takich praw, gdyż jak sam to określił opisywał system praktykowany w Wenecji 3. System księgowości podwójnej opisany przez Paciolego z upływem lat zaczął się upowszechniać w innych państwach, także w Polsce. W wieku XVIII był on już powszechnie praktykowany. O entuzjazmie, jaki wzbudził on u praktyków z dziedziny ekonomii świadczą opinie i wypowiedzi słynnych ekonomistów 4 : Proudhan uważa księgowość kupiecką za jedno z najpiękniejszych i najszczęśliwszych zastosowań metafizyki, za umiejętność, która nie ustępuje wcale arytmetyce ani algebrze pod względem ścisłości i pewności, natomiast Say pisał Nowoczesna księgowość jest sztuką wyobraźni, która nosi piętno geniuszu greckiego. Sombart dodawał od siebie Księgowość podwójna jest jednym z najwspanialszych i najbardziej brzemiennych w skutkach tworów ducha ludzkiego. W dzisiejszych czasach rachunkowość określa się jako uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny umożliwiający rzetelne i wierne odzwierciedlenie przebiegu i rezultatów działalności gospodarczej 1 M. Kawa: Autodynamizm rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XXVIII, Warszawa E. Pogodzińska-Mizdrak: Traktat Fra Luca Paciolego jego autentyczność i znaczenie. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XXIX, Warszawa M. Kawa: op. cit. 4 E. Pogodzińska-Mizdrak: op.cit.

10 10 jednostek gospodarczych 5. Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych określa rachunkowość jako proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji ekonomicznych, pozwalających użytkownikom informacji na sformułowanie na ich podstawie ocen i podjęcie decyzji, przy czym informacje dotyczą wielkości ekonomicznych i wyrażane są w pieniądzu 6. Natomiast nieco węższe znaczenie przypisuje się terminowi księgowość, do końca lat osiemdziesiątych stosowanemu w Polsce zamiennie z terminem rachunkowość. Dobija 7 definiuje księgowość jako model zawierający procedury określające zasady pomiaru, sposób ewidencji danych, sposoby obróbki danych przy tworzeniu ostatecznych informacji użytkowych oraz sposoby weryfikacji pomiarów i informacji z nich wynikających. Księgowość jest zatem systemem zapisu danych wynikających z pomiaru elementarnych operacji gospodarczych. Opierając się na powyższych definicjach, możemy powiedzieć, że rachunkowość jest systemem informacyjnym jednostki gospodarczej, natomiast księgowość jest jej podsystemem ewidencyjnym. Czyli księgowość zawiera się w rachunkowości. Jednym z zadań rachunkowości jest dostarczanie informacji decyzyjnych, z czego wynika, że musi ona zawierać analizę działalności gospodarczej, natomiast księgowość organizuje odpowiednią ewidencję. Zawężając funkcje rachunkowości tylko do strony ewidencyjnej, w dalszej części książki będziemy używać terminu księgowość. Nadrzędnym celem księgowości jest pomiar zdarzeń gospodarczych i ich ewidencja w układzie i przekroju, który pozwoli na ich prezentację w formie takich podstawowych sprawozdań, jak: bilans, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Można powiedzieć, że kształt i zakres informacyjny tych sprawozdań determinuje sposób i zakres prowadzenia ewidencji księgowej. Podstawową zasadą prowadzenia ewidencji księgowej jest zasada podwójnego zapisu. Zgodnie z tą zasadą każda operacja gospodarcza ma dwie strony. Zakup każdego składnika majątkowego musi znaleźć odzwierciedlenie zarówno przez powiększenie aktywów, jak i przez wskazanie źródła finansowania tego składnika. Każdy fundusz otrzymany przez przedsiębiorstwo musi być przedstawiony w postaci majątku, do zakupu którego został wykorzystany. Zasada ta znalazła odbicie w pierwszym sprawozdaniu, tj. w bilansie. 5 K. Sawicki: Problem funkcji i rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XVIII, Warszawa M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: PWN 1997, s M. Dobija: op. cit., s. 28.

11 Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, zestawia majątek przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródła jego finansowania (pasywa). Sporządzany jest na określony dzień. Spełniona musi być zasada równowagi bilansowej, tzn. suma aktywów musi się równać sumie pasywów. Schemat bilansu przedstawia rys AKTYWA PASYWA Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Kapitały obce Aktywów = Pasywów Rys. 1. Schemat bilansu Źródło: opracowanie własne. Aktywa przedsiębiorstwa, czyli majątek, składają się generalnie z dwóch części: majątku trwałego oraz majątku obrotowego. Natomiast pasywa, czyli kapitały, z kapitałów własnych oraz kapitałów obcych. Majątek trwały z ekonomicznego punktu widzenia jest tą częścią majątku, która nie zużywa się w jednym cyklu produkcyjnym. Tworzy on potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Z uwagi na jego małą płynność (zdolność do zamiany na środki pieniężne), uważany jest za majątek obarczony wysokim ryzykiem. Drugą częścią aktywów jest majątek obrotowy. Tworzą go takie składniki majątkowe, które zużywają się lub dotyczą jednego cyklu produkcyjnego. Nazwa obrotowy wywodzi się z ciągłej powtarzającej się zmiany postaci poszczególnych jego składników przedstawionych na rys. 2. Natomiast pasywa składają się z kapitałów własnych, czyli tej części kapitałów, którą mogą dysponować właściciele przedsiębiorstwa. Zostały one wprowadzone do przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio przez jego właścicieli oraz kapitał obcy, czyli wszelkiego rodzaju wierzytelności pozyskane na okres długi kapitał obcy długoterminowy, i krótki kapitał obcy krótkoterminowy. Drugim podstawowym sprawozdaniem jest rachunek strat i zysków. Przedstawia on dokonania przedsiębiorstwa za dany okres, zestawia

12 12 przychody oraz koszty. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest wypracowanym zyskiem, natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami jest poniesioną stratą. Schemat rachunku strat i zysków przedstawia rys. 3. Środki pieniężne Należności Cykl obrotowy Materiały Wyroby gotowe Produkcja w toku Rys. 2. Cykl obrotowy majątku Źródło: opracowanie własne. Wyodrębnia on trzy podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa: obszar operacyjny, obszar finansowy, obszar fiskalny. Trzy podstawowe zyski przedstawiają efekty uzyskane w tych obszarach. Częścią wspólną przedstawionych sprawozdań jest zysk netto, ujmowany w bilansie jako kapitał własny. Przedstawione powyżej sprawozdania sporządzane są zgodnie z memoriałową zasadą rachunkowości. Zasada ta mówi, że wszelkie operacje gospodarcze należy przypisać do okresów, których dotyczą, bez względu na to, czy są skuteczne finansowo, czy też nie, tzn. czy towarzyszą im w tym momencie wpływy lub wydatki finansowe, czy nie. Zgodnie z tą zasadą zaksięgowany przychód oznacza tylko wystawioną fakturę, a niekoniecznie wpływy gotówkowe, które mogą być przesunięte w czasie. I analogicznie wykazany zysk nie jest równoznaczny z posiadaniem gotówki w kasie. Uzupełnieniem tych informacji zajmuje się trzecie obligatoryjne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Sporządzane jest ono nie według zasady memoriałowej, lecz kasowej. To znaczy, że odzwierciedla faktyczny ruch pieniądza w przedsiębiorstwie. Najczęściej sporządzane jest na podstawie dwóch wcześniejszych sprawozdań.

13 13 Efekt działalności operacyjnej Koszty uzyskania przychodów operacyjnych Strata operacyjna Przychody operacyjne Zysk operacyjny Działalność operacyjna Efekt działalności operacyjnej i finansowej Całkowity efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa Koszty finansowe Strata brutto Podatki dochodowe Strata netto Przychody finansowe Zysk brutto Zysk netto Działalność finansowa Fiskalizm państwa Rys. 3. Schemat rachunku zysków i strat Źródło: opracowanie własne. Główna idea polega na sprowadzeniu przychodów i kosztów do poziomu wpływów i wydatków (rys. 4). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wyodrębnia trzy podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: działalność operacyjną, działalność finansową oraz działalność inwestycyjną. Łączny ruch środków pieniężnych w zakresie całej działalności przedsiębiorstwa wykazany w sprawozdaniu musi pokrywać się ze zmianą stanu środków pieniężnych na początku i na końcu okresu wykazaną w bilansie. Innym elementem wspólnym z dwoma pozostałymi sprawozdaniami jest zysk netto. Schemat sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przedstawia rys. 5.

14 14 Przychody Zasada memoriałowa Sprowadzenie przychodów do poziomu wpływów Zasada kasowa Zysk Koszty Sprowadzenie kosztów do poziomu wydatków Wpływy nie będące przychodami Przepływy pieniężne Wydatki nie będące kosztami Rys. 4. Idea sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych Źródło: E. Eljasiak, W. Parteka: Przepływy gotówkowe. Gdańsk: ODDK Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres... A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk netto II. Korekty III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C Przepływy pieniężne z działalności finansowej D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C) E Środki pieniężne na początku okresu F sprawozdawczego Środki pieniężne na końcu okresu sprawozdawczego Rys. 5. Schemat sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Źródło: opracowanie własne.

15 Przedstawione sprawozdania sporządzane są co pewien okres w zależności od potrzeb i przepisów. Podstawą ich sporządzenia jest prowadzona ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych. Podstawowym narzędziem ewidencyjnym jest konto. Składa się ono z dwóch stron: strony lewej nazywanej Winien (Wn), po łacinie Debet (Dt) strony prawej nazywanej Ma, po łacinie Credit (Ct) 15 Wn Nazwa konta Ma W zależności od strony konta, na której dokonuje się zapisu, stosuje się następujące określenia (tab. 1). Tabela 1. Interpretacja zapisu księgowego Zapisy księgowe po stronie Winien określa się jako: po stronie Ma określa się jako: - obciążenie konta - uznanie konta - zapisanie w ciężar konta - zapisanie na dobro konta - księgowanie po stronie Winien - księgowanie po stronie Ma - debetowanie konta - kredytowanie konta Źródło: T. Kiziukiewicz: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w małych firmach. Wrocław: EKSPERT Występują dwie podstawowe grupy kont: konta syntetyczne oraz konta analityczne. Konta syntetyczne, nazywane także kontami głównymi, służą do prowadzenia ewidencji zapewniającej wzajemnie spójny i bilansujący się układ rachunków. Zasada podwójnego zapisu dotyczy tylko tych kont. Liczba (zwykle około 60 do 80) i nazwy tych kont ujęte są w zakładowym planie kont. Konta analityczne występują zawsze w połączeniu z kontem syntetycznym i służą do uszczegółowienia zapisu dokonanego na koncie głównym. Zasada podwójnego zapisu nie dotyczy kont analitycznych. Księguje się na nich na zasadzie pojedynczego zapisu, który jest powtórzeniem zapisu na koncie syntetycznym. Liczba tych kont w przedsiębiorstwach prowadzących księgowość komputerową może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy.

16 16 Ze względu na treść merytoryczną ewidencji, konta można podzielić na: 1. Konta bilansowe służące do ewidencji składników bilansu; dzielą się na: a) konta aktywne ewidencjonujące składniki aktywów, b) konta pasywne ewidencjonujące składniki pasywów, c) konta aktywno-pasywne ewidencjonujące zarówno składniki aktywów, jak i pasywów. 2. Konta wynikowe służące do ewidencji operacji gospodarczych ujmowanych w rachunku strat i zysków. 3. Konta pozabilansowe są kontami pomocniczymi i służą do ewidencji wyodrębnionych składników majątkowych (np. dzierżawionych i wydzierżawionych, depozytów); ich zapisy nie znajdują odzwierciedlenia ani w bilansie, ani w rachunku strat i zysków. Zapisy na nich mogą być prowadzone jednostronnie. Funkcjonowanie kont syntetycznych przedstawione na rys. 6 połączone jest z kształtem sprawozdań finansowych. Strona, na której dokonuje się zapisu zwiększającego stan danego składnika, jest zgodna ze stroną w odpowiednim sprawozdaniu (zob. rys. 1 i 3), na którym dany składnik występuje. Na przykład aktywa występują po lewej stronie bilansu, więc analogicznie na wszystkich kontach służących do ewidencji składników aktywów zwiększenia księguje się po stronie lewej (Winien), natomiast pasywa występują po stronie prawej, więc na kontach księguje się ich zwiększenie po stronie prawej. W rachunku zysków i strat koszty występują po stronie lewej, więc ich zwiększenie księguje się po stronie lewej, natomiast przychody po prawej. Zysk netto jest saldem strony Ma (prawej) i w bilansie występuje po stronie prawej. Konta syntetyczne usystematyzowane są w dziewięciu zespołach podstawowych i niekiedy w dziesiątym zespole kont pomocniczych. Numeracja kont syntetycznych jest trzycyfrowa, a pierwsza cyfra oznacza numer zespołu, do którego należy konto. Typowy wykaz kont syntetycznych pogrupowany w zespoły przedstawiono w przykładzie 1 8. Konta analityczne, jak już wspomniano, są uszczegółowieniem zapisów na kontach syntetycznych. Numeracja kont analitycznych zawiera zawsze trzy pierwsze cyfry oznaczające numer konta syntetycznego, z którym jest związane, oraz następne numery określające dane konto analityczne. Liczba cyfr oznaczających konto analityczne może w praktyce wynosić od jednej do kilkunastu. Konta te funkcjonują według zasady pojedynczego zapisu. 8 Kiziukiewicz T., op. cit. s. 170.

17 17 Bilans otwarcia Majątek Źródło finansowania Wn Konta aktywne Ma Wn Konta pasywne Ma Sp Sp Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia Zwiększenia Sk Sk Bilans zamknięcia Kapitały własne Majątek Zobowiązania Zysk netto Wn Konto wynikowe Ma Koszty Przychody Sk Sp saldo początkowe Sk saldo końcowe Rys. 6. Funkcjonowanie kont Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz: op.cit. Rozliczenie zakupu Materiały Materiał A Materiał B Konta syntetyczne Konta analityczne Rys. 7. Zasada funkcjonowania kont analitycznych Źródło: opracowanie własne.

18 18 Przykład 1 Plan kont Zespół 0 Majątek trwały 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Finansowy majątek trwały 060 Umorzenie środków trwałych 70 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 083 Inwestycje rozpoczęte Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 131 Rachunki bankowe 138 Kredyty bankowe 141 Krótkoterminowe papiery wartościowe 145 Inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 222 Rozrachunki z tytułu VAT 223 Inne rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Inne rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 241 Pożyczki Zespół 3 Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały 320 Towary 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Zespół 4 Koszty według rodzajów 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Świadczenia na rzecz pracowników 409 Pozostałe koszty (rodzajowe) 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Zespół 5 Koszty według typów działalności 501 Koszty działalności podstawowej 530 Koszty działalności pomocniczej 540 Koszty sprzedaży 550 Koszty zarządu 580 Rozliczenia kosztów działalności Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 600 produkty gotowe 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 Przychody i koszty ich osiągnięcia 700 Przychody ze sprzedaży produktów 710 Koszt własny sprzedanych produktów 730 Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 735 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 770 Pozostałe koszty operacyjne 780 Straty nadzwyczajne 781 Zyski nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały, rezerwy i wynik finansowy 800 Kapitały zasadnicze 820 Rozliczenie wyniku finansowego 841 Rezerwy 842 Przychody przyszłych okresów 850 Fundusze specjalne 860 Wynik finansowy 870 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Zespół 9 Konta pomocnicze

19 Natomiast zasada numerowania kont analitycznych została przedstawiona w tab. 2. Tabela 2. Zasada numerowania kont analitycznych Konto Rozwinięcie analityczne Nazwa konta syntetyczne I poziom II poziom 310 Materiały 1 Chemiczne 1 Paliwa 2 Farby 2 - Metalowe 1 Kształtowniki 2 Blachy Źródło: opracowanie własne. 19 Na podstawie przedstawionej numeracji widzimy, że numery kont są pięciocyfrowe (trzy cyfry oznaczają konto syntetyczne, natomiast kolejne dwie konto analityczne) i np. konto do ewidencji analitycznej blach ma numer Obligatoryjne sprawozdania finansowe Jak już powiedziano, głównym owocem księgowości są trzy podstawowe sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Idea tych sprawozdań została przedstawiona powyżej. Układ bilansu przewidzianego ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. przedstawia tab. 3. Aktualne przepisy prawne ustawy o rachunkowości nakazują sporządzanie bilansu według układu netto, tzn. że wartość poszczególnych grup składników majątkowych wynika z ich wartości księgowej pomniejszonej o 9 : 1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 2) odpisy aktualizujące wartość udziałów w innych jednostkach rzeczowych składników majątku obrotowego oraz papierów wartościowych, 9 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U nr 121, poz. 591.

20 20 3) rezerwy wyrażające prawdopodobne zmniejszenie należności i roszczeń wobec ostrożnej ich wyceny. Ustawa nakłada także obowiązek uzupełniania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, aby sprawozdanie przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki, a w szczególności: 1) objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego, 2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku zysku i strat, 3) wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat, 4) proponowany podział zysku lub pokrycia straty, 5) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki. Bilans służący celom informacyjnym, a więc we wszelkiego rodzaju raportach, prospektach, wnioskach kredytowych, przedstawiany jest w formie skróconej lub analitycznej. Forma skrócona polega na przedstawianiu tylko pozycji głównych, oznaczonych dużymi literami lub cyframi arabskimi, natomiast postać analityczna ma za zadanie takie przedstawienie sprawozdań, które pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie informacyjne 10. Biorąc pod uwagę przydatność informacyjną skróconej wersji bilansu, na podstawie której podmioty zewnętrzne zmuszone są oceniać przedsiębiorstwo, należy zwrócić uwagę na punkt I zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne. Zawartość tego punktu, przedstawiana w skróconej wersji łącznie, zawiera informacje z ekonomicznego punktu niejednorodne. Znajdują się tam zobowiązania powstałe w wyniku zakupów oraz kredyty krótkoterminowe. Połączenie tych pozycji utrudnia analizę zarządzania kapitałem obrotowym (rotację zobowiązań, cykl środków pieniężnych). Z tej przyczyny w bilansach analitycznych dokonuje się rozdzielenia tych pozycji. Przedstawione dwa warianty rachunku zysku i strat (tab. 4 i 5) wymagane są ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., obowiązują one dla jednostek gospodarczych innych niż banki i ubezpieczyciele. Trzecim obligatoryjnym sprawozdaniem finansowym jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Kształt tego sprawozdania również reguluje cytowana ustawa o rachunkowości. 10 L. Bednarski, T. Waśniewski: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: FRRwP 1996, s. 241.

21 21 Tabela 3. Układ bilansu przewidzianego ustawą z dnia 29 września 1994 r. A. Majątek trwały AKTYWA I. Rzeczowy majątek trwały 1) Grunty własne 2) Budynki i budowle 3) Urządzenia techniczne i maszyny 4) Środki transportu 5) Pozostałe środki trwałe 6) Inwestycje rozpoczęte 7) Zaliczki na poczet inwestycji II. Wartości niematerialne i prawne 1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2) Koszty prac rozwojowych 3) Wartość firmy 4) Inne wartości niematerialne i prawne 5) Zaliczki na poczet inwestycji III. Finansowy majątek trwały 1) Udziały i akcje 2) Papiery wartościowe 3) Udzielone pożyczki długoterminowe 4) Inne składniki finansowego majątku trwałego IV. Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1) Materiały 2) Półprodukty i produkty w toku 3) Produkty gotowe 4) Towary 5) Zaliczki na poczet dostaw II. Należności i roszczenia 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3) Należności wewnątrzzakładowe 4) Pozostałe należności 5) Należności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1) Udziały lub akcje własne do zbycia 2) Inne papiery wartościowe IV. Środki pieniężne 1) Środki pieniężne w kasie 2) Środki pieniężne w banku 3) Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2) Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego III. Kapitał zapasowy 1) Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2) Tworzony ustawowo 3) Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4) Z dopłat wspólników 5) Inny IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały rezerwowe VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1) Zysk (wielkość dodatnia) 2) Strata (wielkość ujemna) VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1) Zysk netto (wielkość dodatnia) 2) Strata netto (wielkość ujemna) 3) Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. Rezerwy 1) Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2) Pozostałe rezerwy C. Zobowiązania długoterminowe 1) Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2) Długoterminowe kredyty bankowe 3) Pozostałe zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1) Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 2) Kredyty bankowe 3) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5) Zobowiązania wekslowe 6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 7) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8) Zobowiązania wewnątrzzakładowe 9) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne E. Rozliczenia międzyokresowe 1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2) Przychody przyszłych okresów

22 22 Tabela 4. Rachunek zysków i strat według ustawy z dnia 29 września 1994 r. (wariant porównawczy) Koszty i straty Przychody i zyski A. Koszty działalności operacyjnej A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Wartość sprzedanych towarów i I. Przychód ze sprzedaży produktów materiałów II. Zużycie materiałów i energii II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Usługi obce III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów IV. Podatki i opłaty IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki V. Wynagrodzenia B. Strata ze sprzedaży VI. Świadczenia na rzecz pracowników C. Pozostałe przychody operacyjne VII. Amortyzacja I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego VIII. Pozostałe II. Dotacje B. Zysk ze sprzedaży III. Pozostałe przychody operacyjne C. Pozostałe koszty operacyjne D. Strata na działalności operacyjnej I. Wartość sprzedanych składników majątku E. Przychody finansowe trwałego II. Pozostałe koszty operacyjne I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych D. Zysk na działalności operacyjnej II. Odsetki uzyskane E. Koszty finansowe III. Pozostałe I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego F. Strata brutto na działalności majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych gospodarczej G. Zyski nadzwyczajne II. Odsetki do zapłacenia w tym dla H. Strata brutto jednostek zależnych i stowarzyszonych III. Pozostałe I. Strata netto F. Zysk brutto na działalności operacyjnej G. Straty nadzwyczajne H. Zysk brutto I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. Zysk netto

23 Tabela 5. Rachunek zysków i strat według ustawy z dnia 29 września 1994 r. (wariant kalkulacyjny) Koszty i straty Przychody i zyski A. Koszty sprzedanych towarów i produktów A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów III. Koszty sprzedaży B. Strata ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu C. Pozostałe przychody operacyjne B. Zysk ze sprzedaży I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego C. Pozostałe koszty operacyjne II. Dotacje I. Wartość sprzedanych składników majątku III. Pozostałe przychody operacyjne trwałego II. Pozostałe koszty operacyjne D. Strata na działalności operacyjnej D. Zysk na działalności operacyjnej E. Przychody finansowe E. Koszty finansowe I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego II. Odsetki uzyskane majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek III. Pozostałe zależnych i stowarzyszonych III. Pozostałe F. Strata brutto na działalności gospodarczej F. Zysk brutto na działalności operacyjnej G. Zyski nadzwyczajne G. Straty nadzwyczajne H. Zysk brutto H. Strata brutto I. Strata netto I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. Zysk netto 23

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo