POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, Zgierz, tel , fax(0-42) Zgierz, kwiecień`2010 1/2010

2 SPIS TREŚCI Wstęp 1 RYNEK PRACY W ROKU Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Zmiany w poziomie bezrobocia Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Struktura bezrobotnych Wybrane kategorie Według płci Według zatrudnienia Według wieku Według czasu pozostawania bez pracy Według poziomu wykształcenia Według stażu pracy Rejestrowane bezrobocie na wsi Poszukujący pracy Zarejestrowani niepełnosprawni Oferty pracy Skierowani przez Urząd w ramach aktywizacji zawodowej AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH Prace interwencyjne Dotacje dla bezrobotnych i dla pracodawców Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Staże zawodowe Prace społeczno-użyteczne Roboty publiczne SZKOLENIA I PORADNICTWO Szkolenia indywidualne i grupowe Kluby Pracy Poradnictwo zawodowe WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY Informacje zebrano i całość opracowano na stanowisku ds. statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

3 Wstęp. Pierwsza w roku 2010 informacja o sytuacji na lokalnym zgierskim rynku pracy dotyczy minionego pierwszego kwartału. Zawiera ona w swojej treści szczegółowe dane dotyczące poziomu i struktury bezrobocia we wszystkich jego kategoriach, aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia oraz poziom i strukturę wydatków z Funduszu Pracy. W marcu 2010 r. bezrobocie, w porównaniu do poprzedniego roku, było wyższe o 964 osoby, tj. o 10,1% i wynosiło osób. Wzrost bezrobocia obserwowany był przede wszystkim w kategorii osób poprzednio pracujących (o 788 tj. o 9,4%). Bezrobocie wzrosło w większym stopniu wśród mężczyzn (o 614 tj. o 11,9%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, w miastach bezrobocie wzrosło o 981 osób, natomiast na obszarach wiejskich odnotowano spadek o 17 osób. W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu marca 2010 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Osoby te stanowiły odpowiednio 18%, 24,6% i 40,9% w stosunku do bezrobotnych ogółem. Nadal utrzymują się niekorzystne cechy w strukturze bezrobocia, tj. wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia zarejestrowanych oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu marca 2010 r., ludzie młodzi, do 35 roku życia, stanowili 45,2%, a w wieku mobilnym (do 44 roku życia) 65,7% ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych oraz czas pozostawania przez nich bez pracy, w końcu marca b.r., 62,4% legitymowało się wykształceniem poniżej średniego (w końcu marca 2009 r. 63,6%), a 24,1% pozostawało w rejestrze urzędu pracy ponad 12 miesięcy (w końcu marca 2009 r. 30,7%). W statystyce urzędu pracy znajdowało się osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, co stanowiło 21,1% ogółu bezrobotnych (w końcu marca 2009 roku 28,4%). Informacje wykorzystane do opracowania wyżej wspomnianych zagadnień pochodzą z materiałów i dokumentacji wewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Informacje zebrano i całość opracowano na stanowisku ds. statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

4 4 1. RYNEK PRACY W I KWARTALE 2010 ROKU 1.1 Poziom, dynamika i stopa bezrobocia.. W końcu marca 2010 roku, liczba bezrobotnych z powiatu zgierskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wyniosła W odniesieniu do marca 2009 r. poziom bezrobocia był wyższy o 964 osoby, natomiast w odniesieniu do stycznia`2010 wyższy o 450. Kobiety stanowiły 45,6% ogółu bezrobotnych, mężczyzn było o 921 więcej niż kobiet. Poziom bezrobocia wg stanu w końcu miesiąca - Tabela i Wykres. Rok 2009 Rok 2010 ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni styczeń luty marzec Poziom bezrobocia na przestrzeni I kwartału styczeń luty marzec Rok stan w końcu miesiąca Rok stan w końcu miesiąca W I kwartale b.r. w powiecie zgierskim notowano wzrost bezrobocia w styczniu o /w odniesieniu do grudnia`2009/ i w lutym o 563 osoby, natomiast w marcu odnotowano spadek o 113 osób. Tabela przedstawia dynamikę bezrobocia. Dynamika bezrobocia w I kwartale 2010 roku Podstawą - stan bezrobocia z okresu poprzedniego wzrost/spadek do poprzedniego okresu liczba liczba miesiąc miesiąc w liczbach w % bezrobotnych bezrobotnych grudzień` styczeń` ,0 styczeń` luty` ,6 luty` marzec` ,1 Strona 4 z 34

5 5 Stopa bezrobocia dla całego powiatu zgierskiego wg danych GUS ostatnio opublikowanych w końcu lutego 2010 roku kształtowała się na poziomie 16,3%, podczas gdy przed rokiem, w lutym`2009 wynosiła 14,4%, co oznacza, że obecnie wysokość wskaźnika wzrosła o 1,9 punktu, natomiast w końcu marca`2009 stopa bezrobocia wynosiła 14,9%, w tym przypadku różnica w stosunku do ostatnio opublikowanej wynosi 1,4 punktu procentowego. Wykres przedstawia stopę bezrobocia dla powiatu zgierskiego na tle kraju i województwa. Stopa bezrobocia 20% 11,2% 10,9% 14,9% 13,0% 12,8% 16,3% 10% 0% Stan w końcu marca 2009r. Stan w końcu lutego 2010 r. POLSKA WOJ. ŁÓDZKIE POWIAT ZGIERSKI Wg stanu w końcu marca`2010 bezrobotni z terenu miast i gmin: Aleksandrów, Głowno, Ozorków, Parzęczew i Stryków stanowili 60% ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, a pozostałe 40% bezrobotni z terenu miasta i gminy Zgierz. Bezrobocie w powiecie zgierskim wg stanu w końcu marca`2010 Parzęczew 3% Zgierz 40% Ozorków 20% Stryków 5% Głowno 17% Aleksandrów 15% Aleksandrów Głowno Stryków Ozorków Parzęczew Zgierz Strona 5 z 34

6 6 Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu obsługuje bezrobotnych z terenów miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich podlegających pod odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego. Cztery kolejne Tabele przedstawiają dane liczbowe dotyczące bezrobocia z podziałem terytorialnym. Wszystkie dane z minionego kwartału zestawione są z danymi z analogicznego okresu roku /Tabela pierwsza przedstawia dynamikę bezrobocia w poszczególnych gminach, druga dotyczy płynności bezrobocia, trzecia zawiera dane dotyczące bezrobotnych z prawem do zasiłku, czwarta pozyskane oferty pracy./ Dynamika bezrobocia Tabela 1. Stan na koniec miesiąca Dynamika bezrobocia marzec`2010 marzec`2009 w liczbach w % Zgierz gmina miejska ,9 Zgierz gmina wiejska ,9 Aleksandrów gmina miejsko-wiejska ,7 Głowno gmina miejska ,6 Głowno gmina wiejska ,8 Ozorków gmina miejska ,3 Ozorków gmina wiejska ,8 Parzęczew gmina wiejska ,4 Stryków gmina miejsko-wiejska ,2 Ogółem: ,1 Jak wynika z przedstawionych danych w Tabeli 1, w odniesieniu do stanu z analogicznego okresu roku 2009, w I kwartale bieżącego roku w sześciu gminach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, natomiast w pozostałych trzech spadek. Przy czym w dwóch gminach odnotowano identyczny wzrost - wśród zarejestrowanych bezrobotnych z gminy miejskiej Zgierz oraz z miejskiej gminy Głowno o 299 osób. Znaczny wzrost wystąpił także wśród zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Aleksandrowa o 261 osób. Natomiast największy spadek odnotowano wśród bezrobotnych z gminy wiejskiej Zgierz. Strona 6 z 34

7 7 Liczby dotyczące ruchu bezrobotnych na rynku pracy Tabela 2. Zgierz gmina miejska Zgierz gmina wiejska Aleksandrów gmina miejsko-wiejska Głowno gmina miejska Głowno gmina gggmina wiejska w wiejska Ozorków gmina miejska Ozorków gmina wiejska Parzęczew gmina wiejska Stryków miejskowiejska I kwartał 2009 roku I kwartał 2010 roku napływ odpływ podjęcia pracy napływ odpływ podjęcia pracy Razem Z Tabeli 2 wynika, iż w ciągu minionego kwartału do rejestracji zgłosiło się osób bezrobotnych, najczęściej byli to mieszkańcy miasta Zgierza oraz mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrów, a także mieszkańcy miasta Ozorków i miasta Głowno. Analogicznie przedstawiała się sytuacja w odpływie oraz podjęciach pracy - największy udział mieli przede wszystkim mieszańcy Zgierza, a także mieszkańcy Ozorkowa, Aleksandrowa i Głowna. Liczby dotyczące ruchu bezrobotnych z prawem do zasiłku i ich stanu na koniec kwartału łącznie z terenu miast i gmin powiatu zgierskiego Tabela 3. Zgierz gmina miejska i gmina wiejska / razem napływ I kwartał 2009 roku stan w końcu kwartału I kwartał 2010 roku napływ stan w końcu kwartału Aleksandrów gmina miejsko-wiejska Głowno - gmina miejska i gmina wiejska / razem Ozorków gmina miejska i gmina wiejska / razem Parzęczew gmina wiejska Stryków gmina miejsko-wiejska Razem Wśród rejestrujących się bezrobotnych uprawnionych do zasiłku - Tabela 3 - najwięcej było mieszkańców gminy Zgierz i Głowno, wg stanu na koniec marca, poza mieszkańcami wymienionych gmin, znaczny udział mieli także mieszkańcy gminy Ozorków i Aleksandrów. Strona 7 z 34

8 8 Pozyskane oferty pracy łącznie z terenu miast i gmin powiatu zgierskiego Tabela 4. Oferty pracy pozyskane w okresie Zgierz gmina miejska i gmina wiejska / razem Aleksandrów gmina miejsko-wiejska Głowno - gmina miejska i gmina wiejska / razem Ozorków gmina miejska i gmina wiejska / razem Parzęczew gmina wiejska Stryków gmina miejsko-wiejska ogółem I kwartału 2009 r. I kwartału 2010 r. w tym: w tym: subsydiowane niesubsydiowane ogółem subsydiowane niesubsydiowane Razem Z Tabeli 4 dotyczącej ofert pracy wynika, iż w omawianym okresie 2010 roku w czterech gminach powiatu zgierskiego widoczny był wzrost ilości pozyskanych ofert pracy, natomiast w dwóch spadek, jednak ogółem odnotowano spadek o 169 miejsc pracy. Spadek ten dotyczył miejsc niesubsydiowanych, które stanowiły 22,4% ogółu pozyskanych miejsc, podczas gdy przed rokiem stanowiły 50,6%. Ofert subsydiowanych pozyskano o 186 miejsc więcej niż rok wcześniej. Strona 8 z 34

9 9 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia. Wpływ na zmiany w poziomie bezrobocia mają miesięczne ilości osób nowo zarejestrowanych (napływ) oraz wyłączonych z ewidencji (odpływ) w omawianym okresie, w tym przypadku w I kwartale 2010 roku. Zmiany w poziomie bezrobocia w I kw i I kw r. przedstawia Tabela i Wykresy. I kw I kw styczeń luty marzec styczeń luty marzec Napływ Odpływ Poziom bezrobocia Wzrost/spadek Napływ do bezrobocia w I kwartale Rok Rok styczeń luty marzec W przedstawionej wyżej Tabelce i na Wykresie wyraźnie widać, jak w ciągu minionego kwartału zmieniała się liczba nowych rejestracji i jak wyglądało to w odniesieniu do roku Odpływ z bezrobocia w I kwartale Rok Rok styczeń luty marzec Drugi Wykres obrazuje liczbę bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. Z analizy przedstawionych danych wynika, iż liczba wyłączeń w marcu przewyższyła o 258 osób łączną liczbę wyłączonych ze stycznia i lutego. Strona 9 z 34

10 10 Wykres trzeci przedstawia jak kształtował się poziom bezrobocia na przestrzeni minionego kwartału. Wynika z niego, iż najwyższy poziom bezrobocie osiągnęło w lutym osoby zarejestrowane, był wyższy o 563 od poziomu w styczniu, w marcu bezrobocie było już niższe o 113 osób. Stan bezrobocia w końcu miesiąca styczeń luty marzec rok 2009 rok 2010 W ciągu I kwartału 2010 roku zarejestrowanych zostało bezrobotnych (o 694 osoby więcej niż przed rokiem); większość rejestrujących się w Urzędzie robiła to po raz kolejny 83,2%. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób (o 587 więcej niż w poprzednim roku). Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Urzędu Pracy 43,7% stanowiły podjęcia pracy, natomiast 22,5% niepotwierdzenia gotowości do pracy. Przepływ bezrobocia, z uwzględnieniem głównych przyczyn odpływu Tabela i Wykres. Wzrost /spadek I kw.`2009 I kw.`2010 do poprzedniego okresu bezrobotni nowo zarejestrowani wyłączeni z ewidencji w tym z powodu: podjęcia pracy braku gotowości do podjęcia pracy Przepływ bezrobocia Rok 2009 Rok napływ odpływ podjęcia pracy brak gotowośc i Strona 10 z 34

11 11 Oznacza to, że w I kw. bieżącego roku pracę otrzymało bezrobotnych, a 689 osób nie zgłosiło się do urzędu w wyznaczonym terminie. Podjęcia pracy i brak gotowości to ciągle dwie główne przyczyny skreślenia z ewidencji bezrobotnych, które łącznie w omawianym okresie stanowiły 66,3%. Pozostałe przyczyny /m.in. takie jak: dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (137 osób), odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy (129 osób), rozpoczęcie stażu zawodowego (316 osób) czy uczestnictwo w szkoleniu (201 osób)/ stanowiły 33,7%. 2. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku. W końcu marca 2009 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zanotowano bezrobotnych z prawem do zasiłku, liczba ta była niższa od tej sprzed roku o 498. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku stanowili 21,1% ogółu bezrobotnych, podczas gdy w I kw roku 28,4%. Osoby uprawnione do zasiłku, rejestrujące się w okresie minionego kwartału stanowiły 28,6% ogółu nowo zarejestrowanych, było ich 1.289, a więc o 161 więcej niż w I kwartale 2009 roku. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku w obu przypadkach stanowiły większość według stanu w końcu kwartału 78,9% i w napływie w ciągu I kwartału bieżącego roku 71,4%. Bezrobotni z prawem do zasiłku - Tabela i Wykres. I kw r. I kw r. z prawem bez prawa razem z prawem bez prawa razem napływ w liczbach w % 29,6 70,4 100,0 28,6 71,4 100,0 stan w końcu I kw w liczbach w % 28,4 71,6 100,0 21,1 78,9 100,0 Bezrobotni z prawem do zasiłku I kw I kw napływ w kwartale stan w końcu kwartału Strona 11 z 34

12 12 3. Struktura bezrobotnych. 1.3 Wybrane kategorie. W strukturze bezrobocia zostały wyodrębnione osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W grupie tej znajdują się zarówno osoby w wieku do 25 roku życia jak i powyżej 50, osoby bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby niepełnosprawne. Od stycznia 2008 roku do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy dołączyły kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, osoby bez doświadczenia zawodowego i osoby bez wykształcenia średniego oraz osoby, które po dobyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Poniżej, szczegółowo omówione zostały trzy spośród wymienionych kategorii, te którym poświęca się więcej uwagi także w bilansie sprawozdania MPiPS-01, w części 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W okresie minionego kwartału 2010 roku do Urzędu Pracy zgłosiły się osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia. Z ewidencji bezrobotnych zostały wyłączone 834 osoby, w tym z powodu podjęcia pracy 310, co stanowiło 37,2% wyłączonych. Ponadto, wśród osób wyłączonych byli skierowani na szkolenia (43 osoby) i staż zawodowy (184 osoby) razem 227 osób, tj. 27,2%. Według stanu w końcu marca w ewidencji Urzędu Pracy pozostawało bezrobotnych tej kategorii, tj. 18% ogółu (10.551) bezrobotnych. Liczba długotrwale bezrobotnych, tj. osób pozostających w rejestrach Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, w końcu marca`2010 kształtowała się na poziomie osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 40,9%. Z tej kategorii bezrobotnych rejestrujący się w I kw. bieżącego roku osób stanowili 35% ogółu zgłaszających się do rejestracji. Skreślono z ewidencji bezrobotnych osoby, z czego 34,1% skreśleń dotyczyło 356 osób podejmujących pracę. Strona 12 z 34

13 13 W końcu marca b.r. bezrobotni powyżej 50 roku życia, w liczbie 2.594, stanowili 24,6% bezrobotnych ogółem. Napływ do bezrobocia, tej kategorii osób, wyniósł w omawianym okresie 803 osoby, zaś odpływ 510 osób. Spośród osób wyłączonych z ewidencji 204 (tj. 40%) podjęły pracę. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Tabela i Wykres. I kw r. W końcu marca`2010 Nowe rejestracje Podjęcia pracy Stan zarejestrowanych ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem, w tym: Do 25 roku życia Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudniania Niepełnosprawni X 201 X 29 X Wybrane kategorie bezrobotnych w I kwartale 2010 roku "napływ" podjęcia pracy stan w końcu I kw.`2010 do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia Strona 13 z 34

14 Według płci. W końcu marca 2010 r. ogólną liczbę bezrobotnych ( osób) tworzyło kobiet i mężczyzn. Kobiety stanowiły 45,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do marca 2009 roku ich liczba wzrosła o 350 (tj. o 7,8%). Bezrobocie wśród mężczyzn było wyższe o 614 (o 12%). Od początku stycznia do końca marca 2010 r. do rejestracji zgłosiło się mniej kobiet niż mężczyzn, także z ewidencji bezrobotnych wyłączono mniej kobiet. Jednak to kobiety częściej niż mężczyźni podejmowały pracę, stanowiły 51% ogółu podjęć pracy. I jak zawsze były bardziej zdyscyplinowane wśród wyrejestrowanych z braku gotowości do podjęcia pracy stanowiły 31,6%. Także częściej niż mężczyźni kobiety kierowane były na staż zawodowy, w omawianym okresie w ogólnej liczbie skierowanych (316 osób) stanowiły 65,5%. Bezrobotne kobiety w liczbach ogółem - Tabela i Wykres. ogółem I kwartał 2009 r. I kwartał 2010 r. udział % kobiety ogółem kobiety kobiet udział % kobiet Stan na koniec marca , ,6 Nowo zarejestrowani , ,8 Wyłączeni z ewidencji , ,9 Podjęcia pracy , ,0 Brak gotowości , ,6 Bezrobotni wg płci w I kwartale 2010 r "napływ" "odpływ" podjęcia pracy brak gotowości mężczyźni kobiety Strona 14 z 34

15 Według zatrudnienia. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wyróżniamy poprzednio pracujących jak i dotychczas nie pracujących. Bezrobotni, którzy pracowali przed rejestracją w końcu marca 2010 roku stanowili 86,6% ogółu i było ich 9.139, a wśród nich 390 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W omawianym okresie zarejestrowało się bezrobotnych poprzednio pracujących, w tym 89 osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy. /W roku 2009 do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia 75 pracowników firmy ELSTER KENT METERLING SP. Z O.O. w Zgierzu, które zostało zrealizowane w styczniu b.r../ Bezrobotni dotychczas nie pracujący tworzyli znacznie mniejszą zbiorowość 13,4% ogółu, tj osób, byli to głównie ludzie młodzi, w tym 417 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Osoby nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego, które w I kwartale 2010 roku zgłosiły się do rejestracji w liczbie 810, to w większości ludzie młodzi, a wśród nich 335 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy stanowili 41,4% tej kategorii. Bezrobotni wg zatrudnienia Tabela i Wykres. I kwartał 2009 r. I kwartał 2010 r. napływ w kwartale stan w końcu kwartału stan w końcu kwartału w % napływ w kwartale stan w końcu kwartału stan w końcu kwartału w % Ogółem, z tego: , ,0 - poprzednio pracujący, w tym: , ,6 zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy , ,7 - dotychczas nie pracujący, w tym: w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki , , , ,9 Bezrobotni wg zatrudnienia - stan w końcu I kwartału. 100% 80% 60% % % 0% I kwartał I kwartał 2010 poprzednio pracujący zwolnieni grupowo dotychczas nie pracujący do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Strona 15 z 34

16 Według wieku. Bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wg stanu w końcu I kw.`2010 w 65,7% charakteryzował wiek produkcyjno-mobilny (18-44 lat) tj. ww. cechę posiadało osób, a więc większość. W odniesieniu do stanu w końcu I kw.`2009 bezrobotnych w tej kategorii było więcej o 803 osoby, a w poszczególnych grupach wiekowych wzrost przedstawiał się następująco: lata o 401, od 25 do 34 o 269 i od 35 do 44 wzrost o 133 osoby. Z tego wynika, że największy wzrost dotyczył pierwszej grupy wiekowej, wynosił 26,8%. Pozostałe trzy grupy wiekowe stanowiły 34,3% ogółu, a wśród nich największą pozostaje zbiorowość bezrobotnych w wieku od lat osób, mimo iż właśnie w tej grupie odnotowano spadek o 85 osób. Bezrobotni wg wieku - Tabela i Wykres r r. w liczbach w % w liczbach w % Ogółem , , , , , , , , , , , , lata 163 1, ,8 Zarejestrowani bezrobotni wg wieku r r. w wieku produkcyjno-mobilnym (18-44 lat) pozostali Strona 16 z 34

17 Według czasu pozostawania bez pracy. Zarejestrowanych bezrobotnych klasyfikuje się według 6 lub 3 przedziałów czasu pozostawania bez pracy. Poniżej został przedstawiony drugi wariant, w wyniku jego analizy stwierdzamy, że w pierwszym przedziale pozostawania bez pracy znajdują się bezrobotni czekający na zatrudnienie nie dłużej niż miesiąc, a więc zarejestrowani w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału. Było ich i stanowili 11,7% ogółu. W drugim przedziale byli bezrobotni będący bez pracy od 1 do 12 miesięcy, którzy stanowili 64,2%, było ich 6.778, tj. o osób więcej niż przed rokiem. Przedział trzeci stanowili bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy i w końcu I kw r. było ich 2.543, tj. 24,1% ogółu zarejestrowanych. W tym przedziale czasowym, w odniesieniu do marca`2009, notujemy spadek o 402 osoby. Właśnie grupa bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok systematycznie maleje, podczas gdy w minionych latach była zwykle największa. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - Tabela i Wykres r r. w liczbach w % w liczbach w % Ogółem, z tego bez pracy , ,0 - do 1 miesiąca , ,7 - od 1 do 12 miesięcy , ,2 - powyżej 12 miesięcy , , Zarejestrowani bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy r r. do 1 m-ca od 1 do 12 m-cy powyżej 12 m-cy Strona 17 z 34

18 Według poziomu wykształcenia. Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiadało 34,8% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca`2010. Jest to ciągle najliczniejsza grupa na rynku pracy osoby, a która w odniesieniu do marca 2009 roku wzrosła o 224 osoby. Drugą liczną grupę tworzyli bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 27,6%, wyższą niż w I kwartale 2009 roku o 263 osoby. Zbiorowość osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym jest trzecią z kolei pod względem wielkości 19,8%, o 155 osób większą niż przed rokiem. Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym to 11,2% ogółu zarejestrowanych, było ich więcej niż w końcu marca`2009 o 240 osób. Mimo, iż bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest najmniej, jednak w odniesieniu do marca`2009 notuje się ich wzrost o 82 osoby, a ich udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych był wyższy o 0,2 punktu. Generalnie wzrost odnotowano we wszystkich wymienionych grupach, jednakże w trzech grupach /wśród osób z wykształceniem najniższym, z wykształceniem zasadniczym, policealnym i średnim zawodowym/ odnotowano spadek udziału procentowego w liczbie ogółem. Bezrobotni wg wykształcenia - Tabela i Wykres r r. w liczbach w % w liczbach w % Ogółem, z tego: , ,0 - z wykształceniem wyższym 617 6, ,6 - policealnym i średnim zawodowym , ,8 - średnim ogólnokształcącym 939 9, ,2 - zasadniczym zawodowym , ,6 - gimnazjalne i poniżej , , Zarejestrowani bezrobotni wg poziomu wykształcenia wyższe polic. i śr. zaw. L.O. zasad. zaw. gimnazjalne i poniżej r r. Strona 18 z 34

19 Według stażu pracy. W końcu marca 2010 roku zarejestrowani bezrobotni poprzednio pracujący, którzy przed rejestracją w Urzędzie Pracy byli zatrudnieni i posiadali staż pracy, stanowili 86,6% ogółu. Najliczniejszą zbiorowość tworzyły osoby ze stażem pracy od 1-5 lat 21,9%. Drugą grupą, pod względem wielkości, byli bezrobotni ze stażem pracy lat, których udział w liczbie zarejestrowanych wynosił 18,2%. Bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku stanowili 13,2%, natomiast bezrobotni dotychczas nie pracujący, bez stażu pracy 13,4% ogółu zarejestrowanych. Najmniej liczną była grupa bezrobotnych ze stażem pracy 30 lat i więcej stanowili oni 4% ogółu. Bezrobotni wg stażu pracy - Tabela i Wykres r r. w liczbach w liczbach w liczbach w % ogółem , ,0 staż do 1 roku , , , , , , , , , ,7 30 i więcej 353 3, ,0 bez stażu , , Zarejestrowani bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu r r. Strona 19 z 34

20 20 4. Rejestrowane bezrobocie na wsi. W końcu marca 2010 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła osoby. Bezrobotni tej kategorii stanowili 21,1% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca 2009 roku liczba bezrobotnych mieszkańców wsi wzrosła o 17, natomiast w stosunku do stycznia 2010 roku - wzrosła o 54 (2,5%). Prawo do zasiłku posiadało 436 osób, tj. 19,6% ogółu bezrobotnych mieszkańców wsi. W omawianym okresie zarejestrowano 954 osoby zamieszkujące wieś /tj. o 100 osób więcej niż w I kw. roku 2009/ co stanowiło 21,2% wszystkich rejestracji w minionym kwartale (4.508 osób). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 707 mieszkańców wsi /o 135 osób więcej niż w I kw.`2009/, tj. 23,1% wszystkich skreśleń (3.058 osób). Dla 300 osób zamieszkałych na wsi powodem wyrejestrowania było zatrudnienie /prawie tyle samo podjęć pracy odnotowano w analogicznym okresie roku ubiegłego/, co stanowiło 22,4% wszystkich podjęć pracy (1.338 osób), ale w stosunku do ogółu wyrejestrowanych z tej kategorii bezrobotnych było to 42,4%. Liczby dotyczące ruchu bezrobotnych zamieszkałych na wsi na rynku pracy Tabela i Wykres. I kwartał 2009 roku I kwartał 2010 roku napływ odpływ podjęcia stan w podjęcia stan w napływ odpływ pracy końcu kw. pracy końcu kw. styczeń luty marzec Razem Bezrobotni zamieszkali na wsi I kw I kw napływ odpływ podjęcia pracy Strona 20 z 34

21 21 5. Poszukujący pracy. Od stycznia 2010 roku w sprawozdawczości o rynku pracy swoje miejsce mają poszukujący pracy zarejestrowani w urzędzie pracy. W końcu marca bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu zarejestrowanych było 209 osób poszukujących pracy (w tym 87 kobiet), wśród nich 118 osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, co stanowiło 56,5% ogółu poszukujących pracy. Na przestrzeni minionego kwartału do rejestracji zgłosiło się 58 osób poszukujących pracy, w tym 22 kobiety. Z ewidencji wyłączono 31 osób, w tym 13 kobiet. Zaledwie dla 2 osób powodem wyłączenia z ewidencji poszukujących pracy było podjęcie zatrudnienia, natomiast 13 osób skreślono z powodu niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie. Z kolei dla 7 osób powodem wyłączenia z ewidencji była dobrowolna rezygnacja z usług miejscowego urzędu pracy. Osoby poszukujące pracy na rynku pracy Tabela i Wykres. I kwartał 2010 roku ogółem kobiety Włączeni do ewidencji niepełnosprawnych Wyłączni z ewidencji niepełnosprawnych Podjęcia pracy 2 2 Stan zarejestrowanych w końcu kwartału Zarejestrowani niepełnosprawni. W końcu marca 2010 r. liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych wynosiła 611 osób /było ich o 40 osób więcej niż w I kw. roku 2009/. Z grupy tej, status bezrobotnego posiadały 493 osoby. Kobiet było 229, mężczyzn 264. Uprawnieni do zasiłku stanowili 15,6%, było ich 77. Na przestrzeni minionego kwartału 2010 r. do ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych włączono 185 osób, natomiast wyłączono 130, w tym z tytułu podjęcia pracy wyłączono 39 osób. Strona 21 z 34

22 22 Z ogólnej liczby zarejestrowanych niepełnosprawnych 19,3% stanowili niepełnosprawni poszukujący pracy 118 osób. Kobiet było 42, mężczyzn 76. W omawianym okresie do ewidencji włączono 37 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, wyłączono 20 osób, w tym z tytułu podjęcia pacy zaledwie 1 osobę. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Tabela i Wykres. I kwartał 2009 roku bezrobotni niepełnosprawni poszukujący pracy I kwartał 2010 roku bezrobotni niepełnosprawni poszukujący pracy Włączeni do ewidencji niepełnosprawnych Wyłączni z ewidencji niepełnosprawnych Podjęcia pracy Stan zarejestrowanych w końcu kwartału Zarejestrowani niepełnosprawni wg stanu w końcu kwartału I kw I kw bezrobotni poszukujący pracy 7. Oferty pracy. W okresie minionego kwartału Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu miał do dyspozycji 953 wolne miejsca pracy, czyli o 169 mniej niż w I kw r. Oferty pozyskane z zakładów pracy z sektora publicznego (395 miejsc) stanowiły 41,4% wszystkich ofert pracy. Z ogółu pozyskanych miejsc pracy 22,4% dotyczyło ofert zwykłych, których było 213, natomiast 77,6% to miejsca subsydiowane, było ich 740. Głównie były to propozycje stażu 408 i było ich o 189 miejsc więcej niż w I kwartale roku Do osób niepełnosprawnych skierowanych było zaledwie 6 ofert pracy, tj. 0,6% ofert jakie wpłynęły do Urzędu. Strona 22 z 34

23 23 W minionym kwartale najwięcej propozycji pracy skierowanych było do robotników gospodarczych 207 miejsc i pracowników biurowych 136 miejsc. Większe ilości wolnych miejsc pracy pozyskano także dla sprzedawców 79, szwaczek 41 i sprzątaczek 62. Ponadto, w ciągu kwartału było 20 propozycji zatrudnienia dla pracowników administracyjnych oraz na stanowisko sekretarz sądowy 22 wolne miejsca pracy. Pozyskane oferty zatrudnienia najczęściej pochodziły z takich działów gospodarki jak: administracja publiczna 216, przetwórstwo przemysłowe 164, handel 156, budownictwo 54, opieka zdrowotna 73, działalność w zakresie administrowania 75 oraz edukacja 73 miejsca pracy. Pozyskane oferty pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych Tabela i Wykres. I kwartał 2009 r. I kwartał 2010 r. Pozyskane miejsca pracy, w tym: subsydiowane niesubsydiowane subsydiowane niesubsydiowane ogółem 1122 ogółem staże 219 X 408 X miejsca przygotowania zawodowego 32 X 0 X prace społecznie użyteczne 96 X 63 X dla niepełnosprawnych Pozyskane miejsca pracy w I kwartale. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I kw.`2009 subsydiowane I kw.`2010 niesubsydiowane 8. Skierowani przez Urząd w ramach aktywizacji zawodowej. Dla osób wyłączonych z ewidencji w omawianym kwartale w 43,7% przyczyną były podjęcia pracy, co oznacza, że zatrudnienie znalazło bezrobotnych spośród ogółu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pracę niesubsydiowaną otrzymały osoby, natomiast pracę subsydiowaną 245 osób, głównie w ramach robót publicznych 146 osób. Strona 23 z 34

24 24 Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej, zarejestrowani bezrobotni otrzymali od Urzędu Pracy propozycję odbywania stażu zawodowego u pracodawcy, pracy społecznie użytecznej czy zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych 572 osób było otrzymanie którejś z tych właśnie propozycji, jednak najczęściej były to staże. Razem z pomocy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w minionym kwartale skorzystało 817 osób /o 347 osoby więcej niż I kw.`2009/ co stanowiło 26,7% wszystkich wyłączonych z ewidencji bezrobotnych. Aktywne formy pomocy bezrobotnym ilustruje Tabela i Wykres. I kw r. I kw r. Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ogółem, w tym: Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej 1 2 Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Inne (PFRON) 0 0 Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu zawodowego Rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy 33 0 Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 0 55 Aktywizacja bezrobotnych I kw I kw praca subsyd. szkolenia staż przygotowanie zaw. praca społ. użyt. Strona 24 z 34

25 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w I kwartale 2010 roku 25 9 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych. 9.1 Prace interwencyjne. W I kwartale 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zawarł 43 umowy na 80 miejsc pracy. Prace interwencyjne w okresie od r. do r. organizowane były w ramach środków Funduszu Pracy przyznane algorytmem, przeznaczone dla osób bezrobotnych skierowanych zgodnie z 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne. Poniższa tabelka przedstawia szczegółową realizację wyżej wymienionego programu: PUP-Filie umowy Według stanu na r. Algorytm miejsca pracy Aleksandrów 6 15 Głowno 7 16 Ozorków Zgierz Razem W omawianym kwartale umowy o organizowanie prac interwencyjnych zawierane były na okres 6 miesięcy zgodnie z art. 51 ustawy i na okres 12 miesięcy zgodnie z art. 56 i 59 ustawy. Ze względu na zmianę przepisów dotyczącą krótszego okresu zobowiązującego pracodawców do utrzymania stanowisk pracy, zainteresowanie pracami interwencyjnymi jest większe. Łatwiej jest podjąć zobowiązanie utrzymania stanowisk pracy przez 12 miesięcy, aniżeli przez 24 miesiące, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy. Po zakończeniu prac interwencyjnych w omawianym okresie dalsze zatrudnienie znalazło 57 osób. Przygotowano w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy Strona 25 z 34

26 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w I kwartale 2010 roku Dotacje dla bezrobotnych i dla pracodawców. Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W związku z brakiem decyzji finansowej w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, zadanie to nie było w I kwartale 2010 roku realizowane. Również z powodu braku przyznanych środków, Powiatowy Urząd Pracy nie wydawał bezrobotnym wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 9.3 Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z planem finansowym Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu dysponuje kwotą ,00 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w tym na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,00 zł. oraz 4.000,00 zł. na szkolenia osób niepełnosprawnych. W I kwartale 2010 roku do siedziby tutejszego urzędu wpłynęły 4 wnioski od osób niepełnosprawnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na łączną kwotę ,00 zł. 9.4 Staże zawodowe W I kwartale 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zawarł 156 umów na zorganizowanie 232 miejsc stażu. Staże w okresie od r. do r. organizowane były w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych algorytmem oraz środków z projektu Człowiek najlepszym kapitałem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowano w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy Strona 26 z 34

27 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w I kwartale 2010 roku 27 Tabela przedstawia szczegółową realizację wyżej wymienionych programów: PUP - Filie Według stanu na r. Algorytm EFS umowy miejsca stażu umowy miejsca stażu Aleksandrów Głowno Ozorków Stryków Zgierz Razem: W pierwszym kwartale 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zorganizował również staże 6-cio miesięczne ze środków Funduszu Pracy /ALGORYTM/. W omawianym okresie zawarto 155 takich umów na 195 miejsc pracy. Poniższa tabelka przedstawia realizację wyżej wymienionego programu: Ilość umów ALGORYTM Ilość osób skierowanych Aleksandrów Głowno i Stryków Ozorków i Parzęczew Zgierz Razem: Prace społecznie użyteczne. W I kwartale 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu podpisał 22 porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na zorganizowanie 62 miejsc pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, z uwagi na trudną sytuację materialną korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Porozumienia na prace społecznie użyteczne zostały zawarte na okres 10 miesięcy: w Urzędzie Gminy Zgierz, w Urzędzie Miasta Aleksandrów. Tabela przedstawia ilości zawartych porozumień z Gminami: Według stanu na r. GMINY ilość zawartych porozumień ilość miejsc na prace społecznie użyteczne Urząd Gminy w Zgierzu 9 35 Urząd Miasta w Aleksandrowie Razem: Przygotowano w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy Strona 27 z 34

28 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w I kwartale 2010 roku Roboty publiczne W ramach robót publicznych w I kwartale 2010 roku ze środków Funduszu Pracy pochodzących z algorytmu Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zawarł 50 umów na zorganizowanie 148 miejsc pracy. Organizatorami robót publicznych są stowarzyszenia, kluby sportowe, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Gminy, które wskazują swoje podległe jednostki jako pracodawców do zawierania umów z Urzędem Pracy. Poniższa Tabela przedstawia organizację miejsc pracy w ramach robót publicznych w Gminach: GMINY Według stanu na r. umowy miejsca pracy Miasta Aleksandrów 2 18 Miasta Głowna 9 31 Gmina Parzęczew Miasta Ozorkowa 2 6 Gmina Ozorków 3 7 Miasto Stryków 4 24 Miasto Zgierz 8 12 Gmina Zgierz 6 14 Razem Po zakończonych robotach publicznych zatrudnienie uzyskało 30 osób. Przygotowano w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy Strona 28 z 34

29 Szkolenia i poradnictwo zawodowe w I kwartale 2010 roku Szkolenia i poradnictwo Szkolenia indywidualne i grupowe. W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2010 roku wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 438 wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne i grupowe oraz wnioski na dofinansowanie studiów podyplomowych. W I kwartale b.r. szkolenie w trybie indywidualnym /w obszarze języki obce oraz informatyka i wykorzystanie komputerów/, finansowane z Funduszu Pracy, rozpoczęły 2 osoby, w tym 1 osoba bezrobotna i 1 poszukująca pracy. Szkolenie w trybie grupowym /o nazwie Jak założyć własna firmę? /, finansowane ze środków EFS, w okresie sprawozdawczym rozpoczęło 200 osób, w tym 83 kobiety i wszystkie to szkolenie ukończyły. Osoby które ukończyły szkolenie, najczęściej były w wieku od 25 do 34 lat 77 osób, najczęściej też posiadały wykształcenie policealne lub średnie zawodowe 61. Pracę podjęło w trakcie lub po ukończeniu szkolenia 7 osób, w tym 2 kobiety. Organizację szkoleń osób bezrobotnych w odniesieniu do analogicznego okresu przedstawia poniższa Tabela: I kwartał 2009 r. I kwartał 2010 r. Rozpoczęło szkolenie Ukończyło szkolenie Podjęło pracę po szkoleniu 15 7 Szkolenia bezrobotnych I kwartał 2009 I kwartał rozpoczęcie szkolenia ukończenie szkolenia podjęcia pracy po szkoleniu W okresie sprawozdawczym 3 osoby miały dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w tym 1 osoba poszukująca pracy. Jedna osoba podjęła pracę w trakcie studiów podyplomowych. Przygotowano na stanowiskach ds.: szkoleń, poradnictwa i klubów pracy Strona 29 z 34

30 Szkolenia i poradnictwo zawodowe w I kwartale 2010 roku Kluby pracy. W ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu działają 4 Kluby Pracy - po jednym w Zgierzu, Aleksandrowie, Głownie i Ozorkowie. W okresie sprawozdawczym prowadzone były szkolenia Klub Pracy oraz zajęcia aktywizacyjne. Szkoleniem Klub Pracy przeprowadzonym na podstawie programu zalecanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej objętych było 14 osób. Grupę stanowiły kobiety; z minimum średnim wykształceniem /10 osób/, długotrwale bezrobotne /11 osób/, pozostające w rejestracji do 6 miesięcy /3osoby/. Grupa osób /1.245 osób bezrobotnych i 18 osób poszukujących pracy/ została przeszkolona podczas zajęć aktywizacyjnych. Tematy zajęć aktywizacyjnych zostały dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych zajęciami i obejmowały następujące zagadnienia: - asertywność w poszukiwaniu pracy, - analiza rynku pracy i ofert pracy, - odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - aktywność na rynku pracy. Zajęcia były prowadzone przez liderów klubów pracy. Każdy z liderów udzielał również pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w ramach otwartego Klubu Pracy. Porady najczęściej dotyczyły pomocy przy napisaniu życiorysu zawodowego, informacji o źródłach ofert pracy oraz udostępnianiu ofert pracy znajdujących się w posiadaniu klubu /dodatek Praca G.W./. Przygotowano na stanowiskach ds.: szkoleń, poradnictwa i klubów pracy Strona 30 z 34

31 Szkolenia i poradnictwo zawodowe w I kwartale 2010 roku Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe. W okresie sprawozdawczym pomocą doradczą objęto ogółem osoby bezrobotne i poszukujące pracy /635 kobiet/ oraz łącznie 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby w Zgierzu i Aleksandrowie, którzy uczestniczyli w grupowych spotkaniach informacyjnych. Przeprowadzono rozmów wstępnych, w wyniku których z rozmów doradczych skorzystało osób /594 kobiety/. Udzielono informacji indywidualnych 64 klientom, w tym 26 kobietom; w grupowej informacji zawodowej dotyczącej usług rynku pracy brały udział 53 osoby, w tym 15 kobiet. Od początku roku dużą grupę radzących się stanowili bezrobotni i poszukujący pracy pozostający w ewidencji Urzędu powyżej 6 miesięcy /929 osób/, większość z nich kierowana była przez pośredników pracy celem określenia problemu zawodowego oraz pomocy w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD). Zgodnie z art. 34a ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu IPD powstaje przy udziale bezrobotnego i poprzez zaplanowanie odpowiednich form aktywizacji oraz działań do samodzielnej realizacji przez osobę bezrobotną ma na celu doprowadzenie do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Do doradców zgłaszali się również klienci o kwalifikacjach nieodpowiednich do wymogów rynku. Informowano ich o możliwości ubiegania się o szkolenie w trybie indywidualnym - wnioskujący o skierowanie na kurs uczestniczyli w rozmowach doradczych. Ponadto zainteresowanym udzielano informacji o bezpłatnych szkoleniach, finansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez uprawnione podmioty. Bezrobotni i poszukujący pracy w wieku średnim mający problemy zdrowotne, wyrażali chęć ubiegania się o grupę niepełnosprawności - wydawano im wnioski na Komisję orzekającą o niepełnosprawności dla celów pozarentowych. Przygotowano na stanowiskach ds.: szkoleń, poradnictwa i klubów pracy Strona 31 z 34

32 Szkolenia i poradnictwo zawodowe w I kwartale 2010 roku 32 W marcu rozpoczęto w PUP wydawanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu PFRON na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Z wnioskodawcami doradcy przeprowadzali rozmowy, sporządzali pisemną informację i przekazywali do Działu Instrumentów Rynku Pracy. Ponadto doradcy udzielali często informacji na temat szkoleń grupowych planowanych do realizacji w 2010 roku, staży zawodowych, umów refundowanych, prac społecznie użytecznych, warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz innych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pomagano klientom w zakresie aktywnego zachowania się na rynku pracy, osoby mające znaczny deficyt wymienionych umiejętności kierowano do klubu pracy. Udostępniano ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników zamieszczane w Gazecie Wyborczej i pozyskane przez nasz Urząd. Przygotowano na stanowiskach ds.: szkoleń, poradnictwa i klubów pracy Strona 32 z 34

33 Wydatki z Funduszu Pracy w I kwartale 2010 roku Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy. W I kwartale 2010 r. na konto F.P. wpłynęło ogółem ,8 tys. zł, z tego na dotacje otrzymane z budżetu przypadała kwota ,0 tys. zł. W I kw r. wypłacono 468 dodatków aktywizacyjnych oraz zasiłki. Wydatki w I kwartale 2010 r. przedstawia poniższa Tabela: Wykonanie w I kwartale 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki ogółem: w tym: 7734,0 100% Zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 4683,7 60,6 Dodatki aktywizacyjne 88,5 1,1 Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem: 2745,8 35,5 - koszty szkoleń 81,0 1,1 - prace interwencyjne 309,5 4,0 - roboty publiczne 111,9 1,5 - prace społecznie użyteczne 13,6 0,2 - ref. kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 2218,3 28,7 Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżyw. 1,0 0 Koszty badań bezrobotnych 10,5 0 Składki na ubezpieczenie rolników 0,3 0 Koszty audytu zewnętrznego 0 0 Informacje zawodowe i poradnictwo 0 0 Informacje o usług. i partnerach rynku pracy 0 0 Koszty wyposażenia i działaln. klubów pracy 0 0 Koszty wezwań, zawiadomień 59,5 0,8 Koszty systemu informatycznego 62,7 0,8 Szkolenie kadr służb zatrudnienia 46,3 0,6 Refundacja dodatków do wynagrodzeń 26,0 0,4 Koszty obsługi rachunku F.P. 14,0 0,2 Koszty sądowe i egzekucyjne 1,0 0 Inne wydatki F. P. 6,2 0 Kwota wypłaconych zasiłków bezrobotnym z tytułu pozostawania bez pracy /bez składki na ubezpieczenie społeczne/ wynosiła w I kwartale 2010 r. 4683,7 tys. zł, co stanowiło 60,6 % ogółu wydatków F.P. Przygotowano w Dziale Finansowo-Księgowym Strona 33 z 34

34 Wydatki z Funduszu Pracy w I kwartale 2010 roku 34 Na wyżej wymienioną kwotę składają się wydatki poniesione na wypłatę następujących zasiłków: I kwartał 2010 r. w tys. zł. zasiłki podstawowe 1393,1 obniżone 763,7 podwyższone 1631,9 świadcz. za posz. pracy za granicą 888,4 wypłacane cudzoziemcom z UE 6,6 Ogółem: 4683,7 Największy udział w wykonaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia miały wydatki z tytułu stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne: w I kwartale 2010 r. 80,8% Wykonanie programów przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniższa Tabela : Wykonanie w I kwartale 2010 r. w tys. zł. Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem w tym: 2745,8 100% - koszty szkoleń 81,0 2,9 - prace interwencyjne 309,5 11,3 - roboty publiczne 111,9 4,1 - prace społecznie użyteczne 13,6 0,5 - ref. kosztów wyposaż. i doposaż. stanow. pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 2218,3 80,8 - koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 1,0 0 - koszty badań bezrobotnych 10,5 0,4 W I kwartale 2010 roku w ramach wydatków F.P. realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na ogólną kwotę 874,0 tys. zł. Przygotowano w Dziale Finansowo-Księgowym Strona 34 z 34

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Gołdapi 19 500 Gołdap, ul. Żeromskiego 18, tel/fax (87) 615 03 95, (87) 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl e-mail: olgo@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej I. Stan i struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu RYNEK PRACY W POWIECIE ELBLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2015 R. Elbląg, lipiec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona Wstęp 4 Podstawowe definicje 5 Sytuacja społeczno gospodarcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Luty

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy Powiat Piski połoŝony jest w północno wschodniej części Polski w województwie warmińsko - mazurskim. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko - wiejskie: Pisz,

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach

Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Chojnice, marzec 2012 rok SPIS TREŚCI I. WSTĘP 5 II. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA POWIATU CHOJNICKIEGO 7 III. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

4. Za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników PO WER uznaje się: 1) osobę pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres

4. Za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników PO WER uznaje się: 1) osobę pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I) realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y w Wodzisławiu Śląskim Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim LUTY 2004 Na dzień 31 grudnia 2003r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo