Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty"

Transkrypt

1 Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty Autor: Jakub Tabaczek - Konsultant HR Projekt s.c. Wstępniak Praktyka szybkiego rozwiązywania problemów związanych z powstawaniem inwestycji celu publicznego przy pomocy specustaw, często może generować większe koszty, niż stosowanie podejścia ukierunkowanego na ludzi, od stanowiska których zależy powstanie inwestycji. Artykuł traktuje o próbie praktycznego zastosowanie podejścia integratwyno-innowacyjnego podczas realizacji projektu wspierania inwestycji rozbudowy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne. Wstęp Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować w Polsce wzmożoną aktywność gospodarczą. Wiąże się ona z rozszerzeniem działań w zakresie realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym w znacznym stopniu z rozbudową infrastruktury (W latach rząd przeznaczył 121 mld zł na budowę dróg i autostrad. Dla porównania, w 2007 roku, wydano na ten cel ok. 9 mld złotych 1 ). Znaczna część opisywanych inwestycji ma na celu zaopatrywanie ludności w surowce, usprawnienie transportu czy zagwarantowanie bezpieczeństwa, przez co jest niezwykle istotna z punktu widzenia społeczności lokalnych, a nierzadko także całego Państwa. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają szansę uzyskać status inwestycji celu publicznego, co wiąże się z szeregiem przepisów prawnych, umożliwiających ich szybką realizację. Powyższe projekty mają często charakter liniowy. Instalacje składające się na daną inwestycję (na przykład: drogi, sieci przesyłowe czy wały przeciwpowodziowe) przebiegają przez dziesiątki, a nawet setki kilometrów terenów należących do różnych podmiotów prawnych, w większości do prywatnych właścicieli. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją danej inwestycji celu publicznego uzależnione jest wtedy od uzgodnienia trasy jej przebiegu z właścicielami terenów. W takiej sytuacji nierzadko dochodzi do konfliktu pomiędzy podmiotem realizującym inwestycję, a osobami, od których stanowiska zależy jej realizacja. Konflikty mogą mieć różne podłoże, począwszy od aspektów czysto finansowych, związanych z rekompensatami za straty w mieniu ruchomym czy też z ustanowieniem 1 Por.: Program Budowy Dróg Krajowych na lata , materiały Ministerstwa Infrastruktury, [w:] 1

2 służebności związanej z inwestycją, aż po kwestie związane z obawami o bezpieczeństwo danej inwestycji lub też z wyznawaniem zasady o nienaruszalności prywatnej ziemi, bez względu na cel działania. Ponieważ uzyskanie wymaganej zgody często może wydawać się niemożliwe, a planowana inwestycja dobra wspólnego ma bardzo wysoki priorytet, ustawodawca niejednokrotnie decyduje się na uchwalenie stosownej specustawy. Upraszcza ona formalny aspekt rokowań z prywatnymi właścicielami i daje możliwość terminowego przeprowadzenie inwestycji, w oparciu o procedury i narzędzia prawne. Rozwiązanie opierające się na możliwościach, jakie daje specustawa, przy powierzchownym spojrzeniu, wydaje się najszybsze, a także najbardziej skuteczne. Ze względu na status inwestycji, prywatni właściciele, przez których tereny przebiega inwestycja, de facto nie mogą uniemożliwić jej powstania. Niezależnie od ich stanowiska, zastrzeżeń w stosunku do projektu czy też roszczeń z nim związanych, inwestycja celu publicznego jest realizowana. Może się również wydawać, ze specustawa jest rozwiązaniem najoszczędniejszym. Poprzez zunifikowane sposoby wypłacania prywatnym właścicielom odszkodowań, czy ewentualnych wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności, rozwiązanie to - przynajmniej teoretycznie - ogranicza sytuacje, w których zbyt wysokie roszczenia właścicieli powodują konieczność zwiększenia budżetu przeznaczonego na inwestycję. Jednakże koszty, jakie niesie ze sobą wcielenie w życie projektu w taki właśnie sposób, nie ograniczają się jedynie do kwestii finansowych. Okazuje się, że istnieją obszary, które mogą generować inne, trudne do przewidzenia koszty, ciężkie do udźwignięcia w dłuższej perspektywie czasowej. Czy zatem rozwiązania wykorzystujące narzędzia prawne, w tym specustawowe, są w perspektywie długoterminowej opłacalne? Podejście arbitralne Wspomniano już o niewątpliwych zaletach specustawy, umożliwiającej terminowe przeprowadzenie inwestycji i zredukowanie kosztów finansowych związanych z jej realizacją. Należy wziąć jednak pod uwagę także inne aspekty posługiwania się tym narzędziem mogące powodować trudne do rozwiązania problemy. Koszty, jakie rodzi specustawa, można podzielić na dwa rodzaje: społecznoekonomiczne oraz psychologiczne. Skutki społeczno-ekonomiczne dotyczą kwestii formalnych związanych z realizacją inwestycji: począwszy od powstania nieporozumień na linii inwestor-właściciele, a kończąc na skutkach tych konfliktów, czyli na kwestiach związanych z finansami, blokowaniem 2

3 inwestycji, pogorszeniem wizerunku inwestora oraz trudnościami w zakresie przyszłych działań przy współpracy z właścicielami. W sytuacji, kiedy inwestor odpowiedzialny za projekt kompletuje potrzebną dokumentację w sposób typowy dla podejścia arbitralnego, postrzegany jest jako występujący z pozycji siły. Prywatni właściciele nieruchomości przestają mieć prawo do jakiejkolwiek własnej opinii w kwestii inwestycji. Bezwzględnie przebiegnie ona przez ich tereny, na dodatek na narzuconych odgórnie, nienegocjowalnych warunkach. Wśród wspomnainych właścicieli znajdzie się grupa osób, którym taki stan rzeczy nie przeszkadza będzie to jednak niewielki odsetek około 10%. W przypadku pozostałych relacji na linii inwestor prywatny właściciel, dojdzie do sytuacji konfliktu. Spór może dotyczyć kwestii czysto finansowych, kiedy to kwoty mające zostać wypłacone z tytułu odszkodowań lub ustanowienia służebności są niezadowalające dla osób prywatnych. Nie jest to jednak jedyny typ sytuacji konfliktowej, jaki pojawia się w tym kontekście. Konflikt może dotyczyć także kwestii ideologicznych, przekonań właścicieli związanych z potrzebą przeprowadzenia i sposobem realizacji inwestycji lub nawet postrzeganiem inwestycji jako niebezpiecznej. Często również spór może być związany z oporem, który rodzi się w ludziach, kiedy odgórnie próbuje się im narzucić jakieś decyzje. W sytuacji posługiwania się narzędziami gwarantowanymi przez specustawę, właściwie żadna z powyższych sytuacji konfliktowych nie zostaje rozwiązana, ani nawet załagodzona. Cała procedura odbywa się w sposób formalny, z pominięciem jakichkolwiek uzgodnień z drugą prywatną stroną. Dlatego też, nawet po przeprowadzeniu całej inwestycji, konsekwencje tego typu sytuacji utrzymują się bardzo długo, nierzadko nawet przez dziesiątki lat. Następstwa nierozwiązanych sytuacji konfliktowych ujawniają się już podczas pierwszych prac związanych z danym przedsięwzięciem. Cała inwestycja postrzegana jest bardzo negatywnie. Osoby prywatne, niezadowolone ze sposobu, w jaki rozwiązuje się kwestie formalne, przyjmują postawę utrudniającą. Wiąże się to z jednej strony z szerzeniem nieprzychylnej opinii o całym przedsięwzięciu, z drugiej zaś z działaniami, które mogą mieć na celu jej utrudnienie. Częstym sposobem postępowania, skierowanym przeciwko inwestorowi, jest w takich wypadkach wszczęcie trybu odwoławczego od narzuconych odgórnie decyzji. Odwołania mogą wydłużyć kwestie formalne, nawet mimo uprawnień inwestora, jakie wynikają z zapisów specustawy. Inną formą oporu jest organizowanie protestów o charakterze jednostkowym lub nawet grupowym, kiedy osoby negatywnie nastawione do inwestycji zrzeszają się, dzięki czemu mogą wielopłaszczyznowo działać na niekorzyść inwestycji. W skrajnych sytuacjach protesty natury formalnej i odwoławczej przyjmują formę aktywnego działania, uniemożliwiającego fizyczne przeprowadzenie inwestycji. To zaś generuje znaczne koszty, związane z wydłużeniem się działań oraz oddaleniem terminu zakończenia realizacji i jest powodem zaogniania się sporu. Tak przedstawiają się koszty bieżące powyższe formy oporu mają bowiem miejsce w trakcie realizowania inwestycji. Nie należy jednak przy tym pomijać kosztów 3

4 długofalowych. Wiążą się one przede wszystkim z negatywną postawą w stosunku do inwestora, który w formalny sposób niejako narzucił inwestycję prywatnym właścicielom, stąd też często jest on postrzegany nawet jako wróg. Podmiot mający tak złą opinię wśród osób, przez których tereny przebiega jego inwestycja, nie może liczyć na jakąkolwiek przychylność z ich strony. A zdarzają się sytuacje, kiedy właśnie dobre relacje z drugą stroną są niezbędne do zrealizowania istotnych działań. Przykładem mogą być prace naprawcze lub konserwacyjne w ramach już istniejącej infrastruktury, które wymagają zgody właścicieli na wjazd na ich teren. Często również potrzebne są konsultacje z ludźmi, którzy przez znakomitą znajomość własnych ziem, są niezwykle istotnym źródłem informacji (na przykład w sytuacji reagowania na zagrożenia). Nieprzychylność osób prywatnych wiąże się także z niechęcią do nowych projektów. Podmiot realizujący inwestycję celu publicznego, która objęta jest specustawą, może w przyszłości planować kolejne działania, które jednak nie będą traktowana preferencyjnie przez ustawodawcę. W przypadku, kiedy inwestor wcześniej zniechęcił już do siebie prywatnych właścicieli, niezmiernie trudno będzie mu uzyskać zgodę na realizację nowego przedsięwzięcia na ich terenach. Może okazać się to w przyszłości niezwykle kosztowne, gdyż trzeba będzie zadbać o poprawę wizerunku, a także sprostać roszczeniom, które w przypadku osób niezadowolonych, mogą osiągać wartości zaporowe, niemożliwe do realizacji. Drugą grupą konsekwencji, jakie rodzi podejście związane z zastosowaniem specustawy, są koszty psychologiczne. Opisany powyżej mechanizm powstawania konsekwencji społeczno-ekonomicznych, rozpoczynający się od konfliktu na linii inwestorwłaściciel nieruchomości, jest nieodłącznie związany z rodzącymi się po obu stronach negatywnymi emocjami. Z jednej strony znajdują się właściciele, postawieni w sytuacji bez wyjścia, bez możliwości wyboru i jakiegokolwiek wpływu na realizowaną inwestycję. Ich opór wiąże się z silnym przeżywaniem stresu, złości oraz lęku. Te emocje wynikają z poczucia niemocy i bezradności. Są zupełnie naturalne w sytuacji rozwiązań narzuconych odgórnie, ograniczających swobodę osób, które przecież są właścicielami terenów, przez które przebiegać ma inwestycja, a jednak wszelkie decyzje zapadają bez ich udziału. Opisane emocje wzmacniają i eskalują istniejący konflikt. To zaś prowadzi do kolejnych negatywnych odczuć. Powstaje mechanizm podobny do błędnego koła, kiedy postępujący rozłam doprowadza do coraz mocniejszego pogłębienia negatywnych emocji. Dlatego tak trudno później naprawić zaistniałe w ten sposób trudne sytuacje. Z drugiej strony, emocje rodzą się również po stronie osób występujących z ramienia inwestora. Sytuacje konfliktowe dla nikogo nie są łatwe i warto mieć na uwadze, że niezależnie od charakteru i argumentów posiadanych przez osoby zaangażowane w konflikt, każda jego strona ponosi jego negatywne konsekwencje. Co istotne, podejmowanie decyzji w obliczu przeżywania negatywnych stanów emocjonalnych nierzadko przybiera charakter irracjonalny, działania stają się nieprzemyślane, przez co rośnie możliwość popełnienia błędu a to kolejny krok w stronę pogłębienia sytuacji kryzysowej. 4

5 Zarówno z perspektywy społecznej jak i psychologicznej, sięgnięcie po narzędzia specustawy, powinno być jednym z ostatnich etapów w procesie rozwiązywanie konfliktu. Używając go już na samym początku, pomija się bardzo ważne działania, które mogłyby doprowadzić do zupełnie innego rozwoju wypadków, bardziej korzystnego zarówno dla inwestora jak i właścicieli. Wcześniejsze etapy wiążą się przede wszystkim z prowadzeniem indywidualnych rozmów z właścicielami, mających na celu zdiagnozowanie ich stanowiska, rozpoznanie potrzeb oraz próbę znalezienia płaszczyzny porozumienia. Sięganie w pierwszej kolejności po narzędzie ostateczne, zakładające arbitralne rozstrzygnięcia, wiąże się z przeświadczeniem, że niemożliwym jest osiągnięcie porozumienia z właścicielami na drodze prowadzenia rozmów i negocjacji. Z góry zakłada się, że właściciele będą negatywnie nastawieni do inwestycji, a ich roszczenia okażą się niemożliwe do zrealizowania. Czy jednak rzeczywiście kompromis jest tak trudny do osiągnięcia? Dlaczego nie spróbować rozwiązania, którego koszty, co zostanie pokazane w dalszej części, mogą okazać się mniejsze, a korzyści z niego wynikające długofalowe? Alternatywa dla rozwiązań arbitralnych: podejście innowacyjno-integracyjne W latach grupa osób specjalizujących się dziedzinie negocjacji i rozwiązywania konfliktów, wzięła udział w projekcie mającym na celu wsparcie prac związanych z rozbudową polskiej infrastruktury energetycznej. Działania polegały na zebraniu potrzebnej dokumentacji, w tym między innymi na uzgadnianiu warunków pozyskania terenów pod planowane inwestycje celu publicznego. Prace w ramach opisywanego projektu zakładały opracowanie strategii prowadzenia rozmów i utworzenie teamów negocjacyjnych. Zespoły te uczestniczyły w serii szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji prowadzenia rozmów negocjacyjnych, uzyskiwania zamierzonych celów i ewentualnego rozwiązywania konfliktów. Podejście innowacyjno-integracyjne, opracowanie dla potrzeb tego projektu, zakładało przede wszystkim współpracę w właścicielami gruntów, przez których tereny przebiegać miały inwestycje energetyczne. Współpraca zorientowana była na proces, a nie na pojedyncze działanie. Założono, że kontakt z właścicielami przebiegać będzie kilkuetapowo, zgodnie z zaplanowanym schematem. Podstawowym założeniem był osobisty kontakt z właścicielami. Co bardzo istotne każdy kontakt był zindywidualizowany, uwzględniał sytuację, potrzeby i stanowisko rozmówcy. Wszystkie przypadki analizowano i traktowano osobno. Stosowano odrębne strategie negocjacyjne, uzależnione od charakteru relacji. Kolejne rozmowy z właścicielami, którzy nie wyrazili zgody na inwestycję, miały za zadanie przybliżenie ich stanowiska do warunków proponowanych przez inwestora zarówno finansowych jak i związanych z fizycznym wykonaniem projektu. Wszelkie sytuacje sporne były rozwiązywane na bieżąco, w porozumieniu z inwestorem, przy uwzględnieniu interesów wszystkich stron. W trakcie 5

6 prowadzonych działań występowały również liczne sytuacje konfliktowe, zarówno oporu indywidualnego, jak i grupowego. Dzięki kilkuetapowym działaniom, bazującym na dobrym kontakcie z właścicielami, w znacznej mierze znalazły one rozwiązanie. Jednocześnie unikano form nacisku związanego z zapleczem prawnym. Nie wykorzystywano opisywanych wcześniej arbitralnych rozwiązań systemowych. Prowadzone działania zmierzały do osiągnięcia zgody poprzez kompromis nie zaś rozstrzygnięcia siłowe. Analiza wyników podejścia innowacyjno-integratywnego potwierdziła zasadność jego stosowania. Przewidywano, że taki sposób działania przyczyni się do większej liczby uzyskanych zgód niż w przypadku podejścia polegającego na odgórnym narzuceniu decyzji lokalizacyjnych. Spośród 950 prywatnych właścicieli, z którymi podjęto rozmowy, z 75,5% wspomnianej grupy osiągnięto porozumienie, czyli uzyskano zgodę na przeprowadzenie inwestycji przez ich teren. Wcześniejsze działania inwestora w ramach tego samego projektu, nie wykorzystujące podejścia innowacyjno-integracyjnego, legitymowały się skutecznością zaledwie w 10,5% przypadków (kontaktowano się wówczas z 200 właścicielami, bez wsparcia specjalistów wspomagających proces uzgadniania lokalizacji inwestycji). Porównanie modeli Przytoczone wyniki świadczą o skuteczności proponowanego modelu innowacyjnointegracyjnego. Wieloetapowy kontakt, opierający się na współpracy i chęci osiągnięcia porozumienia, okazuje się o wiele bardziej efektywny od kontaktu formalnego, odgórnie narzucającego decyzje inwestora. Korzyści, jakie wynikają ze stosowania modelu innowacyjno-integracyjnego, można podzielić na trzy rodzaje. Pierwsze z nich dotyczą inwestora (warto w tym miejscu nadmienić, ze w przypadku inwestycji celu publicznego inwestorem nierzadko jest całe społeczeństwo, w którego imieniu występuje Spółka Akcyjna Skarbu Państwa). Przede wszystkim, poprzez indywidualne i partnerskie traktowanie właścicieli, inwestor zyskuje ich przychylność. W sytuacji osiągnięcia porozumienia, które zadowala obie strony, unika się negatywnego ustosunkowania właścicieli do projektu oraz realizującego go podmiotu. Można się zastanawiać, czy koszty poniesione na prowadzenie indywidualnych rozmów i rozwiązywanie trudnych sytuacji nie są za wysokie. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że rozwiązywanie konfliktów już w zarodku, pozwala uniknąć dodatkowych nakładów czasowych i finansowych, jakie trzeba ponieść w momencie, gdy sytuacja konfliktowa jest już na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą realizację inwestycji. Takie nakłady wielokrotnie przewyższają fundusze inwestowane przy wdrażaniu modelu innowacyjno-integratywnego (należy podkreślić, że koszty indywidualnych ustaleń w proponowanym modelu stanowią zwykle niewielki procent budżetu przeznaczonego na inwestycję). Posługując się kolokwializmem, można powiedzieć, że rozwiązanie sytuacji raz, 6

7 a dobrze, zapobiega konieczności powtarzania niektórych działań i podejmowania dodatkowych aktywności, które, przy odpowiednim podejściu, nie są potrzebne. Strategia innowacyjno-integratywna to także długofalowe korzyści dla inwestora, polegające na możliwości osiągania porozumienia w sytuacji ustalania zasad ewentualnych prac konserwacyjnych przy istniejących inwestycjach lub przy realizacji nowych przedsięwzięć na tych samych terenach. Sam inwestor postrzegany jest jako rzetelny i godny zaufania, jest firmą, która postępuje fair w stosunku do ludzi. Druga grupa korzyści dotyczy właścicieli. Przy stosowaniu modelu innowacyjnointeraktywnego mają oni wpływ i kontrolę nad tym, co dzieje się na ich terenach. Zawarcie porozumienia daje im satysfakcjonujące warunki, zarówno finansowe, jak i formalne, związane z prowadzeniem prac. Co bardzo istotne, właściciele ponoszą niższe koszty psychologiczne, niż wtedy, gdy inwestycja narzucona zostaje im przez specustawę i nie mają możliwości wpłynięcia na zaistniałą sytuację, czego rezultatem są konflikty i opór. Co więcej, niejednokrotnie właściciele stając się stróżami efektywności realizowanej inwestycji na swoim terenie i aktywnie wspierają inwestora. Proponowane podejście zapobiega narastaniu negatywnych emocji, oferuje rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. Trzecia grupa korzyści to te, które odnosimy my, czyli społeczeństwo. Inwestycje celu publicznego realizowane są dla szerokich grup społecznych. Przy zastosowaniu podejścia innowacyjno-interaktywnego rośnie prawdopodobieństwo terminowo i rzetelnie przeprowadzonych inwestycji, cieszących się poparciem regionu, w którym powstają. To zaś może pozwolić na ograniczenie nakładów finansowych i czasowych, a także sprzyjać rozwojowi dalszych inwestycji, niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania kraju. Ostatnią kwestią, jaką warto poruszyć, jest ogólne charakter obu modeli. Model arbitralny, to w pewnym sensie strategia działania doraźnego. Używanie narzędzi gwarantowanych przez specustawę, pozwala na relatywnie szybkie ominięcie potencjalnie trudnych sytuacji, jednak długofalowe konsekwencje takiego działania mogą przewyższyć zyski, jakie ono przynosi. Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w dobre relacje z właścicielami i nakładem indywidualnego prowadzenia rozmów oraz osiągania porozumienia, zyskać naprawdę wiele w perspektywie długoterminowej. Spojrzenie na kwestie inwestycji w kategoriach długoterminowych, mogłoby sprawić, że ich realizacja stałaby się o wiele łatwiejsza, tańsza i wymagałaby mniejszych nakładów czasowych. Nasuwa się proste porównanie: co bardziej się opłaca ciągłe łatanie położonej niskim kosztem drogi, w której nieustannie robią się dziury, czy też zbudowanie trwałej drogi na lata, z której korzystać będziemy wszyscy? Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić skuteczność podejścia innowacyjnointegratywnego. Pozytywne doświadczenia wyniesione z działań opartych na tej strategii mocno przekonują do zasadności jej stosowania. Podejście innowacyjno-integratywne to swoista nowoczesna technologia w dziedzinie uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego, która sprawdziła się w praktyce, warta uwagi w planowaniu przyszłych działań. 7

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów!

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Czym jest mediacja? Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Jest

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Drogi Nauczycielu! 1. Czym jest mediacja? 2. Procedura mediacji 3.

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG PROCESU. Ryzyka projektu. Postępowa nie z ryzykiem. Omówienie kontekstu B-K Słabe i mocne strony B-K Szanse i zagrożenia

PRZEBIEG PROCESU. Ryzyka projektu. Postępowa nie z ryzykiem. Omówienie kontekstu B-K Słabe i mocne strony B-K Szanse i zagrożenia STRUKTURA WARSZTATU Omówienie metody oceny ryzyka dla II cyklu projektu BENCHMARKING KONTYNUACJA Omówienie kontekstu Analiza SWOT dla projektu BENCHMARKING-KONTYNUACJA Zdefiniowanie ryzyk dla II cyklu

Bardziej szczegółowo

Jakie błędy popełniają najczęściej beneficjenci w procedurze oceny oddziaływania na środowisko?

Jakie błędy popełniają najczęściej beneficjenci w procedurze oceny oddziaływania na środowisko? Jakie błędy popełniają najczęściej beneficjenci w procedurze oceny oddziaływania na środowisko? Realizacja inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej nakłada na potencjalnych beneficjentów wiele obowiązków

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP Czy menedżer może być dobrym właścicielem? Dokument przygotowany przez AVALLON Sp. z o.o. Specjalistyczny podmiot działający w obszarze wykupów menedżerskich

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym Ryszard Kowalski Nadmierne ryzyko i koszty inwestycyjnego procesu budowlanego w Polsce są konsekwencją regulacji, postaw społecznych i niskich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 Plan prelekcji Wprowadzenie: konflikt jako zjawisko społeczne, konsument

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie interesów podwykonawcy. w umowie o roboty budowlane

Zabezpieczenie interesów podwykonawcy. w umowie o roboty budowlane Zabezpieczenie interesów podwykonawcy w umowie o roboty budowlane Pozycja podwykonawcy w umowie o roboty budowlane to wyjątkowo złożone zagadnienie. Podwykonawca wydaje się być podmiotem będącym niejako

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW Dlaczego proste rzeczy są takie trudne i rzadko udaje się je w pełni zrealizować 1 Plan wystąpienia Powody,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Komisja Nadzoru Finansowego 1 Spółka powinna posiadać

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA DLA KAŻDEGO. - poradnik

MEDIACJA DLA KAŻDEGO. - poradnik MEDIACJA DLA KAŻDEGO - poradnik Czym jest mediacja? Mediacja należy do coraz bardziej rozpowszechnionych i promowanych form polubownego rozwiązywania sporów. Jest szybsza niż postępowanie sądowe, niedroga

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209)

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) Warszawa, 7 września 2009 r. Opinia dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) 1. Streszczenie 1) Projektowana ustawa zawiera przepisy mające

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kreatywny dialog czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody

Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody 1 Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning process Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta oszacuj koszty i swoje szanse w procesie

Nasza oferta oszacuj koszty i swoje szanse w procesie kruczek.co Nasza oferta oszacuj koszty i swoje szanse w procesie 0 Nasz cel Obawiasz się skierować swoją sprawę na drogę sądową? Nie wiesz czego się spodziewać w związku z potencjalnym postępowaniem? Martwisz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich

Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich Komunikacja Komunikacja jest fundamentalną kompetencją trenerską, bez której niemożliwa jest skuteczność w szkoleniu. Następujące cztery czynniki

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów trener: Alicja Buczak - Zapart 1 KONFLIKT Konflikt jest powszechnym zjawiskiem społecznym. Tworzą go ludzie. Jego pojawienie się lub nie zależy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji Konferencja: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji Warszawa, 19 września 2014r. Cele konferencji: Upowszechnianie wiedzy o znaczeniu wczesnego wspomagania dla rozwoju małego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy negocjatora. Wydział Psychologów Policyjnych KGP

Stres w pracy negocjatora. Wydział Psychologów Policyjnych KGP Stres w pracy negocjatora Rozwiązania przyjęte w zakresie korzystania z psychologa konsultanta konkretny psycholog przypisany do zespołu osoby pełniące dyżur telefoniczny w danej jednostce powoływana konkretna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI LUTY 2012 OCENIANE KOMPETENCJE KOMPETENCJA OPIS WYMAGANEGO POZIOMU Poziom oczekiwany ANALIZA/ SYNTEZA Rozpatruje sytuacje problemowe

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw.

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw. IGSMiE PAN dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw. Identyfikacja problemów społecznych związanych z prowadzeniem robót geologicznych oraz uruchamianiem i prowadzeniem eksploatacji kopalin,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Wydano na licencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu 1 Warunkiem skutecznego uczenia się jest dobrowolność i świadomość celów podejmowanych działań, dlatego bardzo istotną kwestią, na którą kursanci

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN.

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN. załącznik do zarządzenia Nr 507/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r. REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU

Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU tomasz.peciakowski@kul.pl MGR TOMASZ PECIAKOWSKI KONFLIKT INTERESÓW interes motyw pobudzający ludzkie działania, wartość, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy Opis Obserwując innych wokół nas, czasami odnosimy wrażenie, że niektóre osoby osiągają sukcesy bez wysiłku, są zawsze zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo