Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty"

Transkrypt

1 Proces uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego różne podejścia, różne efekty Autor: Jakub Tabaczek - Konsultant HR Projekt s.c. Wstępniak Praktyka szybkiego rozwiązywania problemów związanych z powstawaniem inwestycji celu publicznego przy pomocy specustaw, często może generować większe koszty, niż stosowanie podejścia ukierunkowanego na ludzi, od stanowiska których zależy powstanie inwestycji. Artykuł traktuje o próbie praktycznego zastosowanie podejścia integratwyno-innowacyjnego podczas realizacji projektu wspierania inwestycji rozbudowy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne. Wstęp Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować w Polsce wzmożoną aktywność gospodarczą. Wiąże się ona z rozszerzeniem działań w zakresie realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym w znacznym stopniu z rozbudową infrastruktury (W latach rząd przeznaczył 121 mld zł na budowę dróg i autostrad. Dla porównania, w 2007 roku, wydano na ten cel ok. 9 mld złotych 1 ). Znaczna część opisywanych inwestycji ma na celu zaopatrywanie ludności w surowce, usprawnienie transportu czy zagwarantowanie bezpieczeństwa, przez co jest niezwykle istotna z punktu widzenia społeczności lokalnych, a nierzadko także całego Państwa. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają szansę uzyskać status inwestycji celu publicznego, co wiąże się z szeregiem przepisów prawnych, umożliwiających ich szybką realizację. Powyższe projekty mają często charakter liniowy. Instalacje składające się na daną inwestycję (na przykład: drogi, sieci przesyłowe czy wały przeciwpowodziowe) przebiegają przez dziesiątki, a nawet setki kilometrów terenów należących do różnych podmiotów prawnych, w większości do prywatnych właścicieli. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją danej inwestycji celu publicznego uzależnione jest wtedy od uzgodnienia trasy jej przebiegu z właścicielami terenów. W takiej sytuacji nierzadko dochodzi do konfliktu pomiędzy podmiotem realizującym inwestycję, a osobami, od których stanowiska zależy jej realizacja. Konflikty mogą mieć różne podłoże, począwszy od aspektów czysto finansowych, związanych z rekompensatami za straty w mieniu ruchomym czy też z ustanowieniem 1 Por.: Program Budowy Dróg Krajowych na lata , materiały Ministerstwa Infrastruktury, [w:] 1

2 służebności związanej z inwestycją, aż po kwestie związane z obawami o bezpieczeństwo danej inwestycji lub też z wyznawaniem zasady o nienaruszalności prywatnej ziemi, bez względu na cel działania. Ponieważ uzyskanie wymaganej zgody często może wydawać się niemożliwe, a planowana inwestycja dobra wspólnego ma bardzo wysoki priorytet, ustawodawca niejednokrotnie decyduje się na uchwalenie stosownej specustawy. Upraszcza ona formalny aspekt rokowań z prywatnymi właścicielami i daje możliwość terminowego przeprowadzenie inwestycji, w oparciu o procedury i narzędzia prawne. Rozwiązanie opierające się na możliwościach, jakie daje specustawa, przy powierzchownym spojrzeniu, wydaje się najszybsze, a także najbardziej skuteczne. Ze względu na status inwestycji, prywatni właściciele, przez których tereny przebiega inwestycja, de facto nie mogą uniemożliwić jej powstania. Niezależnie od ich stanowiska, zastrzeżeń w stosunku do projektu czy też roszczeń z nim związanych, inwestycja celu publicznego jest realizowana. Może się również wydawać, ze specustawa jest rozwiązaniem najoszczędniejszym. Poprzez zunifikowane sposoby wypłacania prywatnym właścicielom odszkodowań, czy ewentualnych wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności, rozwiązanie to - przynajmniej teoretycznie - ogranicza sytuacje, w których zbyt wysokie roszczenia właścicieli powodują konieczność zwiększenia budżetu przeznaczonego na inwestycję. Jednakże koszty, jakie niesie ze sobą wcielenie w życie projektu w taki właśnie sposób, nie ograniczają się jedynie do kwestii finansowych. Okazuje się, że istnieją obszary, które mogą generować inne, trudne do przewidzenia koszty, ciężkie do udźwignięcia w dłuższej perspektywie czasowej. Czy zatem rozwiązania wykorzystujące narzędzia prawne, w tym specustawowe, są w perspektywie długoterminowej opłacalne? Podejście arbitralne Wspomniano już o niewątpliwych zaletach specustawy, umożliwiającej terminowe przeprowadzenie inwestycji i zredukowanie kosztów finansowych związanych z jej realizacją. Należy wziąć jednak pod uwagę także inne aspekty posługiwania się tym narzędziem mogące powodować trudne do rozwiązania problemy. Koszty, jakie rodzi specustawa, można podzielić na dwa rodzaje: społecznoekonomiczne oraz psychologiczne. Skutki społeczno-ekonomiczne dotyczą kwestii formalnych związanych z realizacją inwestycji: począwszy od powstania nieporozumień na linii inwestor-właściciele, a kończąc na skutkach tych konfliktów, czyli na kwestiach związanych z finansami, blokowaniem 2

3 inwestycji, pogorszeniem wizerunku inwestora oraz trudnościami w zakresie przyszłych działań przy współpracy z właścicielami. W sytuacji, kiedy inwestor odpowiedzialny za projekt kompletuje potrzebną dokumentację w sposób typowy dla podejścia arbitralnego, postrzegany jest jako występujący z pozycji siły. Prywatni właściciele nieruchomości przestają mieć prawo do jakiejkolwiek własnej opinii w kwestii inwestycji. Bezwzględnie przebiegnie ona przez ich tereny, na dodatek na narzuconych odgórnie, nienegocjowalnych warunkach. Wśród wspomnainych właścicieli znajdzie się grupa osób, którym taki stan rzeczy nie przeszkadza będzie to jednak niewielki odsetek około 10%. W przypadku pozostałych relacji na linii inwestor prywatny właściciel, dojdzie do sytuacji konfliktu. Spór może dotyczyć kwestii czysto finansowych, kiedy to kwoty mające zostać wypłacone z tytułu odszkodowań lub ustanowienia służebności są niezadowalające dla osób prywatnych. Nie jest to jednak jedyny typ sytuacji konfliktowej, jaki pojawia się w tym kontekście. Konflikt może dotyczyć także kwestii ideologicznych, przekonań właścicieli związanych z potrzebą przeprowadzenia i sposobem realizacji inwestycji lub nawet postrzeganiem inwestycji jako niebezpiecznej. Często również spór może być związany z oporem, który rodzi się w ludziach, kiedy odgórnie próbuje się im narzucić jakieś decyzje. W sytuacji posługiwania się narzędziami gwarantowanymi przez specustawę, właściwie żadna z powyższych sytuacji konfliktowych nie zostaje rozwiązana, ani nawet załagodzona. Cała procedura odbywa się w sposób formalny, z pominięciem jakichkolwiek uzgodnień z drugą prywatną stroną. Dlatego też, nawet po przeprowadzeniu całej inwestycji, konsekwencje tego typu sytuacji utrzymują się bardzo długo, nierzadko nawet przez dziesiątki lat. Następstwa nierozwiązanych sytuacji konfliktowych ujawniają się już podczas pierwszych prac związanych z danym przedsięwzięciem. Cała inwestycja postrzegana jest bardzo negatywnie. Osoby prywatne, niezadowolone ze sposobu, w jaki rozwiązuje się kwestie formalne, przyjmują postawę utrudniającą. Wiąże się to z jednej strony z szerzeniem nieprzychylnej opinii o całym przedsięwzięciu, z drugiej zaś z działaniami, które mogą mieć na celu jej utrudnienie. Częstym sposobem postępowania, skierowanym przeciwko inwestorowi, jest w takich wypadkach wszczęcie trybu odwoławczego od narzuconych odgórnie decyzji. Odwołania mogą wydłużyć kwestie formalne, nawet mimo uprawnień inwestora, jakie wynikają z zapisów specustawy. Inną formą oporu jest organizowanie protestów o charakterze jednostkowym lub nawet grupowym, kiedy osoby negatywnie nastawione do inwestycji zrzeszają się, dzięki czemu mogą wielopłaszczyznowo działać na niekorzyść inwestycji. W skrajnych sytuacjach protesty natury formalnej i odwoławczej przyjmują formę aktywnego działania, uniemożliwiającego fizyczne przeprowadzenie inwestycji. To zaś generuje znaczne koszty, związane z wydłużeniem się działań oraz oddaleniem terminu zakończenia realizacji i jest powodem zaogniania się sporu. Tak przedstawiają się koszty bieżące powyższe formy oporu mają bowiem miejsce w trakcie realizowania inwestycji. Nie należy jednak przy tym pomijać kosztów 3

4 długofalowych. Wiążą się one przede wszystkim z negatywną postawą w stosunku do inwestora, który w formalny sposób niejako narzucił inwestycję prywatnym właścicielom, stąd też często jest on postrzegany nawet jako wróg. Podmiot mający tak złą opinię wśród osób, przez których tereny przebiega jego inwestycja, nie może liczyć na jakąkolwiek przychylność z ich strony. A zdarzają się sytuacje, kiedy właśnie dobre relacje z drugą stroną są niezbędne do zrealizowania istotnych działań. Przykładem mogą być prace naprawcze lub konserwacyjne w ramach już istniejącej infrastruktury, które wymagają zgody właścicieli na wjazd na ich teren. Często również potrzebne są konsultacje z ludźmi, którzy przez znakomitą znajomość własnych ziem, są niezwykle istotnym źródłem informacji (na przykład w sytuacji reagowania na zagrożenia). Nieprzychylność osób prywatnych wiąże się także z niechęcią do nowych projektów. Podmiot realizujący inwestycję celu publicznego, która objęta jest specustawą, może w przyszłości planować kolejne działania, które jednak nie będą traktowana preferencyjnie przez ustawodawcę. W przypadku, kiedy inwestor wcześniej zniechęcił już do siebie prywatnych właścicieli, niezmiernie trudno będzie mu uzyskać zgodę na realizację nowego przedsięwzięcia na ich terenach. Może okazać się to w przyszłości niezwykle kosztowne, gdyż trzeba będzie zadbać o poprawę wizerunku, a także sprostać roszczeniom, które w przypadku osób niezadowolonych, mogą osiągać wartości zaporowe, niemożliwe do realizacji. Drugą grupą konsekwencji, jakie rodzi podejście związane z zastosowaniem specustawy, są koszty psychologiczne. Opisany powyżej mechanizm powstawania konsekwencji społeczno-ekonomicznych, rozpoczynający się od konfliktu na linii inwestorwłaściciel nieruchomości, jest nieodłącznie związany z rodzącymi się po obu stronach negatywnymi emocjami. Z jednej strony znajdują się właściciele, postawieni w sytuacji bez wyjścia, bez możliwości wyboru i jakiegokolwiek wpływu na realizowaną inwestycję. Ich opór wiąże się z silnym przeżywaniem stresu, złości oraz lęku. Te emocje wynikają z poczucia niemocy i bezradności. Są zupełnie naturalne w sytuacji rozwiązań narzuconych odgórnie, ograniczających swobodę osób, które przecież są właścicielami terenów, przez które przebiegać ma inwestycja, a jednak wszelkie decyzje zapadają bez ich udziału. Opisane emocje wzmacniają i eskalują istniejący konflikt. To zaś prowadzi do kolejnych negatywnych odczuć. Powstaje mechanizm podobny do błędnego koła, kiedy postępujący rozłam doprowadza do coraz mocniejszego pogłębienia negatywnych emocji. Dlatego tak trudno później naprawić zaistniałe w ten sposób trudne sytuacje. Z drugiej strony, emocje rodzą się również po stronie osób występujących z ramienia inwestora. Sytuacje konfliktowe dla nikogo nie są łatwe i warto mieć na uwadze, że niezależnie od charakteru i argumentów posiadanych przez osoby zaangażowane w konflikt, każda jego strona ponosi jego negatywne konsekwencje. Co istotne, podejmowanie decyzji w obliczu przeżywania negatywnych stanów emocjonalnych nierzadko przybiera charakter irracjonalny, działania stają się nieprzemyślane, przez co rośnie możliwość popełnienia błędu a to kolejny krok w stronę pogłębienia sytuacji kryzysowej. 4

5 Zarówno z perspektywy społecznej jak i psychologicznej, sięgnięcie po narzędzia specustawy, powinno być jednym z ostatnich etapów w procesie rozwiązywanie konfliktu. Używając go już na samym początku, pomija się bardzo ważne działania, które mogłyby doprowadzić do zupełnie innego rozwoju wypadków, bardziej korzystnego zarówno dla inwestora jak i właścicieli. Wcześniejsze etapy wiążą się przede wszystkim z prowadzeniem indywidualnych rozmów z właścicielami, mających na celu zdiagnozowanie ich stanowiska, rozpoznanie potrzeb oraz próbę znalezienia płaszczyzny porozumienia. Sięganie w pierwszej kolejności po narzędzie ostateczne, zakładające arbitralne rozstrzygnięcia, wiąże się z przeświadczeniem, że niemożliwym jest osiągnięcie porozumienia z właścicielami na drodze prowadzenia rozmów i negocjacji. Z góry zakłada się, że właściciele będą negatywnie nastawieni do inwestycji, a ich roszczenia okażą się niemożliwe do zrealizowania. Czy jednak rzeczywiście kompromis jest tak trudny do osiągnięcia? Dlaczego nie spróbować rozwiązania, którego koszty, co zostanie pokazane w dalszej części, mogą okazać się mniejsze, a korzyści z niego wynikające długofalowe? Alternatywa dla rozwiązań arbitralnych: podejście innowacyjno-integracyjne W latach grupa osób specjalizujących się dziedzinie negocjacji i rozwiązywania konfliktów, wzięła udział w projekcie mającym na celu wsparcie prac związanych z rozbudową polskiej infrastruktury energetycznej. Działania polegały na zebraniu potrzebnej dokumentacji, w tym między innymi na uzgadnianiu warunków pozyskania terenów pod planowane inwestycje celu publicznego. Prace w ramach opisywanego projektu zakładały opracowanie strategii prowadzenia rozmów i utworzenie teamów negocjacyjnych. Zespoły te uczestniczyły w serii szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji prowadzenia rozmów negocjacyjnych, uzyskiwania zamierzonych celów i ewentualnego rozwiązywania konfliktów. Podejście innowacyjno-integracyjne, opracowanie dla potrzeb tego projektu, zakładało przede wszystkim współpracę w właścicielami gruntów, przez których tereny przebiegać miały inwestycje energetyczne. Współpraca zorientowana była na proces, a nie na pojedyncze działanie. Założono, że kontakt z właścicielami przebiegać będzie kilkuetapowo, zgodnie z zaplanowanym schematem. Podstawowym założeniem był osobisty kontakt z właścicielami. Co bardzo istotne każdy kontakt był zindywidualizowany, uwzględniał sytuację, potrzeby i stanowisko rozmówcy. Wszystkie przypadki analizowano i traktowano osobno. Stosowano odrębne strategie negocjacyjne, uzależnione od charakteru relacji. Kolejne rozmowy z właścicielami, którzy nie wyrazili zgody na inwestycję, miały za zadanie przybliżenie ich stanowiska do warunków proponowanych przez inwestora zarówno finansowych jak i związanych z fizycznym wykonaniem projektu. Wszelkie sytuacje sporne były rozwiązywane na bieżąco, w porozumieniu z inwestorem, przy uwzględnieniu interesów wszystkich stron. W trakcie 5

6 prowadzonych działań występowały również liczne sytuacje konfliktowe, zarówno oporu indywidualnego, jak i grupowego. Dzięki kilkuetapowym działaniom, bazującym na dobrym kontakcie z właścicielami, w znacznej mierze znalazły one rozwiązanie. Jednocześnie unikano form nacisku związanego z zapleczem prawnym. Nie wykorzystywano opisywanych wcześniej arbitralnych rozwiązań systemowych. Prowadzone działania zmierzały do osiągnięcia zgody poprzez kompromis nie zaś rozstrzygnięcia siłowe. Analiza wyników podejścia innowacyjno-integratywnego potwierdziła zasadność jego stosowania. Przewidywano, że taki sposób działania przyczyni się do większej liczby uzyskanych zgód niż w przypadku podejścia polegającego na odgórnym narzuceniu decyzji lokalizacyjnych. Spośród 950 prywatnych właścicieli, z którymi podjęto rozmowy, z 75,5% wspomnianej grupy osiągnięto porozumienie, czyli uzyskano zgodę na przeprowadzenie inwestycji przez ich teren. Wcześniejsze działania inwestora w ramach tego samego projektu, nie wykorzystujące podejścia innowacyjno-integracyjnego, legitymowały się skutecznością zaledwie w 10,5% przypadków (kontaktowano się wówczas z 200 właścicielami, bez wsparcia specjalistów wspomagających proces uzgadniania lokalizacji inwestycji). Porównanie modeli Przytoczone wyniki świadczą o skuteczności proponowanego modelu innowacyjnointegracyjnego. Wieloetapowy kontakt, opierający się na współpracy i chęci osiągnięcia porozumienia, okazuje się o wiele bardziej efektywny od kontaktu formalnego, odgórnie narzucającego decyzje inwestora. Korzyści, jakie wynikają ze stosowania modelu innowacyjno-integracyjnego, można podzielić na trzy rodzaje. Pierwsze z nich dotyczą inwestora (warto w tym miejscu nadmienić, ze w przypadku inwestycji celu publicznego inwestorem nierzadko jest całe społeczeństwo, w którego imieniu występuje Spółka Akcyjna Skarbu Państwa). Przede wszystkim, poprzez indywidualne i partnerskie traktowanie właścicieli, inwestor zyskuje ich przychylność. W sytuacji osiągnięcia porozumienia, które zadowala obie strony, unika się negatywnego ustosunkowania właścicieli do projektu oraz realizującego go podmiotu. Można się zastanawiać, czy koszty poniesione na prowadzenie indywidualnych rozmów i rozwiązywanie trudnych sytuacji nie są za wysokie. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że rozwiązywanie konfliktów już w zarodku, pozwala uniknąć dodatkowych nakładów czasowych i finansowych, jakie trzeba ponieść w momencie, gdy sytuacja konfliktowa jest już na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą realizację inwestycji. Takie nakłady wielokrotnie przewyższają fundusze inwestowane przy wdrażaniu modelu innowacyjno-integratywnego (należy podkreślić, że koszty indywidualnych ustaleń w proponowanym modelu stanowią zwykle niewielki procent budżetu przeznaczonego na inwestycję). Posługując się kolokwializmem, można powiedzieć, że rozwiązanie sytuacji raz, 6

7 a dobrze, zapobiega konieczności powtarzania niektórych działań i podejmowania dodatkowych aktywności, które, przy odpowiednim podejściu, nie są potrzebne. Strategia innowacyjno-integratywna to także długofalowe korzyści dla inwestora, polegające na możliwości osiągania porozumienia w sytuacji ustalania zasad ewentualnych prac konserwacyjnych przy istniejących inwestycjach lub przy realizacji nowych przedsięwzięć na tych samych terenach. Sam inwestor postrzegany jest jako rzetelny i godny zaufania, jest firmą, która postępuje fair w stosunku do ludzi. Druga grupa korzyści dotyczy właścicieli. Przy stosowaniu modelu innowacyjnointeraktywnego mają oni wpływ i kontrolę nad tym, co dzieje się na ich terenach. Zawarcie porozumienia daje im satysfakcjonujące warunki, zarówno finansowe, jak i formalne, związane z prowadzeniem prac. Co bardzo istotne, właściciele ponoszą niższe koszty psychologiczne, niż wtedy, gdy inwestycja narzucona zostaje im przez specustawę i nie mają możliwości wpłynięcia na zaistniałą sytuację, czego rezultatem są konflikty i opór. Co więcej, niejednokrotnie właściciele stając się stróżami efektywności realizowanej inwestycji na swoim terenie i aktywnie wspierają inwestora. Proponowane podejście zapobiega narastaniu negatywnych emocji, oferuje rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. Trzecia grupa korzyści to te, które odnosimy my, czyli społeczeństwo. Inwestycje celu publicznego realizowane są dla szerokich grup społecznych. Przy zastosowaniu podejścia innowacyjno-interaktywnego rośnie prawdopodobieństwo terminowo i rzetelnie przeprowadzonych inwestycji, cieszących się poparciem regionu, w którym powstają. To zaś może pozwolić na ograniczenie nakładów finansowych i czasowych, a także sprzyjać rozwojowi dalszych inwestycji, niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania kraju. Ostatnią kwestią, jaką warto poruszyć, jest ogólne charakter obu modeli. Model arbitralny, to w pewnym sensie strategia działania doraźnego. Używanie narzędzi gwarantowanych przez specustawę, pozwala na relatywnie szybkie ominięcie potencjalnie trudnych sytuacji, jednak długofalowe konsekwencje takiego działania mogą przewyższyć zyski, jakie ono przynosi. Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w dobre relacje z właścicielami i nakładem indywidualnego prowadzenia rozmów oraz osiągania porozumienia, zyskać naprawdę wiele w perspektywie długoterminowej. Spojrzenie na kwestie inwestycji w kategoriach długoterminowych, mogłoby sprawić, że ich realizacja stałaby się o wiele łatwiejsza, tańsza i wymagałaby mniejszych nakładów czasowych. Nasuwa się proste porównanie: co bardziej się opłaca ciągłe łatanie położonej niskim kosztem drogi, w której nieustannie robią się dziury, czy też zbudowanie trwałej drogi na lata, z której korzystać będziemy wszyscy? Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić skuteczność podejścia innowacyjnointegratywnego. Pozytywne doświadczenia wyniesione z działań opartych na tej strategii mocno przekonują do zasadności jej stosowania. Podejście innowacyjno-integratywne to swoista nowoczesna technologia w dziedzinie uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego, która sprawdziła się w praktyce, warta uwagi w planowaniu przyszłych działań. 7

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo