Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. przez Solutions for Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w partnerstwie z pro4 Sp. z o.o. oraz Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej. 3. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Długiej 6, Świdnica, czynne w dni robocze w godzinach w okresie od r. do r. 4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. 5. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Zielony rozwój MŚP branży ICT. 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji Beneficjenta. 3 Słownik pojęć Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Beneficjent, Projektodawca, Wnioskodawca z siedzibą w Opolu; Partnerzy pro4 Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy oraz Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej z siedzibą w Świdnicy; Strona 1 z 15

2 Beneficjent Pomocy Publicznej należy przez to rozumieć podmiot określony jako strona umowy szkoleniowo-doradczej, tj. mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników do udziału w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie; Beneficjent Końcowy (Uczestnik szkolenia/doradztwa) należy przez to rozumieć pracownika Beneficjenta Pomocy Publicznej zgłoszonego do udziału w projekcie (tj. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, właściciel pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, który wyraża chęć uczestnictwa, a w dniu rozpoczęcia realizacji Projektu spełnia kryteria określone w Regulaminie Projektu; Branża telekomunikacyjna ICT - obejmuje instytucje, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 1. EFS Europejski Fundusz Społeczny; PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Biuro Projektu biuro zlokalizowane w Świdnicy , ul. Długa 6, czynne w dni robocze w godzinach w okresie od r. do r. 4 Udział w projekcie 1. Projekt przewiduje realizację: 1.1. doradztwa, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów do przeprowadzenia działań proekologicznych, a także określenie luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i pracowników Beneficjenta Pomocy szkoleń z zakresu możliwych do wprowadzenia w przedsiębiorstwach rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania) szkoleń z zakresu możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorców doradztwa z zakresu możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorców (jako uzupełnienie do szkoleń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii). Strona 2 z 15

3 1.5. doradztwa, mającego na celu opracowanie (bądź aktualizację) dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy. 2. Potwierdzeniem udziału w projekcie jest: 2.1. dla Beneficjenta Końcowego certyfikat ukończenia szkolenia, 2.2. dla Beneficjenta Pomocy Publicznej certyfikat udziału przedsiębiorstwa w projekcie. 3. Szkolenia będą organizowane w grupach maksymalnie 16-osobowych. W uzasadnionych przypadkach liczebność grup może ulec zmianie. 5 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Beneficjent Pomocy Publicznej to przedsiębiorstwo 2 z sektora MMŚP 3 (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie jest: 1.1. przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 1.2. podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, 1.3. podmiotem, który: a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP lub d) został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. oraz 1.4. przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 4, jeżeli: Strona 3 z 15

4 a) wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub b) przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 1.5. podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, z wyjątkiem pomocy de minimis 5 ; 1.6. mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 6, lub 1.7. przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) 7 - z wyjątkiem pomocy de minimis Beneficjentem Końcowym Projektu mogą być pracownicy Beneficjenta Pomocy Publicznej, o którym mowa w 5 pkt 1, tj. zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), za pracowników uznawane są następujące osoby: 2.1. pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 9, 2.2. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, 2.3. właściciele pełniący funkcje kierownicze, 2.4. wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w 5 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, lub złożenie w Biurze Projektu przez Beneficjenta Pomocy wszystkich dokumentów wymienionych w 6 pkt. 3. Strona 4 z 15

5 4. Przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział oraz ich pracownicy nie mogą być beneficjentami pomocy w ramach Poddziałania PO KL % uczestników projektu to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy i pracownicy u nich zatrudnieni. 6. Wśród uczestników projektu co najmniej 45 % (min. 130 osób) będą stanowić kobiety. 7. Pomoc Przedsiębiorstwom w ramach przedmiotowego Projektu może zostać udzielona zgodnie z obowiązującymi zasadami w postaci pomocy de minimis lub w ramach pomocy publicznej na szkolenia. 8. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minimis/ pomoc publiczną na szkolenia w momencie podpisania umowy szkoleniowo-doradczej, natomiast osoby wydelegowane do korzystania ze wsparcia szkoleniowego/doradczego nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia, w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 6 Zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji prowadzi Beneficjent oraz Partnerzy projektu. 2. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły i prowadzona jest w okresie od r. do r. 3. Etapy rekrutacji: 3.1 Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: Zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, a następnie złożenie w Biurze projektu następujących, podpisanych dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie: a) Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa. b) Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. c) Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, opcjonalnie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. e) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca oraz wszystkie jednostki gospodarcze z nim powiązane otrzymały w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymały w roku Strona 5 z 15

6 projektowego terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. Strona 6 z 15 podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu. f) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG/ zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG/CEIDG poszczególnych wspólników). g) Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia. 3.2 Drugi etap rekrutacji obejmuje: Podpisanie umowy szkoleniowo doradczej uczestnictwa w projekcie pt. Zielony rozwój MŚP branży ICT, wraz z załącznikami: a) Zestawienie szkoleń. b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. d) Karta delegowanego pracownika do udziału w projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT. 4. Dokumentacja zgłoszeniowa do udziału w projekcie będzie przyjmowana: faksem pod nr: ; em na adres: pocztą tradycyjną na adres Biura projektu ul. Długa 6, Świdnica; osobiście w Biurze projektu przy ul. Długa 6, Świdnica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16: Jako datę zgłoszenia do projektu traktuje się dostarczenie poprawnej i kompletnej Dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie. 6. W przypadku przekazania Dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie faksem i/lub em zgłaszający najpóźniej przy podpisywaniu umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie musi dostarczyć oryginalne dokumenty z oryginalnymi podpisami i pieczęciami. 7. Przedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwane do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie, owo w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą). 8. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika zespołu

7 9. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt. 10. Na etapie rekrutacji do projektu określone zostaną obszary zainteresowania przedsiębiorcy oraz weryfikacja czy mieszczą się one w zakresie merytorycznym projektu, który realizuje projektodawca. 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacji uwzględniać będzie równość szans kobiet i mężczyzn. 12. Projektodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa udziału w Projekcie w przypadku dwóch ostatnich grup szkoleniowych, pracowników w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, tak, aby zachować wymaganą w projekcie ilość przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. 13. Dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu 7 Zakres Wsparcia 1. Grupy szkoleniowe będą liczyć od 12 do 16 osób. 2. Jeden uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w średnio 6 szkoleniach o różnej tematyce. 3. Wartość pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia dla: 1 mikro przedsiębiorstwa wynosi średnio ,06 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 06/100 groszy), 1 małego przedsiębiorstwa wynosi średnio ,87 PLN (słownie sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 87/100 groszy), 1 średniego przedsiębiorstwa wynosi średnio ,61 PLN (słownie dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100 PLN) i zależna jest od liczby godzin doradztwa, liczby szkoleń, liczby delegowanych przez przedsiębiorstwo osób na szkolenia. 4. Beneficjent zastrzega możliwość zmiany wartości pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia, o której mowa w ust. 3, co zostanie potwierdzone korektą zaświadczenia o pomocy de minimis (w przypadku otrzymania wsparcia w ramach pomocy de minimis). 5. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy/ich pracownicy, którzy złożą poprawnie wypełnione dokumenty i zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do wzięcia udziału w projekcie. Strona 7 z 15

8 6. Liczba delegowanych przez przedsiębiorstwo osób musi być zgodna z informacjami wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w projekcie nie będzie mogło zmienić tych wartości. 8 Zasady kwalifikacji do projektu 1. Ostatecznej kwalifikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z min. 2 członków zespołu projektowego. 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla danego przedsiębiorstwa odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od złożenia poprawnych, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 3. Komisja będzie brać pod uwagę (wg kolejności stosowania): kryteria formalne, założone do osiągnięcia wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie względem liczby kobiet, mężczyzn, ogólnej liczby przedsiębiorstw oraz liczby delegowanych pracowników z poszczególnych grup mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, datę zgłoszenia. 4. Kryteria formalne, o których mowa w pkt. 3 dotyczą złożenia poprawnych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność przedsiębiorstwa/uczestnika/uczestniczki, w tym w szczególności zatrudnienie w sektorze MMŚP. 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 6. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 7. Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy szkoleniowodoradcze w projekcie. 8. Niepodpisanie przez przedsiębiorstwo umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie w umówionym terminie będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa w projekcie. 9. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa szkoleniowo-doradcza oraz otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. dydaktycznym do przeprowadzenia szkoleń/doradztwa; Strona 8 z 15 9 Obowiązki Stron 1. Do obowiązków z siedzibą w Opolu w ramach niniejszego Projektu należy: 1.1. Zapewnienie doświadczonych trenerów/doradców z odpowiednim przygotowaniem

9 1.2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych; 1.3. Zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń; 1.4. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia; 1.5. Zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia; 1.6. Wydanie uczestnikom, którzy wykazali się co najmniej 80% frekwencją stosownych, imiennych certyfikatów Wydanie przedsiębiorstwom certyfikatu uczestnictwa w Projekcie Wydanie przedsiębiorstwom przystępującym do Projektu zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis Umożliwienie dostępu do Biura Projektu w dni robocze w godzinach 8:00-16: Do obowiązków Beneficjenta Pomocy Publicznej należy: 2.1. Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie; 2.2. Delegowanie na szkolenie/doradztwo wskazanych w formularzu zgłoszeniowym osób potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w szkoleniu; Strona 9 z 15 w terminach podanych przez ; 2.3. Zobligowanie pracowników delegowanych do udziału w Projekcie do terminowego wypełniania niezbędnych dokumentów, takich jak: deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru cateringu, skorzystania z noclegu, pre-testów, post-testów, ankiet ewaluacyjnych; 2.4. Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu osobiście, bądź pocztą, niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. 3. Do obowiązków uczestnika szkolenia/doradztwa w ramach realizacji niniejszego Projektu należy: 3.1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia/doradztwa) Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości; 3.3. Uczestniczenie w min. 80 % zajęć szkoleniowo-doradczych; 3.4. Punktualne przychodzenie na zajęcia; 3.5. Potwierdzanie swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć; 3.6. Potwierdzanie własnoręcznym podpisem: odbioru materiałów szkoleniowych i pomocniczych, skorzystania z obiadu, poczęstunku, noclegu; 3.7. Informowanie o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie); 3.8. Usprawiedliwianie opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument

10 3.9. Wypełnianie ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym na potrzeby PO KL; Informowanie Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej; Udzielanie Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. 4. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udziału w projekcie beneficjenta pomocy delegującego danego uczestnika. 10 Kary umowne Maksymalna wysokość kary umownej za jedno przedsiębiorstwo jest równa wartości pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia przypadającej na jednego Beneficjenta Pomocy Publicznej, wskazanej w 1, ust. 5 umowy szkoleniowo doradczej. Kara umowna wyliczana będzie za niewykorzystane przez Beneficjenta Pomocy uczestnictwo w usługach szkoleniowo doradczych. 11 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. 2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załączniki: Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. Załącznik nr 3: Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. Załącznik nr 4 a: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik nr 4 b: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Strona 10 z 15

11 Załącznik nr 5: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca oraz wszystkie jednostki gospodarcze z nim powiązane, otrzymały w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu. Załącznik nr 6: Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia. Załącznik nr 7: Wzór umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie wraz z załącznikami. 1 Branża ICT w oparciu o Statystyczną Klasyfikację Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej NACE Rev. 2 obejmuje następujące grupowania (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)): PRODUKCJA ICT 26.11/07 Produkcja elementów elektronicznych 26.12/07 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 26.20/07 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.30/07 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 26.40/07 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.80/07 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji USŁUGI ICT Sprzedaż hurtowa ICT 46.51/07 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.52/07 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Telekomunikacja 61.10/07 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.20/07 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.30/07 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.90/07 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Usługi informatyczne 58.21/07 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29/07 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 62.01/07 Działalność związana z oprogramowaniem 62.02/07 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03/07 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09/07 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11/07 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12/07 Działalność portali internetowych 95.11/07 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12/07 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 2 W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) 3 Ilekroć jest mowa o mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. tj. średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR, Strona 11 z 15

12 małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) może być kwalifikator MŚP udostępniony na stronie 4 Zgodnie z art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, "produkt rolny" oznacza: a) produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem (WE) nr 104/2000; b) produkty objęte kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artykuły z korka); c) produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007; 5 Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2012, poz z późn. zm.) pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców w ramach de minimis, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oznacza pomoc: a) przeznaczoną na pokrycie kosztów usług promocyjnych, świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz następujących podmiotów: - przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pracownicy tych przedsiębiorców, - osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą, - podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami, - podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego niebędące przedsiębiorcami, - podmioty działające na rzecz innowacyjności niebędące przedsiębiorcami, - jednostki samorządu terytorialnego; b) w ramach projektu realizowanego przez podmiot, któremu udzielono wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, na rzecz uczestników szkoleń lub odbiorców usług doradczych, tj.: - pracowników osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami, - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, - pracowników przedsiębiorców, - osób fizycznych świadczących na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń, - z zastrzeżeniem sytuacji, gdy podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców wsparcia lub podmiot y powiązane z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo uzyskały wsparcie na realizację projektu na potrzeby własne, pracowników oraz osób fizycznych współpracujących z tymi podmiotami, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub świadczących usługi szkoleniowe na podstawie umów cywilnoprawnych, który uzysk; c) w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców udzielonego projektodawcy będącemu organizacją pracodawców lub organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.8)), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.9)) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.10)) z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw lub tworzenie i rozwój zakładowych funduszy szkoleniowych, w szczególności dokapitalizowanie, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładow ych funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami; d) na pokrycie kosztów usług doradczych dla przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych, w ramach: - wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, udzielonego przedsiębiorcy, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców Strona 12 z 15

13 niebędącemu przedsiębiorcą, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia na pokrycie kosztów szkoleń lub zakupu usług doradczych oraz związanych z nimi wydatków inwestycyjnych, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorców przez nabycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ogólnych lub zawodowych przez przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców, - projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotu działającego na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców wsparcia w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez osoby prowadzące szkolenia lub świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorców lub podmiotów powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo; - pomocy finansowej, udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w formie finansowania kosztów usług doradczych, informacyjnych, promocyjnych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz: * przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, * pracowników tych przedsiębiorców, * osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, * podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz innowacyjności niebędących przedsiębiorcami, * jednostek samorządu terytorialnego, za pośrednictwem wykonawców, e) na pokrycie wydatków: - w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, do których zalicza się wydatki na: * zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli, * raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dniazawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli, * zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, * adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem na rozwój kapitału ludzkiego oraz - w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, do których zalicza się wydatki na: * zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli; * raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli; * zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; * adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych; Strona 13 z 15

14 f) w ramach wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który posiada: - wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz - odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych, g) w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych, przeznaczonego na realizację inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, w tym rozszerzenie oferty usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, organizacji pracodawców i reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.12)), jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), które: - nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe; - prowadzą działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu w zakresie usług szkoleniowych lub doradczych, h) w ramach wsparcia: - udzielonego przedsiębiorcy, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędącemu przedsiębiorcą, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia na pokrycie kosztów szkoleń lub zakupu usług doradczych oraz związanych z nimi wydatków inwestycyjnych, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorców przez nabycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ogólnych lub zawodowych przez przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców - i na pokrycie kosztów usług szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz: * przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, * pracowników tych przedsiębiorców, * osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, * podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz innowacyjności niebędących przedsiębiorcami, * jednostek samorządu terytorialnego, za pośrednictwem wykonawców. i) w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, które jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego i świadczeniu usług informacyjnych oraz doradczych dotyczących aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, zgodnie ze standardami w zakresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który: - jest zarejestrowany w zakresie świadczenia usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych oraz - zobowiąże się do: * świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi, * nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych objętych wsparciem, Strona 14 z 15

15 * nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych, o których mowa w ust. 2, chyba że działalność taka jest finansowana ze środków publicznych, * wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w 22 ust. 1 pkt 14 16, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, * prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem. 6 Za mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uważa się przedsiębiorstwo zagrożone, tj. spełniające następujące warunki: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba, że MŚP spełnia warunek określony w akapicie powyżej lit. c). 7 Z zasady i niezależnie od wielkości, przedsiębiorstwo zostaje uznane za zagrożone w następujących okolicznościach: a) w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału; b) w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału; c) każdy przedsiębiorca spełniający kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. 8 Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2012, poz z późn. zm.) pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców w ramach de minimis, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (patrz przypis końcowy nr 5). 9 Pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Strona 15 z 15

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 Numer wniosku: Nazwa wnioskodawcy: Lp Kryterium Tak Nie 1. Wniosek złożony w terminie określonym w dokumentacji programowej 2. Wniosek złożony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA w ramach projektu Czas na EKOprzedsiębiorstwo! zawarta w dniu roku pomiędzy: Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm

Regulamin Projektu Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm Regulamin Projektu Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR..

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. w ramach Projektu Zielony wyróżnia! - Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP, zwanego dalej Projektem, zawarta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY PODSTAWOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 4 września 2012 r.

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 4 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Firma z pozytywną energią realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wspólnie na Zamojszczyźnie jest realizowany przez Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU pt. Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP z dnia 05.08.2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.08.01.01-06-204/10 Numer umowy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm

Regulamin Projektu Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm Regulamin Projektu Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Specjalistki w turystyce

Regulamin projektu Specjalistki w turystyce Regulamin projektu Specjalistki w turystyce 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EkoProgres realizowanym w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik 3 do umowy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zielona firma - szkolenia i doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych 1 DEFINICJE 1. Projekt Projekt Zielona firma - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji.

Regulamin Projektu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji. Strona 1 Regulamin Projektu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji. 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

U S T A W A. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia Umowa szkoleniowa nr /8.1.1/POKL/TDRWZ/2012 związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia zawarta w dniu 2012 roku w Szczecinie pomiędzy: Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Kobiecy Kapitał (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Stowarzyszenie - Towarzystwo Amicus, z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować karierą

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować karierą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/..

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. Zawarta w Rzeszowie, w dniu. pomiędzy: INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5542132232, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim

Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim Strona1 Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Certyfikowane szkolenia

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo