Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO"

Transkrypt

1 Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. technicznych POE ESCO Sp. z o.o. Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Podstawowe informacje dotyczące formuły ESCO Skrót ESCO Energy Saving Company lub Energy Service Company co w obu przypadkach oznacza w wolnym tłumaczeniu firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów. Podstawowe cechy wyróŝniające działanie ESCO od tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji to: - uzyskanie oszczędności energii jako mierzalny i weryfikowalny element przedsięwzięcia stanowiący jeden z podstawowych celów jego realizacji, - kompleksowość usługi wyraŝająca się wykonaniem w ramach jednego przedsięwzięcia /umowy/ całości niezbędnych działań zmierzających do uzyskania celu tj. przygotowanie koncepcji i załoŝeń, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie poszczególnych, przewidzianych do wykonania robót budowlanych, zagwarantowanie finansowania, prowadzenie eksploatacji, konserwacji, prowadzenie cyklicznego rozliczania uzyskanych oszczędności, - podpisana umowa ma charakter umowy o efekt. Firma esco gwarantuje uzyskanie efektu energetycznego lub innego parametru przewidzianego umową, - działalność esco traktowana jest bardziej jako działalność usługowa niŝ inwestycyjna, gdzie wszelkie wykonywane modernizacje są traktowane jako środek do realizacji usługi /uzyskania oszczędności energii/. Sama idea funkcjonowania tego typu jednostek wydaje się być prosta, aczkolwiek trudna w realizacji od strony prawnej i rozliczeniowej. Spółka ESCO inwestuje swoje środki finansowe w majątek klienta poprzez wykonanie inwestycji związanych z obniŝeniem zuŝycia lub/i kosztu wytworzenia energii. Działanie to jest zawsze poparte audytami energetycznymi zawierającymi analizę optymalizującą zalecane środki techniczne dla ograniczenia zuŝycia energii. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych i zmian organizacyjnych rzeczywiste koszty energii u klienta ulegają obniŝeniu w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Klient natomiast zobowiązuje się do ponoszenia ich na niezmienionym, rewaloryzowanym jedynie inflacją, poziomie przez określony okres czasu. Okres ten nazywamy okresem zwrotu nakładów. Jego długość zaleŝy od parametrów techniczno-ekonomicznych poszczególnych projektów, a w szczególności od relacji pomiędzy poniesionymi nakładami a wielkością uzyskanych oszczędności. Firma ESCO przez pierwsze lata odbiera sobie zatem poniesione nakłady inwestycyjne. Spłata inwestycji następuje w ratach, w zaleŝności od zapisów kontraktu, stałych bądź zmiennych. Dopiero po kilku latach klient w pełni zaczyna odczuwać zmniejszenie obciąŝeń finansowych. Istotnym elementem całego procesu jest jednak fakt, Ŝe firma, której gospodarka energetyczna jest usprawniana, od początku nie wydaje własnych środków na jej poprawę. Posiadane środki moŝe inwestować w rozwój, usprawnienia własnej działalności podstawowej, marketing itp. Formułę rozliczeń ilustruje rysunek:

2 Rysunek 00% spodziewanych oszczędności 80% spodziewanych oszczędności ZuŜycie energii oszczęd ności Zapłata esco Zapłata esco ZuŜycie energii ZuŜycie energii Przed projektem W trakcie i po projekcie Praktyka działalności ESCO jest znacznie bardziej skomplikowana niŝ przedstawiony powyŝej wzorzec, poniewaŝ oszczędności /energii/ nie dają się bezpośrednio zarejestrować. Mierzalne jest zuŝycie energii w obiekcie przed projektem i po projekcie. Powstałą oszczędność wylicza się jako róŝnicę pomiędzy tymi wielkościami. Obliczenie jest proste o ile nie występują zmienne z sezonu zimowego na sezon parametry prowadzenia eksploatacji i obliczeń /np. warunki atmosferyczne/ bądź inne niezaleŝne od firmy ESCO czynniki wpływające na wielkość zuŝycia energii u klienta. Czynniki zaleŝne od firmy ESCO -wykonane modernizacje, usprawnienia, -wdroŝone zmiany organizacyjne, -automatyzacja, Czynniki zaleŝne od klienta (nie zaleŝne od ESCO) -prawidłowa eksploatacja obiektu, -rozbudowa, przebudowa obiektu, -zmiana funkcji uŝytkowych budynku, intensywność eksploatacji, -dalsza termomodernizacja (bez udziału ESCO), Czynniki niezaleŝne od stron przedsięwzięcia -warunki atmosferyczne, -inflacja cen nośników energii, Kwintesencją podejścia firmy ESCO do kwestii obliczeń uzyskanych oszczędności jest udzielenie odpowiedzi na pytanie stawiane jeszcze przed przystąpieniem do projektu- Jakie byłoby zuŝycie energii i jakie byłyby koszty związane z jej zakupem w latach następnych, gdyby nie wykonano projektu termo-modernizacyjnego?. Z oczywistych powodów zuŝycie i koszty zakupu energii u klienta wzrastałyby systematycznie z roku na rok z uwagi na: (i) wzrost cen jednostkowych mediów energetycznych, (ii) pogarszający się systematycznie stan techniczny budynków oraz zasilających je urządzeń. Ilustruje to schemat. 2

3 Rysunek 2 00% oszczędności Koszty ogrzewania przed projektem Koszty ogrzewania po projekcie Przed projektem Po projekcie Zakres usług świadczonych w formule ESCO. Ogólnie oferowana usługa polega na racjonalnym zarządzaniu energią lub tylko wybranym rodzajem energii u klienta. Wszelkie działania i modernizacje wykonywane w ramach umowy traktowane są jako środek do realizacji usługi /obniŝenia zuŝycia i kosztu energii/. Kompleksowość usługi wyraŝa się równieŝ w przeanalizowaniu wszystkich moŝliwych elementów związanych z wykorzystaniem energii od spraw organizacyjnych zaczynając. Racjonalne zarządzanie energią obejmuje: (i) opracowanie procedur organizacyjnych zmierzających do obniŝenia zuŝycia energii, (ii) przeprowadzenie optymalnych z ekonomicznego punktu widzenia usprawnień, prac modernizacyjnych i temomodernizacyjnych traktowanych jak środek do realizacji usługi, (iii) przeprowadzanie szkoleń i instruktaŝy dla personelu technicznego i administracji w obiektach klientów mające na celu przekazanie niezbędnej wiedzy i doświadczeń w zarządzaniu energią, (iiii) eksploatację zmodernizowanych bądź zainstalowanych urządzeń w okresie trwania umowy. Powodzenie przedsiębiorstw działających w formule ESCO wynika z wysokiej wiedzy technicznej prezentowanej przez te podmioty, dzięki czemu klient ma gwarancje, Ŝe powierza zadanie we właściwe ręce, a ponadto z faktu, Ŝe po stronie wykonawcy leŝy zapewnienie źródeł finansowania. Na wykonawcy spoczywa zatem cięŝar zabezpieczenia odpowiedniego kredytu, środków pomocowych lub własnych. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe uzyskanie kredytu z banku łączy się zawsze z drobiazgową weryfikacją dokonywaną przez bank, począwszy od oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa działającego w formule ESCO, a skończywszy na ocenie planowanej termomodernizacji. Wobec powyŝszych załoŝeń uznać naleŝy, Ŝe przedsiębiorstwo składające ofertę w formule ESCO, daje gwarancję i bezpieczeństwo rzetelnego wykonania zamówienia, co wynika z pozytywnej weryfikacji banku finansującego. Z uwagi na fakt, Ŝe głównym celem przedsięwzięć ESCO jest uzyskanie oszczędności, często dla finansowania tego typu przedsięwzięcia są wykorzystywane specjalne linie kredytowe (proekologiczne) o niskim oprocentowaniu, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność przyjętego rozwiązania. 3

4 Cykl usługi jest następujący: - przygotowanie wstępnej koncepcji modernizacji uwzględniającej specyficzne wymagania i oczekiwania klienta (bezpłatnie), - podpisanie kontraktu, - wykonanie audytu energetycznego precyzyjnie określającego zakres prac modernizacyjnych i ociepleniowych, osiągnięte efekty oszczędnościowe, okres zwrotu inwestycji, instrukcje energooszczędnego administrowania budynkiem, instrukcje obsługi i szczegółowy opis sytuacji klienta, - przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego poczynając od fazy projektowej poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację modernizacji, dokonanie odbiorów i testów sprawności, - przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego lub/i administracyjnego, - ewentualna eksploatacja zainstalowanych urządzeń i instalacji grzewczych, eksploatacja źródeł ciepła /węzłów cieplnych, kotłowni, innych/ w okresie trwania kontraktu, - stała kontrola zuŝycia energii w budynku, na tej podstawie prognozowanie przyszłych oszczędności, rozliczanie kosztów energii przez okres trwania kontraktu, - cykliczne przygotowywanie raportów dotyczących osiągniętych efektów oszczędnościowych, korygowanie ewentualnych błędów eksploatacyjnych, - w momencie wygaśnięcia kontraktu przekazanie zainstalowanych w projekcie urządzeń, instalacji i modernizacji na własność właścicielowi, i modernizacji występujących przy projektach typu ESCO w budownictwie to: - likwidacja kotłowni węglowych proponując w zamian wykonanie węzłów cieplnych lub kotłowni gazowych, - modernizacja istniejących węzłów cieplnych i kotłowni, - modernizacja i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - automatyzacja systemów wytwarzania i dystrybucji energii, - wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody uŝytkowej z równoczesną likwidacją gazowych przyborów grzewczych, - wykonywanie prac ociepleniowych, ścian zewnętrznych i stropów dachowych, stropodachów, - wymiana i uszczelnianie okien, - projekty w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, - projekty w zakresie zuŝycia wody, - projekty związane z wykorzystaniem alternatywnych i odnawialnych źródeł energii /pompy ciepła, energia słoneczna, wiatrowa, itp./, Typowy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych waha się w przedziale od 5 do 0 lat. Korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięć w formule ESCO. - Brak konieczności angaŝowania własnych środków finansowych ze strony klienta- jest to najwaŝniejsza korzyść wynikająca z realizacji zadań w formule ESCO. JeŜeli klient nie posiada własnych środków inwestycyjnych całość zadania finansuje firma ESCO uruchamiając środki własne, kredyty bankowe, środki pomocowe, fundusze celowe itp. JeŜeli klient dysponuje pewnymi, aczkolwiek niewystarczającymi środkami, brakującą część organizuje ESCO. W kaŝdym z moŝliwych wariantów istotne jest zagwarantowanie, Ŝe ponoszone na energię środki finansowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie przez okres trwania umowy. Firma ESCO inwestując środki finansowe zobowiązana jest zabezpieczyć naleŝne jej przychody. Spośród szeregu moŝliwych do uzyskania zabezpieczeń najczęściej stosowana jest cesja naleŝności i zastaw na urządzeniach będących przedmiotem projektu umowy. - Brak ograniczeń w wielkości koniecznych nakładów wynika z samej idei ESCO. AngaŜowane są środki finansowe na takim poziomie, który gwarantuje odpowiednio 4

5 wysoki efekt zwrotu z wynikający projektu. Tak więc ograniczenia wynikają raczej z potencjału oszczędnościowego niŝ z ograniczeń finansowych. - Projekty nie wymagają wiedzy i doświadczenia Klienta w realizacji przedsięwzięć energooszczędnych. - Niemal od razu po podpisaniu kontraktu ESCO klient dysponuje nowoczesnymi, bezpiecznymi, estetycznymi urządzeniami. Po zakończeniu projektu klient ma skokowo niŝsze koszty związane z energią będącą przedmiotem kontraktu. - Poprawa komfortu termicznego w pomieszczeniach, wynikająca z doskonalszej eksploatacji systemu. - Brak ryzyka: technicznego, finansowego, handlowego - Dostarczenie /bezpłatnych/ audytów wstępnych. Klient współpracując z firmą ESCO juŝ na etapie wstępnym pozyskuje ogólną informację na temat moŝliwych rozwiązań bądź sposobów postępowania. - Przejęcie do eksploatacji zainstalowanych urządzeń na okres trwania umowy. Przejęcie w eksploatację jest niejednokrotnie niezbędne, jeŝeli przedsiębiorstwo ESCO udzieliło silnych gwarancji związanych z prawidłową pracą urządzeń. W takiej sytuacji eksploatacja urządzeń staje się integralną częścią projektu. Opis stosowanych technologii W celu uzyskania zakładanych w projektach typu esco oszczędności energii Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. wykorzystuje dostępne na rynku, sprawdzone technologie energooszczędne. Przy wyborze technologii i rozwiązań zwracamy szczególną uwagę na jej trwałość i wpływ na środowisko. Istotne jest równieŝ to aby relacja pomiędzy kosztem wykonania a uzyskanymi oszczędnościami dla stosowanych rozwiązań była jak najbardziej korzystna, co jest warunkiem powodzenia realizowanych przez nas projektów od strony ekonomicznej. Stosowane rozwiązania moŝna podzielić na modernizacje tzw. niskonakładowe, charakteryzujące się niskimi kosztami wykonania, pozwalającymi jednak uzyskać stosunkowo dobre efekty oszczędnościowe i stosunkowo krótki okres zwrotu nakładów oraz rozwiązania wysoko-nakładowe, których wdroŝenie wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Przykładem modernizacji niskonakładowych jest instalacja ekranów zagrzejnikowych lub uszczelnianie okien /w miejsce jej wymiany/. Wadą modernizacji niskonakładowych jest ich zazwyczaj krótka Ŝywotność, niska trwałość oraz podatność na uszkodzenia. Wady te powodują, iŝ w wielu przypadkach odstępuje się od ich stosowania w miejsce rozwiązań droŝszych dających jednak trwałe efekty i docelowo rozwiązujących trapiące klientów uciąŝliwości. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie poprawy izolacyjności cieplnej otworów okiennych i drzwiowych obejmują: - Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki okiennej na nowe nowoczesne pięciokomorowe okna PCV, charakteryzujące się współczynnikiem przenikania ciepła U wynoszącym nie więcej niŝ,w/m 2 K, wyposaŝone we wszystkie dostępne funkcje uŝytkowe ułatwiające ich uŝytkowanie. W uzasadnionych przypadkach instaluje się równieŝ okna aluminiowe lub drewniane. Wymianie okien towarzyszy kaŝdorazowa wymiana parapetów zewnętrznych. - Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej na nowe energooszczędne drzwi wykonane przewaŝnie, z uwagi na potrzebę zachowania duŝej trwałości, ze stopów aluminium. Tylko w szczególnych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba wymiany drzwi zapasowych, rzadko otwieranych, stosuję się technologię PCV. - Uszczelnianie okien stosuję się jako rozwiązanie alternatywne do ich wymiany. Uszczelniane stosuje się tam gdzie mamy do czynienia z oknami stosunkowo nowymi, 5

6 znajdującymi się dobrym stanie technicznym, posiadających zdrowe drewno. Instaluje się uszczelki gumowe, posiadające 0 letni okres trwałości poprzez ich przyklejenie do powierzchni dociskowych lub wpuszczenie w specjalnie wyfrezowany rowek. - Restauracja okien obejmuje kompleksowy zakres czynności jakim poddawane są okna w celu odzyskania ich pierwotnych parametrów cieplnych, uŝytkowych i estetycznych. Wykonywane czynności to: uszczelnianie okien, uzupełniane ubytków materiałowych w drewnie, wymianę lub naprawę zamków, wymianę uszkodzonych okuć, wykonywanie korekt stolarskich, kitowanie, konserwacja drewna, malowanie lub lakierowanie. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie poprawy izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, ścian, dachów i stropodachów obejmują: - Ocieplanie dachów, które wykonuje się poprzez połoŝenie materiału izolacyjnego na powierzchni dachu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest para termozgrzewalna na styropianie, dla której grubość izolacji została uprzednio dobrana przez audytora energetycznego. Przy wykonaniu ociepleń dachów wykonuje się równieŝ niezbędne obróbki blacharskie a nawet naprawę elewacji kominów. - Ocieplenie stropodachów wykonuje się z uŝyciem granulatu wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń wentylowaną metodą pneumatyczną. Podczas stosowania tego rozwiązania naleŝy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie odpowiedniej ilości kominków wentylacyjnych na dachu lub nawiercenie stosownej ilości otworów w ścianach bocznych powyŝej poziomu wykonanej izolacji. - Ocieplenie ścian zewnętrznych realizuje się najczęściej metodą lekką mokrą przy uŝyciu, jako materiału izolacyjnego, zalecanej przez audytora grubości styropianu lub wełny mineralnej. Kolorystykę elewacji oraz stosowany system ociepleń uzgadniany jest kaŝdorazowo z właścicielem obiektu. Stosowane rozwiązania energooszczędne w zakresie modernizacji instalacji grzewczych, węzłów cieplnych, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji wentylacyjnych obejmują: - Kompletną wymianę wyeksploatowanych instalacji centralnego ogrzewania na nowe instalacje dostosowane do aktualnych potrzeb cieplnych i funkcji uŝytkowych budynków. - Modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmujące montaŝ przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, montaŝ zaworów podpionowych, instalację automatycznych odpowietrzników, płukanie instalacji ewentualne wymianę wybranych całych fragmentów instalacji. Często instalacje grzewcze dzielone są na odrębne sekcje ogrzewające części budynku posiadające róŝny sposób pracy i róŝne funkcje uŝytkowe /np. części mieszkalne w pracujących okresowo obiektach oświatowych/. Prace te wymagają opracowania nowego projektu regulacji hydraulicznej instalacji. - Poprawę efektywności pracy źródeł ciepła, kotłowni i węzłów cieplnych realizuje się poprzez automatyzację ich pracy tj. instalację programatorów czasowych, instalację regulacji pogodowy, ponownego doboru krzywej grzewczej dla modernizowanych obiektów, - Poprawę pracy instalacji ciepłej wody dokonuje się poprzez racjonalizację jej zuŝycia, z stosowanie wodo-oszczędnej armatury oraz zoptymalizowanych wielkości zasobników ciepłej wody. - Optymalizacja pracy układów wentylacji mechanicznej sprowadza się do przeliczenia i ponownego ustawienia wielkości wymiany powietrza oraz do odzysku ciepła poprzez montaŝ wymienników ciepła. 6

7 Przykładowe inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. Działając w Województwie Małopolskim Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO wykonało następujące inwestycje współ-finansowane ze środków kredytu Banku odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz środków bezzwrotnej pomocy technicznej grantu GEF.. Program termomodernizacji szkół krakowskich. Program realizowano w oparciu o załoŝenia wynikające z Uchwały rady Miasta Krakowa nr CXVI/068/02 z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie polityki finansowej Miasta Krakowa w zakresie termomodernizacji gminnych budynków uŝyteczności publicznej. Zakres realizacji obejmował: W 2004 roku VII LO zlokalizowane przy ul Skarbińskiego 5 w Krakowie, - projekt pilotowy. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela. w VII LO. Okna Stropodach /dach Liczba pkt. Ściany grzewczyc h lp adres m2 m2 szt m2. VII Liceum, 97/ 44 szt Ogólnokształcące, instalacja okien ul. Skarbińskiego 5 c.o roku- termomodernizacja 3 placówek oświatowych jak poniŝej. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela 2. w 3 placówkach Gminy Kraków Okna Stropodach /dach Liczba pkt. grzewczyc h lp adres m2 m2 szt m2. Zespół Szkół Gastronomicznych nr, Złotej Jesieni 6 2. Zespół Szkół Budowlanych nr, ul. Szablowskiego 3. XIII LO, ul. okna, stropodach Sądowa ZSO nr 0, ul Dygasińskiego 5 -- Ściany 7

8 5. ZSO nr 2, ul. Telimeny 0 6. ZSO nr 3, os. Wysokie 6 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul.zamojskiego okna, c.o. instalacja Specjalny Ośrodek Szkolno- -- Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 9-2. Specjalny Ośrodek okna, stropodach Szkolno-Wychowawczy -- dla dzieci Niesłyszących cały kompleks ul. Grochowa Specjalny Ośrodek okna, instalacja Szkolno-Wychowawczy c.o. -- dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 0 Razem W roku 2006 termomodernizacja 8 placówek oświatowych jak poniŝej. Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco: Tabela 3. w 8 placówkach Gminy Kraków. Okna Stropodach /dach Liczba pkt. grzejnych Ściany lp adres m2 m2 Szt. m2. IX Liceum Ogólnokształcące nr 2, ul. Czapińskiego 5 522,9 274,0 75, Zespół Szkół nr, ul. Ułanów 3 79, ,0 684, Zespół Szkół 967,4 0,0 290, ,0 8

9 Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6 4. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6 5. Zespół Szkół Zawodowych nr, ul. Rzeźnicza 4 6. Zespół Szkół Ogólnokształcący ch nr 7, ul. Złoty Róg Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al.powstania Warszawskiego 6 8. Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, okna,, instalacja c.o.,, 838,8 0,0 84, ,8 320,0 240, ,5 80,0 43, , ,0 229,0 657,0 572, 702,0 0, ,0 Razem 5 52, ,0 945, ,0 2. Modernizacja 2 szkół w Brzesku- 2005r Tabela 4. w 2 placówkach oświatowych w Gminie Brzesko. Okna Stropodac h /dach Liczba pkt. grzewczych Ściany lp adres m2 m2 szt m2 2 Publiczne Gimnazjum nr w Brzesku stropodach,, Publiczna Szkoła, Podstawowa nr 2 w Brzesku ,

10 Razem , Modernizacja pawilonów D i D2 naleŝących do AGH Tabela 5. wykonanych na rzecz AGH. Okna Dach Liczba pkt. grzewczych Ściany lp adres m2 m2 Szt. m2 stropodach, AGH, pawilony D, i D2, okna, c.w.u Planowane i rzeczywiste efekty energetyczne zrealizowanych projektów za rok 2006 Tabela 6. Uzyskane efekty energetyczne w VII LO. Oszczędnoś ci energii /plan/ Oszczędnoś ci energii /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcja mocy /realizacja/ lp adres GJ GJ kw kw. VII Liceum Ogólnokształcące,, instalacja ul. Skarbińskiego 5 c.o. 050,9 59,7 69,7 69,7 Tabela 7. Uzyskane efekty energetyczne w 3 placówkach oświatowych naleŝących do Gminy Kraków. Oszczędnośc i energii /plan/ Oszczędności energii /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcja mocy /realizacja/ lp adres GJ GJ kw kw. Zespół Szkół Gastronomicznych nr, Złotej Jesieni 6 4,75 382,86 238,6 282,4 0

11 2. Zespół Szkół 6,47 665,27 0,00 0,00 Budowlanych nr, ul. Szablowskiego 3. XIII LO, ul. Sądowa 4 okna, stropodach 558,84 896,08 4,0 37,4 4. ZSO nr 0, ul. Dygasińskiego 5 547,5 792,27 95,9 8,4 5. ZSO nr 2, ul. Telimeny 0 340,27 958,54 25,8 242,3 6. ZSO nr 3, os. Wysokie 6 okna, instalacja c.o. 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamojskiego Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 9-2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących cały kompleks ul. Grochowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 0 73,97 526,26 6,0 44,7 45,26 644,35 0,00 0,00 708, ,5,8 94,7 okna, stropodach 6,52 Brak danych 455,0 Brak danych okna, instalacja c.o. 74,40 926,90 0,00-60,8 Tabela 8. Uzyskane efekty energetyczne w 2 placówkach oświatowych w Gminie Brzesko

12 Oszczędności Oszczędno energii ści energii /plan/ /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcj a mocy /realizacj a/ lp adres GJ GJ kw kw 2 Publiczne Gimnazjum nr w Brzesku, ul Głowackiego 59 stropodach,, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w, Brzesku, ul. Krolowej Jadwigi 8 242,0 078,3 8,2 242,2 228,2 730,42 23,0 586,0 Tabela 9. Uzyskane efekty energetyczne w Pawilonach D i D2 naleŝących do AGH w Krakowie Oszczędności Oszczędno energii ści energii /plan/ /realizacja/ Redukcja mocy /plan/ Redukcj a mocy /realizacj a/ lp adres GJ GJ kw kw stropodach, AGH, pawilony D, i D2, okna, c.w.u. 959,3 Brak danych 85,0 Brak danych Nowe Technologie Prezentacja technicznych działań POE ESCO nie byłaby pełna gdyby nie zawierała opisu oferty handlowej spółki. Po okresie testów i badań uruchomiliśmy sprzedaŝ urządzeń o nazwie Fluoresave słuŝących oszczędzaniu energii elektrycznej. Są to mikroprocesorowe, całkowicie bezobsługowe, niewielkie przyrządy słuŝące do sterowania napięciem i prądem w obwodach oświetleniowych lamp wyładowczych (świetlówek, sodowych, rtęciowych lub metalohalogenkowych) uŝytkownicy dzięki nim oszczędzają do 30% kosztów stale droŝejącej energii. Technologia ta ma około 0 lat i pochodzi z Australii, ale znalazła juŝ zastosowane w 33 krajach w Europie i na świecie. W Polsce dostępny będzie typoszereg złoŝony z trzech urządzeń przeznaczonych do obwodów o natęŝeniu odpowiednio 2, 20 lub 32 A. Wielkości te wskazują, Ŝe mogą one być stosowane raczej w duŝych obiektach (hale sportowe, widowiskowe, pomieszczenia lekcyjne i wykładowe, obiekty biurowe, magazynowe, przemysłowe, parkingi). Najmniejsze urządzenie steruje (i oszczędza energię) w obwodach, w których zainstalowane jest nawet ponad 70 świetlówek o mocy 36 W (długie rury), największe nawet ponad 200. Urządzenie jest jednofazowe. MoŜna je łatwo zamontować obok tablicy rozdzielczej, bez jakiejkolwiek adaptacji pomieszczeń budynku, istniejącej sieci oświetleniowej czy teŝ zamontowanych pojedynczych punktów oświetlenia. Fluoresave nie ma zuŝywających się części i nie wymaga serwisu, więc po spłaceniu się 2

13 pracuje za darmo : pierwsze egzemplarze pracują juŝ 0 lat. W przypadku znacznych wahań napięcia wyłącza się samo, jest więc całkowicie bezpieczne takŝe dla sieci. Nakłady inwestycyjne zwracają się w okresie 6 do 40 miesięcy obniŝając o ok. 25%-30% roczne koszty energii elektrycznej zuŝywanej na oświetlenie. Urządzenie stabilizuje pracę lamp, obniŝając temperaturę pracy i przedłuŝając czas ich eksploatacji o min. 5%. Powoduje to dodatkowo obniŝenie kosztu wymiany lamp na nowe, utylizacji lamp starych, a zarazem obniŝa koszt klimatyzowania pomieszczeń. Z analizy danych przedsiębiorstw produkcyjnych w krajach Europy Zachodniej wynika, Ŝe 40% energii elektrycznej pochłania oświetlenie hal produkcyjnych i biurowców; oznacza to, Ŝe zastosowanie Fluoresave, w zaleŝności od liczby godzin świecenia, moŝe obniŝyć koszty ogólne energii elektrycznej firmy o 0 do 2%, a w przypadku np. całodobowych parkingów podziemnych, nawet więcej. Drugi obszar działań handlowych to kompleksowe zestawy do wysokosprawnego wytwarzania energii cieplnej i ciepłej wody uŝytkowej w połączeniu z pozyskiwaniem energii ze słońca. Mowa tu o wysokosprawnych, kondensacyjnych kotłach gazowych o mocy do 60kW, oraz cieczowych bateriach słonecznych firmy Weishaupt. Od szeregu lat ten światowy, niekwestionowany lider w dziedzinie produkcji palników olejowych i gazowych ma w swojej ofercie właśnie takie urządzenia. Charakteryzują się one najwyŝszymi parametrami technicznymi i ekologicznymi oraz jakością wykonania i uŝytych do produkcji materiałów. Dzięki pokryciu absorbera wysoce selektywną powłoką tlenków niklu moŝliwe jest optymalne napromieniowanie cieplne równieŝ promieniowaniem rozproszonym. Wysokiej jakości materiały izolacyjne, niezwykle przejrzyste szkło kolektorów zapewniają wysokie zyski ciepła. Zastosowanie absorberów aluminowo-miedzianych oraz wykorzystanie surowców odpadowych w procesie recyclingu umoŝliwiło znaczną redukcję obciąŝenia środowiska naturalnego przy produkcji. Kolektory pozwalają uzyskać średni roczny stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę do 60%. Powierzchnia 2 m 2 na osobę pozwala w naszym klimacie pokryć przy pomocy energii słonecznej aŝ do 30% całkowitego zapotrzebowania na energię grzewczą. Firma produkuje wersje kolektorów do montaŝu na dachu, w dachu i na dachu płaskim. Przewody mogą być łatwo ułoŝone w istniejących kanałach kablowych. Gazowe kotły kondensacyjne firmy Weishaupt charakteryzują się niewielkimi wymiarami, oszczędnością, bezpieczeństwem i zgodnością z zasadami ekologii. Estetyczne nieskomplikowane przyłącza i wyjątkowo cicha praca pozwalają na wszechstronne zastosowanie tych urządzeń. Eleganckie wzornictwo doskonale komponuje się w kaŝdym otoczeniu: w piwnicy jak teŝ w pomieszczeniach mieszkalnych. Gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony do zabudowy naściennej, montowany moŝe być w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielomieszkaniowych. Dostępne są w czterech zakresach mocy: 5, 25, 45 i 60 kw ( w kaskadzie do 240 KW ). Osiągają one sprawność znormalizowaną aŝ do 0%! Wzorowe wykorzystanie energii idzie w parze z nadzwyczaj niską emisją substancji szkodliwych. Ich indywidualność podkreślają takie unikalne rozwiązania jak: nowa technologia SCOT zapewniająca niezmienną zawartość procentową tlenu w mieszance gazowo-powietrznej, aluminiowy wymiennik ciepła, zintegrowany blok hydrauliczny, dostępny szereg zasobników c.w.u. Wśród wielu współpracujących z tymi kotłami zasobników i podgrzewaczy mocy na szczególną uwagę zasługuje Aqua Sol - dwufunkcyjny podgrzewacz wyposaŝony w dwa wymienniki ciepła. Energia z kotła jest uzupełniania energią słoneczną. Mamy nadzieję, Ŝe nasza oferta handlowa, która będzie ulegała ciągłemu rozszerzaniu spotka się z zainteresowaniem naszych Klientów równie duŝym jak przedsięwzięcia typu esco i usługi projektowe. 3

Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.

Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. MOŻLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SYSTEMIE ESCO Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych POE ESCO Sp. z o.o STATUS

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szajner bape@bape.com.pl

Andrzej Szajner bape@bape.com.pl Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez firmy typu ESCO w Polsce Andrzej Szajner bape@bape.com.pl ESCO podstawowe definicje ESCO Energy Saving / Service Company, przedsiębiorstwo oferujące

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu 1. Wykonać zdjęcia zaczynając od lewego rogu dowolnej ściany i przesuwając się w prawo. Po kaŝdym zdjęciu ogólnym ściany wykonać

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Miasta Rybnika w zarządzania energią w obiektach oświatowych

Doświadczenia Miasta Rybnika w zarządzania energią w obiektach oświatowych Doświadczenia Miasta Rybnika w zarządzania energią w obiektach oświatowych Rybnik woj. śląskie Wybrane dane: -140 000 mieszkańców - 27 dzielnic - ok. 200 obiektów miejskich Zgłaszane problemy związane

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Konieczność wykonania kompleksowej termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej Forum Czystej Energii POLEKO, listopad 2007 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego PL 0189 WARSZAWA, 7 GRUDZIEŃ 2009 Główne cele projektu pt. Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Wyniki audytu EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. Audyt efektywności ekologicznej - 1

Wyniki audytu EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. Audyt efektywności ekologicznej - 1 Wyniki audytu EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 1 Wykonano audyty energetyczno-ekologiczne trzech budynków Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia: Pawilonu Głównego Chirurgii Szpitala, Pawilonu Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Finansowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentuje: Józef Kała Wiceprezes Zarządu Kraków, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli i administratorów

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY RYMANÓW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48 Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu Warszawa, 15 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia OAK.SS.2621/76/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzoru audytu energetycznego stanowiącego obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Lokalizacja inwestycji Energia użytkowa w pierwotnie zaprojektowanym budynku

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

Ogrzewanie: Peletami i słońcem Ogrzewanie: Peletami i słońcem Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat marzec 2008) Ogrzewanie drewnem nie oznacza w dzisiejszych warunkach stałego, ręcznego jego dokładania

Bardziej szczegółowo

SPSK Nr 1 (Pawilon AB, Pawilon CD )" L.p. Wyszczególnienie zadań. jedn. miary. 4 TERMOMODERNIZACJA PAWILONU AB kpl 1

SPSK Nr 1 (Pawilon AB, Pawilon CD ) L.p. Wyszczególnienie zadań. jedn. miary. 4 TERMOMODERNIZACJA PAWILONU AB kpl 1 Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram wykonania robót zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków wraz SPSK Nr 1 (Pawilon AB, Pawilon CD )" L.p. Wyszczególnienie zadań jedn. miary ilość 1 2 3 4 4

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r.

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Wprowadzenie: Fundusze Norweskie i Fundusze EOG Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pt.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo