USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC"

Transkrypt

1 Stanisław Hońko Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC Wprowadzenie Wartość godziwa jako koncepcja wyceny odnosząca się do hipotetycznej wymiany jest obecna w regulacjach rachunkowości od ponad trzydziestu lat. W polskim prawie bilansowym jest stosowana od 2002 roku. Mimo to wartość godziwa i jej aplikacja w sprawozdawczości finansowej wciąż budzą liczne kontrowersje, które są szczególnie nagłaśniane w związku z falami kryzysów finansowych. Przeciwnicy wartości godziwej twierdzą bowiem, że wycena w wartości godziwej zamiast klarować obraz rzeczywistości, potwierdza jedynie bezcelowość wyceny w warunkach niestabilności rynków. Z drugiej jednak strony, przeciwnicy wartości godziwej nie są szczególnie aktywni w warunkach poprawy koniunktury, gdy wartość aktywów wzrasta 1. Stosowanie wartości godziwej wynika z dążenia do zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych. Ich użytkownicy powinni mieć możliwość kompleksowej oceny jednostki sprawozdawczej. Informacje te powinny być zrozumiałe, co można uzyskać dzięki ich prezentacji w sposób jasny i zwięzły 2. Właściwe zinterpretowanie informacji sprawozdawczych wymaga ich spójności, definiowanej jako stosowanie tych samych metod w odniesieniu do tych samych pozycji 3. Tak rozumiana spójność stwarza podstawy porównywalności informacji, która nie oznacza jednolitości, ale należy ją raczej interpretować jako cechę umożliwiającą zrozumienie różnic i podobieństw między pozycjami wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych 4. W kontekście wymienionych cech jakościowych rodzą się następujące pytania: L. Moyer: How Fair Is Fair-Value Accounting? Forbes z 25 czerwca 2008 r., Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Międzynardowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Financial Reporting Standards Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn, Warszawa 2011, część A, par. CJ30. Ibid., CJ22. Ibid., CJ21.

2 82 Stanisław Hońko Czy użytkownicy sprawozdań finansowych są dostatecznie poinformowani o technikach ustalania wartości godziwej? Czy w sprawozdaniach finansowych we właściwy sposób przedstawia się techniki ustalania wartości godziwej? Czy założenia przyjęte w procesie estymacji wartości godziwej są weryfikowane w kolejnych okresach? Czy wartość godziwa ustalana metodą dochodową odzwierciedla warunki rynkowe, czy raczej sytuację podmiotu dokonującego wyceny? Wartość godziwa jest metodą eklektyczną, zorientowaną zarówno na wycenę bieżącą, jak również prospektywną 5. Mimo że wartość tę ustala się z zastosowaniem różnych metod i technik wyceny, nosi ona wspólną nazwę wartość godziwa, co w opinii autora może wprowadzać w błąd tych użytkowników sprawozdań finansowych, który nie są specjalistami z dziedziny rachunkowości. Wartość godziwa różnych aktywów jest ustalana różnymi metodami, czego przykładem mogą być zasady ustalania wartości aktywów finansowych i niefinansowych. Nie bez znaczenia pozostaje cel wyceny, od którego może zależeć poziom wartości godziwej. A zatem wartość godziwa jest wypadkową wielu zmiennych, o czym należy w odpowiedni sposób poinformować odbiorców sprawozdań finansowych. Szczególnym przykładem jest procedura ustalania wartości godziwej aktywów niefinansowych na podstawie prognoz finansowych, określana jako podejście dochodowe. Celem opracowania jest zaprezentowanie zasad ustalania wartości godziwej metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finansowych jednej ze spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Właściwa analiza została poprzedzona wprowadzeniem, obejmującym przedstawienie wymagań stosowanych przy metodzie dochodowej w MSSF 13 Wartość godziwa i jej ustalanie. W badaniach posłużono się metodą monograficzną, polegającą na celowym doborze analizowanej jednostki w celu potwierdzenia założonych prawidłowości. Przedmiotem analizy były sprawozdania finansowe Grupy GTC za lata Za wyborem tego podmiotu przemawia szerokie wykorzystanie metody dochodowej przy estymacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, stanowiących główny składnik aktywów tej Grupy. 1. Dane wejściowe stanowiące podstawę ustalania wartości godziwej według MSSF 13 Wartość godziwa od początku nie była pojęciem jednoznacznym. W proces szacowania wartości godziwej wpisane jest wykorzystanie wielu danych 5 P. Mućko: Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 221.

3 Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 83 wejściowych, w różnym stopniu odnoszących się do aktywnego rynku. Najnowsze podejście do opisywanej koncepcji wyceny zostało zaprezentowane w wydanym w maju 2011 roku MSSF 13 Pomiar wartości godziwej. Preferowana jest wartość godziwa ustalana w drodze bezpośredniej obserwacji. Jeżeli taka obserwacja nie jest możliwa, stosuje się techniki wyceny, które można określić jako metody estymacji wartości godziwej w warunkach braku aktywnego rynku 6. Wartość godziwa jest ustalana na głównym lub najbardziej korzystnym rynku. O ile zatem cena uzyskana z potencjalnej transakcji jest zobiektywizowana, a więc oddzielona od podmiotu przeprowadzającego wycenę, o tyle główny lub najbardziej korzystny rynek powinien być postrzegany z perspektywy jednostki. A zatem czy można mówić o jednej wartości godziwej? Za przeczącą odpowiedzią na to pytanie przemawia hierarchia wartości godziwej, zależna od przyjętych danych wejściowych. Priorytetowe znaczenie przypisuje się danym wejściowym z poziomu 1, natomiast dane wejściowe z poziomu 3 są uznawane za najmniej wiarygodne 7. Wybraną technikę należy stosować konsekwentnie w odniesieniu do danej grupy wycenianych pozycji, przy maksymalizacji danych wynikających z bezpośredniej obserwacji, przy minimalizacji wykorzystania danych nieobserwowalnych 8. Cechą podejścia dochodowego jest zastosowanie rachunku dyskontowego do ustalenia kwot przyszłych przychodów i kosztów lub przepływów pieniężnych generowanych przez pojedynczy składnik aktywów lub przez grupę aktywów. Konsekwencją wejścia w życie MSSF 13 będzie ujawnienie metod i założeń przyjętych przy szacowaniu wartości godziwej. Takie rozwiązanie jest korzystne dla użytkowników sprawozdań finansowych, gdyż są oni w stanie odtworzyć procedurę ustalania wartości godziwej krok po kroku. Dzięki ujawnieniu hierarchii danych wejściowych dysponują oni również informacją, w jakim stopniu kwoty ujęte w aktywach i zobowiązaniach są powiązane z aktywnym rynkiem. Z drugiej strony, MSSF 13 nakłada na jednostki dodatkowe obowiązki informacyjne, które zwiększą objętość sprawozdań. Jest to szczególnie uzasadnione wówczas, gdy wartość godziwa aktywów niefinansowych jest ustalana metodą dochodową, w której za podstawę przyjmuje się przyszłe przepływy pieniężne. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy założenia przyjęte w danym okresie są weryfikowane w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata obrotowe, czy informacje te są od siebie oderwane? Próbę odpowiedzi na to pytanie zawiera ostatnia część opracowania, w której poddano analizie sprawozdania finansowe spółki GTC S.A. za lata , sporządzane według MSR/MSSF D. Wyczółkowska: Wartość godziwa omówienie MSSF 13. Rachunkowość 2012, nr 1, dodatek specjalny, s. 81. Ibid., s. 88. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków. Biuletyn MSSF 2011, nr 6,

4 84 Stanisław Hońko 2. Proces szacowania wartości godziwej metodą dochodową i zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych Grupy GTC w latach Przedmiotem działalności Grupy Globe Trade Center jest budowa oraz wynajem powierzchni biurowych i handlowych oraz budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych. Na uwagę zasługuje kwalifikacja powierzchni biurowych i handlowych przeznaczonych do wynajęcia. Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości powierzchnie te są kwalifikowane do nieruchomości inwestycyjnych. Nieruchomości te są wyceniane w wartości godziwej, szacowanej na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z prognozowanych czynszów. Kwalifikacja nieruchomości do powierzchni biurowych jest zastanawiająca w związku z faktem, że budowa i wynajem powierzchni stanowi główną działalność operacyjną jednostki. W świetle MSR 40 taka kwalifikacja jest możliwa, gdyż z definicji nieruchomości inwestycyjnych wynika, że są to aktywa traktowane jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymywane ze względu na przyrost ich wartości 9. Z tej samej definicji wynika jednak, że nieruchomości te nie mogą być wykorzystywane przy świadczeniu usług przez jednostkę, co może być źródłem wątpliwości dotyczących prawidłowej kwalifikacji tych aktywów przez Grupę GTC. Można jednak przyjąć, że źródłem korzyści są nieruchomości, a nie świadczona w nich działalność usługowa. Jednak ta działalność stanowi podstawową działalność operacyjną jednostki i trudno uznać ją za działalność inwestycyjną. Z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych grupy GTC nie wynika, że jednostka miała jakiekolwiek wątpliwości związane z klasyfikacją wynajmowanych nieruchomości. Od 2003 roku konsekwentnie klasyfikuje te aktywa jako nieruchomości inwestycyjne i wycenia je w wartości godziwej ustalanej na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych. Przyjęte rozwiązania są udokumentowane w polityce rachunkowości jednostki, której fragmenty zostały przedstawione w tabeli 1. Na uwagę zasługuje stwierdzenie zawarte w sprawozdaniach za lata , że wyceny niezależnych rzeczoznawców są uaktualniane przez szacunki zarządu, co można było interpretować jako podważenie wiarygodności wycen profesjonalistów. Zmiana z 2006 roku, dotycząca sposobu ujmowania korekt wartości nieruchomości, była związana z modyfikacją MSR 40, co nie wynika jednak wprost ze sprawozdania finansowego jednostki. W 2008 roku uzupełniono katalog stosowanych metod szacowania wartości godziwej o metodę dochodową albo metodę stopy zysku. 9 MSR 40, par. 5.

5 Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 85 Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie kwalifikacji i wyceny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Tabela 1 Lata Opis przyjętych zasad kwalifikacji i wyceny 2003, 2004, 2005 Inwestycjami w nieruchomości są nieruchomości posiadane w celu uzyskiwania przychodów z wynajmu bądź ze wzrostu ich wartości, lub obu z nich. Inwestycje w nieruchomości są prezentowane zgodnie z modelem wartości godziwej. Wartości godziwe zostały określone na podstawie niezależnych wycen rzeczoznawców dokonanych w oparciu o metodę zdyskontowanych przewidywanych przepływów pieniężnych z inwestycji w nieruchomości, uaktualnionych przez szacunki Zarządu. 2006, 2007 Jak wyżej. Dodano informację: Każda zmiana wartości godziwej jest prezentowana w rachunku zysków i strat. Usunięto informację o uaktualnianiu wartości przez Zarząd Nieruchomości inwestycyjne określane są w wartości godziwej zgodnie z modelem wartości godziwej, która odzwierciedla warunki rynkowe na dzień bilansowy. Zyski lub straty powstałe w wyniku zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w roku, w którym powstały. Ukończone nieruchomości inwestycyjne zostały wycenione przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2008 roku. Ukończone nieruchomości inwestycyjne są wyceniane w oparciu o metodę DCF zdyskontowanych przepływów pieniężnych albo jeżeli bardziej odpowiednie przy użyciu metody dochodowej lub metody stopy zysku Jak wyżej. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy GTC za lata Nieruchomości inwestycyjne są najważniejszą pozycją aktywów w analizowanych sprawozdaniach, a korekty wartości wpływają znacząco na wynik finansowy (tabela 2). Tabela 2 Informacje o nieruchomościach inwestycyjnych w Grupie GTC w latach Rok Waluta Wartość inwestycji w nieruchomości Suma bilansowa Udział w sumie bilansowej Korekty wartości Wynik finansowy netto Udział w wyniku finansowym 2003 USD , ,00 71,81% 6616, ,00 26,83% 2004 USD , ,00 52,31% , ,00 51,05% 2005 PLN , ,00 64,52% , ,00 105,11% 2006 PLN , ,00 44,74% , ,00 101,07% 2007 PLN , ,00 46,26% , ,00 111,71% 2008 PLN , ,00 71,44% , ,00 125,44% 2009 PLN , ,00 75,19% , ,00 116,32% 2010 PLN , ,00 77,61% , ,00 150,67% 2011 PLN , ,00 73,77% , ,00 69,66% Źródło: Ibid.

6 86 Stanisław Hońko Na szczególną uwagę zasługują sprawozdania finansowe za lata 2008 i 2009, w których odbicie znajdują skutki kryzysu finansowego z 2008 roku. W raporcie za 2008 rok w nocie 15 zamieszczono informację, że wartość godziwa nieruchomości w budowie w porównaniu z kosztami ich wytworzenia jest wyższa o tys. PLN. Taka korekta, przy wyniku finansowym grupy na poziomie tys. PLN, pozwoliła na zniwelowanie spadku wartości godziwej pozostałych nieruchomości inwestycyjnych. Była ona możliwa dzięki wcześniejszemu niż wymagane w MSR 40 zastosowaniu wyceny nieruchomości inwestycyjnych w budowie w wartości godziwej. Spółka co prawda argumentuje wybór takiego rozwiązania zwiększeniem przejrzystości, jednak sposób prezentacji tej korekty w sprawozdaniu finansowym w 2009 roku może budzić pewne wątpliwości. W nocie 14 Zysk z aktualizacji wyceny aktywów kwota tys. PLN jest uwidoczniona jako Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych, które zostały zaprezentowane w cenie nabycia. Taki sposób prezentacji jest trudny do zrozumienia, biorąc pod uwagę fakt, że utrata wartości jest przedstawiona jako zwiększenie zysku z aktualizacji aktywów. Do interesujących wniosków prowadzi również porównanie rachunków zysków i strat za lata 2008 i W okresie, gdy wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych rosła, korekty ich wartości były prezentowane w odrębnej pozycji Zysk z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. W 2009 roku zaprzestano wyodrębniania w rachunku zysków i strat korekt wartości nieruchomości inwestycyjnych, wprowadzając pozycję Zysk z aktualizacji wartości aktywów/strata z tytułu utraty wartości aktywów. W sprawozdaniu finansowym za 2011 rok nazwę tej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów zmieniono na Zysk/(strata) z aktualizacji wartości aktywów/utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych. Jak już napisano, spółka szacuje wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnych na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nie można jednak doszukać się informacji o wpływach z najmu. We wszystkich latach sporządzano rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wpływy z najmu są prezentowane w przepływach z działalności operacyjnej, natomiast wpływy ze sprzedaży nieruchomości są ujęte w przepływach z działalności inwestycyjnej. MSR 40 nakazuje ujawnianie metod i istotnych założeń przyjętych przy ustalaniu wartości godziwej. Zestawienie tych założeń, zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych od 2007 roku, zawiera tabela 4.

7 Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 87 Tabela 4 Założenia przyjęte przy szacowaniu wartości godziwej ukończonych nieruchomości inwestycyjnych Ukończone nieruchomości inwestycyjne LATA Inne Inne Inne + inne + inne Średnia stawka czynszu/m 2 (EUR) ,7 15,9 stopa zysku (%) 5,7 6,8 6,9 7,7 7,5 8,2 7,8 8,1 powierzchnia nie wynajęta (%) ERV/m 2 (EUR) ,1 16,2 Zmiana 25pb w stopie zysku (tys. PLN) Zmiana 5% w szacunkowych przychodach z najmu (tys. PLN) Źródło: Ibid. Należy podkreślić, że Grupa nie ograniczyła się do części narracyjnej, ale przedstawiła również założenia liczbowe wraz z analizą wrażliwości. Zamieszczone założenia ułatwiają użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym, uświadamiając również znaczenie zastosowanych metod, co należy ocenić pozytywnie. Ujawnione przez Grupę założenia mogą być podstawą stwierdzenia, że wartość aktywów oraz kwota wyniku finansowego są silnie uzależnione od przyjętych założeń. Podczas gdy średnie stawki czynszu zmniejszają się, wrażliwość na zmiany założonej stopy zysku (kapitalizacji) ulega zwiększeniu. W sprawozdaniach finansowych Grupy brakuje informacji, czy założenia przyjęte przy szacowaniu wartości godziwej w poprzednich latach sprawdzają się oraz w jakim stopniu ich zmiana przyczyniła się do zmiany kwot zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych w poprzednich okresach. Warto dodać, że Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania MSSF 13. Podsumowując przegląd sprawozdań Grupy GTC, należy pozytywnie ocenić ujawnienie założeń zastosowanych przy nieruchomościach inwestycyjnych. Jednak użytkownicy tych sprawozdań nie są w stanie stwierdzić, czy przyjęte przez Grupę założenia potwierdziły się w kolejnych latach. Nie ma również możliwości oceny przepływów pieniężnych z wynajmu nieruchomości. Można odnieść wrażenie, że Grupa chętnie sięga po rozwiązania umożliwiające wycenę nieruchomości inwestycyjnych stosowną do potrzeb i aktualnej sytuacji rynkowej.

8 88 Stanisław Hońko Podsumowanie Wartość godziwa nie jest parametrem wyceny, ale raczej zbiorem parametrów czy koncepcją wyceny. Jej wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej i stopniowe wypieranie wartości historycznej jest niewątpliwie zmianą o charakterze rewolucyjnym, od której nie ma odwrotu. A zatem za czy przeciw wartości godziwej? Zdecydowanie za wartością godziwą jako koncepcją, ponieważ jej zastosowanie z założenia zwiększa użyteczność sprawozdań finansowych. Rzeczywista poprawa użyteczności wymaga szczegółowego ujawnienia procedury ustalania wartości godziwej i informacji, czy i w jakim stopniu przyjęte założenia potwierdziły się w kolejnych okresach. Ten postulat jest szczególnie istotny w jednostkach, w których główne aktywa są wyceniane w wartości godziwej z zastosowaniem metody dochodowej, jak Grupa GTC. Ujawnienie założeń o przeciętnych czynszach i przyjętych stopach dyskontowych jest pierwszym krokiem do uświadomienia użytkownikom sprawozdań finansowych, że wartość godziwa nie zawsze jest ustalana na podstawie danych wejściowych z aktywnego rynku. Wartość godziwa ustalana metodą dochodową jest bliższa wartości użytkowej niż wartości rynkowej, a zatem jest w dużym stopniu uzależniona od subiektywnej oceny kierownictwa. Dlatego autor jest przeciwny odnoszeniu korekt wartości aktywów niefinansowych ustalanych metodą dochodową na wynik finansowy przeznaczony do podziału. W ocenie autora powinny być one raczej wykazywane jako inne dochody całkowite. Literatura Wydawnictwa zwarte Mućko P.: Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Wydawnictwa ciągłe Moyer L.: How Fair Is Fair-Value Accounting? Forbes z 25 czerwca 2008 r., MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków. Biuletyn MSSF 2011, nr 6, Wyczółkowska D.: Wartość godziwa omówienie MSSF 13. Rachunkowość 2012, nr 1, dodatek specjalny.

9 Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 89 Akty prawne Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Financial Reporting Standards Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn, Warszawa Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 40 Nieruchomości inwestycyjne. ESTIMATING THE FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTY BASED ON THE EXPECTED FUTURE INCOME ON THE EXAMPLE OF FINANCIAL STATEMENT OF GLOBE TRADE CENTRE S.A. CAPITAL GROUP Summary The aim of the article is presentation of the fair value of investment property based on discounted cash flow. The article contains the requirements of IFRS 13 Fair value measurement for valuation of non financial assets and the solutions used in the financial statements of the Group of GTC SA in the years

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia

Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, tom 49 (105), Warszawa 2009 r. Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia Stanisław Hońko * Wprowadzenie Celem sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Prezentacja PREZENTACJA 1 X Ogólnopolska Konferencja Naukowo Zawodowa 20 lat ustawy o rachunkowości KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Wojciech Komer 28 października 2014 roku SWGK Audyt is

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r.

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Damian Blachowski Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii, KN Cash Flow Toruń, 14.05.2009 r. 1. Wstęp Plan

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik?

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik? Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym i bessą giełdową pojawiły się krytyczne głosy w kontekście zastosowania wartości godziwej jako wyceny bilansowej. Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym

Bardziej szczegółowo

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Zysk Zasady ramowe, zmodyfikowane przez obecne MSSF Aktywa netto otwarcia Zmiany w aktywach netto Aktywa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 6 grudnia 2012 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Mariela Isern, IASB Senior Technical Manager Poglądy wyrażone w niniejszej prezentacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Zakres raportu Niniejszy raport jest raportem śródrocznym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA-BoS-15/113 PL Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJII FIINANSOWEJ TUP S..A.. W 2008 ROKU Warszawa,8 maja 2009 str. 1 Spis treści Finansowanie majątku Spółki... 3 Struktura majątku Spółki... 3 Wycena majątku Spółki... 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

MODELE WYCENY INWESTYCJI NIEFINANSOWYCH ZASADY ODZWIERCIEDLANIA SKUTKÓW WYCENY W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH REGULACJI RACHUNKOWOŚCI

MODELE WYCENY INWESTYCJI NIEFINANSOWYCH ZASADY ODZWIERCIEDLANIA SKUTKÓW WYCENY W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH REGULACJI RACHUNKOWOŚCI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 MAŁGORZATA RÓWIŃSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach MODELE WYCENY INWESTYCJI NIEFINANSOWYCH ZASADY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Bożenna Barbachowska Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek:

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek: Rachunkowość programów określonych składek jest prosta, ponieważ zobowiązanie za każdy okres ustala się na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. Program określonych składek Zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich Cash isking Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich 1 Ograniczenia i niedoskonałości metody DCF DCF: najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 3.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 3. Akademia przepływów pieniężnych cz. 3. W części trzeciej cyklu Akademia przepływów pieniężnych" omawiamy zasady sporządzania części rachunku przepływów pieniężnych dotyczącej działalności inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. Test na trwałą utratę wartości aktywów wartość firmy przypisanej

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF. Warszawa, grudzień 2012 roku

Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF. Warszawa, grudzień 2012 roku Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF Warszawa, grudzień 2012 roku Plan spotkania Standardy i interpretacje Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Rady Nadzorczej i Zarządu TUP Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TUP Spółka Akcyjna (dalej: Spółka),

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek Wprowadzenie Wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i nasilającej się tendencji integracji gospodarczej nastąpiło znaczące uwolnienie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 kwietnia 2016 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. IV KWARTAŁ 2014 Poznań, 13 luty 2015 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE........ 2 1.1. Podstawowe informacje o Emitencie...... 2 1.2. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. WYCIĄG Z RAPORTU WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 roku A. Dane identyfikujące Zamawiającego Nazwa Siedziba/Adres Zarządu Forma prawna Sąd rejonowy (rejestr

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY REZERW

METODY WYCENY REZERW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 LUCYNA PONIATOWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach METODY WYCENY REZERW Wprowadzenie Szczególnie

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo