Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom"

Transkrypt

1 Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom W tym wydaniu: I. Nowy standard dotyczący konsolidacji (MSSF 10) (Str. 2) II. Nowy standard regulujący rozliczanie wspólnych ustaleń umownych (MSSF 11) (Str. 10) III. Nowy standard regulujący ujawnianie informacji na temat zaangażowania w inne jednostki (MSSF 12) (Str. 14) Zawierający: Listę MSSF, które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE Wydanie 05/2011, czerwiec 2011

2 I. Nowy standard dotyczący konsolidacji (MSSF 10) Streszczenie Celem MSSF 10 jest wypracowanie wspólnej podstawy konsolidacji dla wszystkich jednostek, niezależnie od charakteru podmiotu inwestycji. Uznano, że podstawą taką jest sprawowanie kontroli. Definicja kontroli obejmuje trzy elementy: władzę nad podmiotem inwestycji, ekspozycja lub prawo do zwrotów wypracowanych przez ten podmiot oraz zdolność sprawowania władzy przez inwestora nad podmiotem inwestycji w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów. MSSF 10 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowania zasady sprawowania kontroli w różnych sytuacjach, w tym w odniesieniu do relacji agencyjnych i posiadania potencjalnych prawach głosu. W przypadku zmiany faktów lub okoliczności inwestor musi dokonać ponownej oceny swojej zdolności do sprawowania kontroli nad podmiotem inwestycji. MSSF 10 zastępuje fragmenty MSR 27 dotyczące terminów i sposobów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez inwestora oraz eliminuje interpretację SKI-12 w całości. Standard wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku z możliwością wcześniejszego zastosowania w określonych okolicznościach. Wprowadzenie 12 maja 2011 roku RMSR wydała standard MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, który zastąpi MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz interpretację SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: Wszystkie standardy z pakietu pięciu obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub póżniej z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu z pakietu ). MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (w kolejnym rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (w ostatnim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad odnośnie jednostkowego sprawozdania finansowego; MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Przegląd najistotniejszych zmian Podstawą konsolidacji w MSSF 10 jest wyłącznie zdolność sprawowania kontroli, niezależnie od charakteru podmiotu inwestycji, co eliminuje metodę ryzyka i korzyści przedstawioną w SKI-12. MSSF 10 określa następujące trzy elementy kontroli: władzę nad podmiotem inwestycji, ekspozycję lub prawo do zmiennych zwrotów wypracowanych w wyniku zaangażowania w dany podmiot inwestycji, zdolność do sprawowania władzy inwestora w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów wypracowywanych przez podmiot inwestycji. 2

3 Tylko po spełnieniu wszystkich trzech elementów kontroli inwestor może uznać, że sprawuje kontrolę nad podmiotem inwestycji. Oceny kontroli dokonuje się na podstawie faktów i okoliczności, a wyciągnięty wniosek podlega weryfikacji, jeżeli wystąpią przesłanki sygnalizujące zmianę w co najmniej jednym z w/w elementów kontroli. W toku prac nad MSSF 10 RMSR wskazała cztery obszary rozbieżności w procesie oceny, czy dany podmiot inwestycji powinnien podlegać konsolidacji, czy nie: kiedy inwestor kontroluje podmiot inwestycji bez posiadania większości praw głosu, jednostki specjalnego przeznaczenia i zastosowanie koncepcji istoty ekonomicznej ujętej w SKI-12, kwestie dotyczące stosunku mocodawcy i agenta oraz uwzględnienie praw ochronnych inwestora. Rada uznała, że różnice między MSR 27 a SKI-12 w tym zakresie doprowadziły do niekonsekwencji w stosowaniu koncepcji kontroli. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z oddzielnych wytycznych przedstawionych w SKI-12. Element kontroli: władza Władza polega na tym, że aktualnie posiadane przez inwestora prawa umożliwiają mu kierowanie działaniami mającymi znaczący wpływ na poziom zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji ( istotne działania ). Władza najczęściej ma formę praw głosu uzyskanych za pośrednictwem instrumentów kapitałowych, ale może również przyjmować postać innych warunków umownych. Wykonywanie praw kierowania istotnymi działaniami nie jest warunkiem posiadania władzy przez inwestora. Jeżeli kilku inwestorów posiada prawa kierowania różnymi istotnymi działaniami, muszą oni zdecydować, które z tych działań mają największy wpływ na poziom zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji. W procesie analizy, czy dany inwestor posiada władzę nad podmiotem inwestycji należy uwzględnić następujące czynniki: cel i model działalności podmiotu inwestycji, istotne działania podmiotu inwestycji i sposób podejmowania decyzji dotyczących tych działań, czy prawa posiadane przez inwestora umożliwiają mu bieżące kierowanie istotnymi działaniami, czy inwestor podlega ekspozycji, lub posiada prawa, do zmiennych zwrotów wypracowanych w wyniku zaangażowania w dany podmiot inwestycji, czy inwestor posiada zdolność do sprawowania władzy nad podmiotem inwestycji w celu wpłynięcia na wysokość zwrotów wypracowywanych przez podmiot inwestycji, relacje z innymi stronami. W przypadku jednostek, których działalnością kieruje się za pośrednictwem praw głosu, istotne działania to generalnie działalność operacyjna i finansowa. Przykłady działań, które mogą kwalifikować się jako istotne działania to opracowywanie produktów, zakup i sprzedaż towarów i usług, zarządzanie aktywami finansowymi oraz zbywanie aktywów lub pozyskiwanie funduszy. Przykłady decyzji dotyczących istotnych działań obejmują decyzje operacyjne i kapitałowe podmiotu inwestycji oraz powoływanie i wynagradzanie kluczowego personelu kierowniczego tego podmiotu lub usługodawców oraz rozwiązywanie zawartych z nimi umów o pracę. MSSF 10 podaje następujący przykład kilku inwestorów posiadających prawa kierowania różnego rodzaju istotnymi działaniami podmiotu inwestycji: Dwaj inwestorzy dokonują inwestycji w celu rozwoju i sprzedaży produktu medycznego. Jeden z nich odpowiada za opracowanie receptury Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

4 cd. i uzyskanie zgody na sprzedaż produktu medycznego i sam podejmuje w tym zakresie wszystkie decyzje. Po dopuszczeniu produktu medycznego do sprzedaży drugi inwestor podejmuje się jego produkcji i sprzedaży -. ten inwestor ma wyłączność w odniesieniu do wszystkich decyzji dotyczących produkcji i sprzedaży. Jeżeli wszystkie działania zarówno rozwój produktu medycznego i jego rejestracja, jak i produkcja oraz sprzedaż są istotnymi działaniami, każdy z inwestorów musi określić, czy jest w stanie kierować działaniami, które mają największy wpływ na zwroty osiągane z inwestycji. Wobec tego każdy inwestor musi ocenić, czy jest w stanie kierować działaniami, które mają największy wpływ na zwroty uzyskiwane z inwestycji, czyli ocenić, czy to rozwój produktu, i rejestracja czy produkcja i sprzedaż są działaniami, które mają największy wpływ na zwroty uzyskiwane z inwestycji. Sprawdzając, który z inwestorów ma władzę, należy zatem rozważyć: (a) cel utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, (b) czynniki wpływające na rentowność, przychody i wartość podmiotu inwestycji oraz wartość produktu medycznego, (c) wpływ możliwości podejmowania decyzji przez obu inwestorów na zwroty z inwestycji w odniesieniu do czynników opisanych w punkcie (b) oraz (d) ekspozycję inwestora na zmienności zwrotów. W tym konkretnym przykładzie inwestorzy muszą również wziąć pod uwagę: (e) niepewność oraz pracochłonność procesu uzyskiwania zgody od regulatora (w tym dotychczasową historię prac rozwojowych inwestora tych produktów, które pomyślnie przeszły proces rejestracji) oraz (f) który inwestor sprawuje kontrolę nad produktem po pomyślnym zakończeniu etapu jego prac rozwojowych. W pewnych sytuacjach prawa głosu mogą okazać się mniej istotnym czynnikiem, bo prawa te sprowadzają się tylko do czynności administracyjnych. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy umownych i pozaumownych praw inwestora oraz relacji między stronami powiązanymi. Inwestor może na przykład mieć możliwość powoływania kluczowych członków kierownictwa, wetowania znaczących transakcji lub wyboru organów zarządzających podmiotu inwestycji wynikającą z praw umownych lub pozaumownych. Ponadto kluczowi członkowie kierownictwa podmiotu inwestycji lub członkowie organu zarządczeo mogą być stronami powiązanymi z inwestorem. Inwestora z podmiotem inwestycji może wiązać specyficzna relacja stanowiąca przesłankę sprawowania władzy nad tym podmiotem. MSSF 10 podaje następujące przykłady takich relacji: kluczowi członkowie kierownictwa podmiotu inwestycji to aktualni lub byli pracownicy inwestora, działalność podmiotu inwestycji jest uzależniona od inwestora, znacząca część działań podejmowanych przez podmiot inwestycji odbywa się w imieniu inwestora lub wiąże z jego zaangażowaniem, ekspozycja inwestora lub prawo udziału w zwrotach z inwestycji jest nieproporcjonalnie większe od praw głosu lub im podobnych. MSSF 10 uznaje istnienie korelacji między ekspozycją lub prawami inwestora a zmiennością zwrotów z inwestycji oraz zdolnością kierowania istotnymi działaniami tego podmiotu. Zakres ekspozycji inwestora nie jest jednak determinantą z perspektywy analizy sprawowania władzy. W pewnych sytuacjach podmiot inwestycji może być tak zorganizowany, że odpowiednie działania mają miejsce wyłącznie w przypadku zmiany okoliczności lub wystąpienia w przyszłości określonego zdarzenia. MSSF 10 stanowi, że takie okoliczności lub zdarzenia warunkujące rozpoczęcie odpowiednich działań nie muszą wystąpić, by jednostka musiała uwzględnić je w analizie. Sytuacja taka może dotyczyć jednostek zarządzających należnościami tylko w przypadku ich niespłacenia w terminie (tj. wyspecjalizowanych firm współpracujących z trustami zarządzającymi papierami wartościowymi z zabezpieczeniem hipotecznym - eng. commercial mortgage backed securities ). Ponieważ istotne działania takich jednostek polegają na zarządzaniu przeterminowanymi należnościami, przed ich przeterminowaniem nie muszą zapaść żadne 4

5 cd. znaczące decyzje. Wobec tego jednostka, która ma możliwość zarządzania przeterminowanymi należnościami, może sprawować władzę nad podmiotem inwestycji jeszcze przed przeterminowaniem się tych należności. MSSF 10 określa, że przy ocenie zakresu władzy uwzględnia się tylko prawa znaczące oraz takie, które nie stanowią praw ochronnych inwestora. Aby prawo było znaczące, musi dawać posiadaczowi praktyczną możliwość wykonywania decyzji o istotnych działaniach inwestycji w chwili ich podejmowania. Wykonywalność tych praw w danym momencie nie jest warunkiem uznania ich jako znaczące. Posiadanie znaczących praw przez inne strony mogą również uniemożliwiać inwestorowi kontrolowania inwestycji. Czynniki, które należy uwzględnić przy ocenie czy dane prawo jest znaczące: przeszkody uniemożliwiające posiadaczowi tego prawa jego wykonanie (np. narażenie się na znaczną karę lub koszty w chwili jego wykonania), mechanizm, dzięki któremu inne strony mogą umożliwić posiadaczowi prawa jego wykonanie, korzyść płynąca z wykonania prawa przez inwestora (np. realizacji opcji call in the money ). Prawa ochronne MSSF 10 rozróżnia znaczące prawa oraz prawa ochronne. Inwestor posiadający wyłącznie prawa ochronne nie posiada władzy nad podmiotem inwestycji i nie może uniemożliwić innym jednostkom sprawowania nad nim władzy. Prawa ochronne inwestora dotyczą fundamentalnych zmian w działalności podmiotu inwestycji lub wyjątkowych okoliczności. Przykłady takich praw obejmują prawo zatwierdzania przez bank zaciągnięcia nowych kredytów przez podmiot inwestycji, prawa strony posiadającej udziały niesprawujące kontroli w podmiocie inwestycji do zatwierdzania emisji dodatkowych instrumentów kapitałowych przez ten podmiot lub prawa wierzyciela do przejęcia majątku dłużnika niewywiązującego się ze spłaty. Kontrola w warunkach posiadania mniejszości praw głosu MSSF 10 precyzuje, że inwestor może mieć władzę nad inwestycją, nawet jeżeli nie posiada większości praw głosu. Władzę tę może mu zapewnić na przykład zawarta umowa, posiadanie relatywnie dużej ilości praw głosu w stosunku do ilości praw głosu posiadanych przez innych inwestorów, posiadanie potencjalnych praw głosu lub połączenie wszystkich tych czynników. Umowa zawarta między inwestorem a podmiotem inwestycji może dać inwestorowi prawo wykonywania praw głosu wystarczające do zapewnienia mu władzy, nawet jeżeli posiadana przez niego liczba praw głosu jej nie zapewnia. Zawarta umowa może na przykład umożliwić inwestorowi wpływ na to jak pozostali inwestorzy będą głosować, co w efekcie daje mu możliwość podejmowania decyzji dotyczących istotnych działań lub kierowania działalnością operacyjna i finansową podmiotu inwestycji. Inwestorzy posiadający mniejszościowe prawa głosu powinni uwzględnić również wielkość tych udziałów w stosunku do wielkości i rozproszenia udziałów innych udziałowców oraz dodatkowe fakty i okoliczności, które mogą mieć znaczenie w takiej sytuacji (np. rozkład głosów na poprzednich walnych zgromadzeniach udziałowców). W praktyce ocena tych czynników może być problematyczna ze względu na znaczący poziom subiektywizmu. MSSF 10 nie wyznacza w tym obszarze żadnych jednoznacznych reguł. Standard podaje jednak niżej cytowany przykład inwestora posiadającego mniejszościowy udział w prawach głosu: Inwestor nabywa 48% praw głosu w podmiocie inwestycji. Pozostałe prawa głosu znajdują się w posiadaniu licznej grupy udziałowców, z których żaden nie posiada więcej niż 1%. Udziałowcy ci nie zawarli żadnych umów dotyczących wzajemnych konsultacji ani podejmowania wspólnych decyzji. Na podstawie proporcji wielkości praw głosu przysługujących inwestorwi w stosunku do wielkości praw głosu pozostałych udziałowców, inwestor stwierdził, że 48% wystarczy mu do przejęcia kontroli. Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

6 cd. W tym przypadku, na podstawie oceny wielkości bezwzględnej udziału oraz jego stosunku do wielkości innych udziałów inwestor dochodzi do wniosku, że jego udział w prawach głosu jest odpowiednio duży, by zapewnić mu władzę bez konieczności rozważania innych, dodatkowych czynników. Inwestor musi również uwzględnić potencjalne prawa głosu w posiadaniu własnym i pozostałych udziałowców. Potencjalne prawa głosu uwzględnia się tylko wtedy, kiedy są one znaczące i same lub w połączeniu z innymi prawami mogą zapewnić możliwość bieżącego kierowania istotnymi działaniami. MSSF 10 podaje dwa niżej cytowane przykłady inwestora posiadającego potencjalne prawa głosu: Przykład A Inwestor A posiada 70% praw głosu w podmiocie inwestycji. Inwestor B nabywa 30% praw głosu w tym samym podmiocie oraz opcję nabycia połowy praw głosu należących do inwestora A. Opcja ta jest wykonalna przez okres najbliższych dwóch lat po stałej cenie, znacząco wyższej od ceny instrumentu bazowego (eng. "deeply out of money ). W okresie tych dwóch lat cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie. Inwestor A wykonuje swoje prawa głosu i aktywnie kieruje istotnymi działaniami podmiotu inwestycji. W takim przypadku inwestor A spełnia kryterium posiadania władzy, ponieważ posiada możliwość bieżącego kierowania istotnymi działaniami. Mimo że inwestor B posiada wykonalną opcję nabycia dodatkowych praw głosu (która w momencie realizacji zapewniłaby mu większość praw głosu w podmiocie inwestycji), warunki tej opcji powodują, że wynikających z niej praw głosu nie można ich uznać za znaczące. cd. Przykład B Inwestor A i dwaj inni inwestorzy posiadają po jednej trzeciej praw głosu w podmiocie inwestycji. Działalność gospodarcza tego podmiotu jest ściśle związana z inwestorem A. Poza instrumentami kapitałowymi inwestor A posiada również instrumenty dłużne zamienne na akcje zwykłe podmiotu inwestycji w dowolnej chwili po stałej cenie, wyższej od ceny instrumentu bazowego (ale nieznacznie eng. not deeply out of the money ). W przypadku konwersji tych instrumentów, inwestor A posiadałby 60% praw głosu w podmiocie inwestycji. W przypadku zamiany instrumentów dłużnych na akcje zwykłe inwestor A odniósłby korzyści z realizacji synergii. Inwestor A posiada władzę nad podmiotem inwestycji, ponieważ jest właścicielem praw głosu oraz istotnych potencjalnych praw głosu umożliwiających mu bieżące kierowanie istotnymi działaniami. Relacja mocodawca - agent MSSF 10 wprowadza wytyczne w zakresie oceny czy dana jednostka posiadająca prawa decydowania o inwestycji jest mocodawcą, czy agentem. Standard opisuje agenta jako jednostkę, która została zaangażowana i działa w imieniu i na rzecz innej jednostki (mocodawcy). Standard wyjaśnia jednak, że inwestor nie jest agentem tylko dlatego, że inne jednostki mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez siebie decyzji. Wytyczne dotyczące stosunku mocodawca agent mają szczególne znaczenie w przypadku jednostek zarządzających inwestycjami, podejmujących decyzje w imieniu inwestorów w zamian za wynagrodzenie. Jednostka zarządzająca inwestycją może zostać uznana za mocodawcę, jeżeli podejmuje decyzje nie tylko w imieniu inwestorów. 6

7 W toku analizy, czy jednostka podejmująca decyzje jest agentem, należy uwzględnić następujące czynniki - wraz z innymi istotnymi elementami relacji między tą jednostką, podmiotem inwestycji i innymi stronami zaangażowanymi w tym podmiocie: zakres kompetencji decyzyjnych w stosunku do podmiotu inwestycji, prawa przysługujące innym stronom, wynagrodzenie przysługujące jednostce (w tym jego proporcjonalność do świadczonych usług i ewentualne warunki niestandardowe), stopień ekspozycji na zmienność zwrotów ze względu na inne udziały posiadane przez jednostkę w podmiocie inwestycji, Spostrzeżenie cd. jednostki zarządzającej inwestycją za standardowe wynagrodzenie wysokości 2% plus 20% premii, która nie posiada udziałów w zarządzanych funduszach jak i w przypadku jednostki pobierającej takie samo wynagrodzenie i posiadającej 35% udziałów w zarządzanych funduszach. Podobnie jednostka podejmująca decyzje, której udziały są narażone na wyższe ryzyko zmienności niż w przypadku innych inwestorów może zostać uznana za mocodawcę. Jednostka obsługująca trust papierów wartościowych z zabezpieczeniem hipotecznym (mortgage backed securities), inwestująca jednocześnie w kapitałową transzę papierów wartościowych może być uznana za mocodawcę, zaś jednostka, która ogranicza się do pobierania opłaty z tytułu przeterminowanych należności za agenta. prawo usunięcia jednostki podejmującej decyzję przez jednego udziałowca. Relacje z innymi stronami Standard nie zawiera wytycznych dotyczących wagi poszczególnych kryteriów z wyjątkiem przypadku, gdy jeden inwestor ma wyłączne prawo usuwania jednostki podejmującej decyzję bez podania przyczyny. W takich przypadkach jednostkę podejmującą decyzje uznaje się za agenta, a jednostkę posiadającą prawo usunięcia za mocodawcę. Jeżeli jednak prawo usunięcia przysługuje łącznie kilku inwestorom, przy ocenie, czy dana jednostka jest agentem, czy mocodawcą, należy uwzględnić wszystkie wyżej wymienione czynniki. MSSF 10 podkreśla, że im większa liczba inwestorów musi współdziałać w celu usunięcia jednostki podejmującej decyzję, tym mniejszą wagę należy przypisać temu czynnikowi. Spostrzeżenie Poniższy przykład uznania jednostki zarządzającej inwestycjami za mocodawcę zaczerpnięto z MSSF 10. Uwzględnienie udziałów posiadanych przez jednostkę podejmującą decyzje może wpłynąć na określenie jej roli jako agenta lub mocodawcy oraz na ostateczne wnioski. Można na przykład wyciągnąć odmienne wnioski w przypadku MSSF 10 zawiera również wytyczne dotyczące relacji inwestora z inną jednostką, na mocy których inwestor kieruje działaniami, które ta jednostka wykonuje w jego imieniu (taką jednostkę nazywa się agentem de facto ). Przykłady jednostki będącej agentem de facto: jednostki powiązane (zgodnie z definicją MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych ), inwestor, który otrzymał udziały w podmiocie inwestycji w formie udzielonej mu pożyczki lub wkładu kapitałowego, inwestor, który zgodził się nie sprzedawać, nie przenosić i nie obciążać swoich udziałów w podmiocie inwestycji bez uzyskania uprzedniej zgody innego inwestora, jednostka, która nie jest w stanie finansować własnej działalności bez uzyskania pożyczki podporządkowanej od inwestora, podmiot inwestycji, którego większość członków zarządu lub kluczowej kadry kierowniczej to pracownicy inwestora, Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

8 jednostka, która posiada bliskie relacje biznesowe z inwestorem (np. usługodawca i ważny klient). Wytyczne dotyczące uwzględnienia relacji inwestora z innymi stronami są niezbędne dla umożliwienia poprawnego odzwierciedlenia relacji między grupą kapitałową a podmiotem inwestycji. Władza i ekonomiczne zaangażowanie inwestora i jego agentów de facto rozważana indywidualnie może być na tyle nieduża, że nie oznacza sprawowania kontroli, ale w ujęciu łącznym może oznaczać, że grupa sprawuje kontrolę nad podmiotem inwestycji. Element kontroli: ekspozycja lub prawa do zmiennych zwrotów Drugim kryterium wykorzystywanym do oceny konsolidacyjnej jest fakt, czy inwestor jest narażony lub posiada prawa do zmiennych zwrotów wypracowanych przez podmiot inwestycji. MSSF 10 stosuje termin zwroty, nie korzyści, by podkreślić, że ekspozycja ekonomiczna w podmiot inwestycji niekoniecznie musi dawać pozytywne skutki. Przykłady zwrotów płynących z zaangażowania w inwestycję mogą obejmować zmiany wartości tej inwestycji, udziały rezydualne w przepływach pieniężnych jednostek strukturyzowanych, dywidendy, opłatę za zarządzanie lub obsługę, gwarancje, korzyści podatkowe i inne zwroty niedostępne dla innych udziałowców. Choć kontrolę nad podmiotem inwestycji może sprawować jeden inwestor, zyski czerpać może grupa inwestorów. MSSF 10 stanowi, że choć pewne udziały mogą mieć charakter stały (np. instrument dłużny stałokuponowy lub stała opłata za zarządzanie inwestycją oparta o wartość zarządzanych aktywów), generowane przez nie zyski mogą być zmienne, ponieważ za ich pośrednictwem inwestor narażony jest na oddziaływanie zmiennych czynników, takich jak ryzyko kredytowe instrumentu dłużnego i ryzyko działalności płynące z umowy zarządzania aktywami. Element kontroli: możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania zwrotów Trzeci element oceny kontroli koncentruje się na interakcji pomiędzy dwoma pierwszymi elementami kontroli. Warunkiem sprawowania kontroli nad podmiotem inwestycji przez inwestora jest sprawowanie władzy nad tym podmiotem, ekspozycja lub posiadanie prawa do zmiennych zwrotów generowanych przez podmiot inwestycji, a także możliwość użycia władzy do kształtowania swoich zwrotów wynikających z zaangażowania w podmiot inwestycji. Inne kwestie Czy część podmiotu inwestycji może zostać uznana za odrębny podmiot gospodarczy W pewnych przypadkach inwestor może posiadać udziały w określonej części aktywów i zobowiązań (części podmiotu inwestycji) wynikające z zawartych umów i przepisów prawa. Ponadto w niektórych systemach prawnych osoby prawne mają wydzielone części przedsiębiorstwa (często zwane silosami ). W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy możliwe jest uwzględnienie w konsolidacji tylko określonej części podmiotu inwestycji (zamiast osoby prawnej jako całości) w formie wydzielonej jednostki gospodarczej. Zgodnie z MSSF10 o istnieniu wydzielonych części przedsiębiorstwa decyduje ocena, czy dana część jest w istocie odrębna od pozostałej części podmiotu inwestycji. Jeżeli dana część podmiotu inwestycji kontrolowana przez inwestora jest wydzielona pod względem ekonomicznym, należy ją traktować jako jednostkę zależną tego inwestora. Ciągła ocena MSSF 10 wymaga dokonywania ciągłej oceny czy posiada się kontrolę nad podmiotem inwestycji. Ta ocena obejmuje zarówno zmiany w zakresie władzy nad podmiotem inwestycji, jak i w ekspozycji lub prawie do zwrotów. Dokonuje się jej w oparciu o zmiany faktów i okoliczności, lecz również co najmniej raz na koniec okresu sprawozdawczego. 8

9 Data wejścia w życie i postanowienia przejściowe MSSF 10 i pozostałe standardy z "pakietu" obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania pod warunkiem, że jednostka zastosuje równocześnie cały pakiet. w kwocie, w jakiej wyceniłby je, gdyby wymogi MSSF 10 zawsze obowiązywały. Jeżeli z przyczyn praktycznych wycena tych udziałów nie jest możliwa, inwestor stosuje wymogi MSSF 10 dotyczące rozliczania utraty kontroli na początek okresu sprawozdawczego, w którym zastosowano MSSF 10. RMSR wyraża obawy, że wymóg jednoczesnego zastosowania wszystkich standardów z pakietu może zniechęcać jednostki do wcześniejszego ujawniania danych wymaganych przez MSSF 12. Wobec tego MSSF 12 stanowi, że jednostki zachęca się do stosowania wszystkich wymaganych ujawnień określonych przez ten standard przez datą wejścia standardu w życie i że nie pociągnie to za sobą wymogu stosowania pozostałych standardów z pakietu. MSSF 10 wymaga retrospektywnego zastosowania zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów w oparciu o określone postanowienia przejściowe. Jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 prowadzi do konsolidacji podmiotu inwestycji, który uprzednio nie podlegał konsolidacji, inwestor musi dokonać wyceny aktywów, zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli w tej uprzednio niekonsolidowanej jednostce na dzień pierwszego zastosowania, tak jakby podmiot ten podlegał konsolidacji od dnia przejęcia nad nim kontroli przez inwestora zgodnie z wymogami MSSF 10 (jeżeli podmiot inwestycji jest przedsięwzięciem, oznacza to konieczność zastosowania na ten dzień MSSF 3). Jeżeli jednak takie postępowanie jest niemożliwe do wykonania w praktyce, inwestor powinien stosować wymogi MSSF 3 przyjmując początek najwcześniejszego okresu, w którym pierwsze zastosowanie jest możliwe do wykonania w praktyce (może to być nawet bieżący okres) jako datę przejęcia. Jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 powoduje wyłączenie z konsolidacji podmiotu inwestycji, który przedtem konsolidacji podlegał, inwestor wycenia swoje udziały w podmiocie inwestycji Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

10 II. Nowy standard regulujący rozliczanie wspólnych ustaleń umownych (MSSF 11) Streszczenie MSSF 11 klasyfikuje wspólne ustalenia umowne jako wspólne działania (połączenie aktualnej koncepcji aktywów współkontrolowanych i działalności współkontrolowanej) lub jako wspólne przedsięwzięcia (odpowiedniki aktualnej koncepcji jednostek współkontrolowanych). - Wspólne działanie to wspólna inicjatywa, w ramach której strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań wspólnej inicjatywy. - Wspólne przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa dająca stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto. MSSF 11 wymaga rozliczania udziałów we wspólnych przedsięwzięciach tylko metodą praw własności, co eliminuje metodę konsolidacji proporcjonalnej. Wspólne inicjatywy klasyfikuje się jako wspólne działania lub wspólne przedsięwzięcia na podstawie praw i zobowiązań stron umowy. Istnienie oddzielnego podmiotu prawnego nie jest już warunkiem podstawowym klasyfikacji. Postanowienie przejściowe różnią się w zależności od metody klasyfikacji wspólnych ustaleń umownych w ramach MSR 31. MSSF 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku z możliwością wcześniejszego zastosowania w określonych okolicznościach. Wprowadzenie Dnia 12 maja 2011 roku RMSR wydała standard MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, który zastępuje MSR 31 "Udziały we wspólnych przedsięwzięciach i SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" (w poprzednim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Wszystkie pięć standardów z pakietu pięciu standardów obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu z pakietu ). MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (w kolejnym rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został Wspólna kontrola MSSF 11 definiuje wspólne ustalenia umowne jako umowę, w ramach której dwie lub więcej stron sprawuje wspólną kontrolę i precyzuje, że wspólna kontrola występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron sprawujących wspólną kontrolę. 10

11 Koncepcja wspólnej kontroli dotyczy kontroli sprawowanej przez dwie lub więcej stron, ale nie obejmuje przypadków, w których strony te mogą podejmować decyzje większościowe w różnej konfiguracji. Koncepcję tę ilustruje następujący przykład zawarty w standardzie: Załóżmy, że wspólna inicjatywa obejmuje trzy firmy: Firma A, zgodnie z umową, posiada 50% praw głosu, zaś firmy B i C po 25%. Umowa zawarta między firmami A, B i C określa, że do podejmowania decyzji dotyczących istotnych działań realizowanych w ramach umowy konieczne jest posiadanie 75% praw głosu. Choć jednostka A może zablokować dowolną decyzję, nie ma kontroli nad wspólną inicjatywą, ponieważ wymaga to zgody jednostki B lub jednostki C. W tym przykładzie kontrolę nad inicjatywą sprawują wspólnie jednostki A, B i C. Istnieją jednak dwie kombinacje stron, które mogą osiągnąć zgodę i zgromadzić 75% praw głosu (tj. albo A i B, albo A i C). W takiej sytuacji, aby działalność taka kwalifikowała się jako wspólne ustalenia umowne, umowa między stronami musi precyzować, która kombinacja stron wymagana jest do jednogłośnego podejmowania decyzji o istotnych działaniach w ramach inicjatywy. Wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia Standard określa dwa typy wspólnych inicjatyw: wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia. Różnią się one między sobą prawami i zobowiązaniami stron wspólnej inicjatywy. Wspólne działanie to wspólne ustalenia umowne, w ramach której strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań. Z kolei wspólne przedsięwzięcie, to wspólna inicjatywa dająca stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto. MSSF 11 wymaga, by strona wspólnego działania ujmowała swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach zgodnie z obowiązującymi MSSF, zaś strona wspólnego przedsięwzięcia ma rozliczać swe udziały metodą praw własności zgodnie z MSR 28 (wersja z roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Nie ma już możliwości konsolidacji proporcjonalnej zgodnie z MSR 31. Mechanizm rozliczania metodą praw własności opisany szczegółowo w MSR 28 nie uległ zmianie, a rozliczanie wspólnych działań jest zgodne z aktualnymi metodami rozliczania działań i aktywów współkontrolowanych. MSSF 11 dotyczy wszystkich stron posiadających udziały we wspólnych ustaleniach umownych, bez ograniczenia do stron sprawujących współkontrolę. Wobec tego wszystkie strony posiadające udziały we wspólnych działaniach ujmują przypadającą na nie część aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów odpowiednią do udziału. Rozliczanie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu natomiast zależy od tego, czy dana strona sprawuje współkontrolę. Strona, która sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie rozlicza swoje udziały metodą praw własności, zaś strona niesprawująca współkontroli stosuje MSSF 9 Instrumenty finansowe ) (lub odpowiednio MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena ). Wobec tego zastosowanie MSSF 11 wymaga, by wszystkie strony wspólnej inicjatywy oceniły, czy spełnia ona kryteria definicji wspólnego działania, czy wspólnego przedsięwzięcia. Rozróżnienie między wspólnym działaniem a wspólnym przedsięwzięciem Aby wspólna inicjatywa mogła być uznana za wspólne przedsięwzięcie, konieczne jest aby miała ona formę oddzielnej jednostki (wehikułu), choć nie jest to element wystarczający. MSSF 11 precyzuje, że w przypadku braku oddzielnej jednostki (wehikułu) strony wspólnych ustaleń umownych mają bezpośrednie prawa i obowiązki związane z aktywami i zobowiązaniami w ramach tej umowy, a zatem zostanie ona sklasyfikowana jako wspólne działanie. Jeżeli w ramach umowy powołano oddzielną jednostkię (wehikuł) - co może, ale nie musi się zdarzyć, przy sprawdzaniu, czy strony inicjatywy posiadają prawa do jej aktywów netto Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

12 należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne fakty i okoliczności. Jest to istotna zmiana w stosunku do wymogów MSR 31, który traktuje powołanie oddzielnej jednostki gospodarczej (wehikułu) jako kluczowy czynnik określający istnienie współkontrolowanej jednostki. Standard zawiera również wytyczne odnoszące się do czynników znaczących przy klasyfikacji inicjatyw jako wspólnego przedsięwzięcia. Forma prawna oddzielnie powołanej jednostki Wspólne ustalenia umowne realizowane za pośrednictwem oddzielnej jednostki (wehikułu) mogą oferować stronom umowy brak ograniczenia ich odpowiedzialności. Dowodzi to, że wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem. Jednak wspólne ustalenie umowne, które ogranicza odpowiedzialność stron umowy nie koniecznie musi być wspólnym przedsięwzięciem, ponieważ na ograniczenie odpowiedzialności stron mogą wpływają po pierwsze warunki umowne, a po drugi inne fakty i okoliczności. Warunki umowne Warunki umowy zawartej między stronami wspólnego ustalenia umownego mogą zawierać uregulowania odnośnie praw i obowiązków odmiene od tych wynikających z formy prawnej powołanej oddzielnej jednostki (wehikułu). Strony mogą mieć na przykład bezpośrednie prawa do aktywów i obowiązki wynikające ze zobowiązań w ramach ustaleń umownych, pomimo że powołanie oddzielnej jednostki (wehikułu) w normalnych warunkach uwolniłoby strony od bezpośrednich zobowiązań. Dzieje się tak, jeżeli umowa zawarta między stronami stanowi, że wszystkie strony wspónego ustalenia umownego ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność wobec roszczeń stron trzecich lub jeżeli ustala podział przychodów i kosztów w oparciu o porównanie wyników uzyskiwanych przez poszczególne strony. Inne fakty i okoliczności Jeżeli powołuje się oddzielną spółkę jednostkę (wehikuł), a z warunków umownych nie wynika, że wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem, przy ustalaniu rodzaju wspólnego ustalenia umownego strony powinny wziąć pod uwagę wszystkie inne istotne fakty i okoliczności. Jeżeli na przykład utworzono oddzielną jednostkę (wehikuł) w celu utrzymywania aktywów i zobowiązań wspólnego ustalenia umownego, a jej strony są zobowiązane do zakupu całości jej produkcji, wskazuje to na istnienie wspólnego działania, ponieważ strony posiadają prawa do wszystkich korzyści ekonomicznych generowanych przez aktywa w ramach inicjatywy tego ustalenia. Ponadto strony muszą pokryć zobowiązania wspólnego ustalenia umownego, którego przepływy pieniężne są od nich całkowicie zależne. Dowodzi to, że wspólna ustalenie umowne jest wspólnym działaniem. Jeżeli jednak wspólna ustalenie umowne ma możliwość sprzedaży swoich produktów stronom trzecim, ponieważ umowa zakłada istnienie popytu, stanów magazynowych i ryzyka kredytowego, oznacza to, że jest wspólnym przedsięwzięciem. Spostrzeżenie Może się zdarzyć, że inwestycja, która pierwotnie spełniała kryteria uznania za jednostkę współkontrolowaną zgodnie z MSR 31 zostanie zakwalifikowana jako wspólne działanie zgodnie z MSSF 11. Ponadto inwestor, który uprzednio rozliczał udziały we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF 9 (lub odpowiednio MSR 39), ponieważ nie sprawował współkontroli, może odczuć skutki wprowadzenia MSSF 11, ponieważ musiałby ująć bezpośrednio swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych z wspólnym działaniem. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Wspólne działania rozlicza się w ten sam sposób w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych (tj. inwestor ujmuje bezpośrednio swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych ze wspólnym działaniem). Wspólne przedsięwzięcia, tak jak inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych, rozlicza się w jednostkowych sprawozdaniach finansowych po koszcie albo zgodnie z MSSF 9 (lub odpowiednio MSR 39), tak jak określa to MSR

13 Ujawnianie informacji Wymogi dotyczące ujawniania informacji przez jednostki zaangażowane we wspólne ustalenia umowne określono w MSSF 12. Szczegółowe informacje zamieszczono w następnym rozdziale Biuletynu. Data wejścia w życie i postanowienia przejściowe MSSF 11 obowiązuje w stosunku do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania (pod warunkiem jednoczesnego zastosowania MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 (2011) i MSR 28 (2011)). Jeżeli zastosowanie MSSF 11 wymaga zmian zasad rachunkowości, efekt tej zmiany oblicza się na dzień rozpoczęcia najwcześniejszego okresu objętego prezentacją i odpowiednio przekształca dane porównawcze. Przyjęcie MSSF 11 wymaga korekty sprawozdań finansowych w dwóch przypadkach: MSR 31 MSSF 11 Rozliczenie na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu Jednostka współkontrolowana rozliczana metodą praw własności Wspólne działania zaprzestanie ujmowania inwestycji metodą praw własności, ujęcie aktywów (ew. wartości firmy) i zobowiązań wynikających ze wspólnego działania, jeżeli kwota ujętych aktywów netto przekracza wartość bilansową inwestycji, której ujmowania metodą praw własności zaprzestano, kwota nadwyżki zmniejsza wartość firmy, a w pozostałej część ujmowana jest w zyskach zatrzymanych, jeżeli kwota ujętych aktywów netto jest mniejsza od wartości bilansowej inwestycji, której ujmowania metodą praw własności zaprzestano, różnicę ujmuje się w zyskach zatrzymanych. MSR 31 MSSF 11 Rozliczenie na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu Jednostka współkontrolowana konsolidowana metodą proporcjonalną Wspólne przedsięwzięcie zaprzestanie ujmowania aktywów (w tym wartości firmy) i zobowiązań, ujęcie inwestycji rozliczanej metodą praw własności w wartości bilansowej aktywów netto, których ujmowania zaprzestano, przeprowadzenie testu na utratę wartości i ujęcie straty z tytułu utraty wartości w formie korekty zysków zatrzymanegych. Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

14 III. Nowy standard regulujący ujawnianie informacji na temat zaangażowania w inne jednostki (MSSF 12) Streszczenie MSSF 12 stosuje się do jednostek posiadających udziały w spółkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach lub jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji. MSSF 12 ustala cele ujawniania informacji i minimalny zakres ujawnień wymaganych dla osiągnięcia tych celów. Jednostka powinna ujawnić informacje przydatne dla użytkowników sprawozdania finansowego przy ocenie charakteru posiadanych udziałów i rodzajów związanego z nimi ryzyka oraz oddziaływania tych udziałów na sprawozdanie finansowe. Wymogi dotyczące ujawniania informacji są rozbudowane, a zgromadzenie potrzebnych danych może się wiązać ze znacznym nakładem pracy. MSSF 12 wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku z możliwością zastosowania nowych wymogów ujawnieniowych we wcześniejszych sprawozdaniach finansowych. Wprowadzenie Dnia 12 maja 2011 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki", nakładający rozszerzone wymogi informacyjne dotyczące udziałów jednostki w spółkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji. Jednostka powinna ujawnić informacje przydatne dla użytkowników sprawozdania finansowego przy ocenie charakteru posiadanych udziałów i rodzajów związanego z nimi ryzyka oraz wpływu posiadanych udziałów na sprawozdanie finansowe. Równocześnie RMSR wydała następujące nowe standardy i modyfikacje istniejących standardów: MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał postanowieniom MSSF 10 i MSSF 11. Wszystkie pięć standardów z pakietu obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania - pod warunkiem wdrożenia wszystkich pięciu naraz. Jednostka może jednak zastosować wymogi dotyczące ujawnienia informacji zawarte w MSSF 12 bez konieczności wcześniejszego zastosowania całego standardu (a zatem i pozostałych pięciu standardów z pakietu ). MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" (w pierwszym rozdziale niniejszego Biuletynu zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" (w poprzednim rozdziale zawarte jest streszczenie niniejszego standardu); MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (wersja z 2011 roku) został zmodyfikowany w związku z wydaniem MSSF 10; zmiany nie dotyczą jednak obecnie obowiązujących zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; MSSF 12 ma na celu zintegrowanie wymogów informacyjnych dotyczących posiadanych udziałów w innych jednostkach, obecnie rozproszonych w kilku standardach, oraz poszerzenie dotychczasowych wymogów w kilku obszarach. Znaczące subiektywne oceny i założenia Jednostka powinna ujawnić informacje dotyczące znaczących subiektywnych ocen i założeń poczynionych przy ocenie, (1) czy posiada kontrolę, współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ na inną jednostkę oraz (2) w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć, które przyjują formę odrębnych jednostek (wehikółw). Jednostka ma również 14

15 obowiązek ujawnienia informacji o zmianach faktów i okoliczności w okresie sprawozdawczym, które mają wpływ na dokonywaną ocenę. Spostrzeżenie Standard podaje przykłady subiektywnej oceny i założeń, które wymagają ujawnienia. Przykłady te (obejmujące podstawę do wyciągnięcia wniosku, że posiadanie ponad połowy praw głosu w danej jednostce nie powoduje sprawowania kontroli lub przeciwnie, że kontrolę osiągnięto mimo posiadania mniej niż połowy praw głosu) precyzują, że należy szczególnie starannie wyjaśnić przypadki odstępstwa od zakładanej korelacji między liczbą posiadanych praw głosu a poziomem oddziaływania na jednostkę. Udziały w jednostkach zależnych Jednostka dominująca powinna ujawnić następujące informacje: skład grupy kapitałowej, udziały niesprawujące kontroli (w tym sumaryczne dane finansowe o poszczególnych jednostkach zależnych ze znaczącymi udziałami niesprawującymi kontroli), znaczące ograniczenia dostępu jednostki dominującej lub jej zdolności do korzystania z aktywów i rozliczania zobowiązań jednostek zależnych, charakter i zmiany ryzyka związanego z posiadanymi udziałami w jednostkach strukturyzowanych podlegających konsolidacji oraz Udziały we wspólnych ustaleniach umownych i jednostkach stowarzyszonych Jednostka powinna ujawnić informacje dotyczące charakteru, zakresu i oddziaływania finansowego udziałów posiadanych we wspólnych ustaleniach umownych i jednostkach stowarzyszonych. Ujawnienia obejmują relacje umowne z innymi stronami wspólnych ustaleń umownych lub inwestorami posiadającymi udziały w jednostkach stowarzyszonych. Jednostka powinna również ujawnić charakter i zmiany ryzyka związanego z posiadaniem udziałów we wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych. Udziały w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji MSSF 12 definiuje jednostkę strukturyzowaną jako jednostkę zorganizowaną w taki sposób, że prawa głosu lub uprawnienia o podobnym charakterze nie są najważniejszym czynnikiem decydującym o sprawowaniu w niej kontroli. Przykłady jednostek strukturyzowanych to spółki sekurytyzacyjne, pożyczki zabezpieczone na aktywach oraz określone fundusze inwestycyjne. Standard wymaga ujawnienia znacznego zakresu informacji umożliwiających użytkownikom sprawozdania finansowego poznanie charakteru i wielkości udziałów jednostki w podmiotach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji oraz ryzyka związanego z posiadaniem tych udziałów, w tym: charakter, przeznaczenie, wielkość i model jednostki strukturyzowanej, sposób finansowania jednostki strukturyzowanej, wpływ zmian struktury własności powodujących oraz niepowodujących utratę kontroli w okresie sprawozdawczym. Ujawnienia wymaga się również w przypadku, gdy dzień sporządzenia lub okres objęty sprawozdaniem finansowym jednostki zależnej różni się od dnia sporządzenia lub okresu objętego sprawozdaniem skonsolidowanym. wartość bilansową aktywów i zobowiązań związanych z udziałami w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji oraz ich zestawienie z maksymalną wartością ekspozycji na stratę, wszelkie wsparcia udzielone jednostce strukturyzowanej niepodlegającej konsolidacji, kiedy nie istnieje taki obowiązek umowny (w tym powody udzielenia takiego wsparcia). Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

16 Spostrzeżenie W projekcie dotyczącym konsolidacji RMSR uwzględniła przypadki występujące w czasie kryzysu finansowego, kiedy to instytucje finansowe dostarczały funduszy lub innych form wsparcia spółkom sekurytyzacyjnym i inwestycyjnym, które same założyły albo wypromowały. Zamiast pozwolić na ich upadek i utratę reputacji, instytucje finansowe zainterweniowały i w niektórych przypadkach przejęły kontrolę nad tymi spółkami. W toku przygotowywania ostatecznej wersji MSSF 10 Rada zdecydowała, że ten rodzaj ryzyka reputacji nie stanowi sam w sobie dostatecznej podstawy do konsolidacji jednostki. W MSSF 12 zawarto jednak wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do jednostek strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji, które mogą być przydatne przy ocenie ekspozycji jednostki na ryzyko reputacji. Spostrzeżenie Rozważając odpowiedni poziom agregacji MSSF 12 wskazuje, że należy wziąć pod uwagę zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe dotyczące ryzyka i zwrotów związanych z poszczególnymi jednostkami oraz miejsce każdej jednostki w hierarchii ich istotności. Agregacja danych MSSF 12 wymaga w kilku obszarach podawania szczegółowych informacji (na przykład w odniesieniu do wszystkich znaczących wspólnych przedsięwzięć i poszczególnych jednostek zależnych, których udziały niesprawujące kontroli są znaczące na poziomie grupy kapitałowej) oraz stanowi, że informacje o udziałach w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach, wspólnej działalności, jednostkach stowarzyszonych i strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji należy prezentować oddzielnie, ale dopuszcza agregowanie danych na pewnym poziomie w ramach poszczególnych klas jednostek. Standard wymaga, by poziom szczegółowości ujawnianych danych zaspokajał potrzeby użytkowników sprawozdania finansowego, ale jednocześnie zapobiega podawaniu zbyt wielu potencjalnie nieprzydatnych szczegółów. Jednostka może agregować ujawniane dane, ale tylko pod warunkiem, że nie utrudnia to ich zrozumienia. 16

17 MSSF które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE Nazwa Standardu Tytuł Obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się (lub później) Zatwierdzony* lub oczekuje się zatwierdzenia (wg raportu EFRAG z dnia 7 czerwca 2011) MSSF 9 (listopad 2009) Instrumenty finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 10 (maj 2011) Skonsolidowane sprawozdania finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 11 (maj 2011) Wspólne ustalenia umowne 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 12 (maj 2011) Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu MSSF 13 (maj 2011) Wycena wartości godziwej 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Znowelizowany MSR 27 (maj 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Znowelizowany MSR 28 (maj 2011) Zmiany do MSSF 7 (październik 2010) Zmiany do MSSF 1 (grudzień 2010) Zmiany do MSR 1 (czerwiec 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Ciężka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy Prezentacja składników innych całkowitych dochodów 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu 1 lipiec 2011 III kwartał lipiec 2011 I kwartał lipiec 2012 nie określono jeszcze terminu Zmiany do MSR 12 (grudzień 2010) Podatek odroczony: realizacja aktywów 1 styczeń 2012 I kwartał 2012 Zmiany do MSR 19 (czerwiec 2011) Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia 1 styczeń 2013 nie określono jeszcze terminu Przydatne linki MSSF Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF. Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje dotyczące zmian w MSSF i interpretacjach oraz praktyczne materiały źródłowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) Polskie Standardy Rachunkowości Ministerstwo Finansów Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Deloitte Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, szkoleń i publikacji US GAAP Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA Unia Europejska Unia Europejska (strona główna) Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej Europejska Federacja Księgowych Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych Deloitte Polska Deloitte Global Biuletyn MSSF wydanie 05/2011 czerwiec

18 Nasze publikacje Nasze publikacje poświęcone MSSF w języku polskim Tytuł Opis Praktyczny przewodnik po MSSF 2011 Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do końca października 2010 r. oraz porównanie z Ustawą o rachunkowości (PSR). Wzór skonsolidowanego sprawozdania zgodnego z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowany w celu zilustrowania ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, dla sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2010 roku i później. Lista kontrolna ujawnień wymaganych w sprawozdaniach finansowych wg MSSF sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2010 roku Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom w stwierdzeniu, czy zostały spełnione wymogi MSSF dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny. Przewodnik po znowelizowanych standardach MSSF 3 i MSR 27 Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej Przewodnik poświęcony jest przede wszystkim sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) w szczególności w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów niesprawujących kontroli oraz zmian struktury własnościowej. Przewodnik po MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Dodatkowo Przewodnik ten zawiera wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe mające na celu zilustrowanie wymogów prezentacji i ujawnień informacji dodatkowych w myśl MSR 34 jak i Listę kontrolną zgodności z Standardem. Przewodnik po MSSF 8 Segmenty Operacyjne Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane z implementacją i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując liczne przykłady zastosowania poszczególnych rozwiązań zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy prezentacji danych o segmentach operacyjnych. Publikacje można uzyskać bezpłatnie na stronie Deloitte: oraz IAS Plus: 18

19 Kontakt Więcej informacji można uzyskać od członków Zespołu Technicznego Deloitte Audyt. Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt: Piotr Sokołowski Partner Marcin Samolik Starszy Menedżer Przemysław Zawadzki Menedżer Paweł Tendera Starszy Specjalista Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 19

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Kwiecień 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5 W numerze: 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Patronat: 3. Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3 Połączenia jednostek gospodarczych CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest określenie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 Umowy ubezpieczeniowe CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest uszczegółowienie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo