ANALIZA FINANSOWA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSOWA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 Streszczenie: ANALIZA FINANSOWA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO Małgorzata Sobińska Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Głównym celem niniejszego artykułu jest przegląd metod słuŝących analizie finansowych aspektów outsourcingu informatycznego. Dokonano w nim prezentacji metod słuŝących analizie kosztów oraz analizie finansowej przedsięwzięć informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu informatycznego. Artykuł kończą wnioski wypływające z podjętych rozwaŝań. Słowa kluczowe: outsourcing, analiza finansowa, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, miernik EVA Wstęp KaŜdorazowo decyzja o outsourcingu musi być wynikiem wewnętrznej analizy opłacalności przeprowadzanej przez decydenta. Dokonując analizy naleŝy pamiętać o uwzględnieniu kosztów transakcyjnych (określanych jako koszty wykorzystania rynku do nabycia dóbr i usług), czyli kosztów związanych z selekcją dostawców, negocjacjami, koordynowaniem i monitorowaniem współpracy. Wiele z tych kosztów jest w praktyce nie docenianych. Dokładne określenie kosztów jest tym łatwiejsze, im bardziej jednorodna i autonomiczna jest wydzielana działalność. Jeśli identyfikacja kosztów opiera się na szacunkach, trzeba brać pod uwagę ograniczoną wiarygodność otrzymanych wyników. Analiza finansowa jest sprawą kluczową w ocenie przedsięwzięcia outsourcingu. W praktyce analizę tę przeprowadza się na podstawie róŝnych scenariuszy. Metody oceny przedsięwzięć informatycznych Problemy w zarządzaniu kosztami informatyki polegają przede wszystkim na tym, Ŝe są one generowane w znacznej części poza działem IT. Dzisiejsze systemy informatyczne są zbudowane w oparciu o technologie utrudniające identyfikację i szacowanie kosztów.

2 446 Metody formalne w SWO Do oceny alternatyw działania (wykorzystywania wewnętrznych zasobów do wykonywania usług i outsourcingu usług informatycznych) moŝna wykorzystywać następujące metody sporządzania kosztorysów [BISM, s13]: metodę opartą o wszystkie koszty związane z dostarczaniem danej usługi/ usług (ang. full costing), metodę opartą o te koszty, które nie są wspólne dla rozwaŝanych opcji (relevant costing), metodę opartą na oczekiwanych kosztach (expected costs). Właściwe decyzje w obszarze informatyki to głównie te, które przyczyniają się do znacznych oszczędności. W ich podejmowaniu pomocna moŝe być między innymi znajomość modelu TCO (Total Cost of Ownership) firmy Gartner słuŝącego do mierzenia, zarządzania i racjonalizacji kosztów w celu poprawy efektywności inwestycji informatycznych czy narzędzia EVA opracowanego przez firmę konsultingową Stern Stewart z Nowego Jorku. Wymienione tu metody analizy kosztów nie uwzględniają jednak zmiennej wartości pieniądza w czasie, co jest niezbędne w planowaniu długookresowym. Dlatego teŝ organizacja rozwaŝająca kilkuletni kontrakt outsourcingowy powinna uzupełnić je o metody nowoczesnej analizy finansowej. Projekt inwestycyjny moŝna oceniać za pomocą dwóch grup metod analizy finansowej. WyróŜnia się [JASŁ97,s.96] : metody proste (statyczne, niedyskontowe), metody rozwinięte (złoŝone, dynamiczne, rozszerzone, dyskontowe). Metody proste są nieskomplikowane obliczeniowo i mają łatwą interpretację, ale powinny być stosowane bardzo ostroŝnie (wykorzystują wielkości nieporównywalne) by nie doprowadzić do realizacji nierentownych inwestycji. Zdecydowanie większą rolę pełnią metody złoŝone uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie. Są to : zdyskontowany okres zwrotu (DPB Discounted Payback Period), zaktualizowana wartość netto projektu (NPV Net Present Value), wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR Internal Return Rate ). Ze względu na ograniczone ramy niniejszego referatu, autorka pominie opis wszystkich wymienionych tu metod analizy finansowej. Uwaga zostanie skoncentrowana na pokazaniu na przykładzie idei jednej z nich metody zaktualizowanej wartości netto projektu (NPV). Model TCO Analiza TCO jest jedną z wielu metod, z jakich moŝna korzystać przy wycenie przedsięwzięć informatycznych. Model TCO firmy Gartner składa się z następujących elementów [TCOZ01]:

3 Analiza finansowa outsourcingu informatycznego 447 systemu klasyfikacji kosztów zawierającego bogatą listę kategorii kosztów obejmujących zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie (ukryte), bazy danych statystycznych o kosztach informatyki dla wielu branŝ. SłuŜy ona do celów porównawczych - koszty w danym przedsiębiorstwie moŝna porównać ze średnimi kosztami podobnych firm w branŝy, metodyki analizy oraz planowania kosztów, zestawu zaleceń rekomendacji (najlepszych praktyk), które mogą prowadzić do racjonalizacji kosztów uŝytkowania technologii informatycznej, zestawu narzędzi programowych umoŝliwiających automatyzację kontroli i planowania oraz prowadzenie ulepszeń TCO. NajwaŜniejszym składnikiem modelu TCO firmy Gartner jest model kosztów związanych z prowadzoną działalnością informatyczną, które podzielone są na dwie grupy: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie moŝna poznać studiując typowy budŝet informatyczny firmy. Obejmują one pięć głównych podgrup kosztów: sprzęt (hardware) i (software) (wydatki kapitałowe i opłaty leasingowe na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, pomocniczego i sieciowego oraz wszelkich rodzajów oprogramowania), zarządzanie (wydatki i robocizna związane z obsługą sieci, systemów, zarządzania zasobami, w tym takŝe outsourcing), wsparcie (robocizna związana z pracą "helpdesku", prowadzeniem metryk, szkoleń, obsługi zamówień i podróŝy), rozwój (koszty projektowania i tworzenia, testowania i dokumentowania nowych aplikacji oraz modyfikowania i pielęgnowania istniejących), komunikacja (koszty łączy telefonicznych, zdalnego dostępu Internetu itp.). Koszty pośrednie są to te koszty, które nie są tradycyjnie ujmowane w budŝetach wydatków związanych z uŝytkowaniem systemów informatycznych. Koszty pośrednie mierzą sprawność systemów informatycznych w dostarczaniu spodziewanych usług uŝytkownikom końcowym. Rozwinięty i dojrzały system wsparcia uŝytkowników, wysoka jakość infrastruktury i uŝyteczne aplikacje pozwalają zminimalizować koszty wynikające z "samoobsługi" uŝytkowników oraz przestojów. Przeciwnie, jeśli systemy są niesprawne, to koszty te będą duŝe. Praktyka pokazuje, Ŝe zawsze stanowią one znaczny udział w TCO. Analiza TCO pozwala zracjonalizować proces planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. Właściwe zastosowanie analizy TCO pozwoli na:

4 448 Metody formalne w SWO pomiar całkowitych kosztów posiadania, który jest podstawą do wyceny opłacalności inwestycji informatycznych, porównanie całkowitych kosztów posiadania z podobnymi przedsiębiorstwami z branŝy, co pozwoli na trafniejsze ustalanie celów strategii informatyzacji, planowanie całkowitych kosztów posiadania, pozwalające na ich optymalizację i bardziej efektywne planowanie rozwoju systemów IT wdroŝenie rozwiązań stosowanych przez najlepsze firmy, które pozwalają na obniŝenie całkowitych kosztów posiadania przy jednoczesnym zachowaniu załoŝonego poziomu oferowanych usług. Miernik EVA Miernik EVA (ekonomiczna wartość dodana) opracowany przez firmę konsultingową Stern Stewart definiuje się jako zysk operacyjny netto minus wszelkie naleŝności kapitałowe. Według specjalistów, systematyczny wzrost wskaźnika EVA prowadzi do wzrostu wartości dla akcjonariuszy [BERR03, s. 68]. Wzór na wartość EVA przedstawia się następująco: EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (kapitał * koszt kapitału). Przykład: Analiza kosztów i zysków wykazuje, Ŝe wydatek dolarów na sprzęt i oprogramowanie przyniesie zysku netto po odliczeniu kosztów. Zakłada się, Ŝe koszt pozyskania kapitału dla firmy wyniesie 10%. Zastosowanie tradycyjnej analizy (wskaźnika zwrotu z inwestycji ROI) pozwala stwierdzić, Ŝe zwrot z inwestycji (korzyść) wyniesie USD/ USD = 15%. Natomiast analiza z zastosowaniem miernika EVA uwzględnia koszt zainwestowanego kapitału. EVA = USD ( USD * 10%) = 5000 USD W tym wypadku rzeczywista korzyść ( zwrot z inwestycji) wyniesie 5000 USD/ USD = 5%. Przy zastosowaniu miernika EVA otrzymujemy zatem niŝszy, ale bardziej zbli- Ŝony do stanu faktycznego wynik 5% zwrotu z inwestycji. Podkreśla się, ze ujemne wartości EVA na wczesnym etapie wdraŝania inwestycji niekoniecznie przesądzają o jej niecelowości. Są one do przyjęcia pod warunkiem, Ŝe EVA wykazuje tendencję rosnącą. Posługiwanie się miernikiem EVA pomaga ustalić realną wartość wszelkich inwestycji i przedsięwzięć w obszarze IT. MoŜe znaleźć zastosowanie takŝe w ocenie przedsięwzięć outsourcingowych.

5 Analiza finansowa outsourcingu informatycznego 449 Przykład: Firma X spodziewa się osiągać dzięki wdroŝeniu określonej aplikacji korzyść netto w wysokości PLN, niezaleŝnie od tego, kto będzie daną aplikację obsługiwał. Wariant 1 - samodzielna obsługa aplikacji przez firmę X Wariant 2 - outsourcing WdroŜenie aplikacji wymagałoby w tym wariancie zainwestowania PLN, przy koszcie pozyskania kapitału 10%. Roczne koszty operacyjne wyniosłyby PLN. EVA=40 000PLN ( *10%)= PLN Ten wariant nie wymaga inwestycji, natomiast wiąŝe się z roczną opłatą za usługę równą PLN. EVA= PLN PLN = PLN Firma podejmująca decyzję o ewentualnym outsourcingu tylko na podstawie bilansu, nie wybrałaby tej opcji, gdyŝ oczekiwany roczny koszt obsługi aplikacji własnymi siłami ( PLN) jest niŝszy niŝ opłata dla dostawcy takiej usługi ( PLN). Biorąc natomiast pod uwagę to, Ŝe outsourcing eliminuje konieczność zainwestowania PLN na zakup aplikacji i posługując się miernikiem EVA, firma prawdopodobnie wybrałaby outsourcing z uwagi na korzyść, jaką daje wyeliminowanie kosztu inwestycji. Metody dyskontowe oceny projektu Wartość zaktualizowana netto projektu inwestycyjnego (NPV) jest określana jako wartość otrzymana przez zdyskontowanie, oddzielnie dla kaŝdego roku, róŝnicy między wpływami i wydatkami pienięŝnymi (inaczej : suma zdyskontowanych przepływów pienięŝnych) generowanymi przez cały okres Ŝycia projektu przy stałym poziomie stopy dyskontowej. NPV jest obliczana następująco : NPV t t t= ( 1+ k) = n 0 CF gdzie: CF- przepływy pienięŝne uzyskane w roku t, n- okres Ŝycia projektu, k- stopa dyskonta.

6 450 Metody formalne w SWO Wartość NPV mówi o ile wzrośnie wartość firmy wskutek przyjęcia do realizacji badanego projektu. Jeśli : NPV > 0 projekt akceptujemy, NPV < 0 projekt odrzucamy, NPV = 0 o przyjęciu lub odrzuceniu projektu powinny zadecydować inne czynniki, gdyŝ wg metody NPV projekt nie ma wpływu na wartość rynkową firmy. Z rozpatrywanych projektów wybieramy te o wyŝszej wartości NPV. Dodatnie NPV oznacza, Ŝe zrealizowana stopa zwrotu z projektu jest wyŝsza niŝ koszt kapitału. Przykład: Przedsiębiorstwo sprzedaje sprzęt komputerowy o wartości PLN firmie oursourcingowej, z którą zawarła kontrakt na okres 5 lat i zobowiązuje się dokonywać comiesięcznych płatności w wysokości 1000 PLN na rzecz tej firmy. Zakłada się stopę dyskonta = 10 %. NaleŜy stwierdzić, czy taka decyzja jest opłacalna dla przedsiębiorstwa, tzn. czy nie przyniesie strat. Przepływy pienięŝne, jakie występują w ciągu trwania przedsięwzięcia przedstawia rysunek 1. Dane dotyczące przedsięwzięcia zawiera tabela 1. Tabela 1. Dane do przykładu. Rok (t) CF Na przykładzie danych z tabeli 1 moŝna obliczyć NPV ze wzoru : n CF t NPV = t 0 t = = = (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) ( 1 k) Wynik NPV = > 0 oznacza, Ŝe projekt naleŝy realizować, gdyŝ zrealizowana stopa zwrotu z projektu jest wyŝsza niŝ koszt kapitału.

7 Analiza finansowa outsourcingu informatycznego 451 CF t 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 Rysunek 1. Obraz przepływów pienięŝnych dla przedsięwzięcia opisanego w przykładzie Źródło : Opracowanie własne. Przedstawiony przykład został celowo (dla lepszego zobrazowania metody) mocno uproszczony. W praktyce menedŝerowie zarządzający działem informatyki muszą bardzo szczegółowo planować budŝet wydatków na okres trwania podobnego przedsięwzięcia. Muszą oni uwzględniać m.in. takie koszty jak: koszty oprogramowania, zarządzania siecią, koszty licencji, ubezpieczeń, wynagrodzenie pracowników itd., wobec czego liczenie przepływów pienięŝnych będzie bardziej skomplikowane, ale metoda pozostaje ta sama. Podsumowanie Metody analizy finansowej uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie powinny być wykorzystywane łącznie z metodami analizy kosztów, poniewaŝ są one komplementarne względem siebie. Korzystne dla organizacji moŝe być uzupełnienie wymienionych dotychczas metod analizy kosztów i analizy finansowej o analizę wraŝliwości. Analiza wraŝliwości powinna być zastosowana w sytuacji, gdy znane są zestawienia kosztów porównywanych opcji działania. Ma ona słuŝyć pokazaniu skutków zmian jednego lub więcej parametrów kosztowych. Na przykład, jeśli analiza finansowa była oparta na oczekiwanym poziomie inflacji czy oczekiwanej stawce opłat dla outsourcera, to moŝna próbować te parametry zwiększać lub zmniejszać. Dzięki temu łatwiej będzie organizacji zaobserwować wpływ poszczególnych parametrów na atrakcyjność rozwaŝanej opcji.

8 452 Metody formalne w SWO Otrzymane wyniki wraz z wynikami analizy czynników poza finansowych powinny zapewnić dostateczną wiedzę do podjęcia decyzji o wydzieleniu lub nie działalności informatycznej. Analiza przedsięwzięcia outsourcingu jest skutecznym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji. ChociaŜ argumenty za stosowaniem outsourcingu lub przeciw niemu wydają się czasem oczywiste, powinny zostać przedstawione w sposób precyzyjny i logiczny. KaŜda organizacja musi określić kryteria, priorytety i wagi dla kaŝdego projektu w zaleŝności od jej indywidualnej sytuacji. Warto przy tym pamiętać, Ŝe ocena przedsięwzięcia umacnia pozycję przetargową w negocjacjach z usługodawcą, co moŝe wpłynąć na ustalenie korzystnej ceny łącznej, a takŝe pozwoli na określenie profilu kosztów w czasie realizacji kontraktu. Literatura [BERR03] [BISM] [JASŁ97] [NOWA99] [SOBI00] [TCOZ01] Berry J.: Przychodzi EVA do informatyka. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, kwiecień 4/2003. Bisman J.: Costing for outsourcing decisions: public sector perspectives. n/docs/ma_outsourcing pdf Jajuga, T., Słoński T.: Rynek kapitałowy. Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Nowak M.: Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu. Materiały na konferencję: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną. Institute for International Research, Warszawa Sobińska M.: Badanie efektywności outsourcingu systemu informacyjnego. W: Materiały konferencyjne SWO 00 -Ustroń 2000, Katowice TCO zarządzanie kosztami posiadania IT. Materiały Infovide Akademia Sp. z o.o FINANCIAL ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS OUTSOURCING The article presents methods that can be used to the financial analysis of information systems outsourcing. In the article there are shown and discussed the examples of using the selected methods to outsourcing project evaluation. The end of the article presents the author s conclusions. Key words: cost analysis, financial methods of the investment evaluation, outsourcing, TCO model, EVA measure

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Zarządzanie projektami Praca dyplomowa: Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII

ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII Streszczenie Sławomir Kłos, Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski s.klos@iizp.uz.zgora.pl, j.patalas@cptt.uz.zgora.pl Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM Łukasz OSUSZEK Streszczenie: Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do sposobu oceniania przedsięwzięć informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem popularnych

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo