Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku

2 2

3 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH Zobowiązania zawarte w Karcie: Europa rozwijać będzie ducha przedsiębiorczości i nowe umiejętności od najmłodszych lat. Ogólną wiedzę w zakresie działalności gospodarczej i przedsiębiorczości trzeba przekazywać na wszystkich poziomach nauczania. Określone moduły dotyczące działalności gospodarczej winny stanowić istotny składnik programu nauczania na poziomie szkoły średniej, oraz w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Będziemy wspierać i promować podejmowane przez młodzież próby działalności gospodarczej, opracujemy też odpowiednie programy szkoleń dla kierownictwa małych przedsiębiorstw. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydujących w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące winny w dalszym ciągu zachęcać do włączenia przedsiębiorczości jako przedmiotu w podstawowy program nauczania. Powinny też kontynuować zachęcanie szkół wyższych do wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia specjalistycznych kursów z przedsiębiorczości. W dalszym ciągu ważna jest promocja tematyki przedsiębiorczości poza formalnymi zajęciami szkolnymi. W zajęciach szkolnych i pozaszkolnych na wszystkich poziomach nauczania należy uwzględnić w różnych programach aspekt płci. 1.1 Pytania ogólne odnoszące się do całości obszaru 1 Karty Edukacja i szkolenie na rzecz przedsiębiorczości (1) Jak oceniają Państwo postępy poczynione w tym obszarze przez Państwa kraj od czasu poprzedniego raportu Karty? Problematyka związana z przedsiębiorczością stosunkowo niedawno została zaadoptowana do programów nauczania w szkołach. Jest to zbyt krótki okres, aby ocenić jakie są efekty, choć większość nastolatków już zetknęła się z podstawami przedsiębiorczości w szkole. W roku bieżącym po raz pierwszy do egzaminów kwalifikacyjnych przystąpili absolwenci dwuletnich szkół zawodowych, w których nauczano tego przedmiotu. Coraz więcej uczelni organizuje studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Formy i tematyka tych form kształcenia dostosowana jest do wymagań rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. (2) Prosimy opisać ważniejsze nowe środki, działania podjęte w tym obszarze od czasu poprzedniego raportu? W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu odpowiedzialne będzie za wdrażanie dwóch Działań SPO RZL: Działanie 2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie udzielane będą dotacje dla szkół na projekty rozwojowe, które koncentrować będą się na rozwijaniu podstawowych umiejętności wśród uczniów oraz na zapewnieniu kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy. Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy podejmowane będą działania na rzecz doskonalenia nauczycieli. Organizowane będą dla absolwentów wybranych kierunków studiów pedagogicznych rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela - studia podyplomowe w zakresie nauczania dwóch przedmiotów, 3

4 nauczania języków obcych, w zakresie ICT. Realizowane będą również kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie m.in. metodyki przedmiotów ogólnozawodowych i zawodowych. W ramach programów wspołfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego MGiP jest odpowiedzialne za wdrażanie Programu Reorientacji/Przekwalifikowań (PR/P), będącego częścią Programu aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW), którego zadaniem jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów mieszkańców na obszarach wiejskich. W ramach PR/P finansowane są następujące typy działań związane ze wspieraniem rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez doradztwo (szkolenia): - Usługi centrów wspierania przedsiębiorczości - świadczone osobom zamierzającym podjąć własną działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług. Celem usługi jest wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W ramach tej usługi finansowane są usługi doradcze i szkoleniowe m.in. w zakresie: tworzenia małych firm, prowadzenia działalności gospodarczej, planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania finansami i rachunkowości, organizacji i zarządzania produkcją, marketingu, zaopatrzenia i sprzedaży, zarządzania kadrami. - Usługi inkubatorów przedsiębiorczości - to lokalna struktura partnerska, która zapewnia małym i średnim firmom szeroką gamę usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na korzystnych warunkach. W ramach tych usług finansowana jest działalność inkubatorów oferującym przedsiębiorcom: obiekty, powierzchnię lokalową, usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej, wyposażenie w niezbędne urządzenia oraz pomoc doradczą. Usługodawcami dla tych wszystkich wymienionych rodzajów usług mogą być: m.in. organizacje pozarządowe (Non Government Organisations NGO s) zarejestrowane zgodnie z prawem polskim, wyspecjalizowane firmy z przynajmniej 51% udziałami sektora prywatnego oraz publiczne instytucje szkoleniowe, które są wybierane w drodze przetargu i kontraktowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). (3) Prosimy przedstawić wyniki ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu lub wyniki pośrednie trwających działań. W ramach ww. usług Centrów Wspierania Przedsiębiorczości od 1 października 2001 r. do 28 czerwca 2004r. zostało podpisanych 157 umów z usługodawcami. W tym okresie do korzystania z usługi przystąpiło osób. W ramach usług inkubatorów przedsiębiorczości zostało podpisanych 6 umów z usługodawcami, a beneficjentami Programu zostało 87 osób. W czerwcu br. miał miejsce pierwszy (w reformowanym systemie szkolnictwa) zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych (23 zawody). Stałą obowiązkową częścią egzaminu (ujętą w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla zawodu) jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (funkcjonowanie gospodarki, prawo i rynek pracy, przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gosp., sporządzanie odpowiednich dokumentów, gromadzenie i analizowanie informacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem i wykonywaniem działalności gospodarczej). (4) Prosimy opisać istotniejsze kroki podjęte w tym obszarze w ramach realizacji zaleceń (patrz ramki powyżej) Raportu nt. Wdrażania Karty w Krajach Członkowskich za 2003r./Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich z 2004r. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez MGiP podczas drugiej edycji programu Pierwsza praca podjęto nową inicjatywę o charakterze profilaktycznym, ogłaszając konkurs na granty na tworzenie tzw. Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych. Ideą konkursu było wyrównywanie 4

5 szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach, a także przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy. Na polskim rynku pracy ważną część systemowych rozwiązań zaczynają stanowić specjalistyczne placówki pomocy dla studentów i absolwentów szkół wyższych Akademickie Biura Karier. Biura te pomagają studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, w planowaniu ścieżek kariery zawodowej. W kwietniu 2004 roku funkcjonowały 202 placówki określane jako akademickie biura karier we wszystkich województwach. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza, komponent Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażała projekt Promocja postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich w województwie podlaskim. Jego realizatorem było konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz City and Guilds of London Institute. Projekt był adresowany do nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz uczniów szkół średnich w województwie podlaskim. Podstawowymi celami projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli tego przedmiotu w zakresie wiedzy ekonomicznej i praktycznych zasad funkcjonowania na rynku pracy oraz zwiększenie świadomości wymagań rynku pracy oraz umiejętności zakładania i rozwijania samodzielnej działalności gospodarczej wśród absolwentów szkół średnich. Na projekt składały się cztery podstawowe działania: 1. Opracowanie programu szkoleniowego 2. Promocja programu szkoleniowego wśród nauczycieli i uczniów 3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli i uczniów 4. Opracowanie i wdrażanie systemu monitoringu i ewaluacji programu Projektem zostało objętych: nauczycieli szkół średnich (po jednym przedstawicielu każdej ze szkół województwa podlaskiego), którzy ukończyli studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) dotyczącego podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości z dnia 26 lutego 2002 r uczniów szkół średnich (2 grupy 25-osobowe z każdej szkoły województwa podlaskiego), którzy ukończyli 3 dniowe (18 godzinne) warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto większość szkół objętych projektem uczestniczyła w programie uczniowskich miniprzedsiębiorstw. Ponadto PARP realizuje projekt Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży (w ramach Krajowego Programu Phare 2002 SSG RZL), którego jednym z zakładanych rezultatów jest założenie własnych przedsiębiorstw przez część spośród ok odbiorców wsparcia (bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz bezrobotni absolwenci) polegającego na zwiększeniu szans młodych ludzi, którzy zakończyli edukację, na rynku pracy poprzez opracowanie i realizację Indywidualnych Planów Działań. Projekt jest wdrażany na podstawie umów dotacji podpisywanych w oparciu o wnioski rekomendowane do przyznania dotacji, składane przez powiaty oraz osoby prawne nie działające dla zysku. W okresie do końca maja 2004 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach I edycji konkursu. Podpisano również 22 umowy dotacji (wszystkie z reprezentacją powiatów). 1.2 Pytania oparte na projekcie Najlepsza Procedura Edukacja dla Przedsiębiorczości (1) Czy istnieje systematyczna i uporządkowana współpraca między różnymi departamentami administracji krajowej/regionalnej (zwłaszcza Ministerstwem Gospodarki/Przemysłu, Ministerstwem Edukacji i innymi zainteresowanymi departamentami 5

6 lub agendami) w celu podejmowania wspólnych działań lub realizowania konsekwentnej strategii promowania nauki przedsiębiorczości? Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy prowadzi prace nad opracowaniem programu edukacji w zakresie przedsiębiorczości Kształcenie dla przedsiębiorczości. (2) Czy promowanie ducha przedsiębiorczości jest wyraźnie uznane za cel w krajowym programie nauczania dla średnich szkół ogólnokształcących, czy to w horyzontalnym aspekcie nauczania, czy jako oddzielny przedmiot? Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zlecając zadania państwowym jednostkom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, w obszarze oświaty, edukacji, wychowania i szkolnictwa wyższego w roku 2004 uznało za priorytet realizowanie programów promujących wśród uczniów i studentów formy aktywności zawodowej w celu zwiększenia szans zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia w zawodzie, w tym edukacji z zakresu małej przedsiębiorczości.(www.menis.gov.pl zadania państwowe). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, liceum i technikum uzupełniające (Dz. U. Nr 51 z 2002 r., poz.458, z poźń. zmianami) jako jeden z celów edukacyjnych i zadań szkoły określa: zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw przedsiębiorczych warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, z uwzględnieniem zasad etycznych. Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustalił jako jeden z priorytetów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty na rok szkolny 2003/2004, realizację przez szkoły przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Kuratorzy Oświaty przeprowadzili w swoich województwach badania obejmujące: 861 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego co stanowi 10,7% tego typu szkół, 215 publicznych zasadniczych szkół zawodowych co stanowi 14,7% tego typu szkół, 102 niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej ( wszystkich typów), co stanowi 14, 2% szkół, 992 gimnazja publiczne, co stanowi 17,67 % tego typu szkół, 28 gimnazjów specjalnych, czyli 3,45%, 55 gimnazjów niepublicznych, co stanowi 10,95 % szkół. Przedmiotem badania były: sposób realizacji podstawy programowej modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym oraz przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych do realizacji ww. przedmiotów. Wnioski : Szkoły realizują podstawy przedsiębiorczości zgodnie z wymiarem godzin wynikającym z ramowych planów nauczania. Do szkolnego zestawu programów w poszczególnych typach szkół, włączane są programy nauczania zgodnie z przepisami. Do czasu ustalenia nowej podstawy programowej, należy wnioskować, w organach prowadzących o zwiększenie liczby godzin z przeznaczeniem na realizację podstaw przedsiębiorczości oraz modułu zwłaszcza w szkołach, które wykazują się aktywnością przy realizacji tego przedmiotu. 6

7 Należy podjąć monitorowanie sposobu realizacji przez szkoły zadań ustalonych w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Należy zbadać poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych i podjąć działania zmierzające do zatrudniania nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości oraz wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym z pełnymi kwalifikacjami - (WOS). Stworzyć w Kuratoriach Oświaty system zbierania informacji i upowszechniania dobrych praktyk, z uwzględnieniem mini-przedsiębiorstw lub firm wirtualnych prowadzonych przez uczniów gimnazjów. (3) Czy przyjęto środki wspierania i aktywnego promowania z inicjatywy władz krajowych lub regionalnych w celu umotywowania i przekonania szkół i nauczycieli do konkretnego włączenia się w programy i działania związane z przedsiębiorczością? Ustalenie priorytetów wskazanych powyżej, a zwłaszcza możliwość realizacji zadań państwowych zlecanych państwowym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych jest jedną z form aktywnego promowania programów związanych z przedsiębiorczością. Funkcja wspierająca nadzoru pedagogicznego (wynikająca z przepisów) stanowi również jeden ze środków, przez np. propagowanie przykładów dobrej praktyki, upowszechnianie programów przyczyniających się do zwiększenia aktywności szkół w tym zakresie. (4) Czy istnieje ogólna strategia szkolenia nauczycieli w zakresie sposobu przedstawiania koncepcji przedsiębiorczości na lekcjach, w tym zapewnienia im możliwości zdobycia wiedzy praktycznej przez bezpośrednie relacje z przedsiębiorstwami? Nie istnieje ogólna strategia szkolenia nauczycieli w zakresie sposobu przedstawiania koncepcji przedsiębiorczości na lekcjach. Rozpoczęto współpracę z Narodowym Bankiem Polskim nad realizacją projektu dotyczącego zdiagnozowania potrzeb nauczycieli w powyższym zakresie. Jednakże Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w swoich planach pracy uwzględniają różnorodne formy doskonalenia nauczycieli, wśród których wymienić można: warsztaty metodyczne: Przedsiębiorczość bez tajemnic - wykorzystanie funkcji multimedialnych na lekcjach przedsiębiorczości, Nauczanie podstaw przedsiębiorczości, seminarium szkoleniowo-informacyjne dla nauczycieli przedsiębiorczości szkół ponadgimnazjalnych, seminarium Zarządzanie firmą dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości szkół ponagimnazjalnych oraz Przedsiębiorczość w nauczaniu i wychowaniu. Przedstawione dane pochodzą z zestawienia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zorganizowanych przez ODN w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości w roku szkolnym 2003/2004. ( 5 ) Czy realizacja programów jest oparta na koncepcji nauki przez działanie poprzez umożliwienie uczniom prowadzenia mikro-firm lub firm wirtualnych wspieranych i/lub promowanych przez władze publiczne? Czy istnieją porozumienia między władzami publicznymi a sieciami i NGO aktualnie rozpowszechniającymi takie programy w całej Europie? Tego rodzaju programy są coraz częściej wykorzystywane przez nauczycieli. W przypadku wyboru przez nauczyciela programu opartego na koncepcji nauki przez działanie uczniowie mają możliwość udziału w różnych projektach i inicjatywach np.: projekt Z Klasy do Kasy (wsparcie NBP), giełda symulacyjna (Fundacja Rynku Kapitałowego), spółdzielnie uczniowskie, sklepiki szkolne, firmy symulacyjne. Pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział w miniprzedsiębiorstwach Kameleon i Uniwersus. Szkoły zaczynają uczestniczyć w programach zgłaszanych przez organizacje pozarządowe np. Zarządzania firmą, Moja firma mój sukces, konkurs pomysł na biznes plan, Biznes Junior

8 Fundacja Dla dobra dziecka realizuje projekt Moja pierwsza własna praca, natomiast Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej prowadzi Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską o puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. ( 6 ) Czy istnieje na szczeblu państwowym stała funkcja, struktura bądź metoda służąca monitorowaniu pojawiających się inicjatyw, zbieraniu informacji i danych na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości i rozpowszechnianiu dobrych praktyk? Nie istnieje. ( 7 ) Czy na szczeblu krajowym lub regionalnym wyznaczono cele jakościowe lub ilościowe służące osiąganiu i monitorowaniu postępów w tym obszarze? Cele jakościowe określa dokument ustalony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458 ze zmianą w 2003 r. Dz. U nr 210, poz. 1041).Na szczeblu regionalnym Kurator Oświaty, sprawując nadzór pedagogiczny, monitoruje osiąganie założonych celów i postępów w tym obszarze. 8

9 2. TAŃSZE I SZYBSZE ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działania rekomendowane na podstawie Karty: Zachęcanie, aby kształtowanie się kosztów utworzenia firmy oraz czas poświęcony na to zagadnienie, jak i procedury zatwierdzania nowych firm, szły w kierunku najbardziej konkurencyjnych światowych standardów. Zwiększenie możliwości dostępu do rejestracji on-line. Ważniejsze działania podejmowane w ww. obszarze od czasu ostatniego raportu to: Uproszczenie i skrócenie procedur rejestracji działalności gospodarczej: Zmiana Ustawy Prawo działalności gospodarczej 1, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku, pozostawiła proces rejestracji osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w gminach (a nie w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dzięki utrzymaniu ewidencji działalności gospodarczej w gminach osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą nie muszą udawać się do sądów rejestrowych (26 w kraju), często położonych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Dzięki temu proces podejmowania działalności gospodarczej jest tańszy i szybszy. Jednocześnie nowelizacja wprowadziła rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcy na uniknięcie pokonywania uciążliwej drogi od urzędu do urzędu celem dokonania zgłoszeń identyfikacyjnych w różnych rejestrach. Przedsiębiorca, udając się do sądu rejestrowego lub gminy, złoży jednocześnie w tzw. jednym okienku : 1) wniosek rejestracyjny, 2) wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON 3) podatkowe zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Nowa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2, która weszła w życie w dniu 21 sierpnia 2004 roku, zastąpiła Prawo działalności gospodarczej i utrzymuje dualizm rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto rozszerza instytucję jednego okienka o możliwość złożenia wniosku o zgłoszenie płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2007 r.). Niezwłocznie po dokonaniu wpisu organ prowadzący rejestr przedsiębiorców albo organ ewidencyjny prześle zintegrowany wniosek do właściwych rejestrów wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji. Dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej drogą elektroniczną W myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie można wnieść na jednolitym formularzu także drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego i znakowania czasem. W ten sam sposób będzie można złożyć wniosek o nadanie numeru REGON, NIP oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. W zasadniczy sposób zostanie więc skrócony czas niezbędny do dokonania formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 1 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz z 2003 r. z późn. zmianami). 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz z 2004r.). 9

10 Utworzenie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej Ustawa przewiduje również utworzenie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG), która będzie gromadziła i udostępniała informacje o danych zawartych w ewidencji działalności prowadzonej przez gminy (przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2007 r.). Będzie ona działała na podobnych zasadach jak Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, co umożliwi łatwe uzyskiwanie danych o przedsiębiorcach w każdej z gmin, a nie jak dotychczas, jedynie w gminie miejscu zamieszkania przedsiębiorcy. Utworzenie centralnej bazy danych o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otwiera możliwość technicznej współpracy z KRS i takie zintegrowanie CIDG oraz Centralnej Bazy Danych KRS, aby każdy mógł uzyskać informacje z obu systemów w jednym miejscu. Inne działania Nowym rozwiązaniem jest radykalna zmiana uregulowań w zakresie wykonywania niektórych działalności gospodarczych, objętych dotychczas zezwoleniami. W efekcie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie wielu rodzajów działalności gospodarczej zastąpione zostaną wpisem do właściwego rejestru działalności regulowanej, dokonywanym na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów przewidzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju działalności. Zaproponowane rozwiązanie uwalnia przedsiębiorców od obciążeń biurokratycznych związanych dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem organowi obszernej dokumentacji. Ponadto Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: ogranicza liczbę i czas trwania kontroli działalności gospodarczej, wprowadza zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u tego samego przedsiębiorcy, wprowadza wiążącą interpretację prawa podatkowego bez negatywnych skutków jej zmiany dla przedsiębiorcy (z dniem 1 stycznia 2005 roku), wprowadza, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, kategorię mikroprzedsiębiorców oraz nowe definicje małych i średnich przedsiębiorców (z dniem 1 stycznia 2005 roku). 10

11 3. LEPSZE REGULACJE PRAWNE, ZWŁASZCZA PRAWO UPADŁOŚCIOWE ORAZ OCENA WPŁYWU REGULACJI Krajowe prawo upadłościowe winno być oceniane w świetle dobrej praktyki. Nauka płynąca z ćwiczeń benchmarkingowych winna doprowadzić do poprawy aktualnie stosowanych w EU praktyk. Nowe przepisy na poziomie kraju i Wspólnoty należy przeanalizować pod kątem oceny ich wpływu na małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. Gdzie to możliwe, należy uprościć przepisy krajowe i Unijne. Rządy winny wprowadzać przyjazne dla użytkownika dokumenty administracyjne. Małe przedsiębiorstwa można by zwolnić z pewnych ustawowych obowiązków. W tym kontekście Komisja mogłaby uprościć przepisy dotyczące konkurencji w celu zmniejszenia obciążeń, jakie z nich wynikają dla małych przedsiębiorstw. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydujących w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące winny kontynuować starania zmierzające do poprawy otoczenia prawnego biznesu. Powinny w dalszym ciągu rozważać zastosowanie wobec małych przedsiębiorstw zwolnień z pewnych obligacji prawnych, które mogą być szczególnie uciążliwe dla małych firm. Należy wzmóc ocenę wpływu na biznes i podjąć dalsze wysiłki dla włączenia kręgów biznesu w proces legislacyjny. 3.1 Pytania ogólne związane z całością obszaru 3 Karty Lepsze przepisy i regulacje prawne (1) Jak oceniliby Państwo postępy poczynione w tym obszarze przez Państwa kraj od ostatniego raportu Karty? Zdecydowanym postępem jest Uchwalenie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zob. obszar 2) oraz Prawo upadłościowe i naprawcze (zob. poniżej), a także przyjęcie dokumentów programowych rządu: Zasady dialogu społecznego oraz Metodologiczne podstawy oceny skutków regulacji (OSR). (2) Prosimy opisać ważniejsze nowe działania podjęte w tym obszarze od czasu ostatniego raportu. Na posiedzeniu międzyresortowego Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych w dniu 26 marca 2004 roku podjęto decyzję o dokonaniu przeglądu regulacji prawnych wpływających w sposób bezpośredni lub pośredni na działalność przedsiębiorców pod kątem ich uproszczenia, eliminacji zbędnych regulacji bądź też zastąpienie obowiązujących regulacji rozwiązaniami alternatywnymi. Przeglądem mają zostać objęte te regulacje prawne, które utrudniają przedsiębiorcom sprawne funkcjonowanie tzn. nie są dostatecznie przejrzyste, wprowadzają skomplikowane procedury bądź też tworzą zbędne bariery administracyjne. (3) Prosimy opisać wyniki ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu, lub pośrednie wyniki trwających działań. (4) Prosimy opisać ważniejsze kroki podjęte dla realizacji zaleceń (patrz ramki powyżej) zawartych w Raporcie nt. Wdrażania Karty w Krajach Członkowskich za 2003r./Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich w 2004r. w tym obszarze. Poniżej. 11

12 3.2. Konkretne pytania dotyczące prawa upadłościowego (1) Jaki jest przeciętny okres trwania postępowania likwidacyjnego w Państwa kraju? Jakie są jego koszty (procentowo w stosunku do danego majątku)? Czas trwania postępowania upadłościowego w 2003 roku wynosił średnio ok. 7,7 miesięcy, w stosunku do roku 2002 nastąpiło jego nieznaczne skrócenie. Dane dotyczą postępowania o charakterze likwidacyjnym, prowadzonego pod rządami przepisów Rozporządzenia Prezydenta RP z 23 października 1934 r. Prawo upadłościowe, które z dniem 1 października 2003 r. zostały zastąpione przez przepisy nowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Brak jest statystyk dotyczących kosztów postępowania upadłościowego. (2) Ile procesów restrukturyzacyjnych nie udaje się i przechodzi w postępowanie likwidacyjne? Nie prowadzi się statystyk dotyczących liczby postępowań upadłościowych (likwidacyjnych) prowadzonych na skutek nie udanych postępowań układowych, tj. umorzonych postępowań układowych lub uchylonych przez Sąd układów, w wyniku ich niewykonywania przez dłużnika. (3) Jakie środki o ile takie są w procesie restrukturyzacji mają przyczyniać się do przetrwania firmy (rozwiązanie pewnych kontraktów, zawieszenie działań egzekucyjnych itp.)? Z dniem 1 października 2003 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Na podstawie przepisów tej ustawy przedsiębiorca może poddać się procesowi restrukturyzacji : - w postępowaniu naprawczym, które może toczyć się wobec przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością, przed ogłoszeniem upadłości tego przedsiębiorcy przez Sąd, - w toku postępowania upadłościowego, jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. W toku obydwu tych postępowań: - dokonanie potrącenia wzajemnych należności jest możliwe tylko w sytuacjach określonych przez ustawę, - nie mogą być wszczynane wobec przedsiębiorcy egzekucje i postępowania zabezpieczające (co do należności, które z mocy ustawy podlegają układowi), a wszczęte podlegają zawieszeniu, - Sąd na wniosek dłużnika może zmienić zarządzenia tymczasowe wydane w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności przez uchylenie dokonanych zajęć (za wyjątkiem ustanowionych w postępowaniu upadłościowym hipotek przymusowych i morskich). W postępowaniu upadłościowym toczącym się z możliwością zawarcia układu wierzyciel tylko za zgodą rady wierzycieli może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego, a także umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone upadłemu. Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego zawiesza się spłatę zobowiązań przedsiębiorcy (z wyjątkiem niektórych należności np. alimentacyjnych, ze stosunku pracy, z tytułu świadczeń emerytalnych i na ubezpieczenie społeczne itp.) oraz należnych odsetek. 12

13 Jeżeli w czasie trwania postępowania naprawczego wierzyciel przedsiębiorcy złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, Sąd odracza rozpoznanie takiego wniosku do czasu zakończenia postępowania naprawczego albo połączy jego rozpoznanie z postępowaniem o zatwierdzenie układu. W postępowaniu naprawczym i upadłościowym (prowadzonym z możliwością zawarcia układu) restrukturyzacja zobowiązań następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Propozycje restrukturyzacji mogą obejmować w szczególności: - odroczenie wykonania zobowiązań, - rozłożenie spłaty długów na raty, - zmniejszenie sumy długów, - konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, - zmiana, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność Pytania na bazie Projektu Najlepsza Procedura Restrukturyzacja, bankructwo i nowy start ( Restructuring, bankruptcy and a fresh start ) Prosimy opisać ważniejsze działania podejmowane dla realizacji głównych zaleceń Raportu Końcowego Grupy Ekspertów projektu Najlepszej Procedury dla Restrukturyzacji, bankructwa i nowego startu z września , w odpowiedzi na następujące pytania: (1) Rola doradców zewnętrznych i zapobieganie. Jaki rodzaj doradztwa zewnętrznego oferuje się przedsiębiorcom dla umożliwienia wczesnego rozpoznania problemów finansowych? Czy jasne informacje odnośnie istnienia alternatywnych rozwiązań są łatwo dostępne? Rodzaj doradztwa zewnętrznego to przede wszystkim audyt wewnętrzny, sprawdzanie księgowości, na podstawie danych księgowych dokonywana jest ocena sytuacji w firmie. (2) Działania podjęte w odpowiednim czasie mogą znacznie zwiększyć szanse uratowania przedsiębiorstwa, które ma problemy finansowe. W jaki sposób prawodawstwo w Państwa kraju zachęca dłużników do wczesnego inicjowania postępowania? Przedsiębiorca, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zagrożony niewypłacalnością (tj. taki który przewiduje, iż w najbliższym czasie zaprzestanie spłacania długów) może uniknąć ogłoszenia upadłości przez poddanie się postępowaniu naprawczemu, tj. złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu takiego postępowania, przedstawić plan naprawczy i uzyskać restrukturyzację zobowiązań w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Jeśli dłużnik racjonalnie przewiduje, że nie będzie już w stanie spłacać długów i uruchamia postępowanie upadłościowe na jakie korzyści może liczyć (łatwiejsza ugoda, niższe kary itp.)? Jeżeli dłużnik we właściwym czasie złoży wniosek tj. w ciągi 2 tygodni od powstania podstawy do ogłoszenia upadłości, uniknie prowadzenia przeciwko niemu postępowania w przedmiocie pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego spółki, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Ustawa określa, iż Sąd może orzec pozbawienie dłużnika tych praw na okres od 3 do 10 lat

14 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym ze względu na stan interesów przedsiębiorcy daje szansę, iż Sąd ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu, a nie upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. Spóźniony wniosek może także skutkować jego oddaleniem, jeżeli okaże się, iż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. (3) Ratowanie i postępowanie restrukturyzacyjne. Czy praktyka w Państwa kraju wskazuje, że ratowanie i postępowanie restrukturyzacyjne są tanie, proste, łatwo dostępne, a progi uruchomienia niskie? Od wniosku o ogłoszenie upadłości i oświadczenia dłużnika o wszczęcie postępowania naprawczego uiszcza się wpis sądowy w kwocie 200 PLN. Praktyka jednak wskazuje, że ratowanie i postępowanie naprawcze jest drogie, skomplikowane, a progi uruchomienia wysokie. Praktyka wskazuje również na znikomy ułamek firm (ok.15%), którym udaje się wyjść z postępowania restrukturyzacyjnego. Jaka jest rola wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym? Wierzyciele odgrywają znaczącą rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zarówno upadłościowym, jak i naprawczym. Wstępne zgromadzenie wierzycieli może: - podjąć uchwały co do sposobu dalszego prowadzenia postępowania (tj. jako postępowania układowego czy likwidacyjnego) i wyboru rady wierzycieli. Sąd w dalszym postępowaniu jest związany tą uchwałą, chyba że jest ona sprzeczna z prawem oraz - może wyrazić opinię co do wyboru osoby nadzorcy sądowego lub zarządcy, sprawujących nadzór lub zarząd majątkiem upadłego w czasie postępowania upadłościowego toczącego się z możliwością zawarcia układu. W postępowaniu upadłościowym zgromadzenie wierzycieli podejmuje uchwały w sprawie wyłączenia mienia z masy upadłości, zobowiązania wierzycieli do wpłacenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego, orzeka o zmianie składu rady wierzycieli na wniosek złożony przez wierzycieli, którego wcześniej nie uwzględnił sędzia komisarz. Jeżeli w danym postępowaniu upadłościowym powołana jest rada wierzycieli, to do jej zadań należy m.in. wyrażanie zgody na dokonanie przez nadzorcę sądowego lub zarządcę czynności, które według przepisów ustawy mogą być dokonywane tylko za zgodą rady (np. na wypowiedzenie przez wierzyciela niektórych umów, zaciąganie kredytów, obciążanie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi, uznanie i zrzeczenie się roszczeń spornych w postępowaniu cywilnym), badanie stanu funduszów masy upadłości, kontrola czynności nadzorcy sądowego oraz zarządcy i przedstawianie sędziemu komisarzowi uwag o działalności tych organów, występowanie z wnioskiem o ich odwołanie, W postępowaniu upadłościowym toczącym się z możliwością zawarcia układu oraz w postępowaniu naprawczym zgromadzenie wierzycieli decyduje o przyjęciu propozycji układowych dłużnika i zawarciu układu (układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza następnie Sąd). (4) Nowy start po bankructwie. Jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby umorzyć pozostałe długi? Czy umorzenie jest zrównoważone innymi środkami (np. utratą statusu handlowca)? Czy przewidujecie modyfikację okresu umorzenia? Ustawa przewiduje możliwość umorzenia w całości lub w części zobowiązań upadłego niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie takie może dotyczyć tylko upadłego będącego osobą fizyczną, wobec którego przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku lub postępowanie upadłościowe z możliwością 14

15 zawarcia układu, które zakończone zostało układem likwidacyjnym Postępowanie wszczyna się na wniosek upadłego. Sąd może orzec o oddłużeniu, w postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: - niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności, - materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, - upadły rzetelnie wykonywał obowiązki nałożone na niego w postępowaniu upadłościowym. Przy orzekaniu o umorzeniu zobowiązań upadłego Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność zaspokojenia ich w przyszłości. Nie jest możliwe oddłużenie, jeżeli już wcześniej wobec upadłego ogłoszono upadłość albo odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a od zakończenia tego postępowania lub odmowy jego wszczęcia do dnia wszczęcia obecnego postępowania upadłościowego nie upłynęło dziesięć lat. Ustawa nie przewiduje modyfikacji okresu umorzenia niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań. Czy restrykcje, dyskwalifikacja lub zakazy nałożone na podlegającego postępowaniu upadłościowemu dotyczą zarówno bankructwa oszukańczego, jak i niezłośliwego? Czy są one aktualizowane? Prosimy podać wszelkie inne różnice w traktowaniu przez prawo uczciwych i nieuczciwych bankrutów. I. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy: 1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo 2. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo 3. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo 4. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie. Przy orzekaniu opisanego zakazu, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. II. Sąd może również orzec wymienione wyżej zakazy odnośnie osoby (niezależnie od jej winy w działaniu), wobec której: - już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego; - ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości. 15

16 III. Sąd może orzec taki zakaz prowadzenia działalności i pełnienia funkcji, wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, jak również wobec osób, które były uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub spółki handlowej nie posiadającej osobowości prawnej oraz innych przedsiębiorców) także jeżeli niewypłacalność była następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. W jaki sposób wspomagany jest w Państwa kraju start od nowa tych przedsiębiorców, którzy zbankrutowali nie z własnej winy? Tylko w stosunku do upadłego (będącego osobą fizyczną), którego niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności Sąd może orzec o umorzeniu w całości lub w części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym Szczegółowe pytania dotyczące oceny wpływu regulacji Prosimy opisać aktualną sytuację w środowisku legislacyjnym w Państwa kraju w ogólności, a zwłaszcza w odniesieniu do MSP, pod następującymi względami: (1) Czy istnieje całościowy bądź ramowy program poprawy otoczenia prawnego biznesu? Prosimy przedstawić ogólny opis, jakiego typu działania podejmuje się w ramach takiego programu. W lipcu 2002 roku powołano Zespół ds. Jakości Regulacji Prawnych działający pod przewodnictwem Ministra Gospodarki i Pracy (zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002r). Jest to organ międzyresortowy o uprawnieniach opiniodawczodoradczych, do którego głównych zadań należy inicjowanie i opiniowanie działań podejmowanych w związku z zagadnieniami Better Regulation w Polsce oraz doskonalenie metodologii, zakresu i jakości dokonywanych OSR 4. Obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania Zespołu jest możliwość implementacji w kraju holenderskiego modelu identyfikacji i niwelowania barier administracyjnych dla przedsiębiorców. Aktualnie podejmowane są działania mające na celu identyfikację przepisów zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego wymagających uproszczenia, wyeliminowania bądź zastąpienia regulacjami alternatywnymi. Poprawę otoczenia prawnego biznesu zawiera Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (zob. obszar 2). (2) Czy istnieje obowiązek poddawania wszystkich nowych aktów prawnych, a także innych regulacji prawnych Ocenie Wpływu? Jak egzekwuje się taki obowiązek? Który urząd lub agenda rządowa odpowiada za jakość tych ocen? Tak. Oceną skutków regulacji objęte są wszystkie nowe akty prawne przygotowane przez organy administracji rządowej (podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim). Za przygotowanie OSR odpowiada minister wnioskujący, zaś kontrolę nad wypełnianiem tego obowiązku sprawuje Rządowe Centrum Legislacji. Między innymi badany jest wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Ponadto ocena skutków społeczno gospodarczych projektowanych regulacji może zostać opracowana przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w odniesieniu do projektów przewidujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także jeżeli Prezes Rady Ministrów powierzy RCSS dokonanie takiej oceny. 4 OSR - Ocena skutków regulacji. 16

17 (3) Czy są określone testy lub systemy analizy wpływu regulacji prawnych na Małe Przedsiębiorstwa? Jeśli tak prosimy je opisać. Problematyka wpływu regulacji na sektor MSP (w tym specjalne testy) nie została wyróżniona w procedurach OSR. Każdorazowo OSR musi zawierać informację o podmiotach, na które oddziałuje projektowana regulacja, a jej wpływ na MSP jest badany w przy przeprowadzaniu analizy pod kątem konkurencyjności gospodarki. (4) Czy przy wprowadzaniu nowych instrumentów prawnych przyznaje się MSP jakieś określone zwolnienia lub okresy przejściowe? Tak rodzaj ułatwień zależy od typu regulacji. Na przykład: ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. nr 90, poz.844) przewiduje stosowanie ustawy tylko dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników; od dnia 29 listopada 2002 r. pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników nie muszą sporządzać regulaminów pracy ani regulaminów wynagradzania. W niektórych przypadkach akty wykonawcze do ustaw adresowane są w zależności od tematyki do ściśle określonej grupy przedsiębiorców: mikro, małych, średnich lub dużych. (5) Czy od legislatorów wymaga się, by podczas przygotowywania nowej legislacji oceniali alternatywne instrumenty polityczne? Wymóg rozważenia rozwiązań alternatywnych przez organ wnioskujący wprowadzenie nowej regulacji istnieje na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100 poz. 908). Wymóg ten jest uwzględniony w Metodologicznych podstawach oceny skutków regulacji (pkt ) [dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 roku]. i wiąże się z koniecznością rozważenia wszelkich prawnych i pozaprawnych metod osiągnięcia zamierzonych celów, zaś po podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu regulacji konieczne jest rozważenie wszystkich alternatyw prawnych Pytania na bazie projektu Najlepsza Procedura dla Oceny Wpływu na Biznes Prosimy opisać ważniejsze działania podejmowane dla realizacji głównych zaleceń z Warsztatów Najlepszej Procedury nt. Oceny Wpływu na Biznes w Krajach Członkowskich (Bruksela, 26 czerwca 2001) 5, odpowiadając na następujące pytania: (1) Dążenie do bardziej zintegrowanego systemu oceny wpływu: Czy przeprowadzając analizę wpływu krajowego prawodawstwa w Państwa kraju oceniacie wszystkie istotne aspekty wpływu proponowanych przepisów, czy też koncentrujecie się na określonych sektorach/skutkach? Jeśli to drugie, to prosimy podać, na jakich (np. biznes, środowisko, oddziaływanie społeczne itp.). Analiza wpływu prawodawstwa krajowego oraz jego ocena zwana oceną skutków regulacji OSR, koncentruje się na sektorach: sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki, sytuacja i rozwój regionalny, jak również wpływ na działanie samorządu terytorialnego jeśli ustawa dotyczy tegoż samorządu lub środowisko jeśli przewiduje się wpływ na środowisko. (2) Prosimy o przedstawienie informacji na temat realizacji i kierowania analizą wpływu regulacji: Czy sformułowano jasną politykę przeprowadzenia analizy takiego wpływu? 5 17

18 Czy opublikowano jakiekolwiek wspólne wytyczne dla zapewnienia minimalnego poziomu zgodności metod i praktyk analitycznych? Prosimy o dostarczenie kopii takich wytycznych. Uregulowany został ogólny tryb opracowywania projektów rządowych aktów prawnych, dokonywania ocen przewidywanych skutków regulacji oraz prowadzenia konsultacji publicznych zawarty w rozdziale 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów 6. Wspólne wytyczne ujednolicające metodykę dokonywania ocen zawiera dokument rządowy pt.: Metodologiczne podstawy oceny skutków regulacji (OSR) przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 roku. Rozdział 1 1 Rozporządzenia Prezesa RM Zasady techniki prawodawczej 7 określa czynności jakie należy podjąć przed przygotowaniem projektu ustawy, np.: opisanie stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej interwencji. (3) Wprowadzenie mechanizmu przeglądów: Czy powołali Państwo specjalny organ (lub organy) odpowiedzialne za koordynowanie i monitorowanie ocen wpływu w administracji krajowej i regionalnej? Zgodnie z 9 ust. 2 wymienionego wyżej Regulaminu Pracy Rady Ministrów koordynację sporządzania ocen skutków regulacji oraz zakresu konsultacji społecznych zapewnia Rządowe Centrum Legislacji. Ponadto zadania związane z koordynacją działań zmierzających do wdrażania systemu OSR powierzono również międzyresortowemu Zespołowi ds. Jakości Regulacji Prawnych. (4) Konsultacje publiczne jako część procesu ustalania polityki: Czy włączyli Państwo konsultacje społeczne w ogólną strategię oceny wpływu w celu usprawnienia procesu gromadzenia danych i oceny wyników? Czy wprowadzono oficjalne procedury konsultacji dla zapewnienia efektywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron? Jeśli tak, czy ustalono minimalne okresy konsultacji? Czy opracowano konkretne procedury konsultacji bezpośrednich z przedstawicielami zainteresowanych stron (tj. panele testowe, badania opinii, itp.)? Konsultacje społeczne stanowią integralną część OSR. Obowiązek konsultacji z określonymi organizacjami lub podmiotami wynika z ponad 80 aktów, w większości ustaw, o charakterze szczegółowym. Ponadto, obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych (m.in. poprzez publikację na stronach internetowych ministerstw) wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198). Minimalny okres konsultacji jest przewidziany jedynie dla niektórych organizacji, np. dla związków zawodowych (30 dni). W pozostałych przypadkach czas na konsultacje jest ustalany w zależności od możliwości i czasu, w praktyce wynosi około 2 tygodnie. Brak jest narzuconych form prowadzenia konsultacji. Wybór formy zależy od potrzeb projektu, praktyki wypracowanej w danym ministerstwie, etc. Polska administracja rządowa ma długą tradycję prowadzenia dialogu społecznego z partnerami społecznymi, samorządem zawodowym, samorządem gospodarczym, etc. 22 października 2002r. został przyjęty przez Radę Ministrów dokument programowy Zasady dialogu społecznego, określający reguły prowadzenia dialogu społecznego oraz sposobów współdziałania rządu z partnerami 6 Monitor Polski z 2002 r. Nr 13 poz Dz. U. Nr 100 poz

19 społecznymi. Obowiązującą zasadą jest prowadzenie konsultacji w możliwie jak najszerszym zakresie i na jak najwcześniejszym etapie opracowywania aktów normatywnych. Ocenę nowych aktów prawnych na środowisko gospodarcze starają się wydawać branżowe i regionalne izby gospodarcze w oparciu o strukturę samorządu gospodarczego (współpraca między organizacjami). 19

20 4. BRAKI W ZAKRESIE KWALIFIKACJI, ZWŁASZCZA ŚRODKI SŁUŻĄCE POKONANIU NIEDOSTATKU WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW Zobowiązania zawarte w Karcie: Postaramy się zapewnić, by instytucje szkoleniowe, wpierane dzięki programom szkolenia na miejscu, zapewniały wystarczającą podaż specjalizacji dostosowanych do potrzeb małego biznesu i oferowały stałe szkolenia i konsultacje. Zalecenia z Raportu nt. Wdrażania Karty za rok 2003: Zaleca się Krajom Członkowskim wytężone wysiłki dla systematycznego wyszukiwania i rozwiązywania problemów związanych z brakiem specjalistów. Nowe inicjatywy w zakresie rozwijania powiązań między uczelniami a przedsiębiorstwami są pożądane i powinny być kontynuowane. Zalecenia Raportu nt. Wdrażania Karty w krajach przystępujących i kandydackich w 2004r.: Kraje przystępujące i kandydujące powinny kontynuować promowanie subwencji szkoleniowych, technik nauczania elektronicznego, klastrów i działań na rzecz podnoszenia świadomości. 4.1 Pytania ogólne związane z całością obszaru 4 Karty Dostępność specjalistów (1) Jak oceniacie postęp dokonany w Państwa kraju w tym obszarze od ostatniego raportu Karty? Zauważa się wzrost zainteresowania młodzieży zawodem inżyniera, zwłaszcza na kierunkach uwzględniających nowe specjalności inżynierskie, takie jak: organizator produkcji, optoelektronik i inne związane z rozwojem nowoczesnych gałęzi gospodarki. (2) Prosimy opisać, jakie ważniejsze nowe działania podjęto w tym obszarze od czasu ostatniego raportu? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za realizację projektu pt. Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich inżynierów budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów języka angielskiego dla budownictwa (PARP pełni rolę partnera w projekcie). Celem projektu jest stworzenie kursów języka angielskiego w dziedzinie zarządzania projektami budowlanymi dla polskich i portugalskich inżynierów budowlanych. Kursy będą akredytowane przez odpowiednie europejskie organizacje w celu uzyskania wyższego poziomu wzajemnego rozpoznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej. Absolwenci kursów otrzymają certyfikaty ukończenia w celu wzmocnienia ich możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Partnerstwo Uniwersytetów Technicznych z Polski, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, MSP z Polski i Wielkiej Brytanii oraz polskich stowarzyszeń profesjonalnych gwarantuje jakość prac nad projektem. Projekt zakończy się w październiku 2004 roku. (3) Prosimy opisać efekty ważniejszych działań zakończonych od momentu powstania ostatniego raportu, lub pośrednie wyniki działań w toku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP) zintensyfikowało działania w zakresie rozwijania modułowych programów szkolenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W 2003 roku w ramach projektu Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego zostały zaktualizowane m.in. programy szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz handlu i marketingu. Ponadto zostało opracowanych 89 nowych modułowych programów szkolenia zawodowego, w tym szereg programów przydatnych w 20

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824)

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Druk nr 3275-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Sejm na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 60/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/182/91. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO

Uchwała nr XVII/182/91. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO Uchwała nr XVII/182/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO W SZCZECINIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLEŚNICY Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy, zwany dalej Ośrodkiem, jest publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 03:24:57 Numer KRS: 0000573021

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 03:24:57 Numer KRS: 0000573021 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 03:24:57 Numer KRS: 0000573021 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla dłużników FGŚP

Informacje dla dłużników FGŚP Informacje dla dłużników FGŚP Maria Jankowska 12.05.2015 Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Obecnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące zasady funkcjonowania prowadzonych przez organy państwa rejestrów i ewidencji, zakres obowiązków zgłoszeniowych podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Nb. 36. 1 S. Sołtysiński, A.Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. II, wyd. 2, Warszwa 2005 r., s. 450,

Nb. 36. 1 S. Sołtysiński, A.Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. II, wyd. 2, Warszwa 2005 r., s. 450, Prawa i obowiązki członków zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością, w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Zgodnie z art. 38 KC osoba prawna działa przez swoje

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW Rozdział 1 Nazwa i siedziba centrum 1.1. Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zwane

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871)

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871) Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 871) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:50:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:50:11 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2016 godz. 16:50:11 Numer KRS: 0000570364 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r.

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. STATUT STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Marcin Rękawek, będącej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo