Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów"

Transkrypt

1 Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów Konkurs nr 22/POKL/6.2/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA 2

3 Kwota przeznaczona na konkurs 22/POKL/6.2/2012: ,00 PLN Kwota przeznaczona na konkurs stanowi jedynie wartośd szacunkową i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro w stosunku do złotego. 3

4 Konkurs zamknięty nr 22/POKL/6.2/2012 Nabór wniosków: od r. do r. w godzinach: (liczy się data wpływu wniosku do WUP) Miejsca składania wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów Oddział Zamiejscowy w Krośnie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu 4

5 Beneficjenci Uprawnieni Projektodawcy (Pośrednicy Finansowi) O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w szczególności: - podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek; - banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; - banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; - konsorcja powyższych podmiotów, które jednocześnie spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.). Wszystkie aplikujące podmioty muszą spełniad szczegółowe kryteria dostępu określone dla konkursu nr 22/POKL/6.2/

6 Cele konkursu Celami przewidzianymi do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego konkursu są: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązao zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia

7 Grupa docelowa Projekty muszą byd skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalnośd na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalnośd adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu. 7

8 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące: - przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę, - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalnośd w ramach danego projektu. 8

9 Wymagania czasowe Zakładany termin realizacji projektu musi mieścid się w okresie: od dnia złożenia wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (IOK) do dnia r. Uwaga: Przy założeniu zakooczenia realizacji projektu na dzieo r. należy wziąd pod uwagę, że nie ma możliwości kwalifikowania jakichkolwiek wydatków poniesionych w 2016 r., pomimo że odnosid się będą do okresu realizacji projektu. Monitorowanie projektu PO KL, w ramach którego Pośrednik finansowy udziela pożyczek w ramach Działania 6.2 PO KL trwa przez cały okres realizacji projektu oraz dodatkowo przez okres pięciu lat od momentu zakooczenia realizacji projektu PO KL. 9

10 Wymagania finansowe Wydatki zaplanowane przez Projektodawcę przedstawione są we wniosku aplikacyjnym w formie budżetu zadaniowego. W projektach składanych w odpowiedzi na niniejszy konkurs wykazywane są wyłącznie dwa zadania: 1.Utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania Doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców. Uwaga: Koszty pośrednie w ramach niniejszego konkursu nie są kwalifikowalne. Koszty objęte regułą cross-financingu możliwe są do wykazania wyłącznie w zadaniu Doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców. 10

11 Pomoc publiczna W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej Projektodawca zobowiązany jest każdorazowo wskazad w budżecie szczegółowym projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną. Obowiązek ten dotyczy wskazania w budżecie wszystkich wydatków, które zawierają elementy pomocy publicznej, nie zaś wykazania wysokości pomocy publicznej, która zostanie udzielona na rzecz tego beneficjenta. Powyższa zasada dotyczy również form wsparcia objętych regułami pomocy de minimis. UWAGA! W ramach zadania Utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania 6.2 mimo występowania pomocy publicznej wynikającej z różnicy pomiędzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym, w budżecie projektu nie zaznacza się pola pomoc publiczna. 11

12 Wymagania dotyczące współpracy ponadnarodowej W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwośd realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12

13 Załączniki do wniosku Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki do wniosku o dofinansowanie. WYJĄTEK: List intencyjny (załącznik nr 8.11 do dokumentacji konkursowej) stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie tylko w przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym. Ww. załącznik należy dołączyd do każdego egzemplarza wniosku. Załącznik musi zostad trwale spięty z wnioskiem. 13

14 Składanie wniosków przez jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej W momencie składania wniosku wymagane jest pełnomocnictwo/upoważnienie Wójta albo Burmistrza lub też Zarządu Powiatu do złożenia wniosku. Pełnomocnictwo/upoważnienie powinno zostad sporządzone przed złożeniem wniosku. Pełnomocnictwo/upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedłożenie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 14

15 Etapy oceny wniosku Ogólne kryteria formalne Szczegółowe kryteria dostępu Ocena formalna Kryteria horyzontalne Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Ocena merytoryczna 15

16 Ocena formalna Złożony w terminie wniosek podlega w pierwszej kolejności ocenie formalnej w ciągu 14 dni (roboczych) od daty zamknięcia konkursu W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostad wydłużony do 21 dni (informacja o wydłużeniu terminu jest podawana na stronie internetowej) 16

17 Ocena formalna c.d. Wymogi rejestracyjne oraz ogólne kryteria formalne Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów? Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? (pkt 1.5 wniosku) Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową? (w tym pkt 2.6, częśd V wniosku) Czy wraz z wnioskiem złożono list intencyjny? (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) 17

18 Ocena formalna c.d. Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartośd wydatków poniesionych w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. Uwaga! W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali projektodawca i partnerzy w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.. 18

19 Ocena formalna c.d. Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL?. 19

20 POPRAWA błędów formalnych Brak w części V wniosku wymaganej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę/osoby niż wskazana/e w punkcie 2.6 wniosku Brak jednego egzemplarza wniosku lub brak wersji elektronicznej wniosku Brak jednego lub dwóch egzemplarzy listu intencyjnego (w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej) Niedająca się odczytad wersja elektroniczna wniosku niezgodny z wymaganiami konkursowymi typ nośnika danych na którym została zapisana wersja wniosku Brak co najmniej jednej strony we wniosku 20

21 Ocena formalna - Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Projektodawców. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu są odrzucane. Z treści zapisów wniosku o dofinansowanie musi jednoznaczne wynikad, iż dane kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej jest spełnione! 21

22 KRYTERIA DOSTĘPU 1. Projektodawcą jest podmiot, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 233, poz. 1383) prowadzący działalnośd na terenie województwa podkarpackiego, jednocześnie spełniający łącznie następujące warunki: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie udzielania mikropożyczek na działalnośd gospodarczą, - w okresie 3 lat do złożenia wniosku udzielił co najmniej 50 mikropożyczek na terenie województwa podkarpackiego. 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).. 22

23 KRYTERIA DOSTĘPU c.d. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwośd osobistego kontaktu z kadrą projektu UWAGA! Projektodawcy posiadający siedzibę na terenie województwa podkarpackiego również muszą zamieścid we wniosku informację o spełnieniu tego kryterium w pełnym zakresie jego brzmienia. 23

24 Ocena formalna Termin 5 dni od dokonania oceny formalnej Informacja o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyn odrzucenia i możliwości złożenia protestu (procedura odwoławcza) Informacja o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej 24

25 Ocena Merytoryczna 1. Kryteria horyzontalne 2. Ogólne kryteria merytoryczne 3. Szczegółowe kryteria strategiczne 25

26 1. Kryteria horyzontalne: zgodnośd z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, zgodnośd z prawodawstwem krajowym, zgodnośd ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 26

27 Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 1) Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płed? 2) Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3) Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płed dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4) Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płed istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5) Czy rezultat(y) są podane w podziale na płed i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6) Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 7) Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania 27

28 2. Ogólne kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku. Ogólne kryteria merytoryczne odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL z wyjątkiem projektów innowacyjnych. Wymagane w trakcie oceny wniosku ogólne kryteria merytoryczne zawarte są w Załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów do Zasad dokonywania wyboru projektów z dnia 1 stycznia 2012 r., (plik jest do pobrania na stronie w zakładce Dokumenty do pobrania). WAŻNE! Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL (załącznik 8.4 do DK), Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r. (załącznik do DK) oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL (załącznik do DK). 28

29 3. Kryteria strategiczne 1. Premiowane będą projekty, w których co najmniej 30% uczestników będą stanowiły osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku 50+. Waga punktowa: 20 punktów 2. Premiowane będą projekty, w których co najmniej 30% uczestników będą stanowiły osoby poniżej 25 roku życia. Waga punktowa: 10 punktów 3. Projektodawca prowadzi Punkt Konsultacyjny w ramach sieci Krajowego Systemu Usług. Waga punktowa: 10 punktów 29

30 Wynik oceny merytorycznej Po zatwierdzeniu listy rankingowej projektów wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: 1. przyjęciu wniosku do realizacji, 2. możliwości podjęcia negocjacji, 3. pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nie przyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych, 4. odrzuceniu wniosku. Projektodawca ma możliwośd złożenia protestu od wyników oceny wniosku. 30

31 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu W ramach Działania 6.2 PO KL dofinansowanie przekazywane jest w formie: 1) bezpośredniego wkładu finansowego w instrumenty inżynierii finansowej oraz 2) pomocy bezzwrotnej na finansowanie kosztów szkoleo oraz doradztwa. Ważne! Zabezpieczenie ustanawiane jest do wysokości kosztów związanych z pomocą bezzwrotną na finansowanie kosztów szkoleo i doradztwa. 31

32 Procedura odwoławcza Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania (otrzymał ocenę negatywną w przypadku oceny formalnej oraz oceny merytorycznej), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyd pisemny protest. WYJĄTEK stanowi sytuacja, w której podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 sierpnia 2006 r. (Dz. U Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) tj. alokacji na Działanie lub Priorytet. Termin na wniesienie protestu - ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej protest lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej doręczenie osobiste protestu.. 32

33 Procedura odwoławcza Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję. Protest może zostad uwzględniony lub rozpatrzony negatywnie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie może skierowad wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ PO KL. Wszelkie procedury związane ze składaniem i rozpatrywaniem protestu zostały przedstawione w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r. 33

34 Należy zapoznad się z Zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 20 marca 2012 r.. 34

35 Strony internetowe strona WUP Rzeszów - portal funduszy portal Krajowej Instytucji Wspomagającej 35

36 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej tel. 17/ , 17/ , Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo