Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA

2 2

3 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

4 4

5 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH SYSTEM EWIDENCYJNY RACHUNKOWOŚCI OBLIGATORYJNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE...19 Rozdział 2. WSTĘPNA OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH METODY ANALIZY FINANSOWEJ OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zasada obliczania struktury i dynamiki Ocena bilansu Ocena rachunku zysków i strat...36 Rozdział 3. ANALIZA PŁYNNOŚCI ISTOTA PŁYNNOŚCI METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE WSKAŹNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH W OCENIE PŁYNNOŚCI METODA USTALANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI WSKAŹNIKI ROTACJI Idea wskaźników rotacji Należności Rotacja zapasów Rotacja zobowiązań Cykl środków pieniężnych...57 Rozdział 4. ANALIZA WSPOMAGANIA OPERACYJNEGO RELACJA KOSZT PRODUKCJA ZYSK Próg rentowności Wielkość sprzedaży przy założonym zysku Marża brutto Produkcja wieloasortymentowa ISTOTA WSPOMAGANIA OPERACYJNEGO Metody badania wspomagania operacyjnego Stopień dźwigni operacyjnej ISTOTA RYZYKA OPERACYJNEGO Pomiar ryzyka Obraz ryzyka operacyjnego...88 Rozdział 5. ANALIZA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ISTOTA DŹWIGNI FINANSOWEJ SPOSOBY BADANIA DŹWIGNI FINANSOWEJ ISTOTA RYZYKA FINANSOWEGO...107

6 STOPIEŃ DŹWIGNI FINANSOWEJ POMIAR RYZYKA FINANSOWEGO STOPIEŃ DŹWIGNI CAŁKOWITEJ POMIAR RYZYKA CAŁKOWITEGO Rozdział 6. ANALIZA RENTOWNOŚCI ISTOTA RENTOWNOŚCI CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RENTOWNOŚĆ METODY ANALIZY RENTOWNOŚCI OCENA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA LITERATURA...148

7 7 WSTĘP Rosnąca dynamika zmian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa stawia przed kadrą kierowniczą przedsiębiorstw coraz większe wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji. Nieodzowną umiejętnością kierowniczą, wymienianą jako jedną z czterech podstawowych, obok umiejętności technicznych, interpersonalnych i koncepcyjnych, jest umiejętność diagnostyczno-analityczna. Pozwala ona na rozpoznawanie przyczyn powstałych problemów, koncentrowanie się na najważniejszym z nich i zaprojektowanie najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji. Analiza finansowa powstała jako materiał do wykładu na studium podyplomowym Analiza ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" i jest podręcznikiem adresowanym do osób rozwijających swoje umiejętności diagnostyczno-analityczne. Została napisana w ten sposób, aby czytelnik mógł zrozumieć logikę narzędzi stosowanych w analizie finansowej. Nie zawiera ona gotowych i uniwersalnych zestawów tych narzędzi, lecz raczej skłania do samodzielnego ich dobierania i konstruowania w zależności od jakości posiadanych informacji źródłowych i potrzeb w zakresie informacyjnego zasilania procesów decyzyjnych. Liczne przykłady prezentowane w książce mają za zadanie ułatwić czytelnikowi zrozumienie prezentowanego w niej wykładu oraz pogłębić umiejętności interpretacji wyników analizy. Starałem się napisać podręcznik prosto i przejrzyście. Ograniczyłem do minimum stosowanie, jakże częstych w naukach ekonomicznych, terminów i skrótów obcojęzycznych. Moim celem było napisanie podręcznika zrozumiałego dla szerokiej rzeszy odbiorców, bez względu na stopień posiadanego przygotowania merytorycznego. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiłem podstawowy system informacyjny przedsiębiorstwa, jakim jest rachunkowość, oraz obligatoryjne sprawozdania finansowe, będące głównym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim stosując bardzo intuicyjną metodę, przedstawiłem przykład wstępnej oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych. Rozdział trzeci natomiast traktuje o sposobach badania płynności finansowej, słabych stronach stosowanych narzędzi i zasadach ich konstruowania. Czwarty rozdział został poświęcony metodom badania wspomagania

8 8 operacyjnego, a także podstawowym narzędziom analizy ryzyka i ich wykorzystaniu przy badaniu ryzyka operacyjnego. Rozdział piąty skupia się na metodach analizy efektywności wykorzystania kapitałów obcych do finansowania przedsiębiorstwa oraz na badaniu ryzyka, które wnoszą te kapitały. Ostatni szósty rozdział dotyczy kompleksowej oceny przedsiębiorstwa za pomocą piramidy wskaźników.

9 9 Rozdział 1 ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH 1.1. System ewidencyjny rachunkowości Szukając źródeł rachunkowości, należałoby cofnąć się do czasów starożytnych, w których człowiek zaczął rozróżniać pojęcia moje, twoje i utrwalać je za pomocą malowideł, rzeźb czy nacięć. W starożytnym Rzymie istniały już bardziej usystematyzowane formy rachunkowości, jak Codex accepti et expensi 1. Jednak o początku rachunkowości w dzisiejszym kształcie, tj. zintegrowanym, wewnętrznie spójnym systemie współzależnych rachunków, możemy mówić od około XV wieku, gdy mnich zakonu franciszkanów, Fra Luca Pacioli, w roku 1494 wydał epokowe dzieło: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, w którym Traktat XI Particularis de computis et scripturis ( Szczególne obliczenia i zapisy ) 2 zawiera opis zasady podwójnego księgowania. Sam Luca Pacioli nie był twórcą zapisu podwójnego ani też nie rościł sobie takich praw, gdyż jak sam to określił opisywał system praktykowany w Wenecji 3. System księgowości podwójnej opisany przez Paciolego z upływem lat zaczął się upowszechniać w innych państwach, także w Polsce. W wieku XVIII był on już powszechnie praktykowany. O entuzjazmie, jaki wzbudził on u praktyków z dziedziny ekonomii świadczą opinie i wypowiedzi słynnych ekonomistów 4 : Proudhan uważa księgowość kupiecką za jedno z najpiękniejszych i najszczęśliwszych zastosowań metafizyki, za umiejętność, która nie ustępuje wcale arytmetyce ani algebrze pod względem ścisłości i pewności, natomiast Say pisał Nowoczesna księgowość jest sztuką wyobraźni, która nosi piętno geniuszu greckiego. Sombart dodawał od siebie Księgowość podwójna jest jednym z najwspanialszych i najbardziej brzemiennych w skutkach tworów ducha ludzkiego. W dzisiejszych czasach rachunkowość określa się jako uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny umożliwiający rzetelne i wierne odzwierciedlenie przebiegu i rezultatów działalności gospodarczej 1 M. Kawa: Autodynamizm rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XXVIII, Warszawa E. Pogodzińska-Mizdrak: Traktat Fra Luca Paciolego jego autentyczność i znaczenie. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XXIX, Warszawa M. Kawa: op. cit. 4 E. Pogodzińska-Mizdrak: op.cit.

10 10 jednostek gospodarczych 5. Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych określa rachunkowość jako proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji ekonomicznych, pozwalających użytkownikom informacji na sformułowanie na ich podstawie ocen i podjęcie decyzji, przy czym informacje dotyczą wielkości ekonomicznych i wyrażane są w pieniądzu 6. Natomiast nieco węższe znaczenie przypisuje się terminowi księgowość, do końca lat osiemdziesiątych stosowanemu w Polsce zamiennie z terminem rachunkowość. Dobija 7 definiuje księgowość jako model zawierający procedury określające zasady pomiaru, sposób ewidencji danych, sposoby obróbki danych przy tworzeniu ostatecznych informacji użytkowych oraz sposoby weryfikacji pomiarów i informacji z nich wynikających. Księgowość jest zatem systemem zapisu danych wynikających z pomiaru elementarnych operacji gospodarczych. Opierając się na powyższych definicjach, możemy powiedzieć, że rachunkowość jest systemem informacyjnym jednostki gospodarczej, natomiast księgowość jest jej podsystemem ewidencyjnym. Czyli księgowość zawiera się w rachunkowości. Jednym z zadań rachunkowości jest dostarczanie informacji decyzyjnych, z czego wynika, że musi ona zawierać analizę działalności gospodarczej, natomiast księgowość organizuje odpowiednią ewidencję. Zawężając funkcje rachunkowości tylko do strony ewidencyjnej, w dalszej części książki będziemy używać terminu księgowość. Nadrzędnym celem księgowości jest pomiar zdarzeń gospodarczych i ich ewidencja w układzie i przekroju, który pozwoli na ich prezentację w formie takich podstawowych sprawozdań, jak: bilans, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Można powiedzieć, że kształt i zakres informacyjny tych sprawozdań determinuje sposób i zakres prowadzenia ewidencji księgowej. Podstawową zasadą prowadzenia ewidencji księgowej jest zasada podwójnego zapisu. Zgodnie z tą zasadą każda operacja gospodarcza ma dwie strony. Zakup każdego składnika majątkowego musi znaleźć odzwierciedlenie zarówno przez powiększenie aktywów, jak i przez wskazanie źródła finansowania tego składnika. Każdy fundusz otrzymany przez przedsiębiorstwo musi być przedstawiony w postaci majątku, do zakupu którego został wykorzystany. Zasada ta znalazła odbicie w pierwszym sprawozdaniu, tj. w bilansie. 5 K. Sawicki: Problem funkcji i rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XVIII, Warszawa M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: PWN 1997, s M. Dobija: op. cit., s. 28.

11 Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, zestawia majątek przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródła jego finansowania (pasywa). Sporządzany jest na określony dzień. Spełniona musi być zasada równowagi bilansowej, tzn. suma aktywów musi się równać sumie pasywów. Schemat bilansu przedstawia rys AKTYWA PASYWA Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Kapitały obce Aktywów = Pasywów Rys. 1. Schemat bilansu Źródło: opracowanie własne. Aktywa przedsiębiorstwa, czyli majątek, składają się generalnie z dwóch części: majątku trwałego oraz majątku obrotowego. Natomiast pasywa, czyli kapitały, z kapitałów własnych oraz kapitałów obcych. Majątek trwały z ekonomicznego punktu widzenia jest tą częścią majątku, która nie zużywa się w jednym cyklu produkcyjnym. Tworzy on potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Z uwagi na jego małą płynność (zdolność do zamiany na środki pieniężne), uważany jest za majątek obarczony wysokim ryzykiem. Drugą częścią aktywów jest majątek obrotowy. Tworzą go takie składniki majątkowe, które zużywają się lub dotyczą jednego cyklu produkcyjnego. Nazwa obrotowy wywodzi się z ciągłej powtarzającej się zmiany postaci poszczególnych jego składników przedstawionych na rys. 2. Natomiast pasywa składają się z kapitałów własnych, czyli tej części kapitałów, którą mogą dysponować właściciele przedsiębiorstwa. Zostały one wprowadzone do przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio przez jego właścicieli oraz kapitał obcy, czyli wszelkiego rodzaju wierzytelności pozyskane na okres długi kapitał obcy długoterminowy, i krótki kapitał obcy krótkoterminowy. Drugim podstawowym sprawozdaniem jest rachunek strat i zysków. Przedstawia on dokonania przedsiębiorstwa za dany okres, zestawia

12 12 przychody oraz koszty. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest wypracowanym zyskiem, natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami jest poniesioną stratą. Schemat rachunku strat i zysków przedstawia rys. 3. Środki pieniężne Należności Cykl obrotowy Materiały Wyroby gotowe Produkcja w toku Rys. 2. Cykl obrotowy majątku Źródło: opracowanie własne. Wyodrębnia on trzy podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa: obszar operacyjny, obszar finansowy, obszar fiskalny. Trzy podstawowe zyski przedstawiają efekty uzyskane w tych obszarach. Częścią wspólną przedstawionych sprawozdań jest zysk netto, ujmowany w bilansie jako kapitał własny. Przedstawione powyżej sprawozdania sporządzane są zgodnie z memoriałową zasadą rachunkowości. Zasada ta mówi, że wszelkie operacje gospodarcze należy przypisać do okresów, których dotyczą, bez względu na to, czy są skuteczne finansowo, czy też nie, tzn. czy towarzyszą im w tym momencie wpływy lub wydatki finansowe, czy nie. Zgodnie z tą zasadą zaksięgowany przychód oznacza tylko wystawioną fakturę, a niekoniecznie wpływy gotówkowe, które mogą być przesunięte w czasie. I analogicznie wykazany zysk nie jest równoznaczny z posiadaniem gotówki w kasie. Uzupełnieniem tych informacji zajmuje się trzecie obligatoryjne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Sporządzane jest ono nie według zasady memoriałowej, lecz kasowej. To znaczy, że odzwierciedla faktyczny ruch pieniądza w przedsiębiorstwie. Najczęściej sporządzane jest na podstawie dwóch wcześniejszych sprawozdań.

13 13 Efekt działalności operacyjnej Koszty uzyskania przychodów operacyjnych Strata operacyjna Przychody operacyjne Zysk operacyjny Działalność operacyjna Efekt działalności operacyjnej i finansowej Całkowity efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa Koszty finansowe Strata brutto Podatki dochodowe Strata netto Przychody finansowe Zysk brutto Zysk netto Działalność finansowa Fiskalizm państwa Rys. 3. Schemat rachunku zysków i strat Źródło: opracowanie własne. Główna idea polega na sprowadzeniu przychodów i kosztów do poziomu wpływów i wydatków (rys. 4). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wyodrębnia trzy podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: działalność operacyjną, działalność finansową oraz działalność inwestycyjną. Łączny ruch środków pieniężnych w zakresie całej działalności przedsiębiorstwa wykazany w sprawozdaniu musi pokrywać się ze zmianą stanu środków pieniężnych na początku i na końcu okresu wykazaną w bilansie. Innym elementem wspólnym z dwoma pozostałymi sprawozdaniami jest zysk netto. Schemat sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przedstawia rys. 5.

14 14 Przychody Zasada memoriałowa Sprowadzenie przychodów do poziomu wpływów Zasada kasowa Zysk Koszty Sprowadzenie kosztów do poziomu wydatków Wpływy nie będące przychodami Przepływy pieniężne Wydatki nie będące kosztami Rys. 4. Idea sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych Źródło: E. Eljasiak, W. Parteka: Przepływy gotówkowe. Gdańsk: ODDK Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres... A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk netto II. Korekty III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C Przepływy pieniężne z działalności finansowej D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C) E Środki pieniężne na początku okresu F sprawozdawczego Środki pieniężne na końcu okresu sprawozdawczego Rys. 5. Schemat sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Źródło: opracowanie własne.

15 Przedstawione sprawozdania sporządzane są co pewien okres w zależności od potrzeb i przepisów. Podstawą ich sporządzenia jest prowadzona ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych. Podstawowym narzędziem ewidencyjnym jest konto. Składa się ono z dwóch stron: strony lewej nazywanej Winien (Wn), po łacinie Debet (Dt) strony prawej nazywanej Ma, po łacinie Credit (Ct) 15 Wn Nazwa konta Ma W zależności od strony konta, na której dokonuje się zapisu, stosuje się następujące określenia (tab. 1). Tabela 1. Interpretacja zapisu księgowego Zapisy księgowe po stronie Winien określa się jako: po stronie Ma określa się jako: - obciążenie konta - uznanie konta - zapisanie w ciężar konta - zapisanie na dobro konta - księgowanie po stronie Winien - księgowanie po stronie Ma - debetowanie konta - kredytowanie konta Źródło: T. Kiziukiewicz: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w małych firmach. Wrocław: EKSPERT Występują dwie podstawowe grupy kont: konta syntetyczne oraz konta analityczne. Konta syntetyczne, nazywane także kontami głównymi, służą do prowadzenia ewidencji zapewniającej wzajemnie spójny i bilansujący się układ rachunków. Zasada podwójnego zapisu dotyczy tylko tych kont. Liczba (zwykle około 60 do 80) i nazwy tych kont ujęte są w zakładowym planie kont. Konta analityczne występują zawsze w połączeniu z kontem syntetycznym i służą do uszczegółowienia zapisu dokonanego na koncie głównym. Zasada podwójnego zapisu nie dotyczy kont analitycznych. Księguje się na nich na zasadzie pojedynczego zapisu, który jest powtórzeniem zapisu na koncie syntetycznym. Liczba tych kont w przedsiębiorstwach prowadzących księgowość komputerową może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy.

16 16 Ze względu na treść merytoryczną ewidencji, konta można podzielić na: 1. Konta bilansowe służące do ewidencji składników bilansu; dzielą się na: a) konta aktywne ewidencjonujące składniki aktywów, b) konta pasywne ewidencjonujące składniki pasywów, c) konta aktywno-pasywne ewidencjonujące zarówno składniki aktywów, jak i pasywów. 2. Konta wynikowe służące do ewidencji operacji gospodarczych ujmowanych w rachunku strat i zysków. 3. Konta pozabilansowe są kontami pomocniczymi i służą do ewidencji wyodrębnionych składników majątkowych (np. dzierżawionych i wydzierżawionych, depozytów); ich zapisy nie znajdują odzwierciedlenia ani w bilansie, ani w rachunku strat i zysków. Zapisy na nich mogą być prowadzone jednostronnie. Funkcjonowanie kont syntetycznych przedstawione na rys. 6 połączone jest z kształtem sprawozdań finansowych. Strona, na której dokonuje się zapisu zwiększającego stan danego składnika, jest zgodna ze stroną w odpowiednim sprawozdaniu (zob. rys. 1 i 3), na którym dany składnik występuje. Na przykład aktywa występują po lewej stronie bilansu, więc analogicznie na wszystkich kontach służących do ewidencji składników aktywów zwiększenia księguje się po stronie lewej (Winien), natomiast pasywa występują po stronie prawej, więc na kontach księguje się ich zwiększenie po stronie prawej. W rachunku zysków i strat koszty występują po stronie lewej, więc ich zwiększenie księguje się po stronie lewej, natomiast przychody po prawej. Zysk netto jest saldem strony Ma (prawej) i w bilansie występuje po stronie prawej. Konta syntetyczne usystematyzowane są w dziewięciu zespołach podstawowych i niekiedy w dziesiątym zespole kont pomocniczych. Numeracja kont syntetycznych jest trzycyfrowa, a pierwsza cyfra oznacza numer zespołu, do którego należy konto. Typowy wykaz kont syntetycznych pogrupowany w zespoły przedstawiono w przykładzie 1 8. Konta analityczne, jak już wspomniano, są uszczegółowieniem zapisów na kontach syntetycznych. Numeracja kont analitycznych zawiera zawsze trzy pierwsze cyfry oznaczające numer konta syntetycznego, z którym jest związane, oraz następne numery określające dane konto analityczne. Liczba cyfr oznaczających konto analityczne może w praktyce wynosić od jednej do kilkunastu. Konta te funkcjonują według zasady pojedynczego zapisu. 8 Kiziukiewicz T., op. cit. s. 170.

17 17 Bilans otwarcia Majątek Źródło finansowania Wn Konta aktywne Ma Wn Konta pasywne Ma Sp Sp Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia Zwiększenia Sk Sk Bilans zamknięcia Kapitały własne Majątek Zobowiązania Zysk netto Wn Konto wynikowe Ma Koszty Przychody Sk Sp saldo początkowe Sk saldo końcowe Rys. 6. Funkcjonowanie kont Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz: op.cit. Rozliczenie zakupu Materiały Materiał A Materiał B Konta syntetyczne Konta analityczne Rys. 7. Zasada funkcjonowania kont analitycznych Źródło: opracowanie własne.

18 18 Przykład 1 Plan kont Zespół 0 Majątek trwały 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Finansowy majątek trwały 060 Umorzenie środków trwałych 70 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 083 Inwestycje rozpoczęte Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 131 Rachunki bankowe 138 Kredyty bankowe 141 Krótkoterminowe papiery wartościowe 145 Inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 222 Rozrachunki z tytułu VAT 223 Inne rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Inne rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 241 Pożyczki Zespół 3 Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały 320 Towary 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Zespół 4 Koszty według rodzajów 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Świadczenia na rzecz pracowników 409 Pozostałe koszty (rodzajowe) 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Zespół 5 Koszty według typów działalności 501 Koszty działalności podstawowej 530 Koszty działalności pomocniczej 540 Koszty sprzedaży 550 Koszty zarządu 580 Rozliczenia kosztów działalności Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 600 produkty gotowe 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 Przychody i koszty ich osiągnięcia 700 Przychody ze sprzedaży produktów 710 Koszt własny sprzedanych produktów 730 Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 735 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 770 Pozostałe koszty operacyjne 780 Straty nadzwyczajne 781 Zyski nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały, rezerwy i wynik finansowy 800 Kapitały zasadnicze 820 Rozliczenie wyniku finansowego 841 Rezerwy 842 Przychody przyszłych okresów 850 Fundusze specjalne 860 Wynik finansowy 870 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Zespół 9 Konta pomocnicze

19 Natomiast zasada numerowania kont analitycznych została przedstawiona w tab. 2. Tabela 2. Zasada numerowania kont analitycznych Konto Rozwinięcie analityczne Nazwa konta syntetyczne I poziom II poziom 310 Materiały 1 Chemiczne 1 Paliwa 2 Farby 2 - Metalowe 1 Kształtowniki 2 Blachy Źródło: opracowanie własne. 19 Na podstawie przedstawionej numeracji widzimy, że numery kont są pięciocyfrowe (trzy cyfry oznaczają konto syntetyczne, natomiast kolejne dwie konto analityczne) i np. konto do ewidencji analitycznej blach ma numer Obligatoryjne sprawozdania finansowe Jak już powiedziano, głównym owocem księgowości są trzy podstawowe sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Idea tych sprawozdań została przedstawiona powyżej. Układ bilansu przewidzianego ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. przedstawia tab. 3. Aktualne przepisy prawne ustawy o rachunkowości nakazują sporządzanie bilansu według układu netto, tzn. że wartość poszczególnych grup składników majątkowych wynika z ich wartości księgowej pomniejszonej o 9 : 1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 2) odpisy aktualizujące wartość udziałów w innych jednostkach rzeczowych składników majątku obrotowego oraz papierów wartościowych, 9 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U nr 121, poz. 591.

20 20 3) rezerwy wyrażające prawdopodobne zmniejszenie należności i roszczeń wobec ostrożnej ich wyceny. Ustawa nakłada także obowiązek uzupełniania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, aby sprawozdanie przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki, a w szczególności: 1) objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego, 2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku zysku i strat, 3) wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat, 4) proponowany podział zysku lub pokrycia straty, 5) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki. Bilans służący celom informacyjnym, a więc we wszelkiego rodzaju raportach, prospektach, wnioskach kredytowych, przedstawiany jest w formie skróconej lub analitycznej. Forma skrócona polega na przedstawianiu tylko pozycji głównych, oznaczonych dużymi literami lub cyframi arabskimi, natomiast postać analityczna ma za zadanie takie przedstawienie sprawozdań, które pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie informacyjne 10. Biorąc pod uwagę przydatność informacyjną skróconej wersji bilansu, na podstawie której podmioty zewnętrzne zmuszone są oceniać przedsiębiorstwo, należy zwrócić uwagę na punkt I zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne. Zawartość tego punktu, przedstawiana w skróconej wersji łącznie, zawiera informacje z ekonomicznego punktu niejednorodne. Znajdują się tam zobowiązania powstałe w wyniku zakupów oraz kredyty krótkoterminowe. Połączenie tych pozycji utrudnia analizę zarządzania kapitałem obrotowym (rotację zobowiązań, cykl środków pieniężnych). Z tej przyczyny w bilansach analitycznych dokonuje się rozdzielenia tych pozycji. Przedstawione dwa warianty rachunku zysku i strat (tab. 4 i 5) wymagane są ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., obowiązują one dla jednostek gospodarczych innych niż banki i ubezpieczyciele. Trzecim obligatoryjnym sprawozdaniem finansowym jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Kształt tego sprawozdania również reguluje cytowana ustawa o rachunkowości. 10 L. Bednarski, T. Waśniewski: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: FRRwP 1996, s. 241.

21 21 Tabela 3. Układ bilansu przewidzianego ustawą z dnia 29 września 1994 r. A. Majątek trwały AKTYWA I. Rzeczowy majątek trwały 1) Grunty własne 2) Budynki i budowle 3) Urządzenia techniczne i maszyny 4) Środki transportu 5) Pozostałe środki trwałe 6) Inwestycje rozpoczęte 7) Zaliczki na poczet inwestycji II. Wartości niematerialne i prawne 1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2) Koszty prac rozwojowych 3) Wartość firmy 4) Inne wartości niematerialne i prawne 5) Zaliczki na poczet inwestycji III. Finansowy majątek trwały 1) Udziały i akcje 2) Papiery wartościowe 3) Udzielone pożyczki długoterminowe 4) Inne składniki finansowego majątku trwałego IV. Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1) Materiały 2) Półprodukty i produkty w toku 3) Produkty gotowe 4) Towary 5) Zaliczki na poczet dostaw II. Należności i roszczenia 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3) Należności wewnątrzzakładowe 4) Pozostałe należności 5) Należności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1) Udziały lub akcje własne do zbycia 2) Inne papiery wartościowe IV. Środki pieniężne 1) Środki pieniężne w kasie 2) Środki pieniężne w banku 3) Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2) Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego III. Kapitał zapasowy 1) Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2) Tworzony ustawowo 3) Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4) Z dopłat wspólników 5) Inny IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały rezerwowe VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1) Zysk (wielkość dodatnia) 2) Strata (wielkość ujemna) VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1) Zysk netto (wielkość dodatnia) 2) Strata netto (wielkość ujemna) 3) Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. Rezerwy 1) Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2) Pozostałe rezerwy C. Zobowiązania długoterminowe 1) Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2) Długoterminowe kredyty bankowe 3) Pozostałe zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1) Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 2) Kredyty bankowe 3) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5) Zobowiązania wekslowe 6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 7) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8) Zobowiązania wewnątrzzakładowe 9) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne E. Rozliczenia międzyokresowe 1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2) Przychody przyszłych okresów

22 22 Tabela 4. Rachunek zysków i strat według ustawy z dnia 29 września 1994 r. (wariant porównawczy) Koszty i straty Przychody i zyski A. Koszty działalności operacyjnej A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Wartość sprzedanych towarów i I. Przychód ze sprzedaży produktów materiałów II. Zużycie materiałów i energii II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Usługi obce III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów IV. Podatki i opłaty IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki V. Wynagrodzenia B. Strata ze sprzedaży VI. Świadczenia na rzecz pracowników C. Pozostałe przychody operacyjne VII. Amortyzacja I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego VIII. Pozostałe II. Dotacje B. Zysk ze sprzedaży III. Pozostałe przychody operacyjne C. Pozostałe koszty operacyjne D. Strata na działalności operacyjnej I. Wartość sprzedanych składników majątku E. Przychody finansowe trwałego II. Pozostałe koszty operacyjne I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych D. Zysk na działalności operacyjnej II. Odsetki uzyskane E. Koszty finansowe III. Pozostałe I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego F. Strata brutto na działalności majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych gospodarczej G. Zyski nadzwyczajne II. Odsetki do zapłacenia w tym dla H. Strata brutto jednostek zależnych i stowarzyszonych III. Pozostałe I. Strata netto F. Zysk brutto na działalności operacyjnej G. Straty nadzwyczajne H. Zysk brutto I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. Zysk netto

23 Tabela 5. Rachunek zysków i strat według ustawy z dnia 29 września 1994 r. (wariant kalkulacyjny) Koszty i straty Przychody i zyski A. Koszty sprzedanych towarów i produktów A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów III. Koszty sprzedaży B. Strata ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu C. Pozostałe przychody operacyjne B. Zysk ze sprzedaży I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego C. Pozostałe koszty operacyjne II. Dotacje I. Wartość sprzedanych składników majątku III. Pozostałe przychody operacyjne trwałego II. Pozostałe koszty operacyjne D. Strata na działalności operacyjnej D. Zysk na działalności operacyjnej E. Przychody finansowe E. Koszty finansowe I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego II. Odsetki uzyskane majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek III. Pozostałe zależnych i stowarzyszonych III. Pozostałe F. Strata brutto na działalności gospodarczej F. Zysk brutto na działalności operacyjnej G. Zyski nadzwyczajne G. Straty nadzwyczajne H. Zysk brutto H. Strata brutto I. Strata netto I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. Zysk netto 23

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo