dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu"

Transkrypt

1 Logistyka dystrybucji - konspekt wykładów dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

2 Wprowadzanie do dystrybucji. przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku; - przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną oraz posiada osobowość prawną; - potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę", jednak słowo to ma inne znaczenie prawne; 2

3 Wprowadzanie do dystrybucji. systematyka typów przedsiębiorstw a. charakter działalności (funkcja w gospodarce narodowej) b. przynależność do gałęzi gospodarki c. cel działalności gospodarczej d. głębia produkcyjna// stopień fazowości e. struktura kosztów f. rozmiary przedsiębiorstwa 3

4 Wprowadzanie do dystrybucji. otoczenie przedsiębiorstw czynniki demograficzne czynniki ekonomiczne czynniki naturalne konkurencja dostawcy + przedsiębiorstwo + pośrednicy + nabywcy społeczności MIKROOTOCZENIE czynniki technologiczne czynniki polityczno prawne czynniki społeczno kulturowe Rys. 1 Otoczenie marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

5 Wprowadzanie do dystrybucji. dystrybucja jest ogniwem łączącym produkcję i konsumpcję, której zadaniem jest wypełnienie luk dzielących te strefy: luka czasowa luka przestrzenna luka ilościowa luka asortymentowa luka informacyjna 5

6 Wprowadzanie do dystrybucji. dystrybucja dotarcie do nabywców jest warunkiem koniecznym prowadzenia przez przedsiębiorstwo skutecznych działań bezpośrednio pośrednio KANAŁ DYSTRYBUCYJNY 6

7 Wprowadzanie do dystrybucji. kanał dystrybucyjny - zespół ogniw (instytucji lub osób) za pośrednictwem których przekazuje się jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością marketingową strumienie: - fizyczny towar (niematerialna usługa), - prawo własności (lub prawa użytkowania), - należności, - ryzyko, - informacje rynkowe 7

8 Wprowadzanie do dystrybucji. funkcja dystrybucji funkcja podstawowa dystrybucji: pozyskiwanie nabywców dzięki zapewnieniu dostępności produktów przy możliwie szybkim ich przepływie przez kanał funkcje pomocnicze: kupowanie transportowanie dostarczanie sprzedaż produktów przekazywanie prawa własności regulowanie należności 8

9 Wprowadzanie do dystrybucji. funkcje pośredników Pośrednicy w kanale dystrybucyjnym funkcjonują w układzie w którym spełniają jedną lub więcej funkcji: funkcja transakcyjna funkcja logistyczna funkcja wspomagająca 9

10 Wprowadzanie do dystrybucji. kanał dystrybucyjny długość i szerokość Każdy pośrednik w kanale wykonujący funkcje przemieszczania produktu oraz praw własności w kierunku finalnego odbiorcy stanowi szczebel w kanale dystrybucyjnym długość kanału - liczba szczebli określa. szerokość kanału - liczba pośredników na każdym szczeblu określa 10

11 Wprowadzanie do dystrybucji. strategia sposób w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją misję zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe długofalowe cele rynkowe zespół zaprogramowanych działań zapewniających egzystencję i rozwój firmy w długim okresie czasu zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania celów 11

12 Wprowadzanie do dystrybucji. strategie dystrybucji I. dystrybucja własna II. dystrybucja intensywna III. dystrybucja selektywna IV. dystrybucja ekskluzywna 12

13 Wprowadzanie do dystrybucji. strategie dystrybucji determinanty wyboru strategii - potrzeby nabywców względem fizycznej dostępności produktów, warunków zakupu// usług - rodzaj produktów, wartość, trwałość, złożoność - gęstość sieci dystrybucyjnej na danym rynku oraz możliwości zaangażowania się w danym kanale 13

14 Wprowadzanie do dystrybucji. kanał dystrybucyjny - pośrednik każde ogniwo pośredniczące między producentem, a końcowymi klientami hurtownik detalista dystrybutor dealer agent broker 14

15 Wprowadzanie do dystrybucji. pośrednik handel hurtowy według stopnia specjalizacji według sposobu przekazywania towaru według miejsca w sposobie dystrybucji wielobranżowy dostawczy (serwisowy) zbyt (hurt producenta) specjalistyczny z odbiorem towaru przez nabywcę skup regałowy (rack jobber) hurt 15

16 Wprowadzanie do dystrybucji. pośrednik handel detaliczny - kryterium lokalizacji handel wysyłkowy handel stacjonarny handel ruchomy telefon sklepy handel drobny handel targowiskowy tv internet branżowe specjalistyczne kioski automaty handel uliczny poczta dom towarowy stragany bazary dom handlowy kramy obwoźny supersam przemysłowo - spożywcze 16 dyskonty

17 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek

18 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. logistyka dystrybucji dystrybucja fizyczna Działalność związana z planowaniem, wdrażaniem i kontrolowaniem przepływu produktów w miejsca wytworzenia do miejsc użytkowania, wykonana w celu zaspokojenia potrzeb klientów i przynosząca zysk. 18

19 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. struktury fizycznej dystrybucji zakład produkcyjny A zakład produkcyjny B CD klient 1 klient 2 klient 3 klient 4 klient 5 klient 6 bezpośrednie dostawy produkcyjne MTO make to order MTS make to stock zdecentralizowane zcentralizowane struktury wieloszczeblowe 19

20 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. funkcyjne modele systemów fizycznej dystrybucji cross docking przeładunek komplementacyjny przepływ produktów eliminuje przetrzymywanie ich w formie zapasów w obiektach składowych zakład produkcyjny A zakład produkcyjny B terminal CD - przeładunkowy magazyn detalisty towary pozostają nie dłużej niż godz. sklep 1 sklep 2 sklep 3 terminal komplementacyjny terminal komplementacyjny? skład wirtualny 20

21 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. funkcyjne modele systemów fizycznej dystrybucji value-added logistics structures VAL systemy logistyczne dodające wartość mamy tu doczynienia z centralizacją dystrybucji oraz modularyzacją (ang. assembly to order) oraz technikami odroczenia (ostateczną formę produkt otrzymuje po osiągnięciu geograficznej realizacji) podzakład produkcyjny A podzakład produkcyjny B VAL CD sklep 1 sklep 2 podzakład produkcyjny C sklep 3 21

22 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. funkcyjne modele systemów fizycznej dystrybucji milk run trasa mleczarza samochód dostawczy dostarcza produkty od jednego dostawcy do wielu odbiorców, albo od wielu dostawców do jednego odbiorcy podzakład podzakład podzakład zakład produkcyjny B CD produkcyjny A produkcyjny C produkcyjny CD A sklep 1 sklep 2 sklep 3 klient 22

23 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. funkcyjne modele systemów fizycznej dystrybucji systemy hybrydowe kombinacja opcji wymienionych powyżej dostosowanie do potrzeb danego łańcucha dostaw podzakład produkcyjny A podzakład produkcyjny B podzakład produkcyjny C VAL sklep 1 CD sklep 2 trasa mleczarza CD sklep 3 23

24 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. koncepcja fizycznej dystrybucji Dążenie do minimalizacji kosztów. D = T + FW + VW + S globalne koszty transportu globalne koszty zapasów globalne koszty fizycznej dystrybucji globalne koszty składowania globalne koszty utraconych możliwości sprzedaży 24 źródło: koszty wg. P. Kotlera

25 Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek. koncepcja fizycznej dystrybucji Dążenie do minimalizacji kosztów. TDC = TC + FC + CC + IC + HC + PC + MC globalne koszty fizycznej dystrybucji globalne koszty transportu globalne koszty składowania globalne koszty komunikacji globalne koszty zapasów globalne koszty manipulacji przeładunku globalne koszty opakowań ochronnych globalne koszty zarządzania fizyczną dystrybucją 25 źródło: koszty wg. M. Christophera

26 Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki. łańcuch dostaw sieć producentów// usługodawców połączonych ze sobą przepływami strumieni (produktów/ informacji/ finansów) współpracujących ze sobą na każdym etapie procesu (od surowca do użytkownika) dostarczania dóbr wybranym klientom def. łańcucha dostaw aktywne zarządzania sieciami dostaw stanowi planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej def. zarządzanie łańcuchem dostaw 26

27 Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki. koncepcja relacji partnerskich znaczenie relacji partnerskich na systemy logistycznej obsługi LOGISTICS MIX ZAMÓWIENIA TRANSPORT ZAPASY SKŁADY warunek sine quo non uwzględnienie interesów wszystkich partnerów biznesowych!!! 27

28 Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki. konfiguracja systemu fizycznej dystrybucji modelowe rozwiązania systemów fizycznej dystrybucji względem oczekiwań klientów oraz typów produktów i ich faz życia gęstość geograficzna klientów małe skupiska duża produkty funkcjonalne dystrybucja wrażliwa czasowo proste zróżnicowane produkty innowacyjna zaawansowane gęstość geograficzna klientów małe skupiska duża spadek proste zróżnicowane dojrzałość wzrost rozwój produktu zaawansowane potrzeby wspomagania klientów potrzeby wspomagania klientów 28 Źródło: A.J. Inkiliainen i inni, 2001, SCM Redesign. Dynamic Distribution Channel Strategies, CEMS, ss

29 Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki. dystrybucja kontraktowa - outsourcing trendy rozwojowe logistyki kontraktowej usługi zaawansowane wiodący operator - relacje strategiczne - pomoc doradcza - wiedza i baza informacji - dzielenie ryzyka - dostosowanie i elastyczność - zarządzanie projektem - jeden punkt kontaktowy - integracja rozwiązań transportowo - składowych wartość dodana podstawowe usługi - szeroki zakres usług - koncentracja na redukcji kosztów; - usługa niszowa 29

30 Logistyczna obsługa klienta. znaczenie klienta we współczesnym świecie klient paliwo, które napędza silnik łańcucha logistycznego John J.Coyle, Edward J. Bardi i C. John Langley, The management of Business Logistics - wolny, lecz ubogi obywatel starożytnego Rzymu, który pozostawał pod opieką patrona (patrycjusza). Relacja klient-patron nakładała obowiązki na 30 obie strony - klient musiał być posłuszny patronowi, patron zobowiązany był do pomocy i opieki nad klientem, a obaj musieli być sobie wierni i lojalni.

31 Logistyczna obsługa klienta. znaczenie klienta we współczesnym świecie obsługa klienta - element oferty firmy, który pozwala w sposób wyraźny i trwały odróżnić ją od oferty konkurencji; - to wypadkowa funkcjonowania całego systemu logistycznego firmy (transport, zapasy, magazyny, prognozowanie popytu, zaopatrzenie, informacja); 31

32 Logistyczna obsługa klienta. definicyjne ujęcie logistycznej obsługi klienta logistyczna obsługa klienta a. def. w ujęciu czynności logistycznych; b. def. w ujęciu standardów (mierników działalności firmy); c. def. w ujęciu filozofii działania; 32

33 Logistyczna obsługa klienta. CRM Customer Relationship Management jeden na jeden to opiera się na dwukierunkowym dialogu między firma a jej klientami w celu wspierania szczerych związków i pozwoleniu klientom na szczere wyrażenie pragnień, które firma może pomóc zaspokoić wykorzystuje się doświadczenia klienta z daną firmą oraz doświadczenia firmy w zakresie przekazów 33

34 Logistyczna obsługa klienta. elementy programu obsługi klienta klient - to finalny konsument, kooperant z łańcucha dostaw jak również pracownik przedtransakcyjne transakcyjne potransakcyjne 34

35 Logistyczna obsługa klienta. strategia obsługi klienta cel - zapewnienie klientowi obsługi na poziomie, którego oczekuje, po koszcie, który będzie możliwie najniższy z punktu widzenia łańcucha dostaw metody ustalania właściwego poziomu obsługi a. reakcja klienta na brak popytu; b. kompromis między przychodami i kosztami; c. analiza ABC obsługi klienta; d. audyt obsługi klienta 35

36 Prognozowanie popytu. def. popytu jest to funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną na towary// produkty// usługi, a ilością jaką nabywcy chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów sytuacji ( (ceteris paribus). Wizualną formą jest krzywa popytu. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy "popytem", a "wielkością popytu". Popyt to cała funkcja, natomiast wielkość popytu to ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy danym poziomie ceny. 36

37 Prognozowanie popytu. def. prognozowania popytu - to antycypacja przyszłych zdarzeń, która ma szerokopojęte znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; prognozy długookresowe prognozy średniookresowe prognozy krótkoterminowe - okres 2 3 lata; - decyzje strategiczne; - zmiany ilościowe i jakościowe; - okres 3 miesiące 2 lata; - decyzje taktyczne; - niewielkie zmiany ilościowe i jakościowe prognozowanie to przewidywanie PRYSZŁOŚCI - mniej niż 3 miesiące; - decyzje operacyjne; - zmiany ilościowe; 37

38 Prognozowanie popytu. metody prognozowania trendu techniki jakościowe modele szeregów czasowych ekonometryczne metody przyczynowo - skutkowe subiektywne, krytyczne oparte na szacunkach i opiniach oparte na założeniu, że dane historyczne mogą być użyte do przyszłych prognoz (szeregi stacjonarne i niestacjonarne): składowa systematyczna (wartość prognozowana zgodna z wielkością realnego popytu) oraz składowa przypadkowa; założenie, że popyt kształtują czynniki zewnętrzne techniki symulacyjne dynamiczne modele służące do analizy wzajemności czynników wpływających na popyt (co się stanie jeśli?) prognozy kombinowane prognoza scalająca prognozy opracowane za pomocą różnych modeli stosowane gdy chcemy uniknąć błędów i ich konsekwencji; 38

39 Prognoza popytu - zapasy def. zapasy to nie zagospodarowane w danej chwili dobra rzeczowe, utrzymywane w przedsiębiorstwie w celu użycia ich w przyszłości głównym powodem ich utrzymywania jest: minimalizacja występowanie przerw w ciągłości łańcucha logistycznego oraz konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów 39

40 Prognoza popytu - zapasy. podział zapasów - poddostawcy - producenci - hurtownicy zapas cykliczny (bieżący) zapas antycypacyjny zapas w drodze - detaliści zapas bezpieczeństwa zapas asekuracyjny zapas wygładzający 40

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny żywnością w Polsce

Handel detaliczny żywnością w Polsce Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN A HOSPITAL PHARMACY Jan Nowomiejski, Renata Rasińska, Artur Przybył Katedra

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 1 P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 1 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Logistyka zaopatrzenia i produkcji dr inż. L. Wicki Informacje ogólne z 1. Liczba godzin wykładów 18. 2. Liczba godzin ćwiczeń 18 3. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem, wykłady egzaminem. 4. Prowadzący:

Bardziej szczegółowo