CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA EKSPERTYZA ASPEKTY FINANSOWANIA PLACÓWEK SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA EKSPERTYZA ASPEKTY FINANSOWANIA PLACÓWEK SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT: MOJE MIEJSCE NGO EKSPERTYZA ASPEKTY FINANSOWANIA PLACÓWEK SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ EKSPERTYZĘ SPORZĄDZIŁ Lars Fischer Strona 1 z 29

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Główne zasady finansowania z budżetu państwa (przez sektor publiczny) 2.1 Pośrednie finansowanie całkowite (pełne) i dotacja bezpośrednia 2.2 Trójkąt wzajemnych relacji w niemieckim prawie socjalnym 2.3 Rodzaje świadczeń: świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne 2.4 Świadczenia obowiązkowe i świadczenia fakultatywne 2.5 Uwagi dotyczące dotacji bezpośredniej i pośredniego finansowania całkowitego (pełnego) z perspektywy świadczeniodawcy: wady i zalety 2.6 Przykłady praktyczne 3. Porozumienie wzorcowe (rekomendacja modelowa) 3.1 Postanowienia ogólne 3.2 Umowa o świadczenie usług Grupa docelowa Kryteria zakwalifikowania do grupy docelowej Cele Rodzaj, przedmiot i zakres usługi (świadczenia) Rodzaj usługi Przedmiot usługi Zakres usługi Jakość usługi Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej Jakość procesu świadczenia usługi Jakość wyniku procesu świadczenia usługi 3.3 Umowa w sprawie refundowania wykonanych usług Treść umowy w sprawie refundowania wykonanych usług Podstawy refundowania wykonanych usług Przykład kalkulacji kosztów godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej 3.4 Umowa w sprawie weryfikacji wykonanych usług Kontrola sytuacji ekonomicznej Kontrola jakości 4. Bibliografia Strona 2 z 29

3 1 Wstęp Niniejsza ekspertyza opracowana została w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt nosi nazwę Moje Miejsce NGO. W niniejszym opracowaniu, za pomocą trójkąta wzajemnych relacji w niemieckim prawie socjalnym, scharakteryzowane zostały podstawowe struktury finansowania działalności sektora pomocy społecznej przez państwo. Jednakże podkreślić należy, iż w niektórych obszarach sektora pomocy społecznej w Niemczech zarysowują się tendencje prowadzące do rozerwania pierwotnych relacji w tymże trójkącie na poczet wzmocnienia indywidualnego samostanowienia świadczeniobiorców (osób uprawnionych do uzyskania świadczeń z zakresu pomocy społecznej). Owe tendencje można podsumować pod hasłem budżet osobisty. Budżet osobisty jako forma dostępu do świadczeń w ramach pomocy społecznej jest w Niemczech zjawiskiem nowym. Dalszym obserwacjom podlegać będzie to, jak konsekwentnie i w jakich obszarach zasady te będą wdrażane. Rozgorzała na tym polu dyskusja porusza się dotąd prawie wyłącznie w kontekście prawa pomocy społecznej, w szczególności pomocy w reintegracji społecznej, nie zaś konkretnie w obszarze pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Ze względu na specyfikę sektora pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży można w tym miejscu wysunąć hipotezę, iż trójkąt wzajemnych relacji w niemieckim prawie socjalnym dla tegoż segmentu pomocy społecznej także w przyszłości może być pomocny, by scharakteryzować stosunki prawne pomiędzy podmiotem ponoszącym koszty (sektorem publicznym będącym podmiotem finansującym), świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą. W niniejszym opracowaniu główny akcent położony został na wytyczne obowiązujące w zakresie stosunków prawnych pomiędzy podmiotem ponoszącym koszty a świadczeniodawcą (podmiotem realizującym świadczenia z zakresu pomocy społecznej). Ich odbiciem są umowy określające zobowiązania w zakresie katalogu świadczeń i kosztów. Za pomocą przykładowej umowy (umowy modelowej) pokazano, w jaki sposób mogą być sformułowane postanowienia dotyczące katalogu usług (świadczeń realizowanych przez podmiot pozarządowy), ich finansowania oraz ich weryfikacji. Podstawę ich usankcjonowania stanowi Wspólna Rekomendacja Grupy Roboczej Służebnych Organizacji Pozarządowych w Dolnej Saksonii, Dolnosaksońskiego Zrzeszenia Powiatów i Dolnosaksońskiego Związku Miast w zakresie pomocy udzielanej w formie mieszkań chronionych objętych opieką doraźną w ramach pomocy w reintegracji społecznej w oparciu o księgę XII niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB XII). Owa rekomendacja stanowi warunki brzegowe niezbędne do zasadniczego sporządzania umów pomiędzy podmiotami publicznymi ponoszącymi koszty usługi a usługodawcami (świadczeniodawcami). Ponadto rekomendacja ta Strona 3 z 29

4 zawiera przykład kalkulowania wynagrodzenia za roboczogodzinę przez organizację świadczącą usługę z zakresu pomocy społecznej. 2. Główne zasady finansowania z budżetu państwa (przez sektor publiczny) 2.1 Pośrednie finansowanie całkowite (pełne) i dotacja bezpośrednia Placówki i usługi sektora pomocy społecznej, w szczególności segmentu pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży, przeważającą część swoich zadań finansują ze środków publicznych 1. Przyznanie środków publicznych następuje w dwóch wariantach: a) finansowanie całkowite (pełne): W ramach finansowania całkowitego koszty pokrywane są w pełnym zakresie. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania roszczenia nie są organizacje pozarządowe, lecz klienci (świadczeniobiorcy) danej organizacji. Finansowanie całkowite może następować w oparciu o dzienny koszt opieki lub zasadniczo na podstawie opłaty pobieranej z tytułu zrealizowanej usługi. b) dotacje bezpośrednie: organizacje pożytku publicznego uzyskują część swoich kosztów całkowitych ze środków publicznych w formie dotacji rządowej, wojewódzkiej, gminnej lub powiatowej albo na bazie umów o świadczenie usług, ustanawianych w ramach prawa prywatnego. To dofinansowanie bezpośrednie może przybrać formę finansowania w ramach projektu lub mieć charakter trwały jako wsparcie instytucjonalne. 2.2 Trójkąt wzajemnych relacji w niemieckim prawie socjalnym Placówki i usługi sektora pomocy społecznej określane są mianem świadczeniodawców, gdyż realizują one usługi z zakresu pomocy społecznej. Usługi te z reguły nie są opłacane przez świadczeniobiorców samodzielnie. Wyjątkiem w Niemczech byłyby na przykład domy opieki dla osób starszych, w których zamożni starsi ludzie spędzają swoją jesień życia i sami ponoszą powstałe z tego tytułu koszty. Koszty świadczeń socjalnych na ogół ponoszone są przez sektor publiczny (podmiot ponoszący koszty). Są to albo podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenie społeczne, albo też powiaty lub miasta, reprezentowane przez właściwe rzeczowo urzędy lub działy (na przykład w obszarze pracy z młodzieżą urzędy ds. dzieci i młodzieży). Dofinansowanie bezpośrednie ma miejsce w bardzo rzadkich przypadkach, gdyż w obliczu przepisów prawa socjalnego uprawnionymi do roszczenia z 1 Wywody w tym rozdziale opierają się głównie na opracowaniu Ludgera Kolhoffa: Finansowanie placówek i usług społecznych. Augsburg, wydanie 1 z 2002 r., Dodkruk 2012, str Strona 4 z 29

5 reguły nie są podmioty, lecz świadczeniobiorcy, wobec czego częściej stosowaną formą jest pełne finansowanie. W sytuacji tej powstaje trójkąt wzajemnych relacji pomiędzy świadczeniodawcą (organizacją realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej), świadczeniobiorcą (na przykład podopiecznym danej placówki lub odbiorcą usługi z zakresu pomocy społecznej, oferowanej w placówce wsparcia dziennego (mieszkaniu chronionym)) a podmiotem finansującym (instytucją ponoszącą koszty, na przykład podmiotem publicznym działającym w obszarze opieki społecznej lub pomocy na rzecz dzieci i młodzieży). Następujący diagram przedstawia stosunki prawne pomiędzy instytucją ponoszącą koszty pomocy społecznej (podmiotem finansującym), placówką lub organizacją działającą w sektorze pomocy społecznej (świadczeniodawcą) a klientem (świadczeniobiorcą): Umowa dotycząca świadczenia Świadczeniobiorca Obowiązek realizacji świadczenia Obowiązek pokrycia kosztów Roszczenie o świadczenie Świadczeniodawca Obowiązek realizacji świadczenia na rzecz świadczeniobiorcy Podmiot ponoszący koszty Przyznanie świadczenia = Pokrycie kosztów Pomiędzy świadczeniodawcą a podmiotem finansującym oraz pomiędzy świadczeniobiorcą a podmiotem finansującym mamy do czynienia z publicznoprawnym stosunkiem umownym. Pomiędzy szukającym pomocy (świadczeniobiorcą lub osobą korzystającą z pomocy społecznej) a świadczeniodawcą (na przykład placówką lub organizacją działającą w sektorze pomocy społecznej) powstaje stosunek prywatnoprawny. Stosownie do tego w placówkach pomocy społecznej zawierane są umowy ze świadczeniobiorcami, z tytułu których wynika zobowiązanie do poniesienia kosztów przez świadczeniobiorcę. W oparciu o przepisy prawne (na przykład ustawę o pomocy dla dzieci młodzieży lub ustawę o pomocy społecznej) świadczeniobiorcy mogą dochodzić roszczenia o zwrot kosztów. Jeśli to się nie powiedzie, Strona 5 z 29

6 świadczeniobiorca musi ponieść koszty sam. Z kolei na świadczeniodawcy spoczywa wobec świadczeniobiorcy zobowiązanie do wykonania świadczenia. Aby uniknąć skomplikowanych rozliczeń w każdym indywidualnym przypadku, pomiędzy podmiotem ponoszącym koszty a placówką pomocy społecznej uzgadniane są dzienne stawki opieki lub opłaty z tytułu świadczonych usług. Na tej podstawie koszty rozliczane są bezpośrednio. 2.3 Rodzaje świadczeń: świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne Świadczenia mogą być realizowane w formie pomocy osobistej lub jako świadczenia pieniężne. W przypadku poradnictwa lub opieki mamy do czynienia ze świadczeniem rzeczowym. Zasada dofinansowania opieki zdrowotnej w formie świadczenia rzeczowego ( ) traktowana jest jako postęp w zakresie polityki socjalnej, gdyż osoby potrzebujące nie muszą na własną rękę troszczyć się o niezbędne im świadczenia. Tak na przykład 2 księgi V niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB V) zabezpiecza ubezpieczonym roszczenie o świadczenie zdrowotne. Kasy chorych są zobowiązane do zapewnienia świadczeń zdrowotnych i w tym celu zawierają one umowy z lekarzami, szpitalami, ośrodkami rehabilitacyjnymi, świadczeniodawcami etc. ( ). 2 Placówki i usługi sektora pomocy społecznej realizują świadczenia rzeczowe. Z tytułu świadczonych usług uzyskują one świadczenia pieniężne od podmiotów ponoszących koszty. 2.4 Świadczenia obowiązkowe i świadczenia fakultatywne Świadczenia obowiązkowe są świadczeniami, które przysługują świadczeniobiorcy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Prawo to odnosi się zasadniczo do świadczenia jako takiego, w danym przypadku również do wysokości świadczenia (na przykład wysokości zasiłku dla bezrobotnych). W tekstach ustawowych uwidacznia się to poprzez użycie sformułowań musi lub jest. Świadczenia fakultatywne są tzw. świadczeniami dodatkowymi. Tutaj istnieje pewnego rodzaju swoboda w zakresie oceny, która musi być odpowiednio interpretowana. Tu w ustawach znajdują się sformułowania, takie jak: może lub ma prawo. Realizacja świadczeń fakultatywnych związania jest w dużym stopniu z interesem publicznym. Przez ten pryzmat da się uzasadnić dane dofinansowanie publiczne lub subwencję. Świadczenia fakultatywne są zatem bezpośrednim odzwierciedleniem woli politycznej władz lokalnych i regionalnych. 3 2 Tamże str Por. tamże str. 21 Strona 6 z 29

7 2.5 Uwagi dotyczące dotacji bezpośredniej i pośredniego finansowania całkowitego (pełnego) z perspektywy świadczeniodawcy: wady i zalety Pośrednie finansowanie pełne ma zaletę polegająca na tym, że świadczenie zasadniczo przyznawane jest w oparciu o przepisy prawne. Świadczeniobiorca ma w konsekwencji tego prawo do objęcia finansowaniem danej usługi z zakresu pomocy społecznej. Innymi słowy: podmiot ponoszący koszty zobowiązany jest do pokrycia kosztów i nie może on odmówić dostarczenia środków na daną usługę, uzasadniając to tym, że nie dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi. Osoba uprawniona do uzyskania świadczenia mogłaby wówczas sądownie zaskarżyć niedopełnienie świadczenia. Potencjalna samowola podmiotów finansujących jest zatem ograniczona. System finansowania pełnego może jednak kryć w sobie również wady - zarówno dla osób uprawnionych do uzyskania świadczenia, jak i świadczeniodawców. Możliwe wady systemu zarówno dla świadczeniobiorców jak i świadczeniodawców mogą dotyczyć procedury składania wniosków i ich rozpatrywania w praktyce. Dana usługa z zakresu pomocy społecznej musi być bowiem uprzednio zawnioskowana. W zależności od tego, o jaką usługę chodzi, wysiłek organizacyjno-biurokratyczny może być bardzo duży. Praktyka pokazuje, że coraz więcej osób uprawnionych do uzyskania świadczenia unika drogi administracyjnej i nie korzysta z przysługującego im na mocy przepisów prawa roszczenia o udzielenie wsparcia. Innym aspektem, który coraz częściej zaznacza się w praktyce, jest fakt, że na przykład w przypadku złej sytuacji budżetowej gminy lub perturbacji politycznych wnioski rozpatrywane są z miejsca bardziej restrykcyjnie. Kilka lat temu z problemem takim borykały się na przykład osoby uzależnione od narkotyków z regionu Brunszwik/Hanower. Mimo posiadania statusu osób ubezpieczonych w niemieckim zakładzie ubezpieczeń społecznych mieli oni problemy z uzyskaniem terapii dla uzależnionych, co ich zdaniem sprowadzało się do tego, że praktyka w zakresie pozytywnego rozpatrywania wniosków znacznie pogorszyła się. Ostatecznie doprowadziło to do tego, że znacznie zredukowano liczbę miejsc w całodobowych ośrodkach terapii. Liczne małe ośrodki terapeutyczne, które oferowały tę formę wsparcia, musiały zostać zamknięte. System pomocy społecznej w tym obszarze przeszedł dużą restrukturyzację. Aspekt ten jednakże nie będzie tu dalej zgłębiany. Kolejną wadą systemu dla świadczeniodawców może być sytuacja związana z wahającym się lub niepełnym obłożeniem wolnych miejsc w danym ośrodku wsparcia. Podmiot ponoszący koszty przy pośrednim finansowaniu pełnym uruchamia środki tylko po faktycznym zrealizowaniu danej usługi z zakresu pomocy społecznej. Jeżeli na przykład ośrodek dla osób uzależnionych sporządził kalkulację Strona 7 z 29

8 na 93% obłożenia miejsc, a w rzeczywistości pokryte zostanie jedynie 80% zapotrzebowania, to ośrodek ten popadanie w problemy finansowe. W przypadku finansowania bezpośredniego, na przykład w ramach wsparcia projektowego lub dofinansowania instytucjonalnego, dostawcy usług nie borykaliby się z tym problemem. Albowiem dotacja przyznawana jest niezależnie od sytuacji związanej z obłożeniem miejsc lub wykorzystania danej puli usług. Ale także w przypadku finansowania bezpośredniego w praktyce rodzą się coraz częściej problemy. Środki przyznawane w ramach dofinansowania projektowego lub dotacji przyznawane są bowiem także na świadczenia fakultatywne i to niezależnie od sytuacji budżetowej gminy lub zmieniającego się klimatu politycznego lub zdania opinii publicznej. Niestety doświadczenie pokazuje jednak, że w przypadku złej sytuacji koniunkturalnej świadczenia fakultatywne zawieszane są jako pierwsze. 2.6 Przykłady praktyczne Aby zilustrować i podkreślić znaczenie wyżej opisanych aspektów teoretycznych, zaczerpnięto kilka przykładów z praktyki. Przykład 1: Ze strony poradni dla młodzieży i osób uzależnionych w powiecie Goslar istniały dobre przesłanki, by podjąć próbę złożenia wniosku o sfinansowanie projektu pod nazwą: Przeżycie w stadninie koni Reiterhof Wsparcie dzieci uzależnionych rodziców. Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, będący organem właściwym do rozpatrzenia wniosku, poparł ów projekt pod względem fachowym i merytorycznym, sugerując złożenie odpowiedniego wniosku. Tę formę wsparcia skierowaną do dzieci uzależnionych rodziców przypisać można było do różnych postaw prawnych. Ostatecznie zdecydowano się, by wniosek na wykonanie tej usługi złożyć w ramach specjalnej formy metody grupowej w pracy socjalnej w oparciu o księgę 27 niemieckiego kodeksu socjalnego. Wyliczenie stawki godzinowej specjalistycznych usług opiekuńczych przedstawione we wniosku przedstawiały się w następujący sposób: Kalkulacja stawki godzinowej specjalistycznej usługi opiekuńczej w przeliczeniu na jednego uczestnika Moduł : 8 jednostek, max. 8 dzieci w przedziale wiekowym 6-14 Koszty personalne Dwóch pracowników pełnoetatowych: 42 x 2, à 3,5 h x 8 jednostek Koszty dojazdu 134,40 odcinek 14 Km, 2 samochody osobowe, łącznie 448 km, ryczałt 0,30 Pozostałe koszty Koszty Reiterhof 100 Materiały do majsterkowania, wyżywienie 742,56 Godzina 46,41 z Vat, 8 x 2 h Strona 8 z 29

9 Koszty całkowite Przy założeniu, że obłożenie wynosi 80 %, zaokrąglone w dół Koszty jednej jednostki 416,16 Koszty jednej godziny 52,02 Koszty na uczestnika za godzinę 14,86 18,50 Specjalistyczna usługa opiekuńcza mogła być zatem rozliczana według stawki godzinowej w wysokości 18,50. W kosztorysie przyjęto, że obłożenie w placówce wyniesie 80%. Jeżeli obłożenie przekroczy 80%, usługodawca wypracowuje zysk, poniżej 80% - stratę. Po rozpatrzeniu wniosku w Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży, wnioskodawcę poproszono o to, by naniósł w nim poprawki, polegające na tym, by zmienić sposób rozliczania usługi z pośredniej stawki godzinowej na bezpośrednie kompleksowe rozliczenie całości usługi. Uzasadnienie: W przypadku pośredniego rozliczania specjalistycznej usługi opiekuńczej według stawki godzinowej rodzice dzieci uczestniczących w projekcie musieliby złożyć pisemny wniosek w Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży o poniesienie kosztów z tytułu wykonania owej usługi. W kolejnym etapie niezbędne byłoby sporządzenie obszernego planu pomocy. Obawiano się, że bariery związane z procedurą składania wniosków byłyby zbyt wysokie dla rodzin, do których dedykowany był ten projekt. Dodatkową konsekwencją byłaby konieczność przyznania się do problemu z narkotykami. Zdaniem fachowców z tej dziedziny rodzice ci nie skorzystaliby z tej formy pomocy. Ponadto po stronie Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży uruchomienie całej procedury zatwierdzającej wniosek wygenerowałoby dodatkowe koszty (procedura sporządzenia planu pomocy przy udziale dużych zasobów personalnych). Rezultat: oferta poradni ds. młodzieży i osób uzależnionych od narkotyków sfinansowana została bezpośrednio w pełnej wysokości. Kalkulacja finansowa za jedno popołudnie z dziećmi przedstawia się następująco: Koszty personalne x 2, à 3,5 h Koszty dojazdu 16,80 odcinek 14 Km, 2 samochody osobowe, łącznie 64 km, ryczałt 0,30 Pozostałe koszty Koszty Reiterhof Koszty modułu 416,67 Koszty na osobę za godzinę 14,86 13,05 Materiały do majsterkowania, wyżywienie 92,82 2 x jedna godzina à 46,41 z VAT Strona 9 z 29

10 Dla dostawcy usługi rozwiązanie to ma tę zaletę, że ryzyko finansowe jest zminimalizowane praktycznie do zera. Wadą jest natomiast to, że nie ma on także możliwości wypracowania zysku. Przykład 2: Poradnie dla uzależnionych od narkotyków w Dolnej Saksonii podejmują próby stworzenia specjalnych możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych uzależnionych od narkotyków. Stosowne ramy prawne wyznacza w tym zakresie księga II niemieckiego kodeksu socjalnego, w której to wskazane i dokładnie opisane jest świadczenie szansa na zatrudnienie. Jednakże tylko kilku placówkom z Dolnej Saksonii, jako podmiotom wyspecjalizowanym w poradnictwie i leczeniu osób uzależnionych, udało się pozyskać specjalne oferty szans na zatrudnienie. Towarzystwu Parytetowej Pracy Socjalnej za pośrednictwem Poradni dla Młodzieży i Osób Uzależnionych od Narkotyków w powiecie Goslar udało się powołać do życia taki projekt promocji zatrudnienia. Projekt ten finansowany jest ze środków pochodzących z regionalnego urzędu pracy. Urząd pracy wypłaca miesięcznie ryczałt z tytułu opieki na osobę. Projekt ten jest zatem finansowany pośrednio w pełnym zakresie. Na etapie sporządzania kalkulacji niefortunnie przyjęto, że obłożenie wyniesie 100%. Prowadzi to do problemów, gdy zwalniające się miejsca nie mogą być niezwłocznie obłożone. Skutkuje to tym, że świadczeniodawca musi poświęcić dużo czasu i energii na to, by zagwarantować stuprocentowe obłożenie miejsc. Próby przekształcenia pośredniego finansowania pełnego w pośrednie finansowanie pełne nie powiodły się na skutek oporu ze strony urzędu pracy. Podmiot oferujący pomoc w przypadku bezpośredniego finansowania pełnego byłby zwolniony z presji polegającej na permanentnym niedoborze obłożenia, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywałaby bowiem na regionalnym urzędzie pracy jako podmiocie ponoszącym koszty. Po interwencji i wspólnych rozmowach uzgodniono nowe warunki współpracy, polegające na tym, że podwyższono nieznacznie ilość miejsc, a w zamian tego zmieniono kalkulację, przyjmując za punkt wyjścia 95% obłożenia. W ten sposób znacznie zminimalizowano ryzyko finansowe dla świadczeniodawcy, z kolei wahania w zakresie poziomu obłożenia miejsc w pewnym stopniu zostały złagodzone. Dział Prewencji Uzależnień Róża 12 w Oldenburgu odniósł na tym polu sukces, polegający na tym, że we współpracy z lokalnym urzędem pracy stworzono projekt pod nazwą Trampolina do lepszego życia. Również w tym przypadku mamy do czynienia ze specjalną formą szansy na zatrudnienie w oparciu o księgę II niemieckiego kodeksu socjalnego. W przypadku tego projektu nie mamy jednak do czynienia z klasycznym projektem warsztatowym. Podmiot wdrażający projekt chciał bowiem Strona 10 z 29

11 zminimalizować koszty inwestycyjne (czynsz, wyposażenie warsztatów). Celem projektu jest bowiem prowadzenie i wsparcie osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych przy ich pracy w innych obszarach i projektach socjalnych. Projekt ten finansowany jest w pełnym zakresie przez regionalny urząd pracy. Dla podmiotu realizującego zadanie stanowiło to o tyle dużą pomoc, że nie musiał on ponosić dodatkowego ryzyka finansowego. Ponadto zadanie tudzież problem związany z przydziałem i planowanym obłożeniem przeniesiony został ze świadczeniodawcy na podmiot finansujący (podmiot ponoszący koszty). Przykład 3: Gminom, które konsekwentnie i trwale obierają kurs polegający na konsolidacji swojej sytuacji budżetowej, kraj związkowy Dolnej Saksonii daje nie do pogardzenia wsparcie finansowe, tzw. zapomogę oddłużeniową. Ponieważ sytuacja finansowa miasta Goslar w ostatnich latach uległa drastycznemu pogorszeniu, chciano skorzystać z tej formy wsparcia i zawrzeć stosowną umowę. Na skutego tego miasto zobligowane zostało do wprowadzenia ogromnych oszczędności w obszarze świadczeń fakultatywnych. Tygodniami i miesiącami dyskutowano o tym, które zadania kwalifikowane są jako świadczenia obowiązkowe, a które jako fakultatywne. Kraj związkowy Dolnej Saksonii przyporządkował archiwum miejskie w Goslar wraz ze świadczonymi przezeń usługami do świadczeń fakultatywnych. W tym obszarze musiały zatem zostać powzięte duże oszczędności. W toku mozolnego dyskursu politycznego władzom miasta Goslar udało się przekonać kraj związkowy Dolnej Saksonii do tego, iż w przypadku archiwum miejskiego mamy oczywiście do czynienia z zadaniem obligatoryjnym. Cięcia finansowe dla archiwum miejskiego zostały zatem udaremnione. 3. Porozumienie wzorcowe (rekomendacja modelowa) W niniejszym opracowaniu przykładowo przedstawiono Wspólną Rekomendację Grupy Roboczej Służebnych Organizacji Pozarządowych w Dolnej Saksonii, Dolnosaksońskiego Zrzeszenia Powiatów i Dolnosaksońskiego Związku Miast w zakresie pomocy udzielanej w mieszkaniach chronionych w ramach pomocy w reintegracji społecznej w oparciu o księgę XII niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB XII). Interesujące w owej rekomendacji jest to, że w Dolnej Saksonii zarówno podmioty ponoszące koszty (miasta i powiaty), jak i świadczeniodawcy (podmioty służebnych organizacji pozarządowych) wspólnie porozumieli się co do rekomendacji, która stanowić ma podstawę do umów o świadczenie usług w zakresie wsparcia w mieszkaniach chronionych zgodnie z księgą XII niemieckiego kodeksu socjalnego. W ramach niniejszej ekspertyzy zmarginalizowana została konkretna forma pomocy. Albowiem celem ekspertyzy jest scharakteryzowanie konstrukcji i podziału rekomendacji stanowiącej ramy do umów o świadczenie usług. Ta konstrukcja i podział mogą zostać Strona 11 z 29

12 modelowo wykorzystane również do sporządzania innych umów, na przykład do świadczeń (form wsparcia) w zakresie pomocy dla dzieci i młodzieży. Ogólna konstrukcja i podział rekomendacji przedstawia się następująco: I Postanowienia ogólne II Umowa o świadczenie usług Grupa docelowa Kryteria zakwalifikowania do grupy docelowej Cele Rodzaj, przedmiot i zakres usługi (świadczenia) Jakość usługi (świadczenia) III Umowa w sprawie refundowania wykonanych usług Treść umowy Podstawy refundowania Przykład kalkulacji kosztów godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej IV Umowa w sprawie weryfikacji wykonanych usług Kontrola sytuacji ekonomicznej Kontrola jakości 3.1 Postanowienia ogólne W punkcie pierwszym, części ogólnej, wskazuje się usługę lub formę wsparcia. Następnie opisuje się zwięźle jej specyfikę, a także podaje podstawy prawne. Na wstępie podkreśla się, że umowa w zakresie realizacji świadczenia z zakresu pomocy społecznej składa się z umowy o świadczenie usług, umowy w sprawie rekompensowania wykonanych usług oraz umowy w sprawie weryfikacji wykonanych usług. Umowa o świadczenie usług oraz umowa w sprawie weryfikacji wykonanych usług z reguły zamieszczane są w jednym dokumencie. Poza wymienionymi poniżej elementami składowymi w dokumencie tym powinny być zawarte następujące informacje: wejście w życie umowy, wypowiedzenie umowy, klauzula salwatoryjna. Uwagi: Klauzula salwatoryjna (klauzula salwatoriańska) - postanowienie umowne zastrzeżone w celu utrzymania zawartego przez strony kontraktu na wypadek, gdyby część czynności prawnej okazała się dotknięta nieważnością na skutek sprzeczności z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Strona 12 z 29

13 innych wad. Zgodnie z treścią klauzuli salwatoryjnej umowa może pozostawać w mocy pomiędzy stronami w części, w jakiej nie dotyczy jej ustawowa sankcja nieważności, w miejsce nieważnych postanowień mogą wchodzić inne, wcześniej uzgodnione przez strony warunki, względnie strony mogą zobowiązywać się do uzupełnienia treści umowy o brakujące elementy. Klauzulę wypracowała praktyka gospodarcza pod rządami niemieckiego kodeksu cywilnego, który w razie nieważności części czynności prawnej nakazuje traktować całą czynność prawną jak nieważną, o ile strony inaczej nie postanowiły. W polskim porządku prawnym klauzula salwatoryjna znalazła swój ustawowy wyraz w kodeksie cywilnym, dlatego wprowadzanie jej podstawowej wersji (bez postanowień zapasowych) do treści umów regulowanych przez prawo polskie jest zbędne 4. Typowe brzmienia klauzuli salwatoryjnej: Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części; Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych; Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych Umowa o świadczenie usług W tym miejscu należy wskazać, że pomiędzy świadczeniobiorcą a podmiotem ponoszącym koszty zawierana jest umowa o świadczenie usług, której treść składa się z następujących pięciu podpunktów: Grupa docelowa W podpunkcie tym zawarta jest informacja, do kogo skierowana jest usługa lub konkretna forma pomocy. Ustala się przy tym, do jakiej podstawy prawnej przyporządkować należy daną grupę docelową i jakie specjalne formy pomocy można z tego tytułu zastosować. Konkretny zapis wygląda następująco: Pomoc w ośrodkach wsparcia dziennego skierowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub psychiczną oraz osób przewlekle uzależnionych w myśl 53 księgi XII niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB XII) w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie wsparcia w procesie reintegracji społecznej. Osoby te wymagają krótko- lub 4 W: Wikipedia: Klauzula salwatoryjna, wg stanu z dnia 3 czerwca 2014, 14:25 5 Umowa o świadczeniu usług, umowa w sprawie rekompensowania wykonanych usług oraz umowa w sprawie weryfikacji zrealizowanych usług w zakresie wsparcia w reintegracji społecznej (w ośrodkach wsparcia dziennego), pomiędzy powiatem Goslar a Towarzystwem Parytetowym w Brunszwiku z dn Strona 13 z 29

14 długoterminowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, a w przypadkach indywidualnych także dożywotniej pomocy Kryteria zakwalifikowania do grupy docelowej Warunki dotyczące świadczenia usługi ze strony świadczeniodawcy i osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia muszą być określone w umowie i są wyszczególnione w tym podpunkcie. Aby potencjalny podopieczny mógł skorzystać z pomocy udzielanej w mieszkaniu chronionym, przyjmuje się, że musi on posiadać minimum praktycznych umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym lub wyrazić gotowość ich nabycia. W tym miejscu podać można również przeciwwskazania uniemożliwiające przyznanie konkretnej formy wsparcia. W Programie Poradni dla Młodzieży i Osób Uzależnionych od Narkotyków z siedzibą w Brunszwiku (Goslar) w zakresie rehabilitacji dziennej dla osób uzależnionych czytamy na przykład: Do rehabilitacji i terapii w ośrodku wsparcia dziennego nie będą kwalifikowane osoby uzależnione od narkotyków, które nie spełniają następujących kryteriów: brak stałego miejsca zamieszkania nieregularny udział w zajęciach z zakresu motywacji i poradnictwa brak wglądu do historii choroby i brak motywacji do leczenia niezdolność do abstynencji silne psychozy silne skłonności samobójcze demencja starcza lub pierwsza faza demencji starczej albo inne ciężkie upośledzenie zdolności intelektualnych inne ciężkie choroby fizyczne uniemożliwiające czynny i regularny udział w rehabilitacji w ośrodku wsparcia dziennego Cele W podpunkcie 3 wyznaczane są cele, do jakich dążyć mają podopieczni grupy docelowej dziennego ośrodka wsparcia. Do celów takich zaliczamy: niezależność od opieki innych osób, rozwój kompetencji komunikacyjnych i psychospołecznych, wykonywanie odpowiedniej pracy zarobkowej/odpowiedniego zawodu, 6 Programie Poradni dla Młodzieży i Osób Uzależnionych od Narkotyków z siedzibą w Brunszwiku (Goslar) w zakresie rehabilitacji dziennej dla osób uzależnionych, Stan ze stycznia 2005 r. str. 9 Strona 14 z 29

15 przestrzeganie odpowiedniej struktury dnia i organizacji czasu wolnego, załatwienie lub otrzymanie mieszkania, współżycie z innymi ludźmi. W tym miejscu wskazać ponownie należy na Program Poradni dla Młodzieży i Osób Uzależnionych od Narkotyków z siedzibą w Brunszwiku (Goslar) w zakresie rehabilitacji dziennej dla osób uzależnionych. Koszty rehabilitacji w ośrodku wsparcia dziennego osób uzależnionych mogą być przejęte przez zakład ubezpieczeń społecznych, kasę chorych lub podmiot działający w sferze pomocy społecznej. Uzależnione jest to od stosunków ubezpieczeniowych i przesłanek osobistych pacjenta. W zależności od podmiotu ponoszącego koszty świadczenia z zakresu pomocy społecznej w celach udzielanego wsparcia znaleźć można faktycznie inne sformułowania: Podstawowym celem wsparcia udzielanego przez zakład ubezpieczeń społecznych jest poprawa lub wznowienie zdolności do pracy zarobkowej (por. 10 księgi VI niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB VI)). Podstawowym celem leczenia finansowanego przez kasę chorych jest zdiagnozowanie choroby, jej leczenie, zapobieganie pogorszeniu stanu zdrowia lub łagodzenie dolegliwości (por. m. in. 27 księgi V niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB V) i 4 księgi IX niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB IX)). Wchodzić w rachubę mogą także formy pomocy udzielane w oparciu o 53 księgi XII niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB XII), celem umożliwienia reintegracji społecznej osób uzależnionych. Te różnorodne cele dla tej samej lub przynajmniej podobnej formy wsparcia znajdują swoje odzwierciedlenie w opisie danego świadczenia z zakresu pomocy społecznej Rodzaj, przedmiot i zakres usługi Rodzaj, przedmiot i zakres usługi opisane są w czwartym podpunkcie, każdorazowo odrębnie Rodzaj usługi Rodzaj usługi ma wyrażać, w jakiej formie udzielane ma być wsparcie. Dla pomocy udzielanej w mieszkaniach chronionych obowiązuje na przykład zasada, że ta forma wsparcia zasadniczo ma być objęta opieką indywidualną. Punktowo i tematycznie usługa ta może być jednak oferowana jako opieka grupowa. Dotyczy to na przykład mieszkań chronionych będących pod kuratelą poradni dla młodzieży i osób uzależnionych od narkotyków w Goslar. Sporadycznie organizowane są tam wspólne Strona 15 z 29

16 zajęcia z gotowania lub spędzania czasu wolnego. W ramach terapii ambulatoryjnej podmioty ponoszące koszty oczekują, by leczenie przeprowadzane było nie tylko w formie rozmowy w cztery oczy, ale także w formie grupowych zajęć pedagogicznych, gdyż postrzegane jest to jako ważne miejsce przyswajania wiedzy. Natomiast forma wsparcia w ramach pracy grupowej w oparciu o księgę VIII, jak sama nazwa mówi, jest oferowana wyłącznie w grupie. W tym podpunkcie dana forma wsparcia może być także rozgraniczana od innych usług. Poniżej przedstawiono przykład opisu rodzaju usługi w formie mieszkań chronionych: Mieszkania chronione nie obejmują świadczeń finansowanych przez inne podmioty (na przykład kasy chorych, kasy ubezpieczenia pielęgnacyjnego) lub świadczeń podlegających zakresowi obowiązków innych osób (na przykład opiekunów prawnych). Ponadto wykluczeniu podlega świadczenie usług całodobowego wsparcia (na przykład ciągła opieka, wykonywanie zadań w zastępstwie, transport) Przedmiot usługi W przedmiocie usługi wyróżniamy bezpośrednie i pośrednie świadczenia opiekuńcze. Rozróżnienie to jest o tyle ważne, że w opisie usługi (świadczenia) należy precyzyjnie określić, jakie świadczenia mogą być rozliczane, a jakie nie. W Umowie o świadczenie usług, umowie w sprawie rekompensowania wykonanych usług oraz umowie w sprawie weryfikacji wykonanych usług w zakresie wsparcia w reintegracji społecznej pomiędzy powiatem Goslar a Towarzystwem Parytetowym w Brunszwiku czytamy na przykład: Godzina usługi opieki specjalistycznej odpowiada w swoim wymiarze godzinie zegarowej. Godzina usługi opieki specjalistycznej obejmuje wyłącznie pracę wykonywaną z i bezpośrednio na poczet klienta. Pozostały czas, na przykład: urlop, choroba, szkolenia, przygotowanie zajęć i działania następcze, czas dojazdu, superwizja, ( ) świadczenia pośrednie etc. są już wliczone do powyższego wynagrodzenia. Na niekorzyść świadczeniodawcy ustalono tu, że świadczenia pośrednie nie będą rekompensowane. W kilkakrotnie cytowanej już rekomendacji czytamy: Do pośrednich świadczeń opiekuńczych zaliczamy na przykład: planowanie pomocy i działań, organizację opiekunów, wymianę danych kontaktowych rekonesans środowiskowy w środowisku klienta, Strona 16 z 29

17 rozmowy i korespondencję w sprawach nie mieszczących się w zakresie obowiązków opiekuna prawnego, dokumentację pacjenta, zebrania, szkolenia i superwizje, konieczny czas dojazdu do osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia czynności przygotowujące, czynności dokonywane na rzecz byłych klientów, czynności dokonywane w przypadku tymczasowego umieszczenia pacjenta w placówce wsparcia całodobowego. W praktyce mieszkań chronionych objętych opieką ambulatoryjną (dzienną, doraźną) okazuje się, że świadczenia pośrednie, w szczególności dotyczące niezbędnych dojazdów do klientów, związane są z dużym nakładem czasowym i finansowym. W tym segmencie pomocy zdarza się często, że na przykład pracownik socjalny godzi się na długi czas dojazdu, po czym nie zastaje osoby korzystającej ze wsparcia i nie spełniwszy swoich zadań wraca do placówki. Na tym przykładzie wskazać można dwa problemy: 1. Wykonywane są świadczenia pośrednie (dojazd, powrót), 2. Świadczenie pośrednie nie mogło zostać zrealizowane, gdyż nie zastano klienta. Po stronie świadczeniodawcy powstały koszty, które w tym przypadku nie podlegają rozliczeniu. Problem ten mógłby zostać uniknięty, gdyby w umowie znalazł się zapis określający zwrot (rekompensatę) kosztów także w przypadku świadczeń pośrednich, tj. gdyby w umowie uzgodniono specjalne warunki rozliczania przejazdów lub gdyby aspekty te uwzględniono przy obliczaniu wynagrodzenia godzinowego. Podstawą do świadczeń pośrednich są tzw. kontakty face to face (twarzą w twarz). W mieszkaniach chronionych kontakty te występują w następujących sytuacjach pedagogicznych: Refleksja nad sytuacją osobistą, chorobą i lękami w życiu codziennym, poradnictwo w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, poradnictwo i wsparcie w gospodarstwie domowym, w szczególności w zakresie higieny osobistej, stosunku do pieniędzy, zarządzania budżetem domowym, rozwiązywania konfliktów ze współlokatorami i sąsiadami oraz bycia samowystarczalnym, poradnictwo i wsparcie w zakresie organizowania indywidualnego planu dnia, na przykład ustalenie rytmu dnia i nocy, godzin pracy i odpoczynku, przestrzeganie godzin posiłków, rozpoznanie i dostosowanie się do fragmentów dnia wyznaczonych przez osoby trzecie, wsparcie w zakresie koniecznego korzystania ze świadczeń medycznych i świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz w kontakcie z urzędami, bankami i innymi instytucjami, wspieranie umiejętności nawiązywania kontaktów i komunikowania się (na przykład pomoc w zakresie budowania i utrzymywania kontaktów i więzi społecznych, przełamywanie izolacji społecznej, niwelowanie i przeciwdziałanie tendencjom nawrotowym), Strona 17 z 29

18 motywowanie i wspieranie w zakresie poszerzania kręgu znajomych spoza mieszkania chronionego, motywowanie i wspieranie w szczególności w zakresie korzystania z dziennych form wsparcia, pomocy oferowanej przez placówki wsparcia dziennego, a także w zakresie podjęcia pracy zarobkowej oraz ofert dotyczących kształcenia i form spędzania czasu wolnego, wspieranie i rozwój indywidualnych umiejętności i zdolności, wspieranie w odpowiednim zakresie tymczasowych pobytów w placówkach wsparcia całodobowego, z reguły do maks. 6 tygodni (na przykład opieka któtkotrwała, pobyt szpitalny). Na podstawie tego szczegółowego przykładowego wyliczenia zilustrowano konieczność precyzyjnego opisywania danej usługi (świadczenia) w umowie. Oprócz świadczeń bezpośrednich i pośrednich wyróżnić można świadczenia wykonywane na rzecz podmiotów administracji publicznej i świadczenia rzeczowe. Należą do nich na przykład: Świadczenia związane z zadaniami kierowniczymi, administracyjnymi i zarządzającymi, niezbędne wyposażenie pomieszczeń warsztatowych i technicznych, powiązanie i koordynacja oferty z regionalną siecią placówek wsparcia społecznego, public relations. W drugim rozdziale niniejszej ekspertyzy przedstawiono już przykład kalkulacji kosztów dziecka uczestniczącego w projekcie Przeżycie w stadninie koni Reiterhof Wsparcie dzieci uzależnionych rodziców : Koszty personalne x 2, à 3,5 h Koszty dojazdu 16,80 odcinek 14 Km, 2 samochody osobowe, łącznie 64 km, ryczałt 0,30 Pozostałe koszty Koszty Reiterhof Koszty modułu 416,67 Koszty na osobę za godzinę 14,86 13,05 Materiały do majsterkowania, wyżywienie 92,82 2 x jedna godzina à 46,41 z VAT Dzieci, będąc pod opieką dwóch pracowników socjalnych, przebywają dwie godziny w stadninie koni Reiterhof. Te dwie godziny mogą być bezspornie przypisane do świadczeń bezpośrednich. Ponieważ godziny dojazdu są tu objęte dofinansowaniem, kwestia ich kwalifikacji jako świadczeń bezpośrednich czy pośrednich jest drugorzędna. Ponadto powstałe koszty z tytułu przejazdów są dodatkowo fakturowane. W powyższym przykładzie uwzględniono również inne koszty z tytułu świadczeń rzeczowych. Są to przede wszystkim koszty związane z funkcjonowaniem stadniny oraz koszty za materiały do majsterkowania i wyżywienie Zakres usługi Strona 18 z 29

19 Dotychczas scharakteryzowano rodzaj i przedmiot usługi (świadczenia). Należy jeszcze ustalić zakres usługi. Umowa o świadczenie usług wyznacza w tym zakresie z reguły pewne ramy. W przypadku form pośredniego wsparcia pełnego, na przykład form wsparcia, do których roszczenie jest uregulowane ustawowo, zakres świadczenia ustalany jest na podstawie odrębnych procedur planowania pomocy, opinii (medycznych) lub indywidualnych decyzji aprobujących przyznanie danego świadczenia. Innym przykładem z zakresu dotacji pośredniej jest następująca sytuacja: Poradnia ds. Młodzieży i Osób Uzależnionych w Goslar dofinansowywana jest instytucjonalnie w puli środków z powiatu Goslar i kraju związkowego Dolnej Saksonii. W opisie usług oferowanych przez tę placówkę zakres świadczenia (pracy realizowanej na rzecz osób w niej przebywających) jest bardzo dokładnie określony. Poniższa tabela przedstawia krótki zarys kosztów: Nr ewid. Zakres świadczenia Godziny pracy (w skali roku) % 1 Zarządzanie / Zapewnienie jakości 520 9,11 2 Poradnictwo / Opieka o charakterze niskoprogowym / Kafeteria 520 9,11 3 Prewencja 340 5,96 4 Doradztwo / Opieka psychospołeczna / Leczenie substytucyjne z wykorzystaniem metadonu / Uliczna praca socjalna / Kooperacja 4327 godzin rocznie (odpowiada 3245 stawkom godzinowym usługi specjalistycznej kontaktów face to face), 60 minut każda, z uwzględnieniem ok. 25% czynności specjalistycznych i indywidualnych (z tego jak dotąd 250 godzin specjalistycznych w zakresie ulicznej pracy socjalnej) 75,82 5 Suma Strona 19 z 29

20 Zakres świadczenia w obrębie zarządzania i zapewnienia jakości obejmuje rocznie 520 godzin. Kafeteria musi być otwarta rocznie przez 520 godzin. Na rzecz pracy prewencyjnej mogą być przeznaczone 340 godziny rocznie. Włączając 240 godziny w ramach ulicznej pracy socjalnej, kontakty twarzą w twarz muszą obejmować minimum 3245 godzin, zgodnie a powyższą tabelą. Uwagi: Należy tu podkreślić fakt, iż - nawet jeśli nie podano tego wprost - rozgraniczano tu pomiędzy świadczeniem bezpośrednim a pośrednim. Obszar poradnictwa obejmuje 4327 godziny robocze. Przyjęto tu, że podlegające obowiązkowi udokumentowania kontakty face to face wyniosą 3245 godziny, tzn. świadczenia pośrednie będą mogły być realizowane w ramach 1082 godzin Jakość usługi Jakość usługi informuje o tym, na ile i w jakim stopniu świadczeniodawca wywiązuje się lub wywiązał się z uzgodnionych zobowiązań. Uwzględnić przy tym należy następujące aspekty: jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej, jakość procesu świadczenia usługi i jakość wyniku procesu świadczenia usługi Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej określa warunki ramowe, które są konieczne, by móc zrealizować usługę uzgodnioną w umowie o świadczenie usług. Wyróżnić tu należy następujące elementy: istnienie koncepcji pracy placówki lub jej kontynuacja, zaplecze materialne, infrastrukturalne i personalne, fachowe przyuczenie pracowników oraz zapewnienie dalszego doskonalenia zawodowego, okresowa ocena sytuacji wychowanka, superwizje, budowanie stabilnego zaplecza kadrowego ds. opieki, prezentacja działań mających na celu zapewnienie jakości (na przykład pełnomocnik ds. zapewnienia jakości, rozwój jakości i dalszy rozwój standardów proceduralnych w zakresie realizowanych świadczeń), integracja organizacji z regionalnymi placówkami wsparcia społecznego i kooperacja w tym zakresie. Strona 20 z 29

21 Niezbędne jest podanie danych w zakresie zaplecza materiałowego i infrastrukturalnego. Zaplecze personalne uzależnione jest od ilości realizowanych świadczeń bezpośrednich i pośrednich oraz ze świadczeń wykonywanych na rzecz podmiotów administracji publicznej i świadczeń rzeczowych. Dodatkowo ustala się dokładnie, kto uprawniony jest do wykonania danej usługi i jakimi kwalifikacjami musi dysponować. Zaplecze personalne musi uwzględniać odpowiednie środki na kadrę kierowniczą i zarządzającą a także zasoby niezbędne do sfinansowania ogólnego zarządzania placówką, łącznie z sekretariatem i działem HR. W ramach umowy o świadczenie usług przedstawić także należy niezbędne zaplecze materialne. Wymienić tu trzeba w szczególności pomieszczenia służbowe wraz z ich inwentarzem, a także nowoczesny sprzęt teleinformatyczny i biurowy oraz flotę samochodową Jakość procesu świadczenia usługi Jakość procesu świadczenia usługi odnosi się do planowania, struktury oraz przebiegu danej usługi. Sposób wykonywania danej usługi wynika z celów wyznaczonych dla danej usługi. W wielokrotnie cytowanej rekomendacji dotyczącej mieszkań chronionych objętych opieką doraźną dużą wagę w kategorii jakości procesu świadczenia usługi przypisuje się procedurze planowania pomocy. Szczegółowo opisany jest tam proces planowania pomocy, dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy oraz raport podsumowujący. Jakość procesu świadczenia usługi częstokroć prezentowana jest za pomocą map procesów. Jako przykład posłużyć tu może usługa instalacji systemu wzywania natychmiastowej pomocy dla seniorów, stosowanego przez Towarzystwo Parytetowe w Brunszwiku: Strona 21 z 29

22 Przebieg procesu wizualizowany jest za pomocą map procesów. Wynika z nich również, jakie należy zastosować formularze (dokumenty wejściowe) i na przykład, w jaki sposób dokumentować należy wykonaną pracę (dokumenty wyjściowe). procesu: W osobnej tabeli objaśniane są poszczególne etapy Numer danego etapu procesu Uwagi dotyczące numeru danego etapu procesu 1 Zapytanie ze strony potencjalnego klienta: na przykład pacjenta, członka rodziny, opiekuna, szpitala. Przekazanie sprawy do odpowiedniego działu wewnętrznego: catering, opieka domowa, opieka ambulatoryjna, pomoc dla Strona 22 z 29

23 osób niepełnosprawnych. 2 Czy oferta odpowiada życzeniom klienta i może być sfinansowana? 3 Ewidencja danych osobowych, weryfikacja, zawarcie umowy, ewentualnie wniosek do kasy ubezpieczenia pielęgnacyjnego. 4 Wprowadzenie danych osobowych do elektronicznego systemu przetwarzania danych, wybór i przyporządkowanie urządzenia do wzywania natychmiastowej pomocy, nadanie numeru identyfikacyjnego, sporządzenie karty charakterystyki. 5 Instalacja urządzenia do wzywania natychmiastowej pomocy, łącznie z alarmem testowym i przekazaniem karty charakterystyki (ewentualnie numeru identyfikacyjnego) do dyżurnego opiekuna (pod telefonem). System Familie nie obejmuje dyżurnego opiekuna. Wezwania dokonywane są przez członków rodziny. 6 W przypadku zgłoszenia awarii, konserwacja lun ewentualna wymiana urządzenia i/lub pilota. 7 Ponowne poradnictwo w przypadku zmiany danych osobowych i/lub sytuacji życiowej. 8 Czy konieczna jest dodatkowa pomoc? Na przykład częste wezwania dyżurnego opiekuna przy upadkach. 9 Weryfikacja: proces ok? 10 Rozliczenie miesięczne przekazywane jest do działu księgowego Jakość wyniku procesu świadczenia usługi Po omówieniu jakości infrastruktury materialnej i organizacyjnej oraz jakości procesu świadczenia usługi skoncentrować się teraz trzeba na jakości wyniku procesu świadczenia usługi. Pod pojęciem jakości wyniku procesu świadczenia usługi rozumieć należy stopień osiągnięcia celu wyznaczonego dla danej usługi. W tym punkcie porównać należy cel, do którego dążono, z celem Strona 23 z 29

24 faktycznie osiągniętym. Oceniając jakość wyniku procesu świadczenia usługi, uwzględnić należy samopoczucie i zadowolenie osoby uprawnionej do świadczenia. Wyniki usług w oparciu o wyznaczone cele podlegają ocenie i analizie w regularnych odstępach czasu. Przyczynia się to do dalszego rozwoju oferowanych usług. 3.3 Umowa w sprawie refundowania wykonanych usług W rekomendacji w punkcie Umowa w sprawie refundowania wykonanych usług zawarte są informacje na temat treści owej umowy i podstaw służących do refundowania wykonanych usług Treść umowy w sprawie refundowania wykonanych usług Pomiędzy podmiotem ponoszącym koszty a świadczeniodawcą zawierana jest umowa w sprawie refundowania wykonanych usług. Podstawą tejże umowy jest umowa o świadczenie usług. Umowa w sprawie refundowania wykonanych usług zawierana jest prospektywnie i na dany okres, z reguły jeden rok. Po upływie tego okresu nadal obowiązuje wysokość refundowanych kosztów, uzgodniona do momentu wejścia w życie nowej umowy. Ponadto w umowie w sprawie refundowania wykonanych usług powinny znaleźć się istotne informacje dotyczące świadczenia danej usługi. W przypadku mieszkań chronionych objętych opieką doraźną należałoby uregulować na przykład następujące aspekty: Warunki rozliczania (fakturowanie, płatność, zwłoka w płatności), Skutki odmowy złożenia podpisu / przyjęcia pomocy i nieobecność (niezbędne jest tu jednoznaczne uregulowanie), Rozliczanie zajęć grupowych, Ważność umowy i możliwość wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym ( 78 SGB XII), Regulacje dotyczące sytuacji nadzwyczajnych (kryzysowych) i interwencja kryzysowa Pomoc w składania wniosku Klauzula salwatoryjna Podstawy refundowania wykonanych usług W tym rozdziale rekomendacji objaśnianie są pojęcia, takie jak: godzina specjalistycznej opieki opiekuńczej, godzina netto i godzina brutto: Za podstawę godziny specjalistycznej opieki opiekuńczej służy godzina zegarowa (60 minut). Dana usługa może zostać rozliczona jako godzina netto lub brutto. Godzina netto rozliczana jest w oparciu o zrealizowane świadczenia bezpośrednie lub pośrednie. W refundowanej stawce godzinowej Strona 24 z 29

25 zawarte już są świadczenia wykonywane na rzecz organów administracji publicznej oraz świadczenia rzeczowe. Oprócz świadczenia bezpośredniego świadczenia pośrednie są tu rozliczane osobno. Godzina brutto rozliczana jest w oparciu o zrealizowane świadczenia bezpośrednie (face to face). W refundowanej stawce godzinowej zawarte już są świadczenia wykonywane na rzecz organów administracji publicznej oraz świadczenia rzeczowe. Zawarte w cenie są tu również świadczenia pośrednie, które tu nie są rozliczane osobno. Ponadto w rekomendacji podkreśla się, że warunki dotyczące rozliczania kosztów dojazdu (np. dojazd do klienta, przejazdy z klientem) mogą zostać ustalane odrębnie Przykład kalkulacji kosztów godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej Ponadto w rekomendacji zamieszczany jest przykład kalkulacji kosztów, który w tym miejscu zostanie zaprezentowany. Za podstawę kalkulacji posłużą ustalone ryczałtowo koszty personalne za rok 2011 w oparciu o standardowe postanowienia zbiorowych układów pracy. Czas pracy netto opiera się na ekspertyzie z 2011/2012 roku, zakładającej 39 godzin pracy w tygodniu, i jest dostosowany do warunków typowych dla Dolnej Saksonii (9 zamiast 11 dni wolnych). Przyjęto, że czas pracy netto na pełnym etacie wyniesie 1590 godzin. Przyjęto również, że zaplecze personalne składa się z kierownictwa pedagogicznego, pracowników socjalnych i opiekunów. Mając na uwadze powyższe, stawka godzinowa wyniesie 33,11 euro. Personalausstattung zaplecze personalne Betreuer opiekun Leitung kierownictwo Stellenumfang wymiar etatu Personalkosten koszty personalne Nettojahresarbeitzeit (in Stunden) roczny czas pracy netto (w godzinach) Stundensatz stawka godzinowa Strona 25 z 29

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FAQ RPMP IP /16

FAQ RPMP IP /16 FAQ RPMP.09.02.02-IP.02-12-011/16 z dnia 12 maja 2016 r. 1. W dokumentacji do typu projektu B pojawia się zapis o wsparciu skierowanym do osób powyżej 60 roku życia. Czy jest on wiążący? Tak. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie Projekt z dnia 21 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR w Opatowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/159/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC

UCHWAŁA NR IX/159/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 4894 UCHWAŁA NR IX/159/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE / REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE / REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE / REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 1 Nr sprawy............ pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku do

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 19 IM. JANA BRZECHWY W GORZOWIE WLKP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA: II. INFORMACJE OGÓLNE:

I. PODSTAWA PRAWNA: II. INFORMACJE OGÓLNE: Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych, oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 926 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 14 grudnia 2016 r. 1 Czym są CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH?

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Realizatora Programu Aktywny samorząd, określający zasady przyznania dofinansowania osobom niepełnosprawnym w ramach Modułu II w 2014 roku.

Regulamin. Realizatora Programu Aktywny samorząd, określający zasady przyznania dofinansowania osobom niepełnosprawnym w ramach Modułu II w 2014 roku. Regulamin Realizatora Programu Aktywny samorząd, określający zasady przyznania dofinansowania osobom niepełnosprawnym w ramach Modułu II w 2014 roku. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Programie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/53/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania "Powiatowych Grantów Oświatowych".

UCHWAŁA NR 22/53/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania Powiatowych Grantów Oświatowych. UCHWAŁA NR 22/53/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania "Powiatowych Grantów Oświatowych" Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez Porozumienie zawarte w dniu DATA WYPEŁNIENIA w Brzeźnicy pomiędzy: 1. Fundacją Śnieżki TWOJA SZANSA z siedzibą 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, reprezentowaną przez: Annę Mikrut Prezesa Zarządu Ryszarda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH RODZINOM ZASTĘPCZYM WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W 2015 ROKU

ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W 2015 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego

Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego... data wpływu wniosku wypełnia PCPR 2015 nr kolejny wniosku Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r.

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania działalności zakładów aktywności zawodowej. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 09:52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo