REGULAMIN KONKURSU. Zaufane Opinie o produktach marki Eukanuba

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Zaufane Opinie o produktach marki Eukanuba"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zaufane Opinie o produktach marki Eukanuba 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Zaufane Opinie o produktach o produktach marki Eukanuba (dalej zwany Konkursem ) jest spółka Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: (dalej Organizator ) Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl (dalej Serwis ) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, a przesyłaną w formie pisemnej, w tym w szczególności zgłaszane reklamacje, należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora, tj.: Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 G, Wrocław. 2. ZASADY KONKURSU 2.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08 sierpnia 2019 r. o godzinie 00:01 i będzie trwał do dnia 08 września 2019 r. do godziny 23: Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ) może być jedynie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo; b) posiada konto w serwisie Ceneo.pl i jest do niego zalogowany; c) spełnia wymogi niniejszego Regulaminu W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Dla celów niniejszego Regulaminu przez pracownika rozumie się każdą osobę świadczącą na rzecz Organizatora pracę w ramach stosunku pracy, jak również każdą osobę pozostającą z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym Konkurs kierowany jest do Uczestników, którzy:

2 dokonali zakupu co najmniej jednego produktu z produktów marki Eukanuba z poniższej listy, w okresie od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 07 sierpnia 2019 roku, w sklepie biorącym udział w Programie Zaufanych Opinii, lub dokonali zakupu co najmniej jednego produktu z produktów marki Eukanuba z poniższej listy, w czasie trwania Konkursu, w jednym z dwóch sklepów internetowych: zooplus.pl lub fera.pl Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, powinny spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu w trakcie trwania Konkursu tekstowej opinii w Serwisie o zakupionym produkcie marki Eukanuba, o których mowa w pkt 2.4. powyżej, dostępnych w serwisie Ceneo.pl, w co najmniej, jeden z wybranych przez siebie sposobów (dalej Zadanie Konkursowe ): a. poprzez publikację Zadania Konkursowego jako zarejestrowany, zalogowany użytkownik w serwisie ceneo.pl, po zakupie danego produktu (pkt 2.4), w oparciu o znajdującą się w koncie użytkownika w zakładce Opinie formularza ankiety, b. poprzez publikację Zadania Konkursowego jako zarejestrowany, zalogowany użytkownik w serwisie ceneo.pl, po zakupie danego produktu (pkt 2.4), w oparciu o otrzymaną na adres poczty elektronicznej ankietę, w ramach prowadzonego przez Organizatora Programu Zaufane Opinie Uczestnicy, którzy przystąpią do Konkursu publikując Zadanie Konkursowe zgodnie z ust. 2.5 pkt. a i b powyżej, za pomocą aplikacji mobilnej Ceneo lub strony mobilnej Ceneo, mogą dodatkowo zamieścić wykonane przez siebie zdjęcie ocenianego produktu. Zdjęcia niewykonane własnoręcznie przez Uczestnika, w tym w szczególności zdjęcia producenta lub pobrane z sieci Internet nie będą brały udziału w Konkursie. Oznacza to, że zdjęcie takie nie będzie brane pod uwagę przy ocenianiu opinii, natomiast opinia zawierająca takie zdjęcie nie będzie z tego powodu zdyskwalifikowana Poprzez publikację Zadania Konkursowego w sposób opisany w ust. 2.5 powyżej Uczestnik konkursu akceptuje Postanowienia Regulaminu świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo.pl (dalej Regulamin Ceneo ), dostępnego pod adresem URL: Publikacja Zadania Konkursowego jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego w jeden ze wskazanych w ust. 2.5 powyżej sposobów, przy czym każdy uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę spośród wszystkich przyznawanych w ramach Konkursu Przystępując do Konkursu przez wykonanie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że: a. jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego; b. wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania Konkursowego przez Organizatora do czynności związanych z Konkursem i jego promocją; c. opublikowane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników Zadania Konkursowego zawierającego w ocenie Komisji Konkursowej taką samą lub istotnie podobną wypowiedź lub jej fragment, w Konkursie bierze udział Uczestnik, który dokonał pierwszej chronologicznie publikacji. Decyzja Komisji Konkursowej odnośnie istnienia tożsamości lub podobieństwa odpowiedzi jest uznaniowa i ostateczna W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające wpływ na fałszowanie danych, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ceneo, prezentuje treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy

3 prawa w związku z Konkursem, Organizator może, po uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie Z uwagi na fakt, iż termin wysyłki ankiet z Programu Zaufanych Opinii jest ustalany przez sklepy uczestniczące w tym Programie indywidualnie, Organizator nie odpowiada za ewentualne dostarczenie formularzy do wypełnienia ankiet po zakończeniu Konkursu Z racji tego, iż to sklepy uczestniczące w Programie Zaufanych Opinii są odpowiedzialne za poprawność przekazywania informacji o zawartych w nich transakcjach, Organizator nie odpowiada za niedostarczenie ankiety do klientów tych sklepów, z przyczyn niezależnych od Organizatora. 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokonuje również wyboru nagrodzonych Uczestników (dalej zwanymi Zwycięzcami ) W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 przedstawicieli Organizatora. Podczas oceny Zadania Konkursowego przez Komisję Konkursową brana będzie pod uwagę między innymi kreatywność Uczestników, użyteczność opinii i jakość zdjęć. Zwyciężą Ci Uczestnicy, którzy opublikowali Zadanie Konkursowe zgodnie z art. 2 ust. 2.5 pkt. a i b Regulaminu, i których opinia będzie najbardziej merytoryczna i najciekawsza zdaniem Komisji Konkursowej Osoby przystępujące do Konkursu mogą rywalizować o nagrody w postaci: Voucher o nominale 2000 zł do wykorzystania na usługi hotelowe, gastronomiczne i SPA do hotelu Aquarius SPA w Kołobrzegu (szczegóły w załączniku nr 2), o wartości 2460 zł brutto; Voucher o nominale 2000 zł netto do wykorzystania na usługi hotelowe, gastronomiczne i rekreacyjne do hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem (szczegóły w załączniku nr 3) o wartości 2460 zł brutto; Zestawów narzędzi do pielęgnacji sierści psa: 3 Zestawy w rozmiarze S o wartości 172,37 zł brutto każdy, 3 Zestawy w rozmiarze M o wartości 196,36 zł brutto każdy oraz 4 Zestawy w rozmiarze L o wartości 220,42 zł brutto każdy. W skład każdego Zestawu wchodzą: FURflex Zestaw do wyczesywania podszerstka dla psów, Szczotka wygładzająca główka, Szczotka dwustronna główka, FURflex Szczotka do sprzątania sierści główka Łączna pula nagród przeznaczonych dla Zwycięzców Konkursu wynosi 6 907,85 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych 85/100 ) brutto Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego, bądź innej rzeczy, bądź usługi. Zwycięzca nie może także wymienić przyznanej mu nagrody na inną nagrodę Zwycięzcy nie przysługuje przeniesienie praw z nagrody na osoby trzecie Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub sklepu internetowego Warunkiem koniecznym odbioru nagrody jest wypełnienie przez Zwycięzcę wymaganych danych w protokole odbioru nagrody na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób

4 fizycznych oraz jego podpisanie i odesłanie, wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 4.1. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców do dnia 16 września 2019 r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie powiadomiony także w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres podany zgodnie z art. 2 ust. 2.5 pkt b lub na adres znajdujący się w ustawieniach konta użytkownika Serwisu W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust powyżej Zwycięzca w celu umożliwienia Organizatorowi dostarczenia nagrody, zobowiązany będzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe Zwycięzcy, na które ma zostać wysłana nagroda w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej Organizator dokona wysyłki nagrody na dane Zwycięzcy podane przez niego w wiadomości, o której mowa w ust powyżej w terminie 21 dni od daty otrzymania tejże wiadomości Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu, lub innych danych koniecznych do przekazania nagród W przypadku ustalenia przez Organizatora, że dany Uczestnik posłużył się danymi kontaktowymi innego Uczestnika, któremu przyznana została wcześniej nagroda, Uczestnik taki traci prawo do nagrody W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki nagrody w terminie, braku odebrania nagrody o losie nagrody rozstrzyga Organizator. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator ma prawo, w przypadku braku wydania nagrody Zwycięzcy lub Zwycięzcom, z powodu niespełnienia przez nich warunków Regulaminu lub naruszenia Regulaminu, do wyłonienia dodatkowych Zwycięzców, spośród wszystkich Uczestników Konkursu W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego Zwycięzcę, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej Zwycięzcy wskazanej w ust 4.4 regulaminu, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od Zwycięzcy podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej i na co Uczestnik wyraża zgodę. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora, tj. Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G, Wrocław, z dopiskiem Zaufane Opinie o produktach marki Eukanuba Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Reklamacje wpływające po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

5 5.4. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie w tym terminie Uczestnikowi informacji za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska lub pseudonimu, adresu , płci i daty urodzenia jeśli zostały wskazana przez Uczestnika w koncie w Serwisie Ceneo. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska Zwycięzcy, jego adresu zamieszkania, adresu właściwego urzędu skarbowego, numeru PESEL, adresu Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu, realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową Podanie danych przez Uczestników Konkursu jest konieczne do prawidłowej realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i wysyłki nagród. Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, kopii danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia podanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej praw podmiotowych należy wysłać korespondencję elektroniczną na adres poczty Organizatora: 6.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym Uczestników, określa Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie: oraz w biurze Organizatora: Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 G, Wrocław. Na pisemne żądanie Uczestnika Konkursu Regulamin zostanie wysłany pocztą Przed przystąpieniem do w Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania Konkursu oraz wysokości puli nagród. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej serwisu Ceneo.pl W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6 Załącznik nr 1 wzór protokołu odbioru nagrody w postaci kuponu rabatowego. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY Niniejszym kwituję odbiór nagrody za wygraną w Konkursie Zaufane Opinie o produktach marki Eukanuba organizowanym przez Ceneo.pl. Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci: 1) Rzeczowej kuponu rabatowego do Ceneo.pl o wartości xx zł, 2) Pieniężnej w wysokości xx zł Oświadczam, że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu związanym z konkursem i przekazaniem nagrody. DANE IDENTYFIKACYJNE 19. PESEL 20. Nazwisko 21. Pierwsze imię 22. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) ADRES ZAMIESZKANIA 23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta Oświadczam, iż właściwy Urząd Skarbowy ze względu na moje miejsce zamieszkania jest: W związku z tym, iż Ceneo.pl sp. z o.o. jest płatnikiem podatku PIT z tytułu otrzymania ww. nagrody, niniejszym zobowiązuję ten podmiot do potrącenia nagrody określonej w punkcie (2) na poczet rozliczenia podatku PIT....., dnia. roku miejscowość (podpis odbierającego nagrodę)

7 Hotel AQUARIUS SPA***** ul. Kasprowicza Kołobrzeg Voucher o wartości 2000 zł brutto może być wykorzystany na dowolne usługi hotelowe, gastronomiczne i SPA, m.in. na: noclegi w przytulnym, klimatyzowanym pokoju z balkonem wyśmienite bufety śniadaniowe z live cooking (puszyste omlety, gofry i naleśniki), a dla dbających o linię produkty fit. Na śniadania zapraszamy w godzinach 7:30 10:30. bogate bufety kolacyjne z live cooking. W cenie kolacji zawarte są napoje: woda niegazowana, kawa, herbata. Pozostałe napoje są dodatkowo płatne. Na kolacje zapraszamy w godzinach 18:00 20:00. zabiegi SPA nielimitowane korzystanie z siłowni bezpłatny wstęp do Aquarius CLUB & LOUNGE (z wyłączeniem imprez okolicznościowych) Bezpłatne korzystanie z Aquacenter (w godz. 7:00-22:00): basen pływacki (3-torowy) o długości 25 metrów basen rekreacyjny z gejzerami i leżakami wodnymi oraz dziką rzeką brodzik dla dzieci z mini-zjeżdżalnią 2 jacuzzi kompleks saun: parowa, solankowa, sucha oraz ruska bania czara lodowa natryski wrażeń W celu realizacji vouchera prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją : pod nr lub mailowo: Warunki realizacji vouchera: Voucher Kwotowy zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu (tj. do dnia r.) Voucher musi być wykorzystany jednorazowo Realizacja odbywa się za okazaniem Vouchera Realizacja Vouchera odbywa się na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, według cen i zasad obowiązujących w momencie rezerwacji

8 NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ul. Balzera 21d, Zakopane Voucher o wartości 2000 zł brutto może być wykorzystany na dowolne usługi hotelowe NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA, m.in. na: noclegi gastronomię rekreację Nocleg obejmuje dodatkowo: nielimitowany wstęp do strefy Wellness w hotelu Grand (basen, sauny, jacuzzi, strefa relaksu) bezpłatny wstęp do siłowni FIT & GYM Nosalowy Dwór bezpłatny parking Internet bezprzewodowy kluby dla dzieci w hotelu Grand i Rezydencja duży zewnętrzny plac zabaw stylizowany na piękny, bajkowy zamek W celu realizacji vouchera prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją : pod nr lub mailowo: Warunki realizacji vouchera: Voucher Kwotowy zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu, tj. do dnia r. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo Realizacja odbywa się za okazaniem Vouchera. Realizacja Vouchera odbywa się na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, według cen i zasad obowiązujących w momencie rezerwacji.