Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku

2 2

3 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH Zobowiązania zawarte w Karcie: Europa rozwijać będzie ducha przedsiębiorczości i nowe umiejętności od najmłodszych lat. Ogólną wiedzę w zakresie działalności gospodarczej i przedsiębiorczości trzeba przekazywać na wszystkich poziomach nauczania. Określone moduły dotyczące działalności gospodarczej winny stanowić istotny składnik programu nauczania na poziomie szkoły średniej, oraz w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Będziemy wspierać i promować podejmowane przez młodzież próby działalności gospodarczej, opracujemy też odpowiednie programy szkoleń dla kierownictwa małych przedsiębiorstw. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydujących w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące winny w dalszym ciągu zachęcać do włączenia przedsiębiorczości jako przedmiotu w podstawowy program nauczania. Powinny też kontynuować zachęcanie szkół wyższych do wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia specjalistycznych kursów z przedsiębiorczości. W dalszym ciągu ważna jest promocja tematyki przedsiębiorczości poza formalnymi zajęciami szkolnymi. W zajęciach szkolnych i pozaszkolnych na wszystkich poziomach nauczania należy uwzględnić w różnych programach aspekt płci. 1.1 Pytania ogólne odnoszące się do całości obszaru 1 Karty Edukacja i szkolenie na rzecz przedsiębiorczości (1) Jak oceniają Państwo postępy poczynione w tym obszarze przez Państwa kraj od czasu poprzedniego raportu Karty? Problematyka związana z przedsiębiorczością stosunkowo niedawno została zaadoptowana do programów nauczania w szkołach. Jest to zbyt krótki okres, aby ocenić jakie są efekty, choć większość nastolatków już zetknęła się z podstawami przedsiębiorczości w szkole. W roku bieżącym po raz pierwszy do egzaminów kwalifikacyjnych przystąpili absolwenci dwuletnich szkół zawodowych, w których nauczano tego przedmiotu. Coraz więcej uczelni organizuje studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Formy i tematyka tych form kształcenia dostosowana jest do wymagań rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. (2) Prosimy opisać ważniejsze nowe środki, działania podjęte w tym obszarze od czasu poprzedniego raportu? W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu odpowiedzialne będzie za wdrażanie dwóch Działań SPO RZL: Działanie 2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie udzielane będą dotacje dla szkół na projekty rozwojowe, które koncentrować będą się na rozwijaniu podstawowych umiejętności wśród uczniów oraz na zapewnieniu kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy. Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy podejmowane będą działania na rzecz doskonalenia nauczycieli. Organizowane będą dla absolwentów wybranych kierunków studiów pedagogicznych rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela - studia podyplomowe w zakresie nauczania dwóch przedmiotów, 3

4 nauczania języków obcych, w zakresie ICT. Realizowane będą również kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie m.in. metodyki przedmiotów ogólnozawodowych i zawodowych. W ramach programów wspołfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego MGiP jest odpowiedzialne za wdrażanie Programu Reorientacji/Przekwalifikowań (PR/P), będącego częścią Programu aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW), którego zadaniem jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów mieszkańców na obszarach wiejskich. W ramach PR/P finansowane są następujące typy działań związane ze wspieraniem rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez doradztwo (szkolenia): - Usługi centrów wspierania przedsiębiorczości - świadczone osobom zamierzającym podjąć własną działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług. Celem usługi jest wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W ramach tej usługi finansowane są usługi doradcze i szkoleniowe m.in. w zakresie: tworzenia małych firm, prowadzenia działalności gospodarczej, planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania finansami i rachunkowości, organizacji i zarządzania produkcją, marketingu, zaopatrzenia i sprzedaży, zarządzania kadrami. - Usługi inkubatorów przedsiębiorczości - to lokalna struktura partnerska, która zapewnia małym i średnim firmom szeroką gamę usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na korzystnych warunkach. W ramach tych usług finansowana jest działalność inkubatorów oferującym przedsiębiorcom: obiekty, powierzchnię lokalową, usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej, wyposażenie w niezbędne urządzenia oraz pomoc doradczą. Usługodawcami dla tych wszystkich wymienionych rodzajów usług mogą być: m.in. organizacje pozarządowe (Non Government Organisations NGO s) zarejestrowane zgodnie z prawem polskim, wyspecjalizowane firmy z przynajmniej 51% udziałami sektora prywatnego oraz publiczne instytucje szkoleniowe, które są wybierane w drodze przetargu i kontraktowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). (3) Prosimy przedstawić wyniki ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu lub wyniki pośrednie trwających działań. W ramach ww. usług Centrów Wspierania Przedsiębiorczości od 1 października 2001 r. do 28 czerwca 2004r. zostało podpisanych 157 umów z usługodawcami. W tym okresie do korzystania z usługi przystąpiło osób. W ramach usług inkubatorów przedsiębiorczości zostało podpisanych 6 umów z usługodawcami, a beneficjentami Programu zostało 87 osób. W czerwcu br. miał miejsce pierwszy (w reformowanym systemie szkolnictwa) zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych (23 zawody). Stałą obowiązkową częścią egzaminu (ujętą w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla zawodu) jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (funkcjonowanie gospodarki, prawo i rynek pracy, przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gosp., sporządzanie odpowiednich dokumentów, gromadzenie i analizowanie informacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem i wykonywaniem działalności gospodarczej). (4) Prosimy opisać istotniejsze kroki podjęte w tym obszarze w ramach realizacji zaleceń (patrz ramki powyżej) Raportu nt. Wdrażania Karty w Krajach Członkowskich za 2003r./Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich z 2004r. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez MGiP podczas drugiej edycji programu Pierwsza praca podjęto nową inicjatywę o charakterze profilaktycznym, ogłaszając konkurs na granty na tworzenie tzw. Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych. Ideą konkursu było wyrównywanie 4

5 szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach, a także przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy. Na polskim rynku pracy ważną część systemowych rozwiązań zaczynają stanowić specjalistyczne placówki pomocy dla studentów i absolwentów szkół wyższych Akademickie Biura Karier. Biura te pomagają studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, w planowaniu ścieżek kariery zawodowej. W kwietniu 2004 roku funkcjonowały 202 placówki określane jako akademickie biura karier we wszystkich województwach. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza, komponent Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażała projekt Promocja postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich w województwie podlaskim. Jego realizatorem było konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz City and Guilds of London Institute. Projekt był adresowany do nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz uczniów szkół średnich w województwie podlaskim. Podstawowymi celami projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli tego przedmiotu w zakresie wiedzy ekonomicznej i praktycznych zasad funkcjonowania na rynku pracy oraz zwiększenie świadomości wymagań rynku pracy oraz umiejętności zakładania i rozwijania samodzielnej działalności gospodarczej wśród absolwentów szkół średnich. Na projekt składały się cztery podstawowe działania: 1. Opracowanie programu szkoleniowego 2. Promocja programu szkoleniowego wśród nauczycieli i uczniów 3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli i uczniów 4. Opracowanie i wdrażanie systemu monitoringu i ewaluacji programu Projektem zostało objętych: nauczycieli szkół średnich (po jednym przedstawicielu każdej ze szkół województwa podlaskiego), którzy ukończyli studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) dotyczącego podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości z dnia 26 lutego 2002 r uczniów szkół średnich (2 grupy 25-osobowe z każdej szkoły województwa podlaskiego), którzy ukończyli 3 dniowe (18 godzinne) warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto większość szkół objętych projektem uczestniczyła w programie uczniowskich miniprzedsiębiorstw. Ponadto PARP realizuje projekt Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży (w ramach Krajowego Programu Phare 2002 SSG RZL), którego jednym z zakładanych rezultatów jest założenie własnych przedsiębiorstw przez część spośród ok odbiorców wsparcia (bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz bezrobotni absolwenci) polegającego na zwiększeniu szans młodych ludzi, którzy zakończyli edukację, na rynku pracy poprzez opracowanie i realizację Indywidualnych Planów Działań. Projekt jest wdrażany na podstawie umów dotacji podpisywanych w oparciu o wnioski rekomendowane do przyznania dotacji, składane przez powiaty oraz osoby prawne nie działające dla zysku. W okresie do końca maja 2004 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach I edycji konkursu. Podpisano również 22 umowy dotacji (wszystkie z reprezentacją powiatów). 1.2 Pytania oparte na projekcie Najlepsza Procedura Edukacja dla Przedsiębiorczości (1) Czy istnieje systematyczna i uporządkowana współpraca między różnymi departamentami administracji krajowej/regionalnej (zwłaszcza Ministerstwem Gospodarki/Przemysłu, Ministerstwem Edukacji i innymi zainteresowanymi departamentami 5

6 lub agendami) w celu podejmowania wspólnych działań lub realizowania konsekwentnej strategii promowania nauki przedsiębiorczości? Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy prowadzi prace nad opracowaniem programu edukacji w zakresie przedsiębiorczości Kształcenie dla przedsiębiorczości. (2) Czy promowanie ducha przedsiębiorczości jest wyraźnie uznane za cel w krajowym programie nauczania dla średnich szkół ogólnokształcących, czy to w horyzontalnym aspekcie nauczania, czy jako oddzielny przedmiot? Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zlecając zadania państwowym jednostkom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, w obszarze oświaty, edukacji, wychowania i szkolnictwa wyższego w roku 2004 uznało za priorytet realizowanie programów promujących wśród uczniów i studentów formy aktywności zawodowej w celu zwiększenia szans zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia w zawodzie, w tym edukacji z zakresu małej przedsiębiorczości.(www.menis.gov.pl zadania państwowe). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, liceum i technikum uzupełniające (Dz. U. Nr 51 z 2002 r., poz.458, z poźń. zmianami) jako jeden z celów edukacyjnych i zadań szkoły określa: zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw przedsiębiorczych warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, z uwzględnieniem zasad etycznych. Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustalił jako jeden z priorytetów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty na rok szkolny 2003/2004, realizację przez szkoły przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Kuratorzy Oświaty przeprowadzili w swoich województwach badania obejmujące: 861 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego co stanowi 10,7% tego typu szkół, 215 publicznych zasadniczych szkół zawodowych co stanowi 14,7% tego typu szkół, 102 niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej ( wszystkich typów), co stanowi 14, 2% szkół, 992 gimnazja publiczne, co stanowi 17,67 % tego typu szkół, 28 gimnazjów specjalnych, czyli 3,45%, 55 gimnazjów niepublicznych, co stanowi 10,95 % szkół. Przedmiotem badania były: sposób realizacji podstawy programowej modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym oraz przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych do realizacji ww. przedmiotów. Wnioski : Szkoły realizują podstawy przedsiębiorczości zgodnie z wymiarem godzin wynikającym z ramowych planów nauczania. Do szkolnego zestawu programów w poszczególnych typach szkół, włączane są programy nauczania zgodnie z przepisami. Do czasu ustalenia nowej podstawy programowej, należy wnioskować, w organach prowadzących o zwiększenie liczby godzin z przeznaczeniem na realizację podstaw przedsiębiorczości oraz modułu zwłaszcza w szkołach, które wykazują się aktywnością przy realizacji tego przedmiotu. 6

7 Należy podjąć monitorowanie sposobu realizacji przez szkoły zadań ustalonych w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Należy zbadać poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych i podjąć działania zmierzające do zatrudniania nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości oraz wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym z pełnymi kwalifikacjami - (WOS). Stworzyć w Kuratoriach Oświaty system zbierania informacji i upowszechniania dobrych praktyk, z uwzględnieniem mini-przedsiębiorstw lub firm wirtualnych prowadzonych przez uczniów gimnazjów. (3) Czy przyjęto środki wspierania i aktywnego promowania z inicjatywy władz krajowych lub regionalnych w celu umotywowania i przekonania szkół i nauczycieli do konkretnego włączenia się w programy i działania związane z przedsiębiorczością? Ustalenie priorytetów wskazanych powyżej, a zwłaszcza możliwość realizacji zadań państwowych zlecanych państwowym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych jest jedną z form aktywnego promowania programów związanych z przedsiębiorczością. Funkcja wspierająca nadzoru pedagogicznego (wynikająca z przepisów) stanowi również jeden ze środków, przez np. propagowanie przykładów dobrej praktyki, upowszechnianie programów przyczyniających się do zwiększenia aktywności szkół w tym zakresie. (4) Czy istnieje ogólna strategia szkolenia nauczycieli w zakresie sposobu przedstawiania koncepcji przedsiębiorczości na lekcjach, w tym zapewnienia im możliwości zdobycia wiedzy praktycznej przez bezpośrednie relacje z przedsiębiorstwami? Nie istnieje ogólna strategia szkolenia nauczycieli w zakresie sposobu przedstawiania koncepcji przedsiębiorczości na lekcjach. Rozpoczęto współpracę z Narodowym Bankiem Polskim nad realizacją projektu dotyczącego zdiagnozowania potrzeb nauczycieli w powyższym zakresie. Jednakże Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w swoich planach pracy uwzględniają różnorodne formy doskonalenia nauczycieli, wśród których wymienić można: warsztaty metodyczne: Przedsiębiorczość bez tajemnic - wykorzystanie funkcji multimedialnych na lekcjach przedsiębiorczości, Nauczanie podstaw przedsiębiorczości, seminarium szkoleniowo-informacyjne dla nauczycieli przedsiębiorczości szkół ponadgimnazjalnych, seminarium Zarządzanie firmą dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości szkół ponagimnazjalnych oraz Przedsiębiorczość w nauczaniu i wychowaniu. Przedstawione dane pochodzą z zestawienia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zorganizowanych przez ODN w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości w roku szkolnym 2003/2004. ( 5 ) Czy realizacja programów jest oparta na koncepcji nauki przez działanie poprzez umożliwienie uczniom prowadzenia mikro-firm lub firm wirtualnych wspieranych i/lub promowanych przez władze publiczne? Czy istnieją porozumienia między władzami publicznymi a sieciami i NGO aktualnie rozpowszechniającymi takie programy w całej Europie? Tego rodzaju programy są coraz częściej wykorzystywane przez nauczycieli. W przypadku wyboru przez nauczyciela programu opartego na koncepcji nauki przez działanie uczniowie mają możliwość udziału w różnych projektach i inicjatywach np.: projekt Z Klasy do Kasy (wsparcie NBP), giełda symulacyjna (Fundacja Rynku Kapitałowego), spółdzielnie uczniowskie, sklepiki szkolne, firmy symulacyjne. Pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział w miniprzedsiębiorstwach Kameleon i Uniwersus. Szkoły zaczynają uczestniczyć w programach zgłaszanych przez organizacje pozarządowe np. Zarządzania firmą, Moja firma mój sukces, konkurs pomysł na biznes plan, Biznes Junior

8 Fundacja Dla dobra dziecka realizuje projekt Moja pierwsza własna praca, natomiast Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej prowadzi Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską o puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. ( 6 ) Czy istnieje na szczeblu państwowym stała funkcja, struktura bądź metoda służąca monitorowaniu pojawiających się inicjatyw, zbieraniu informacji i danych na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości i rozpowszechnianiu dobrych praktyk? Nie istnieje. ( 7 ) Czy na szczeblu krajowym lub regionalnym wyznaczono cele jakościowe lub ilościowe służące osiąganiu i monitorowaniu postępów w tym obszarze? Cele jakościowe określa dokument ustalony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458 ze zmianą w 2003 r. Dz. U nr 210, poz. 1041).Na szczeblu regionalnym Kurator Oświaty, sprawując nadzór pedagogiczny, monitoruje osiąganie założonych celów i postępów w tym obszarze. 8

9 2. TAŃSZE I SZYBSZE ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działania rekomendowane na podstawie Karty: Zachęcanie, aby kształtowanie się kosztów utworzenia firmy oraz czas poświęcony na to zagadnienie, jak i procedury zatwierdzania nowych firm, szły w kierunku najbardziej konkurencyjnych światowych standardów. Zwiększenie możliwości dostępu do rejestracji on-line. Ważniejsze działania podejmowane w ww. obszarze od czasu ostatniego raportu to: Uproszczenie i skrócenie procedur rejestracji działalności gospodarczej: Zmiana Ustawy Prawo działalności gospodarczej 1, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku, pozostawiła proces rejestracji osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w gminach (a nie w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dzięki utrzymaniu ewidencji działalności gospodarczej w gminach osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą nie muszą udawać się do sądów rejestrowych (26 w kraju), często położonych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Dzięki temu proces podejmowania działalności gospodarczej jest tańszy i szybszy. Jednocześnie nowelizacja wprowadziła rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcy na uniknięcie pokonywania uciążliwej drogi od urzędu do urzędu celem dokonania zgłoszeń identyfikacyjnych w różnych rejestrach. Przedsiębiorca, udając się do sądu rejestrowego lub gminy, złoży jednocześnie w tzw. jednym okienku : 1) wniosek rejestracyjny, 2) wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON 3) podatkowe zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Nowa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2, która weszła w życie w dniu 21 sierpnia 2004 roku, zastąpiła Prawo działalności gospodarczej i utrzymuje dualizm rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto rozszerza instytucję jednego okienka o możliwość złożenia wniosku o zgłoszenie płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2007 r.). Niezwłocznie po dokonaniu wpisu organ prowadzący rejestr przedsiębiorców albo organ ewidencyjny prześle zintegrowany wniosek do właściwych rejestrów wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji. Dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej drogą elektroniczną W myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie można wnieść na jednolitym formularzu także drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego i znakowania czasem. W ten sam sposób będzie można złożyć wniosek o nadanie numeru REGON, NIP oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. W zasadniczy sposób zostanie więc skrócony czas niezbędny do dokonania formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 1 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz z 2003 r. z późn. zmianami). 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz z 2004r.). 9

10 Utworzenie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej Ustawa przewiduje również utworzenie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG), która będzie gromadziła i udostępniała informacje o danych zawartych w ewidencji działalności prowadzonej przez gminy (przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2007 r.). Będzie ona działała na podobnych zasadach jak Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, co umożliwi łatwe uzyskiwanie danych o przedsiębiorcach w każdej z gmin, a nie jak dotychczas, jedynie w gminie miejscu zamieszkania przedsiębiorcy. Utworzenie centralnej bazy danych o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otwiera możliwość technicznej współpracy z KRS i takie zintegrowanie CIDG oraz Centralnej Bazy Danych KRS, aby każdy mógł uzyskać informacje z obu systemów w jednym miejscu. Inne działania Nowym rozwiązaniem jest radykalna zmiana uregulowań w zakresie wykonywania niektórych działalności gospodarczych, objętych dotychczas zezwoleniami. W efekcie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie wielu rodzajów działalności gospodarczej zastąpione zostaną wpisem do właściwego rejestru działalności regulowanej, dokonywanym na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów przewidzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju działalności. Zaproponowane rozwiązanie uwalnia przedsiębiorców od obciążeń biurokratycznych związanych dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem organowi obszernej dokumentacji. Ponadto Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: ogranicza liczbę i czas trwania kontroli działalności gospodarczej, wprowadza zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u tego samego przedsiębiorcy, wprowadza wiążącą interpretację prawa podatkowego bez negatywnych skutków jej zmiany dla przedsiębiorcy (z dniem 1 stycznia 2005 roku), wprowadza, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, kategorię mikroprzedsiębiorców oraz nowe definicje małych i średnich przedsiębiorców (z dniem 1 stycznia 2005 roku). 10

11 3. LEPSZE REGULACJE PRAWNE, ZWŁASZCZA PRAWO UPADŁOŚCIOWE ORAZ OCENA WPŁYWU REGULACJI Krajowe prawo upadłościowe winno być oceniane w świetle dobrej praktyki. Nauka płynąca z ćwiczeń benchmarkingowych winna doprowadzić do poprawy aktualnie stosowanych w EU praktyk. Nowe przepisy na poziomie kraju i Wspólnoty należy przeanalizować pod kątem oceny ich wpływu na małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. Gdzie to możliwe, należy uprościć przepisy krajowe i Unijne. Rządy winny wprowadzać przyjazne dla użytkownika dokumenty administracyjne. Małe przedsiębiorstwa można by zwolnić z pewnych ustawowych obowiązków. W tym kontekście Komisja mogłaby uprościć przepisy dotyczące konkurencji w celu zmniejszenia obciążeń, jakie z nich wynikają dla małych przedsiębiorstw. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydujących w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące winny kontynuować starania zmierzające do poprawy otoczenia prawnego biznesu. Powinny w dalszym ciągu rozważać zastosowanie wobec małych przedsiębiorstw zwolnień z pewnych obligacji prawnych, które mogą być szczególnie uciążliwe dla małych firm. Należy wzmóc ocenę wpływu na biznes i podjąć dalsze wysiłki dla włączenia kręgów biznesu w proces legislacyjny. 3.1 Pytania ogólne związane z całością obszaru 3 Karty Lepsze przepisy i regulacje prawne (1) Jak oceniliby Państwo postępy poczynione w tym obszarze przez Państwa kraj od ostatniego raportu Karty? Zdecydowanym postępem jest Uchwalenie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zob. obszar 2) oraz Prawo upadłościowe i naprawcze (zob. poniżej), a także przyjęcie dokumentów programowych rządu: Zasady dialogu społecznego oraz Metodologiczne podstawy oceny skutków regulacji (OSR). (2) Prosimy opisać ważniejsze nowe działania podjęte w tym obszarze od czasu ostatniego raportu. Na posiedzeniu międzyresortowego Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych w dniu 26 marca 2004 roku podjęto decyzję o dokonaniu przeglądu regulacji prawnych wpływających w sposób bezpośredni lub pośredni na działalność przedsiębiorców pod kątem ich uproszczenia, eliminacji zbędnych regulacji bądź też zastąpienie obowiązujących regulacji rozwiązaniami alternatywnymi. Przeglądem mają zostać objęte te regulacje prawne, które utrudniają przedsiębiorcom sprawne funkcjonowanie tzn. nie są dostatecznie przejrzyste, wprowadzają skomplikowane procedury bądź też tworzą zbędne bariery administracyjne. (3) Prosimy opisać wyniki ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu, lub pośrednie wyniki trwających działań. (4) Prosimy opisać ważniejsze kroki podjęte dla realizacji zaleceń (patrz ramki powyżej) zawartych w Raporcie nt. Wdrażania Karty w Krajach Członkowskich za 2003r./Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich w 2004r. w tym obszarze. Poniżej. 11

12 3.2. Konkretne pytania dotyczące prawa upadłościowego (1) Jaki jest przeciętny okres trwania postępowania likwidacyjnego w Państwa kraju? Jakie są jego koszty (procentowo w stosunku do danego majątku)? Czas trwania postępowania upadłościowego w 2003 roku wynosił średnio ok. 7,7 miesięcy, w stosunku do roku 2002 nastąpiło jego nieznaczne skrócenie. Dane dotyczą postępowania o charakterze likwidacyjnym, prowadzonego pod rządami przepisów Rozporządzenia Prezydenta RP z 23 października 1934 r. Prawo upadłościowe, które z dniem 1 października 2003 r. zostały zastąpione przez przepisy nowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Brak jest statystyk dotyczących kosztów postępowania upadłościowego. (2) Ile procesów restrukturyzacyjnych nie udaje się i przechodzi w postępowanie likwidacyjne? Nie prowadzi się statystyk dotyczących liczby postępowań upadłościowych (likwidacyjnych) prowadzonych na skutek nie udanych postępowań układowych, tj. umorzonych postępowań układowych lub uchylonych przez Sąd układów, w wyniku ich niewykonywania przez dłużnika. (3) Jakie środki o ile takie są w procesie restrukturyzacji mają przyczyniać się do przetrwania firmy (rozwiązanie pewnych kontraktów, zawieszenie działań egzekucyjnych itp.)? Z dniem 1 października 2003 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Na podstawie przepisów tej ustawy przedsiębiorca może poddać się procesowi restrukturyzacji : - w postępowaniu naprawczym, które może toczyć się wobec przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością, przed ogłoszeniem upadłości tego przedsiębiorcy przez Sąd, - w toku postępowania upadłościowego, jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. W toku obydwu tych postępowań: - dokonanie potrącenia wzajemnych należności jest możliwe tylko w sytuacjach określonych przez ustawę, - nie mogą być wszczynane wobec przedsiębiorcy egzekucje i postępowania zabezpieczające (co do należności, które z mocy ustawy podlegają układowi), a wszczęte podlegają zawieszeniu, - Sąd na wniosek dłużnika może zmienić zarządzenia tymczasowe wydane w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności przez uchylenie dokonanych zajęć (za wyjątkiem ustanowionych w postępowaniu upadłościowym hipotek przymusowych i morskich). W postępowaniu upadłościowym toczącym się z możliwością zawarcia układu wierzyciel tylko za zgodą rady wierzycieli może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego, a także umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone upadłemu. Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego zawiesza się spłatę zobowiązań przedsiębiorcy (z wyjątkiem niektórych należności np. alimentacyjnych, ze stosunku pracy, z tytułu świadczeń emerytalnych i na ubezpieczenie społeczne itp.) oraz należnych odsetek. 12

13 Jeżeli w czasie trwania postępowania naprawczego wierzyciel przedsiębiorcy złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, Sąd odracza rozpoznanie takiego wniosku do czasu zakończenia postępowania naprawczego albo połączy jego rozpoznanie z postępowaniem o zatwierdzenie układu. W postępowaniu naprawczym i upadłościowym (prowadzonym z możliwością zawarcia układu) restrukturyzacja zobowiązań następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Propozycje restrukturyzacji mogą obejmować w szczególności: - odroczenie wykonania zobowiązań, - rozłożenie spłaty długów na raty, - zmniejszenie sumy długów, - konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, - zmiana, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność Pytania na bazie Projektu Najlepsza Procedura Restrukturyzacja, bankructwo i nowy start ( Restructuring, bankruptcy and a fresh start ) Prosimy opisać ważniejsze działania podejmowane dla realizacji głównych zaleceń Raportu Końcowego Grupy Ekspertów projektu Najlepszej Procedury dla Restrukturyzacji, bankructwa i nowego startu z września , w odpowiedzi na następujące pytania: (1) Rola doradców zewnętrznych i zapobieganie. Jaki rodzaj doradztwa zewnętrznego oferuje się przedsiębiorcom dla umożliwienia wczesnego rozpoznania problemów finansowych? Czy jasne informacje odnośnie istnienia alternatywnych rozwiązań są łatwo dostępne? Rodzaj doradztwa zewnętrznego to przede wszystkim audyt wewnętrzny, sprawdzanie księgowości, na podstawie danych księgowych dokonywana jest ocena sytuacji w firmie. (2) Działania podjęte w odpowiednim czasie mogą znacznie zwiększyć szanse uratowania przedsiębiorstwa, które ma problemy finansowe. W jaki sposób prawodawstwo w Państwa kraju zachęca dłużników do wczesnego inicjowania postępowania? Przedsiębiorca, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zagrożony niewypłacalnością (tj. taki który przewiduje, iż w najbliższym czasie zaprzestanie spłacania długów) może uniknąć ogłoszenia upadłości przez poddanie się postępowaniu naprawczemu, tj. złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu takiego postępowania, przedstawić plan naprawczy i uzyskać restrukturyzację zobowiązań w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Jeśli dłużnik racjonalnie przewiduje, że nie będzie już w stanie spłacać długów i uruchamia postępowanie upadłościowe na jakie korzyści może liczyć (łatwiejsza ugoda, niższe kary itp.)? Jeżeli dłużnik we właściwym czasie złoży wniosek tj. w ciągi 2 tygodni od powstania podstawy do ogłoszenia upadłości, uniknie prowadzenia przeciwko niemu postępowania w przedmiocie pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego spółki, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Ustawa określa, iż Sąd może orzec pozbawienie dłużnika tych praw na okres od 3 do 10 lat

14 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym ze względu na stan interesów przedsiębiorcy daje szansę, iż Sąd ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu, a nie upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. Spóźniony wniosek może także skutkować jego oddaleniem, jeżeli okaże się, iż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. (3) Ratowanie i postępowanie restrukturyzacyjne. Czy praktyka w Państwa kraju wskazuje, że ratowanie i postępowanie restrukturyzacyjne są tanie, proste, łatwo dostępne, a progi uruchomienia niskie? Od wniosku o ogłoszenie upadłości i oświadczenia dłużnika o wszczęcie postępowania naprawczego uiszcza się wpis sądowy w kwocie 200 PLN. Praktyka jednak wskazuje, że ratowanie i postępowanie naprawcze jest drogie, skomplikowane, a progi uruchomienia wysokie. Praktyka wskazuje również na znikomy ułamek firm (ok.15%), którym udaje się wyjść z postępowania restrukturyzacyjnego. Jaka jest rola wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym? Wierzyciele odgrywają znaczącą rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zarówno upadłościowym, jak i naprawczym. Wstępne zgromadzenie wierzycieli może: - podjąć uchwały co do sposobu dalszego prowadzenia postępowania (tj. jako postępowania układowego czy likwidacyjnego) i wyboru rady wierzycieli. Sąd w dalszym postępowaniu jest związany tą uchwałą, chyba że jest ona sprzeczna z prawem oraz - może wyrazić opinię co do wyboru osoby nadzorcy sądowego lub zarządcy, sprawujących nadzór lub zarząd majątkiem upadłego w czasie postępowania upadłościowego toczącego się z możliwością zawarcia układu. W postępowaniu upadłościowym zgromadzenie wierzycieli podejmuje uchwały w sprawie wyłączenia mienia z masy upadłości, zobowiązania wierzycieli do wpłacenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego, orzeka o zmianie składu rady wierzycieli na wniosek złożony przez wierzycieli, którego wcześniej nie uwzględnił sędzia komisarz. Jeżeli w danym postępowaniu upadłościowym powołana jest rada wierzycieli, to do jej zadań należy m.in. wyrażanie zgody na dokonanie przez nadzorcę sądowego lub zarządcę czynności, które według przepisów ustawy mogą być dokonywane tylko za zgodą rady (np. na wypowiedzenie przez wierzyciela niektórych umów, zaciąganie kredytów, obciążanie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi, uznanie i zrzeczenie się roszczeń spornych w postępowaniu cywilnym), badanie stanu funduszów masy upadłości, kontrola czynności nadzorcy sądowego oraz zarządcy i przedstawianie sędziemu komisarzowi uwag o działalności tych organów, występowanie z wnioskiem o ich odwołanie, W postępowaniu upadłościowym toczącym się z możliwością zawarcia układu oraz w postępowaniu naprawczym zgromadzenie wierzycieli decyduje o przyjęciu propozycji układowych dłużnika i zawarciu układu (układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza następnie Sąd). (4) Nowy start po bankructwie. Jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby umorzyć pozostałe długi? Czy umorzenie jest zrównoważone innymi środkami (np. utratą statusu handlowca)? Czy przewidujecie modyfikację okresu umorzenia? Ustawa przewiduje możliwość umorzenia w całości lub w części zobowiązań upadłego niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie takie może dotyczyć tylko upadłego będącego osobą fizyczną, wobec którego przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku lub postępowanie upadłościowe z możliwością 14

15 zawarcia układu, które zakończone zostało układem likwidacyjnym Postępowanie wszczyna się na wniosek upadłego. Sąd może orzec o oddłużeniu, w postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: - niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności, - materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, - upadły rzetelnie wykonywał obowiązki nałożone na niego w postępowaniu upadłościowym. Przy orzekaniu o umorzeniu zobowiązań upadłego Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność zaspokojenia ich w przyszłości. Nie jest możliwe oddłużenie, jeżeli już wcześniej wobec upadłego ogłoszono upadłość albo odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a od zakończenia tego postępowania lub odmowy jego wszczęcia do dnia wszczęcia obecnego postępowania upadłościowego nie upłynęło dziesięć lat. Ustawa nie przewiduje modyfikacji okresu umorzenia niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań. Czy restrykcje, dyskwalifikacja lub zakazy nałożone na podlegającego postępowaniu upadłościowemu dotyczą zarówno bankructwa oszukańczego, jak i niezłośliwego? Czy są one aktualizowane? Prosimy podać wszelkie inne różnice w traktowaniu przez prawo uczciwych i nieuczciwych bankrutów. I. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy: 1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo 2. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo 3. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo 4. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie. Przy orzekaniu opisanego zakazu, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. II. Sąd może również orzec wymienione wyżej zakazy odnośnie osoby (niezależnie od jej winy w działaniu), wobec której: - już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego; - ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości. 15

16 III. Sąd może orzec taki zakaz prowadzenia działalności i pełnienia funkcji, wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, jak również wobec osób, które były uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub spółki handlowej nie posiadającej osobowości prawnej oraz innych przedsiębiorców) także jeżeli niewypłacalność była następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. W jaki sposób wspomagany jest w Państwa kraju start od nowa tych przedsiębiorców, którzy zbankrutowali nie z własnej winy? Tylko w stosunku do upadłego (będącego osobą fizyczną), którego niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności Sąd może orzec o umorzeniu w całości lub w części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym Szczegółowe pytania dotyczące oceny wpływu regulacji Prosimy opisać aktualną sytuację w środowisku legislacyjnym w Państwa kraju w ogólności, a zwłaszcza w odniesieniu do MSP, pod następującymi względami: (1) Czy istnieje całościowy bądź ramowy program poprawy otoczenia prawnego biznesu? Prosimy przedstawić ogólny opis, jakiego typu działania podejmuje się w ramach takiego programu. W lipcu 2002 roku powołano Zespół ds. Jakości Regulacji Prawnych działający pod przewodnictwem Ministra Gospodarki i Pracy (zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002r). Jest to organ międzyresortowy o uprawnieniach opiniodawczodoradczych, do którego głównych zadań należy inicjowanie i opiniowanie działań podejmowanych w związku z zagadnieniami Better Regulation w Polsce oraz doskonalenie metodologii, zakresu i jakości dokonywanych OSR 4. Obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania Zespołu jest możliwość implementacji w kraju holenderskiego modelu identyfikacji i niwelowania barier administracyjnych dla przedsiębiorców. Aktualnie podejmowane są działania mające na celu identyfikację przepisów zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego wymagających uproszczenia, wyeliminowania bądź zastąpienia regulacjami alternatywnymi. Poprawę otoczenia prawnego biznesu zawiera Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (zob. obszar 2). (2) Czy istnieje obowiązek poddawania wszystkich nowych aktów prawnych, a także innych regulacji prawnych Ocenie Wpływu? Jak egzekwuje się taki obowiązek? Który urząd lub agenda rządowa odpowiada za jakość tych ocen? Tak. Oceną skutków regulacji objęte są wszystkie nowe akty prawne przygotowane przez organy administracji rządowej (podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim). Za przygotowanie OSR odpowiada minister wnioskujący, zaś kontrolę nad wypełnianiem tego obowiązku sprawuje Rządowe Centrum Legislacji. Między innymi badany jest wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Ponadto ocena skutków społeczno gospodarczych projektowanych regulacji może zostać opracowana przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w odniesieniu do projektów przewidujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także jeżeli Prezes Rady Ministrów powierzy RCSS dokonanie takiej oceny. 4 OSR - Ocena skutków regulacji. 16

17 (3) Czy są określone testy lub systemy analizy wpływu regulacji prawnych na Małe Przedsiębiorstwa? Jeśli tak prosimy je opisać. Problematyka wpływu regulacji na sektor MSP (w tym specjalne testy) nie została wyróżniona w procedurach OSR. Każdorazowo OSR musi zawierać informację o podmiotach, na które oddziałuje projektowana regulacja, a jej wpływ na MSP jest badany w przy przeprowadzaniu analizy pod kątem konkurencyjności gospodarki. (4) Czy przy wprowadzaniu nowych instrumentów prawnych przyznaje się MSP jakieś określone zwolnienia lub okresy przejściowe? Tak rodzaj ułatwień zależy od typu regulacji. Na przykład: ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. nr 90, poz.844) przewiduje stosowanie ustawy tylko dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników; od dnia 29 listopada 2002 r. pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników nie muszą sporządzać regulaminów pracy ani regulaminów wynagradzania. W niektórych przypadkach akty wykonawcze do ustaw adresowane są w zależności od tematyki do ściśle określonej grupy przedsiębiorców: mikro, małych, średnich lub dużych. (5) Czy od legislatorów wymaga się, by podczas przygotowywania nowej legislacji oceniali alternatywne instrumenty polityczne? Wymóg rozważenia rozwiązań alternatywnych przez organ wnioskujący wprowadzenie nowej regulacji istnieje na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100 poz. 908). Wymóg ten jest uwzględniony w Metodologicznych podstawach oceny skutków regulacji (pkt ) [dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 roku]. i wiąże się z koniecznością rozważenia wszelkich prawnych i pozaprawnych metod osiągnięcia zamierzonych celów, zaś po podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu regulacji konieczne jest rozważenie wszystkich alternatyw prawnych Pytania na bazie projektu Najlepsza Procedura dla Oceny Wpływu na Biznes Prosimy opisać ważniejsze działania podejmowane dla realizacji głównych zaleceń z Warsztatów Najlepszej Procedury nt. Oceny Wpływu na Biznes w Krajach Członkowskich (Bruksela, 26 czerwca 2001) 5, odpowiadając na następujące pytania: (1) Dążenie do bardziej zintegrowanego systemu oceny wpływu: Czy przeprowadzając analizę wpływu krajowego prawodawstwa w Państwa kraju oceniacie wszystkie istotne aspekty wpływu proponowanych przepisów, czy też koncentrujecie się na określonych sektorach/skutkach? Jeśli to drugie, to prosimy podać, na jakich (np. biznes, środowisko, oddziaływanie społeczne itp.). Analiza wpływu prawodawstwa krajowego oraz jego ocena zwana oceną skutków regulacji OSR, koncentruje się na sektorach: sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki, sytuacja i rozwój regionalny, jak również wpływ na działanie samorządu terytorialnego jeśli ustawa dotyczy tegoż samorządu lub środowisko jeśli przewiduje się wpływ na środowisko. (2) Prosimy o przedstawienie informacji na temat realizacji i kierowania analizą wpływu regulacji: Czy sformułowano jasną politykę przeprowadzenia analizy takiego wpływu? 5 17

18 Czy opublikowano jakiekolwiek wspólne wytyczne dla zapewnienia minimalnego poziomu zgodności metod i praktyk analitycznych? Prosimy o dostarczenie kopii takich wytycznych. Uregulowany został ogólny tryb opracowywania projektów rządowych aktów prawnych, dokonywania ocen przewidywanych skutków regulacji oraz prowadzenia konsultacji publicznych zawarty w rozdziale 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów 6. Wspólne wytyczne ujednolicające metodykę dokonywania ocen zawiera dokument rządowy pt.: Metodologiczne podstawy oceny skutków regulacji (OSR) przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 roku. Rozdział 1 1 Rozporządzenia Prezesa RM Zasady techniki prawodawczej 7 określa czynności jakie należy podjąć przed przygotowaniem projektu ustawy, np.: opisanie stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej interwencji. (3) Wprowadzenie mechanizmu przeglądów: Czy powołali Państwo specjalny organ (lub organy) odpowiedzialne za koordynowanie i monitorowanie ocen wpływu w administracji krajowej i regionalnej? Zgodnie z 9 ust. 2 wymienionego wyżej Regulaminu Pracy Rady Ministrów koordynację sporządzania ocen skutków regulacji oraz zakresu konsultacji społecznych zapewnia Rządowe Centrum Legislacji. Ponadto zadania związane z koordynacją działań zmierzających do wdrażania systemu OSR powierzono również międzyresortowemu Zespołowi ds. Jakości Regulacji Prawnych. (4) Konsultacje publiczne jako część procesu ustalania polityki: Czy włączyli Państwo konsultacje społeczne w ogólną strategię oceny wpływu w celu usprawnienia procesu gromadzenia danych i oceny wyników? Czy wprowadzono oficjalne procedury konsultacji dla zapewnienia efektywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron? Jeśli tak, czy ustalono minimalne okresy konsultacji? Czy opracowano konkretne procedury konsultacji bezpośrednich z przedstawicielami zainteresowanych stron (tj. panele testowe, badania opinii, itp.)? Konsultacje społeczne stanowią integralną część OSR. Obowiązek konsultacji z określonymi organizacjami lub podmiotami wynika z ponad 80 aktów, w większości ustaw, o charakterze szczegółowym. Ponadto, obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych (m.in. poprzez publikację na stronach internetowych ministerstw) wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198). Minimalny okres konsultacji jest przewidziany jedynie dla niektórych organizacji, np. dla związków zawodowych (30 dni). W pozostałych przypadkach czas na konsultacje jest ustalany w zależności od możliwości i czasu, w praktyce wynosi około 2 tygodnie. Brak jest narzuconych form prowadzenia konsultacji. Wybór formy zależy od potrzeb projektu, praktyki wypracowanej w danym ministerstwie, etc. Polska administracja rządowa ma długą tradycję prowadzenia dialogu społecznego z partnerami społecznymi, samorządem zawodowym, samorządem gospodarczym, etc. 22 października 2002r. został przyjęty przez Radę Ministrów dokument programowy Zasady dialogu społecznego, określający reguły prowadzenia dialogu społecznego oraz sposobów współdziałania rządu z partnerami 6 Monitor Polski z 2002 r. Nr 13 poz Dz. U. Nr 100 poz

19 społecznymi. Obowiązującą zasadą jest prowadzenie konsultacji w możliwie jak najszerszym zakresie i na jak najwcześniejszym etapie opracowywania aktów normatywnych. Ocenę nowych aktów prawnych na środowisko gospodarcze starają się wydawać branżowe i regionalne izby gospodarcze w oparciu o strukturę samorządu gospodarczego (współpraca między organizacjami). 19

20 4. BRAKI W ZAKRESIE KWALIFIKACJI, ZWŁASZCZA ŚRODKI SŁUŻĄCE POKONANIU NIEDOSTATKU WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW Zobowiązania zawarte w Karcie: Postaramy się zapewnić, by instytucje szkoleniowe, wpierane dzięki programom szkolenia na miejscu, zapewniały wystarczającą podaż specjalizacji dostosowanych do potrzeb małego biznesu i oferowały stałe szkolenia i konsultacje. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty za rok 2003: Zaleca się Krajom Członkowskim wytężone wysiłki dla systematycznego wyszukiwania i rozwiązywania problemów związanych z brakiem specjalistów. Nowe inicjatywy w zakresie rozwijania powiązań między uczelniami a przedsiębiorstwami są pożądane i powinny być kontynuowane. Zalecenia Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące powinny kontynuować promowanie subwencji szkoleniowych, technik nauczania elektronicznego, klastrów i działań na rzecz podnoszenia świadomości. 4.1 Pytania ogólne związane z całością obszaru 4 Karty Dostępność specjalistów (1) Jak oceniacie postęp dokonany w Państwa kraju w tym obszarze od ostatniego raportu Karty? Zauważa się wzrost zainteresowania młodzieży zawodem inżyniera, zwłaszcza na kierunkach uwzględniających nowe specjalności inżynierskie, takie jak: organizator produkcji, optoelektronik i inne związane z rozwojem nowoczesnych gałęzi gospodarki. (2) Prosimy opisać, jakie ważniejsze nowe działania podjęto w tym obszarze od czasu ostatniego raportu? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za realizację projektu pt. Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich inżynierów budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów języka angielskiego dla budownictwa (PARP pełni rolę partnera w projekcie). Celem projektu jest stworzenie kursów języka angielskiego w dziedzinie zarządzania projektami budowlanymi dla polskich i portugalskich inżynierów budowlanych. Kursy będą akredytowane przez odpowiednie europejskie organizacje w celu uzyskania wyższego poziomu wzajemnego rozpoznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej. Absolwenci kursów otrzymają certyfikaty ukończenia w celu wzmocnienia ich możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Partnerstwo Uniwersytetów Technicznych z Polski, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, MSP z Polski i Wielkiej Brytanii oraz polskich stowarzyszeń profesjonalnych gwarantuje jakość prac nad projektem. Projekt zakończy się w październiku 2004 roku. (3) Prosimy opisać efekty ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu, lub pośrednie wyniki działań w toku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP) zintensyfikowało działania w zakresie rozwijania modułowych programów szkolenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W 2003 roku w ramach projektu Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego zostały zaktualizowane m.in. programy szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz handlu i marketingu. Ponadto zostało opracowanych 89 nowych modułowych programów szkolenia zawodowego, w tym szereg programów przydatnych w 20

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku 2 Szanowni Państwo! W dniu 14 maja 2012 r., po szeregu spotkań i rozmów, podczas których zapoznałem się

Bardziej szczegółowo