Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom"

Transkrypt

1 Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom W tym wydaniu: I. Nowy standard dotyczący konsolidacji (MSSF 10) (Str. 2) II. Nowy standard regulujący rozliczanie wspólnych ustaleń umownych (MSSF 11) (Str. 10) III. Nowy standard regulujący ujawnianie informacji na temat zaangażowania w inne jednostki (MSSF 12) (Str. 14) Zawierający: Listę MSSF, które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE Wydanie 05/2011, czerwiec 2011

2 I. Nowy standard dotyczący konsolidacji (MSSF 10) Streszczenie Celem MSSF 10 jest wypracowanie wspólnej podstawy konsolidacji dla wszystkich jednostek, niezależnie od charakteru podmiotu inwestycji. Uznano, że podstawą taką jest sprawowanie kontroli. Definicja kontroli obejmuje trzy elementy: władzę nad podmiotem inwestycji, ekspozycja lub prawo do zwrotów wypracowanych przez ten podmiot oraz zdolność sprawowania władzy przez inwestora nad podmiotem inwestycji w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów. MSSF 10 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowania zasady sprawowania kontroli w różnych sytuacjach, w tym w odniesieniu do relacji agencyjnych i posiadania potencjalnych prawach głosu. W przypadku zmiany faktów lub okoliczności inwestor musi dokonać ponownej oceny swojej zdolności do sprawowania kontroli nad podmiotem inwestycji. MSSF 10 zastępuje fragmenty MSR 27 dotyczące terminów i sposobów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez inwestora oraz eliminuje interpretację SKI-12 w całości. Standard wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku z możliwością wcześniejszego zastosowania w określonych okolicznościach. Wprowadzenie 12 maja 2011 roku RMSR wydała standard MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, który zastąpi MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz interpretację SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: Wszystkie standardy z pakietu pięciu obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub póżniej z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu z pakietu ). MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (w kolejnym rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (w ostatnim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad odnośnie jednostkowego sprawozdania finansowego; MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Przegląd najistotniejszych zmian Podstawą konsolidacji w MSSF 10 jest wyłącznie zdolność sprawowania kontroli, niezależnie od charakteru podmiotu inwestycji, co eliminuje metodę ryzyka i korzyści przedstawioną w SKI-12. MSSF 10 określa następujące trzy elementy kontroli: władzę nad podmiotem inwestycji, ekspozycję lub prawo do zmiennych zwrotów wypracowanych w wyniku zaangażowania w dany podmiot inwestycji, zdolność do sprawowania władzy inwestora w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów wypracowywanych przez podmiot inwestycji. 2

3 Tylko po spełnieniu wszystkich trzech elementów kontroli inwestor może uznać, że sprawuje kontrolę nad podmiotem inwestycji. Oceny kontroli dokonuje się na podstawie faktów i okoliczności, a wyciągnięty wniosek podlega weryfikacji, jeżeli wystąpią przesłanki sygnalizujące zmianę w co najmniej jednym z w/w elementów kontroli. W toku prac nad MSSF 10 RMSR wskazała cztery obszary rozbieżności w procesie oceny, czy dany podmiot inwestycji powinnien podlegać konsolidacji, czy nie: kiedy inwestor kontroluje podmiot inwestycji bez posiadania większości praw głosu, jednostki specjalnego przeznaczenia i zastosowanie koncepcji istoty ekonomicznej ujętej w SKI-12, kwestie dotyczące stosunku mocodawcy i agenta oraz uwzględnienie praw ochronnych inwestora. Rada uznała, że różnice między MSR 27 a SKI-12 w tym zakresie doprowadziły do niekonsekwencji w stosowaniu koncepcji kontroli. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z oddzielnych wytycznych przedstawionych w SKI-12. Element kontroli: władza Władza polega na tym, że aktualnie posiadane przez inwestora prawa umożliwiają mu kierowanie działaniami mającymi znaczący wpływ na poziom zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji ( istotne działania ). Władza najczęściej ma formę praw głosu uzyskanych za pośrednictwem instrumentów kapitałowych, ale może również przyjmować postać innych warunków umownych. Wykonywanie praw kierowania istotnymi działaniami nie jest warunkiem posiadania władzy przez inwestora. Jeżeli kilku inwestorów posiada prawa kierowania różnymi istotnymi działaniami, muszą oni zdecydować, które z tych działań mają największy wpływ na poziom zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji. W procesie analizy, czy dany inwestor posiada władzę nad podmiotem inwestycji należy uwzględnić następujące czynniki: cel i model działalności podmiotu inwestycji, istotne działania podmiotu inwestycji i sposób podejmowania decyzji dotyczących tych działań, czy prawa posiadane przez inwestora umożliwiają mu bieżące kierowanie istotnymi działaniami, czy inwestor podlega ekspozycji, lub posiada prawa, do zmiennych zwrotów wypracowanych w wyniku zaangażowania w dany podmiot inwestycji, czy inwestor posiada zdolność do sprawowania władzy nad podmiotem inwestycji w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów wypracowywanych przez podmiot inwestycji, relacje z innymi stronami. W przypadku jednostek, których działalnością kieruje się za pośrednictwem praw głosu, istotne działania to generalnie działalność operacyjna i finansowa. Przykłady działań, które mogą kwalifikować się jako istotne działania to opracowywanie produktów, zakup i sprzedaż towarów i usług, zarządzanie aktywami finansowymi oraz zbywanie aktywów lub pozyskiwanie funduszy. Przykłady decyzji dotyczących istotnych działań obejmują decyzje operacyjne i kapitałowe podmiotu inwestycji oraz powoływanie i wynagradzanie kluczowego personelu kierowniczego tego podmiotu lub usługodawców oraz rozwiązywanie zawartych z nimi umów o pracę. MSSF 10 podaje następujący przykład kilku inwestorów posiadających prawa kierowania różnego rodzaju istotnymi działaniami podmiotu inwestycji: Dwaj inwestorzy dokonują inwestycji w celu rozwoju i sprzedaży produktu medycznego. Jeden z nich odpowiada za opracowanie receptury Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

4 cd. i uzyskanie zgody na sprzedaż produktu medycznego i sam podejmuje w tym zakresie wszystkie decyzje. Po dopuszczeniu produktu medycznego do sprzedaży drugi inwestor podejmuje się jego produkcji i sprzedaży -. ten inwestor ma wyłączność w odniesieniu do wszystkich decyzji dotyczących produkcji i sprzedaży. Jeżeli wszystkie działania zarówno rozwój produktu medycznego i jego rejestracja, jak i produkcja oraz sprzedaż są istotnymi działaniami, każdy z inwestorów musi określić, czy jest w stanie kierować działaniami, które mają największy wpływ na zwroty osiągane z inwestycji. Wobec tego każdy inwestor musi ocenić, czy jest w stanie kierować działaniami, które mają największy wpływ na zwroty uzyskiwane z inwestycji, czyli ocenić, czy to rozwój produktu, i rejestracja czy produkcja i sprzedaż są działaniami, które mają największy wpływ na zwroty uzyskiwane z inwestycji. Sprawdzając, który z inwestorów ma władzę, należy zatem rozważyć: (a) cel utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, (b) czynniki wpływające na rentowność, przychody i wartość podmiotu inwestycji oraz wartość produktu medycznego, (c) wpływ możliwości podejmowania decyzji przez obu inwestorów na zwroty z inwestycji w odniesieniu do czynników opisanych w punkcie (b) oraz (d) ekspozycję inwestora na zmienności zwrotów. W tym konkretnym przykładzie inwestorzy muszą również wziąć pod uwagę: (e) niepewność oraz pracochłonność procesu uzyskiwania zgody od regulatora (w tym dotychczasową historię prac rozwojowych inwestora tych produktów, które pomyślnie przeszły proces rejestracji) oraz (f) który inwestor sprawuje kontrolę nad produktem po pomyślnym zakończeniu etapu jego prac rozwojowych. W pewnych sytuacjach prawa głosu mogą okazać się mniej istotnym czynnikiem, bo prawa te sprowadzają się tylko do czynności administracyjnych. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy umownych i pozaumownych praw inwestora oraz relacji między stronami powiązanymi. Inwestor może na przykład mieć możliwość powoływania kluczowych członków kierownictwa, wetowania znaczących transakcji lub wyboru organów zarządzających podmiotu inwestycji wynikającą z praw umownych lub pozaumownych. Ponadto kluczowi członkowie kierownictwa podmiotu inwestycji lub członkowie organu zarządczeo mogą być stronami powiązanymi z inwestorem. Inwestora z podmiotem inwestycji może wiązać specyficzna relacja stanowiąca przesłankę sprawowania władzy nad tym podmiotem. MSSF 10 podaje następujące przykłady takich relacji: kluczowi członkowie kierownictwa podmiotu inwestycji to aktualni lub byli pracownicy inwestora, działalność podmiotu inwestycji jest uzależniona od inwestora, znacząca część działań podejmowanych przez podmiot inwestycji odbywa się w imieniu inwestora lub wiąże z jego zaangażowaniem, ekspozycja inwestora lub prawo udziału w zwrotach z inwestycji jest nieproporcjonalnie większe od praw głosu lub im podobnych. MSSF 10 uznaje istnienie korelacji między ekspozycją lub prawami inwestora a zmiennością zwrotów z inwestycji oraz zdolnością kierowania istotnymi działaniami tego podmiotu. Zakres ekspozycji inwestora nie jest jednak determinantą z perspektywy analizy sprawowania władzy. W pewnych sytuacjach podmiot inwestycji może być tak zorganizowany, że odpowiednie działania mają miejsce wyłącznie w przypadku zmiany okoliczności lub wystąpienia w przyszłości określonego zdarzenia. MSSF 10 stanowi, że takie okoliczności lub zdarzenia warunkujące rozpoczęcie odpowiednich działań nie muszą wystąpić, by jednostka musiała uwzględnić je w analizie. Sytuacja taka może dotyczyć jednostek zarządzających należnościami tylko w przypadku ich niespłacenia w terminie (tj. wyspecjalizowanych firm współpracujących z trustami zarządzającymi papierami wartościowymi z zabezpieczeniem hipotecznym - eng. commercial mortgage backed securities ). Ponieważ istotne działania takich jednostek polegają na zarządzaniu przeterminowanymi należnościami, przed ich przeterminowaniem nie muszą zapaść żadne 4

5 cd. znaczące decyzje. Wobec tego jednostka, która ma możliwość zarządzania przeterminowanymi należnościami, może sprawować władzę nad podmiotem inwestycji jeszcze przed przeterminowaniem się tych należności. MSSF 10 określa, że przy ocenie zakresu władzy uwzględnia się tylko prawa znaczące oraz takie, które nie stanowią praw ochronnych inwestora. Aby prawo było znaczące, musi dawać posiadaczowi praktyczną możliwość wykonywania decyzji o istotnych działaniach inwestycji w chwili ich podejmowania. Wykonywalność tych praw w danym momencie nie jest warunkiem uznania ich jako znaczące. Posiadanie znaczących praw przez inne strony mogą również uniemożliwiać inwestorowi kontrolowania inwestycji. Czynniki, które należy uwzględnić przy ocenie czy dane prawo jest znaczące: przeszkody uniemożliwiające posiadaczowi tego prawa jego wykonanie (np. narażenie się na znaczną karę lub koszty w chwili jego wykonania), mechanizm, dzięki któremu inne strony mogą umożliwić posiadaczowi prawa jego wykonanie, korzyść płynąca z wykonania prawa przez inwestora (np. realizacji opcji call in the money ). Prawa ochronne MSSF 10 rozróżnia znaczące prawa oraz prawa ochronne. Inwestor posiadający wyłącznie prawa ochronne nie posiada władzy nad podmiotem inwestycji i nie może uniemożliwić innym jednostkom sprawowania nad nim władzy. Prawa ochronne inwestora dotyczą fundamentalnych zmian w działalności podmiotu inwestycji lub wyjątkowych okoliczności. Przykłady takich praw obejmują prawo zatwierdzania przez bank zaciągnięcia nowych kredytów przez podmiot inwestycji, prawa strony posiadającej udziały niesprawujące kontroli w podmiocie inwestycji do zatwierdzania emisji dodatkowych instrumentów kapitałowych przez ten podmiot lub prawa wierzyciela do przejęcia majątku dłużnika niewywiązującego się ze spłaty. Kontrola w warunkach posiadania mniejszości praw głosu MSSF 10 precyzuje, że inwestor może mieć władzę nad inwestycją, nawet jeżeli nie posiada większości praw głosu. Władzę tę może mu zapewnić na przykład zawarta umowa, posiadanie relatywnie dużej ilości praw głosu w stosunku do ilości praw głosu posiadanych przez innych inwestorów, posiadanie potencjalnych praw głosu lub połączenie wszystkich tych czynników. Umowa zawarta między inwestorem a podmiotem inwestycji może dać inwestorowi prawo wykonywania praw głosu wystarczające do zapewnienia mu władzy, nawet jeżeli posiadana przez niego liczba praw głosu jej nie zapewnia. Zawarta umowa może na przykład umożliwić inwestorowi wpływ na to jak pozostali inwestorzy będą głosować, co w efekcie daje mu możliwość podejmowania decyzji dotyczących istotnych działań lub kierowania działalnością operacyjna i finansową podmiotu inwestycji. Inwestorzy posiadający mniejszościowe prawa głosu powinni uwzględnić również wielkość tych udziałów w stosunku do wielkości i rozproszenia udziałów innych udziałowców oraz dodatkowe fakty i okoliczności, które mogą mieć znaczenie w takiej sytuacji (np. rozkład głosów na poprzednich walnych zgromadzeniach udziałowców). W praktyce ocena tych czynników może być problematyczna ze względu na znaczący poziom subiektywizmu. MSSF 10 nie wyznacza w tym obszarze żadnych jednoznacznych reguł. Standard podaje jednak niżej cytowany przykład inwestora posiadającego mniejszościowy udział w prawach głosu: Inwestor nabywa 48% praw głosu w podmiocie inwestycji. Pozostałe prawa głosu znajdują się w posiadaniu licznej grupy udziałowców, z których żaden nie posiada więcej niż 1%. Udziałowcy ci nie zawarli żadnych umów dotyczących wzajemnych konsultacji ani podejmowania wspólnych decyzji. Na podstawie proporcji wielkości praw głosu przysługujących inwestorwi w stosunku do wielkości praw głosu pozostałych udziałowców, inwestor stwierdził, że 48% wystarczy mu do przejęcia kontroli. Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

6 cd. W tym przypadku, na podstawie oceny wielkości bezwzględnej udziału oraz jego stosunku do wielkości innych udziałów inwestor dochodzi do wniosku, że jego udział w prawach głosu jest odpowiednio duży, by zapewnić mu władzę bez konieczności rozważania innych, dodatkowych czynników. Inwestor musi również uwzględnić potencjalne prawa głosu w posiadaniu własnym i pozostałych udziałowców. Potencjalne prawa głosu uwzględnia się tylko wtedy, kiedy są one znaczące i same lub w połączeniu z innymi prawami mogą zapewnić możliwość bieżącego kierowania istotnymi działaniami. MSSF 10 podaje dwa niżej cytowane przykłady inwestora posiadającego potencjalne prawa głosu: Przykład A Inwestor A posiada 70% praw głosu w podmiocie inwestycji. Inwestor B nabywa 30% praw głosu w tym samym podmiocie oraz opcję nabycia połowy praw głosu należących do inwestora A. Opcja ta jest wykonalna przez okres najbliższych dwóch lat po stałej cenie, znacząco wyższej od ceny instrumentu bazowego (eng. "deeply out of money ). W okresie tych dwóch lat cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie. Inwestor A wykonuje swoje prawa głosu i aktywnie kieruje istotnymi działaniami podmiotu inwestycji. W takim przypadku inwestor A spełnia kryterium posiadania władzy, ponieważ posiada możliwość bieżącego kierowania istotnymi działaniami. Mimo że inwestor B posiada wykonalną opcję nabycia dodatkowych praw głosu (która w momencie realizacji zapewniłaby mu większość praw głosu w podmiocie inwestycji), warunki tej opcji powodują, że wynikających z niej praw głosu nie można ich uznać za znaczące. cd. Przykład B Inwestor A i dwaj inni inwestorzy posiadają po jednej trzeciej praw głosu w podmiocie inwestycji. Działalność gospodarcza tego podmiotu jest ściśle związana z inwestorem A. Poza instrumentami kapitałowymi inwestor A posiada również instrumenty dłużne zamienne na akcje zwykłe podmiotu inwestycji w dowolnej chwili po stałej cenie, wyższej od ceny instrumentu bazowego (ale nieznacznie eng. not deeply out of the money ). W przypadku konwersji tych instrumentów, inwestor A posiadałby 60% praw głosu w podmiocie inwestycji. W przypadku zamiany instrumentów dłużnych na akcje zwykłe inwestor A odniósłby korzyści z realizacji synergii. Inwestor A posiada władzę nad podmiotem inwestycji, ponieważ jest właścicielem praw głosu oraz istotnych potencjalnych praw głosu umożliwiających mu bieżące kierowanie istotnymi działaniami. Relacja mocodawca - agent MSSF 10 wprowadza wytyczne w zakresie oceny czy dana jednostka posiadająca prawa decydowania o inwestycji jest mocodawcą, czy agentem. Standard opisuje agenta jako jednostkę, która została zaangażowana i działa w imieniu i na rzecz innej jednostki (mocodawcy). Standard wyjaśnia jednak, że inwestor nie jest agentem tylko dlatego, że inne jednostki mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez siebie decyzji. Wytyczne dotyczące stosunku mocodawca agent mają szczególne znaczenie w przypadku jednostek zarządzających inwestycjami, podejmujących decyzje w imieniu inwestorów w zamian za wynagrodzenie. Jednostka zarządzająca inwestycją może zostać uznana za mocodawcę, jeżeli podejmuje decyzje nie tylko w imieniu inwestorów. 6

7 W toku analizy, czy jednostka podejmująca decyzje jest agentem, należy uwzględnić następujące czynniki - wraz z innymi istotnymi elementami relacji między tą jednostką, podmiotem inwestycji i innymi stronami zaangażowanymi w tym podmiocie: zakres kompetencji decyzyjnych w stosunku do podmiotu inwestycji, prawa przysługujące innym stronom, wynagrodzenie przysługujące jednostce (w tym jego proporcjonalność do świadczonych usług i ewentualne warunki niestandardowe), stopień ekspozycji na zmienność zwrotów ze względu na inne udziały posiadane przez jednostkę w podmiocie inwestycji, Spostrzeżenie cd. jednostki zarządzającej inwestycją za standardowe wynagrodzenie wysokości 2% plus 20% premii, która nie posiada udziałów w zarządzanych funduszach jak i w przypadku jednostki pobierającej takie samo wynagrodzenie i posiadającej 35% udziałów w zarządzanych funduszach. Podobnie jednostka podejmująca decyzje, której udziały są narażone na wyższe ryzyko zmienności niż w przypadku innych inwestorów może zostać uznana za mocodawcę. Jednostka obsługująca trust papierów wartościowych z zabezpieczeniem hipotecznym (mortgage backed securities), inwestująca jednocześnie w kapitałową transzę papierów wartościowych może być uznana za mocodawcę, zaś jednostka, która ogranicza się do pobierania opłaty z tytułu przeterminowanych należności za agenta. prawo usunięcia jednostki podejmującej decyzję przez jednego udziałowca. Relacje z innymi stronami Standard nie zawiera wytycznych dotyczących wagi poszczególnych kryteriów z wyjątkiem przypadku, gdy jeden inwestor ma wyłączne prawo usuwania jednostki podejmującej decyzję bez podania przyczyny. W takich przypadkach jednostkę podejmującą decyzje uznaje się za agenta, a jednostkę posiadającą prawo usunięcia za mocodawcę. Jeżeli jednak prawo usunięcia przysługuje łącznie kilku inwestorom, przy ocenie, czy dana jednostka jest agentem, czy mocodawcą, należy uwzględnić wszystkie wyżej wymienione czynniki. MSSF 10 podkreśla, że im większa liczba inwestorów musi współdziałać w celu usunięcia jednostki podejmującej decyzję, tym mniejszą wagę należy przypisać temu czynnikowi. Spostrzeżenie Poniższy przykład uznania jednostki zarządzającej inwestycjami za mocodawcę zaczerpnięto z MSSF 10. Uwzględnienie udziałów posiadanych przez jednostkę podejmującą decyzje może wpłynąć na określenie jej roli jako agenta lub mocodawcy oraz na ostateczne wnioski. Można na przykład wyciągnąć odmienne wnioski w przypadku MSSF 10 zawiera również wytyczne dotyczące relacji inwestora z inną jednostką, na mocy których inwestor kieruje działaniami, które ta jednostka wykonuje w jego imieniu (taką jednostkę nazywa się agentem de facto ). Przykłady jednostki będącej agentem de facto: jednostki powiązane (zgodnie z definicją MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych ), inwestor, który otrzymał udziały w podmiocie inwestycji w formie udzielonej mu pożyczki lub wkładu kapitałowego, inwestor, który zgodził się nie sprzedawać, nie przenosić i nie obciążać swoich udziałów w podmiocie inwestycji bez uzyskania uprzedniej zgody innego inwestora, jednostka, która nie jest w stanie finansować własnej działalności bez uzyskania pożyczki podporządkowanej od inwestora, podmiot inwestycji, którego większość członków zarządu lub kluczowej kadry kierowniczej to pracownicy inwestora, Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

8 jednostka, która posiada bliskie relacje biznesowe z inwestorem (np. usługodawca i ważny klient). Wytyczne dotyczące uwzględnienia relacji inwestora z innymi stronami są niezbędne dla umożliwienia poprawnego odzwierciedlenia relacji między grupą kapitałową a podmiotem inwestycji. Władza i ekonomiczne zaangażowanie inwestora i jego agentów de facto rozważana indywidualnie może być na tyle nieduża, że nie oznacza sprawowania kontroli, ale w ujęciu łącznym może oznaczać, że grupa sprawuje kontrolę nad podmiotem inwestycji. Element kontroli: ekspozycja lub prawa do zmiennych zwrotów Drugim kryterium wykorzystywanym do oceny konsolidacyjnej jest fakt, czy inwestor jest narażony lub posiada prawa do zmiennych zwrotów wypracowanych przez podmiot inwestycji. MSSF 10 stosuje termin zwroty, nie korzyści, by podkreślić, że ekspozycja ekonomiczna w podmiot inwestycji niekoniecznie musi dawać pozytywne skutki. Przykłady zwrotów płynących z zaangażowania w inwestycję mogą obejmować zmiany wartości tej inwestycji, udziały rezydualne w przepływach pieniężnych jednostek strukturyzowanych, dywidendy, opłatę za zarządzanie lub obsługę, gwarancje, korzyści podatkowe i inne zwroty niedostępne dla innych udziałowców. Choć kontrolę nad podmiotem inwestycji może sprawować jeden inwestor, zyski czerpać może grupa inwestorów. MSSF 10 stanowi, że choć pewne udziały mogą mieć charakter stały (np. instrument dłużny stałokuponowy lub stała opłata za zarządzanie inwestycją oparta o wartość zarządzanych aktywów), generowane przez nie zyski mogą być zmienne, ponieważ za ich pośrednictwem inwestor narażony jest na oddziaływanie zmiennych czynników, takich jak ryzyko kredytowe instrumentu dłużnego i ryzyko działalności płynące z umowy zarządzania aktywami. Element kontroli: możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania zwrotów Trzeci element oceny kontroli koncentruje się na interakcji pomiędzy dwoma pierwszymi elementami kontroli. Warunkiem sprawowania kontroli nad podmiotem inwestycji przez inwestora jest sprawowanie władzy nad tym podmiotem, ekspozycja lub posiadanie prawa do zmiennych zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji, a także możliwość użycia władzy do kształtowania swoich zwrotów wynikających z zaangażowania w podmiot inwestycji. Inne kwestie Czy część podmiotu inwestycji może zostać uznana za odrębny podmiot gospodarczy W pewnych przypadkach inwestor może posiadać udziały w określonej części aktywów i zobowiązań (części podmiotu inwestycji) wynikające z zawartych umów i przepisów prawa. Ponadto w niektórych systemach prawnych osoby prawne mają wydzielone części przedsiębiorstwa (często zwane silosami ). W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy możliwe jest uwzględnienie w konsolidacji tylko określonej części podmiotu inwestycji (zamiast osoby prawnej jako całości) w formie wydzielonej jednostki gospodarczej. Zgodnie z MSSF10 o istnieniu wydzielonych części przedsiębiorstwa decyduje ocena, czy dana część jest w istocie odrębna od pozostałej części podmiotu inwestycji. Jeżeli dana część podmiotu inwestycji kontrolowana przez inwestora jest wydzielona pod względem ekonomicznym, należy ją traktować jako jednostkę zależną tego inwestora. Ciągła ocena MSSF 10 wymaga dokonywania ciągłej oceny czy posiada się kontrolę nad podmiotem inwestycji. Ta ocena obejmuje zarówno zmiany w zakresie władzy nad podmiotem inwestycji, jak i w ekspozycji lub prawie do zwrotów. Dokonuje się jej w oparciu o zmiany faktów i okoliczności, lecz również co najmniej raz na koniec okresu sprawozdawczego. 8

9 Data wejścia w życie i postanowienia przejściowe MSSF 10 i pozostałe standardy z "pakietu" obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania pod warunkiem, że jednostka zastosuje równocześnie cały pakiet. w kwocie, w jakiej wyceniłby je, gdyby wymogi MSSF 10 zawsze obowiązywały. Jeżeli z przyczyn praktycznych wycena tych udziałów nie jest możliwa, inwestor stosuje wymogi MSSF 10 dotyczące rozliczania utraty kontroli na początek okresu sprawozdawczego, w którym zastosowano MSSF 10. RMSR wyraża obawy, że wymóg jednoczesnego zastosowania wszystkich standardów z pakietu może zniechęcać jednostki do wcześniejszego ujawniania danych wymaganych przez MSSF 12. Wobec tego MSSF 12 stanowi, że jednostki zachęca się do stosowania wszystkich wymaganych ujawnień określonych przez ten standard przez datą wejścia standardu w życie i że nie pociągnie to za sobą wymogu stosowania pozostałych standardów z pakietu. MSSF 10 wymaga retrospektywnego zastosowania zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów w oparciu o określone postanowienia przejściowe. Jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 prowadzi do konsolidacji podmiotu inwestycji, który uprzednio nie podlegał konsolidacji, inwestor musi dokonać wyceny aktywów, zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli w tej uprzednio niekonsolidowanej jednostce na dzień pierwszego zastosowania, tak jakby podmiot ten podlegał konsolidacji od dnia przejęcia nad nim kontroli przez inwestora zgodnie z wymogami MSSF 10 (jeżeli podmiot inwestycji jest przedsięwzięciem, oznacza to konieczność zastosowania na ten dzień MSSF 3). Jeżeli jednak takie postępowanie jest niemożliwe do wykonania w praktyce, inwestor powinien stosować wymogi MSSF 3 przyjmując początek najwcześniejszego okresu, w którym pierwsze zastosowanie jest możliwe do wykonania w praktyce (może to być nawet bieżący okres) jako datę przejęcia. Jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 powoduje wyłączenie z konsolidacji podmiotu inwestycji, który przedtem konsolidacji podlegał, inwestor wycenia swoje udziały w podmiocie inwestycji Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

10 II. Nowy standard regulujący rozliczanie wspólnych ustaleń umownych (MSSF 11) Streszczenie MSSF 11 klasyfikuje wspólne ustalenia umowne jako wspólne działania (połączenie aktualnej koncepcji aktywów współkontrolowanych i działalności współkontrolowanej) lub jako wspólne przedsięwzięcia (odpowiedniki aktualnej koncepcji jednostek współkontrolowanych). - Wspólne działanie to wspólna inicjatywa, w ramach której strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań wspólnej inicjatywy. - Wspólne przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa dająca stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto. MSSF 11 wymaga rozliczania udziałów we wspólnych przedsięwzięciach tylko metodą praw własności, co eliminuje metodę konsolidacji proporcjonalnej. Wspólne inicjatywy klasyfikuje się jako wspólne działania lub wspólne przedsięwzięcia na podstawie praw i zobowiązań stron umowy. Istnienie oddzielnego podmiotu prawnego nie jest już warunkiem podstawowym klasyfikacji. Postanowienie przejściowe różnią się w zależności od metody klasyfikacji wspólnych ustaleń umownych w ramach MSR 31. MSSF 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku z możliwością wcześniejszego zastosowania w określonych okolicznościach. Wprowadzenie Dnia 12 maja 2011 roku RMSR wydała standard MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, który zastępuje MSR 31 "Udziały we wspólnych przedsięwzięciach i SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" (w poprzednim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Wszystkie pięć standardów z pakietu pięciu standardów obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu z pakietu ). MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (w kolejnym rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został Wspólna kontrola MSSF 11 definiuje wspólne ustalenia umowne jako umowę, w ramach której dwie lub więcej stron sprawuje wspólną kontrolę i precyzuje, że wspólna kontrola występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron sprawujących wspólną kontrolę. 10

11 Koncepcja wspólnej kontroli dotyczy kontroli sprawowanej przez dwie lub więcej stron, ale nie obejmuje przypadków, w których strony te mogą podejmować decyzje większościowe w różnej konfiguracji. Koncepcję tę ilustruje następujący przykład zawarty w standardzie: Załóżmy, że wspólna inicjatywa obejmuje trzy firmy: Firma A, zgodnie z umową, posiada 50% praw głosu, zaś firmy B i C po 25%. Umowa zawarta między firmami A, B i C określa, że do podejmowania decyzji dotyczących istotnych działań realizowanych w ramach umowy konieczne jest posiadanie 75% praw głosu. Choć jednostka A może zablokować dowolną decyzję, nie ma kontroli nad wspólną inicjatywą, ponieważ wymaga to zgody jednostki B lub jednostki C. W tym przykładzie kontrolę nad inicjatywą sprawują wspólnie jednostki A, B i C. Istnieją jednak dwie kombinacje stron, które mogą osiągnąć zgodę i zgromadzić 75% praw głosu (tj. albo A i B, albo A i C). W takiej sytuacji, aby działalność taka kwalifikowała się jako wspólne ustalenia umowne, umowa między stronami musi precyzować, która kombinacja stron wymagana jest do jednogłośnego podejmowania decyzji o istotnych działaniach w ramach inicjatywy. Wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia Standard określa dwa typy wspólnych inicjatyw: wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia. Różnią się one między sobą prawami i zobowiązaniami stron wspólnej inicjatywy. Wspólne działanie to wspólne ustalenia umowne, w ramach której strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań. Z kolei wspólne przedsięwzięcie, to wspólna inicjatywa dająca stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto. MSSF 11 wymaga, by strona wspólnego działania ujmowała swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach zgodnie z obowiązującymi MSSF, zaś strona wspólnego przedsięwzięcia ma rozliczać swe udziały metodą praw własności zgodnie z MSR 28 (wersja z roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Nie ma już możliwości konsolidacji proporcjonalnej zgodnie z MSR 31. Mechanizm rozliczania metodą praw własności opisany szczegółowo w MSR 28 nie uległ zmianie, a rozliczanie wspólnych działań jest zgodne z aktualnymi metodami rozliczania działań i aktywów współkontrolowanych. MSSF 11 dotyczy wszystkich stron posiadających udziały we wspólnych ustaleniach umownych, bez ograniczenia do stron sprawujących współkontrolę. Wobec tego wszystkie strony posiadające udziały we wspólnych działaniach ujmują przypadającą na nie część aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów odpowiednią do udziału. Rozliczanie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu natomiast zależy od tego, czy dana strona sprawuje współkontrolę. Strona, która sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie rozlicza swoje udziały metodą praw własności, zaś strona niesprawująca współkontroli stosuje MSSF 9 Instrumenty finansowe ) (lub odpowiednio MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena ). Wobec tego zastosowanie MSSF 11 wymaga, by wszystkie strony wspólnej inicjatywy oceniły, czy spełnia ona kryteria definicji wspólnego działania, czy wspólnego przedsięwzięcia. Rozróżnienie między wspólnym działaniem a wspólnym przedsięwzięciem Aby wspólna inicjatywa mogła być uznana za wspólne przedsięwzięcie, konieczne jest aby miała ona formę oddzielnej jednostki (wehikułu), choć nie jest to element wystarczający. MSSF 11 precyzuje, że w przypadku braku oddzielnej jednostki (wehikułu) strony wspólnych ustaleń umownych mają bezpośrednie prawa i obowiązki związane z aktywami i zobowiązaniami w ramach tej umowy, a zatem zostanie ona sklasyfikowana jako wspólne działanie. Jeżeli w ramach umowy powołano oddzielną jednostkię (wehikuł) - co może, ale nie musi się zdarzyć, przy sprawdzaniu, czy strony inicjatywy posiadają prawa do jej aktywów netto Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

12 należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne fakty i okoliczności. Jest to istotna zmiana w stosunku do wymogów MSR 31, który traktuje powołanie oddzielnej jednostki gospodarczej (wehikułu) jako kluczowy czynnik określający istnienie współkontrolowanej jednostki. Standard zawiera również wytyczne odnoszące się do czynników znaczących przy klasyfikacji inicjatyw jako wspólnego przedsięwzięcia. Forma prawna oddzielnie powołanej jednostki Wspólne ustalenia umowne realizowane za pośrednictwem oddzielnej jednostki (wehikułu) mogą oferować stronom umowy brak ograniczenia ich odpowiedzialności. Dowodzi to, że wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem. Jednak wspólne ustalenie umowne, które ogranicza odpowiedzialność stron umowy nie koniecznie musi być wspólnym przedsięwzięciem, ponieważ na ograniczenie odpowiedzialności stron mogą wpływają po pierwsze warunki umowne, a po drugi inne fakty i okoliczności. Warunki umowne Warunki umowy zawartej między stronami wspólnego ustalenia umownego mogą zawierać uregulowania odnośnie praw i obowiązków odmiene od tych wynikających z formy prawnej powołanej oddzielnej jednostki (wehikułu). Strony mogą mieć na przykład bezpośrednie prawa do aktywów i obowiązki wynikające ze zobowiązań w ramach ustaleń umownych, pomimo że powołanie oddzielnej jednostki (wehikułu) w normalnych warunkach uwolniłoby strony od bezpośrednich zobowiązań. Dzieje się tak, jeżeli umowa zawarta między stronami stanowi, że wszystkie strony wspónego ustalenia umownego ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność wobec roszczeń stron trzecich lub jeżeli ustala podział przychodów i kosztów w oparciu o porównanie wyników uzyskiwanych przez poszczególne strony. Inne fakty i okoliczności Jeżeli powołuje się oddzielną spółkę jednostkę (wehikuł), a z warunków umownych nie wynika, że wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem, przy ustalaniu rodzaju wspólnego ustalenia umownego strony powinny wziąć pod uwagę wszystkie inne istotne fakty i okoliczności. Jeżeli na przykład utworzono oddzielną jednostkę (wehikuł) w celu utrzymywania aktywów i zobowiązań wspólnego ustalenia umownego, a jej strony są zobowiązane do zakupu całości jej produkcji, wskazuje to na istnienie wspólnego działania, ponieważ strony posiadają prawa do wszystkich korzyści ekonomicznych generowanych przez aktywa w ramach inicjatywy tego ustalenia. Ponadto strony muszą pokryć zobowiązania wspólnego ustalenia umownego, którego przepływy pieniężne są od nich całkowicie zależne. Dowodzi to, że wspólna ustalenie umowne jest wspólnym działaniem. Jeżeli jednak wspólna ustalenie umowne ma możliwość sprzedaży swoich produktów stronom trzecim, ponieważ umowa zakłada istnienie popytu, stanów magazynowych i ryzyka kredytowego, oznacza to, że jest wspólnym przedsięwzięciem. Spostrzeżenie Może się zdarzyć, że inwestycja, która pierwotnie spełniała kryteria uznania za jednostkę współkontrolowaną zgodnie z MSR 31 zostanie zakwalifikowana jako wspólne działanie zgodnie z MSSF 11. Ponadto inwestor, który uprzednio rozliczał udziały we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF 9 (lub odpowiednio MSR 39), ponieważ nie sprawował współkontroli, może odczuć skutki wprowadzenia MSSF 11, ponieważ musiałby ująć bezpośrednio swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych z wspólnym działaniem. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Wspólne działania rozlicza się w ten sam sposób w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych (tj. inwestor ujmuje bezpośrednio swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych ze wspólnym działaniem). Wspólne przedsięwzięcia, tak jak inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych, rozlicza się w jednostkowych sprawozdaniach finansowych po koszcie albo zgodnie z MSSF 9 (lub odpowiednio MSR 39), tak jak określa to MSR

13 Ujawnianie informacji Wymogi dotyczące ujawniania informacji przez jednostki zaangażowane we wspólne ustalenia umowne określono w MSSF 12. Szczegółowe informacje zamieszczono w następnym rozdziale Biuletynu. Data wejścia w życie i postanowienia przejściowe MSSF 11 obowiązuje w stosunku do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania (pod warunkiem jednoczesnego zastosowania MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 (2011) i MSR 28 (2011)). Jeżeli zastosowanie MSSF 11 wymaga zmian zasad rachunkowości, efekt tej zmiany oblicza się na dzień rozpoczęcia najwcześniejszego okresu objętego prezentacją i odpowiednio przekształca dane porównawcze. Przyjęcie MSSF 11 wymaga korekty sprawozdań finansowych w dwóch przypadkach: MSR 31 MSSF 11 Rozliczenie na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu Jednostka współkontrolowana rozliczana metodą praw własności Wspólne działania zaprzestanie ujmowania inwestycji metodą praw własności, ujęcie aktywów (ew. wartości firmy) i zobowiązań wynikających ze wspólnego działania, jeżeli kwota ujętych aktywów netto przekracza wartość bilansową inwestycji, której ujmowania metodą praw własności zaprzestano, kwota nadwyżki zmniejsza wartość firmy, a w pozostałej część ujmowana jest w zyskach zatrzymanych, jeżeli kwota ujętych aktywów netto jest mniejsza od wartości bilansowej inwestycji, której ujmowania metodą praw własności zaprzestano, różnicę ujmuje się w zyskach zatrzymanych. MSR 31 MSSF 11 Rozliczenie na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu Jednostka współkontrolowana konsolidowana metodą proporcjonalną Wspólne przedsięwzięcie zaprzestanie ujmowania aktywów (w tym wartości firmy) i zobowiązań, ujęcie inwestycji rozliczanej metodą praw własności w wartości bilansowej aktywów netto, których ujmowania zaprzestano, przeprowadzenie testu na utratę wartości i ujęcie straty z tytułu utraty wartości w formie korekty zysków zatrzymanegych. Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

14 III. Nowy standard regulujący ujawnianie informacji na temat zaangażowania w inne jednostki (MSSF 12) Streszczenie MSSF 12 stosuje się do jednostek posiadających udziały w spółkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach lub jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji. MSSF 12 ustala cele ujawniania informacji i minimalny zakres ujawnień wymaganych dla osiągnięcia tych celów. Jednostka powinna ujawnić informacje przydatne dla użytkowników sprawozdania finansowego przy ocenie charakteru posiadanych udziałów i rodzajów związanego z nimi ryzyka oraz oddziaływania tych udziałów na sprawozdanie finansowe. Wymogi dotyczące ujawniania informacji są rozbudowane, a zgromadzenie potrzebnych danych może się wiązać ze znacznym nakładem pracy. MSSF 12 wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku z możliwością zastosowania nowych wymogów ujawnieniowych we wcześniejszych sprawozdaniach finansowych. Wprowadzenie Dnia 12 maja 2011 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki", nakładający rozszerzone wymogi informacyjne dotyczące udziałów jednostki w spółkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji. Jednostka powinna ujawnić informacje przydatne dla użytkowników sprawozdania finansowego przy ocenie charakteru posiadanych udziałów i rodzajów związanego z nimi ryzyka oraz wpływu posiadanych udziałów na sprawozdanie finansowe. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Wszystkie pięć standardów z pakietu obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem wdrożenia wszystkich pięciu naraz. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu standardów z pakietu ). MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" (w pierwszym rozdziale niniejszego Biuletynu zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" (w poprzednim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; MSSF 12 ma na celu zintegrowanie wymogów informacyjnych dotyczących posiadanych udziałów w innych jednostkach, obecnie rozproszonych w kilku standardach, oraz poszerzenie dotychczasowych wymogów w kilku obszarach. Znaczące subiektywne oceny i założenia Jednostka powinna ujawnić informacje dotyczące znaczących subiektywnych ocen i założeń poczynionych przy ocenie, (1) czy posiada kontrolę, współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ na inną jednostkę oraz (2) w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć, które przyjują formę odrębnych jednostek (wehikółw). Jednostka ma również 14

15 obowiązek ujawnienia informacji o zmianach faktów i okoliczności w okresie sprawozdawczym, które mają wpływ na dokonywaną ocenę. Spostrzeżenie Standard podaje przykłady subiektywnej oceny i założeń, które wymagają ujawnienia. Przykłady te (obejmujące podstawę do wyciągnięcia wniosku, że posiadanie ponad połowy praw głosu w danej jednostce nie powoduje sprawowania kontroli lub przeciwnie, że kontrolę osiągnięto mimo posiadania mniej niż połowy praw głosu) precyzują, że należy szczególnie starannie wyjaśnić przypadki odstępstwa od zakładanej korelacji między liczbą posiadanych praw głosu a poziomem oddziaływania na jednostkę. Udziały w jednostkach zależnych Jednostka dominująca powinna ujawnić następujące informacje: skład grupy kapitałowej, udziały niesprawujące kontroli (w tym sumaryczne dane finansowe o poszczególnych jednostkach zależnych ze znaczącymi udziałami niesprawującymi kontroli), znaczące ograniczenia dostępu jednostki dominującej lub jej zdolności do korzystania z aktywów i rozliczania zobowiązań jednostek zależnych, charakter i zmiany ryzyka związanego z posiadanymi udziałami w jednostkach strukturyzowanych podlegających konsolidacji oraz Udziały we wspólnych ustaleniach umownych i jednostkach stowarzyszonych Jednostka powinna ujawnić informacje dotyczące charakteru, zakresu i oddziaływania finansowego udziałów posiadanych we wspólnych ustaleniach umownych i jednostkach stowarzyszonych. Ujawnienia obejmują relacje umowne z innymi stronami wspólnych ustaleń umownych lub inwestorami posiadającymi udziały w jednostkach stowarzyszonych. Jednostka powinna również ujawnić charakter i zmiany ryzyka związanego z posiadaniem udziałów we wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych. Udziały w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji MSSF 12 definiuje jednostkę strukturyzowaną jako jednostkę zorganizowaną w taki sposób, że prawa głosu lub uprawnienia o podobnym charakterze nie są najważniejszym czynnikiem decydującym o sprawowaniu w niej kontroli. Przykłady jednostek strukturyzowanych to spółki sekurytyzacyjne, pożyczki zabezpieczone na aktywach oraz określone fundusze inwestycyjne. Standard wymaga ujawnienia znacznego zakresu informacji umożliwiających użytkownikom sprawozdania finansowego poznanie charakteru i wielkości udziałów jednostki w podmiotach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji oraz ryzyka związanego z posiadaniem tych udziałów, w tym: charakter, przeznaczenie, wielkość i model jednostki strukturyzowanej, sposób finansowania jednostki strukturyzowanej, wpływ zmian struktury własności powodujących oraz niepowodujących utratę kontroli w okresie sprawozdawczym. Ujawnienia wymaga się również w przypadku, gdy dzień sporządzenia lub okres objęty sprawozdaniem finansowym jednostki zależnej różni się od dnia sporządzenia lub okresu objętego sprawozdaniem skonsolidowanym. wartość bilansową aktywów i zobowiązań związanych z udziałami w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji oraz ich zestawienie z maksymalną wartością ekspozycji na stratę, wszelkie wsparcia udzielone jednostce strukturyzowanej niepodlegającej konsolidacji, kiedy nie istnieje taki obowiązek umowny (w tym powody udzielenia takiego wsparcia). Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

16 Spostrzeżenie W projekcie dotyczącym konsolidacji RMSR uwzględniła przypadki występujące w czasie kryzysu finansowego, kiedy to instytucje finansowe dostarczały funduszy lub innych form wsparcia spółkom sekurytyzacyjnym i inwestycyjnym, które same założyły albo wypromowały. Zamiast pozwolić na ich upadek i utratę reputacji, instytucje finansowe zainterweniowały i w niektórych przypadkach przejęły kontrolę nad tymi spółkami. W toku przygotowywania ostatecznej wersji MSSF 10 Rada zdecydowała, że ten rodzaj ryzyka reputacji nie stanowi sam w sobie dostatecznej podstawy do konsolidacji jednostki. W MSSF 12 zawarto jednak wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do jednostek strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji, które mogą być przydatne przy ocenie ekspozycji jednostki na ryzyko reputacji. Spostrzeżenie Rozważając odpowiedni poziom agregacji MSSF 12 wskazuje, że należy wziąć pod uwagę zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe dotyczące ryzyka i zwrotów związanych z poszczególnymi jednostkami oraz miejsce każdej jednostki w hierarchii ich istotności. Agregacja danych MSSF 12 wymaga w kilku obszarach podawania szczegółowych informacji (na przykład w odniesieniu do wszystkich znaczących wspólnych przedsięwzięć i poszczególnych jednostek zależnych, których udziały niesprawujące kontroli są znaczące na poziomie grupy kapitałowej) oraz stanowi, że informacje o udziałach w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach, wspólnej działalności, jednostkach stowarzyszonych i strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji należy prezentować oddzielnie, ale dopuszcza agregowanie danych na pewnym poziomie w ramach poszczególnych klas jednostek. Standard wymaga, by poziom szczegółowości ujawnianych danych zaspokajał potrzeby użytkowników sprawozdania finansowego, ale jednocześnie zapobiega podawaniu zbyt wielu potencjalnie nieprzydatnych szczegółów. Jednostka może agregować ujawniane dane, ale tylko pod warunkiem, że nie utrudnia to ich zrozumienia. 16

17 MSSF które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE Nazwa Standardu Tytuł Obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się (lub później) Zatwierdzony* lub oczekuje się zatwierdzenia (wg raportu EFRAG z dnia 7 czerwca 2011) MSSF 9 (listopad 2009) Instrumenty finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 10 (maj 2011) Skonsolidowane sprawozdania finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 11 (maj 2011) Wspólne ustalenia umowne 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 12 (maj 2011) Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 13 (maj 2011) Wycena wartości godziwej 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Znowelizowany MSR 27 (maj 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Znowelizowany MSR 28 (maj 2011) Zmiany do MSSF 7 (październik 2010) Zmiany do MSSF 1 (grudzień 2010) Zmiany do MSR 1 (czerwiec 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Ciężka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy Prezentacja składników innych całkowitych dochodów 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu 1 lipiec 2011 III kwartał lipiec 2011 I kwartał lipiec 2012 nie określono jeszcze terminu Zmiany do MSR 12 (grudzień 2010) Podatek odroczony: realizacja aktywów 1 styczeń 2012 I kwartał 2012 Zmiany do MSR 19 (czerwiec 2011) Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Przydatne linki MSSF Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF. Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje dotyczące zmian w MSSF i interpretacjach oraz praktyczne materiały źródłowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) Polskie Standardy Rachunkowości Ministerstwo Finansów Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Deloitte Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, szkoleń i publikacji US GAAP Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA Unia Europejska Unia Europejska (strona główna) Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej Europejska Federacja Księgowych Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych Deloitte Polska Deloitte Global Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

18 Nasze publikacje Nasze publikacje poświęcone MSSF w języku polskim Tytuł Opis Praktyczny przewodnik po MSSF 2011 Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do końca października 2010 r. oraz porównanie z Ustawą o rachunkowości (PSR). Wzór skonsolidowanego sprawozdania zgodnego z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowany w celu zilustrowania ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, dla sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2010 roku i później. Lista kontrolna ujawnień wymaganych w sprawozdaniach finansowych wg MSSF sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2010 roku Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom w stwierdzeniu, czy zostały spełnione wymogi MSSF dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny. Przewodnik po znowelizowanych standardach MSSF 3 i MSR 27 Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej Przewodnik poświęcony jest przede wszystkim sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) w szczególności w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów niesprawujących kontroli oraz zmian struktury własnościowej. Przewodnik po MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Dodatkowo Przewodnik ten zawiera wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe mające na celu zilustrowanie wymogów prezentacji i ujawnień informacji dodatkowych w myśl MSR 34 jak i Listę kontrolną zgodności z Standardem. Przewodnik po MSSF 8 Segmenty Operacyjne Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane z implementacją i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując liczne przykłady zastosowania poszczególnych rozwiązań zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy prezentacji danych o segmentach operacyjnych. Publikacje można uzyskać bezpłatnie na stronie Deloitte: oraz IAS Plus: 18

19 Kontakt Więcej informacji można uzyskać od członków Zespołu Technicznego Deloitte Audyt. Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt: Piotr Sokołowski Partner Marcin Samolik Starszy Menedżer Przemysław Zawadzki Menedżer Paweł Tendera Starszy Specjalista Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 19

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu:

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu: Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom W tym wydaniu: 1. Wskazówki nt. regulacji przejściowych MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 2. MSSF dla MSP 3. Zbieranie opinii powdrożeniowych dotyczących MSSF 8 Wydanie 04/2012,

Bardziej szczegółowo

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 kwietnia 2016 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu:

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu: Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom W tym wydaniu: 1. Zmiany do MSSF 10 nowe wymogi dotyczące jednostek inwestycyjnych 2. Propozycje poprawek do MSSF (cykl 2011-2013) 3. Propozycje zmian dotyczących metody

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF. W tym wydaniu:

Biuletyn MSSF. W tym wydaniu: Biuletyn MSSF W tym wydaniu: 1. RMSR wprowadza zmiany do MSSF 1 dotyczące pożyczek rządowych oprocentowanych poniżej stawek rynkowych 2. Poprawki do MSSF cykl 2009-2011 3. RMSR wydaje projekt poprawek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się dla celów ujmowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 29.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 360/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/171

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/171 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/171 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się do wykazywania udziałów

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2012 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF. Warszawa, grudzień 2012 roku

Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF. Warszawa, grudzień 2012 roku Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF Warszawa, grudzień 2012 roku Plan spotkania Standardy i interpretacje Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych CEL 1 Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 23.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 4. 1. Działalność RMSR w II kwartale 2011 roku 2. Obszary szczególnego zainteresowania: Konsolidacja

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 4. 1. Działalność RMSR w II kwartale 2011 roku 2. Obszary szczególnego zainteresowania: Konsolidacja Wrzesień 2011 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 4 W numerze: 1. Działalność RMSR w II kwartale 2011 roku 2. Obszary szczególnego zainteresowania: Konsolidacja Patronat: 3. MSSF w branżach: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.6.2014 L 175/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom

Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom W tym wydaniu: 1. Nowy standard MSSF 13 Wycena wartości godziwej 2. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 3. Zmiany w MSR 1 dotyczące prezentacji pozycji Pozostałych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Stan prawny na 5 marca 2009 Komentarz do Wzorcowego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 6 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D044972/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom

Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom W tym wydaniu: I. RMSR publikuje nieobowiązkowe wytyczne dotyczące prezentacji komentarza zarządu (Str. 2) II. RMSR publikuje projekt standardu rachunkowości zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 66 - wrzesień 2008 r. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2 Jest to drugi z serii dwóch dodatków prezentujących pytania

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ROPCZYCE, 13 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok 2014

Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok 2014 Data: 28 października 2014 r. ESMA/2014/1309 PUBLICZNE STANOWISKO Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok 2014 Niniejsze Publiczne Stanowisko opublikowane

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki Wprowadzenie Globalizacja gospodarki światowej spowodowała proces ujednolicania zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu:

Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom. W tym wydaniu: Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom W tym wydaniu: Projekt wytycznych dotyczących rachunkowości zabezpieczeń: lepsze odzwierciedlenie zarządzania ryzykiem Wydanie 05/2012, październik 2012 Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 według MSSF W kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską Grudzień 2009 Komentarz do Wzorcowego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek Wprowadzenie Wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i nasilającej się tendencji integracji gospodarczej nastąpiło znaczące uwolnienie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozwodniony zysk na akcję w przypadku programów opcji menedżerskich. Wpisany przez Urszula Tanajewska

Rozwodniony zysk na akcję w przypadku programów opcji menedżerskich. Wpisany przez Urszula Tanajewska Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej powinny rozważyć czy w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe MSSF 9

Instrumenty finansowe MSSF 9 www.pwcacademy.pl Instrumenty finansowe MSSF 9 Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. MSSF 9 wprowadzenie Potrzeba uproszczenia przepisów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM II REGULACJE MSSF Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3 Połączenia jednostek gospodarczych CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest określenie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF Instrumenty finansowe -nowości i zmiany

Biuletyn MSSF Instrumenty finansowe -nowości i zmiany Biuletyn MSSF Instrumenty finansowe -nowości i zmiany W tym wydaniu: I. Nowy standard MSSF 9: instrumenty finansowe Omówienie nowych wymagań w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych- zawierające

Bardziej szczegółowo