Moduł 7. Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 7. Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego"

Transkrypt

1 Moduł 7 Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego 1. Normy i procedury stosowane w kosztorysach 2. Zasady tworzenia kosztorysów stanowiska komputerowego i zestawów komputerowych 3. Zasady tworzenia cenników ofertowych i informacyjnych 4. Metody ustalania cen detalicznych 5. Pozostałe dokumenty finansowe 1

2 Za dokumentację finansową w tym module, będziemy uważać wszelkie materiały, które zawierają kalkulacje cenowe lub są dowodem transakcji finansowej, a dotyczą planowania, kupna i przygotowania infrastruktury, urządzeń i oprogramowania stanowiska komputerowego. Rodzaj i ilość dokumentacji finansowej zależy między innymi od następujących czynników: zakresu inwestycji (ilości stanowisk komputerowych), osoby inwestora (osoba fizyczna, szkoła, firma), sposobu finansowania (gotówka, kredyt, dotacje UE), wartości przedsięwzięcia. Od tych czynników zależy, jakie procedury i dokumenty powinny być zgromadzone. Inne bowiem będą wymagania dla osoby fizycznej czy mikroprzedsiębiorcy, którzy organizują jedno stanowisko komputerowe, a zupełnie inne dla szkoły czy dużej spółki akcyjnej. Ponadto, jeżeli inwestycja wymaga istotnych nakładów finansowych, inwestor musi się zorientować w kosztach i harmonogramie przedsięwzięcia. Niejednokrotnie także musi zorganizować środki finansowe na pokrycie kosztów takiej inwestycji. Każda podjęte działanie w tej kwestii nie może się obejść bez określonej dokumentacji finansowej. W treści tego modułu zajmiemy się przede wszystkim identyfikacją niektórych dokumentów finansowych, które mają istotne znaczenie zarówno podczas planowania i organizowania stanowiska komputerowego (z pozycji inwestora), jak i prowadzenia działalności gospodarczej zajmującej się handlem czy usługami w branży IT (z pozycji wykonawcy zlecenia lub oferenta). 1. Normy i procedury stosowane w kosztorysach Pierwszym, istotnym dokumentem finansowym jest kosztorys. Pozwala on określić koszty zakupu sprzętu i wykonania wszystkich prac dotyczących przygotowania stanowiska komputerowego do pracy. Przy małych inwestycjach kosztorysy sporządza się, szacując koszty, przy dużych przygotowując dokładne wyliczenia po analizie i wykonaniu obmiaru przedmiotu i zakresu prac. Na przykład możemy zapytać pracownika firmy komputerowej, w której zamówiliśmy zestaw komputerowy, ile kosztowałaby jego instalacja w domu. Jeżeli zaproponowana kwota jest ona dla nas do przyjęcia, pozostaje umówienie terminu dostawy. Pracownik firmy w takiej sytuacji również przedstawia nam kosztorys, tylko bardzo prosty. Szacuje bowiem koszt takiej usługi na podstawie doświadczenia i kosztów, które musi ponieść oraz po uwzględnieniu zysku. Przy większych inwestycjach wykonanie kosztorysu jest procesem złożonym i musi być sporządzone na podstawie norm, katalogów i aktów prawnych. Takie zestawienia oraz formalne dokumenty powinny przygotowywać osoby do tego uprawnione. 2

3 Proces kosztorysowania składa się z następujących procedur: ustalenie rodzaju kosztorysu i jego zakresu, ustalenie danych do kosztorysowania, wykonanie obmiaru z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych prac, dokonanie wyceny, sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie z odpowiednimi zestawieniami. Obmiar robót jest to zestawienie robót na podstawie pomiarów z natury. Na przykład wyliczamy w ten sposób ilość potrzebnych kabli elektrycznych, skrętki lub innych materiałów. Jeżeli chodzi o rodzaj i zakres kosztorysowania, rozróżniamy: 1. Kosztorys szczegółowy to wycena szczegółowa poszczególnych robót, wymieniająca spis tych robót i koszty konieczne do ich wykonania, w rozbiciu na koszty robocizny, materiałów i sprzętu. 2. Kosztorys uproszczony to forma skrócona kosztorysu, podająca wielkość nakładu finansowego na wykonanie jednostki obmiarowej, bez wyszczególnienia kosztów materiałów, robocizny i sprzętu. W procesie wykonania kosztorysu, osoba kosztorysująca (kosztorysant) opiera się na bazie technicznej i bazie norm i katalogów. Baza techniczna to ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu, dotyczących konkretnej inwestycji (projekty, plany, wizualizacje). Baza normatywna to istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania. Normy są przede wszystkim potrzebne do kalkulacji kosztów. Wszystkie bowiem kalkulacje można wykonywać na podstawie niezbędnych nakładów pracy: ludzi (normy nakładów pracy R), materiałów (normy nakładów materiałów M), sprzętu i narzędzi (normy nakładów sprzętu S). Najbardziej rozpowszechnionymi normatywami są Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). Stanowią one podstawę do sporządzania kosztorysów szczegółowych. Są to zestawienia norm ilościowych, określające specyfikację i ilości nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania elementów lub robót. Wśród innych katalogów, najbardziej przydatnymi do kosztorysowania prac przy przygotowaniu stanowiska komputerowego są: KNP: Katalogi Norm Pracy, ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne, KPRR: Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych, KNKRB: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych. 3

4 Rys Przykład elementów i robót zawartych w ZKNR. Źródło: 2. Zasady tworzenia kosztorysów stanowiska komputerowego i zestawów komputerowych Organizacja stanowiska komputerowego jest procesem złożonym i obejmuje bardzo różne rodzaje prac. Dlatego określenie całkowitego kosztu zorganizowania stanowiska komputerowego wymaga zsumowania kosztów między innymi następujących etapów: przygotowanie pomieszczeń, montaż infrastruktury elektrycznej, montaż okablowania strukturalnego i ewentualnych urządzeń sieciowych, montaż mebli i wyposażenia biurowego, montaż zestawu komputerowego, instalacja i konfiguracja sprzętów rodzaj oraz ilość dokumentacji finansowej i programowej zestawu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Każdy z tych etapów prac może być wykonywany przez inne zespoły, firmy lub współpracujących podwykonawców. Również każdy z nich wymaga zastosowania innych katalogów norm, zasad obmiaru i wyceny usługi. Prace z obszaru remontowo instalatorskiego można kosztorysować na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych. Dla obliczenia tego obszaru kosztów można wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie wspomagające. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy Normę PRO oraz program ZUZIA. 4

5 Do prac związanych z montażem jednostki centralnej oraz instalacją i konfiguracją urządzeń techniki komputerowej należy wykorzystać metodę szacunkową, zależną od ilości i zakresu czynności oraz ich czasochłonności. Do kosztów robocizny należy dodać wszelkie koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego i innych elementów wyposażenia, a także umeblowania oraz ogólne koszty transportu, ubezpieczenia i sporządzania niezbędnej dokumentacji. Rys Okno programu do kosztorysowania ZUZIA. Źródło: 3. Zasady tworzenia cenników ofertowych i informacyjnych. Najczęściej tworzonym dokumentem w przedsiębiorstwie zajmującym się handlem sprzętem komputerowym jest aktualna oferta handlowa, popularnie zwana cennikiem. Cennik jest jednak przeważnie traktowany jako wstępna oferta cenowa, która stanowi fundament do negocjacji i ustalenia specyfikacji ewentualnego zamówienia. Jest także traktowany jako jeden z elementów reklamy sklepu czy serwisu komputerowego i często przybiera atrakcyjną szatę graficzną. Większe firmy i dystrybutorzy, którzy posiadają systemy informatyczne do obsługi sprzedaży, generują automatyczne cenniki ofertowe, dostępne online z bezpośrednim sprawdzaniem stanów magazynowych i obsługą zamówień. Dodatkowo takie systemy tworzą i przesyłają pocztą elektroniczną skrócone wersje cennika lub informacje o promocjach i nowych ofertach. Cennik, jak sama nazwa wskazuje, musi określić cenę za jedną sztukę towaru. Cena to według definicji ilość dobra (najczęściej jest nim pieniądz), za który sprzedawca jest gotowy przenieść prawa własności do danego towaru na rzecz kupującego. 5

6 W każdej gałęzi rynku można wyodrębnić następujące rodzaje cen: cena producenta cena ustalona przez producenta za jednostkę produktu, wyrobu lub usługi, będąca sumą zwrotu poniesionych kosztów produkcji, opakowania, reklamy i dystrybucji oraz założonego zysku, cena hurtowa cena, po jakiej hurtownik sprzedaje towary przedsiębiorcy (sklep, serwis itp.), zajmującemu się handlem detalicznym, cena detaliczna cena oferowana końcowemu nabywcy za towar np. w sklepie, cena wolnorynkowa cena ustalana w warunkach wolnej konkurencji, cena dumpingowa cena ustalona poniżej kosztów wytworzenia i bez zysku dla sprzedawcy. Ma na celu akceptowanie początkowych strat, aby np. pozbyć się konkurencji lub zareklamować nowy produkt, cena urzędowa cena ustalana przez właściwe organy administracji państwowej, cena sztywna ceny sztywne sprawiają, że produkt sprzedawany jest po takiej samej cenie wszystkim kupującym bez względu na ilość, cena minimalna cena na granicy opłacalności; refunduje jedynie poniesione koszty, cena maksymalna cena, która teoretycznie w gospodarce rynkowej nie istnieje; w praktyce odnosi się do najwyższej kwoty jaką nabywca może zapłacić za określony towar; jej wysokość może być ustalona przez określone przepisy prawa, cena równowagi rynkowej cena, przy której popyt na dane dobro jest równy jego podaży, czyli tak zwana cena idealna, rzadko udaje się ją osiągnąć i z reguły występuje okresowo, cena netto cena bez podatku VAT; często, ze względu na zasady rozliczania tego podatku, jest głównym wskaźnikiem cenowym w transakcjach między przedsiębiorstwami; istnieją przepisy prawne pozwalające niektórym podmiotom (np. szkoły) na zakup sprzętu komputerowego bez podatku VAT. cena brutto cena dla użytkownika końcowego, uwzględniająca kwotę podatku VAT. Ceny obowiązują przez wskazany okres. Przedsiębiorca podaje czas obowiązywania cen w cenniku. Można tworzyć cenniki w walutach obcych. W branży informatycznej powszechne jest stosowanie przeliczeń z cen w dolarach lub euro. Duży wpływ na to ma fakt, że większość sprzętu i podzespołów komputerowych jest importowana. Na rynku można spotkać następujące rodzaje cenników: cennik detaliczny, cennik hurtowy, cennik kontraktowy, cennik promocyjny, cennik wyprzedażowy. Do najistotniejszych reguł dotyczących tworzenia cenników zaliczamy: w danym dniu powinien obowiązywać tylko jeden cennik tego samego rodzaju, cenniki sprzedaży na dany dzień obowiązuje przez całą dobę, jeżeli nie ma odpowiedniej adnotacji, cennik stanowi ofertę handlową z powiązanymi z tym faktem konsekwencjami prawnymi, cenniki kontraktowe powiązane są z konkretnymi klientami, 6

7 cennik detaliczny powinien zawierać cenę brutto, powinien być podany rodzaj waluty, w jakiej podajemy ceny lub według której jest przeliczany, kolejnym cennikom nadaje się unikalny, wyróżniający je symbol (może być powiązany z datą), jeżeli danego towaru nie ma w magazynie, powinna pojawić się informacja o terminie dostawy, każdy towar powinien być dokładnie opisany nazwą, opisem parametrów technicznych i symbolem własnym producenta lub sprzedawcy, powinien zawierać cenę za jedną jednostkę miary, która również musi być określona. Oprócz cennika produktów, w branży informatycznej używane są cenniki usług. Zawierają one nazwę i opis usługi. Ceny tam podawane mogą dotyczyć całości usługi (ryczałt) lub tylko ceną za 1 roboczogodzinę związaną z daną usługą. Kluczowymi parametrami cenników, które decydują o ich wiarygodności i skuteczności są: właściwy dobór metody ustalania cen, uwzględnienie konkurencyjności oferty, aktualność cennika, estetyka i czytelność cennika, wyróżnienie ofert specjalnych lub promocji. Do tworzenia cenników wykorzystuje się różnego rodzaju oprogramowania komputerowe. Najpopularniejszym sposobem tworzenia tradycyjnych cenników jest ich edycja w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Tworząc szablon arkusza, można cyklicznie aktualizować dane walutowe, aby w szybki i prosty sposób generować aktualne zestawienia. Bardziej zaawansowanym sposobem jest używanie do tego celu modułów generujących cenniki w systemach bazodanowych obsługujących stany magazynowe w firmie. Odpowiednio skonfigurowane raporty analizują nie tylko zmieniające się ceny zakupu, ale również uwzględniają stany magazynowe, pomijając towary, których aktualnie firma nie ma w ofercie. W dobie informatycznych systemów obsługi sprzedaży (ERP/MRP), każdy liczący się na rynku dystrybutor sprzedawca udostępnia swoim kontrahentom moduły zamówień wyposażone w generatory cenników ofertowych dla klienta końcowego. Pozwala to przedsiębiorcom na szybkie, łatwe i profesjonalne przygotowanie oferty dla klienta, połączonej z gwarancją dostępności podzespołów i urządzeń oraz możliwością złożenia natychmiastowego zamówienia. 7

8 Rys Przykład cennika ofertowego generowanego w systemie obsługi sprzedaży. Źródło: incom.pl 4. Metody ustalania cen detalicznych Towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej jest oznaczony ceną. Musi być ona uwidoczniona w sposób zapewniający prostą informację o jej wysokości. W cenie detalicznej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług (vat). Ustalanie cen detalicznych odbywa się zazwyczaj w następujących etapach: 1. Ustalanie strategii cenowej dla produktu. 2. Ustalanie potencjalnego popytu dla produktu na istniejących rynkach. 3. Określenie kosztów jednostkowych produkcji lub zakupu produktu. 4. Analiza cen produktów konkurencyjnych. 5. Przyjęcie określonej metody ustalania cen. 6. Ostateczny wybór ceny dla produktu. Koszt całkowity jest to suma kosztów stałych i zmiennych. Poziom kosztu całkowitego zależy od wielkości kosztu zmiennego, gdyż koszt stały jest dla danej partii produkcyjnej taki sam. Koszty stałe są sumą kosztów pośrednich, które nie zmieniają się w zależności od liczby wytworzonych produktów. Natomiast koszty zmienne zależą od wielkości produkcji i dotyczą sumy kosztów materiału, maszyn, technologii i pracy. Producent lub importer ustala cenę uwzględniającą oprócz kosztu całkowitego, planowaną marżę oraz wielkość popytu na dany towar. Nie zawsze jednak cena producenta lub importera jest ceną detaliczną. Produkt niejednokrotnie pokonuje długą drogę, zanim trafi do użytkownika końcowego. Na tej drodze pojawiają się hurtownicy, pośrednicy i na końcu sklepy detaliczne. Generuje to następne koszty pośrednie, które doliczane są do ceny sprzedaży. Na koniec cenę powiększa kwota podatków. 8

9 Ceny detaliczne mogą być kalkulowane za pomocą następujących metod: narzutu na koszty, docelowego zwrotu kosztów, zysku docelowego, postrzeganej wartości produktu, naśladownictwa konkurencji, przetargu i negocjacji. Pośrednicy z reguły ustalają ceny na sprzedawane produkty, stosując narzut procentowy, który może być uzgodniony z producentem, czyli marżę brutto. Stosując metodę narzutów na koszty, nie bierzemy pod uwagę aktualnego popytu, wartości produktu postrzeganej przez nabywców i konkurencji na rynku. Metoda zwrotu kosztów polega na określeniu punktu zrównania się całkowitych kosztów przeciętnych produkcji z całkowitym dochodem ze sprzedaży na jednostkę produktu przy określonej cenie. Czyli ustala taki moment, w którym producent jest w stanie pokryć wszystkie swoje koszty oraz wskazuje, ile jednostek produktu należy sprzedać, zanim producent zacznie osiągać zysk. Metoda postrzeganej wartości jest przeważnie korzystniejsza dla klienta w myśl zasady, że rzecz jest warta tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić. Czasami się zdarza, że wartość produktu wzrasta z upływem czasu, jednak nie dotyczy to w szerszym zakresie podzespołów komputerowych. Metoda naśladowania konkurencji jest mało kreatywna. Stosowana przez dłuższy czas, może zaszkodzić sytuacji finansowej firmy. Nie możemy bowiem polityki własnego przedsiębiorstwa uzależniać tylko od strategii cenowej konkurencji. Metoda przetargu i negocjacji dotyczy przedsięwzięć o dużej wartości. Wtedy poziom cen ustala się indywidualnie z klientem w sposób jawny lub utajniony za pomocą rozmów lub konkursu ofert. Największym błędem w ustalaniu ceny jest zbyt sztywne związanie jej z kosztami. Cena z reguły powinna odzwierciedlać sytuację produktu na rynku. Dla przykładu, powinna być wyższa, gdy jest na produkt duży popyt i nie ma na rynku mocnej konkurencji, a zmniejszać się wraz ze zmniejszeniem zainteresowania i nasyceniem rynku. W cenach dotyczących usług istotnym kosztem jest koszt roboczogodziny. Firmy komputerowe określają je na różnym poziomie. Do tego doliczane są koszty dojazdu do klienta, trudności lub zaawansowania technologicznego prac oraz ewentualnych kosztów materiałów i narzędzi. 5. Pozostałe dokumenty finansowe Oprócz opisanych powyżej dokumentów kosztorysowych i kalkulacyjnych, ze stanowiskiem komputerowym związane są powszechne dokumenty dotyczące kupnasprzedaży. 9

10 Dowodem kupna-sprzedaży według prawa są: paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży. Każda wykonana usługa czy sprzedaż sprzętu komputerowego na rzecz inwestora, organizacji lub osoby fizycznej, musi być udokumentowana jednym z tych dokumentów. Osobne przepisy i kodeks cywilny określają dokładnie zasady dotyczące dokumentacji kupna-sprzedaży. Zależne jest to między innymi od formy organizacyjno-prawnej stron i ich zasad prowadzenia ewidencji podatkowej. 10

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo