Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO"

Transkrypt

1 Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. technicznych POE ESCO Sp. z o.o. Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Podstawowe informacje dotyczące formuły ESCO Skrót ESCO Energy Saving Company lub Energy Service Company co w obu przypadkach oznacza w wolnym tłumaczeniu firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów. Podstawowe cechy wyróŝniające działanie ESCO od tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji to: - uzyskanie oszczędności energii jako mierzalny i weryfikowalny element przedsięwzięcia stanowiący jeden z podstawowych celów jego realizacji, - kompleksowość usługi wyraŝająca się wykonaniem w ramach jednego przedsięwzięcia /umowy/ całości niezbędnych działań zmierzających do uzyskania celu tj. przygotowanie koncepcji i załoŝeń, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie poszczególnych, przewidzianych do wykonania robót budowlanych, zagwarantowanie finansowania, prowadzenie eksploatacji, konserwacji, prowadzenie cyklicznego rozliczania uzyskanych oszczędności, - podpisana umowa ma charakter umowy o efekt. Firma esco gwarantuje uzyskanie efektu energetycznego lub innego parametru przewidzianego umową, - działalność esco traktowana jest bardziej jako działalność usługowa niŝ inwestycyjna, gdzie wszelkie wykonywane modernizacje są traktowane jako środek do realizacji usługi /uzyskania oszczędności energii/. Sama idea funkcjonowania tego typu jednostek wydaje się być prosta, aczkolwiek trudna w realizacji od strony prawnej i rozliczeniowej. Spółka ESCO inwestuje swoje środki finansowe w majątek klienta poprzez wykonanie inwestycji związanych z obniŝeniem zuŝycia lub/i kosztu wytworzenia energii. Działanie to jest zawsze poparte audytami energetycznymi zawierającymi analizę optymalizującą zalecane środki techniczne dla ograniczenia zuŝycia energii. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych i zmian organizacyjnych rzeczywiste koszty energii u klienta ulegają obniŝeniu w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Klient natomiast zobowiązuje się do ponoszenia ich na niezmienionym, rewaloryzowanym jedynie inflacją, poziomie przez określony okres czasu. Okres ten nazywamy okresem zwrotu nakładów. Jego długość zaleŝy od parametrów techniczno-ekonomicznych poszczególnych projektów, a w szczególności od relacji pomiędzy poniesionymi nakładami a wielkością uzyskanych oszczędności. Firma ESCO przez pierwsze lata odbiera sobie zatem poniesione nakłady inwestycyjne. Spłata inwestycji następuje w ratach, w zaleŝności od zapisów kontraktu, stałych bądź zmiennych. Dopiero po kilku latach klient w pełni zaczyna odczuwać zmniejszenie obciąŝeń finansowych. Istotnym elementem całego procesu jest jednak fakt, Ŝe firma, której gospodarka energetyczna jest usprawniana, od początku nie wydaje własnych środków na jej poprawę. Posiadane środki moŝe inwestować w rozwój, usprawnienia własnej działalności podstawowej, marketing itp. Formułę rozliczeń ilustruje rysunek:

2 Rysunek 00% spodziewanych oszczędności 80% spodziewanych oszczędności ZuŜycie energii oszczęd ności Zapłata esco Zapłata esco ZuŜycie energii ZuŜycie energii Przed projektem W trakcie i po projekcie Praktyka działalności ESCO jest znacznie bardziej skomplikowana niŝ przedstawiony powyŝej wzorzec, poniewaŝ oszczędności /energii/ nie dają się bezpośrednio zarejestrować. Mierzalne jest zuŝycie energii w obiekcie przed projektem i po projekcie. Powstałą oszczędność wylicza się jako róŝnicę pomiędzy tymi wielkościami. Obliczenie jest proste o ile nie występują zmienne z sezonu zimowego na sezon parametry prowadzenia eksploatacji i obliczeń /np. warunki atmosferyczne/ bądź inne niezaleŝne od firmy ESCO czynniki wpływające na wielkość zuŝycia energii u klienta. Czynniki zaleŝne od firmy ESCO -wykonane modernizacje, usprawnienia, -wdroŝone zmiany organizacyjne, -automatyzacja, Czynniki zaleŝne od klienta (nie zaleŝne od ESCO) -prawidłowa eksploatacja obiektu, -rozbudowa, przebudowa obiektu, -zmiana funkcji uŝytkowych budynku, intensywność eksploatacji, -dalsza termomodernizacja (bez udziału ESCO), Czynniki niezaleŝne od stron przedsięwzięcia -warunki atmosferyczne, -inflacja cen nośników energii, Kwintesencją podejścia firmy ESCO do kwestii obliczeń uzyskanych oszczędności jest udzielenie odpowiedzi na pytanie stawiane jeszcze przed przystąpieniem do projektu- Jakie byłoby zuŝycie energii i jakie byłyby koszty związane z jej zakupem w latach następnych, gdyby nie wykonano projektu termo-modernizacyjnego?. Z oczywistych powodów zuŝycie i koszty zakupu energii u klienta wzrastałyby systematycznie z roku na rok z uwagi na: (i) wzrost cen jednostkowych mediów energetycznych, (ii) pogarszający się systematycznie stan techniczny budynków oraz zasilających je urządzeń. Ilustruje to schemat. 2

3 Rysunek 2 00% oszczędności Koszty ogrzewania przed projektem Koszty ogrzewania po projekcie Przed projektem Po projekcie Zakres usług świadczonych w formule ESCO. Ogólnie oferowana usługa polega na racjonalnym zarządzaniu energią lub tylko wybranym rodzajem energii u klienta. Wszelkie działania i modernizacje wykonywane w ramach umowy traktowane są jako środek do realizacji usługi /obniŝenia zuŝycia i kosztu energii/. Kompleksowość usługi wyraŝa się równieŝ w przeanalizowaniu wszystkich moŝliwych elementów związanych z wykorzystaniem energii od spraw organizacyjnych zaczynając. Racjonalne zarządzanie energią obejmuje: (i) opracowanie procedur organizacyjnych zmierzających do obniŝenia zuŝycia energii, (ii) przeprowadzenie optymalnych z ekonomicznego punktu widzenia usprawnień, prac modernizacyjnych i temomodernizacyjnych traktowanych jak środek do realizacji usługi, (iii) przeprowadzanie szkoleń i instruktaŝy dla personelu technicznego i administracji w obiektach klientów mające na celu przekazanie niezbędnej wiedzy i doświadczeń w zarządzaniu energią, (iiii) eksploatację zmodernizowanych bądź zainstalowanych urządzeń w okresie trwania umowy. Powodzenie przedsiębiorstw działających w formule ESCO wynika z wysokiej wiedzy technicznej prezentowanej przez te podmioty, dzięki czemu klient ma gwarancje, Ŝe powierza zadanie we właściwe ręce, a ponadto z faktu, Ŝe po stronie wykonawcy leŝy zapewnienie źródeł finansowania. Na wykonawcy spoczywa zatem cięŝar zabezpieczenia odpowiedniego kredytu, środków pomocowych lub własnych. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe uzyskanie kredytu z banku łączy się zawsze z drobiazgową weryfikacją dokonywaną przez bank, począwszy od oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa działającego w formule ESCO, a skończywszy na ocenie planowanej termomodernizacji. Wobec powyŝszych załoŝeń uznać naleŝy, Ŝe przedsiębiorstwo składające ofertę w formule ESCO, daje gwarancję i bezpieczeństwo rzetelnego wykonania zamówienia, co wynika z pozytywnej weryfikacji banku finansującego. Z uwagi na fakt, Ŝe głównym celem przedsięwzięć ESCO jest uzyskanie oszczędności, często dla finansowania tego typu przedsięwzięcia są wykorzystywane specjalne linie kredytowe (proekologiczne) o niskim oprocentowaniu, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność przyjętego rozwiązania. 3

4 Cykl usługi jest następujący: - przygotowanie wstępnej koncepcji modernizacji uwzględniającej specyficzne wymagania i oczekiwania klienta (bezpłatnie), - podpisanie kontraktu, - wykonanie audytu energetycznego precyzyjnie określającego zakres prac modernizacyjnych i ociepleniowych, osiągnięte efekty oszczędnościowe, okres zwrotu inwestycji, instrukcje energooszczędnego administrowania budynkiem, instrukcje obsługi i szczegółowy opis sytuacji klienta, - przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego poczynając od fazy projektowej poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację modernizacji, dokonanie odbiorów i testów sprawności, - przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego lub/i administracyjnego, - ewentualna eksploatacja zainstalowanych urządzeń i instalacji grzewczych, eksploatacja źródeł ciepła /węzłów cieplnych, kotłowni, innych/ w okresie trwania kontraktu, - stała kontrola zuŝycia energii w budynku, na tej podstawie prognozowanie przyszłych oszczędności, rozliczanie kosztów energii przez okres trwania kontraktu, - cykliczne przygotowywanie raportów dotyczących osiągniętych efektów oszczędnościowych, korygowanie ewentualnych błędów eksploatacyjnych, - w momencie wygaśnięcia kontraktu przekazanie zainstalowanych w projekcie urządzeń, instalacji i modernizacji na własność właścicielowi, i modernizacji występujących przy projektach typu ESCO w budownictwie to: - likwidacja kotłowni węglowych proponując w zamian wykonanie węzłów cieplnych lub kotłowni gazowych, - modernizacja istniejących węzłów cieplnych i kotłowni, - modernizacja i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - automatyzacja systemów wytwarzania i dystrybucji energii, - wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody uŝytkowej z równoczesną likwidacją gazowych przyborów grzewczych, - wykonywanie prac ociepleniowych, ścian zewnętrznych i stropów dachowych, stropodachów, - wymiana i uszczelnianie okien, - projekty w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, - projekty w zakresie zuŝycia wody, - projekty związane z wykorzystaniem alternatywnych i odnawialnych źródeł energii /pompy ciepła, energia słoneczna, wiatrowa, itp./, Typowy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych waha się w przedziale od 5 do 0 lat. Korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięć w formule ESCO. - Brak konieczności angaŝowania własnych środków finansowych ze strony klienta- jest to najwaŝniejsza korzyść wynikająca z realizacji zadań w formule ESCO. JeŜeli klient nie posiada własnych środków inwestycyjnych całość zadania finansuje firma ESCO uruchamiając środki własne, kredyty bankowe, środki pomocowe, fundusze celowe itp. JeŜeli klient dysponuje pewnymi, aczkolwiek niewystarczającymi środkami, brakującą część organizuje ESCO. W kaŝdym z moŝliwych wariantów istotne jest zagwarantowanie, Ŝe ponoszone na energię środki finansowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie przez okres trwania umowy. Firma ESCO inwestując środki finansowe zobowiązana jest zabezpieczyć naleŝne jej przychody. Spośród szeregu moŝliwych do uzyskania zabezpieczeń najczęściej stosowana jest cesja naleŝności i zastaw na urządzeniach będących przedmiotem projektu umowy. - Brak ograniczeń w wielkości koniecznych nakładów wynika z samej idei ESCO. AngaŜowane są środki finansowe na takim poziomie, który gwarantuje odpowiednio 4

5 wysoki efekt zwrotu z wynikający projektu. Tak więc ograniczenia wynikają raczej z potencjału oszczędnościowego niŝ z ograniczeń finansowych. - Projekty nie wymagają wiedzy i doświadczenia Klienta w realizacji przedsięwzięć energooszczędnych. - Niemal od razu po podpisaniu kontraktu ESCO klient dysponuje nowoczesnymi, bezpiecznymi, estetycznymi urządzeniami. Po zakończeniu projektu klient ma skokowo niŝsze koszty związane z energią będącą przedmiotem kontraktu. - Poprawa komfortu termicznego w pomieszczeniach, wynikająca z doskonalszej eksploatacji systemu. - Brak ryzyka: technicznego, finansowego, handlowego - Dostarczenie /bezpłatnych/ audytów wstępnych. Klient współpracując z firmą ESCO juŝ na etapie wstępnym pozyskuje ogólną informację na temat moŝliwych rozwiązań bądź sposobów postępowania. - Przejęcie do eksploatacji zainstalowanych urządzeń na okres trwania umowy. Przejęcie w eksploatację jest niejednokrotnie niezbędne, jeŝeli przedsiębiorstwo ESCO udzieliło silnych gwarancji związanych z prawidłową pracą urządzeń. W takiej sytuacji eksploatacja urządzeń staje się integralną częścią projektu. Opis stosowanych technologii W celu uzyskania zakładanych w projektach typu esco oszczędności energii Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. wykorzystuje dostępne na rynku, sprawdzone technologie energooszczędne. Przy wyborze technologii i rozwiązań zwracamy szczególną uwagę na jej trwałość i wpływ na środowisko. Istotne jest równieŝ to aby relacja pomiędzy kosztem wykonania a uzyskanymi oszczędnościami dla stosowanych rozwiązań była jak najbardziej korzystna, co jest warunkiem powodzenia realizowanych przez nas projektów od strony ekonomicznej. Stosowane rozwiązania moŝna podzielić na modernizacje tzw. niskonakładowe, charakteryzujące się niskimi kosztami wykonania, pozwalającymi jednak uzyskać stosunkowo dobre efekty oszczędnościowe i stosunkowo krótki okres zwrotu nakładów oraz rozwiązania wysoko-nakładowe, których wdroŝenie wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Przykładem modernizacji niskonakładowych jest instalacja ekranów zagrzejnikowych lub uszczelnianie okien /w miejsce jej wymiany/. Wadą modernizacji niskonakładowych jest ich zazwyczaj krótka Ŝywotność, niska trwałość oraz podatność na uszkodzenia. Wady te powodują, iŝ w wielu przypadkach odstępuje się od ich stosowania w miejsce rozwiązań droŝszych dających jednak trwałe efekty i docelowo rozwiązujących trapiące klientów uciąŝliwości. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie poprawy izolacyjności cieplnej otworów okiennych i drzwiowych obejmują: - Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki okiennej na nowe nowoczesne pięciokomorowe okna PCV, charakteryzujące się współczynnikiem przenikania ciepła U wynoszącym nie więcej niŝ,w/m 2 K, wyposaŝone we wszystkie dostępne funkcje uŝytkowe ułatwiające ich uŝytkowanie. W uzasadnionych przypadkach instaluje się równieŝ okna aluminiowe lub drewniane. Wymianie okien towarzyszy kaŝdorazowa wymiana parapetów zewnętrznych. - Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej na nowe energooszczędne drzwi wykonane przewaŝnie, z uwagi na potrzebę zachowania duŝej trwałości, ze stopów aluminium. Tylko w szczególnych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba wymiany drzwi zapasowych, rzadko otwieranych, stosuję się technologię PCV. - Uszczelnianie okien stosuję się jako rozwiązanie alternatywne do ich wymiany. Uszczelniane stosuje się tam gdzie mamy do czynienia z oknami stosunkowo nowymi, 5

6 znajdującymi się dobrym stanie technicznym, posiadających zdrowe drewno. Instaluje się uszczelki gumowe, posiadające 0 letni okres trwałości poprzez ich przyklejenie do powierzchni dociskowych lub wpuszczenie w specjalnie wyfrezowany rowek. - Restauracja okien obejmuje kompleksowy zakres czynności jakim poddawane są okna w celu odzyskania ich pierwotnych parametrów cieplnych, uŝytkowych i estetycznych. Wykonywane czynności to: uszczelnianie okien, uzupełniane ubytków materiałowych w drewnie, wymianę lub naprawę zamków, wymianę uszkodzonych okuć, wykonywanie korekt stolarskich, kitowanie, konserwacja drewna, malowanie lub lakierowanie. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie poprawy izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, ścian, dachów i stropodachów obejmują: - Ocieplanie dachów, które wykonuje się poprzez połoŝenie materiału izolacyjnego na powierzchni dachu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest para termozgrzewalna na styropianie, dla której grubość izolacji została uprzednio dobrana przez audytora energetycznego. Przy wykonaniu ociepleń dachów wykonuje się równieŝ niezbędne obróbki blacharskie a nawet naprawę elewacji kominów. - Ocieplenie stropodachów wykonuje się z uŝyciem granulatu wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń wentylowaną metodą pneumatyczną. Podczas stosowania tego rozwiązania naleŝy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie odpowiedniej ilości kominków wentylacyjnych na dachu lub nawiercenie stosownej ilości otworów w ścianach bocznych powyŝej poziomu wykonanej izolacji. - Ocieplenie ścian zewnętrznych realizuje się najczęściej metodą lekką mokrą przy uŝyciu, jako materiału izolacyjnego, zalecanej przez audytora grubości styropianu lub wełny mineralnej. Kolorystykę elewacji oraz stosowany system ociepleń uzgadniany jest kaŝdorazowo z właścicielem obiektu. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie modernizacji instalacji grzewczych, węzłów cieplnych, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji wentylacyjnych obejmują: - Kompletną wymianę wyeksploatowanych instalacji centralnego ogrzewania na nowe instalacje dostosowane do aktualnych potrzeb cieplnych i funkcji uŝytkowych budynków. - Modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmujące montaŝ przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, montaŝ zaworów podpionowych, instalację automatycznych odpowietrzników, płukanie instalacji ewentualne wymianę wybranych całych fragmentów instalacji. Często instalacje grzewcze dzielone są na odrębne sekcje ogrzewające części budynku posiadające róŝny sposób pracy i róŝne funkcje uŝytkowe /np. części mieszkalne w pracujących okresowo obiektach oświatowych/. Prace te wymagają opracowania nowego projektu regulacji hydraulicznej instalacji. - Poprawę efektywności pracy źródeł ciepła, kotłowni i węzłów cieplnych realizuje się poprzez automatyzację ich pracy tj. instalację programatorów czasowych, instalację regulacji pogodowy, ponownego doboru krzywej grzewczej dla modernizowanych obiektów, - Poprawę pracy instalacji ciepłej wody dokonuje się poprzez racjonalizację jej zuŝycia, z stosowanie wodo-oszczędnej armatury oraz zoptymalizowanych wielkości zasobników ciepłej wody. - Optymalizacja pracy układów wentylacji mechanicznej sprowadza się do przeliczenia i ponownego ustawienia wielkości wymiany powietrza oraz do odzysku ciepła poprzez montaŝ wymienników ciepła. 6

7 Przykładowe inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. Działając w Województwie Małopolskim Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO wykonało następujące inwestycje współ-finansowane ze środków kredytu Banku odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz środków bezzwrotnej pomocy technicznej grantu GEF.. Program termomodernizacji szkół krakowskich. Program realizowano w oparciu o załoŝenia wynikające z Uchwały rady Miasta Krakowa nr CXVI/068/02 z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie polityki finansowej Miasta Krakowa w zakresie termomodernizacji gminnych budynków uŝyteczności publicznej. Zakres realizacji obejmował: W 2004 roku VII LO zlokalizowane przy ul Skarbińskiego 5 w Krakowie, - projekt pilotowy. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela. w VII LO. Okna Stropodach /dach Liczba pkt. Ściany grzewczyc h lp adres m2 m2 szt m2. VII Liceum, 97/ 44 szt Ogólnokształcące, instalacja okien ul. Skarbińskiego 5 c.o roku- termomodernizacja 3 placówek oświatowych jak poniŝej. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela 2. w 3 placówkach Gminy Kraków Okna Stropodach /dach Liczba pkt. grzewczyc h lp adres m2 m2 szt m2. Zespół Szkół Gastronomicznych nr, Złotej Jesieni 6 2. Zespół Szkół Budowlanych nr, ul. Szablowskiego 3. XIII LO, ul. okna, stropodach Sądowa ZSO nr 0, ul Dygasińskiego 5 -- Ściany 7

8 5. ZSO nr 2, ul. Telimeny 0 6. ZSO nr 3, os. Wysokie 6 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul.zamojskiego okna, c.o. instalacja Specjalny Ośrodek Szkolno- -- Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 9-2. Specjalny Ośrodek okna, stropodach Szkolno-Wychowawczy -- dla dzieci Niesłyszących cały kompleks ul. Grochowa Specjalny Ośrodek okna, instalacja Szkolno-Wychowawczy c.o. -- dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 0 Razem W roku 2006 termomodernizacja 8 placówek oświatowych jak poniŝej. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela 3. w 8 placówkach Gminy Kraków. Okna Stropodach /dach Liczba pkt. grzejnych Ściany lp adres m2 m2 Szt. m2. IX Liceum Ogólnokształcące nr 2, ul. Czapińskiego 5 522,9 274,0 75, Zespół Szkół nr, ul. Ułanów 3 79, ,0 684, Zespół Szkół 967,4 0,0 290, ,0 8

9 Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6 4. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6 5. Zespół Szkół Zawodowych nr, ul. Rzeźnicza 4 6. Zespół Szkół Ogólnokształcący ch nr 7, ul. Złoty Róg Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al.powstania Warszawskiego 6 8. Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, okna,, instalacja c.o.,, 838,8 0,0 84, ,8 320,0 240, ,5 80,0 43, , ,0 229,0 657,0 572, 702,0 0, ,0 Razem 5 52, ,0 945, ,0 2. Modernizacja 2 szkół w Brzesku- 2005r Tabela 4. w 2 placówkach oświatowych w Gminie Brzesko. Okna Stropodac h /dach Liczba pkt. grzewczych Ściany lp adres m2 m2 szt m2 2 Publiczne Gimnazjum nr w Brzesku stropodach,, Publiczna Szkoła, Podstawowa nr 2 w Brzesku ,

10 Razem , Modernizacja pawilonów D i D2 naleŝących do AGH Tabela 5. wykonanych na rzecz AGH. Okna Dach Liczba pkt. grzewczych Ściany lp adres m2 m2 Szt. m2 stropodach, AGH, pawilony D, i D2, okna, c.w.u Planowane i rzeczywiste efekty energetyczne zrealizowanych projektów za rok 2006 Tabela 6. Uzyskane efekty energetyczne w VII LO. Oszczędnoś ci energii /plan/ Oszczędnoś ci energii /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcja mocy /realizacja/ lp adres GJ GJ kw kw. VII Liceum Ogólnokształcące,, instalacja ul. Skarbińskiego 5 c.o. 050,9 59,7 69,7 69,7 Tabela 7. Uzyskane efekty energetyczne w 3 placówkach oświatowych naleŝących do Gminy Kraków. Oszczędnośc i energii /plan/ Oszczędności energii /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcja mocy /realizacja/ lp adres GJ GJ kw kw. Zespół Szkół Gastronomicznych nr, Złotej Jesieni 6 4,75 382,86 238,6 282,4 0

11 2. Zespół Szkół 6,47 665,27 0,00 0,00 Budowlanych nr, ul. Szablowskiego 3. XIII LO, ul. Sądowa 4 okna, stropodach 558,84 896,08 4,0 37,4 4. ZSO nr 0, ul. Dygasińskiego 5 547,5 792,27 95,9 8,4 5. ZSO nr 2, ul. Telimeny 0 340,27 958,54 25,8 242,3 6. ZSO nr 3, os. Wysokie 6 okna, instalacja c.o. 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamojskiego Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 9-2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących cały kompleks ul. Grochowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 0 73,97 526,26 6,0 44,7 45,26 644,35 0,00 0,00 708, ,5,8 94,7 okna, stropodach 6,52 Brak danych 455,0 Brak danych okna, instalacja c.o. 74,40 926,90 0,00-60,8 Tabela 8. Uzyskane efekty energetyczne w 2 placówkach oświatowych w Gminie Brzesko

12 Oszczędności Oszczędno energii ści energii /plan/ /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcj a mocy /realizacj a/ lp adres GJ GJ kw kw 2 Publiczne Gimnazjum nr w Brzesku, ul Głowackiego 59 stropodach,, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w, Brzesku, ul. Krolowej Jadwigi 8 242,0 078,3 8,2 242,2 228,2 730,42 23,0 586,0 Tabela 9. Uzyskane efekty energetyczne w Pawilonach D i D2 naleŝących do AGH w Krakowie Oszczędności Oszczędno energii ści energii /plan/ /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcj a mocy /realizacj a/ lp adres GJ GJ kw kw stropodach, AGH, pawilony D, i D2, okna, c.w.u. 959,3 Brak danych 85,0 Brak danych Nowe Technologie Prezentacja technicznych działań POE ESCO nie byłaby pełna gdyby nie zawierała opisu oferty handlowej spółki. Po okresie testów i badań uruchomiliśmy sprzedaŝ urządzeń o nazwie Fluoresave słuŝących oszczędzaniu energii elektrycznej. Są to mikroprocesorowe, całkowicie bezobsługowe, niewielkie przyrządy słuŝące do sterowania napięciem i prądem w obwodach oświetleniowych lamp wyładowczych (świetlówek, sodowych, rtęciowych lub metalohalogenkowych) uŝytkownicy dzięki nim oszczędzają do 30% kosztów stale droŝejącej energii. Technologia ta ma około 0 lat i pochodzi z Australii, ale znalazła juŝ zastosowane w 33 krajach w Europie i na świecie. W Polsce dostępny będzie typoszereg złoŝony z trzech urządzeń przeznaczonych do obwodów o natęŝeniu odpowiednio 2, 20 lub 32 A. Wielkości te wskazują, Ŝe mogą one być stosowane raczej w duŝych obiektach (hale sportowe, widowiskowe, pomieszczenia lekcyjne i wykładowe, obiekty biurowe, magazynowe, przemysłowe, parkingi). Najmniejsze urządzenie steruje (i oszczędza energię) w obwodach, w których zainstalowane jest nawet ponad 70 świetlówek o mocy 36 W (długie rury), największe nawet ponad 200. Urządzenie jest jednofazowe. MoŜna je łatwo zamontować obok tablicy rozdzielczej, bez jakiejkolwiek adaptacji pomieszczeń budynku, istniejącej sieci oświetleniowej czy teŝ zamontowanych pojedynczych punktów oświetlenia. Fluoresave nie ma zuŝywających się części i nie wymaga serwisu, więc po spłaceniu się 2

13 pracuje za darmo : pierwsze egzemplarze pracują juŝ 0 lat. W przypadku znacznych wahań napięcia wyłącza się samo, jest więc całkowicie bezpieczne takŝe dla sieci. Nakłady inwestycyjne zwracają się w okresie 6 do 40 miesięcy obniŝając o ok. 25%-30% roczne koszty energii elektrycznej zuŝywanej na oświetlenie. Urządzenie stabilizuje pracę lamp, obniŝając temperaturę pracy i przedłuŝając czas ich eksploatacji o min. 5%. Powoduje to dodatkowo obniŝenie kosztu wymiany lamp na nowe, utylizacji lamp starych, a zarazem obniŝa koszt klimatyzowania pomieszczeń. Z analizy danych przedsiębiorstw produkcyjnych w krajach Europy Zachodniej wynika, Ŝe 40% energii elektrycznej pochłania oświetlenie hal produkcyjnych i biurowców; oznacza to, Ŝe zastosowanie Fluoresave, w zaleŝności od liczby godzin świecenia, moŝe obniŝyć koszty ogólne energii elektrycznej firmy o 0 do 2%, a w przypadku np. całodobowych parkingów podziemnych, nawet więcej. Drugi obszar działań handlowych to kompleksowe zestawy do wysokosprawnego wytwarzania energii cieplnej i ciepłej wody uŝytkowej w połączeniu z pozyskiwaniem energii ze słońca. Mowa tu o wysokosprawnych, kondensacyjnych kotłach gazowych o mocy do 60kW, oraz cieczowych bateriach słonecznych firmy Weishaupt. Od szeregu lat ten światowy, niekwestionowany lider w dziedzinie produkcji palników olejowych i gazowych ma w swojej ofercie właśnie takie urządzenia. Charakteryzują się one najwyŝszymi parametrami technicznymi i ekologicznymi oraz jakością wykonania i uŝytych do produkcji materiałów. Dzięki pokryciu absorbera wysoce selektywną powłoką tlenków niklu moŝliwe jest optymalne napromieniowanie cieplne równieŝ promieniowaniem rozproszonym. Wysokiej jakości materiały izolacyjne, niezwykle przejrzyste szkło kolektorów zapewniają wysokie zyski ciepła. Zastosowanie absorberów aluminowo-miedzianych oraz wykorzystanie surowców odpadowych w procesie recyclingu umoŝliwiło znaczną redukcję obciąŝenia środowiska naturalnego przy produkcji. Kolektory pozwalają uzyskać średni roczny stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę do 60%. Powierzchnia 2 m 2 na osobę pozwala w naszym klimacie pokryć przy pomocy energii słonecznej aŝ do 30% całkowitego zapotrzebowania na energię grzewczą. Firma produkuje wersje kolektorów do montaŝu na dachu, w dachu i na dachu płaskim. Przewody mogą być łatwo ułoŝone w istniejących kanałach kablowych. Gazowe kotły kondensacyjne firmy Weishaupt charakteryzują się niewielkimi wymiarami, oszczędnością, bezpieczeństwem i zgodnością z zasadami ekologii. Estetyczne nieskomplikowane przyłącza i wyjątkowo cicha praca pozwalają na wszechstronne zastosowanie tych urządzeń. Eleganckie wzornictwo doskonale komponuje się w kaŝdym otoczeniu: w piwnicy jak teŝ w pomieszczeniach mieszkalnych. Gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony do zabudowy naściennej, montowany moŝe być w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielomieszkaniowych. Dostępne są w czterech zakresach mocy: 5, 25, 45 i 60 kw ( w kaskadzie do 240 KW ). Osiągają one sprawność znormalizowaną aŝ do 0%! Wzorowe wykorzystanie energii idzie w parze z nadzwyczaj niską emisją substancji szkodliwych. Ich indywidualność podkreślają takie unikalne rozwiązania jak: nowa technologia SCOT zapewniająca niezmienną zawartość procentową tlenu w mieszance gazowo-powietrznej, aluminiowy wymiennik ciepła, zintegrowany blok hydrauliczny, dostępny szereg zasobników c.w.u. Wśród wielu współpracujących z tymi kotłami zasobników i podgrzewaczy mocy na szczególną uwagę zasługuje Aqua Sol - dwufunkcyjny podgrzewacz wyposaŝony w dwa wymienniki ciepła. Energia z kotła jest uzupełniania energią słoneczną. Mamy nadzieję, Ŝe nasza oferta handlowa, która będzie ulegała ciągłemu rozszerzaniu spotka się z zainteresowaniem naszych Klientów równie duŝym jak przedsięwzięcia typu esco i usługi projektowe. 3

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Materiał informacyjny USŁUGI ENERGETYCZNE ESCO KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Znaczna część zasobów komunalnych w Polsce charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo