ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA"

Transkrypt

1 ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA Kamil Gołuchowski Uniwersytet Szczeciński Streszczenie W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej. Celem artykułu jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa windykacyjnego KRUK SA przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz zastosowano jej metody do oceny spółki KRUK. W badanym przedsiębiorstwie odnotowano relatywnie bardzo duże nakłady inwestycyjne oraz wpływy gotówki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Świadczy to o realizowaniu nadzwyczaj ekspansywnej strategii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Dalsza analiza wykazała zbyt małą zdolność do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do spłacanych zobowiązań finansowych i wydatków inwestycyjnych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dynamicznym rozwojem badanej spółki. Wydatki inwestycyjne spółka w bardzo dużej mierze finansuje z zaciągniętych zobowiązań. Znaczne wydatki inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości. Analysis of cash flows based on the example of KRUK SA Summary In the economic practice one of the most important factors ensuring company s existence is the fact of cash disposal. In the particular case, profitable enterprise may become insolvent, which can then lead ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 to its bankruptcy, despite reporting profit. Therefore, cash flow statement provides a lot of practical information in order to conduct financial analysis. The purpose of this article is to define the financial situation of debt collection company, Kruk, with the use of cash flow statement. The paper presents the basics of theoretical analysis of the cash flow statement, and the use of its methods in order to evaluate KRUK company. In the audited company a relatively very large capital expenditures have been reported, and cash receipts arising from its obligations. This demonstrates the implementation of an extremely expansive growth strategy by the enterprise. Further analysis showed very little ability to generate cash from operating activities in relation to repayable financial liabilities and capital expenditures, but the author believes this is a temporary situation related to the dynamic development of the audited company. Company is funding its capital expenditures in a large extend by its liabilities. Significant capital expenditure during the survey period should be reflected in the increased profitability of the company Kruk SA in the future. Wstęp Współcześnie w zarządzaniu przedsiębiorstwem istotne jest stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego też należy wykorzystywać narzędzie, które informowałoby o tym, w jakim stopniu podejmowane decyzje wpływają na wyniki podmiotu gospodarczego. Rolę takiego narzędzia niewątpliwie pełni analiza finansowa, której częścią jest analiza przepływów pieniężnych 1. W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą, a nie księgową siłę dochodową przedsiębiorstwa 2. Poprzez obliczenie i ocenę wybranych wskaźników, jak i ich zmian w czasie, można wysunąć wnioski co do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Głównym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod i narzędzi analizy przepływów pieniężnych oraz ich zastosowanie do oceny spółki KRUK SA, lidera rynku windykacyjnego w Polsce. Badania dokonano przez wstępną ocenę rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową wystarczalności, wydajności gotówkowej, struktury przepływów pieniężnych i analizę podstawowych wskaźników rentowności. Do analizy wykorzystano dane z jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA za lata Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s ; Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s

3 1. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Pierwszym etapem analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jest wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych. Obejmuje ona 3 : 1) Analizę kwot nadwyżek lub niedoborów środków pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, 2) Analizę struktury i dynamiki poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, 3) Analizę kierunków przepływu strumieni pieniężnych. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sporządzane z podziałem na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, może być bardzo pomocne do rozpoznania konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa. Trzy rodzaje strumieni oraz dwa kierunki przepływu środków pieniężnych (strumień dodatni oraz ujemny) pozwalają wyróżnić czternaście możliwych sytuacji, co jest podstawą wstępnej analizy rachunku przepływów pieniężnych (zob. tabela 1). Tabela 1. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych Przypadek z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej Razem Źródło: Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s Znak + oznacza dodatnie, natomiast - oznacza ujemne. Przypadek 1. Oznacza sytuację, w której firma charakteryzuje się wysoką płynnością finansową. 3 Tamże. 46

4 Przypadek 2. Firma pokrywa koszty zaciągniętych zobowiązań z wygenerowanych środków z działalności operacyjnej oraz ze sprzedaży majątku. Przypadek 3. Przedsiębiorstwo pokrywa wydatki na działalność finansową ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz z nadwyżki środków z lat ubiegłych. Przypadek 4. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa jest finansowana z podstawowej działalności oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych. Łączne przepływy wskazują na nadwyżkę środków pieniężnych w danym okresie. Przypadek 5. Wygenerowane środki z działalności operacyjnej i finansowej nie wystarczają na pokrycie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Przypadek 6. Oznacza firmę w dobrej sytuacji finansowej, która może sobie pozwolić na dokonywanie inwestycji i spłatę zobowiązań, a dodatkowo pozostaje jej nadwyżka środków pieniężnych w danym okresie. Przypadek 7. Jest sygnałem zbliżających się trudności płatniczych przedsiębiorstwa. Przypadek 8. Przedsiębiorstwo finansuje działalność operacyjną zaciąganiem kolejnych zobowiązań finansowych i sprzedażą majątku. Dodatnie razem świadczą o prawdopodobnej kontynuacji tego trendu w kolejnych okresach. Przypadek 9. Przedsiębiorstwu nie wystarcza środków na finansowanie niedoboru z działalności operacyjnej. Przypadek 10. Spłata dotychczasowych kredytów jest finansowana ze sprzedaży majątku. Przedsiębiorstwo nie ma możliwości zaciągania dużych zobowiązań. Przypadek 11. Wpływy ze sprzedaży majątku nie wystarczają na spłatę zobowiązań finansowych oraz pokrycie niedoboru środków z działalności operacyjnej. Przypadek 12. Firma jest w początkowej fazie rozwoju, nie generuje jeszcze wystarczająco środków z działalności operacyjnej i finansuje działalność inwestycyjną zaciąganymi kredytami. Przypadek 13. Sytuacja jak wyżej, jednak niezbędne jest wykorzystanie środków pieniężnych z poprzednich okresów. Przypadek 14. Sytuacja charakteryzująca odpływ środków pieniężnych ze wszystkich rodzajów działalności. Jeśli taka tendencja utrzyma się przez dłuższy czas, to istnieje duże prawdopodobieństwo utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo 4. We wstępnej analizie przepływów środków pieniężnych istotne jest też zbadanie struktury i dynamiki tych przepływów. Analiza struktury pozwala ujawnić podstawowe źródła pochodzenia gotówki oraz kierunki jej wydatkowania. Analiza dynamiki umożliwia natomiast ocenę występujących tendencji zmian poszczególnych pozycji 5. 4 Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012, s

5 2. Wskaźnikowa analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Na podstawie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych można tworzyć wachlarz wskaźników służących ocenie przedsiębiorstwa. Najczęściej podaje się następujące rodzaje wskaźników służących do analizy przepływów pieniężnych 6 : - wskaźniki wystarczalności gotówkowej; - wskaźniki wydajności gotówkowej; - wskaźniki struktury przepływów pieniężnych. W tabeli 2. zostały przedstawione wskaźniki wystarczalności gotówkowej. Tabela 2. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wydatki inwestycyjne Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wypłatę dywidend Konstrukcja spłata zobowiązań + spłata odsetek + wypłata dywidend + inwestycje w WNiP oraz rzeczowe aktywa trwałe spłata zadłużenia wydatki inwestycyjne wypłaty dywidend Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Nowak: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s Wskaźniki wystarczalności gotówkowej są wykorzystywane do oceny stopnia zaspokojenia potrzeb płatniczych przedsiębiorstwa wygospodarowaną nadwyżką pieniężną. Ogólna formuła tej grupy wskaźników stanowi relację przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do wybranych wielkości wydatków i zobowiązań przedsiębiorstwa. Najważniejszym wskaźnikiem służącym ocenie wystarczalności środków pieniężnych przedsiębiorstwa jest wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem syntetycznym- pozostałe wskaźniki wystarczalności gotówkowej stanowią jego uszczegółowienie. 6 Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s

6 Wskaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych jest stosunkiem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do wydatków, na które składa się: - spłata zadłużenia ogółem, czyli spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup dłużnych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz wydatki z tytułu leasingu finansowego; - wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; - wypłata dywidend. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej informuje, jaka kwota środków pieniężnych osiągniętych z działalności operacyjnej przypada na jedną złotówkę niezbędnych wydatków spółki. Za optymalną wartość tego wskaźnika przyjmuje się wartości nie mniejsze od jedności. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć niezbędne wydatki z nadwyżki środków pieniężnych z działalności podstawowej. Jeśli wskaźnik posiada wartość mniejszą od jedności, przedsiębiorstwo musi sięgać do takich źródeł pozyskiwania brakujących środków jak zaciągnięcie zobowiązań, sprzedaż aktywów, emisja akcji, dopłaty właścicieli lub gotówka zgromadzona w poprzednich okresach 7. Na podstawie wskaźnika ogólnej wystarczalności można również obliczyć trzy wskaźniki cząstkowe ukazujące relację nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej do wydatków inwestycyjnych, do wydatków na spłatę zobowiązań oraz do wydatków z tytułu wypłaconych dywidend (zob. tabela 2). Następną grupę wskaźników służących analizie rachunku przepływów pieniężnych stanowią wskaźniki wydajności gotówkowej. Umożliwiają one ocenę efektywności gotówkowej działalności przedsiębiorstwa i stanowią pieniężny odpowiednik wskaźników rentowności 8. Ogólna konstrukcja wskaźników wydajności gotówkowej jest stosunkiem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do określonych wielkości generujących te przepływy. Najważniejsze wskaźniki wydajności gotówkowej wraz z ich formułą zostały zaprezentowane w tabeli 3. Tabela 3. Wskaźniki wydajności gotówkowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku Konstrukcja przychody ze sprzedaży przeciętny stan majątku Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku zysk z działalności gospodarczej Źródło: Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2002, s Nowak E., Analiza sprawozdań, dz. cyt., s

7 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży, będący relacją przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do przychodów netto, informuje ile gotówki uzyskuje spółka z jednej złotówki przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku pokazuje, jaka kwota wygenerowanych w danym okresie środków pieniężnych przypada na jedną złotówkę zaangażowanego w spółkę majątku lub kapitału. Stosunek przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do zysku z działalności gospodarczej spółki informuje, ile przedsiębiorstwo wygenerowało gotówki z jednej złotówki zysku z działalności gospodarczej. Niska wartość tego wskaźnika może świadczyć, że przedsiębiorstwo ma problem z egzekwowaniem swoich należności. W skrajnym przypadku może to być symptomem sytuacji w której przedsiębiorstwo posiadające przyzwoity wynik finansowy zbankrutuje, na skutek braku płynności finansowej, a dokładniej nie posiadania wystarczających środków pieniężnych do prowadzenia działalności. Pożądanym poziomem wszystkich wskaźników wydajności gotówkowej jest jak najwyższa wartość z tendencją do wzrostu. Każdy przyrost wartości wskaźników wydajności gotówkowej poprawia sytuację płatniczą spółki, a spadek tą sytuację pogarsza 9. Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych ukazują udział określonych elementów przepływów gotówkowych w wygospodarowanej nadwyżce pieniężnej. Zostaną omówione dwa najbardziej podstawowe wskaźniki, są to: - wskaźnik udziału zysku netto w przepływach z działalności operacyjnej; - wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach z działalności operacyjnej. Pierwszy ze wskaźników wyraża jaką część nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej stanowi zysk netto. Zależność tę przedstawia poniższy wzór: zysk netto Wskaźnik udziału zysku netto =. Im większe wartości przyjmuje ten wskaźnik, tym w większym stopniu zysk netto przekłada się na środki pieniężne spółki, co jest sytuacją pożądaną. Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest stosunkiem dokonanych odpisów amortyzacyjnych do nadwyżki środków pieniężnych z działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten przedstawia poniższy wzór: Wskaźnik udziału amortyzacji = amortyzacja. Wskaźnik udziału amortyzacji informuje jaką część nadwyżki środków z działalności operacyjnej stanowi amortyzacja. Pożądana wartość tego wskaźnika jest jak najmniejsza, gdyż przedsiębiorstwo powinno generować gotówkę prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z odpisów amortyzacyjnych Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002, s Nowak E., Analiza sprawozdań, dz. cyt., s

8 O jakości strumienia środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej decyduje wyższa wartość wskaźnika udziału zysku netto od wskaźnika udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej. 3. Analiza przepływów pieniężnych KRUK SA W tabeli 4. zostały zaprezentowane kierunki i kwoty przepływów pieniężnych spółki KRUK w badanym okresie. W 2010 roku działalność inwestycyjna Spółki była finansowana z przepływów z działalności operacyjnej i zaciągniętych zobowiązań, spośród których były to głównie wpływy z wyemitowanych obligacji. Dodatkowo przedsiębiorstwo musiało się wspomóc środkami pieniężnymi zgromadzonymi w poprzednich okresach. Tabela 4. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych KRUK SA (dane w tys. zł.) Przepływy netto z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Kierunki przepływów w 2011 wskazują, że firma jest w fazie rozwoju. Świadczą o tym duże wydatki środków pieniężnych na działalność inwestycyjną i wpływy z działalności finansowej. W tym roku Spółka wydała 375,8 mln zł na nabycie pakietów wierzytelności i pozyskała 291 mln zł z emisji obligacji oraz 192,6 mln zł z kredytów. Kwota wydana na nabycie nowych wierzytelności świadczy o ogromnych nakładach inwestycyjnych, które stanowią nieco ponad połowę sumy bilansowej Spółki w roku 2011 (zob. tabela 5). Tabela 5. Wybrane dane finansowe KRUK SA (dane w tys. zł.) Inwestycje długoterminowe Aktywa ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. 51

9 W roku 2012 wydatki na działalność inwestycyjną zostały w pełni pokryte z przepływów pieniężnych z działalności podstawowej oraz z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W tym roku Spółka ponownie wydała znaczną kwotę na zakup nowych pakietów wierzytelności, ponieważ wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych wyniosły 142 mln zł. W tabeli 6. zostały zaprezentowane wartości wskaźników wystarczalności gotówkowej. Obliczone wskaźniki wystarczalności gotówkowej wykazują, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie pokryć wygenerowanymi środkami z działalności operacyjnej wydatków na spłatę zadłużenia i odsetek oraz inwestycje. Prawdopodobnie jest to sytuacja przejściowa, związana z intensywnym rozwojem przedsiębiorstwa i dużymi potrzebami inwestycyjnymi. Tabela 6. Wskaźnikowa ocena wystarczalności gotówkowej KRUK SA Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wydatki inwestycyjne ,167-0,091 0,017 0,194-0,114 0,019 0,157-0,036 0,053 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wskaźnikową analizę wydajności gotówkowej Spółki KRUK prezentuje tabela 7. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku Tabela 1. Wskaźnikowa analiza wydajności gotówkowej KRUK SA ,212-0,185 0,090 0,075-0,035 0,012 3,575-6,040 0,804 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wydajność gotówkowa sprzedaży zmniejszyła się w badanym okresie. W roku 2010 z każdej złotówki przychodów ze sprzedaży Spółka uzyskiwała niecałe 0,22 zł gotówki, natomiast w roku ,09 zł. Oznacza to sytuację mniej korzystną dla przedsiębiorstwa. Każda złotówka zainwestowana w majątek spółki wygenerowała w roku 2010 niespełna 8 groszy gotówki z działalności operacyjnej, a w roku 2012 nieco ponad 1 grosz. Jest to spowodowane bardzo 52

10 dużym wzrostem wartości majątku spółki związanej ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi (zob. tabela 5.), dlatego niski poziom wskaźnika, zdaniem autora, jest w takim wypadku uzasadniony. W roku 2010 na złotówkę zysku z działalności gospodarczej przypadało blisko 3,58 zł gotówki operacyjnej, a w roku ,80 zł, co również oznacza sytuację mniej korzystną dla Spółki. Wartości wykorzystanych w analizie trzech wskaźników wydajności gotówkowej dowodzą, że spółka KRUK generuje niewiele gotówki z działalności operacyjnej, co może świadczyć, że spółka jest jeszcze w fazie rozwoju. Najważniejsze wskaźniki struktury przepływów pieniężnych obliczone dla KRUK SA prezentuje tabela 8. Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach z działalności operacyjnej Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach z działalności operacyjnej Tabela 8. Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych KRUK SA ,309-0,034 0,837 0,230-0,295 0,695 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wskaźnik udziału zysku netto wskazuje, że wynik finansowy stanowił 30,9% przepływów netto z działalności operacyjnej badanej spółki w roku W roku 2011 zanotowana została ujemna wartość badanego wskaźnika, co jest spowodowane ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej. W całym badanym okresie wskaźnik udziału zysku netto wzrósł z poziomu 0,309 do 0,837. Wartość wskaźnika na koniec badanego okresu świadczy o dużej zdolności zysku netto do przekładania się na nadwyżkę środków pieniężnych z działalności operacyjnej, co jest pozytywnym symptomem. Wskaźnik udziału amortyzacji w 2011 roku, podobnie jak poprzedni wskaźnik, wykazuje ujemną wartość spowodowaną ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej, stąd nie podlega on interpretacji. W całym badanym okresie udział amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej wzrósł z 23% do 69,5%. Wzrost wartości tego wskaźnika wynika ze wzrostu amortyzacji i spadku dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyższa wartość wskaźnika udziału zysku netto od udziału amortyzacji zarówno w roku 2010, jak i w 2012 wskazuje na dobrą jakość strumienia środków pieniężnych w badanym okresie. 53

11 4. Analiza rentowności W tabeli 9. zostały zaprezentowane najważniejsze dane do analizy rentowności. Tabela 9. Analiza rentowności KRUK SA ROE 6,51 % 0,60 % 6,35 % ROA 2,32 % 0,12 % 1,02 % Zysk netto (w tys. zł) Każde 100 zł zainwestowane w majątek generowało w badanym okresie nie więcej niż 2,32 zł zysku netto. Bardzo niska wartość wskaźnika ROA w roku 2011 spowodowana była wysokim obciążeniem podatkowym z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dużym przyrostem posiadanego przez Spółkę majątku. Rentowność kapitału własnego kształtowała się w KRUK SA na poziomie ponad 6 % w latach 2010 i W roku 2011 wartość wskaźnika charakteryzowała się bardzo niską wartością 0,60 %, co było spowodowane dziesięciokrotnym zwiększeniem kapitału zapasowego Spółki oraz osiągnięciem niewielkiego zysku netto. Zakończenie Analiza przepływów pieniężnych stanowi przydatne narzędzie do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Umożliwia ona poznanie przyczyn określonej sytuacji spółki i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, co umożliwia doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem i osiąganie wyznaczonych celów przez podmiot gospodarczy. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych spółki windykacyjnej KRUK SA, będąca głównym celem pracy, wykazała, że przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju i ekspansji o czym świadczą przede wszystkim relatywnie duże ujemne przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej i dodatnie przepływy z działalności finansowej, spowodowane zaciąganiem zobowiązań na finansowanie inwestycji. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych dostarczyła informacji, że badana spółka nie generuje z działalności operacyjnej wystarczającej gotówki do spłaty istniejących zobowiązań finansowych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dużymi potrzebami inwestycyjnymi badanej spółki. Bardzo duże nakłady inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości. 54

12 Bibliografia 1. Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodu bankowego netto na przykładzie wybranych banków komercyjnych

Analiza dochodu bankowego netto na przykładzie wybranych banków komercyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 245 255 Analiza dochodu bankowego netto na przykładzie wybranych banków komercyjnych Mirela

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW Agata Gemzik-Salwach 1 Streszczenie Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż odsetkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

554 Jolanta Zawora STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

554 Jolanta Zawora STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 554 Jolanta Zawora STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Jolanta Zawora Uniwersytet Rzeszowski MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI GMIN WIEJSKICH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo