KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ Lublin, grudzień 2012 r.

2 Strona2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Cel kalkulatora użyteczności społecznej... 4 Katalog usług społecznych... 7 Metodyka opracowania wskaźników kalkulatora użyteczności społecznej Wskaźniki kalkulatora użyteczności społecznej Edukacja Publiczna Ochrona Zdrowia Kultura, kultura fizyczna i rekreacja Pomoc i opieka społeczna Mieszkalnictwo Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli Instrukcja wykorzystywania kalkulatora użyteczności społecznej... 84

3 Strona3 Wprowadzenie Niniejszy dokument został opracowany w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich (FIM). Dokument opracowany na zlecenie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego

4 Strona4 Cel kalkulatora użyteczności społecznej Kalkulator użyteczności społecznej, analogicznie jak kalkulator ekonomiczny stanowi zestaw wskaźników ułatwiających pomiar efektywności usług (społecznych) w aspekcie ich użyteczności społecznej. Przyjęte w kalkulatorze wskaźniki użyteczności społecznej mają za zadanie obiektywizację oraz zwymiarowanie (zmierzenie) poszczególnych aspektów świadczonych usług publicznych. Kluczowym zadaniem kalkulatora, jest wsparcie procesu kontraktowania usług społecznych, który wiąże ze sobą trzy podstawowe obszary przedstawione na poniższym rysunku (Decydentów, Społeczeństwo i Dostawców Usług Publicznych). Z uwagi na charakter narzędzia poszczególne wartości wskaźników w stosunku do danej usługi, w sytuacji, gdy nie są możliwe do zmierzenia w oparciu o obiektywne i weryfikowalne wartości (a taka sytuacja zazwyczaj występuje), powinny być wynikiem zestawienia kilku ocen wykonywanych przez kilka osób ekspertów lub w oparciu o badania ankietowe (mechanizm ten opisywany jest w podręczniku oraz w dalszej części niniejszego dokumentu). Zważywszy na specyfikę każdego z samorządów, zakłada się, że każdemu ze wskaźników poza jego wartością (wynikającą z obliczenia średniej w oparciu o kilka niezależnych głosów ekspertów lub wyniki badania opinii lokalnej społeczności), będzie przypisana wcześniej uzgodniona waga. Waga ta (będąca swoistym współczynnikiem ważności danego zagadnienia w kontekście danego samorządu) określana jest w oparciu o dyskusję przeprowadzaną w ramach zespołu ds. kontraktowania usług i przekazywana w formie rekomendacji zespołowi przetargowemu. Zatwierdzenie poszczególnych wag to zadanie przewodniczącego zespołu przetargowego (szczegółowy opis zadań i skład poszczególnych zespołów opisany został w podręczniku). Zakłada się, że użyteczność społeczna, której dotyczy niniejszy kalkulator rozumiana jest stosunkowo szeroko i obejmuje zarówno aspekt społeczny jak i środowiskowy oraz dziedzictwo i kulturę. Można powiedzieć, że wszystko to, co nie jest aspektem ekonomicznym a jest istotne dla danej społeczności i ma związek z zakresem (przedmiotem), podmiotem lub metodą świadczenia danej usługi, może być elementem kalkulatora użyteczności społecznej.

5 Strona5 Kalkulator użyteczności społecznej to swoiste rusztowanie, na którym umieszczono bazowy zestaw wskaźników, spośród których poszczególne zespoły ds. kontraktowania usług będą mogły wybierać te wskaźniki, które będą w największym stopniu odnosiły się do specyfiki lokalnej społeczności, a jeżeli okaże się, że lokalna społeczność oczekuje monitorowania, który nie został umieszczony w poniższym, otwartym katalogu, będzie można takowy wskaźnik dodać i wykorzystać. Odstępstwem od tej zasady w docelowym procesie wykorzystania kalkulatora (po okresie testowania) są wskaźniki obligatoryjne, które powinny być wykorzystywane do oceny niezależnie od tego, czy opinia danej społeczności wskazuje na to, że są one istotne czy też nie. Wynika to z potrzeby zbudowania ram dla procesu benchmarkingu, który opierać się będzie właśnie na ch obligatoryjnych. Koncepcja działania procesu benchmarkingu dopuszcza sytuację, w której dany wskaźnik obligatoryjny (w sytuacji, gdy dana społeczność uzna, że nie ma on znaczenia dla oceny jakości czy ważności usługi w danej społeczności) będzie miał wartość 0 w takiej sytuacji nie będzie wpływał na wynik porównania poszczególnych metod świadczenia usług, ale będzie zbierany dla potrzeb dokonywania benchmarków. Kalkulator użyteczności społecznej, analogicznie jak kalkulator ekonomiczny jest ujęty w formie tabeli powiązanej z Matrycą Usług Społecznych. Z uwagi na fakt, że katalog usług społecznych (ujętych w matrycy i możliwych do outsourcingowania) obejmuje różne zagadnienia i obszary, niniejszy kalkulator (oba kalkulatory) podzielony został na sześć obszarów, jakimi są: Edukacja publiczna; Ochrona zdrowia; Kultura, kultura fizyczna i rekreacja; Pomoc i opieka społeczna; Mieszkalnictwo; Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. W ramach każdego z obszarów wydzielone zostały usługi społeczne wraz ze wskazaniem odpowiedzialnego za ich realizację szczebla administracji samorządowej. Każdej z usług przypisano z kolei szereg indywidualnych wskaźników. Kluczowym zadaniem Kalkulatora Użyteczności Społecznej jest zobrazowanie (policzenie) skutków społecznych, środowiskowych oraz tych związanych z dziedzictwem i kulturą dla różnych sposobów i różnych wykonawców świadczenia danej usługi społecznej, co stanowić będzie racjonalne uzupełnienie skutków ekonomicznych wyliczanych za pomocą kalkulatora ekonomicznego. Kalkulator pozwala także na zarządzanie zmianą jakości świadczenia usług poprzez monitorowanie zarówno globalnej wartość obliczanego katalogu oddziaływań w czasie (używanie kalkulatora przed, w trakcie i po wykonaniu usługi), w stosunku do różnych metod (kalkulator pozwala porównać zjawiska które wcześniej wydawały się nieporównywalne) jak i w stosunku do innych samorządów (benchmarking).

6 Strona6 Możliwość obliczania jakości i skutków społecznych (zarówno tych negatywnych jak i pozytywnych) pozwala na wykorzystywanie kalkulatora (lub zawartych w nim wskaźników) do monitorowania lokalnych strategii rozwoju.

7 Strona7 Katalog usług społecznych Koncepcja kalkulatora użyteczności usług społecznych bazuje na założeniach Katalogu usług społecznych. Natomiast katalog usług społecznych jest podstawowym narzędziem do przygotowywania dobrze dopasowanej oferty usług społecznych. Opracowanie katalogu usług społecznych wymaga dokonania przeglądu ogółu działań w dziedzinie świadczenia tych usług. Może być on również użyteczny do przeprowadzenia analizy efektywności ekonomicznej i skuteczności oferowanych usług oraz całościowej oferty jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. Katalog usług społecznych jest również niezbędnym narzędziem do kształtowania działań samorządu realizującego cele strategiczne o charakterze społecznym. Przede wszystkim jednak katalog służy komunikacji z mieszkańcami konsultowaniu z nimi zasad i warunków, na jakich świadczone są usługi społeczne. Katalog usług społecznych pozwala samorządom przyjąć rolę usługodawcy dbającego o atrakcyjność i dostępność swojej oferty. Zakres możliwych usług w dziedzinach społecznych jest bardzo szeroki. Podejście takie powoduje, że opracowując kalkulator użyteczności usług społecznych samorządy zaczynają zachowywać się w sposób podobny do firm komercyjnych, zaczynają rozważać, nie tylko aspekty prawne i kosztowe świadczenia poszczególnych usług, ale także satysfakcję klienta, w tym wypadku lokalnej społeczności, obywateli żyjących na terenie działania danego samorządu. Część z usług objętych katalogiem usług społecznych jest obligatoryjna i powszechna, ale wiele zadań podejmowanych jest z własnej inicjatywy samorządu. Dlatego na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że charakterystyka usług zawartych w katalogu powinna być efektem rozpoznania potrzeb klientów z wykorzystaniem badania opinii mieszkańców czy technik z zakresu marketingu usług, tj. segmentacji obsługiwanych rynków. Użyteczność katalogu usług społecznych zależy od umiejętności praktycznego korzystania z wielu narzędzi marketingowych. Usługi społeczne są dostarczane przez jednostki organizacyjne samorządu (szkoły, domy kultury) lub organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które otrzymują środki finansowane ze strony samorządu. Standardy świadczenia usług stanowią zobowiązanie usługodawcy wobec ich odbiorców do ich dostarczania na zagwarantowanym poziomie (jakościowym i ilościowym). Powinny one być tworzone z uwzględnieniem perspektywy odbiorcy usługi oraz opisywać cechy najważniejsze dla usługobiorców. Opracowanie standardów usług publicznych polega na wyznaczeniu wzorców świadczenia tych usług w postaci ich obserwowalnych cech oraz nieprzekraczalnych parametrów. Standardy usług mogą określać m.in.: zakres i charakterystykę usługi, sposób świadczenia usługi, czas dostępu do usługi, opłaty za usługę, warunki, które powinien spełnić podmiot świadczący usługę oraz odbiorcę usługi. Standardy są przygotowywane przez pracowników jednostki odpowiedzialnych za poszczególne kategorie usług publicznych. Tak rozumiane standardy rozszerzają, uszczegóławiają lub uzupełniają ewentualne standardy obligatoryjne zawarte w ustawach lub rozporządzeniach ministrów i mogą stanowić podstawę do uzupełniania zawartego w niniejszym dokumencie katalogu bazowych wskaźników. Pracownicy samorządu przygotowujący standardy powinni przede wszystkim uwypuklić te aspekty usług, które mają najważniejsze znaczenie dla odbiorców oraz ustalić ich gwarantowany poziom. Także opublikowanie standardów stanowi bodziec dla pracowników samorządu do większego zaangażowania się w jakość ich świadczenia. Z kolei niespełnianie standardów stanowi sygnał do ponownej analizy sposobu świadczenia usług oraz wdrożenia działań doskonalących.

8 Strona8 W przypadku usług społecznych świadczonych przez jednostki zewnętrzne (firmy prywatne, organizacje pozarządowe), standardy świadczenia usług są istotnym elementem specyfikacji, służącym zapewnieniu zakładanej jakości usługi. Podstawowym zadaniem pracowników w trakcie tworzenia standardów jest odniesienie ich do rzeczywistych potrzeb odbiorców, co wymaga dobrego kontaktu z nimi. Narzędziem dla zapewnienia takiego kontaktu są badania satysfakcji ze świadczonych usług (zarówno jakościowe jak i ilościowe). Badania takie rekomendowane są wielokrotnie w niniejszym dokumencie jako metoda na pozyskiwanie (obliczanie) wartości poszczególnych wskaźników. Dostarczanie wysokiej jakości usług publicznych mieszkańcom stanowi ważne zadanie jednostek samorządu terytorialnego. System okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych tworzy ramy proceduralne do prowadzenia stałego monitoringu potrzeb i satysfakcji odbiorców tych usług. Wdrożenie systemu okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych ma na celu zinstytucjonalizowanie procesu prowadzenia badań w urzędzie. Wyniki badań będą wykorzystywane do dokonywania korekt w sposobie świadczenia usług w celu poprawy jakości i efektywności ich świadczenia. Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych są związane z wprowadzeniem mechanizmu szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów / obywateli / mieszkańców. Do podstawowych charakterystyk tego systemu należy zaliczyć: zdolność do stałej weryfikacji jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców, monitorowanie zmieniających się oczekiwań mieszkańców względem dostarczanych usług, stałe dostosowywanie jakości świadczonych usług społecznych do potrzeb mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Dane pozyskiwane w trakcie badań są również przydatne do formułowania wskazówek dotyczących możliwych zmian w organizacji dotyczących dostarczania konkretnych usług społecznych. Dla dostarczania wysokiej jakości usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego ważne jest prowadzenie stałego monitoringu potrzeb i satysfakcji odbiorców tych usług, umożliwiającego bieżącą analizę informacji i opinii klientów. Monitoring ten jest prowadzony w oparciu o procedury tworzące system okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych. Monitoring potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych ma na celu ocenę efektywności i skuteczności zaspokajania potrzeb mieszkańców. Powinien być on prowadzony w sposób ciągły oraz dostarczać bieżących informacji na temat słabych i mocnych stron świadczonych usług. Wyniki monitoringu są wykorzystywane do dokonywania korekt podnoszących jakość i efektywność świadczonych usług oraz do wprowadzania nowych, nieobligatoryjnych usług społecznych. Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia monitoringu potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych są związane z poprawą ich efektywności i dostępności dla mieszkańców. Dzięki badaniom jest gromadzona aktualna wiedza na temat słabych i mocnych stron w zakresie obsługi klientów oraz barier, na jakie napotykają mieszkańcy w kontakcie z pracownikami administracji samorządowej.

9 Strona9 Pozyskiwane w ramach monitoringu informacje od mieszkańców przyczyniają się m.in. do: stałej poprawy jakości usług świadczonych dla mieszkańców, usunięcia potencjalnych barier w kontakcie między pracownikami administracji samorządowej a mieszkańcami, dostosowania usług do potrzeb mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Pozyskiwane w trakcie badań informacje pozwalają również sformułować rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w zakresie świadczenia usług społecznych. Koszty, jakie samorząd musi ponieść w związku z realizacją badania to wydatki na druk ankiet i raportu oraz praca urzędników. Zakłada się, że kwestionariusz do badań zostanie przygotowany przez konsultantów zewnętrznych, wyspecjalizowanych w zakresie badań społecznych. Kwestionariusz ankiety jest opiniowany przez pracowników administracji samorządowej. Wywiady ankietowe są przeprowadzane przez odpowiednio poinstruowanych wolontariuszy lub stażystów. Jako potencjalne zagrożenia związane z badaniem monitoringowym można wskazać unikanie lub niewłaściwą realizację zadań wynikających z procedury pozyskiwania danych oraz niepodejmowanie żadnych działań w oparciu o zgromadzone dane. Usługi publiczne usługi świadczone przez administrację publiczną (w szczególności samorządową) dla obywateli bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów niebędących administracją publiczną, zapewniających ich realizację. Usługi społeczne wchodzą w skład usług publicznych, służą zaspokojeniu podstawowych, wynikających z praw człowieka, potrzeb obywateli. Efektem ich świadczenia są dobra niematerialne. Samorząd lokalny dostarcza w ramach zadań ustawowych usługi społeczne w następujących obszarach: Ochrona zdrowia, Edukacja publiczna, Kultura, w tym kultura fizyczna i rekreacja, Pomoc i opieka społeczna, Mieszkalnictwo, Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

10 Strona10 Katalog usług społecznych* Usługi społeczne: stanowią szczególny rodzaj usług publicznych. Służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Efektem ich świadczenia są dobra niematerialne. społecznych Kod - numer Edukacja publiczna (Zadania realizowane przez samorząd m.in. na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) 1. Prowadzenie szkoły podstawowej/ gimnazjum. EP-01/G (zadania realizowane przez 2. Organizacja i prowadzenie pozaszkolnych EP-02/G samorząd m.in. na podstawie i pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. ustawy o samorządzie 3. Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów EP-03/G gminnymi, ustawy o systemie niepełnosprawnych. oświaty) 4. Prowadzenie przedszkola gminnego. EP-04/G 5. Organizacja i prowadzenie działań na rzecz rozwijania uzdolnień młodzieży szkolnej. EP-05/G 6. Dowóz uczniów szkoły podstawowej/gimnazjum na zajęcia lekcyjne. EP-06/G społecznych Kod - numer Ochrona zdrowia 1. Zapewnienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem OZ-01/G zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Kultura, kultura fizyczna i rekreacja (zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym) Pomoc i opieka społeczna (zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej) 2. Prowadzenie profilaktyki w ochronie zdrowia organizowanie i przeprowadzanie badań profilaktycznych. OZ-02/G OZ-02/P 3. Prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom. OZ-03/G OZ-03/P 4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. OZ-04/G 5. Pomoc pielęgnacyjno-opiekuńcza w zakresie długoterminowej opieki domowej. OZ-05/G 6. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. OZ-06/G 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy/powiatu. KR-01/G KR-01/P 2. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu. KR-02/G KR-02/P 3. Ochrona miejsca pamięci narodowej. KR-03/G 4. Prowadzenie Centrum Kultury. KR-04/G KR-04/P 5. Organizacja zawodów i imprez sportoworekreacyjnych. KR-05/G 6. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. KR-06/G 7. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. KR-07/G 8. Organizacja turystyki pieszej/ rowerowej na terenie gminy/powiatu. KR-04/G KR-04/P 1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez PS-01/G dostarczanie odzieży, żywności i opału. 2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób wymagających stałej opieki. PS-02/P 3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin. PS-03/G 4. Opracowanie i realizacja systemu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z rodzin o niskich PS-04/G dochodach. 5. Udzielenie schronienia dla bezdomnych z terenu PS-05/G gminy.

11 Strona11 Mieszkalnictwo Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (Zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) 6. Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. 1. Zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych w sytuacjach kryzysowych. 2. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka. 3. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 1. Zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej. 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie patroli wodnych w okresie wakacyjnym. PS-06/G MK-01/G MK-02/G MK-03/G PB-01/G PB-02/G 3. Monitoring obiektów użyteczności publicznej. PB-02/G * W katalogu przedstawiono te usługi, które mogą być realizowane na zlecenie administracji samorządowej przez podmioty społeczne. Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących świadczenia usług społecznych: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473). 7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.). 9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

12 Strona12 Metodyka opracowania wskaźników kalkulatora użyteczności społecznej Opracowując katalog wskaźników kalkulatora użyteczności społecznej przyjęto następujące założenia: 1. Katalog usług jest katalogiem otwartym, a opracowane w niniejszym dokumencie usługi stanowią wstępny katalog, który w zależności od zmian następujących w potrzebach danej społeczności oraz legislacyjnych będzie podlegał dalszej modyfikacji (zarówno uzupełnieniom jak i zmianom). 2. Katalog wskaźników kalkulatora użyteczności społecznej jest katalogiem otwartym, poszczególne usługi w poszczególnych społecznościach mogą być monitorowane w oparciu o odmienne zestawy wskaźników. Zakłada się jednakże, że w trakcie trwania testowania zostanie zidentyfikowana lista wskaźników obligatoryjnych, które w przyszłości staną się podstawą do benchmarkingu. 3. Istnieje otwarty generyczny katalog wskaźników uniwersalnych, aktualnie obejmujących dziewięć wskaźników, których modyfikacja i adaptacja jest podstawą do tworzenia wskaźników szczegółowych. 4. Ostateczna definicja poszczególnych wskaźników kalkulatora użyteczności społecznej powstaje w danej lokalnej społeczności metodą RADAR. 5. Wskaźniki użyteczności społecznej muszą być tak opracowane, aby sposób ich obliczania nie był zbyt skomplikowany i w przeciwieństwie do wskaźników ekonomicznych preferowane są metody ankietowe i subiektywne (obiektywizm uzyskuje się poprzez zestawienie wielu subiektywnych opinii). Wstępny otwarty katalog wskaźników bazowych dla kalkulatora użyteczności społecznej obejmuje: 1. Bezpieczeństwo. 2. Dopasowanie do oczekiwań i potrzeb społecznych. 3. Dopasowanie do wymogów środowiskowych / ekologicznych. 4. Dostępność (możliwość skorzystania). 5. Odległość. 6. Infrastrukturę. 7. Skuteczność. 8. Jakość. 9. Różnorodność oferty.

13 Strona13 Wskaźniki te opisane są w załączonych poniżej tabelach: Grupa wsk. 1. Bezpieczeństwo Wskaźnik Bezpieczeństwo określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi społecznej może wpłynąć na bezpieczeństwo fizyczne osób i mienia, które podlegają danej usłudze lub osób i mienia, które nie podlegają danej usłudze, ale usługa może mieć na nie wpływ. W trakcie realizacji usługi, pomiar następuje poprzez obliczanie ilości wystąpień incydentów bezpieczeństwa w jednostce czasu. W celu podniesienia precyzji możliwym jest podział incydentów na kategorie wg. zagrożenia danego incydentu. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest w oparciu o deklarację ze strony dostawcy usługi lub w oparciu o dane historyczne. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa świadczenia usług publicznych poprzez ograniczenie występowania incydentów bezpieczeństwa (zagrożeń) i będących ich konsekwencją wypadków z udziałem osób i zniszczenia mienia. Grupa wsk. 2. Dopasowanie do oczekiwań i potrzeb społecznych Wskaźnik Dopasowania do oczekiwań i potrzeb społecznych określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi spełnia oczekiwania lokalnej społeczności. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą ankietową wśród reprezentatywnej grupy beneficjentów oraz otoczenia beneficjentów danej usługi. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest metodą ankietową (w oparciu o opis usługi) lub szacowania eksperckiego (na podstawie oceny indywidualnie przygotowanej przez kilku ekspertów np. członków zespołu przetargowego lub zespołu ds. kontraktowania usług. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie stopnia dopasowania metod i zakresu świadczenia usług społecznych do oczekiwań i potrzeb beneficjentów danej usługi oraz bezpośredniego otoczenia beneficjentów. Grupa wsk. 3. Dopasowanie do wymogów środowiskowych / ekologicznych Wskaźnik Dopasowania do wymogów środowiskowych / ekologicznych określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi spełnia oczekiwania lokalnej społeczności w tym zakresie. Jest to wskaźnik uzupełniający (subiektywny) w stosunku do istniejących norm i procedur środowiskowych. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą ankietową wśród reprezentatywnej grupy przedstawicieli lokalnej społeczności (nie tylko beneficjentów

14 Strona14 i otoczenia beneficjentów danej usługi). Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest metodą ankietową (w oparciu o opis usługi) lub szacowania eksperckiego (w oparciu o ocenę indywidualnie przygotowaną przez kilku ekspertów np. członków zespołu przetargowego lub zespołu ds. kontraktowania usług). Wskaźnik ma za zadanie podniesienie stopnia dopasowania metod i zakresu świadczenia usług społecznych do oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i budowania postaw i zachowań pro-ekologicznych. Grupa wsk. 4. Dostępność (możliwość skorzystania) Wskaźnik Dostępności (możliwości skorzystania) określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi spełnia oczekiwania lokalnej społeczności w obszarze możliwości skorzystania z danej usługi przez jak najszerszą grupę beneficjentów. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą ankietową wśród reprezentatywnej grupy przedstawicieli lokalnej społeczności (nie tylko beneficjentów i otoczenia beneficjentów danej usługi). Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest metodą ankietową (w oparciu o opis usługi) lub szacowania eksperckiego (w oparciu o ocenę indywidualnie przygotowaną przez kilku ekspertów np. członków zespołu przetargowego lub zespołu ds. kontraktowania usług. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie stopnia potencjalnej dostępności usług nie jest zadaniem obliczanie ilości beneficjentów, którzy skorzystali z danej usługi a tylko odczucia beneficjentów i ich otoczenia co do możliwości z niej skorzystania. Grupa wsk. 5. Odległość Wskaźnik Odległość określa, w jakim stopniu oddalone jest miejsce świadczenia danej usługi od jej beneficjentów, monitoruje sposób świadczenia danej usługi pod kątem spełnienia oczekiwania lokalnej społeczności w obszarze możliwości skorzystania z danej usługi z uwagi na konieczność pokonywania odległości pomiędzy miejscem zamieszkania beneficjentów a miejscem świadczenia danej usługi społecznej. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą szacunkową w oparciu o analizę miejsca zamieszkania reprezentatywnej grupy beneficjentów w stosunku do miejsca świadczenia danej usługi. Wartość to średnia odległość do miejsca świadczenia danej usługi. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie stopnia dostępności usług poprzez zmniejszenie średniej odległości od miejsca ich świadczenia do miejsca zamieszkania / przebywania beneficjentów.

15 Strona15 Grupa wsk. 6. Infrastruktura Wskaźnik określa stopień wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną dostawców danej usługi społecznej. W trakcie świadczenia danej usługi, wartość obliczana jest metodą ankietową. Ankieta przeprowadzana jest wśród beneficjentów i otoczenia beneficjentów danej usługi i bada subiektywne odczucie dostępności beneficjenta do poszczególnych niezbędnych składników infrastruktury danej usługi społecznej. Wskaźnik ma za zadanie poprawę wyposażenia w infrastrukturę techniczną miejsc świadczenia danej usługi przy jednoczesnym zwiększeniu jej dostępności. Nie jest zadaniem obliczanie ilości komponentów wyposażenia czy ilości wykorzystania poszczególnych komponentów przez poszczególnych beneficjentów. Grupa wsk. 7. Skuteczność Wskaźnik Skuteczność określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi spełnia oczekiwania lokalnej społeczności w zakresie skuteczności jej świadczenia. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą ankietową wśród reprezentatywnej grupy beneficjentów oraz otoczenia beneficjentów danej usługi. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest metodą ankietową (w oparciu o opis usługi) lub szacowania eksperckiego (w oparciu o ocenę indywidualnie przygotowaną przez kilku ekspertów np. członków zespołu przetargowego lub zespołu ds. kontraktowania usług). Wskaźnik ma za zadanie podniesienie skuteczności świadczenia danej usługi poprzez stopniowe dopasowanie metod i zakresu świadczenia usług społecznych do oczekiwań i potrzeb beneficjentów danej usługi oraz bezpośredniego otoczenia beneficjentów. Grupa wsk. 8. Jakość Wskaźnik Jakość określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi społecznej odpowiada oczekiwaniom jakościowym stawianym wobec niej przez lokalną społeczność beneficjentów danej usługi oraz otoczenia beneficjentów. W trakcie realizacji usługi, pomiar następuje poprzez obliczanie ilości wystąpień reklamacji w jednostce czasu. W celu podniesienia precyzji możliwym jest podział reklamacji na kategorie. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest w oparciu o deklarację ze strony dostawcy usługi lub w oparciu o dane historyczne. Uzupełnieniem jest ankietowy pomiar subiektywnego odczucia jakości świadczenia danej usługi przeprowadzony wśród beneficjentów i otoczenia beneficjentów danej usługi.

16 Strona16 Wskaźnik ma za zadanie podniesienie jakości świadczenia usług publicznych poprzez ograniczenie występowania reklamacji oraz podniesienie subiektywnej satysfakcji beneficjentów i ich otoczenia ze świadczenia danej usługi społecznej Grupa wsk. 9. Różnorodność oferty Wskaźnik Różnorodność oferty określa, w jakim stopniu sposób świadczenia danej usługi społecznej odpowiada oczekiwaniom jakościowym stawianym przez lokalną społeczność beneficjentów danej usługi oraz otoczenia beneficjentów. W trakcie realizacji usługi, pomiar następuje poprzez porównanie różnorodności oferty w ramach danej usługi do oczekiwań beneficjentów i ich otoczenia. W celu podniesienia precyzji możliwym jest podział z uwagi na ważność. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest w oparciu o ocenę ekspertów. Uzupełnieniem jest ankietowy pomiar subiektywnego odczucia różnorodności świadczenia danej usługi przeprowadzony wśród beneficjentów i otoczenia beneficjentów danej usługi. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie różnorodności świadczenia usług publicznych oraz podwyższenie subiektywnej satysfakcji beneficjentów i ich otoczenia z różnorodności danej usługi społecznej. W kolejnych rozdziałach zostały opisane poszczególne obszary usług społecznych (stanowiące kolejne rozdziały) z podziałem na usługi i przypisane im wstępne propozycje wskaźników. Każdy ze wskaźników opisany został w postaci tabeli. Przykładowa tabela znajduje się poniżej. Czerwoną czcionką i kursywą opisane zostały funkcje poszczególnych komórek tabeli opisującej wskaźniki. Symbol np. KU-EP01-01S Nazwa, np.: Bliskość (odległość placówki edukacyjnej) Obszar, w którym występuje dana usługa np.: Edukacja Publiczna, której dotyczy dany wskaźnik, np.: Prowadzenie szkoły podstawowej/gimnazjum, której dotyczy dany wskaźnik, np.: EP-01/G Typ :. Typ ten będzie określany dla poszczególnych wskaźników na etapie testowania w oparciu o analizę wyboru wskaźników przez poszczególne lokalne społeczności.

17 Strona17, uszczegółowienie. Wstępnie proponowany sposób. Zakłada się, że ostateczny sposób danego w danej społeczności będzie wybierany, definiowany na spotkaniach RADAR tak, aby odzwierciedlał oczekiwania i możliwości poszczególnych wspólnot lokalnych. Doszczegółowienie celu i roli.

18 Strona18 Wskaźniki kalkulatora użyteczności społecznej Edukacja Publiczna Rozdział niniejszy zawiera zestawienie wstępnego, otwartego katalogu wskaźników dla obszaru Edukacja Publiczna. Poniższa tabela zawiera zestawienie wskaźników i usług w postaci ogólnej. Uszczegółowienie stanowi kolejną część niniejszego rozdziału. Obszar Edukacja Publiczna Usługa EP-01/G Prowadzenie szkoły podstawowej/ gimnazjum Wskaźnik KU-EP01-01S O/F Bliskość (odległość) placówki edukacyjnej Wskaźnik KU-EP01-02S O/F Infrastruktura szkolna (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) Wskaźnik KU-EP01-03S O/F Jakość nauczania Usługa EP-02/G Organizacja i prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży Wskaźnik KU-EP02-01S O/F Dopasowanie do oczekiwań Wskaźnik KU-EP02-02S O/F Różnorodność oferty Wskaźnik KU-EP02-03S O/F Jakość zajęć Usługa EP-03/G Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych Wskaźnik KU-EP03-01S O/F Dopasowanie do oczekiwań Wskaźnik KU-EP03-02S O/F Różnorodność oferty Wskaźnik KU-EP03-03S O/F Jakość zajęć Usługa EP-04/G Prowadzenie przedszkola gminnego Wskaźnik KU-EP04-01S O/F Bliskość (odległość) placówki przedszkolnej Wskaźnik KU-EP04-02S O/F Infrastruktura przedszkolna Wskaźnik KU-EP04-03S O/F Jakość nauczania

19 Strona19 Usługa EP-05/G Organizacja i prowadzenie działań na rzecz rozwijania uzdolnień młodzieży szkolnej Wskaźnik KU-EP05-01S O/F Dopasowanie do potrzeb i oczekiwań Wskaźnik KU-EP05-02S O/F Różnorodność oferty Wskaźnik KU-EP05-03S O/F Jakość zajęć Usługa EP-06/G Dowóz uczniów szkoły podstawowej/gimnazjum na zajęcia lekcyjne Wskaźnik KU-EP06-01S O/F Bezpieczeństwo Wskaźnik KU-EP06-02S O/F Komfort i Estetyka Wskaźnik KU-EP06-03S O/F Punktualność Tabele umieszczone na kolejnych stronach niniejszego rozdziału opisują w szczegółowy sposób poszczególne wskaźniki przedstawione w zestawieniu powyżej. KU-EP01-01S Bliskość (odległość) placówki edukacyjnej Edukacja Publiczna Prowadzenie szkoły podstawowej/gimnazjum EP-01/G Wskaźnik Odległość określa, w jakim stopniu oddalona jest szkoła podstawowa/gimnazjalna od miejsca zamieszkania uczniów, monitoruje sposób prowadzenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej pod kątem spełnienia oczekiwania lokalnej społeczności w obszarze możliwości skorzystania z niej z uwagi na konieczność pokonywania odległości pomiędzy miejscem zamieszkania uczniów a lokalizacją szkoły. W trakcie realizacji usługi, pomiar odbywa się metodą szacunkową w oparciu o analizę miejsca zamieszkania reprezentatywnej grupy uczniów w stosunku do lokalizacji szkoły. Wartość to średnia odległość od miejsca zamieszkania ucznia do lokalizacji szkoły. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie stopnia dostępności usług poprzez zmniejszenie średniej odległości od miejsca lokalizacji szkoły do miejsca zamieszkania / przebywania uczniów.

20 Strona20 KU-EP01-02S Infrastruktura szkolna (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) Edukacja Publiczna Prowadzenie szkoły podstawowej/gimnazjum EP-01/G Wskaźnik określa stopień wyposażenia w niezbędną infrastrukturę szkolną, szkoły podstawowej/gimnazjum. W trakcie świadczenia danej usługi wartość obliczana jest metodą ankietową. Ankieta przeprowadzana jest wśród uczniów i ich otoczenia i bada subiektywne odczucie dostępności uczniów do infrastruktury szkolnej. Wskaźnik ma za zadanie poprawę wyposażenia w infrastrukturę szkolną, szkoły podstawowej/gimnazjum przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności szkoły. Nie jest zadaniem obliczanie liczebności komponentów wyposażenia czy ilości wykorzystania poszczególnych komponentów przez danych beneficjentów. KU-EP01-03S Jakość nauczania Edukacja Publiczna Prowadzenie szkoły podstawowej/gimnazjum EP-01/G Wskaźnik jakości nauczania określa, w jakim stopniu sposób prowadzenia szkoły podstawowej/gimnazjum odpowiada oczekiwaniom jakościowym stawianym wobec niej przez lokalną społeczność uczniów oraz ich otoczenie. W trakcie realizacji usługi, pomiar następuje poprzez obliczanie ilości wystąpień reklamacji w jednostce czasu. W celu podniesienia precyzji możliwym jest podział reklamacji na kategorie. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaźnik określany jest w oparciu o deklarację ze strony szkoły podstawowej/gimnazjum lub w oparciu o dane historyczne. Uzupełnieniem jest ankietowy pomiar subiektywnego odczucia jakości świadczenia danej usługi przeprowadzony wśród uczniów i ich otoczenia. Wskaźnik ma za zadanie podniesienie jakości świadczenia usług publicznych poprzez ograniczenie występowania reklamacji oraz podniesienie subiektywnej satysfakcji uczniów i ich otoczenia ze świadczenia prowadzenia szkoły podstawowej/gimnazjum.

KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ

KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ www.fim.lublin.pl Lublin, luty 2015 r. Spis treści: Wprowadzenie... 3 Cel kalkulatora użyteczności społecznej... 4 Katalog usług społecznych... 7 Metodyka opracowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ

ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ www.fim.org.pl Lublin, luty 2015 r. Spis treści: Wprowadzenie... 3 Cel arkusza oceny wielowymiarowej... 4 Metodyka opracowania wskaźników arkusza oceny wielowymiarowej... 5

Bardziej szczegółowo

Matryca usług i problemów społecznych

Matryca usług i problemów społecznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matryca usług i problemów społecznych www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 1. Wprowadzenie Matryca

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, luty 2015 r. Spis treści Wprowadzenie do podręcznika... 4 1. Ogólne informacje i terminologia... 5 2. Specyfika outsourcingu w sektorze publicznym...

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015 PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE KWIECIEŃ 2003r. MISJA: Niepełnosprawny mieszkaniec powiatu międzychodzkiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Program określa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: - PROJEKT Roczny programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Rozdział I WSTĘP DO ZAŁOŻEŃ RAMOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK. z dnia 29 października 2015 r.

Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014.

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. P R O J E K T Załącznik do uchwały nr./ /13 Rady Miejskiej w obornikach Śląskich z dnia.2013r. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Projekt z dnia 02 listopada 2015r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 ROZDZIAŁ I P O S TA N O WIE

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu na okres: rok szkolny 2012/2013, Zespół w składzie: M. Ulanowska S. Zaborowska I. Kulczyńska A. Ludwiczak D. Kofel E.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo