Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. przez Solutions for Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w partnerstwie z pro4 Sp. z o.o. oraz Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej. 3. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Długiej 6, Świdnica, czynne w dni robocze w godzinach w okresie od r. do r. 4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. 5. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Zielony rozwój MŚP branży ICT. 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji Beneficjenta. 3 Słownik pojęć Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Beneficjent, Projektodawca, Wnioskodawca z siedzibą w Opolu; Partnerzy pro4 Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy oraz Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej z siedzibą w Świdnicy; Strona 1 z 15

2 Beneficjent Pomocy Publicznej należy przez to rozumieć podmiot określony jako strona umowy szkoleniowo-doradczej, tj. mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników do udziału w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie; Beneficjent Końcowy (Uczestnik szkolenia/doradztwa) należy przez to rozumieć pracownika Beneficjenta Pomocy Publicznej zgłoszonego do udziału w projekcie (tj. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, właściciel pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, który wyraża chęć uczestnictwa, a w dniu rozpoczęcia realizacji Projektu spełnia kryteria określone w Regulaminie Projektu; Branża telekomunikacyjna ICT - obejmuje instytucje, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 1. EFS Europejski Fundusz Społeczny; PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Biuro Projektu biuro zlokalizowane w Świdnicy , ul. Długa 6, czynne w dni robocze w godzinach w okresie od r. do r. 4 Udział w projekcie 1. Projekt przewiduje realizację: 1.1. doradztwa, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów do przeprowadzenia działań proekologicznych, a także określenie luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i pracowników Beneficjenta Pomocy szkoleń z zakresu możliwych do wprowadzenia w przedsiębiorstwach rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania) szkoleń z zakresu możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorców doradztwa z zakresu możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorców (jako uzupełnienie do szkoleń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii). Strona 2 z 15

3 1.5. doradztwa, mającego na celu opracowanie (bądź aktualizację) dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy. 2. Potwierdzeniem udziału w projekcie jest: 2.1. dla Beneficjenta Końcowego certyfikat ukończenia szkolenia, 2.2. dla Beneficjenta Pomocy Publicznej certyfikat udziału przedsiębiorstwa w projekcie. 3. Szkolenia będą organizowane w grupach maksymalnie 16-osobowych. W uzasadnionych przypadkach liczebność grup może ulec zmianie. 5 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Beneficjent Pomocy Publicznej to przedsiębiorstwo 2 z sektora MMŚP 3 (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie jest: 1.1. przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 1.2. podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, 1.3. podmiotem, który: a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP lub d) został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. oraz 1.4. przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 4, jeżeli: Strona 3 z 15

4 a) wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub b) przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 1.5. podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, z wyjątkiem pomocy de minimis 5 ; 1.6. mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 6, lub 1.7. przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) 7 - z wyjątkiem pomocy de minimis Beneficjentem Końcowym Projektu mogą być pracownicy Beneficjenta Pomocy Publicznej, o którym mowa w 5 pkt 1, tj. zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), za pracowników uznawane są następujące osoby: 2.1. pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 9, 2.2. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, 2.3. właściciele pełniący funkcje kierownicze, 2.4. wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w 5 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, lub złożenie w Biurze Projektu przez Beneficjenta Pomocy wszystkich dokumentów wymienionych w 6 pkt. 3. Strona 4 z 15

5 4. Przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział oraz ich pracownicy nie mogą być beneficjentami pomocy w ramach Poddziałania PO KL % uczestników projektu to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy i pracownicy u nich zatrudnieni. 6. Wśród uczestników projektu co najmniej 45 % (min. 130 osób) będą stanowić kobiety. 7. Pomoc Przedsiębiorstwom w ramach przedmiotowego Projektu może zostać udzielona zgodnie z obowiązującymi zasadami w postaci pomocy de minimis lub w ramach pomocy publicznej na szkolenia. 8. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minimis/ pomoc publiczną na szkolenia w momencie podpisania umowy szkoleniowo-doradczej, natomiast osoby wydelegowane do korzystania ze wsparcia szkoleniowego/doradczego nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia, w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 6 Zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji prowadzi Beneficjent oraz Partnerzy projektu. 2. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły i prowadzona jest w okresie od r. do r. 3. Etapy rekrutacji: 3.1 Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: Zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, a następnie złożenie w Biurze projektu następujących, podpisanych dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie: a) Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa. b) Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. c) Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, opcjonalnie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. e) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca oraz wszystkie jednostki gospodarcze z nim powiązane otrzymały w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymały w roku Strona 5 z 15

6 projektowego terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. Strona 6 z 15 podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu. f) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG/ zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG/CEIDG poszczególnych wspólników). g) Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia. 3.2 Drugi etap rekrutacji obejmuje: Podpisanie umowy szkoleniowo doradczej uczestnictwa w projekcie pt. Zielony rozwój MŚP branży ICT, wraz z załącznikami: a) Zestawienie szkoleń. b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. d) Karta delegowanego pracownika do udziału w projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT. 4. Dokumentacja zgłoszeniowa do udziału w projekcie będzie przyjmowana: faksem pod nr: ; em na adres: pocztą tradycyjną na adres Biura projektu ul. Długa 6, Świdnica; osobiście w Biurze projektu przy ul. Długa 6, Świdnica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16: Jako datę zgłoszenia do projektu traktuje się dostarczenie poprawnej i kompletnej Dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie. 6. W przypadku przekazania Dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie faksem i/lub em zgłaszający najpóźniej przy podpisywaniu umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie musi dostarczyć oryginalne dokumenty z oryginalnymi podpisami i pieczęciami. 7. Przedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwane do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie, owo w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą). 8. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika zespołu

7 9. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt. 10. Na etapie rekrutacji do projektu określone zostaną obszary zainteresowania przedsiębiorcy oraz weryfikacja czy mieszczą się one w zakresie merytorycznym projektu, który realizuje projektodawca. 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacji uwzględniać będzie równość szans kobiet i mężczyzn. 12. Projektodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa udziału w Projekcie w przypadku dwóch ostatnich grup szkoleniowych, pracowników w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, tak, aby zachować wymaganą w projekcie ilość przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. 13. Dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu 7 Zakres Wsparcia 1. Grupy szkoleniowe będą liczyć od 12 do 16 osób. 2. Jeden uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w średnio 6 szkoleniach o różnej tematyce. 3. Wartość pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia dla: 1 mikro przedsiębiorstwa wynosi średnio ,06 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 06/100 groszy), 1 małego przedsiębiorstwa wynosi średnio ,87 PLN (słownie sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 87/100 groszy), 1 średniego przedsiębiorstwa wynosi średnio ,61 PLN (słownie dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100 PLN) i zależna jest od liczby godzin doradztwa, liczby szkoleń, liczby delegowanych przez przedsiębiorstwo osób na szkolenia. 4. Beneficjent zastrzega możliwość zmiany wartości pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia, o której mowa w ust. 3, co zostanie potwierdzone korektą zaświadczenia o pomocy de minimis (w przypadku otrzymania wsparcia w ramach pomocy de minimis). 5. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy/ich pracownicy, którzy złożą poprawnie wypełnione dokumenty i zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do wzięcia udziału w projekcie. Strona 7 z 15

8 6. Liczba delegowanych przez przedsiębiorstwo osób musi być zgodna z informacjami wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w projekcie nie będzie mogło zmienić tych wartości. 8 Zasady kwalifikacji do projektu 1. Ostatecznej kwalifikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z min. 2 członków zespołu projektowego. 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla danego przedsiębiorstwa odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od złożenia poprawnych, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 3. Komisja będzie brać pod uwagę (wg kolejności stosowania): kryteria formalne, założone do osiągnięcia wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie względem liczby kobiet, mężczyzn, ogólnej liczby przedsiębiorstw oraz liczby delegowanych pracowników z poszczególnych grup mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, datę zgłoszenia. 4. Kryteria formalne, o których mowa w pkt. 3 dotyczą złożenia poprawnych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność przedsiębiorstwa/uczestnika/uczestniczki, w tym w szczególności zatrudnienie w sektorze MMŚP. 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 6. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 7. Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy szkoleniowodoradcze w projekcie. 8. Niepodpisanie przez przedsiębiorstwo umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie w umówionym terminie będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa w projekcie. 9. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa szkoleniowo-doradcza oraz otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. dydaktycznym do przeprowadzenia szkoleń/doradztwa; Strona 8 z 15 9 Obowiązki Stron 1. Do obowiązków z siedzibą w Opolu w ramach niniejszego Projektu należy: 1.1. Zapewnienie doświadczonych trenerów/doradców z odpowiednim przygotowaniem

9 1.2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych; 1.3. Zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń; 1.4. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia; 1.5. Zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia; 1.6. Wydanie uczestnikom, którzy wykazali się co najmniej 80% frekwencją stosownych, imiennych certyfikatów Wydanie przedsiębiorstwom certyfikatu uczestnictwa w Projekcie Wydanie przedsiębiorstwom przystępującym do Projektu zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis Umożliwienie dostępu do Biura Projektu w dni robocze w godzinach 8:00-16: Do obowiązków Beneficjenta Pomocy Publicznej należy: 2.1. Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie; 2.2. Delegowanie na szkolenie/doradztwo wskazanych w formularzu zgłoszeniowym osób potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w szkoleniu; Strona 9 z 15 w terminach podanych przez ; 2.3. Zobligowanie pracowników delegowanych do udziału w Projekcie do terminowego wypełniania niezbędnych dokumentów, takich jak: deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru cateringu, skorzystania z noclegu, pre-testów, post-testów, ankiet ewaluacyjnych; 2.4. Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu osobiście, bądź pocztą, niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. 3. Do obowiązków uczestnika szkolenia/doradztwa w ramach realizacji niniejszego Projektu należy: 3.1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia/doradztwa) Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości; 3.3. Uczestniczenie w min. 80 % zajęć szkoleniowo-doradczych; 3.4. Punktualne przychodzenie na zajęcia; 3.5. Potwierdzanie swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć; 3.6. Potwierdzanie własnoręcznym podpisem: odbioru materiałów szkoleniowych i pomocniczych, skorzystania z obiadu, poczęstunku, noclegu; 3.7. Informowanie o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie); 3.8. Usprawiedliwianie opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument

10 3.9. Wypełnianie ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym na potrzeby PO KL; Informowanie Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej; Udzielanie Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. 4. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udziału w projekcie beneficjenta pomocy delegującego danego uczestnika. 10 Kary umowne Maksymalna wysokość kary umownej za jedno przedsiębiorstwo jest równa wartości pomocy de minimis/ pomocy publicznej na szkolenia przypadającej na jednego Beneficjenta Pomocy Publicznej, wskazanej w 1, ust. 5 umowy szkoleniowo doradczej. Kara umowna wyliczana będzie za niewykorzystane przez Beneficjenta Pomocy uczestnictwo w usługach szkoleniowo doradczych. 11 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. 2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załączniki: Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. Załącznik nr 3: Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. Załącznik nr 4 a: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik nr 4 b: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Strona 10 z 15

11 Załącznik nr 5: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca oraz wszystkie jednostki gospodarcze z nim powiązane, otrzymały w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu. Załącznik nr 6: Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia. Załącznik nr 7: Wzór umowy szkoleniowo-doradczej w projekcie wraz z załącznikami. 1 Branża ICT w oparciu o Statystyczną Klasyfikację Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej NACE Rev. 2 obejmuje następujące grupowania (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)): PRODUKCJA ICT 26.11/07 Produkcja elementów elektronicznych 26.12/07 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 26.20/07 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.30/07 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 26.40/07 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.80/07 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji USŁUGI ICT Sprzedaż hurtowa ICT 46.51/07 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.52/07 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Telekomunikacja 61.10/07 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.20/07 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.30/07 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.90/07 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Usługi informatyczne 58.21/07 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29/07 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 62.01/07 Działalność związana z oprogramowaniem 62.02/07 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03/07 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09/07 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11/07 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12/07 Działalność portali internetowych 95.11/07 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12/07 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 2 W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) 3 Ilekroć jest mowa o mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. tj. średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR, Strona 11 z 15

12 małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) może być kwalifikator MŚP udostępniony na stronie 4 Zgodnie z art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, "produkt rolny" oznacza: a) produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem (WE) nr 104/2000; b) produkty objęte kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artykuły z korka); c) produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007; 5 Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2012, poz z późn. zm.) pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców w ramach de minimis, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oznacza pomoc: a) przeznaczoną na pokrycie kosztów usług promocyjnych, świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz następujących podmiotów: - przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pracownicy tych przedsiębiorców, - osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą, - podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami, - podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego niebędące przedsiębiorcami, - podmioty działające na rzecz innowacyjności niebędące przedsiębiorcami, - jednostki samorządu terytorialnego; b) w ramach projektu realizowanego przez podmiot, któremu udzielono wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, na rzecz uczestników szkoleń lub odbiorców usług doradczych, tj.: - pracowników osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami, - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, - pracowników przedsiębiorców, - osób fizycznych świadczących na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń, - z zastrzeżeniem sytuacji, gdy podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców wsparcia lub podmiot y powiązane z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo uzyskały wsparcie na realizację projektu na potrzeby własne, pracowników oraz osób fizycznych współpracujących z tymi podmiotami, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub świadczących usługi szkoleniowe na podstawie umów cywilnoprawnych, który uzysk; c) w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców udzielonego projektodawcy będącemu organizacją pracodawców lub organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.8)), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.9)) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.10)) z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw lub tworzenie i rozwój zakładowych funduszy szkoleniowych, w szczególności dokapitalizowanie, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładow ych funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami; d) na pokrycie kosztów usług doradczych dla przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych, w ramach: - wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, udzielonego przedsiębiorcy, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców Strona 12 z 15

13 niebędącemu przedsiębiorcą, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia na pokrycie kosztów szkoleń lub zakupu usług doradczych oraz związanych z nimi wydatków inwestycyjnych, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorców przez nabycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ogólnych lub zawodowych przez przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców, - projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotu działającego na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców wsparcia w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez osoby prowadzące szkolenia lub świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorców lub podmiotów powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo; - pomocy finansowej, udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w formie finansowania kosztów usług doradczych, informacyjnych, promocyjnych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz: * przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, * pracowników tych przedsiębiorców, * osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, * podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz innowacyjności niebędących przedsiębiorcami, * jednostek samorządu terytorialnego, za pośrednictwem wykonawców, e) na pokrycie wydatków: - w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, do których zalicza się wydatki na: * zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli, * raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dniazawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli, * zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, * adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem na rozwój kapitału ludzkiego oraz - w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, do których zalicza się wydatki na: * zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli; * raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli; * zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; * adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych; Strona 13 z 15

14 f) w ramach wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który posiada: - wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz - odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych, g) w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych, przeznaczonego na realizację inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, w tym rozszerzenie oferty usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, organizacji pracodawców i reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.12)), jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), które: - nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe; - prowadzą działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu w zakresie usług szkoleniowych lub doradczych, h) w ramach wsparcia: - udzielonego przedsiębiorcy, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędącemu przedsiębiorcą, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia na pokrycie kosztów szkoleń lub zakupu usług doradczych oraz związanych z nimi wydatków inwestycyjnych, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorców przez nabycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ogólnych lub zawodowych przez przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców - i na pokrycie kosztów usług szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz: * przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, * pracowników tych przedsiębiorców, * osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, * podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego niebędących przedsiębiorcami, * podmiotów działających na rzecz innowacyjności niebędących przedsiębiorcami, * jednostek samorządu terytorialnego, za pośrednictwem wykonawców. i) w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, które jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego i świadczeniu usług informacyjnych oraz doradczych dotyczących aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, zgodnie ze standardami w zakresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który: - jest zarejestrowany w zakresie świadczenia usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych oraz - zobowiąże się do: * świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi, * nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych objętych wsparciem, Strona 14 z 15

15 * nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych, o których mowa w ust. 2, chyba że działalność taka jest finansowana ze środków publicznych, * wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w 22 ust. 1 pkt 14 16, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, * prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem. 6 Za mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uważa się przedsiębiorstwo zagrożone, tj. spełniające następujące warunki: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba, że MŚP spełnia warunek określony w akapicie powyżej lit. c). 7 Z zasady i niezależnie od wielkości, przedsiębiorstwo zostaje uznane za zagrożone w następujących okolicznościach: a) w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału; b) w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału; c) każdy przedsiębiorca spełniający kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. 8 Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2012, poz z późn. zm.) pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców w ramach de minimis, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (patrz przypis końcowy nr 5). 9 Pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Strona 15 z 15

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo