Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Organizacji i Zarządzania Dr ElŜbieta Nawrocka Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Organizacji i Zarządzania Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska Streszczenie Artykuł przedstawia empiryczną analizę stosowania outsourcingu w hotelach, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów naleŝących do międzynarodowych sieci hotelowych i pozasieciowych na Dolnym Śląsku. Zidentyfikowano przedmiot współpracy, korzyści z budowania sieci i zagroŝenia, sposoby poszukiwania i kryteria wyboru partnerów, a takŝe techniczne aspekty kooperacji. 1. Wstęp Punkt cięŝkości działalności gospodarczej przeniósł się z wytwarzania produktów i świadczenia usług na wytwarzanie wartości. Pojawiła się w ten sposób nowa kategoria łańcuchów wartości, przebiegających w róŝnych konfiguracjach, w poprzek procesów gospodarczych, dotychczas ustrukturalizowanych. Nastąpiła więc destrukcja koncepcji samodzielnego istnienia nawet duŝych przedsiębiorstw. Współczesna gospodarka ma charakter sieciowy. Mamy tutaj do czynienia z: nasileniem drgań sieci gospodarczych, przemieszczaniem się menedŝerów i agentów wiedzy w róŝnych sieciach: gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych, nakładaniem się sieci gospodarczych, nieokreślonością i mniejszą wyrazistością sieci. Związane jest to z powszechnym stosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, globalnością, dominacją sektora usług, pojawieniem się nowych sposobów organizowania produkcji i usług, nowych metod zarządzania i marketingu, opiera

2 się na przedsiębiorczości i wiedzy, innowacji, konkurencyjności, a takŝe na wirtualności, sieciowości i niematerialności. Kurczą się kluczowe kompetencje wielu podmiotów gospodarczych, co powoduje rosnącą popularność wchodzenia w róŝnorodne związki z podmiotami otoczenia. Obserwujemy róŝne struktury oparte na aliansach, współdziałaniu, partnerstwie, które nazywamy zewnętrznymi strukturami sieciowymi. Wśród nich moŝemy wyróŝnić sieci kapitałowe, układy budowane w oparciu o umowy franchisingowe czy outsourcingowe. Wiele ze współczesnych sieci gospodarczych ma charakter układów outsourcingowych charakteryzujących się: wyodrębnieniem firmy integratora posiadającej kompetencje wyróŝniające, umoŝliwiające zabezpieczenie spójności sieci, delegowanie procesów pomocniczych do innych, wyspecjalizowanych organizacji gospodarczych. Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza stosowania outsourcingu w hotelach, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów naleŝących do międzynarodowych sieci hotelowych i pozasieciowych na Dolnym Śląsku. Znane, światowe koncerny hotelarskie mają wyłącznie charakter sieciowy, co oznacza przede wszystkim współdzielenie kompetencji kluczowych i wtórnych (pomocnicze łańcuchy wartości). RównieŜ rosnąca dynamicznie ilość usług hotelarskich w Polsce i na Dolnym Śląsku lokowana jest w coraz większym stopniu w sieciach outsourcingowych. Osobnym problemem badawczym jest rozwój agroturyzmu w Polsce, który nie ma charakteru sieciowego. Gra o klienta usług noclegowych toczy się więc między dwoma łańcuchami wartości: wystandaryzowane usługi hotelowe (podejście sieciowe, instrumenty marketingu masowego), indywidualne usługi hotelowe (agroturystyka, schroniska młodzieŝowe, pensjonaty, domy wczasowe). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zakresu outsourcingowania pomocniczych usług hotelarskich. Outsourcing w hotelarstwie polskim rozwija się dopiero kilka lat, ale boom na tworzenie tego rodzaju sieci trwa od dwóch lat.

3 2. Pełzające łańcuchy wartości w sieciach outsourcingowych. Wyodrębnianie i zatrzymywanie kluczowych kompetencji przez firmę integratora stanowi podstawową determinantę utrzymywania toŝsamości sieci gospodarczej. Wyodrębnianie procesów, funkcji i czynności pomocniczych na zewnątrz powoduje rozciąganie podstawowego łańcucha wartości firmy, co rodzi następujące konsekwencje: moŝliwość utraty sterowności sieci, wzrost tendencji uniezaleŝnienia się firm kooperujących, stopniowe przechwytywanie kluczowych kompetencji firmy- integratora przez kooperantów, powstawanie sieci w sieci. Rozciąganie łańcuchów wartości firmy zajmującej wiodącą pozycję w sieci moŝe równieŝ spowodować: obniŝenie dotychczasowego sieciowego efektu synergicznego, pogorszenie jakości finalnych produktów i usług, ucieczki kapitału intelektualnego i wiedzy niejawnej firmy integratora. Zmienia się równieŝ charakter sieci gospodarczych z układu podmiotowego na procesy. WaŜniejsze stają się relacje aniŝeli węzły sieci. Coraz trudniej jest utrzymać kontrolę nad łańcuchami wartości generowanymi w sieci. Klasyczna kontrola typu podmiotowego ustępuje miejsca monitoringowi. Zmieniają się więc role menedŝerów i pracowników, którzy stają się coachami, mentorami i counsellorami. Drastycznie zmniejsza się tzw. lojalność obiektowa pracowników w stosunku do macierzystych firm. Wypierana jest ona przez lojalność sektorową, a w szczególności sieciową. Pracownicy i klienci przywiązują się nieświadomie do procesów, których są współuczestnikami. Są teŝ współtwórcami łańcuchów wartości, które często w sposób niekontrolowany przemieszczają się w sieciach pozagospodarczych. Pojawia się więc nowy rodzaj tzw.: pełzających łańcuchów wartości, powstających znikąd i zmierzających donikąd.czas trwania tego typu łańcuchów wartości jest determinowany przez chęć współuczestniczenia pracowników, menedŝerów i agentów sieciowych oraz klientów usług sieciowych w ich kreacji i rozwoju.

4 3. Analiza zastosowania outsourcingu w hotelach dolnośląskich. Metoda badania Badanie przeprowadzono pod koniec 2006 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego łączącego zalety wywiadu i badań ankietowych. W kwestionariuszu znalazły się pytania zamknięte i otwarte, takŝe w postaci kafeterii, uŝyto równieŝ skali. W procesie przetwarzania zgromadzonego materiału empirycznego wykorzystano metody statystyczne. Zastosowano dobór próby celowo-kwotowy (udziałowy), do badania zaklasyfikowano 42 hotele zlokalizowane w województwie dolnośląskim (co odpowiada ok. 30% wszystkich hoteli funkcjonujących na badanym terenie). W grupie analizowanych obiektów znalazły się przede wszystkim hotele kategorii 2, 3 i 4*, małe, średnie i duŝe, funkcjonujące na rynku ponad 2 lata, a takŝe obiekty niezaleŝne i te naleŝące do międzynarodowych sieci hotelowych MSH (np. Accor, Best Western). Szczegółowe analizy funkcjonowania sieci outsorcingowych przeprowadzono w podziale ostatnim, z uwagi na dominującą pozycję rynkową hoteli sieciowych, które korzystając z korzyści skali wdraŝają informatyczne systemy obsługi klienta, kompleksowe metody i techniki zarządzania, rozwiązania dotyczące współdzielenia kluczowych kompetencji i wiedzy ukrytej między hotelami w danej sieci, tym samym wyznaczając ścieŝki rozwoju dla hoteli pozasieciowych, działających indywidualnie (które natomiast dominują pod względem liczby w badanym regionie). Respondentami były osoby zatrudnione w analizowanych hotelach na stanowiskach kierowniczych. Analiza wyników Ogólnie moŝna powiedzieć, iŝ powiązania outsourcingowe buduje 68% badanych podmiotów. Analizując bliŝej te rezultaty naleŝy stwierdzić, iŝ znacznie częściej wykorzystują usługi zewnętrzne hotele sieciowe (ok. 90%), duŝe (powyŝej 80 miejsc noclegowych) na poziomie 80% i te funkcjonujące dłuŝej niŝ 5 lat na rynku. Najczęściej badane hotele delegują po kilka procesów do realizacji na zewnątrz. Wśród zadań zlecanych partnerom zewnętrznym wyróŝnić moŝna przede wszystkim ochronę i usługi pralnicze. Największą gamę usług firmom w otoczeniu powierzają hotele 3*, obiekty duŝe, a takŝe te, które funkcjonują powyŝej 11 lat na rynku. Zaobserwować moŝna wyraźne róŝnice ilościowe w zastosowaniu usług outsourcingowych pomiędzy hotelami sieciowymi i pozasieciowymi (rys. 1). Więcej hoteli sieciowych niŝ indywidualnie działających przekazuje do realizacji firmom zewnętrznym usługi gastronomiczne, cukiernicze/piekarnicze, kosmetyczne, serwisowe (w zakresie urządzeń technicznych/produkcyjnych) i cleaningowe. Badanie

5 pokazało takŝe róŝnice rodzajowe w powiązaniach outsourcingowych. Do usług outsourcingowanych tylko przez hotele niezaleŝne naleŝą zadania z zakresu informatyki i księgowości, w tym zagadnień podatkowych, a przez hotele sieciowe zlecane są na zewnątrz usługi odnowy biologicznej oraz cateringowe i obsługi imprez. 90% 80% HOTELE SIECIOWE RODZAJE USŁUG HOTELE NIEZALEśNE 70% 60% % HOTELI 50% 40% 30% 20% 10% 0% C - usługi cukiernicze/ piekarnicze F - usługi odnowy biologicznej M - catering i obsługa imprez G - usługi informatyczne i komputerowe I - prowadzenie księgowości i spraw podatkowych H - serwis urządzeń technicznych/ produkcyjnych E - usługi kosmetyczne K - leasing pracowników N - usługi cleaningowe B - usługi ogrodnicze L - doradztwo prawne D - usługi gastronomiczne J - szkolenia pracowników A - usługi pralnicze O - ochrona Źródło: badanie własne Rysunek 1. Procesy objęte outsourcingiem Badane hotele decydują się na nawiązanie współpracy z uwagi na przewidywane korzyści, wśród których do waŝnych przedstawiciele analizowanych hoteli zaliczyli: redukcję kosztów (100% badanych), moŝliwość skupienia się na kluczowej działalności hotelu (50% respondentów), zmniejszenie zatrudnienia (odchudzenie struktury organizacyjnej) tak stwierdziło 30% przedstawicieli obiektów hotelarskich, zwolnienie własnych zasobów do innych celów (20% menedŝerów), uzyskanie dostępu do usług najlepszej jakości (40% uczestników badania), uporanie się z funkcją trudną do wykonania lub niemoŝliwą do skutecznej kontroli (30% respondentów).

6 Przy podejmowaniu kaŝdej decyzji, w tym takŝe o nawiązaniu współpracy o charakterze outsourcingu, występuje niepewność i ryzyko niepowodzenia. Zdaniem badanych menedŝerów związane jest ono przede wszystkim z utratą kontroli nad procesem i nielojalnością dostawcy usług w stosunku do partnera, następnie z uzaleŝnieniem się od danego dostawcy i przejściowymi trudnościami organizacyjnymi. W procesie rozwijania sieci outsourcingowej istotnym zagadnieniem jest sposób poszukiwania partnerów biznesowych. Do najczęściej wykorzystywanych naleŝą: analiza ofert nadesłanych przez firmy outsourcingowe i pozytywne referencje innych hoteli. Rzadziej stosowane są natomiast ogłoszenia w prasie specjalistycznej i pomoc konsultanta. W przypadku tej ostatniej wymienionej metody głównym powodem nie korzystania jest brak informacji o takiej moŝliwości. Konsultanci za słabo wykorzystują działania promocyjne, aby dotrzeć z informacją do osób zarządzających hotelami. W badaniu waŝne miejsce zajmowało rozpoznanie cech partnerów, które miały wpływ na decyzję wyboru dokonywaną przez menedŝerów hoteli dolnośląskich. Na podstawie wyników badania przedstawionych na rys. 2 moŝemy skonstatować, iŝ najmniej waŝnym kryterium wyboru partnera biznesowego w tym względzie jest jakość samych usług wykonywanych w ramach outsourcingu (najniŝsza średnia waŝona, przy załoŝeniach badawczych), przy czym dla przedstawicieli hoteli sieciowych ma on wyŝszą wagę niŝ w hotelach pozasieciowych. 6 5,5 5,6 KRYTERIA WYBORU HOTELE SIECIOWE HOTELE NIEZALEśNE 5 4,8 4,5 4 3,8 3,8 3,8 OCENA 3,5 3,4 3,2 3 2,5 2,6 2,4 2 1,5 1,2 1 A - doświadczenie firmy outsourcingowej B - konkurencyjne ceny C - elastyczność oferty D - szybkość obsługi przez firmę outsourcingową E - jakość usług outsourcingowych Źródło: badanie własne Rysunek 2. Kryteria wyboru partnera w sieci outsourcingowej 1 1 WaŜność kryterium ustalono w skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza kryterium najwaŝniejsze.

7 W opinii menedŝerów hoteli działających indywidualnie średnio waŝnymi kryteriami wyboru są: konkurencyjność cenowa, szybkość obsługi przez firmę zewnętrzną i doświadczenie tej firmy, najwaŝniejszą cechą partnera jest natomiast elastyczność jego oferty. Nieco inna sytuacja występuje w przypadku decyzji menedŝerów w hotelach sieciowych, dla których średnio waŝnymi kryteriami wyboru są konkurencyjność cenowa, szybkość obsługi przez firmę zewnętrzną i elastyczność jej oferty, natomiast najwaŝniejszym kryterium jest doświadczenie firmy outsourcingowej. Następnym analizowanym zagadnieniem były warunki płatności i sposoby podtrzymywania dobrych kontaktów w sieci. Respondenci najczęściej wskazywali stałe opłaty miesięczne plus dodatkowe opłaty za nieprzewidziane w umowie zlecenia dodatkowe, a najpopularniejszą metodą budowania dobrych relacji między partnerami w sieci są organizowane przez hotele wydarzenia biznesowe. Współpraca badanych hoteli z firmami outsourcingowymi trwa zazwyczaj kilka lat nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia i przyjmuje najczęściej formę outsourcingu kontraktowego. W ankiecie respondenci ocenili dobrze aspekty finansowe i organizacyjne, nieco gorzej aspekty logistyczne tej współpracy. W badaniu połowa respondentów nie wyraziła chęci rozszerzenia sieci partnerów w ramach outsourcingu. Oznaczać to moŝe odpowiedni ich zdaniem, w obecnym okresie, zakres outsourcingu w badanych przedsiębiorstwach, który umoŝliwia w sposób właściwy realizację celów funkcjonowania na rynku. 4. Zakończenie Na podstawie przeprowadzonych badań moŝna sformułować następujące wnioski końcowe: 1. Hotele w regionie Dolnego Śląska kluczowe zadania pozostawiają w firmie, a outsourcingiem obejmują funkcje pomocnicze. 2. Outsourcing badanych hoteli ma charakter selektywny (wybrane obszary działalności hotelu) pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług hotelarskich do aktualnych potrzeb organizacji i jest rezultatem rachunku opłacalności oferowanych przez dostawców usług outsourcingowych. 3. Głównymi atrybutami zidentyfikowanych sieci outsourcingowych są: elastyczność i dynamiczność, potencjał synergiczny, oparcie na niematerialnych zasobach partnerów,

8 innowacyjność, dobrowolność, wsparcie procesów technologią multimedialną, a takŝe duŝy potencjał organizacyjnego uczenia się. 4. Klient współczesnego hotelu w coraz większym stopniu jest pilotowany przez wiele podmiotów sieciowego świadczenia usług turystycznych. 5. Kluczowe kompetencje firmy integratora (wiodącego hotelu) są w coraz większym stopniu przechwytywane przez kooperujące firmy w ramach umów outsourcingowych. Projekty outsourcingowe w polskim hotelarstwie z roku na rok będą bardziej skomplikowane i rozbudowane, co w niedalekiej przyszłości będzie skutkować powstawaniem na rynku hotelarskim organizacji wirtualnych na większą skalę. Współczesne przedsiębiorstwa hotelarskie zmuszone są do ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Rozwijanie sieci outsourcingowej jest dobrym sposobem na przekształcenie z podmiotu sztywno zintegrowanego wewnętrznie na system efektywny ekonomicznie, elastycznie reagujący na zmieniające się wymagania środowiska zewnętrznego. Bibliografia: Krupski R. [red.], Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa, Perechuda K., Nawrocka E.: Dom wiedzy przedsiębiorstwa turystycznego, [w]: Nowoczesne zarządzanie, [red.]: Trocki M., Gregorczyk S., SGH Warszawa 2005, s Perechuda K., Nawrocka E., ZałoŜenia budowy i funkcjonowania organizacji sieciowej w turystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1141, Wrocław 2006, s Perechuda K.: Wiedza niejawna jako integrator grup wirtualnych w gospodarce sieciowej, [w:] Partycki S. [red.], Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, Tom 1, s Perechuda K.: Coaching jako instrument dyfuzji wiedzy w wirtualnych zespołach pracowniczych, [w]: Stabryła A. [red.]: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Perechuda K. [red.]: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa Rapacz A. [red.]: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, AE Wrocław Romanowska M, Trocki M. [red.], Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Pojęcie outsourcingu rachunkowości i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax Piotr Lutek 1 dr Robert Maik 2 Mariusz Kowalski 3 Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax 1. Wstęp istota marki komponentu Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej

Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej Customer

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU

WIRTUALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU WIRTUALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU Kamal Matouk Wprowadzenie Rozwój technologii informatycznej ostatnich lat stwarza moŝliwość wyodrębnienia nowej grupy kryteriów, na których opierać się moŝe projektowanie

Bardziej szczegółowo

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1153 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54 2013 ROBERT WALASEK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka E-SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo