Statut Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie"

Transkrypt

1 Statut Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie Grodków, dnia 19 grudnia 2018 r.

2 Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej, których zapisy zostały uwzględnione w Statucie: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz z późn. zm. zm. ) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 622) 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.) 16. Postanowienie ramowego statutu ustalonego przez Radę Powiatu Brzeskiego. 2

3 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1. Dyrektorze należy przez to rozumieć osobę powołaną na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 2. głównym budynku należy przez to rozumieć budynek szkoły, w którym znajduje się gabinet Dyrektora i sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 3. ICIM należy przez to rozumieć Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 4. KNO należy przez to rozumieć metody i techniki kształcenia na odległość 5. kuratorium należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Opolu 6. kuratorze oświaty należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Opolu 7. ministrze należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 8. organie prowadzącym należy przez to rozumieć Radę Powiatu Brzeskiego 9. Radzie Pedagogicznej należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 10. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 11. rodzicach należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie 11a. Rzeczniku należy przez to rozumieć Rzecznika Praw Ucznia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 12. Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 13. sekretariacie należy przez to rozumieć sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 14. Statucie należy przez to rozumieć Statut Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie 15. szkole należy przez to rozumieć Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie 16. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) 17. warsztatach należy przez to rozumieć warsztaty szkolne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 18. Wicedyrektorze należy przez to rozumieć Wicedyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 19. WO należy przez to rozumieć zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie 20. wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy danej klasy (oddziału) w Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie 21. Zespole należy przez to rozumieć 3

4 Statut Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 6 Dział I Struktura organizacyjna... 6 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 7 Dział I Cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego... 7 Dział II Cele i zadania szkoły wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki problemów młodzieży w szkole... 7 Dział III Cele i zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników 8 Dział IV Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego... 9 Dział V Nauczanie indywidualne Dział VI Realizacja obowiązku nauki poza szkołą Rozdział III ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO.. 12 Dział I Podstawowe formy działalności dydaktyczno wychowawczej Dział II Organizacja roku szkolnego Dział III Arkusz organizacyjny Dział IV Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dział V Formy opieki i pomocy uczniom Dział VI Organizacja nauczania religii i etyki Dział VII Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów i warunków bazowych i finansowych szkoły Dział VIII Organizacja działalności innowacyjnej Dział IX Organizacja biblioteki szkolnej, czytelni oraz ICIM Dział X Organizacja warsztatów szkolnych Dział XI Dokumentacja szkolna Dział XII Działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły Dział XIII Organizacja zajęć prowadzonych z wykorzystaniem KNO Rozdział IV ZADANIA ORGANÓW SZKOŁY Dział I Organy szkoły Dział II Zadania Dyrektora Dział III Zadania Rady Pedagogicznej Dział IV Zadania Rady Rodziców Dział V Zadania Samorządu Uczniowskiego Dział Va Zadania Rzecznika Praw Ucznia Dział VI Zasady współdziałania i rozwiązywania sporów między organami szkoły Rozdział V OPIEKA WYCHOWAWCZA Dział I Podstawowe zadania i obowiązki wychowawcy Dział II Obowiązki wychowawcy w zakresie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów 27 Dział III Zadania wychowawcy w zakresie współdziałania z rodzicami Dział IV Obowiązki wychowawcy w zakresie wykonywania czynności administracyjnych Dział V Kompetencje i uprawnienia wychowawcy Dział VI Współpraca rodziców i nauczycieli Dział VIa Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dział VII Dyżury porządkowo wychowawcze

5 Rozdział VI ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH I PRACOWNIKÓW FUNKCYJNYCH Dział I Pracownicy Zespołu Dział II Obowiązki nauczyciela Dział III Obowiązki opiekuna pracowni przedmiotowej lub wydziału zajęć praktycznych Dział IV Zadania pedagoga szkolnego Dział V Kompetencje i zadania Wicedyrektora Dział VI Kompetencje i zadania kierownika szkolenia praktycznego Dział VII Kompetencje i zadania głównego księgowego Dział VIII Kompetencje i zadania kierownika gospodarczego Dział IX Informacje dodatkowe Dział X Zespoły przedmiotowe, problemowo zadaniowe i komisje Rozdział VII UCZNIOWIE Dział I Ogólne zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Dział II Preferencje przy przyjmowaniu uczniów do szkoły Dział III Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyższych Dział IV Uprawnienia Dyrektora przy przyjmowaniu uczniów Dział V Prawa ucznia Dział VI Obowiązki oraz oczekiwane postawy uczniów Dział VII Nagradzanie uczniów Dział VIII Kary stosowane wobec uczniów Dział IX Skreślenie ucznia z listy uczniów Rozdział VIII WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW Dział I Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców Dział II Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych Dział III Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 45 Dział IV Warunki odwołania od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 46 Dział V Zwalnianie ucznia z zajęć edukacyjnych Dział VI Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych Dział VII Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego Dział VIII Ocena zachowania Rozdział IX Postanowienia końcowe Dział I Pieczęć urzędowa używana przez szkołę Dział II Dokumentacja i gospodarka finansowa Zespołu Dział III Zmiany w treści Statutu

6 Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Szkoła nosi nazwę: Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Brzeskiego. 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. 4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 5. Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie jest szkołą bezobwodową. 6. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Dział I Struktura organizacyjna 2.1. Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie o 4-letnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum, kształci w zawodach: 1) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; 2) technik ekonomista; 3) technik agrobiznesu; 4) technik informatyk; 5) technik pojazdów samochodowych, 6) technik handlowiec, 7) technik hotelarstwa, 8) technik obsługi turystycznej 9) technik spedytor 10) technik rolnik 11) technik hodowcy koni 12) technik weterynarii 13) technik logistyk 2. Organizację szkoły określa niniejszy Statut. 3. Nazwa i adres: Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych ul. Krakowska Grodków 6

7 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY Dział I Cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego 3.1. Cele i zadania wynikające z ustawy: 1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 3) zapewnienie opieki nad uczniami z dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 4) zapewnienie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 2. Cele i zadania szkoły wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 1) działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na: a) systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem przez wychowawców klas i innych nauczycieli, b) informowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli o narkomanii i jej skutkach, c) współpracy z rodzicami młodzieży zagrożonej uzależnieniem, d) przygotowywaniu nauczycieli do przeciwdziałania narkomanii. 2) zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem są realizowane odpowiednio na: a) zajęciach profilaktycznych w ramach godzin dla wychowawcy, b) zajęciach edukacyjnych w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii oraz wychowania do życia w rodzinie, c) dodatkowych zajęciach organizowanych, w miarę możliwości, przez nauczycieli zgodnie z planem wychowawczym szkoły. Dział II Cele i zadania szkoły wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki problemów młodzieży w szkole 4. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem: 1. Realizacja przyjętych w szkole: programu profilaktycznego i programu wychowawczego. Program profilaktyki i program wychowawczy zatwierdza na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców do dnia 30 września danego roku szkolnego. 2. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. 3. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na informacje z zakresu możliwości powstania zagrożeń i następstw stosowania środków odurzających lub substancji psychotropowych. 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych. 5. Aktywny udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych. 6. Współdziałanie nauczycieli ze służbą zdrowia, policją lub strażą miejską w sytuacjach wymagających interwencji. 7. Prowadzenie współpracy z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży. 8. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. 7

8 Dział III Cele i zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników 5.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 1) pomieszczenia szkoły w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, szatnię pracowników obsługi, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 2) nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 3) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela lub innej upoważnionej do tego osoby. 4) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony: a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi 15 o C lub jest niższa, b) jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 5) zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie; 6) szkoła posiada plan ewakuacji. Plan ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego; 7) za nowelizację planu ewakuacji odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy. 2. Zasady bezpieczeństwa nauki i pracy w pracowniach i warsztatach. 1) maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki; 2) urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem; 3) przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi; 4) w pomieszczeniach warsztatów, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach i pracowniach, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów; 6) uczniowie pracujący w warsztatach i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarno higieniczne, zobowiązani są posiadać niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze; 7) jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć; 8) jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć nauczyciel (opiekun) niezwłocznie je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły, zawiadamiając Dyrektora. 3. Opieka i nadzór nad uczniami w czasie przerw. 1) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu; 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz zachowania ładu i porządku prowadzone są dyżury wychowawcze nauczycieli podczas przerw. Nadzór nad organizacją dyżurów prowadzi Wicedyrektor. Szczegółowe warunki, sposób i formę prowadzenia dyżurów w szkole określa regulamin dyżurów. 4. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych. 1) w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych; 2) Organizacja zajęć sportowych: a) stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, 8

9 b) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, c) ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, d) bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe, e) stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami; f) w salach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, g) prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 5. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć rekreacyjnych i wycieczek 1) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Powyższe kryteria uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez, wycieczek. 2) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek pieszych podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 3) szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo turystycznych. 6. Postępowanie powypadkowe 1) pracownik szkoły lub świadek zdarzenia, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadamia Dyrektora; 2) o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: a) rodziców poszkodowanego, b) organ prowadzący, c) pracownika służby bhp, d) społecznego inspektora pracy. 3) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie Prokuraturę Rejonową w Nysie i kuratora oświaty; 4) o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego; 5) zawiadomień niezwłocznie dokonuje Dyrektor bądź upoważniony przez Dyrektora pracownik szkoły; 6) do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, Dyrektor lub wskazany przez Dyrektora pracownik szkoły zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych; 7) członków zespołu powypadkowego powołuje Dyrektor; 8) zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy; 9) przewodniczący zespołu powypadkowego poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego; 10) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: a) poszkodowanego, w przypadku ucznia pełnoletniego, b) rodziców, poszkodowanego małoletniego ucznia. 11) jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców. Dział IV Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego 6.1. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 2. Opracowanie i stałe aktualizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki problemów młodzieży. 9

10 3. Prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych. W szczególności: 1) umożliwienie uczniom wybitnie zdolnym realizacji indywidualnego programu lub toku nauki; 2) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 3) organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy dla uczniów szkoły; 4) organizowanie kółek zainteresowań dla uczniów szkoły. 6. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. Organizację i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej określono w Systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Dział V Nauczanie indywidualne Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 4. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, Dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: 1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz 2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć. 5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane. 6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 8. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w Statucie, formy i zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania. 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin prowadzonych w co najmniej 2 dniach. 10. Za zgodą organu prowadzącego liczba godzin nauczania indywidualnego może być większa. 11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych. 12. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. Dział VI Realizacja obowiązku nauki poza szkołą 8.1. Dyrektor zezwala, w formie decyzji, na wniosek rodziców na spełnienie obowiązku nauki przez ucznia poza szkołą. 2. Zezwolenie na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą może być wydane w dowolnym czasie, w którym ten obowiązek ciąży. 3. Rodzic do wniosku o spełnianie obowiązku nauki jest zobowiązany dołączyć: 1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 2) oświadczenie o zapewnieniu uczniowi warunków umożliwiających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego na danym etapie kształcenia, 10

11 3) zobowiązanie rodziców do przystępowania ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania. 4. Zasadę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa Dział VII w Rozdziale VIII Statutu. 5. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie wystawia się oceny zachowania. 6. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo odpowiednio świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły, po spełnieniu wymogów określonych w Dziale III Rozdziału VIII Statutu. 7. Uczeń spełniający obowiązek poza szkołą ma prawo uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania ucznia, wspierających rozwój ucznia, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych w Zespole, na warunkach ustalonych z Dyrektorem. 8. Dyrektor może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku nauki w przypadkach: 1) na wniosek rodziców; 2) nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Dział VII Wolontariat w szkole 8a.1. W Zespole może funkcjonować szkolny klub wolontariatu. 2. Szkolny klub wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń Zespołu, który, w przypadku ucznia niepełnoletniego, przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. 4. Wolontariusze: 1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 5. Formy działalności: 1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora. 6. W zakresie nie uregulowanym w Statucie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu. 11

12 Rozdział III ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO Dział I Podstawowe formy działalności dydaktyczno wychowawczej 9.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 6) zajęcia edukacyjne organizowane w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.); 7) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 8) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem KNO. 3. Szczegółowe zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych określa regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dział II Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie i zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września; 2) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca; 3) szczegółowy terminarz organizacji danego roku szkolnego określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministra oraz zarządzenia kuratora oświaty; 2. Okresy nauczania Ustalono podział roku szkolnego na dwa okresy nauczania I okres od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia poprzedzającego II okres dzień rozpoczęcia zimowej przerwy świątecznej; od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 1 stycznia do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 3. Przerwy w nauce 1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. Termin zimowej przerwy świątecznej w danym roku szkolnym określa minister. 2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach ogłasza minister; 3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy w najbliższy wtorek po świętach. Termin wiosennej przerwy świątecznej w danym roku szkolnym określa minister; 4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole są realizowane przez pięć dni w tygodniu. 5. Dodatkowe dni wolne od nauki 1) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, 12

13 w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych, w wymiarze do 10 dni; 2) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: a) w dni, w których w Zespole odbywa się egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. 3) Dyrektor, w terminie do dnia 30 grudnia, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych; 4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych na podstawie pkt. 2, Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 5) w przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 4, Dyrektor wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty; 6) w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 2 i 4, w szkole są organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze; 7) w szkole mogą być organizowane imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne, zgodne z potrzebami uczniów i rodziców; 8) szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w tych dniach. Dyrektor zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu (np. na spotkaniach z rodzicami) i na stronie internetowej Zespołu; 9) w szkole, na wniosek księdza katechety, mogą być organizowane Rekolekcje Wielkopostne. Dni rekolekcji są dniami wolnymi od zajęć szkolnych; 10) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach niż terminy określone w 10 ust. 1 Statutu z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty. 6. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych: 1) klasyfikacji śródrocznej w szkołach ponadgimnazjalnych dokonuje się raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie pierwszego okresu nauczania. Klasyfikacji końcowej dokonuje się do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w szkole; 2) szczegółowe przepisy dotyczące sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawarte są w WO; 3) w roku szkolnym organizowane są określone w przepisach formy sprawdzające osiągnięcia edukacyjne (np. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, testy diagnostyczne); 4) terminarz określający szczegółową organizację egzaminów opracowuje Dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dział III Arkusz organizacyjny Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora - do dnia 30 kwietnia danego roku. 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, z uwzględnieniem KNO. 4. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor w oparciu o szkolny plan nauczania i plan finansowy szkoły. 5. Propozycje przydziału zadań dydaktycznych i wychowawczych do arkusza organizacyjnego przygotowują osoby odpowiedzialne za poszczególne odcinki pracy szkoły: 1) Wicedyrektor w odniesieniu do organizacji nauczania teoretycznego; 2) Kierownik szkolenia praktycznego w odniesieniu do nauczania praktycznego; 3) Kierownik gospodarczy w odniesieniu do planowanej obsady stanowisk pracowników administracji i obsługi; 13

14 4) Główny księgowy w odniesieniu do planu finansowego szkoły w zakresie kosztów związanych z osobowym funduszem płac. Dział IV Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń do nauczania teoretycznego z niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeń i urządzeń do nauczania praktycznego, biblioteki, archiwum, pomieszczeń administracyjno- gospodarczych, urządzeń sportowych. 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z określonymi przez ministra standardami. 3. Podstawową formą pracy szkoły są teoretyczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 4. Godzina lekcyjna kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego trwa 45 minut, natomiast godzina zajęć nauki jazdy, godzina pracy nauczyciela w bibliotece szkolnej trwa 60 minut. 5. Realizacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 1) zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla szkoły; 2) zajęcia w szkole w ramach kształcenia w zawodach realizowane są zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach; 3) w ramach kształcenia uczeń realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania; 4) zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach klasowych; 5) zajęcia praktyczne i kształcenie zawodowe praktyczne prowadzone są w warsztatach szkolnych lub w pracowniach, natomiast praktyki zawodowe organizowane są u pracodawców; 6) zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 6. Liczebność oddziałów, podział na grupy przy realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 2) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 3) podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych jest możliwy dla oddziału liczącego więcej niż 30 uczniów; 4) na zajęciach praktycznych, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu; 5) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów; 5a) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30 osób; 6) z przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 8. Tygodniowy rozkład poszczególnych rodzajów zajęć opracowują: 1) Wicedyrektor rozkład zajęć teoretycznych; 2) Kierownik szkolenia praktycznego rozkład zajęć praktycznych na warsztatach. 9. Rozkład zajęć należy opracować w terminie umożliwiającym zapoznanie z nim nauczycieli i uczniów przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 14

15 10. Zmiana ustalonego planu zajęć może być dokonana, w sytuacjach uzasadnionych względami organizacji pracy szkoły, wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za jego realizowanie. 11. Jeżeli specyfika programu nauczania się temu nie sprzeciwia, w planie zajęć dydaktyczno wychowawczych uwzględnia się: 1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. Dział V Formy opieki i pomocy uczniom Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna: 1) prowadzenie działalności informacyjnej, obejmującej upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat: a) szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień, b) dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem, c) możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, d) skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 2) prowadzenie w ramach różnych form pracy wychowawczej poradnictwa w zakresie zapobiegania uzależnieniom; 3) udostępnianie młodzieży, rodzicom i nauczycielom informacyjnych materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki zapobiegania narkomanii; 4) uwzględnienie problematyki zagrożeń w klasowych planach wychowawczych oraz spotkaniach wychowawczych z rodzicami; 5) uwzględnienie problematyki zagrożeń w realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 2. Szkoła podejmuje działania interwencyjne, polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy młodzież używa, posiada lub rozprowadza środki odurzające i substancje psychotropowe. 3. Procedury postępowania w sytuacjach powstania szczególnych zagrożeń związanych z ujawnieniem posiadania lub kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi: 1) w przypadku ujawnienia posiadania lub kontaktu ucznia ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi nauczyciel powinien natychmiast zgłosić ten fakt Dyrektorowi; 2) Dyrektor, po sprawdzeniu zgłoszonego przypadku powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, policję i rodziców ucznia; 3) w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie szkoły osoby z zewnątrz, której zachowanie może wskazywać na możliwość posiadania i rozprowadzania środków odurzających lub substancji psychotropowych należy niezwłocznie podjąć działania interwencyjne polegające na powiadomieniu Dyrektora i policji; 4) szczegółowy tryb i sposób postępowania określono w Procedurach postępowania w sytuacjach ryzykownych. 4. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania szkół z poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom: 1) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych stanowiących pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i przyszłej kariery zawodowej; 2) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim dotyczących: a) rynku pracy, b) trendów rozwojowych w tworzeniu nowych zawodów i warunków zatrudniania, c) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 4) współdziałanie szkoły i nauczycieli z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 15

16 Dział VI Organizacja nauczania religii i etyki W Zespole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców lub pełnoletniego ucznia. 2. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 3. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 4. W przypadku, gdy rodzice (pełnoletni uczniowie) wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów. 5. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy. 6. Lekcje religii i etyki organizowane są dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lekcje religii i etyki w Zespole są organizowane w grupie międzyklasowej. 7. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 8. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. 9. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. Dział VII Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów i warunków bazowych i finansowych szkoły Szkoła proponuje uczniom udział w różnorodnych formach dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w miarę potrzeb i zgodnie z zainteresowaniami uczniów, a także udział w projektach współfinansowanych ze środków UE w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny. 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe, zobowiązany jest do ich dokumentowania (sporządzenia listy osób uczestniczących i planu zajęć). 4. Nadzór nad prowadzeniem zajęć dodatkowych sprawuje bezpośrednio Wicedyrektor. Dział VIII Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej Ogólne zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 1) innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły; 2) eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej; 3) innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę; 4) rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych; 5) udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 2. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach. 3. Działalność innowacyjna 1) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna; 2) uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 3) uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, Dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. 4. Działalność eksperymentalna 16

17 1) uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu; 2) uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole. 3) prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra; 4) Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, występuje do ministra z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu. Wniosek składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 5) po zakończeniu eksperymentu Dyrektor przekazuje ministrowi ocenę eksperymentu dokonana przez jednostkę naukową, która sprawowała opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ocenę składa się za pośrednictwem kuratora oświaty. Dział IX Organizacja biblioteki szkolnej, czytelni oraz ICIM Podstawowe zasady organizacji biblioteki i ICIM 1) biblioteka szkolna, czytelnia i ICIM są pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie; 2) z biblioteki i czytelni oraz ICIM mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 3) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu; 4) nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor; 5) Dyrektor zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 6) obsługę biblioteki stanowią nauczyciele bibliotekarze; 7) godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa jej regulamin wewnętrzny. 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza 1) Praca pedagogiczna: a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnej z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, e) udział w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi, f) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie uczniom i nauczycielom informacji edukacyjnych i zawodowych, g) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, h) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek. 2) Prace organizacyjno-techniczne: a) gromadzenie zbiorów, b) ewidencja i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami, c) selekcja zbiorów, d) prenumerata prasy, e) prowadzenie warsztatu informacyjnego, f) prowadzenie, określonej przepisami, dokumentacji pracy biblioteki, g) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole, h) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami 1) biblioteka gromadzi i udostępnia młodzieży, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii; 17