Lista REALIZOWANYCH projektów w latach w Gminie Aleksandrów Kujawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015 w Gminie Aleksandrów Kujawski"

Transkrypt

1 Lista REALIZOWANYCH projektów w latach w Gminie Aleksandrów Kujawski lp Rok płatn osci Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia I Kompetencji W Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych I Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych W Systemie Oświaty Poddziałanie Zmniejszenie Nierówności W Stopniu Upowszechniania Edukacji Przedszkolnej 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi Program Nazwa Wnioskowana kwota dofinansowania Kwota otrzymana Projekt Lepszy Start ,37 Lepsza Przyszłość ,73 "Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość" Budowa Świetlic Wiejskich Miejscowości Wołuszewo I Łazieniec , , ,00 Koszt całkowity Koszt kwalifikowalny Rodzaj przedsiewzięcia ,87 utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego, wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu, zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną ,50 Podniesienie jakości zarządzania i sprawności funkcjonowania urzędu przez wdrożenie do 2011 r. systemu ISO 9001:2009 oraz przeszkolenie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników (33 osoby) urzędu w zakresie ISO. Podniesienie do 2010 r. kompetencji zawodowych urzędników, w tym kompetencji miękkich 12 pracowników (w tym 6 kobiet) urzędu poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, skutecznego liderowania oraz oceny i motywowania pracowników oraz umiejętności językowych 26 pracowników (w tym 16 kobiet) urzędu przez przeprowadzenie szkoleń językowych w formule blended learning. Większe otwarcie urzędu do 2011 r. na lokalną społeczność przez podjęcie cyklu działań umożliwiających systematyczne badanie satysfakcji klientów oraz zacieśnienie relacji z organizacjami pozarządowymi w gminie. Wypracowanie do 2011 r. właściwego systemu rozwoju pracowników urzędu gminy przez działania ukierunkowane na opracowanie kart opisu stanowisk oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych ,64 Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, ,35 stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łazieniec i Wołuszewo przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości co pozytywnie wpłynie na poprawę str. 1

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 4.1 / 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś Priorytetowa 1 Działanie 1.1 Infrastruktura Drogowa Zakup Nowoczesnego Sprzętu Specjalistycznego Ułatwiającego Kształcenie Uczniów W Szkołach Podstawowych I Gimnazjalnych Na Terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs mała architektura Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości Rożno- Parcele (Przy Ul. Krokusowej, Hiacyntowej I Fiołkowej). Budowa Odcinka Drogi Gminnej Słońsk Dolny Wołuszewo Na Odcinku Od Km Do Km , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 warunków jakości życia mieszkańców, promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kultywowania tradycji i zwyczajów.. W ramach projektu zaplanowano zakup dla 6 szkół: o pracownia przyrodnicza o pracownia matematyczna: o c) pracownia chemiczna i fizyczna W ramach etapu realizacji inwestycji, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w pierwszej kolejności przystąpiono w Ostrowąsie do: wykopania dołów, postawiono stopy fundamentowe i zamontowano ławki parkowe, kosze i słupki parkowe, wykonano prace elektryczne (demontaż złączy i fundamentu, nowy montaż złączy i fundamentu pod zabudowę, kopanie rowów, nasypywanie warstw piasku, układanie rur ochronnych, układanie kabli, stawianie słupów oświetleniowych, montaż skrzynek, ręcznego plantowania powierzchni gruntu, pomiar sprawdzający Następnie w Służewie przystąpiono do prac analogicznie jak w Ostrowąsie Roboty ziemne Roboty montażowe Roboty drogowe Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa warunków i dostępności komunikacyjnej gminy Aleksandrów Kujawski w wyniku poprawy stanu drogi gminnej, co prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz stymuluje rozwój społecznoekonomiczny. Do celów szczegółowych projektu należą: str. 2

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo i Łazieniec w Gminie Aleksandrów Kujawski Doposażenie gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa w instrumenty muzyczne i stroje galowe oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej z okazji 100 lecia istnienia ochotniczej Straży Pożarnej w Służewie , , , , , , , ,36 1. Poprawa warunków komunikacyjnych, dostępności i drożności komunikacyjnej w wyniku budowy drogi gminnej. 2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (spadek poziomu wypadkowości na drogach) droga gminna będzie odpowiadała wszelkim niezbędnym standardom i normom bezpieczeństwa. 3. Zapewnienie zgodności parametrów i standardu infrastruktury drogowej z wymogami Unii Europejskiej tj. nośność nawierzchni jezdni. 4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w wyniku podniesienia jakości, standardu i funkcjonalności infrastruktury drogowej. 5. Wzrost poziomu racjonalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych (obniżenie kosztów eksploatacyjnych drogi gminnej). Długość wybudowanych dróg gminnych (km) - 0,88493 Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich (zł.) (zł.) Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych (zł.) (zł.) Zakup oraz dostawa wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wołuszewie i w Łazieńcu Zakup strojów galowych: Organizacja pikniku rodzinnego z okazji 100- lecia OSP Służewo. zakup instrumentów str. 3

4 Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych "Kujawy pełną gębą". Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalnych w miejscowości Wołuszewo i Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski , , , , , , , ,24 zakup regionalnych strojów dla Orkiestry Dętej im. Księżnej Kujaw z Ostrowąsa oraz część strojów kujawskich dla chóru gminnego To i Owo zakup dla Orkiestry instrumentów i akcesoriów muzycznych Impreza integracyjna Stoły wigilijne Pokaz stołów wigilijnych odbył się w Wołuszewie w świetlicy wiejskiej w dniu 14 grudnia 2013 roku. W programie obu pokazów przewidziano przeprowadzenie konkursu: na najładniejszy stół z nagrodą i na najlepszą potrawę (Pierogi z kapustą), występ Orkiestry Dętej ze Służewa, występ Orkiestry Dętej z Ostrowąsa i występ zespołu gminnego "To i Owo" oraz występ chóru parafialnego ze Stawek i wsytęp dzieci z PSP Ostrowąs Impreza integracyjna pn. Stoły regionalne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski podjęły się zadania aby na terenie Kujaw (Gminy) zorganizować stoły które pokażą walory kuchni polskiej w jednym miejscu. 10 KGW wylosowało sobie kuchnię jaką będzie pokazywać i przygotowywać, w wyniku losowania będziemy mieli okazję poznać smaki kuchni Kujaw, Warmii i Mazur, Góralskiej, Śląskiej, Podlaskiej, Kresów, Małopolski, Mazowsza, Staropolskiej, Wielkopolskiej. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski działa prężnie 8 Kół Gospodyń Wiejskich ( z Otłoczyna, Wołuszewa, Opok, Plebanki, Przybranowa, Rudunek, Rożna- Parcele, Stawek) oraz Klub Kobiet Aktywnych i Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.3 Odkryj swój talent , ,00 RAZEM RAŹNIEJ II ,00 EDYCJA , , , , ,00 kurs florystyki abc Rynku pracy 4 spotkania integracyjno motywujące (debata społeczna) o charakterze edukacyjnym związane z rozwiązywaniem problemów dotyczących grup dyskryminowanych i wsparcie psychologiczne (1 godzina) dla każdego uczestnika projektu łącznie 7 godzin, Integracja przez piosenkę 20 spotkań dających możliwość uczestnictwa w warsztatach chóru łącznie 60 godzin, "Śniadania wielkanocne" spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW) str. 4

5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 4.1 / 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie jezior w m. Ostrowąs i Służewo III etap oraz wyposażenie GOK Remont istniejących boisk przyszkolnych wielofunkcyjnych w miejscowości Ostrowąs i Opoki, oraz budowa chodnika w miejscowości Odolion ulice Dworcowa i Piaskowa, Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Budowa świetlicy wiejskiej w Rożnie - Parcele , , , , , , , , , , , , ,46 E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski 5 spotkań z elementami szkolenia w zakresie informatycznym łącznie 15 godzin. wycinka drzewa i krzewów, nowe nasadzenia, plaża, kontener na przechowywanie sprzętu wodnego rower wodny 2-5 osobowy kajak 2 osobowy z bakistą łódź wiosłowa 3 osobowa wiosła do łodzi z dulkami, wiosła do kajaka, transport sprzętu wodnego szafa przesuwana na instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej szafa na stroje galowe Orkiestry Dętej, krzesło składane stół 4 osobowy składany ławko-wieszak do szatni subwoofer, dwudrożny monitor sceniczny, kolumna aktywna mikser analogowy, stół bilardowy lodówka, kuchnia gazowo elektryczna, meble kuchenne kuchenka mikrofalowa, zestaw garnków, serwis obiadowy na 12 osób, kubek szklany, telewizor LCD 42 cal, zestaw sztućców, reflektor skaner kompaktowy, zestaw oświetleniowy LED, wytwornica dymu bezprzewodowa Remont istniejącego boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego obrzeża betonowe nawierzchnie Budowa chodnika roboty ziemne podbudowy nawierzchnia kolektory deszczowe - roboty ziemne kolektory deszczowe - roboty konstrukcyjne przewierty na kolektorach deszczowych kolektory deszczowe - roboty drogowe wpusty uliczne - roboty ziemne wpusty uliczne - roboty konstrukcyjne kolektory deszczowe - roboty drogowe 18. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Utylizacja azbestu w gminie Aleksandrów Kujawski str. 5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie I etap II etap III etap IV etap Inwestujemy w edukację , , , , , , , , , ,40 Celem projektu "Inwestujemy w edukację" jest wzrost potencjału rozwoju gimnazjum w Służewie i Stawach w Gminie Aleksandrów Kujawski dzięki wdrożeniu zmodyfikowanych kompleksowych programów rozwoju rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną szkół, umożliwiającą wyrównanie szans 214 uczniów (134 uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, wyrównujące dysproporcje w poziomie wiedzy, oraz 80 uczniów szczególnie uzdolnionych) i podnoszenia jakości kształcenia w czasie projektu. Wdrożenie powyższych programów ma na celu podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty w 2 gimnazjach (w miejscowości Służewo i Stawki) poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów. Poprzez realizację projektu będzie możliwość stworzenia i wdrożenia programu rozwoju szkoły jako systemu działań edukacyjnych o trwałym charakterze poprzez: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki skierowane do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy osiągają słabe wyniki w nauce (134 uczniów) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, realizacje ścieżek edukacyjnych skierowanych do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz którzy są szczególnie uzdolnieni, w tym: zajęcia z edukacji ekologicznej dla 30 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014, zajęcia z przedsiębiorczości dla 214 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015, zajęcia z rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dla 80 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (uczeń może skorzystać z kilku kół) w formie: o Koło wokalno-instrumentalne dla 20 uczniów (z gimnazjum w Stawkach), o Koło artystyczne dla 20 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o Koło teatralne dla 30 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) zajęcia z tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego dla 50 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015, Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, nauk str. 6

7 20. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach konkursu zamkniętego nr 11/POIiŚ/1.1/10/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej,. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno- Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski , , , ,76 Vat ,59 matematyczno-przyrodniczych. Zadanie dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce z indywidualnym podejściem dydaktycznym w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w formie: o zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 56 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o zajęcia z j. angielskiego dla 50 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o zajęcia z j. niemiecki (gimnazjum w Stawkach) o zajęcia "Młody informatyk dla 214 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologicznopedagogiczna. Zadanie dla wszystkich uczniów klas II (gimnazjum w Stawkach i Służewie) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/ ,00 Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w tym: Opracowanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie gminy, w tym: Szczegółowa inwentaryzacja obiektów gminnych (rodzaj źródła ciepła, zużycia paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia) oraz oświetlenia publicznego, Inwentaryzacja pozostałych źródeł emisji w układzie zgodnym z wytycznymi do Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 (grupy źródeł: budynki gminne, budynki mieszkalne, budynki usługowe, oświetlenie publiczne, przemysł, transport publiczny, transport prywatny, gospodarka odpadami, lokalna produkcja energii) Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski, zgodnie z załącznikiem 9 do regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w szczególności: Objęcie planem całego obszaru gminy, Zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby - redukujących emisję gazów cieplarnianych, poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystujących OZE. Wszystkie działania mają mieć na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w str. 7

8 22. Wladza Wdrażająca Programy europejskie poddzialania: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie aleksandrów kujawski , , , ,13 powietrzu, Zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne), Zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), Zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS), Zapewnienie spójności z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz obowiązującym programem ochrony powietrza. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu (w tym przygotowanie ulotek oraz plakatów). Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski. Zakup 150 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem serwis zestawów komputerowych 250 szt; systemy operacyjne i programy antywirusowe 250 szt modernizacja komputerów -250 szt opłaty abonamentowe Internetu dla 150 gospodarstw opłaty abonamentowe Internetu dla 16 jednostek podległych zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego Materiały promocyjne; Szkolenia dla 150 BO Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości i zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Rożno Parcele, montaż siłowni outdorowych w miejscowościach Ośno Drugie, Stawki, Odolion, Ostrowąs, Opoki i Przybranowo, budowę altany widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Wołuszewie oraz doposażenie i wyposażenie (budowę) placów zabaw w zabawki i urządzenia w 16 miejscowościach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Tak zagospodarowany teren przestrzeni publicznej zapewni mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz szerokiej str. 8

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat drogi lokalne, Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (I etap obejmujący budowę drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna, ul. Relaksowa oraz budowę drogi Wilkostowo Zduny i Ośno - Stawki). oferty, co związane jest z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawą atrakcyjności turystycznej miejscowości, wpłynie na polepszenie infrastruktury technicznej, poprawę wyglądu i estetyki wsi, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę warunków życia. Inwestycja jest spójna z rozwojem nowej funkcji wsi rekreacyjnej i turystycznej. Działanie będzie wpływać na podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych. Społeczność lokalna wytypowała inwestycje jako priorytetową do realizacji ze względu na jej znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności tych wsi , ,53 realizacja projektu: a)roboty budowlane w ramach poszczególnych zadań realizacyjnych: 1. budowa drogi Wilkostowo Zduny -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej wraz z warstwą wiążącą i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, -wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 2. budowa drogi Stawki Ośno -wzmocnienie nawierzchni; -odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych; -przebudowa zjazdów do posesji i na działki; -wprowadzenie oznakowania drogi; -budowa oświetlenia. 3. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna, -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej -wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej -wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Relaksowa -wykonanie nawierzchni bitumicznej, -wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej. str. 9

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo