Wstęp do prawoznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do prawoznawstwa"

Transkrypt

1 Skrypty Becka Tatiana Chauvin Tomasz Stawecki Piotr Winczorek Wstęp do prawoznawstwa 8.wydanie

2 SKRYPTY BECKA Wstęp do prawoznawstwa

3 W sprzedaży: J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA, wyd. 2 Studia Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 4 Studia Prawnicze M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Droba PODSTAWY PRAWA. PRAWOZNAWSTWO. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE Plansze Becka Z. Muras PODSTAWY PRAWA, wyd. 2 Akademia Prawa

4 Wstęp do prawoznawstwa dr Tatiana Chauvin adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tomasz Stawecki profesor Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek profesor Uniwersytetu Warszawskiego 8. wydanie poprawione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013

5 Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII CZĘŚĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa Koncepcje prawnonaturalne Pozytywizm prawniczy i jego ewolucja Prawo jako fakt społeczny. Realizm prawny Koncepcje hermeneutyczne, argumentacyjne i komunikacyjne ROZDZIAŁ II. Wieloznaczność terminu prawo Prawo w znaczeniu prawniczym Podstawowe cechy prawa Różne sposoby użycia terminu prawo ROZDZIAŁ III. Prawo jako przedmiot badań naukowych Podstawowe problemy nauk prawnych I. Nauki dogmatyczne II. Nauki ogólnoteoretyczne filozofia prawa, teoria prawa, jurysprudencja III. Nauki historyczne IV. Nauki empiryczne Naukowość prawoznawstwa. Status wstępu do prawoznawstwa Metody badawcze w prawoznawstwie ROZDZIAŁ IV. Prawo a inne regulatory zachowań Prawo i wartości Wielość systemów normatywnych Systemy normatywne inne niż prawo I. Normy moralne II. Normy religijne III. Normy obyczaju IV. Normy organizacji społecznych i politycznych Normy moralne a normy prawne podstawowe różnice... 39

7 VI Spis treści 15. Relacje treściowe i funkcjonalne między prawem a moralnością I. Związki treściowe II. Związki funkcjonalne Moralność, religia i obyczaje a obowiązywanie prawa Kultura prawna Etyka zawodów prawniczych ROZDZIAŁ V. Prawo jako zjawisko polityczne Polityczny charakter prawa Określenie państwa Prawo w procesie sprawowania władzy. Związki prawa i państwa Współczesna krytyka państwa i jego tradycyjnej roli Unia Europejska w procesie sprawowania władzy CZĘŚĆ II. Prawo jako system norm ROZDZIAŁ VI. Język prawa Prawo jako zjawisko językowe Język prawny i język prawniczy Rodzaje wypowiedzi ROZDZIAŁ VII. Norma prawna Pojęcie normy postępowania Generalność i abstrakcyjność norm prawnych Budowa normy prawnej Hipoteza normy prawnej Dyspozycja normy prawnej I. Czyny i czynności konwencjonalne II. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne Obowiązek Dozwolenie Uprawnienie Prawo podmiotowe Kompetencja Sankcja. Rodzaje sankcji prawnych ROZDZIAŁ VIII. Rodzaje norm i przepisów. Akt normatywny Przepis prawny. Norma a przepis prawny Akt normatywny Budowa aktu normatywnego I. Tytuł aktu normatywnego II. Przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe III. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących IV. Przepisy przejściowe i dostosowujące V. Przepisy końcowe VI. Podpis uprawnionego podmiotu VII. Załączniki Rodzaje norm i przepisów prawnych

8 Spis treści VII I. Normy prawne: reguły i zasady prawne II. Normy bezwzględnie i względnie wiążące III. Przepis ogólny i szczególny (lex generalis i lex specialis) IV. Przepisy odsyłające i przepisy blankietowe ROZDZIAŁ IX. System prawa Pojęcie i rodzaje systemów. System prawa Budowa systemu prawnego Związki między elementami systemu prawa Zasada niesprzeczności systemu prawa Usuwanie sprzeczności norm reguły kolizyjne Zupełność systemu prawa. Luki w prawie Zróżnicowanie systemu prawa jako efekt procesu historycznego. Gałęzie prawa I. Podstawowe gałęzie prawa wewnętrznego Policentryczność systemów prawnych ROZDZIAŁ X. Obowiązywanie prawa Obowiązywanie prawa Sposoby użycia terminu obowiązywanie prawa I. Obowiązywanie prawa w ujęciu aksjologicznym II. Obowiązywanie prawa w ujęciu formalnym (tetycznym) III. Realistyczne obowiązywanie prawa Obowiązywanie prawa w przestrzeni (obowiązywanie terytorialne) Obowiązywanie prawa co do osób Obowiązywanie prawa w czasie CZĘŚĆ III. Funkcjonowanie prawa ROZDZIAŁ XI. Funkcje prawa. Przestrzeganie prawa Cele i funkcje prawa Instrumentalny charakter prawa Pojęcie przestrzegania prawa Postaci nieprzestrzegania prawa Znajomość prawa a jego przestrzeganie Ogłaszanie aktów normatywnych. Tekst autentyczny. Tekst jednolity Fikcja powszechnej znajomości prawa Skuteczność prawa ROZDZIAŁ XII. Tworzenie prawa Pojęcie tworzenia prawa Źródła prawa Sposoby tworzenia prawa (fakty prawotwórcze) w ich historycznym rozwoju I. Stanowienie prawa II. Zawieranie umów o charakterze prawotwórczym III. Przekształcanie zwyczajów (obyczajów) w prawo

9 VIII Spis treści IV. Prawotwórcze orzecznictwo sądowe V. Recepcja prawa obcego Stanowienie prawa w państwach współczesnych zasady ogólne Charakterystyka aktów normatywnych na przykładzie Polski Akty normatywne prawa powszechnie obowiązującego I. Konstytucja RP (ustawa zasadnicza) II. Ustawa III. Akty normatywne o randze ustawy IV. Umowy międzynarodowe i źródła prawa europejskiego V. Rozporządzenie wykonawcze Akty prawa wewnętrznego (interna) ROZDZIAŁ XIII. Stosowanie prawa Pojęcie stosowania prawa Ideologie stosowania prawa I. Ideologia decyzji związanej II. Ideologia decyzji swobodnej III. Ideologia decyzji racjonalnej i praworządnej Typy stosowania prawa I. Sądowe stosowanie prawa II. Administracyjny typ stosowania prawa Proces stosowania prawa i jego etapy. Dowody i domniemania w prawie I. Wstępne ustalenie prawdopodobieństwa pojawienia się faktu II. Udowodnienie zaistnienia faktu Zasady rozłożenia ciężaru dowodu Rodzaje dowodów dopuszczalnych w postępowaniu Sposób oceny dowodów przez organ stosujący prawo Cele postępowania dowodowego III. Ustalenie norm obowiązujących IV. Subsumcja i podjęcie decyzji V. Wykonanie decyzji prawnej Alternatywne metody rozwiązywania sporów ROZDZIAŁ XIV. Wykładnia prawa i rozumowania prawnicze Pojęcie wykładni prawa Cele i zakres wykładni Koncepcja racjonalności ustawodawcy jako założenie interpretacyjne I. Racjonalność ustawodawcy jako postulat II. Racjonalność ustawodawcy jako podstawa wykładni prawa Podział wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący I. Wykładnia autentyczna II. Wykładnia legalna III. Wykładnia operatywna Wyroki zapadłe w wyniku skargi kasacyjnej Odpowiedzi na pytania prawne Rozstrzygnięcia zagadnień prawnych

10 Spis treści IX IV. Wykładnia prywatna oraz doktrynalna (naukowa) Podział wykładni ze względu na sposób jej dokonania I. Wykładnia językowa (językowo-logiczna) II. Wykładnia systemowa III. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa (teleologiczna) Teoria wykładni statycznej Teoria wykładni dynamicznej (adaptacyjnej) Teoria wykładni aktualnego ustawodawcy IV. Wykładnia porównawcza V. Dyrektywy preferencji Podział wykładni ze względu na wynik (zakres) wykładni I. Wykładnia literalna (dosłowna, ścisła) II. Wykładnia rozszerzająca III. Wykładnia zwężająca Reguły inferencyjne. Topiki prawnicze ROZDZIAŁ XV. Stosunki prawne Pojęcie stosunku prawnego Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego Podmioty stosunku prawnego I. Osoba fizyczna II. Osoba prawna III. Ułomne osoby prawne Przedmiot i treść stosunku prawnego Rodzaje stosunków prawnych Aktualizacja stosunku prawnego Instytucje prawne Pojęcie transakcji ROZDZIAŁ XVI. Odpowiedzialność prawna Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej Rodzaje odpowiedzialności prawnej I. Odpowiedzialność karna Przesłanki odpowiedzialności karnej osób fizycznych II. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność kontraktowa Odpowiedzialność za szkodę przyjętą w drodze umowy III. Odpowiedzialność służbowa IV. Odpowiedzialność parlamentarna V. Odpowiedzialność konstytucyjna ROZDZIAŁ XVII. Sprawiedliwość. Rządy prawa Idea sprawiedliwości i jej interpretacje Idea sprawiedliwości w procesie stanowienia i stosowania prawa Idea sprawiedliwości społecznej Równość w prawie i wobec prawa

11 X Spis treści 93. Idea rządów prawa Demokratyczne państwo prawne Gwarancje państwa prawnego Indeks rzeczowy... 29

12 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa KC Kodeks cywilny KK Kodeks karny Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP Kodeks pracy KPA Kodeks postępowania administracyjnego KPC Kodeks postępowania cywilnego KPK Kodeks postępowania karnego KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH Kodeks spółek handlowych TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 321E/2006, s. 1) 2. Publikatory i czasopisma Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego MoPod Monitor Podatkowy M.P. Monitor Polski ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OSNAP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PiZS Prawo i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Gosp. Prawo Gospodarcze Rej. Rejent

13 XII Wykaz skrótów RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI Studia Iuridica SP-E Studia Prawno-Ekonomiczne ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne skróty ang. angielski (-a, -e) art. artykuł (-y) cz. część ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka fr. francuski (-a, -e) gr. grecki (-a, -e) GUS Główny Urząd Statystyczny itp. i tym podobne łac. łaciński (-a, -e) m.in. między innymi n. następny (-a, -e) NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization) NBP Narodowy Bank Polski NIK Najwyższa Izba Kontroli np. na przykład Nr numer NSA Naczelny Sąd Administracyjny OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych pkt punkt p.n.e. przed naszą erą por. porównaj post. postanowienie poz. pozycja ppkt podpunkt pt. pod tytułem red. redakcja red. nauk. redakcja naukowa rozdz. rozdział RM Rada Ministrów s. strona SA sąd apelacyjny SN Sąd Najwyższy SN (7) Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów tekst jedn. tekst jednolity TK Trybunał Konstytucyjny tj. to jest tzn. to znaczy

14 Wykaz skrótów XIII tzw. tak zwany (-a, -e) UE Unia Europejska USA Stany Zjednoczone ust. ustęp w. wiek (-i) w zw. w związku z. zeszyt ze sprost. ze sprostowaniem ze zm. ze zmianami zob. zobacz

15

16 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawych. Leksykon tematyczny, wyd. 3, Warszawa 2010 I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000 B. Brożek, J. Stelmach, Metody prawnicze. Logika Analiza Argumentacja Hermeneutyka, wyd. II, Kraków 2006 B. Brożek, Normatywność prawa, Warszawa 2012 T. Chauvin, Prawa stają się prawem: demokratyczne procedury w służbie wartości, [w:] Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006 T. Chauvin, Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, SI 1999, Nr XXXVII R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998 L. L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978 T. Gizbert-Studnicki, Język prawny a język prawniczy, ZNUJ 1972, z. 55 T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawa, PiP 1988, z. 3 W. Gromski, Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000 H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998 F. A. von Hayek, Konstytucje wolności, Warszawa 2012 H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 J. Jabłońska-Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin 1999 J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1994 A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2008 M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012 W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Warszawa 1996 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001 D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000 M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, wyd. 4., Warszawa 2003 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. XII, Toruń 2009 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1999 K. Pałecki, Prawoznawstwo zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003

17 XVI Wykaz podstawowej literatury C. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984 T. Pietrzykowski, Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Zakamycze 2004 J. Raz, Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności, Warszawa 2000 W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988 M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996 W. Staśkiewicz, Demokratyczne państwo prawne w Polsce lat dziewięćdziesiątych: eufunkcjonalność teorii i dysfunkcjonalność praktyki, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000 T. Stawecki, O praktycznym zastosowaniu hermeneutyki w wykładni prawa, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005 T. Stawecki, Precedens jako zadanie dla nauk prawnych, [w:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010 J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003 J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX w., Kraków 1999 M. Szyszkowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982 Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005 Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998 R. A. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Warszawa 2008 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008 P. Winczorek, Nauka o państwie, wyd. 4, Warszawa 2011 P. Winczorek, Polska pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. III, Poznań 2007 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Warszawa 1997 J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław Warszawa 1990 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988 Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, red. A. Kozak, Wrocław 2000 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 5, Warszawa 2010 Z. Ziembiński, Desuetudo, PiP 1994, z. 11 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000

18 PRZEDMOWA Oddajemy do rąk studentów kolejne wydanie podręcznika Wstęp do prawoznawstwa z nadzieją, że będzie dobrze im służył jako źródło podstaw wiedzy o prawie i praktyce prawniczej. Tatiana Chauvin Tomasz Stawecki Piotr Winczorek

19

20 CZĘŚĆ I PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wstęp do prawoznawstwa. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

SYLABUS. Wstęp do prawoznawstwa. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria prawa na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria prawa na kierunku Prawo Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 6 sierpnia 2014 r. Wykładowca: dr hab. Marzena Kordela OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria prawa na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 28 września 2012 r. Zespół wykładowców: prof. UAM dr hab. Marek Smolak, dr Maciej Dybowski Zespół prowadzących ćwiczenia: mgr Justyna Witkowska, mgr Paweł

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wprowadzenie do prawoznawstwa na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wprowadzenie do prawoznawstwa na kierunku Prawo Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 4 sierpnia 2014 r. Wykładowca: dr hab. Marzena Kordela OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wprowadzenie do prawoznawstwa na kierunku Prawo I.

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawoznawstwo na kierunku Prawo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawoznawstwo na kierunku Prawo Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawoznawstwo na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 29 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawoznawstwo na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 9. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 9. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe Ryszard Mastalski 9. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze PODATKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 7. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 7. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe Ryszard Mastalski 7. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia SKRYPTY BECKA Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz 11. wydanie KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Wstęp do prawoznawstwa program wykładu oraz ćwiczeń w roku akademickim 2009/2010. Warunki zaliczenia:

Wstęp do prawoznawstwa program wykładu oraz ćwiczeń w roku akademickim 2009/2010. Warunki zaliczenia: Wstęp do prawoznawstwa program wykładu oraz ćwiczeń w roku akademickim 2009/2010 Warunki zaliczenia: Przedmiot przeznaczony jest dla studentów I roku administracji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Przedmowa 11 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania 15 Rozdział 2 Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Ochrona praw lokatorów

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Ochrona praw lokatorów KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ochrona praw lokatorów Polecamy nasze publikacje: M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Duże Komentarze Becka A. Doliwa

Bardziej szczegółowo

NORMY PRAWA CYWILNEGO

NORMY PRAWA CYWILNEGO NORMY PRAWA CYWILNEGO Norma prawna: wypowiedz językowa-> wyznaczenie jej adresata, zakres zastosowania, zakres normowania (czyny nakazane lub zakazane) Normy postępowania są tworzone także przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo konstytucyjne. Kompendium

SKRYPTY BECKA. Prawo konstytucyjne. Kompendium SKRYPTY BECKA Prawo konstytucyjne. Kompendium W sprzedaży: W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze PRAWO RZYMSKIE W PIGUŁCE Prawo w pigułce P. Sarnecki PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie

Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie Kodeks pracy Komentarz Pod redakcją prof. W. Muszalskiego 8. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks pracy Kodeks pracy Komentarz Redaktor prof. dr hab. Wojciech Muszalski Uniwersytet Warszawski Autorzy

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII Spis treœci Str. Nb Wstêp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Czêœæ I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdzia³ I. Pojêcie podatku... 3 1 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 1 I. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1 Akt urodzenia Aleksandra Wilk / monografie / prawo administracyjne Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wstęp........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku Marek Żukowski C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA TESTY WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA redakcja naukowa PAWEŁ BYRCZEK MARCIN PILCH PAWEŁ BAKALARZ, ADAM DYRDA NICHOLAS GHAZAL, WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ MACIEJ ZIELIŃSKI, RADOSŁAW ZYZIK Warszawa 2012 Spis treści Wykaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Moduł 1. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego

Moduł 1. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego Autor: Marek Kruszka Moduł 1 Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego Celem mniejszego opracowania jest przybliżenie słuchaczom wybranych zagadnień prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM

DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

Komentarze Becka. Prawo budowlane. Komentarz. Pod redakcją Z. Niewiadomskiego. 5. wydanie C H BECK

Komentarze Becka. Prawo budowlane. Komentarz. Pod redakcją Z. Niewiadomskiego. 5. wydanie C H BECK Komentarze Becka Prawo budowlane Komentarz Pod redakcją Z. Niewiadomskiego 5. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo budowlane Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Zygmunt Niewiadomski (red.)

Bardziej szczegółowo

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski Warszawa 2011 Mojej Agnieszce Spis treści Wykaz skrótów / 11 Słowo wstępne / 15 Rozdział I Miejsce zasady informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu I... XXXV Rozdział 1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Funkcje prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny norm ostrożnościowych Komisji Nadzoru Finansowego

Charakter prawny norm ostrożnościowych Komisji Nadzoru Finansowego Student III roku Stacjonarnych Studiów Administracji I stopnia Charakter prawny norm ostrożnościowych Komisji Nadzoru Finansowego Ustawodawca, regulując problematykę nadzoru bankowego, napotkał problem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 10. Wstęp do prawoznawstwa Wybrane informacje dla słuchaczy szkolenia podstawowego

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 10. Wstęp do prawoznawstwa Wybrane informacje dla słuchaczy szkolenia podstawowego MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 10 Wstęp do prawoznawstwa Wybrane informacje dla słuchaczy szkolenia podstawowego KATOWICE 2013 kom. Henryk Bartecki kom. Cezary Kapkowski Zakład Służby Kryminalnej Wstęp do prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 2 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Leszek Garlicki, Teresa Górzyńska,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

Copyright by Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Książka dofinansowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka Komandytowa Redakcja: Katarzyna Rybczyńska Redakcja serii: Alicja Pollesch Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuñcze

Prawo rodzinne i opiekuñcze Ma³gorzata ¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy pytania kazusy tablice REPETYTORIA C H BECK REPETYTORIA C. H. BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda y: A.K.

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05

Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05 Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05 Studia podyplomowe nie są ostatnim rokiem studiów w szkole wyższej w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck Akademia Prawa Robert Oktaba Prawo podatkowe C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo podatkowe W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da Egzamin na doradc podatkowego TESTY +gratis testy on-line Zgodne z uchwa à Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7.5.2009 r. 3. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE KAZUSY BECKA Michał Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie:

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo