UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U , z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Miga Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/323/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. 1. Postanowienia ogólne. 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z późn. zm.); 2) programie rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok, o którym mowa w art. 5a w/w ustawy, 3) dotacji rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy; 4) środkach publicznych rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy; 5) organizacji pozarządowej rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 w/w ustawy, 6) podmiocie rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 w/w ustawy, 7) otwartym konkursie ofert rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 w/w ustawy, 8) małych dotacjach zlecanie realizacji zadań publicznym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym w art. 19 a w/w ustawy, 9) gminie rozumie się przez to Gminę Wiśniowa; 10) urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy w Wiśniowej; 11) komisji rozumie się przez to komisję powołaną w myśl art. 15 ust. 2a ustawy, 2. Podstawa prawna. a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z późn. zm.); b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U , z późn. zm.); c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z późn. zm.) 3. Cele główne i szczegółowe współpracy. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. 2. Cele szczegółowe Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015 to: a) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Wiśniowa, b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną, Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 1

3 c) uzupełnienie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie realizować tych zadań przez własne struktury, d) odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań, e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, f) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywację społeczności lokalnej. 3. Cel główny i szczegółowe jest realizowany w szczególności poprzez: a) określenie priorytetowych zadań publicznych, b) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, c) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, d) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, e) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy, f) zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie określonych zadań publicznych. 4. Zakres i przedmiot współpracy. 1. Współpraca Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami obejmuje zadania z zakresu sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 2. Przedmiotem współpracy jest: a) diagnoza sytuacji społecznej w Gminie Wiśniowa, identyfikacja potrzeb społecznych oraz skali i sposobu ich zaspokajania, b) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego, c) tworzenie standardów oraz budowanie systemowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego, 5. Podmioty współpracy. 1. Podmiotami Programu mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych są organizacje pozarządowe - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, będące: a) osobami prawnymi, b) jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Podmiotami Programu mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizacje zadań publicznych mogą być także: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, c) spółdzielnie socjalne, d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 6. Zasady, formy i obszary współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 1. W 2015 r. za priorytetowe uznaje się następujące zadania publiczne w sferze: Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 2

4 a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, d) ochrony i promocji zdrowia, e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, h) w/w zadania nie wyłączają możliwości wykonywania w 2015 roku innych zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowanie w/w zadań jest uzależnione od wydzielenia w budżecie gminy niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. 2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy: a) zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; b) zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań; c) zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania; d) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych; e) zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest, jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur. 3. Współpraca z organizacjami w realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust.2 będzie realizowana w następujących formach: a) powierzania wykonywania tym organizacjom i instytucjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji b) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji c) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań gminy, d) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, e) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw, f) udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe. 7. Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert. 1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert. Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 3

5 3. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na 2015 r. 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 5. Ofertę należy przygotować wg zasad określonych regulaminem konkursowym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Wiśniowa. 6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia); b) w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy; c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu uprawnionego za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności; d) załączenie potwierdzonego przez organ prowadzący statutu podmiotu uprawnionego albo innego dokumentu (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu; e) w przypadku załączania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. 7. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych: a) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, b) braku właściwych podpisów pod załącznikami, c) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, d) uzupełnienia sprawozdania finansowego. 8. Konkurs odbywa się dwuetapowo: I etap- wstępna ocena oferty po względem formalnym dokonywana jest przez Komisję powołaną, w przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i wciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. II etap - ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową. 9. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: a) możliwościami realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot, b) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, c) propozycją jakości wykonywania zadania i kwalifikacjami osób, przy udziale, których będzie ono realizowane, d) zaangażowaniem finansowych środków własnych oferenta oraz możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania, e) wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków, otrzymanych dotacji, f) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem a w szczególności rzetelnością i terminowością realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji, 10. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta. Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 4

6 a) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, b) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadnia publicznego. 15. W przypadku, o którym mowa w pkt 14, Wójt Gminy Wiśniowa, w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku: a) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w 5 zgodnie z zapisami art.12 ust. 2 pkt 1) lit. a)-d) ustawy. b) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 8. Zasady zlecania zadań publicznych w trybie małych dotacji. 1. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym do realizacji na wniosek organizacji pozarządowym i innych podmiotom w trybie małych dotacji może nastąpić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy zachowaniu łącznie następujących warunków: a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty , 00 zł, b) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni, c) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez urząd tej samej organizacji pozarządowej lub temu samem innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty , 00 zł, d) wysokość środków finansowych przekazywanych przez urząd w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu. 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Małe dotacje. 3. W okresie upublicznienia oferty w sposób określony w ust. 2 każdy może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty. 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłocznie podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 5. Umowa zawarta z organizacją pozarządową i innymi podmiotami w trybie małych dotacji musi zawierać przepisy art ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 9. Okres realizacji programu. 1. Program niniejszy realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 10. Sposób realizacji programu i oceny realizacji programu. 1. Realizacja programu będzie przebiegać w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w sposób zapewniający równość wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań objętych programem. 2. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi. 3. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, w szczególności: a) liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu, b) liczbie osób zaangażowanych w realizację programu, c) liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie, d) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacje zadań publicznych ujętych w programie. 4. Wójt Gminy Wiśniowa składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 5

7 11. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. 1. Na realizację Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2015 rok przeznacza się w budżecie Gminy Wiśniowa kwotę w wysokości co najmniej złotych. 2. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budżetowej na rok Tryb powoływania i regulamin pracy komisji konkursowych. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Wiśniowa w celu opiniowania złożonych ofert. 2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja. 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wójta oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie. 4. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności. 5. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 4, członek komisji konkursowej zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie. 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 7. Zebranie komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy. 8. Komisja konkursowa przystępuje do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dokonując następujących czynności: a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty, b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania, c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji, d) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, e) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, f) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, członkowie komisji konkursowej dokonują punktowej oceny oraz proponują wysokość dotacji, g) podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego a w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego, h) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje. 9. Przeprowadzona przez komisje konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu i proponowany podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zostanie przedstawiona Wójtowi. 10. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 13. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji. 1. Program niniejszy został opracowany na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wiśniowa na lata , przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiśniowa z dnia r Nr XXI/159/08 oraz doświadczeń lat poprzednich, przy uwzględnieniu propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wiśniowa. 2. Konsultacja Programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbyła się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Wiśniowa w terminie od r. do r. W przewidywanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 6

8 14. Postanowienia końcowe. Uchwalony program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wisniowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150. Id: B03723D ADB-B25B-9D A4. Podpisany Strona 7

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo