ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA"

Transkrypt

1 ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA Kamil Gołuchowski Uniwersytet Szczeciński Streszczenie W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej. Celem artykułu jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa windykacyjnego KRUK SA przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz zastosowano jej metody do oceny spółki KRUK. W badanym przedsiębiorstwie odnotowano relatywnie bardzo duże nakłady inwestycyjne oraz wpływy gotówki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Świadczy to o realizowaniu nadzwyczaj ekspansywnej strategii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Dalsza analiza wykazała zbyt małą zdolność do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do spłacanych zobowiązań finansowych i wydatków inwestycyjnych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dynamicznym rozwojem badanej spółki. Wydatki inwestycyjne spółka w bardzo dużej mierze finansuje z zaciągniętych zobowiązań. Znaczne wydatki inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości. Analysis of cash flows based on the example of KRUK SA Summary In the economic practice one of the most important factors ensuring company s existence is the fact of cash disposal. In the particular case, profitable enterprise may become insolvent, which can then lead ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 to its bankruptcy, despite reporting profit. Therefore, cash flow statement provides a lot of practical information in order to conduct financial analysis. The purpose of this article is to define the financial situation of debt collection company, Kruk, with the use of cash flow statement. The paper presents the basics of theoretical analysis of the cash flow statement, and the use of its methods in order to evaluate KRUK company. In the audited company a relatively very large capital expenditures have been reported, and cash receipts arising from its obligations. This demonstrates the implementation of an extremely expansive growth strategy by the enterprise. Further analysis showed very little ability to generate cash from operating activities in relation to repayable financial liabilities and capital expenditures, but the author believes this is a temporary situation related to the dynamic development of the audited company. Company is funding its capital expenditures in a large extend by its liabilities. Significant capital expenditure during the survey period should be reflected in the increased profitability of the company Kruk SA in the future. Wstęp Współcześnie w zarządzaniu przedsiębiorstwem istotne jest stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego też należy wykorzystywać narzędzie, które informowałoby o tym, w jakim stopniu podejmowane decyzje wpływają na wyniki podmiotu gospodarczego. Rolę takiego narzędzia niewątpliwie pełni analiza finansowa, której częścią jest analiza przepływów pieniężnych 1. W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą, a nie księgową siłę dochodową przedsiębiorstwa 2. Poprzez obliczenie i ocenę wybranych wskaźników, jak i ich zmian w czasie, można wysunąć wnioski co do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Głównym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod i narzędzi analizy przepływów pieniężnych oraz ich zastosowanie do oceny spółki KRUK SA, lidera rynku windykacyjnego w Polsce. Badania dokonano przez wstępną ocenę rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową wystarczalności, wydajności gotówkowej, struktury przepływów pieniężnych i analizę podstawowych wskaźników rentowności. Do analizy wykorzystano dane z jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA za lata Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s ; Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s

3 1. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Pierwszym etapem analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jest wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych. Obejmuje ona 3 : 1) Analizę kwot nadwyżek lub niedoborów środków pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, 2) Analizę struktury i dynamiki poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, 3) Analizę kierunków przepływu strumieni pieniężnych. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sporządzane z podziałem na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, może być bardzo pomocne do rozpoznania konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa. Trzy rodzaje strumieni oraz dwa kierunki przepływu środków pieniężnych (strumień dodatni oraz ujemny) pozwalają wyróżnić czternaście możliwych sytuacji, co jest podstawą wstępnej analizy rachunku przepływów pieniężnych (zob. tabela 1). Tabela 1. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych Przypadek z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej Razem Źródło: Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s Znak + oznacza dodatnie, natomiast - oznacza ujemne. Przypadek 1. Oznacza sytuację, w której firma charakteryzuje się wysoką płynnością finansową. 3 Tamże. 46

4 Przypadek 2. Firma pokrywa koszty zaciągniętych zobowiązań z wygenerowanych środków z działalności operacyjnej oraz ze sprzedaży majątku. Przypadek 3. Przedsiębiorstwo pokrywa wydatki na działalność finansową ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz z nadwyżki środków z lat ubiegłych. Przypadek 4. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa jest finansowana z podstawowej działalności oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych. Łączne przepływy wskazują na nadwyżkę środków pieniężnych w danym okresie. Przypadek 5. Wygenerowane środki z działalności operacyjnej i finansowej nie wystarczają na pokrycie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Przypadek 6. Oznacza firmę w dobrej sytuacji finansowej, która może sobie pozwolić na dokonywanie inwestycji i spłatę zobowiązań, a dodatkowo pozostaje jej nadwyżka środków pieniężnych w danym okresie. Przypadek 7. Jest sygnałem zbliżających się trudności płatniczych przedsiębiorstwa. Przypadek 8. Przedsiębiorstwo finansuje działalność operacyjną zaciąganiem kolejnych zobowiązań finansowych i sprzedażą majątku. Dodatnie razem świadczą o prawdopodobnej kontynuacji tego trendu w kolejnych okresach. Przypadek 9. Przedsiębiorstwu nie wystarcza środków na finansowanie niedoboru z działalności operacyjnej. Przypadek 10. Spłata dotychczasowych kredytów jest finansowana ze sprzedaży majątku. Przedsiębiorstwo nie ma możliwości zaciągania dużych zobowiązań. Przypadek 11. Wpływy ze sprzedaży majątku nie wystarczają na spłatę zobowiązań finansowych oraz pokrycie niedoboru środków z działalności operacyjnej. Przypadek 12. Firma jest w początkowej fazie rozwoju, nie generuje jeszcze wystarczająco środków z działalności operacyjnej i finansuje działalność inwestycyjną zaciąganymi kredytami. Przypadek 13. Sytuacja jak wyżej, jednak niezbędne jest wykorzystanie środków pieniężnych z poprzednich okresów. Przypadek 14. Sytuacja charakteryzująca odpływ środków pieniężnych ze wszystkich rodzajów działalności. Jeśli taka tendencja utrzyma się przez dłuższy czas, to istnieje duże prawdopodobieństwo utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo 4. We wstępnej analizie przepływów środków pieniężnych istotne jest też zbadanie struktury i dynamiki tych przepływów. Analiza struktury pozwala ujawnić podstawowe źródła pochodzenia gotówki oraz kierunki jej wydatkowania. Analiza dynamiki umożliwia natomiast ocenę występujących tendencji zmian poszczególnych pozycji 5. 4 Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012, s

5 2. Wskaźnikowa analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Na podstawie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych można tworzyć wachlarz wskaźników służących ocenie przedsiębiorstwa. Najczęściej podaje się następujące rodzaje wskaźników służących do analizy przepływów pieniężnych 6 : - wskaźniki wystarczalności gotówkowej; - wskaźniki wydajności gotówkowej; - wskaźniki struktury przepływów pieniężnych. W tabeli 2. zostały przedstawione wskaźniki wystarczalności gotówkowej. Tabela 2. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wydatki inwestycyjne Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wypłatę dywidend Konstrukcja spłata zobowiązań + spłata odsetek + wypłata dywidend + inwestycje w WNiP oraz rzeczowe aktywa trwałe spłata zadłużenia wydatki inwestycyjne wypłaty dywidend Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Nowak: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s Wskaźniki wystarczalności gotówkowej są wykorzystywane do oceny stopnia zaspokojenia potrzeb płatniczych przedsiębiorstwa wygospodarowaną nadwyżką pieniężną. Ogólna formuła tej grupy wskaźników stanowi relację przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do wybranych wielkości wydatków i zobowiązań przedsiębiorstwa. Najważniejszym wskaźnikiem służącym ocenie wystarczalności środków pieniężnych przedsiębiorstwa jest wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem syntetycznym- pozostałe wskaźniki wystarczalności gotówkowej stanowią jego uszczegółowienie. 6 Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s

6 Wskaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych jest stosunkiem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do wydatków, na które składa się: - spłata zadłużenia ogółem, czyli spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup dłużnych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz wydatki z tytułu leasingu finansowego; - wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; - wypłata dywidend. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej informuje, jaka kwota środków pieniężnych osiągniętych z działalności operacyjnej przypada na jedną złotówkę niezbędnych wydatków spółki. Za optymalną wartość tego wskaźnika przyjmuje się wartości nie mniejsze od jedności. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć niezbędne wydatki z nadwyżki środków pieniężnych z działalności podstawowej. Jeśli wskaźnik posiada wartość mniejszą od jedności, przedsiębiorstwo musi sięgać do takich źródeł pozyskiwania brakujących środków jak zaciągnięcie zobowiązań, sprzedaż aktywów, emisja akcji, dopłaty właścicieli lub gotówka zgromadzona w poprzednich okresach 7. Na podstawie wskaźnika ogólnej wystarczalności można również obliczyć trzy wskaźniki cząstkowe ukazujące relację nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej do wydatków inwestycyjnych, do wydatków na spłatę zobowiązań oraz do wydatków z tytułu wypłaconych dywidend (zob. tabela 2). Następną grupę wskaźników służących analizie rachunku przepływów pieniężnych stanowią wskaźniki wydajności gotówkowej. Umożliwiają one ocenę efektywności gotówkowej działalności przedsiębiorstwa i stanowią pieniężny odpowiednik wskaźników rentowności 8. Ogólna konstrukcja wskaźników wydajności gotówkowej jest stosunkiem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do określonych wielkości generujących te przepływy. Najważniejsze wskaźniki wydajności gotówkowej wraz z ich formułą zostały zaprezentowane w tabeli 3. Tabela 3. Wskaźniki wydajności gotówkowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku Konstrukcja przychody ze sprzedaży przeciętny stan majątku Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku zysk z działalności gospodarczej Źródło: Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2002, s Nowak E., Analiza sprawozdań, dz. cyt., s

7 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży, będący relacją przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do przychodów netto, informuje ile gotówki uzyskuje spółka z jednej złotówki przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku pokazuje, jaka kwota wygenerowanych w danym okresie środków pieniężnych przypada na jedną złotówkę zaangażowanego w spółkę majątku lub kapitału. Stosunek przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do zysku z działalności gospodarczej spółki informuje, ile przedsiębiorstwo wygenerowało gotówki z jednej złotówki zysku z działalności gospodarczej. Niska wartość tego wskaźnika może świadczyć, że przedsiębiorstwo ma problem z egzekwowaniem swoich należności. W skrajnym przypadku może to być symptomem sytuacji w której przedsiębiorstwo posiadające przyzwoity wynik finansowy zbankrutuje, na skutek braku płynności finansowej, a dokładniej nie posiadania wystarczających środków pieniężnych do prowadzenia działalności. Pożądanym poziomem wszystkich wskaźników wydajności gotówkowej jest jak najwyższa wartość z tendencją do wzrostu. Każdy przyrost wartości wskaźników wydajności gotówkowej poprawia sytuację płatniczą spółki, a spadek tą sytuację pogarsza 9. Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych ukazują udział określonych elementów przepływów gotówkowych w wygospodarowanej nadwyżce pieniężnej. Zostaną omówione dwa najbardziej podstawowe wskaźniki, są to: - wskaźnik udziału zysku netto w przepływach z działalności operacyjnej; - wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach z działalności operacyjnej. Pierwszy ze wskaźników wyraża jaką część nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej stanowi zysk netto. Zależność tę przedstawia poniższy wzór: zysk netto Wskaźnik udziału zysku netto =. Im większe wartości przyjmuje ten wskaźnik, tym w większym stopniu zysk netto przekłada się na środki pieniężne spółki, co jest sytuacją pożądaną. Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest stosunkiem dokonanych odpisów amortyzacyjnych do nadwyżki środków pieniężnych z działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten przedstawia poniższy wzór: Wskaźnik udziału amortyzacji = amortyzacja. Wskaźnik udziału amortyzacji informuje jaką część nadwyżki środków z działalności operacyjnej stanowi amortyzacja. Pożądana wartość tego wskaźnika jest jak najmniejsza, gdyż przedsiębiorstwo powinno generować gotówkę prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z odpisów amortyzacyjnych Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002, s Nowak E., Analiza sprawozdań, dz. cyt., s

8 O jakości strumienia środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej decyduje wyższa wartość wskaźnika udziału zysku netto od wskaźnika udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej. 3. Analiza przepływów pieniężnych KRUK SA W tabeli 4. zostały zaprezentowane kierunki i kwoty przepływów pieniężnych spółki KRUK w badanym okresie. W 2010 roku działalność inwestycyjna Spółki była finansowana z przepływów z działalności operacyjnej i zaciągniętych zobowiązań, spośród których były to głównie wpływy z wyemitowanych obligacji. Dodatkowo przedsiębiorstwo musiało się wspomóc środkami pieniężnymi zgromadzonymi w poprzednich okresach. Tabela 4. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych KRUK SA (dane w tys. zł.) Przepływy netto z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Kierunki przepływów w 2011 wskazują, że firma jest w fazie rozwoju. Świadczą o tym duże wydatki środków pieniężnych na działalność inwestycyjną i wpływy z działalności finansowej. W tym roku Spółka wydała 375,8 mln zł na nabycie pakietów wierzytelności i pozyskała 291 mln zł z emisji obligacji oraz 192,6 mln zł z kredytów. Kwota wydana na nabycie nowych wierzytelności świadczy o ogromnych nakładach inwestycyjnych, które stanowią nieco ponad połowę sumy bilansowej Spółki w roku 2011 (zob. tabela 5). Tabela 5. Wybrane dane finansowe KRUK SA (dane w tys. zł.) Inwestycje długoterminowe Aktywa ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. 51

9 W roku 2012 wydatki na działalność inwestycyjną zostały w pełni pokryte z przepływów pieniężnych z działalności podstawowej oraz z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W tym roku Spółka ponownie wydała znaczną kwotę na zakup nowych pakietów wierzytelności, ponieważ wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych wyniosły 142 mln zł. W tabeli 6. zostały zaprezentowane wartości wskaźników wystarczalności gotówkowej. Obliczone wskaźniki wystarczalności gotówkowej wykazują, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie pokryć wygenerowanymi środkami z działalności operacyjnej wydatków na spłatę zadłużenia i odsetek oraz inwestycje. Prawdopodobnie jest to sytuacja przejściowa, związana z intensywnym rozwojem przedsiębiorstwa i dużymi potrzebami inwestycyjnymi. Tabela 6. Wskaźnikowa ocena wystarczalności gotówkowej KRUK SA Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wydatki inwestycyjne ,167-0,091 0,017 0,194-0,114 0,019 0,157-0,036 0,053 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wskaźnikową analizę wydajności gotówkowej Spółki KRUK prezentuje tabela 7. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku Tabela 1. Wskaźnikowa analiza wydajności gotówkowej KRUK SA ,212-0,185 0,090 0,075-0,035 0,012 3,575-6,040 0,804 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wydajność gotówkowa sprzedaży zmniejszyła się w badanym okresie. W roku 2010 z każdej złotówki przychodów ze sprzedaży Spółka uzyskiwała niecałe 0,22 zł gotówki, natomiast w roku ,09 zł. Oznacza to sytuację mniej korzystną dla przedsiębiorstwa. Każda złotówka zainwestowana w majątek spółki wygenerowała w roku 2010 niespełna 8 groszy gotówki z działalności operacyjnej, a w roku 2012 nieco ponad 1 grosz. Jest to spowodowane bardzo 52

10 dużym wzrostem wartości majątku spółki związanej ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi (zob. tabela 5.), dlatego niski poziom wskaźnika, zdaniem autora, jest w takim wypadku uzasadniony. W roku 2010 na złotówkę zysku z działalności gospodarczej przypadało blisko 3,58 zł gotówki operacyjnej, a w roku ,80 zł, co również oznacza sytuację mniej korzystną dla Spółki. Wartości wykorzystanych w analizie trzech wskaźników wydajności gotówkowej dowodzą, że spółka KRUK generuje niewiele gotówki z działalności operacyjnej, co może świadczyć, że spółka jest jeszcze w fazie rozwoju. Najważniejsze wskaźniki struktury przepływów pieniężnych obliczone dla KRUK SA prezentuje tabela 8. Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach z działalności operacyjnej Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach z działalności operacyjnej Tabela 8. Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych KRUK SA ,309-0,034 0,837 0,230-0,295 0,695 Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK SA. Wskaźnik udziału zysku netto wskazuje, że wynik finansowy stanowił 30,9% przepływów netto z działalności operacyjnej badanej spółki w roku W roku 2011 zanotowana została ujemna wartość badanego wskaźnika, co jest spowodowane ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej. W całym badanym okresie wskaźnik udziału zysku netto wzrósł z poziomu 0,309 do 0,837. Wartość wskaźnika na koniec badanego okresu świadczy o dużej zdolności zysku netto do przekładania się na nadwyżkę środków pieniężnych z działalności operacyjnej, co jest pozytywnym symptomem. Wskaźnik udziału amortyzacji w 2011 roku, podobnie jak poprzedni wskaźnik, wykazuje ujemną wartość spowodowaną ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej, stąd nie podlega on interpretacji. W całym badanym okresie udział amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej wzrósł z 23% do 69,5%. Wzrost wartości tego wskaźnika wynika ze wzrostu amortyzacji i spadku dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyższa wartość wskaźnika udziału zysku netto od udziału amortyzacji zarówno w roku 2010, jak i w 2012 wskazuje na dobrą jakość strumienia środków pieniężnych w badanym okresie. 53

11 4. Analiza rentowności W tabeli 9. zostały zaprezentowane najważniejsze dane do analizy rentowności. Tabela 9. Analiza rentowności KRUK SA ROE 6,51 % 0,60 % 6,35 % ROA 2,32 % 0,12 % 1,02 % Zysk netto (w tys. zł) Każde 100 zł zainwestowane w majątek generowało w badanym okresie nie więcej niż 2,32 zł zysku netto. Bardzo niska wartość wskaźnika ROA w roku 2011 spowodowana była wysokim obciążeniem podatkowym z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dużym przyrostem posiadanego przez Spółkę majątku. Rentowność kapitału własnego kształtowała się w KRUK SA na poziomie ponad 6 % w latach 2010 i W roku 2011 wartość wskaźnika charakteryzowała się bardzo niską wartością 0,60 %, co było spowodowane dziesięciokrotnym zwiększeniem kapitału zapasowego Spółki oraz osiągnięciem niewielkiego zysku netto. Zakończenie Analiza przepływów pieniężnych stanowi przydatne narzędzie do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Umożliwia ona poznanie przyczyn określonej sytuacji spółki i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, co umożliwia doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem i osiąganie wyznaczonych celów przez podmiot gospodarczy. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych spółki windykacyjnej KRUK SA, będąca głównym celem pracy, wykazała, że przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju i ekspansji o czym świadczą przede wszystkim relatywnie duże ujemne przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej i dodatnie przepływy z działalności finansowej, spowodowane zaciąganiem zobowiązań na finansowanie inwestycji. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych dostarczyła informacji, że badana spółka nie generuje z działalności operacyjnej wystarczającej gotówki do spłaty istniejących zobowiązań finansowych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dużymi potrzebami inwestycyjnymi badanej spółki. Bardzo duże nakłady inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości. 54

12 Bibliografia 1. Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa Gabrusewicz W., Remlen M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena płynności finansowej Zdolność płatnicza odnosi się do możliwości terminowej i ciągłej spłaty zobowiązań, chodzi o jej zachowanie w każdym momencie. Zdolność płatnicza

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ Uniwersytet Szczeciński OCENA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

za okres r. do r.

za okres r. do r. Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie NIP 7560005172 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Banku Spółdzielczego w Leśnicy za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Treść informacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Definicje poszczególnych rodzajów działalności zawiera punkt 6 Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych":

Definicje poszczególnych rodzajów działalności zawiera punkt 6 Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych: Akademia przepływów pieniężnych cz. 2. Rachunek przepływów pieniężnych prezentuje przepływy pieniężne wynikające z działalności jednostki w podziale na trzy podstawowe jej rodzaje: działalność operacyjną,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH. CF oper CF inwest CF finans JK-WZ-UW 161

WSTĘPNA ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH. CF oper CF inwest CF finans JK-WZ-UW 161 WSTĘPNA ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH CF oper + + + + CF inwest + + + + CF finans + + + + JKWZUW 161 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej Wyszczególnienie Okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA X

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA X ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA X W LATACH 2008-2010 Agata Kaczanowska, Aleksandra Wójtowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Płynność finansowa jest bardzo ważnym aspektem

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Dzięki rachunkowi przepływów pienięnych możemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Dzięki rachunkowi przepływów pienięnych możemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Rachunek przepływów pieniężnych nazywany jest także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub (od nazwy angielskiej) cash flow to bardzo istotny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo