Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP. Warszawa dn. 19 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP. Warszawa dn. 19 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Warszawa dn. 19 maja 2014 r.

2 Plan prezentacji Charakterystyka GRUPA INCO S.A. Okres przejściowy wdrożenia CLP Etapy wdrożenia CLP Klasyfikacja Oznakowanie Karty charakterystyki Podsumowanie

3 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Charakterystyka GRUPA INCO S.A.

4 GRUPA INCO S.A. Firma istnieje od 1947 roku GRUPA INCO jest nowoczesną, sprawnie zarządzaną firmą. Prowadzi na terenie kraju zdywersyfikowaną działalność w 7 branżach gospodarczych, zatrudniając blisko 700 osób. Wdraża nowe technologie poprzez coroczne inwestycje rozwijające własną infrastrukturę i poszerzające portfolio produktów. GRUPA INCO S.A. jest laureatem wielu nagród m.in.: Złota i Kryształowa Marka Godna Zaufania dla Ludwika Laur Konsumenta dla marki Ludwik Superbrand Polska dla marki Ludwik Medal Europejski dla płynów do mycia naczyń Ludwik, za opakowania z tworzyw sztucznych i za zarządzanie nieruchomościami Złoty medal na targach Brussels Eureka w konkursie Polski Produkt Przyszłości za granulowane nawozy mineralno-organiczne Florovit GRUPA INCO S.A. posiada międzynarodowy certyfikat jakości: ISO 9001:2008

5 GRUPA INCO S.A. Środki czystości Nawozy Produkty biobójcze Produkty lecznicze Kosmetyki Opakowania Nieruchomości Instytut Wydawniczy PAX

6 GRUPA INCO S.A.

7 GRUPA INCO S.A.

8 GRUPA INCO S.A.

9 GRUPA INCO S.A.

10 GRUPA INCO S.A. Co może podlegać pod CLP? Środki czystości Nawozy Produkty biobójcze

11 Charakterystyka przedsiębiorstwa wytwarzanie mieszanin Ponad 200 mieszanin Etykiet i nadruków kilkakrotnie więcej Surowce to substancje i mieszaniny Sezonowość produktów Różna rotacja produktów

12 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Wdrożenie CLP okres przejściowy

13 Wdrożenie CLP - podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/we oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353) W skrócie Classification Labelling Packaging + kolejne ATP!!!!!!!!

14 Wdrożenie CLP - podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin Czekamy na VI ATP

15 Wdrożenie CLP okres przejściowy

16 Wdrożenie CLP okres przejściowy Najważniejsze ZACZĄĆ JUŻ! Problem Przekonać kierownictwo, że jest już najwyższy czas na wdrożenie

17 Wdrożenie CLP okres przejściowy Argumenty Mieszaniny oznakowane zgodnie z CLP Data wprowadzenia do obrotu Data produkcji na magazynie mieszaniny niezgodne z CLP dodatkowe koszty ponownego oznakowania Zmiana klasyfikacji Zmiana piktogramu większa zmiana więcej czasu

18 Wdrożenie CLP okres przejściowy Jak zabrać się za to? Przeklasyfikowanie Oznakowanie opakowań (jednostkowych i zbiorczych) Kolejna zmiana kart charakterystyki

19 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Klasyfikacja CLP

20 Wdrożenie CLP - Klasyfikacja Wykonanie badań Napotykamy na nieoczekiwane problemy Zmiana receptury Rozpoczynamy proces klasyfikacji Aktualizacja dokumentów Wszystkie dane posiadamy, klasyfikacja jest akceptowalna Koniec procesu

21 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Odpowiednie dane wejściowe Karty charakterystyki surowców Muszą zawierać klasyfikację wg CLP Dostawcy nie zawsze sami przysyłają aktualizacje (pomimo obowiązku) Nie można opierać się na nieaktualnych kartach charakterystyki Surowce mieszaniny jeszcze do 1 czerwca 2015 mogą mieć starą klasyfikację Tabela przełożeń Klasyfikacja wg CLP składników mieszaniny Kontakt z dostawcą

22 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Odpowiednie dane wejściowe Karty charakterystyki surowców Zmiana klasyfikacji substancji Zmiana kryteriów Rejestracja REACH Może zmienić się nr CAS substancji Dokładna znajomość składu surowca składniki, zanieczyszczenia Zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na klasyfikację substancji i mieszaniny

23 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Zmiana stężeń granicznych np.: Mieszanina zaklasyfikowana jako drażniąca na oczy substancje zaklasyfikowane jako R36 (Eye Irrit.2 H319): 20% 10% substancje zaklasyfikowane jako R41 (Eye Dam.1 H318): 5% 1% Mieszanina zaklasyfikowana jako ryzyko poważnego uszkodzenia oczu substancje zaklasyfikowane jako R41(Eye Dam.1 H318): 10% 3%

24 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Zmiana stężeń granicznych Działanie uczulające np. Skin Sens Cat 1A: Klasyfikacja od 0,1% ujawnienie w oznakowaniu od 0,01% Stężenia graniczne określone podczas rejestracji REACH Substancje, które nie miały wpływu na klasyfikację teraz mogą mieć np. składniki kompozycji zapachowych czy konserwantów (własności uczulające) Specyficzne stężenia graniczne (tab.3 zał VI do Rozporządzenia CLP)

25 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Odpowiednie dane wejściowe Brak odpowiednich badań właściwości fizykochemicznych Temperatura zapłonu Działanie korozyjne na metale Dane toksykologiczne i ekotoksykologiczne LD50 i LC50 do określania działania szkodliwego dla człowieka i środowiska Bez LD50 i LC50 nie dokonamy klasyfikacji Różne badania różne wyniki

26 Wdrożenie CLP - klasyfikacja Metody klasyfikacji Badania Metody pomostowe Metoda obliczeniowa

27 Wdrożenie CLP - Klasyfikacja Właściwości fizykochemiczne Wykonanie badań Toksykologia i ekotoksykologia Najczęściej metoda obliczeniowa Klasyfikacja nie odpowiada oczekiwaniom Metoda pomostowa Zmiana receptury Wykonanie badań metodami alternatywnymi Więcej czasu niż zostało początkowo założone

28 Wdrożenie CLP - Klasyfikacja Zmiana kryteriów klasyfikacji Produkty nieklasyfikowane jako niebezpieczne mogą być klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie Produkty mogą posiadać ostrzejszą klasyfikację Nie można sugerować się, że mieszanina nie klasyfikowana jako niebezpieczna nie będzie klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie

29 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Oznakowanie CLP

30 Wdrożenie CLP - Oznakowanie Dobór zwrotów P Duża dowolność w doborze (nie ma obowiązkowych, są bardzo zalecane, zalecane i opcjonalne) Trudno wybrać tylko 6 zwrotów P Zmiana piktogramów, ich kolorystyki i wielkości Więcej informacji o zagrożeniu i środkach zapobiegawczych Może być konieczna zmiana tła etykiety Minimalne wymiary piktogramów są inaczej określone, zajmują więcej miejsca Tekst nie zmieści się na całym dotychczasowym obszarze oznakowania ostrzegawczego Konieczna ingerencja w pozostałą część etykiety

31 Wdrożenie CLP oznakowanie Przykłady Xi Produkt drażniący R36 Działa drażniąco na oczy S2 Chronić przed dziećmi S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę Uwaga (H319) Działa drażniąco na oczy. (P101) W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P102) Chronić przed dziećmi. (P280) Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. (P264) Dokładnie umyć ręce po użyciu. (P305+P351+P338) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. (P337+P313)W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się do lekarza.

32 Wdrożenie CLP Oznakowanie Przykłady R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Uwaga (H319) Działa drażniąco na oczy. (H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (P101) W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P102) Chronić przed dziećmi. (P280) Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. (P264) Dokładnie umyć ręce po użyciu. (P305+P351+P338) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. (P337+P313)W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

33 Wdrożenie CLP Oznakowanie Przykłady Xi Drażniący Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu Niebezpieczeństwo Powoduje poważne uszkodzenia oczu

34 Wdrożenie CLP Oznakowanie Opakowania zbiorcze Opakowanie zbiorcze nie jest przezroczyste Opakowanie zbiorcze nie jest oznakowane zgodnie z ADR Oznakowanie ostrzegawcze na opakowaniu ZBIORCZYM jest takie jak na jednostkowym WZROST KOSZTÓW

35 Wdrożenie CLP Oznakowanie Opakowania zbiorcze Źródło: Thinner X Warning Wielkość etykiety i piktogramu uzależniona jest od pojemności opakowania zbiorczego

36 Wdrożenie CLP oznakowanie Zwroty P P223 Pierwotne brzmienie Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia gwałtownego pożaru. 487/2013 IV ATP Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P251 Pierwotne brzmienie Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu 487/2013 IV ATP Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

37 Wdrożenie CLP oznakowanie Zwroty P P301+P310 Brzmienie pierwotne: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 487/2013 IV ATP W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/ P302+P352 Brzmienie pierwotne: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 487/2013 IV ATP W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/

38 Wdrożenie CLP oznakowanie Zwroty P P303+P361+P353 Pierwotne brzmienie: Tabela.6.2 część 1: W PRZYPADKU DOSTANIA NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Cześć 2: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 487/2013 IV ATP Tabela 6.2 część 1: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

39 Wdrożenie CLP oznakowanie Zwroty P P210 Brzmienie pierwotne Tabela.6.2 część 1: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni.- Palenie wzbronione. w części 2: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. 487/2013 IV ATP Tabela 6.2 część 1 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Część 2, Tab 1.2 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 944/2013 V ATP - część 1 tabela 6.2 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.! Brzmienie P210 w wersji angielskiej w IV i V ATP jest takie same.

40 Wdrożenie CLP karty charakterystyki Oznakowanie Zmiana karty charakterystyki 1 czerwca 2015 usunięcie w kartach charakterystyki starej klasyfikacji Klasyfikacja

41 Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP Podsumowanie

42 CLP Działania Ograniczony czas i duża ilość asortymentów Koszty i ich minimalizacja Zwiększony nakład pracy O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

43 CLP - działania Inwentaryzacja opakowań (pod kątem zapasów, rotacji, sezonowości) Określenie terminów zmiany oznakowania dla poszczególnych asortymentów Przeklasyfikowanie i przeprojektowania etykiet/nadruków Stopniowa wymiana etykiet Opracowanie i naklejanie stickerów Utylizacja etykiet/folii/nadrukowanych opakowań Ewentualne wcześniejsze zatowarowanie odbiorców Zabudżetowanie kosztów dostosowania do CLP Zmiana kart charakterystyki

44 Podsumowanie NOWE WYMAGANIA Od 1 czerwca 2015 wszystkie mieszaniny zgodnie z nowymi zasadami CLP muszą posiadać: nową klasyfikację nowe oznakowanie zaktualizowane karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia 453/2010

45 Podsumowanie CEL Wdrożenie Rozporządzenia CLP z sukcesem = osiągnięcie zgodności oznakowania z rozporządzeniem CLP do 1 czerwca 2015 r. przy zminimalizowanych kosztach

46 Podsumowanie Jak osiągnąć cel? Nadać działaniom związanym z wdrożeniem CLP status PRIORYTETU Rozpocząć działania związane z wdrożeniem CLP jak najszybciej Sukcesywnie wprowadzać zmiany etykiet/nadruków Śledzić zmiany w kolejnych ATP Powodzenia!

47 Dziękuję za uwagę Opracowała: Iwona Poniatowska-Banaszek

48 dane spółki GRUPA INCO S.A. GRUPA INCO S.A. Siedziba Spółki: Warszawa Adres: ul. Wspólna 25, Warszawa tel.: , fax: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS ul. Czerniakowska Warszawa KRS nr NIP Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł ( ,00 zł wpłacone gotówką, ,00 zł - aport)

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 20 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo