Bank APPRAISAL REPORT. European Investment & & Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/ /PMJ/M1/CC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank APPRAISAL REPORT. European Investment 63211100 030400010200 & 010001010000 & 030400020200. Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/2007-224/PMJ/M1/CC"

Transkrypt

1 I European Investment Bank Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/ /PMJ/M1/CC Projects Directorate Infrastructure Department Contact Person: Team Member: ENVAG: Maj Theandei Paulo Mendes-Jorge Axel Hörhager Operation nr Sector Code: Eligibility Code: & & APPRAISAL REPORT PLK- Sub-Project 2 Modernisation of the E20 railway line, section Siedlce - Terespol, Phase 1 POLAND CC: VP Mr. Pilip DG PJ, PSD, Ops, CRD, JU, EV, RMC Document name: FSBREPPJ STAGE 2, subproject 2. Siedlce-Terespol, phase l.doc

2 an '"-*' face**,/ in ι lor <' I Documents concerning the project: ISPA/FS No. 2001/P1/16/P/PT/012 "Modernisation of the E20 railway line on the section Siedlce-Terespol, Stage I" 1. Summary in technical language Environmental impact report concerning the modernisation of the E20 railway line on the section from Siedlce to the border with the Lubelski Province (the stage of the applications for a decision concerning the environmental conditions) prepared in 2006 by Biuro Projektowo- Doradcze EKOKONSULT Andrzej Toszecki in Gdansk (subjected to public consultations and evaluation by the environmental protection authorities before the environmental decision was issued). 2. Summary in non-technical language Environmental impact report concerning the modernisation of the E20 railway line on the section from the border of the Mazowsze Province to Terespol and the Polish border (the stage of the applications for a decision concerning the environmental conditions) prepared in 2006 by Biuro Projektowo- Doradcze EKOKONSULT Andrzej Toszecki in Gdansk (subjected to public consultations and evaluation by the environmental protection authorities before the environmental decision was issued).. 3. The decision concerning the environmental conditions for the realisation of the undertaking involving the modernisation of railway line E20 on the section from Siedlce to the border of the Lubelski Province. No. WSR-l-AZ/66131/1/68/06 of 30 November 2006, issued by the Governor of the Province of Mazowsze. 4. The decision concerning the environmental conditions for the realisation of the undertaking involving the first stage of the modernisation of railway line E20 in the Lubelski Province. No. SiR.66131/16-4/06 of 28 September 2006, issued by the Governor of the Lubelski Province.

3 Dokumentv dotyczace proiektu: /'ΐ ΟΛ ISP A/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap I" 1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycinyin Raportu o oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej Ε 20, odcinek: Siedlce - granica wojewodztwa lubelskiego (Etap wniosku ο decyzjç ο srodowiskowych uwarunkowaniach). - opracowanego przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO- KONSULT Andvzej Tyszecki ζ Gdansk» w 2006 r. - (poddane konsultacjom spotecznym i ocenie organu ochrony srodowiska przed wydaniem decyzji srodowiskowej). 2. Streszczenie w iezyku niespecialislvcznym:.raportu ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej Ε 20, odcinek: granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa z Biatorusia^ (Etap wniosku ο decyzjç ο srodowiskowych uwarunkowaniach), - opracowanego przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki ζ Gdanska w 2006 r. - (poddane konsultacjom spotecznym i ocenie organu ochrony srodowiska przed wydaniem decyzji srodowiskowej). 3. Decyzja ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiçwziçcia polegaja^cego na modernizacji linii kolejowej Ε 20 na odcinku Siedlce - granica wojewodztwa lubelskiego nr WSR-I- AZ/66131/1/68/06 ζ 30 listopada 2006 r. wydana przez Wojewodç Mazowieckiego. 4. Decyzja ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiçwziçcia polegaja^cego na przebudowie linii kolejowej Ε 20 na terenie wojewodztwa lubelskiego w etapie I nr SiR /46-4/06 ζ 28 wrzesnia 2006 r. wydana przez Wojewodç Lubelskiego.

4 BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20, odcinek: granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa z Biatorusiq Etap wniosku ο decyzjç o srodowiskowych uwarunkowaniach Streszczenie w jçzyku niespecjalistycznym mgr Joanna Byrka mgr Katarzyna Maranda dr inz. Andrzej Tyszecki Gdansk - luty 2006 Biuro Pro ektowo-doradcze EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki Gdansk, ul. Koscierska 5. NIP , REGON Konto: Kredyt Bank S.A III Oddziat Gdansk nr tel./fax (0-58) , ,

5 SPIS TRESCI Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 1. Wprowadzenie 2 2. Opis planowanego przedsiçwziçcia 3 3. Opis elementow srodowiska, objçtych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego przedsie.wziccia 5 4. Charakterystyka istnieja v cego zagospodarowania i uzytkowania terenow w obszarze przewidywanego oddziatywania przedsiçwziçcia Opis analizowanych wariantow przedsiçwziçcia Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko Oddziatywanie na powierzchniç ziemi igleby Oddziatywanie nagleby Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziatywanie na klimat akustyczny Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne Oddziatywanie na przyrodc ozywiona, Oddziatywanie na krajobraz Gospodarka odpadami Przewidywane Oddziatywanie przedsiçwziçcia w przypadku wystapienia powaznej awarii Oddzialywanie na zycie i zdrowie ludzi Oddziatywanie na obszary chronione, okreslone na podstawie odre_bnych przepisow Oszacowanie mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych Opis przewidywanych dziatan maja^cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacjq przyrodnicza, negatywnych oddziatywan na srodowisko Ochronagleb Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych Ochrona klimatu akustycznego Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona przyrody ozywionej Gospodarka odpadami Wskazanie, czy dla planowanego przedsiçwziçcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania Podsumowanie i wnioski 27 EKOKONSULT- luty 2006

6 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa 1. Wprowadzenie Raport ο oddzialywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20, odcinek granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa" wykonany zostal przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT w Gdansku, na podstawie umowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa, ul. Targowa 74, na etapie poprzedzaja^cym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedmiotowego przedsie.wzie.cia. Niniejszy raport ο oddzialywaniu na srodowisko obejmuje swoim zakresem odcinek znajdujqcy sie. w wojewodztwie lubelskim od km do granicy panstwa z Bialorusia. do km Celem przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko byto okreslenie skutkow srodowiskowo-przestrzennych wynikaja^cych z realizacji i funkcjonowania planowanego przedsie.wzie.cia oraz okreslenie mozliwosci lagodzenia wplywow, w tym okreslenie: > charakteru, znaczenia i zasiçgu potencjalnych bezposrednich i posrednich wplywow na srodowisko przyrodnicze oraz na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi zwia/anych ζ realizacja^ i funkcjonowaniem planowanego przedsie.wzie.cia, > mozliwosci zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziatywan na srodowisko, > mozliwosci ograniczenia zagrozen powodowanych potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi, w tym powaznymi awariami, > zakresu monitorowania, > stopnia i sposobu uwzgle.dnienia ustalen dotycza^cych ochrony srodowiska zawartych w decyzjach oraz innych rozstrzygniçciach administracyjnych dotyczqcych ochrony srodowiska. Niniejszy raport ο oddzialywaniu na srodowisko stanowi element obowia/ujqcej procedury warunkujajcej uzyskanie przez Inwestora decyzji ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedsie.wzie.cia na podstawie ustawy - Prawo ochrony srodowiska. EKOKONSULT- luty 2006

7 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa 2. Opis planowanego przedsiçwziçcia Polityka Unii Europejskiej da/y do ujednolicenia systemow transportu w ramach Wspolnoty; na mapie transportowej Europy wyznaczono najwazniejsze ciajgi transportowe obejmujqce wszystkie srodki transportu lajdowego oraz lotniczego. Nazwano je korytarzami, a w ich sklad jako kluczowe wtqczono ciajgi drog kotowych oraz linie kolejowe. Przebieg korytarzy usankcjonowaty zarowno decyzje organow Unii Europejskiej, jak i umowy micdzyrzajtowe przygotowane pod auspicjami ONZ. II Paneuropejski Korytarz Transportowy przebiega z Berlina przez Frankfurt nad Odra^ w Niemczech, Rzepin - Poznan - Konin - Kutno - Warszawç - Siedlce - Lukow - Terespol na terenie Polski, przez Brzesc - Minsk - Krasnoje na terenie Biatorusi do Moskwy i Niznego Nowogorodu w Rosji. W ramach II Korytarza Transportowego wyznaczono dwie europejskie linie kolejowe: E20 jako podstawowa^ oraz CE20 dla towarowego transportu kombinowanego, (czyli ta^czajcego transport kolejowy zdrogowym). Na terenie Polski trasy E20 i CE20 zasadniczo pokrywaja^ sic, zwyjajkiem Wçzta Poznanskiego oraz tzw. towarowego obejscia Warszawy, czyli trasy Lowicz - Skierniewice - Czachowek - Pilawa - Lukow. Unia Europejska traktuje II Paneuropejski Korytarz Transportowy jako kluczowy element niezbçdny dla rozwoju wymiany gospodarczej ze Wschodem, a w szczegolnosci z Rosja^. Prezentowany na nastçpnej stronie rysunek przedstawia lokalizacje, catego planowanego przedsicwziccia w wojewodztwie mazowieckim i lubelskim. W wojewodztwie lubelskim analizowany odcinek linii przebiega w powiecie tukowskim, radzynskim i bialskopodlaskim oraz w miescie Biala Podlaska (miasto na prawach powiatu). Mija nastçpujajce gminy: gmine. i miasto Lukow, gminq Trzebieszow, gminc Ka^kolewnica Wschodnia, gminc i miasto Miçdzyrzec Podlaski, gminq Drelow, gminq Zalesie, gmine. i miasto Biala Podlaska, gminç Piszczac oraz gminç i miasto Terespol. EKOKONSULT- luty 2006

8 Raport ο oddzialywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Streszczenie wjczyku niespecjalistycznym Wojewodztwo Mazowieckie T,,-** ' I / '"'^v-, ' f ;...'V* Χν<\ιΐ, ν ^ ^Itii 4,»*. yjantajc" η ""ββρ ^^ ^ ^ -SL^^,*"^" ^ Lukow - ΡοΗικΜΧ* ^'''^Vi J> Wojewodztwo Lubelskie LEGENDA granica wojewodztwa ^ - modernizowany odcinek linii kolejowej Radzyn Podlaskl Lokalizacja modernizowanego odcinka linii kolejowej E20 EKOKONSULT- luty 2006

9 Raport ο oddzialywaniii na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol granica panstwa Streszczenie wjczyku niespecjalistycznym Przedmiotem inwestycji bçdzie modernizacja linii, polegaja^ca na przystosowaniu infrastruktury linii do prçdkosci 160 km/h dla pocia^gow pasazerskich i 120 km/h dla pociajgow towarowych. Modernizowane bcda^ rowniez przystanki osobowe w Krynce Lukowskiej, Matysach, Brzozowicy, Misiach, Sitnie, Szachach, Porosiukach, Ogrodnikach, Perkowicach, Dobrynce i Kobylanach oraz stacje kolejowe w Szaniawach, Sokulach i Chotytowie. Przedsiçwziçcie polega tylko na przebudowie istniejqcej linii E20. W ramach realizacji przedsiçwziçcia nie przewiduje sic koniecznosci wyburzenia budynkow, natomiast planuje sic miejscowo usuniçcie drzew. Istnieja^ce zagospodarowanie i uzytkowanie terenu nie ulegnie zmianie. 3. Opis elementow srodowiska, obj^tych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiçwziçcia Zgodnie z podziatem regionalnym Polski omawiana inwestycja lezy na terenie dwoch prowincji: Nizu erodkowoeuropejskiego i Niziny Wschodniobattycko - Bialoruskiej. Uogolniaja^c mozna powiedziec, ze rzezba tego regionu jest malo zroznicowana - dominuje krajobraz rowninny ze stabo zaznaczonymi dolinami rzek. Typowy krajobraz w otoczeniu analizowanej linii kolejowej EKOKONSULT Iuty2006

10 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Uzytkowe poziomu wodonosne w okolicach Lukowa wystçpuja. w utworach piaszczystych. Piçtro wodonosne wystçpuje na catym analizowanym obszarze. Piçtro to, z wyjajkiem obszaru Biatej Podlaskiej, nie jest dobrze rozpoznane. Wody glownego poziomu uzytkowego maja^ na ogol jakosc dobra^, wymagajqca. jedynie prostego uzdatniania w zakresie zelaza, manganu, barwy i mctnosci lub sredni [, wymagaja^ca, prostego uzdatniania w zakresie zelaza, manganu, amoniaku, barwy, mctnosci i siarkowodoru. Analizowany teren nalezy do zlewni rzeki Bug i jego doplywow - Krzny Potudniowej i Krzny Potnocnej. Obie te rzeki, biora^ce poczajek w rozleglych, podmoklych obnizeniach Lasow Lukowskich, tqcza^ sic w okolicach Miqdzyrzeca Podlaskiego w rzekc KrznQ - najwiçkszy lewy dopiyw Bugu. Gleby na omawianym obszarze sa^ dosyc zroznicowane i pozostaja v w scistej korelacji z budowa, litologiczna^ podtoza oraz formami roslinnymi. Wyroznic tu mozna nastqpuja.ce typy gleb: > brunatne - wlasciwe, wytugowane, kwasne, bielicowane, > bielicowe - wlasciwe, torfiaste, murszaste, > skrytobielicowe - ptowe, bagienno-torfowe, pobagienno-murszowe i czarne ziemie, > aluwialne (mady). Analizowana linia kolejowa przebiega przez mozaikq klas bonitacyjnych (od II do VI) oraz kompleksow przydatnosci rolniczej (od pszennego dobrego do zbozowopastewnego stebego). Na podstawie danych uzyskanych z Lubelskiego Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony erodowiska mozna stwierdzic, ze na analizowanym terenie nie wystçpowaty przekroczenia (dla zadnego z okresu usrednienia) zadnych zanieczyszczen w powietrzu. Brak jest danych monitoringowych dotycza,cych halasu w rejonie analizowanej linii kolejowej. W zwiqzku z powyzszym wykonano przy linii kolejowej pomiary hatesu, na podstawie ktorych oszacowano rownowazny poziom hatasu. Stwierdzono, ze linia EKOKONSULT- luty

11 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa ta jest zrodtem znacznego poziomu hatasu. Zabudowa mieszkalna zlokalizowana w nieduzej odlegtosci od torowiska jest narazona na ponadnormatywne dziatanie hatasu. Szczegolnie uciazliwe jest to w porze nocy (od godziny 22:00 do godziny 6:00), dla ktorej dopuszczalny poziom hatasu dla terenow zabudowy mieszkalnej wynosi 50 db. Zbyt wysoki poziom hatasu, przekraczajapy dopuszczalne poziomy dla pory dnia i pory nocy, wptywa niekorzystnie na jakosc zycia ludzi zamieszkuja v cych tereny sqsiadujaice z linia^ kolejowa^. Przekroczenia te powodujsi niekorzystny wptyw na organizm i zdrowie ludzi, narazonych na ich dziatanie. Szata roslinna na analizowanym terenie jest stabo zroznicowana i dose uboga, wyjajkami sa^ starsze i bardziej wartosciowe kompleksy lesne, jak rowniez siedliska potozone w dolinach rzek: Krzna, Bystrzyca, Czapelka, Bug. Tereny te wyrozniaja^ sic najwicksza^roznorodnoscia^zbiorowisk lesnych, wodnych i szuwarowych. Pozostate tereny omawianego obszaru sa_ zagospodarowane rolniczo, glownie pod uprawy zboz i ziemniakow. W gminach przecinanych linia^ E20 lasy zajmuja^ srednio ok % powierzchni, jedynie w gminie Terespol odsetek ten jest nizszy i wynosi ok. 15%. Znacz8(ce obszary zajmujsi zagajniki brzozowe wyraznie zaznaczaja^ce SÎQ w krajobrazie - obszary najstabszych gleb albo juz zostaty zalesione, tworza.c rozlegte zespoty zwartych mfodnikow i drajgowin sosnowych albo sa^ planowane do zalesienia. Jak wynika z pisma Lubelskiego Urze.du Wojewodzkiego w Lublinie Delegatury w BiaJej Podlaskiej, w bezposrednim sajsiedztwie analizowanego odcinka linii kolejowej E20 zinwentaryzowane zostaty stanowiska roslin obj^tych ochrona^ catkowita^ lub cze_sciowaj > w obr^bie mostu kolejowego na rzece Czapelce stanowisko grajzela zottego, > w obrçbie Rejonu Przetadunkowego w Mataszewiczach (strona lewa) dwa stanowiska kocanek piaskowych, > w uroczysku Ktoda (Nadlesnictwo Chotytow), po lewej stronie linii kolejowej zlokalizowane zostato stanowisko kopytnika pospolitego i marzanki wonnej, > w obrçbie mostu na rzece Zielawie zlokalizowane zostato stanowisko grazela zottego. EKOKONSULT- luty

12 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Analizowany fragment przebudowywanej linii kolejowej przebiega przez cztery obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody: Lukowski Obszar Chronionego Krajobrazu (obje^ty ochrona^ ze wzglçdu na potrzebc ochrony kompleksow lesnych ζ udziatem jodty oraz wydm i mokradet w dolinie rzeki Krzny), Radzynski Obszar Chronionego Krajobrazu (objçty ochrony ze wzglçdu na zbiorowiska lasow lisciastych ζ rzadkim na terenie Polski zbiorowiskiem dçbniaka turzycowego), Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu (objçty ochrony ze wzglçdu na wyrozniaja.ce sie. pod wzglcdem krajobrazowym tereny o zroznicowanych ekosystemach w dolinie rzeki Bug) i Park Krajobrazowy Podlaski Przetom Bugu" (chroniqcy dziki" fragment rzeki Bug). Potozenie analizowanej linii na tie obszarow chronionych przedstawia mapa na nastçpnej stronie. Analizowana linia kolejowa nie przebiega przez zaden obszar Natura Najblizej potozonymi obszarami sieci saj obszar PLH Dobryn" (odlegtosc - 4,4 km od linii), obszar PLB Dolina Orodkowego Bugu" (odlegtosc - 2,3 km od linii), obszar PLH Ostoja Nadbuzanska" "(odlegtosc - 8 km od linii), obszar PLB Dolina Dolnego Bugu" (odlegtosc - 8 km od linii) i planowany obszar siedliskowy Twierdza Terespol" (odlegtosc m od linii). Ponadto linia E20 przecina cztery korytarze ekologiczne wazne dla funkcjonowania sieci Natura 2000: > Korytarz Sokulski pomiçdzy Miçdzyrzecem Podlaskim a Biala. Podlaska., > Korytarz Lutni pomi^dzy Biata^ Podlaska. a Chotytowem, > Korytarz Malaszewicze, > Korytarz Rzeki Bug. EKOKONSULT- luty 2006

13 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji Unit kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa ^V, A U / r Rezerwat Kania mm. Park Krajobrazowy Podlaski Przelom Bugu "Γ.- Nadbuzanski OChK Radzynski OChK Projektowany 7 Bialskopodlaski OChK / Analizowana odcinek linii kolejowej E20 na tie obszarow chronionych EKOKONSULT- luty 2006

14 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 4. Charakterystyka istniejqcego zagospodarowania i uzytkowania terenow w obszarze przewidywanego oddziatywania przedsiçwziçcia Analizowana linia kolejowa przebiega w wiçkszosci przez tereny rolne i lesne. Na odcinkach szlakowych w bezposrednim otoczeniu nie wystçpuje zabudowa (pojawia SÏQ ona w odlegtosci powyzej 200 m od torowiska). Linia przebiega przez tereny zabudowane w nastcpuja^cych miejscowosciach: Lukow, Miçdzyrzec Podlaski, Biala Podlaska, Chotytôw, Malaszewicze i Terespol. Na catym odcinku analizowanej trasy w krajobrazie dominuja, pola uprawne oraz nieuzytki (pola nie uprawiane od kilku lat, na ktorych zaczyna sic juz sukcesja wtorna zbiorowisk lesnych). Miejscami tylko linia przebiega przez niewielkie kompleksy lesne, wyjajtkiem jest duzy kompleks pomicdzy Sokulami a Helenowem. Na odcinku od Lukowa do Biatej Podlaskiej zbiorowiska lesne maj [ Charakter borow mieszanych - dominacja sosny z domieszka^ brzozy. Na dalszym odcinku (Biala Podlaska - Terespol) siedliska sa^ bardziej podmokle i pojawia sic olsza czarna. Linia przecina dwie doliny wiçkszych ciekow (Zielawa, Lutnia) w okolicach Bialej Podlaskiej oraz szereg matych ciekow bez nazwy - w przewazaja^cej CZQSCI rowow melioracyjnych. Zupelnie inaczej wygla^da strefa nadgraniczna - dolina rzeki Bug. Dolina jest tu szeroka -wystcpujq. dwa tarasy zalewowe i jeden nadzalewowy. 5. Opis analizowanych wariantow przedsiçwziçcia Szlak kolejowy na odcinku granica woj. mazowieckiego - Terespol nie posiada uregulowanego systemu odwadniaj^cego; wzdluz szlaku brak jest urzqdzen zabezpieczaj^cych srodowisko wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku eksploatacji analizowanej linii kolejowej. Obecnie wzdluz szlaku nie ma rowniez zadnych zabezpieczen przed wyzszymi niz dopuszczalne poziomami halasu, pomimo wystqpowania uciazliwosci hatasowych na odcinkach przebiegaja^cych przez tereny zabudowane. Zaniechanie realizacji inwestycji (wariant 0") oznacza pozostawienie linii w niezmienionym stanie - wcia.z bez zadnych zabezpieczen. EKOKONSULT-luty

15 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 6. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko 6.1.Oddziafywanie na powierzchniç ziemi i gleby Z uwagi na fakt, iz analizowane przedsiçwziqcie polega na modernizacji istniejqcej linii kolejowej, nie przewiduje sic znacza^cych zmian uksztattowania powierzchni ziemi. 6.2.Oddziatywanie na gleby Przebudowa analizowanego odcinka spowoduje eliminacjç niewielkiej powierzchni gleb. Podczas prowadzenia prac zostanie zdjcta wierzchnia warstwa gleby, ktora bçdzie nastçpnie wykorzystana do umacniania skarp rowow. Po zakonczeniu prac gleba ponownie porosnie roslinnoscia^. Na etapie budowy moga^ rowniez wystapic procesy erozji lub nadmiernego sptywu powierzchniowego. Pierwszy z nich prowadzi do mechanicznego zniszczenia pokrywy glebowej i spadku przydatnosci rolniczej gruntow, drugi natomiast powoduje wyplukiwanie z gleby warstwy prochniczej i w konsekwencji spadek zyznosci gleby. W trakcie prac budowlanych moze dojsc do skazenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio do zanieczyszczenia wod) w wyniku wyciekow i/lub rozlewow substancji ropopochodnych uzywanych do obstugi maszyn i urzajdzen pracujaicych na placu budowy. Prawdopodobienstwo takiego zdarzenia mozna jednak uznac za niewielkie, przy wtasciwym zabezpieczeniu miejsca robot i odpowiedniej organizacji prac. Zagrozeniem, z ktorym nalezy SÎQ liczyc w trakcie uzytkowania, jest mozliwosc zanieczyszczenia gleb (gruntu) przez zanieczyszczenia przenoszone z torowiska: - z zanieczyszczonym powietrzem, - z zanieczyszczonymi wodami. Obie drogi przenoszenia wynikajsi z istoty odbywajajcego SIQ na linii ruchu pociajgow i sa^ skutkiem: - emisji zanieczyszczen powietrza, EKOKONSULT- luty

16 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa - sptywu substancji powstaj^cych na torowisku, jak rowniez zanieczyszczen powietrza wymywanych przez opady. Gtownymi zanieczyszczeniami, spotykanymi w glebie w otoczeniu torow, sa. metale ciçzkie, PCB, wçglowodory oraz herbicydy. Te ostatnie stosowane sa^ do zwalczania roslinnosci na torowisku. Jako takie nie stanowia, zagrozenia dla gleb, natomiast moga_ rozprzestrzeniac sic w srodowisku wodnym i niszczyc roslinnosc zarowno la^dowa., jak i w zbiornikach wodnych. Najwiçksze zanieczyszczenie notuje sic na stacjach pasazerskich i przetadunkowych, co oznacza, ze emisja zanieczyszczen zwiazana jest z postojami pociajgow oraz wypadkami zdarzaja^cymi sic podczas przetadunkow towarow. 6.3.Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne Prace zwia/ane z planowanym przedsiqwziqciem lokalnie moga_ miec negatywne oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne. Wiaze sic to przede wszystkim z mozliwoscia, zmiany warunkow gruntowo-wodnych w otoczeniu modernizowanej linii, a w szczegolnosci czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych oraz zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegolnosci ropopochodnymi) wyciekaja.cymi z maszyn, np. w wyniku awarii. Wszystkie te zagrozenia moga. bye skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednia, organizacjç placu budowy. Zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych, wystçpuja^ce w fazie eksploatacji linii kolejowej, bcda. miec Charakter staty (ciajgty) zwiqzany z: - splywami deszczowymi i roztopowymi z trasy linii kolejowej; - ewentualnymi wyciekami z eksploatowanego taboru; - rozpraszanymi w czasie transportu materialami sypkimi i ptynnymi - np. chemikalia, nawozy, ptody rolne, itd.; - chemikaliami do zwalczania roslinnosci okrywowej nasypow; - sciekami bytowymi zrzucanymi z wagonow kolejowych bezposrednio do srodowiska gruntowo-wodnego oraz Charakter incydentalny (np. powazne awarie). EKOKONSULT-luty

17 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol granica panstwa Ο ile mozna przyj^c, ze pierwszego rodzaju zagrozenia bcda^ minimalne, to w przypadku powaznych awarii, skutkow nie mozna w petni przewidziec - Charakter zagrozenia zalezec bqdzie od skali zdarzenia oraz od rodzaju substancji (np. niebezpiecznych). przewozonych Szczegotowa analiza uwarunkowan naturalnych i gospodarczych wyraznie wskazuje, iz uzytkowe poziomy wod podziemnych na analizowanym obszarze w niewielkim stopniu sa, narazone na negatywne oddziatywania antropogeniczne. Biorap pod uwagç fakt, ze planowana modernizacja ma na celu, m.in. poprawç stanu systemu odwodnienia oraz montaz urzajdzen podczyszczaja v cych scieki, mozna uznac, ze zagrozenie wod powierzchniowych i podziemnych nie be_dzie znaczajce. 6.4.Oddziatywanie na klimat akustyczny Podczas wykonywania prac remontowych wystapici niekorzystne zjawiska zwia v zane z hatasem w strefie prowadzenia robot oraz w jej poblizu. Uciqzliwy hatas b^da^ powodowac ciçzkie maszyny wykonujajce prace zwiavzane ze zmiana, torowiska oraz samochody ο duzym tonazu przewoza v ce ladunki i materiaty. Halas emitowany wtrakcie prowadzenia prac remontowych bcdzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym. Charakteryzowac go bçdzie duza dynamika zmian. Zmodernizowana linia kolejowa E20 na etapie funkcjonowania bcdzie zrodlem ponadnormatywnego hatasu. Zasiçgi emisji ponadnormatywnego hafasu w fazie eksploatacji (zarowno dla pory dnia, jak i pory nocy) przedstawiono w ponizszej tabeli. Wariant Stan istnieja.cy 2010 Stan projektowany2010 Stan projektowany 2020 Pora dnia (60dB) 40m. 90m. 100m. Pora nocy (50dB) 120m. 230m. 240m. Ζ analiz wynika, ze wraz ζ zwiçkszeniem pre.dkosci, dlugosci i liczby pociaj^ow znacznie ulegnie pogorszeniu klimat akustyczny wokol trasy kolejowej. EKOKONSULT- luty

18 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa Dominuja.cym parametrem jest tutaj prçdkosc, ktora najbardziej decyduje o emisji halasu. W stanie istnieja^cym zasicgi halasu wynosza. okoto 40 metrow w porze dnia i dochodza. do 120 metrow w porze nocy. Natomiast w stanie projektowanym zarowno na rok 2010 jak i 2020 zasiçgi hatasu znacznie sic zwiçksza., i tak dla pory dnia wynosza. od 90 do 100 metrow, a dla pory nocy od 230 do 240 metrow. Przekroczenia emisji hatasu dla pory nocy w stanie istnieja_cym wynosza. okoto 10 db dla budynkow potozonych w bliskim sa.siedztwie torow. Dla stanu projektowanego klimat akustyczny pogorszy sic ο kolejne 5 db i przekroczenia bçda. wynosic okoto 15 db. 6.5.Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne Gtownymi czynnikami maja.cymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy bçda. pyi powstajqcy przy pracy maszyn i urzqdzen wykonuja^cych roboty ziemne oraz spaliny pochodzqce z silnikow pracuja.cych maszyn i srodkow transportu. Wymienione ucia/liwosci bçda. miaty Charakter krotkotrwaty, zwia^zane bqda^ tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznac, ze etap realizacji przedsiqwziqcia nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym. Na etapie funkcjonowania analizowana linia kolejowa nie bçdzie istotnie wptywac na jakosc powietrza atmosferycznego, poniewaz jest w catosci zelektryfikowana i przejezdzaja^ce pociajgi nie powoduja^ bezposrednich emisji. Jedynie w poblizu stacji kolejowych wystqpujq. przejazdy manewrowe lokomotyw spalinowych, jednak emisje zanieczyszczen z tym zwi tzane sa. znikome i krotkotrwate. Ewentualne zanieczyszczenia powietrza moga. bye zwiazane z pyleniem gruntu, wywolanym podmuchem przejezdzaja.cego pociajgu lub przewozem wotwartych wagonach niezabezpieczonych materiatow, takich jak piasek, wçgiel. Oddzialywania te wystqpuja^ sporadycznie i maja. niewielki zakres, dlatego tez mozna potraktowac je jako nieznacza.ce. EKOKONSULT-luty

19 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sic znaczajcego zwiçkszenia emisji substancji zanieczyszczaja^cych do powietrza, a tym samym przekroczenia okreslonych standardow jakosci powietrza atmosferycznego Oddziatywanie na przyrode, ozywiona. Na catym planowanym do przebudowy odcinku, rosnajce lokalnie wzdluz linii drzewa moga^ przeszkadzac w realizacji inwestycji i bcdq. wymagaty wyciçcia. Usuniçcie drzew i krzewow spowoduje utratç miejsc gniazdowania w przypadku niektorych gatunkow ptakow. Na etapie budowy moze nasilic sic funkcjonowanie linii jako bariery ekologicznej dla ssakow i plazow. Oddzialywanie na srodowisko, ktore wystçpuje w fazie eksploatacji linii kolejowej, mozna scharakteryzowac jako ciajgte i skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. Nalezy SÎQ spodziewac nastqpuja.cych uciazliwosci dla srodowiska przyrodniczego, ktore moga^ miec wpfyw na gatunki ptakow i ich siedliska: - emisji hatasu powodowanej ruchem pociajgow (ptoszenie zwierzajt); - wzmacniania efektu barierowego dla przechodzenia zwierzaj. Na etapie eksploatacji linia kolejowa stanowi trwaf^ barierc w korytarzu migracyjnym zwierzat Jej oddziatywanie w duzym stopniu zwiqzane jest z samym istnieniem linii (wykopy, nasypy itp), niz z ruchem pociajgow po linii. Ruch pociajgow powoduje takze sporadyczne kolizje ze zwierz^tami, a w konsekwencji ich smierc. Ryzyko to dotyczy praktycznie wszystkich gatunkow zwierzajt przekraczaja^cych Ιΐηΐς kolejowa^ a takze ptakow zywia^ych sie. padlina Oddziatywanie na krajobraz W ramach przedsie.wziccia przewiduje sic ograniczone zmiany uksztattowania powierzchni ziemi, jak i stosunkowo niewielkie zmiany uzytkowania terenu. Podniesienie nasypu torowiska, ktore mogtoby miec najwickszy potencjalny wptyw na krajobraz przecinany przez liniç, wprawdzie odcinkowo nastçpuje, lecz w bardzo EKOKONSULT- luty

20 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol - granica panstwa ograniczonym zakresie. W zwi^zku z tym mozna stwierdzic brak oddzialywania planowanego przedsie.wzie.cia na krajobraz. 6.8.Gospodarka odpadami W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy sie. liczyc z powstawaniem nastcpuja^cych rodzajow odpadow: - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow - transformatory i kondensatory zawieraja^ce polichlorowane bifenyle (odpad niebezpieczny) - szlamy ze zbiornikow bezodplywowych do gromadzenia nieczystosci - odpadowa masa roslinna - gleba i ziemia, w tym kamienie - niesegregowane odpady komunalne - zelazo i stal. W trakcie eksploatacji linii nie przewiduje sic powstawania znacza^cych ilosci odpadow. Gtôwnie bçda, to odpady zwiaizane z eksploatacji oswietlenia na stacjach i przystankach. Ponadto przewiduje sic powstawanie nastcpuj^cych rodzajow odpadow: typowe odpady komunalne (makulatura, szkto, tworzywa sztuczne, metale) powstajqce w wyniku uzytkowania linii, w szczegolnosci - wyrzucania smieci z przejezdzaja^cych pociajgow i odpady ulegaj^ce biodegradacji - trawa, chwasty, - pochodza^ce z utrzymania rowow odwadniaja^cych i skarp nasypow Przewidywane oddziatywanie przedsi^wzi^cia w przypadku wystapienia powaznej awarii Powaznymi awariami s^ zdarzenia, w szczegolnosci emisje, pozary lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wyste.puje jedna lub wiccej niebezpiecznych substancji, prowadzajce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoznieniem. EKOKONSULT- luty

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH Urszula Michajłow Łagów, 24-26 września 2007 1 Podstawowe przyczyny istotnie wpływające na zagroŝenie dla świata zwierząt to:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 27 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.7. Droga nr 178 m. Oborniki. 7 Droga nr 178 m. Oborniki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Oborniki (m. Oborniki) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE sc drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE sc drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE sc drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78 ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa Uproszczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa Obiekt : Remont drogi leśnej obwód ochronny CYL nr 6 na terenie BgPN o długości 300 mb Inwestor : Babiogórski Park Narodowy zs. Zawoja 1403 Opracował

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.39. Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. 39 Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat wolsztyński Gmina: Wolsztyn (Obra, Świętno, Sławocin)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU Załącznik Nr 1 do decyzji, znak: OŚ.7633/28-6/09 Wnioskodawca: Referat Technicznej Obsługi Miasta Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.28. Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło). 28 Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat koniński Gmina: Ślesin (m. Ślesin) Charakterystyka ogólna i

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 Rafał T. Kurek Cel strategicznej OOS 2 Określenie oddziaływania skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder) kontrakt wykonawczy A2-4 budowa nowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA pow. iywleckl - woj."cllkle Lipowa, dnia 18.07.2008 r. Znak: 7624/1~/08 Decyzja Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.48. Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most. 48 Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most Powiat turecki Gmina: Tuliszków (m. Tuliszków, Nowy Świat) Powiat koniński

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: Jednostka projektowa: Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: Jednostka projektowa: Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: Projekt przebudowy drogi gminnej działka drogowa nr 64 w m-ci Seroki Wieś Gmina Teresin odc. 1031.36 mb inwestor: Gmina Teresin

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA INFORMACYJNE

SPOTKANIA INFORMACYJNE Inwestor: Jednostka projektowa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa Jacobs (Polska) Sp. z o.o. Al. Niepodległośći 58, 02-626 Warszawa Tel.:

Bardziej szczegółowo

środowisko oraz ludzi.

środowisko oraz ludzi. Przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia drogowego jest przedsięwzięcie polegające na Budowie drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn Olsztynek, od

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Adamówka, dnia 22.02.2016r. 6220.1.2016 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Metody, doświadczenia i problemy Rafał T. Kurek fot. Krzysztof Czechowski 1 Oddziaływanie infrastruktury liniowej Formy negatywnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

1 Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego

1 Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego Zadanie 3 - stacja Zwardoń 1 Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego W celu dokonania wyboru wariantu najlepszego z punktu widzenia oddziaływania na standardy jakości środowiska

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla Wytyczne budowy dla przeprowadzania elektrowni wodnej oceny oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej Michał Kubecki Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit), Krajenka ( Krajenka, Żeleźnica)

Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit), Krajenka ( Krajenka, Żeleźnica) I.13. Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła- Lipka. 13 Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła- Lipka Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: złotowski Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit),

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania 2. Inwestor 3. Jednostka projektująca 4. Podstawa formalna

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.9. Droga nr 180 odc. Trzcianka- Piła. 9 Droga nr 180 odc. Trzcianka- Piła Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo