2 Dopilnować, by w przypadku dużych ilości żywności pobieranie próbek przeprowadzono zgodnie z rozdziałem IV 2.1 zalecenia 2004/787/WE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Dopilnować, by w przypadku dużych ilości żywności pobieranie próbek przeprowadzono zgodnie z rozdziałem IV 2.1 zalecenia 2004/787/WE"

Transkrypt

1 Action Plan received from the Competent Authority, 22/5/2013 Ref. Ares(2013) /03/2013 ANNEX Response of the Competent Authorities of Poland to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/ MR of an audit carried out from 22 to 31 January 2013 in order to evaluate the official controls of genetically modified organisms, including their deliberate release into the environment N0. Recommendation Action Proposed by the Competent Authority 1 Dopilnować, by w przypadku żywności i pasz brano pod uwagę ryzyko występowania niezgodnego GMO oraz potencjalnego zagrożenia dla zdrowia z powodu niezatwierdzonych modyfikacji, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 882/ Dopilnować, by w przypadku dużych ilości żywności pobieranie próbek przeprowadzono zgodnie z rozdziałem IV 2.1 zalecenia 2004/787/WE Główny Lekarz Weterynarii przygotuje instrukcje dla terenowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie analizy potencjalnego zagrożenia dla zdrowia z powodu wprowadzenia do obrotu niezatwierdzonych modyfikacji, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2013 roku. Badania pasz zostaną rozbudowane o metody rozszerzonego screeningu, która pozwoli na wczesne wykrycie w badanych próbkach modyfikacji nieautoryzowanych. W planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na 2014 r. zostaną uwzględnione kwestie związane z ryzykiem występowania nieautoryzowanego GMO oraz potencjalnego zagrożenia dla zdrowia z powodu niezatwierdzonych modyfikacji. Na podstawie notyfikacji systemu RASFF zostanie uwzględnione pobranie dodatkowych próbek żywności pochodzącej z krajów trzecich, mogącej zawierać nieautoryzowane w UE GMO (np. papaja, sezam, ryż basmati). Pismem z dnia 9 maja 2013 r. znak: GIS-BŻ-UE PS-13/1 Główny Inspektor Sanitarny zlecił wszystkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym oraz Państwowym Granicznym Inspektorom Sanitarnym by podczas urzędowych kontroli żywności, pobieranie próbek pod kątem obecności GMO, przeprowadzone było zgodnie z istniejącymi wymaganiami prawa UE, w szczególności z zaleceniem nr 2004/787/WE (załącznik 1) 1

2 3 Dopilnować, by w laboratoriach GMO stosowano metody ilościowe zatwierdzone przez laboratorium referencyjne UE ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) zgodnie z zaleceniem 2004/787/WE Laboratoria wykonujące badania urzędowe na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej z Zakładów Higieny Weterynaryjnej i Krajowe Laboratoria Referencyjne ds. pasz GMO zobowiązane są do stosowania metod oznaczeń ilościowych GMO zalecanych przez Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej ds. Żywności i Pasz Genetycznie Zmodyfikowanych (EURL GMFF). Baza tych metod udostępniona jest na stronie EURL GMFF i zawiera metody oparte na wykorzystaniu sond TaqMan i aparatów typu studzienkowego do analiz próbek. Stwierdzony fakt, że laboratoria nie zawsze stosują metody zalecane przez EURL GMFF wynika z decyzji podjętych podczas procesu wstępowania do Unii Europejskiej i dostosowywania się laboratoriów do wymogów analitycznych UE. Laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej zostały pierwotnie wyposażone w aparaty real-time PCR typu kapilarnego (Roche Light Cycler 2.0), co okazało się być błędne. Jest to platforma nie w pełni kompatybilna z typem aparatów studzienkowych, niosąca ze sobą ograniczenia co do stosowania metod zalecanych przez EURL GMFF lub niekiedy wykluczająca takie metody. Dlatego też laboratoria stosują niekiedy komercyjne zestawy diagnostyczne do oznaczeń ilościowych GMO, przeznaczone dla tego typu aparatu lub opierają stosowane w ich badaniach procedury o metody przystosowane do systemu kapilarnego. Metody te w większości odbiegają od metod zalecanych przez EURL GMFF. Prowadzona jest obecnie w większości laboratoriów ZHW wymiana aparatów na typ studzienkowy lub proces taki jest w fazie planowania lub przygotowywania. Krajowe Laboratoria Referencyjne posiadają już aparaty typu studzienkowego i sukcesywnie rozszerzają zakres analityczny o metody zalecane przez EURL GMFF. Proces pełnego dostosowywania laboratoriów do wymogów stosowania metod zalecanych przez EURL GMFF uzależniony jest od zakupu aparatów typu studzienkowego przez wszystkie laboratoria i zmiany schematu działania z wykorzystywania komercyjnych zestawów diagnostycznych na rzecz metod rekomendowanych przez EURL GMFF co będzie wypełnieniem Zalecenia Komisji 2004/787/WE. Proces ten wymaga jednak czasu ze względu na tok zakupów w instytucjach państwowych, oraz proces wdrażania i akredytacji dla tych laboratoriów nowych metod, procedur na bazie metod rekomendowanych przez 2

3 EURL GMFF wg ISO Laboratoria Instytutu Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz Pracowni w Szczecinie zajmujące się badaniem GMO w paszach będą stopniowo wdrażały metodyki zatwierdzone przez LR-UE zastępując nimi dotychczas stosowane procedury badawcze. Wiąże się to z zakupem i rozpoczęciem badań na aparacie do PCR w czasie rzeczywistym w systemie płytkowym (typu ABI PRISM lub równorzędny). Krajowe Laboratorium Referencyjne w Szczecinie przeprowadzi szkolenie dotyczące wdrażania w/w metodyk. Zostaną zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na realizację zalecenia. Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej włączyło do stosowania nowo zakupiony aparat ABI 7500, co umożliwiło stosowanie metody ilościowej zgodnie z zaleceniami 2004/787/WE, która już została zwalidowana. Metoda do ilościowego oznaczania GMO według PN-EN ISO została wdrożona i potwierdzono kompetencje personelu do wykonywania badań według tej normy podczas oceny Polskiego Centrum Akredytacji w dniu roku. Została wpisana na Listę badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego. Według tej metody zostały już wykonane badania pięciu odmian : soi , soi DP , soi MON 89788, kukurydzy MON oraz kukurydzy MON 88017, wyniki zostały przesłane w dniu roku do EURL GMFF w ramach badań biegłości. Obecnie wprowadzane są w laboratorium kolejne odmiany np. kukurydza MON 810, ryż LL62. Zatem zalecenie to zostało wdrożone i kolejne odmiany będą sukcesywnie wprowadzane. Laboratorium materiału siewnego zakupiło niezbędny sprzęt, Zmiana zostanie wprowadzona w br. 4 Zwiększyć zakres modyfikacji, jakie mają zostać wykryte i określone ilościowo w celu spełniania wymogów rozporządzenia Każde laboratorium badające GMO w paszach w ramach Urzędowej Kontroli wdroży większą ilość metod identyfikacji modyfikacji GM oraz przede wszystkim 3

4 (WE) nr 1829/2003 wdroży badania przesiewowe obejmujące 35S, nos, pfmv, pat, bar, nptii na podstawie metodyk zatwierdzonych przez LR-UE. Krajowe Laboratorium Referencyjne w Szczecinie prowadzi szkolenia dla pracowników laboratoriów GMO w ZHW w tym zakresie od 2012r. Laboratoria ZHW lub tylko Laboratoria Referencyjne zostaną zaopatrzone w komplet odczynników (sondy, startery oraz bufor do PCR) oraz CRM (certyfikowane materiały referencyjne) do identyfikacji i ilościowego oznaczania wszystkich dopuszczonych do obrotu modyfikacji, modyfikacji z listy LLP (WE 619/2011) oraz odmian nieautoryzowanych, dla których istnieją metodyki zatwierdzone przez LR-UE oraz dostępne są CRM. Identyfikacja i ewentualne ilościowe oznaczanie będzie dalszym etapem badań po rozszerzonym screeningu. Zostaną zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na realizację zalecenia (w szczególności dla Laboratoriów Referencyjnych). Zalecenie to jest ściśle powiązane z zaleceniem numer 3. Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej jest przygotowane do wykonywania zadań i już zwiększono zakres modyfikacji genetycznych, które mogą być określone ilościowo (j.w.) 4

5 5 Dopilnować, by wszystkie produkty z Chin objęte decyzją 2011/884/UE poddawano kontroli zgodnie z art. 5 tej decyzji Służba Celna realizuje zalecenie poprzez zaimplementowanie do systemów informatycznych Służby Celnej informacji o wymaganiach z ww. decyzji. Wymagania wynikające z przedmiotowej decyzji automatycznie walidować się będą w systemie obsługi zgłoszeń celnych. Informacja o wymaganiach ww. decyzji będzie dostępna również w przeglądarce taryfowej dla przedsiębiorców. Skutkiem tej implementacji w systemie obsługi zgłoszeń celnych będzie odmowa dopuszczenia do swobodnego obrotu przesyłki, której nie będzie towarzyszył dokument potwierdzający, że w wyniku pobrania próbek i analiz wszystkie partie przesyłki są uważane za zgodne z prawem UE (kod dokumentu 7P18) albo oświadczenie podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za przesyłkę stwierdzające, że dana żywność lub pasza nie zawiera ryżu, składa się z niego ani nie została z niego wyprodukowana (dokument 7P019). Główny Inspektor Sanitarny we współpracy ze Służbą Celną przeprowadził działania wyjaśniające odnośnie danych pochodzących z bazy Eurostat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny (właściwy organ przedstawiający dane statystyczne dotyczące Polski do bazy Eurostat) nie znajdują odzwierciedlenia w systemie zgłoszeń celnych. Najprawdopodobniej zawierają one informacje dotyczące wszystkich towarów klasyfikowanych do kodów objętych decyzją 2011/884/UE, niezależnie czy zawierają w swym składzie ryż, jak również obejmują przypadki, gdy przywozu dokonano z innych państw członkowskich. Zgodzić się należy z danymi wskazanymi w projekcie raportu dot. mączki ryżowej. W latach dokonano 4 zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia swobodnego obrotu, w każdym przypadku towary zostały poddane kontroli sanitarnej i otrzymały świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych. Mając na uwadze powyższe oraz informacje podawane przez organy PIS w kwestionariuszu przedmisyjnym oraz w trakcie audytu, odnośnie braku przesyłek towarów objętych decyzją 2011/884/UE, Główny Inspektor Sanitarny natychmiast przeprowadził postępowanie wyjaśniające w tej sprawie z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który wystawił ww. towarom 5

6 świadectwa zdrowia. Z uzyskanych pisemnych wyjaśnień wynika, że wszystkie 4 przesyłki (3 w 2011 r. i 1 w 2012 r.) były importowane przez tę samą firmę polską oraz pochodziły od tego samego producenta. Zaznaczyć należy, że przedmiotowa Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna nie jest wyznaczonym miejscem wprowadzenia w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. W związku z powyższym w myśl art. 2 ust. 1 Decyzji 2011/884/UE, ww. PPIS nie był organem właściwym do kontroli przesyłek określonych ww. decyzją. Trzy przesyłki z 2011 r. podlegające obowiązującej wówczas decyzji 2008/289/WE, trafiły do Polski z Chin przez port w Hamburgu i zostały poddane granicznej kontroli sanitarnej, na podstawie zatwierdzonych przez władze chińskie sprawozdań analitycznych, stwierdzających brak obecności nieautoryzowanego w UE ryżu Bt 63. Ostatnia przesyłka z 2012 r. przypłynęła z Chin do portu w Hamburgu (będącego wyznaczonym miejscem wprowadzenia) transportem morskim, po czym transportem drogowym została przywieziona do oddziału celnego w Polsce. Z niewiadomych przyczyn nie została ona poddana właściwej urzędowej kontroli w porcie w Hamburgu, zgodnie z procedurą wynikającą z decyzji. Towar wjechał na terytorium UE bez wymaganej kontroli na zewnętrznej granicy UE tzn. w wyznaczonym miejscu wprowadzenia w Niemczech. Z uwagi na to, że importer do chwili przybycia przesyłki do kraju nie posiadał wiedzy o nowych przepisach dotyczących importu produktów ryżowych pochodzących z Chin (zgłaszania towaru w wyznaczonych miejscach wprowadzenia), PPIS odprawił towar, biorąc pod uwagę, że importer był znany, a jego działalność nie budziła zastrzeżeń. Importer został poinformowany, że jest to sytuacja wyjątkowa i jednorazowa oraz poinformowano go w zakresie procedur i wymogów związanych z Decyzją 2011/884/UE. Niezależnie od powyższego Główny Inspektor Sanitarny pouczy wszystkie Wojewódzkie i Graniczne Stacje Sanitarno Epidemiologiczne odnośnie procedur 6

7 związanych ze szczególnymi wymaganiami dotyczących granicznej kontroli towarów wymienionych w decyzji 2011/884/UE, jak również będzie to przedmiotem ponownego szkolenia stacji. 6 Dopilnować, by Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu stosowało kontrolę zahamowania reakcji PCR zgodnie z wymogami EN ISO/IEC 24276, o której mowa w zaleceniu 2004/787/WE W Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu wdrożono kontrolę zahamowania reakcji PCR zgodnie z wymogami EN ISO/IEC Należy zaznaczyć, że w/w kontrola jest stosowana od stycznia 2013 roku. W trakcie audytu oceniana była próbka z roku 2012, gdzie jeszcze nie stosowano tej kontroli, ponieważ w większości wykorzystywano testy do badań GMO (które nie przewidywały stosowania tej 7

8 7 Dopilnować, by stosowano metody badawcze na potrzeby zbadania występowania w paszy GMO na niskim poziomie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 619/ Dopilnować, by laboratorium badań materiału siewnego poprawnie interpretowało wyniki badania przesiewowego w celu wykrycia obecności GMO, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE kontroli), a nie normę. Laboratoria uczestniczące w monitoringu wdrożą i zwalidują metodyki ilościowego oznaczania modyfikacji z listy LLP (12 modyfikacji) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 619/2011 (RSD R 25%). K Zostaną zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na realizację zalecenia. Proponuje się zrezygnować z tak sformułowanej rekomendacji, gdyż przepisy UE nie określają jak prawidłowo interpretować wyniki badania przesiewowego w celu wykrycia obecności GMO w materiale siewnym. Nie ma również przepisów, ani wytycznych Komisji Europejskiej skierowanych do państw członkowskich, które określałyby minimalne progi zawartości GMO w materiale siewnym. Art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE stanowi, iż Państwa Członkowskie, zgodnie z zasadą ostrożności, zapewniają podjęcie wszelkich właściwych działań w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, które mogłyby być wynikiem zamierzonego uwolnienia lub wprowadzenia do obrotu GMO. GMO mogą być w sposób zamierzony uwalniane lub wprowadzane do obrotu tylko w zgodności odpowiednio z częścią B lub C niniejszej dyrektywy. Z kolei artykuły 21 ust. 2 i 3 tejże dyrektywy stanowią co następuje: 1. W przypadku produktów, w których nie można wykluczyć obecności ubocznych lub nieuniknionych technicznie śladowych ilości zatwierdzonych GMO, można ustanowić minimalny próg ich zawartości, poniżej którego produkty te nie będą musiały być etykietowane zgodnie z przepisami ust. 1. Poziomy progów zostają ustanowione w zależności od produktu. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust W przypadku produktów przeznaczonych do bezpośredniego przetwarzania ust. 1 nie ma zastosowania do ilości śladowych zatwierdzonych GMO w stosunku nieprzekraczającym 0,9 % lub niższych progów, pod warunkiem że te ilości śladowe są uboczne lub nieuniknione technicznie. Mogą zostać ustanowione 8

9 poziomy progów, o których mowa w pierwszym akapicie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3. W odniesieniu do art. 21 ust. 2 i 3 zespół kontrolny w rozdziale projektu raportu z audytu Kontrola materiału siewnego i rozmnożeniowego pod kątem GMO słusznie zauważa, iż progi mogą zostać ustanowione jedynie w drodze działań na poziomie ogólno unijnym. Państwa członkowskie dwukrotnie wzywały Komisję Europejską do określenia minimalnych progów zawartości GMO w materiale siewnym na poziomie UE, aby w jednolity sposób interpretować tę kwestię na poziomie całej wspólnoty i względem podmiotów dokonujących obrotu materiałem siewnym stwarzać jednolite wymogi rynkowe. W roku 2006 a następnie w roku 2008 przyjęte były konkluzje Rady, w których jednoznacznie sformułowana była potrzeba określenia na szczeblu europejskim co najmniej jednej wartości progowej dla przypadkowej obecności autoryzowanych GMO w konwencjonalnym materiale siewnym. Wartości progowe powinny być ustalone na możliwie niskim poziomie, który byłby realistyczny, proporcjonalny i funkcjonalny dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Żadne działania w tej sprawie nie zostały jak dotąd przez Komisję Europejską podjęte. Nie ma również opublikowanych ani pisemnych wytycznych, ani zaleceń ze strony Komisji Europejskiej co do interpretacji wyników badania przesiewowego w celu wykrycia obecności GMO w materiale siewnym w sytuacji zastosowania umownego, póki co poziomu 0.1%, który jest minimalnym poziomem, powtarzalnym, co ma szczególne znaczenie w sytuacji postępowań przed sądami. 9 Dopilnować, by stosowano metody analityczne, o których mowa w decyzji 2011/884/UE oraz by dostępne były konieczne odczynniki potrzebne do analizy produktów pochodzących z Chin zgodnie z tą decyzją Krajowe Laboratorium Referencyjne w Tarnobrzegu zawsze stosowało metody analityczne, o których mowa w decyzji 2011/884/UE (tj: badania przesiewowe przeprowadzane metodą PCR w czasie rzeczywistym w odniesieniu do następujących elementów genetycznych: promotora CAMV 35S - wirusa 9

10 10 Dopilnować, by wszystkie podmioty gospodarcze miały możliwość ubiegania się o dodatkową ekspertyzę, zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) 882/ Dopilnować, by weryfikowano, czy obecność zatwierdzonego materiału zmodyfikowanego genetycznie poniżej poziomu 0,9 % jest przypadkowa lub nieunikniona technicznie zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, jeśli nie stosuje się wymogów dotyczących etykietowania mozaiki kalafiora i terminatora NOS - syntazy nopaliny otrzymanego z Agrobacterium tumefaciens). Natomiast w odniesieniu do metody wykrycia obecności GMO w produktach pochodzących z Chin zgodnie z tą decyzją zakupiono w dniu r. odczynniki CryIAb/CryIAc otrzymanych z Bacillus thuringiensis, które będą wykorzystane do badań ryżu pochodzącego z Chin w III kwartale roku 2013 zgodnie z Harmonogramem pobierania próbek. Według obowiązujących procedur inspektor pobierający próbki pasz do badań laboratoryjnych przygotowuje również jedną próbkę, którą pozostawia podmiotowi gospodarczemu. W przypadku otrzymania wyniku niezgodnego, przedsiębiorca może ją przekazać do badań celem ponownej weryfikacji przez laboratorium referencyjne. Laboratorium referencyjne wydaje ostateczną decyzję co do badanego parametru. Zgodnie z procedurą dot. pobierania próbek w ramach bieżącego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - kontrpróbę w zakładzie pobiera się na życzenie osoby wydającej próbkę i zawsze w przypadku oceny partii z importu. W 2013 r. planuje się nowelizację ww. procedury w celu uszczegółowienia zapisów w ww. zakresie. Zostaną również uszczegółowione kwestie dotyczące procedury odwoławczej w przypadku uzyskania wyniku niezgodnego. Główny Lekarz Weterynarii przygotuje instrukcję dla terenowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, w której zostaną zobowiązane do przeprowadzania analizy i ustalania przyczyny zanieczyszczeń paszy materiałem GMO w przypadku otrzymania wyniku badań potwierdzającego obecność organizmów genetycznie modyfikowanych w ilości mniejszej niż 0,9%. Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie musiał określić, czy zanieczyszczenie jest przypadkowe, czy też wynika z warunków oragnizacyjno-technicznych panujących w przedsiębiorstwie. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2013 roku. W chwili obecnej trwają prace w Głównym Inspektoracie Sanitarnym nad opracowaniem nowych procedur dot. urzędowej kontroli żywności. W ramach tych prac przygotowana zostanie instrukcja odnośnie weryfikacji czy obecność 10

11 12 Zlecić inspektorom, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, zbadanie, czy obecność zatwierdzonego materiału zmodyfikowanego genetycznie poniżej poziomu 0,9 %, nieoznakowanego jako GMO, jest przypadkowa lub nieunikniona technicznie oraz dopilnować, by kontrole były odpowiednio przeprowadzane autoryzowanego GMO poniżej poziomu 0,9% jest przypadkowa lub nieunikniona technicznie zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, jeśli nie stosuje się wymogów dotyczących etykietowania. Planowany termin realizacji: Do końca 2013 r. Główny Lekarz Weterynarii wyda stosowane polecenie podległym służbom w zakresie obowiązku weryfikacji przyczyn zanieczyszczenia pasz GMO w przypadku otrzymania wyniku badań potwierdzającego obecność organizmów genetycznie modyfikowanych w ilości mniejszej niż 0,9%. W chwili obecnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym trwają prace nad opracowaniem nowych procedur dot. urzędowej kontroli żywności. W ramach tych prac przygotowana zostanie instrukcja odnośnie weryfikacji czy obecność autoryzowanego GMO poniżej poziomu 0,9% jest przypadkowa lub nieunikniona technicznie zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, jeśli nie stosuje się wymogów dotyczących etykietowania. Planowany termin realizacji: Do końca 2013 r. 11

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Sławomir Sowa Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików Radzików 14.12.2015 Wprowadzenie zakazów

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW Ref. Ares(2013)2574196-04/07/2013 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW Dyrekcja F - Biuro ds. Żywności i Weterynarii DG(SANCO) 2013-6819 - MR FINAL KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Autoryzacja roślin GM w Europie Dyrektywa 2001/18 /WE

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 343/140 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2011 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 199/16 26.7.2016 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1215 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/10 6.2.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli Współpraca Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze Służbą Celną Agnieszka Sahajdak Naczelnik Wydziału Nadzoru Fitosanitarnego Warszawa, 29.10.2014 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1 Wskazówki wypełniania Wspólnotowego Świadectwa Weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) 1. Ogólne: Świadectwo wypełnia się literami drukowanymi. Jeżeli istnieje opcja skreślenia pola lub, gdy nie na

Bardziej szczegółowo

Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym przepisami prawa Justyna Czyrko

Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym przepisami prawa Justyna Czyrko Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym przepisami prawa Justyna Czyrko Warszawa, 2014.11.25 Definicje Obszar regulowany w którym istnieją państwowe przepisy prawne określające wymagania. Regulator,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 162/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/884/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawuje

Bardziej szczegółowo

Opis wersji 6.20 systemu TRACES

Opis wersji 6.20 systemu TRACES Opis wersji 6.20 systemu TRACES Data instalacji 21/10/2014 Spis treści I. Moduł CED I.1. Wzór dokumentu CED - aktualizacja w zakresie dalszego transportu przesyłki w oczekiwaniu na wyniki kontroli bezpośrednich.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1280 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 22 grudnia 2010 r. (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 22 grudnia 2010 r. (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 22 grudnia 2010 r. (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym prawnie. Justyna Czyrko Uniwersytet w Białymstoku

Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym prawnie. Justyna Czyrko Uniwersytet w Białymstoku Badania mikrobiologiczne w obszarze regulowanym prawnie Justyna Czyrko Uniwersytet w Białymstoku DEFINICJE Regulator, organ stanowiący Termin oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań

Bardziej szczegółowo

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)?

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? W latach 2000-2007 kwestie związane z GMO omawiane były na forum, powołanej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i aktualizacja metodyk analizy GMO oraz wydawanie opinii w

Modernizacja i aktualizacja metodyk analizy GMO oraz wydawanie opinii w Modernizacja i aktualizacja metodyk analizy GMO oraz wydawanie opinii w 2008-2013 Problem: Ocena wprowadzania do uprawy roślin GM Symbol tematu: 3-4-00-0-03 Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 348/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA ZALECENIE KOMSJI z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ AKCEPTUJĘ: Warszawa, dnia maja 2008 r. ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 1. PIONIZACJA (odzespolenie na szczeblu wojewódzkim) W przygotowanym projekcie ustawy zakłada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Artykuły rolno-spożywcze importowane do Japonii, przeznaczone do sprzedaży i spożycia przez ludzi podlegają

Bardziej szczegółowo

Obrót towarami w ramach UE. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Obrót towarami w ramach UE. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Obrót towarami w ramach UE Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zasady kontroli fitosanitarnej obrót w UE Swobodny przepływ towarów w ramach UE, ale zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Niniejsza prezentacja ma za zadanie pokazać w przystępny sposób rozwiązania wprowadzane ustawą o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 PISMO PRZEWODNIE od: Komisja Europejska data otrzymania: 9 czerwca 2008 r. do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT OCHRONY PRZYRODY ZESPÓŁ DS. GMO Małgorzata Woźniak Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu 2002-2005 REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ w

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Tomasz Zimny Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa Wykorzystanie GMO w uprawach na UE i na świecie Uprawy roślin GM w 2014 r. Na świecie Uprawiane

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 130 poz USTAWA z dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U Nr 130 poz USTAWA z dnia 21 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1187 USTAWA z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.7.2015 PL L 174/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok - 1 - PODSTAWA PRAWNA RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DNA W KIERUNKU USTALENIA POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO DO CELÓW PRYWATNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DNA W KIERUNKU USTALENIA POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO DO CELÓW PRYWATNYCH SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DNA W KIERUNKU USTALENIA POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO DO CELÓW PRYWATNYCH RAPORT TESTU DNA W KIERUNKU USTALENIA POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO Data wydania wyniku: 15-01-2016 WYNIK TESTU

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r.

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. INFORMACJA w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-400-16/09 w zakresie jakości handlowej pr zetworów rybnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0208 (COD) 10972/14 AGRI 445 ENV 621 AGRILEG 130 DENLEG 108 MI 496 CODEC 1489 AKTY USTAWODAWCZE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO 2. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Prawodawstwo, Taryfa Celna Prawo celne Ref. Ares(2014)3397137-14/10/2014 Bruksela, 06 października 2014r. TAXUD/A2/SPE/MRe

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 33/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2013 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 91/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2017 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Prawne instrumenty ochrony środowiska. Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Studia podyplomowe Prawne instrumenty ochrony środowiska. Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Studia podyplomowe Prawne instrumenty ochrony środowiska Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ORGANIZMY I MIKROORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE rolnictwo żywność handel międzynarodowy przemysł

Bardziej szczegółowo