Bank APPRAISAL REPORT. European Investment & & Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/ /PMJ/M1/CC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank APPRAISAL REPORT. European Investment 63211100 030400010200 & 010001010000 & 030400020200. Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/2007-224/PMJ/M1/CC"

Transkrypt

1 I European Investment Bank Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/ /PMJ/M1/CC Projects Directorate Infrastructure Department Contact Person: Team Member: ENVAG: Maj Theandei Paulo Mendes-Jorge Axel Hörhager Operation nr Sector Code: Eligibility Code: & & APPRAISAL REPORT PLK- Sub-Project 2 Modernisation of the E20 railway line, section Siedlce - Terespol, Phase 1 POLAND CC: VP Mr. Pilip DG PJ, PSD, Ops, CRD, JU, EV, RMC Document name: FSBREPPJ STAGE 2, subproject 2. Siedlce-Terespol, phase l.doc

2 an '"-*' face**,/ in ι lor <' I Documents concerning the project: ISPA/FS No. 2001/P1/16/P/PT/012 "Modernisation of the E20 railway line on the section Siedlce-Terespol, Stage I" 1. Summary in technical language Environmental impact report concerning the modernisation of the E20 railway line on the section from Siedlce to the border with the Lubelski Province (the stage of the applications for a decision concerning the environmental conditions) prepared in 2006 by Biuro Projektowo- Doradcze EKOKONSULT Andrzej Toszecki in Gdansk (subjected to public consultations and evaluation by the environmental protection authorities before the environmental decision was issued). 2. Summary in non-technical language Environmental impact report concerning the modernisation of the E20 railway line on the section from the border of the Mazowsze Province to Terespol and the Polish border (the stage of the applications for a decision concerning the environmental conditions) prepared in 2006 by Biuro Projektowo- Doradcze EKOKONSULT Andrzej Toszecki in Gdansk (subjected to public consultations and evaluation by the environmental protection authorities before the environmental decision was issued).. 3. The decision concerning the environmental conditions for the realisation of the undertaking involving the modernisation of railway line E20 on the section from Siedlce to the border of the Lubelski Province. No. WSR-l-AZ/66131/1/68/06 of 30 November 2006, issued by the Governor of the Province of Mazowsze. 4. The decision concerning the environmental conditions for the realisation of the undertaking involving the first stage of the modernisation of railway line E20 in the Lubelski Province. No. SiR.66131/16-4/06 of 28 September 2006, issued by the Governor of the Lubelski Province.

3 Dokumentv dotyczace proiektu: /'ΐ ΟΛ ISP A/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap I" 1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycinyin Raportu o oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej Ε 20, odcinek: Siedlce - granica wojewodztwa lubelskiego (Etap wniosku ο decyzjç ο srodowiskowych uwarunkowaniach). - opracowanego przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO- KONSULT Andvzej Tyszecki ζ Gdansk» w 2006 r. - (poddane konsultacjom spotecznym i ocenie organu ochrony srodowiska przed wydaniem decyzji srodowiskowej). 2. Streszczenie w iezyku niespecialislvcznym:.raportu ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej Ε 20, odcinek: granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa z Biatorusia^ (Etap wniosku ο decyzjç ο srodowiskowych uwarunkowaniach), - opracowanego przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki ζ Gdanska w 2006 r. - (poddane konsultacjom spotecznym i ocenie organu ochrony srodowiska przed wydaniem decyzji srodowiskowej). 3. Decyzja ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiçwziçcia polegaja^cego na modernizacji linii kolejowej Ε 20 na odcinku Siedlce - granica wojewodztwa lubelskiego nr WSR-I- AZ/66131/1/68/06 ζ 30 listopada 2006 r. wydana przez Wojewodç Mazowieckiego. 4. Decyzja ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiçwziçcia polegaja^cego na przebudowie linii kolejowej Ε 20 na terenie wojewodztwa lubelskiego w etapie I nr SiR /46-4/06 ζ 28 wrzesnia 2006 r. wydana przez Wojewodç Lubelskiego.

4 BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20, odcinek: granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa z Biatorusiq Etap wniosku ο decyzjç o srodowiskowych uwarunkowaniach Streszczenie w jçzyku niespecjalistycznym mgr Joanna Byrka mgr Katarzyna Maranda dr inz. Andrzej Tyszecki Gdansk - luty 2006 Biuro Pro ektowo-doradcze EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki Gdansk, ul. Koscierska 5. NIP , REGON Konto: Kredyt Bank S.A III Oddziat Gdansk nr tel./fax (0-58) , ,

5 SPIS TRESCI Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 1. Wprowadzenie 2 2. Opis planowanego przedsiçwziçcia 3 3. Opis elementow srodowiska, objçtych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego przedsie.wziccia 5 4. Charakterystyka istnieja v cego zagospodarowania i uzytkowania terenow w obszarze przewidywanego oddziatywania przedsiçwziçcia Opis analizowanych wariantow przedsiçwziçcia Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko Oddziatywanie na powierzchniç ziemi igleby Oddziatywanie nagleby Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziatywanie na klimat akustyczny Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne Oddziatywanie na przyrodc ozywiona, Oddziatywanie na krajobraz Gospodarka odpadami Przewidywane Oddziatywanie przedsiçwziçcia w przypadku wystapienia powaznej awarii Oddzialywanie na zycie i zdrowie ludzi Oddziatywanie na obszary chronione, okreslone na podstawie odre_bnych przepisow Oszacowanie mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych Opis przewidywanych dziatan maja^cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacjq przyrodnicza, negatywnych oddziatywan na srodowisko Ochronagleb Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych Ochrona klimatu akustycznego Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona przyrody ozywionej Gospodarka odpadami Wskazanie, czy dla planowanego przedsiçwziçcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania Podsumowanie i wnioski 27 EKOKONSULT- luty 2006

6 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa 1. Wprowadzenie Raport ο oddzialywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20, odcinek granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa" wykonany zostal przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT w Gdansku, na podstawie umowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa, ul. Targowa 74, na etapie poprzedzaja^cym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedmiotowego przedsie.wzie.cia. Niniejszy raport ο oddzialywaniu na srodowisko obejmuje swoim zakresem odcinek znajdujqcy sie. w wojewodztwie lubelskim od km do granicy panstwa z Bialorusia. do km Celem przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko byto okreslenie skutkow srodowiskowo-przestrzennych wynikaja^cych z realizacji i funkcjonowania planowanego przedsie.wzie.cia oraz okreslenie mozliwosci lagodzenia wplywow, w tym okreslenie: > charakteru, znaczenia i zasiçgu potencjalnych bezposrednich i posrednich wplywow na srodowisko przyrodnicze oraz na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi zwia/anych ζ realizacja^ i funkcjonowaniem planowanego przedsie.wzie.cia, > mozliwosci zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziatywan na srodowisko, > mozliwosci ograniczenia zagrozen powodowanych potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi, w tym powaznymi awariami, > zakresu monitorowania, > stopnia i sposobu uwzgle.dnienia ustalen dotycza^cych ochrony srodowiska zawartych w decyzjach oraz innych rozstrzygniçciach administracyjnych dotyczqcych ochrony srodowiska. Niniejszy raport ο oddzialywaniu na srodowisko stanowi element obowia/ujqcej procedury warunkujajcej uzyskanie przez Inwestora decyzji ο srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedsie.wzie.cia na podstawie ustawy - Prawo ochrony srodowiska. EKOKONSULT- luty 2006

7 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa 2. Opis planowanego przedsiçwziçcia Polityka Unii Europejskiej da/y do ujednolicenia systemow transportu w ramach Wspolnoty; na mapie transportowej Europy wyznaczono najwazniejsze ciajgi transportowe obejmujqce wszystkie srodki transportu lajdowego oraz lotniczego. Nazwano je korytarzami, a w ich sklad jako kluczowe wtqczono ciajgi drog kotowych oraz linie kolejowe. Przebieg korytarzy usankcjonowaty zarowno decyzje organow Unii Europejskiej, jak i umowy micdzyrzajtowe przygotowane pod auspicjami ONZ. II Paneuropejski Korytarz Transportowy przebiega z Berlina przez Frankfurt nad Odra^ w Niemczech, Rzepin - Poznan - Konin - Kutno - Warszawç - Siedlce - Lukow - Terespol na terenie Polski, przez Brzesc - Minsk - Krasnoje na terenie Biatorusi do Moskwy i Niznego Nowogorodu w Rosji. W ramach II Korytarza Transportowego wyznaczono dwie europejskie linie kolejowe: E20 jako podstawowa^ oraz CE20 dla towarowego transportu kombinowanego, (czyli ta^czajcego transport kolejowy zdrogowym). Na terenie Polski trasy E20 i CE20 zasadniczo pokrywaja^ sic, zwyjajkiem Wçzta Poznanskiego oraz tzw. towarowego obejscia Warszawy, czyli trasy Lowicz - Skierniewice - Czachowek - Pilawa - Lukow. Unia Europejska traktuje II Paneuropejski Korytarz Transportowy jako kluczowy element niezbçdny dla rozwoju wymiany gospodarczej ze Wschodem, a w szczegolnosci z Rosja^. Prezentowany na nastçpnej stronie rysunek przedstawia lokalizacje, catego planowanego przedsicwziccia w wojewodztwie mazowieckim i lubelskim. W wojewodztwie lubelskim analizowany odcinek linii przebiega w powiecie tukowskim, radzynskim i bialskopodlaskim oraz w miescie Biala Podlaska (miasto na prawach powiatu). Mija nastçpujajce gminy: gmine. i miasto Lukow, gminq Trzebieszow, gminc Ka^kolewnica Wschodnia, gminc i miasto Miçdzyrzec Podlaski, gminq Drelow, gminq Zalesie, gmine. i miasto Biala Podlaska, gminç Piszczac oraz gminç i miasto Terespol. EKOKONSULT- luty 2006

8 Raport ο oddzialywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Streszczenie wjczyku niespecjalistycznym Wojewodztwo Mazowieckie T,,-** ' I / '"'^v-, ' f ;...'V* Χν<\ιΐ, ν ^ ^Itii 4,»*. yjantajc" η ""ββρ ^^ ^ ^ -SL^^,*"^" ^ Lukow - ΡοΗικΜΧ* ^'''^Vi J> Wojewodztwo Lubelskie LEGENDA granica wojewodztwa ^ - modernizowany odcinek linii kolejowej Radzyn Podlaskl Lokalizacja modernizowanego odcinka linii kolejowej E20 EKOKONSULT- luty 2006

9 Raport ο oddzialywaniii na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol granica panstwa Streszczenie wjczyku niespecjalistycznym Przedmiotem inwestycji bçdzie modernizacja linii, polegaja^ca na przystosowaniu infrastruktury linii do prçdkosci 160 km/h dla pocia^gow pasazerskich i 120 km/h dla pociajgow towarowych. Modernizowane bcda^ rowniez przystanki osobowe w Krynce Lukowskiej, Matysach, Brzozowicy, Misiach, Sitnie, Szachach, Porosiukach, Ogrodnikach, Perkowicach, Dobrynce i Kobylanach oraz stacje kolejowe w Szaniawach, Sokulach i Chotytowie. Przedsiçwziçcie polega tylko na przebudowie istniejqcej linii E20. W ramach realizacji przedsiçwziçcia nie przewiduje sic koniecznosci wyburzenia budynkow, natomiast planuje sic miejscowo usuniçcie drzew. Istnieja^ce zagospodarowanie i uzytkowanie terenu nie ulegnie zmianie. 3. Opis elementow srodowiska, obj^tych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiçwziçcia Zgodnie z podziatem regionalnym Polski omawiana inwestycja lezy na terenie dwoch prowincji: Nizu erodkowoeuropejskiego i Niziny Wschodniobattycko - Bialoruskiej. Uogolniaja^c mozna powiedziec, ze rzezba tego regionu jest malo zroznicowana - dominuje krajobraz rowninny ze stabo zaznaczonymi dolinami rzek. Typowy krajobraz w otoczeniu analizowanej linii kolejowej EKOKONSULT Iuty2006

10 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Uzytkowe poziomu wodonosne w okolicach Lukowa wystçpuja. w utworach piaszczystych. Piçtro wodonosne wystçpuje na catym analizowanym obszarze. Piçtro to, z wyjajkiem obszaru Biatej Podlaskiej, nie jest dobrze rozpoznane. Wody glownego poziomu uzytkowego maja^ na ogol jakosc dobra^, wymagajqca. jedynie prostego uzdatniania w zakresie zelaza, manganu, barwy i mctnosci lub sredni [, wymagaja^ca, prostego uzdatniania w zakresie zelaza, manganu, amoniaku, barwy, mctnosci i siarkowodoru. Analizowany teren nalezy do zlewni rzeki Bug i jego doplywow - Krzny Potudniowej i Krzny Potnocnej. Obie te rzeki, biora^ce poczajek w rozleglych, podmoklych obnizeniach Lasow Lukowskich, tqcza^ sic w okolicach Miqdzyrzeca Podlaskiego w rzekc KrznQ - najwiçkszy lewy dopiyw Bugu. Gleby na omawianym obszarze sa^ dosyc zroznicowane i pozostaja v w scistej korelacji z budowa, litologiczna^ podtoza oraz formami roslinnymi. Wyroznic tu mozna nastqpuja.ce typy gleb: > brunatne - wlasciwe, wytugowane, kwasne, bielicowane, > bielicowe - wlasciwe, torfiaste, murszaste, > skrytobielicowe - ptowe, bagienno-torfowe, pobagienno-murszowe i czarne ziemie, > aluwialne (mady). Analizowana linia kolejowa przebiega przez mozaikq klas bonitacyjnych (od II do VI) oraz kompleksow przydatnosci rolniczej (od pszennego dobrego do zbozowopastewnego stebego). Na podstawie danych uzyskanych z Lubelskiego Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony erodowiska mozna stwierdzic, ze na analizowanym terenie nie wystçpowaty przekroczenia (dla zadnego z okresu usrednienia) zadnych zanieczyszczen w powietrzu. Brak jest danych monitoringowych dotycza,cych halasu w rejonie analizowanej linii kolejowej. W zwiqzku z powyzszym wykonano przy linii kolejowej pomiary hatesu, na podstawie ktorych oszacowano rownowazny poziom hatasu. Stwierdzono, ze linia EKOKONSULT- luty

11 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa ta jest zrodtem znacznego poziomu hatasu. Zabudowa mieszkalna zlokalizowana w nieduzej odlegtosci od torowiska jest narazona na ponadnormatywne dziatanie hatasu. Szczegolnie uciazliwe jest to w porze nocy (od godziny 22:00 do godziny 6:00), dla ktorej dopuszczalny poziom hatasu dla terenow zabudowy mieszkalnej wynosi 50 db. Zbyt wysoki poziom hatasu, przekraczajapy dopuszczalne poziomy dla pory dnia i pory nocy, wptywa niekorzystnie na jakosc zycia ludzi zamieszkuja v cych tereny sqsiadujaice z linia^ kolejowa^. Przekroczenia te powodujsi niekorzystny wptyw na organizm i zdrowie ludzi, narazonych na ich dziatanie. Szata roslinna na analizowanym terenie jest stabo zroznicowana i dose uboga, wyjajkami sa^ starsze i bardziej wartosciowe kompleksy lesne, jak rowniez siedliska potozone w dolinach rzek: Krzna, Bystrzyca, Czapelka, Bug. Tereny te wyrozniaja^ sic najwicksza^roznorodnoscia^zbiorowisk lesnych, wodnych i szuwarowych. Pozostate tereny omawianego obszaru sa_ zagospodarowane rolniczo, glownie pod uprawy zboz i ziemniakow. W gminach przecinanych linia^ E20 lasy zajmuja^ srednio ok % powierzchni, jedynie w gminie Terespol odsetek ten jest nizszy i wynosi ok. 15%. Znacz8(ce obszary zajmujsi zagajniki brzozowe wyraznie zaznaczaja^ce SÎQ w krajobrazie - obszary najstabszych gleb albo juz zostaty zalesione, tworza.c rozlegte zespoty zwartych mfodnikow i drajgowin sosnowych albo sa^ planowane do zalesienia. Jak wynika z pisma Lubelskiego Urze.du Wojewodzkiego w Lublinie Delegatury w BiaJej Podlaskiej, w bezposrednim sajsiedztwie analizowanego odcinka linii kolejowej E20 zinwentaryzowane zostaty stanowiska roslin obj^tych ochrona^ catkowita^ lub cze_sciowaj > w obr^bie mostu kolejowego na rzece Czapelce stanowisko grajzela zottego, > w obrçbie Rejonu Przetadunkowego w Mataszewiczach (strona lewa) dwa stanowiska kocanek piaskowych, > w uroczysku Ktoda (Nadlesnictwo Chotytow), po lewej stronie linii kolejowej zlokalizowane zostato stanowisko kopytnika pospolitego i marzanki wonnej, > w obrçbie mostu na rzece Zielawie zlokalizowane zostato stanowisko grazela zottego. EKOKONSULT- luty

12 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa Analizowany fragment przebudowywanej linii kolejowej przebiega przez cztery obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody: Lukowski Obszar Chronionego Krajobrazu (obje^ty ochrona^ ze wzglçdu na potrzebc ochrony kompleksow lesnych ζ udziatem jodty oraz wydm i mokradet w dolinie rzeki Krzny), Radzynski Obszar Chronionego Krajobrazu (objçty ochrony ze wzglçdu na zbiorowiska lasow lisciastych ζ rzadkim na terenie Polski zbiorowiskiem dçbniaka turzycowego), Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu (objçty ochrony ze wzglçdu na wyrozniaja.ce sie. pod wzglcdem krajobrazowym tereny o zroznicowanych ekosystemach w dolinie rzeki Bug) i Park Krajobrazowy Podlaski Przetom Bugu" (chroniqcy dziki" fragment rzeki Bug). Potozenie analizowanej linii na tie obszarow chronionych przedstawia mapa na nastçpnej stronie. Analizowana linia kolejowa nie przebiega przez zaden obszar Natura Najblizej potozonymi obszarami sieci saj obszar PLH Dobryn" (odlegtosc - 4,4 km od linii), obszar PLB Dolina Orodkowego Bugu" (odlegtosc - 2,3 km od linii), obszar PLH Ostoja Nadbuzanska" "(odlegtosc - 8 km od linii), obszar PLB Dolina Dolnego Bugu" (odlegtosc - 8 km od linii) i planowany obszar siedliskowy Twierdza Terespol" (odlegtosc m od linii). Ponadto linia E20 przecina cztery korytarze ekologiczne wazne dla funkcjonowania sieci Natura 2000: > Korytarz Sokulski pomiçdzy Miçdzyrzecem Podlaskim a Biala. Podlaska., > Korytarz Lutni pomi^dzy Biata^ Podlaska. a Chotytowem, > Korytarz Malaszewicze, > Korytarz Rzeki Bug. EKOKONSULT- luty 2006

13 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji Unit kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa ^V, A U / r Rezerwat Kania mm. Park Krajobrazowy Podlaski Przelom Bugu "Γ.- Nadbuzanski OChK Radzynski OChK Projektowany 7 Bialskopodlaski OChK / Analizowana odcinek linii kolejowej E20 na tie obszarow chronionych EKOKONSULT- luty 2006

14 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 4. Charakterystyka istniejqcego zagospodarowania i uzytkowania terenow w obszarze przewidywanego oddziatywania przedsiçwziçcia Analizowana linia kolejowa przebiega w wiçkszosci przez tereny rolne i lesne. Na odcinkach szlakowych w bezposrednim otoczeniu nie wystçpuje zabudowa (pojawia SÏQ ona w odlegtosci powyzej 200 m od torowiska). Linia przebiega przez tereny zabudowane w nastcpuja^cych miejscowosciach: Lukow, Miçdzyrzec Podlaski, Biala Podlaska, Chotytôw, Malaszewicze i Terespol. Na catym odcinku analizowanej trasy w krajobrazie dominuja, pola uprawne oraz nieuzytki (pola nie uprawiane od kilku lat, na ktorych zaczyna sic juz sukcesja wtorna zbiorowisk lesnych). Miejscami tylko linia przebiega przez niewielkie kompleksy lesne, wyjajtkiem jest duzy kompleks pomicdzy Sokulami a Helenowem. Na odcinku od Lukowa do Biatej Podlaskiej zbiorowiska lesne maj [ Charakter borow mieszanych - dominacja sosny z domieszka^ brzozy. Na dalszym odcinku (Biala Podlaska - Terespol) siedliska sa^ bardziej podmokle i pojawia sic olsza czarna. Linia przecina dwie doliny wiçkszych ciekow (Zielawa, Lutnia) w okolicach Bialej Podlaskiej oraz szereg matych ciekow bez nazwy - w przewazaja^cej CZQSCI rowow melioracyjnych. Zupelnie inaczej wygla^da strefa nadgraniczna - dolina rzeki Bug. Dolina jest tu szeroka -wystcpujq. dwa tarasy zalewowe i jeden nadzalewowy. 5. Opis analizowanych wariantow przedsiçwziçcia Szlak kolejowy na odcinku granica woj. mazowieckiego - Terespol nie posiada uregulowanego systemu odwadniaj^cego; wzdluz szlaku brak jest urzqdzen zabezpieczaj^cych srodowisko wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku eksploatacji analizowanej linii kolejowej. Obecnie wzdluz szlaku nie ma rowniez zadnych zabezpieczen przed wyzszymi niz dopuszczalne poziomami halasu, pomimo wystqpowania uciazliwosci hatasowych na odcinkach przebiegaja^cych przez tereny zabudowane. Zaniechanie realizacji inwestycji (wariant 0") oznacza pozostawienie linii w niezmienionym stanie - wcia.z bez zadnych zabezpieczen. EKOKONSULT-luty

15 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa 6. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko 6.1.Oddziafywanie na powierzchniç ziemi i gleby Z uwagi na fakt, iz analizowane przedsiçwziqcie polega na modernizacji istniejqcej linii kolejowej, nie przewiduje sic znacza^cych zmian uksztattowania powierzchni ziemi. 6.2.Oddziatywanie na gleby Przebudowa analizowanego odcinka spowoduje eliminacjç niewielkiej powierzchni gleb. Podczas prowadzenia prac zostanie zdjcta wierzchnia warstwa gleby, ktora bçdzie nastçpnie wykorzystana do umacniania skarp rowow. Po zakonczeniu prac gleba ponownie porosnie roslinnoscia^. Na etapie budowy moga^ rowniez wystapic procesy erozji lub nadmiernego sptywu powierzchniowego. Pierwszy z nich prowadzi do mechanicznego zniszczenia pokrywy glebowej i spadku przydatnosci rolniczej gruntow, drugi natomiast powoduje wyplukiwanie z gleby warstwy prochniczej i w konsekwencji spadek zyznosci gleby. W trakcie prac budowlanych moze dojsc do skazenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio do zanieczyszczenia wod) w wyniku wyciekow i/lub rozlewow substancji ropopochodnych uzywanych do obstugi maszyn i urzajdzen pracujaicych na placu budowy. Prawdopodobienstwo takiego zdarzenia mozna jednak uznac za niewielkie, przy wtasciwym zabezpieczeniu miejsca robot i odpowiedniej organizacji prac. Zagrozeniem, z ktorym nalezy SÎQ liczyc w trakcie uzytkowania, jest mozliwosc zanieczyszczenia gleb (gruntu) przez zanieczyszczenia przenoszone z torowiska: - z zanieczyszczonym powietrzem, - z zanieczyszczonymi wodami. Obie drogi przenoszenia wynikajsi z istoty odbywajajcego SIQ na linii ruchu pociajgow i sa^ skutkiem: - emisji zanieczyszczen powietrza, EKOKONSULT- luty

16 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa - sptywu substancji powstaj^cych na torowisku, jak rowniez zanieczyszczen powietrza wymywanych przez opady. Gtownymi zanieczyszczeniami, spotykanymi w glebie w otoczeniu torow, sa. metale ciçzkie, PCB, wçglowodory oraz herbicydy. Te ostatnie stosowane sa^ do zwalczania roslinnosci na torowisku. Jako takie nie stanowia, zagrozenia dla gleb, natomiast moga_ rozprzestrzeniac sic w srodowisku wodnym i niszczyc roslinnosc zarowno la^dowa., jak i w zbiornikach wodnych. Najwiçksze zanieczyszczenie notuje sic na stacjach pasazerskich i przetadunkowych, co oznacza, ze emisja zanieczyszczen zwiazana jest z postojami pociajgow oraz wypadkami zdarzaja^cymi sic podczas przetadunkow towarow. 6.3.Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne Prace zwia/ane z planowanym przedsiqwziqciem lokalnie moga_ miec negatywne oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne. Wiaze sic to przede wszystkim z mozliwoscia, zmiany warunkow gruntowo-wodnych w otoczeniu modernizowanej linii, a w szczegolnosci czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych oraz zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegolnosci ropopochodnymi) wyciekaja.cymi z maszyn, np. w wyniku awarii. Wszystkie te zagrozenia moga. bye skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednia, organizacjç placu budowy. Zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych, wystçpuja^ce w fazie eksploatacji linii kolejowej, bcda. miec Charakter staty (ciajgty) zwiqzany z: - splywami deszczowymi i roztopowymi z trasy linii kolejowej; - ewentualnymi wyciekami z eksploatowanego taboru; - rozpraszanymi w czasie transportu materialami sypkimi i ptynnymi - np. chemikalia, nawozy, ptody rolne, itd.; - chemikaliami do zwalczania roslinnosci okrywowej nasypow; - sciekami bytowymi zrzucanymi z wagonow kolejowych bezposrednio do srodowiska gruntowo-wodnego oraz Charakter incydentalny (np. powazne awarie). EKOKONSULT-luty

17 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol granica panstwa Ο ile mozna przyj^c, ze pierwszego rodzaju zagrozenia bcda^ minimalne, to w przypadku powaznych awarii, skutkow nie mozna w petni przewidziec - Charakter zagrozenia zalezec bqdzie od skali zdarzenia oraz od rodzaju substancji (np. niebezpiecznych). przewozonych Szczegotowa analiza uwarunkowan naturalnych i gospodarczych wyraznie wskazuje, iz uzytkowe poziomy wod podziemnych na analizowanym obszarze w niewielkim stopniu sa, narazone na negatywne oddziatywania antropogeniczne. Biorap pod uwagç fakt, ze planowana modernizacja ma na celu, m.in. poprawç stanu systemu odwodnienia oraz montaz urzajdzen podczyszczaja v cych scieki, mozna uznac, ze zagrozenie wod powierzchniowych i podziemnych nie be_dzie znaczajce. 6.4.Oddziatywanie na klimat akustyczny Podczas wykonywania prac remontowych wystapici niekorzystne zjawiska zwia v zane z hatasem w strefie prowadzenia robot oraz w jej poblizu. Uciqzliwy hatas b^da^ powodowac ciçzkie maszyny wykonujajce prace zwiavzane ze zmiana, torowiska oraz samochody ο duzym tonazu przewoza v ce ladunki i materiaty. Halas emitowany wtrakcie prowadzenia prac remontowych bcdzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym. Charakteryzowac go bçdzie duza dynamika zmian. Zmodernizowana linia kolejowa E20 na etapie funkcjonowania bcdzie zrodlem ponadnormatywnego hatasu. Zasiçgi emisji ponadnormatywnego hafasu w fazie eksploatacji (zarowno dla pory dnia, jak i pory nocy) przedstawiono w ponizszej tabeli. Wariant Stan istnieja.cy 2010 Stan projektowany2010 Stan projektowany 2020 Pora dnia (60dB) 40m. 90m. 100m. Pora nocy (50dB) 120m. 230m. 240m. Ζ analiz wynika, ze wraz ζ zwiçkszeniem pre.dkosci, dlugosci i liczby pociaj^ow znacznie ulegnie pogorszeniu klimat akustyczny wokol trasy kolejowej. EKOKONSULT- luty

18 Raport ο oddziafywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego Terespol granica panstwa Dominuja.cym parametrem jest tutaj prçdkosc, ktora najbardziej decyduje o emisji halasu. W stanie istnieja^cym zasicgi halasu wynosza. okoto 40 metrow w porze dnia i dochodza. do 120 metrow w porze nocy. Natomiast w stanie projektowanym zarowno na rok 2010 jak i 2020 zasiçgi hatasu znacznie sic zwiçksza., i tak dla pory dnia wynosza. od 90 do 100 metrow, a dla pory nocy od 230 do 240 metrow. Przekroczenia emisji hatasu dla pory nocy w stanie istnieja_cym wynosza. okoto 10 db dla budynkow potozonych w bliskim sa.siedztwie torow. Dla stanu projektowanego klimat akustyczny pogorszy sic ο kolejne 5 db i przekroczenia bçda. wynosic okoto 15 db. 6.5.Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne Gtownymi czynnikami maja.cymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy bçda. pyi powstajqcy przy pracy maszyn i urzqdzen wykonuja^cych roboty ziemne oraz spaliny pochodzqce z silnikow pracuja.cych maszyn i srodkow transportu. Wymienione ucia/liwosci bçda. miaty Charakter krotkotrwaty, zwia^zane bqda^ tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznac, ze etap realizacji przedsiqwziqcia nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym. Na etapie funkcjonowania analizowana linia kolejowa nie bçdzie istotnie wptywac na jakosc powietrza atmosferycznego, poniewaz jest w catosci zelektryfikowana i przejezdzaja^ce pociajgi nie powoduja^ bezposrednich emisji. Jedynie w poblizu stacji kolejowych wystqpujq. przejazdy manewrowe lokomotyw spalinowych, jednak emisje zanieczyszczen z tym zwi tzane sa. znikome i krotkotrwate. Ewentualne zanieczyszczenia powietrza moga. bye zwiazane z pyleniem gruntu, wywolanym podmuchem przejezdzaja.cego pociajgu lub przewozem wotwartych wagonach niezabezpieczonych materiatow, takich jak piasek, wçgiel. Oddzialywania te wystqpuja^ sporadycznie i maja. niewielki zakres, dlatego tez mozna potraktowac je jako nieznacza.ce. EKOKONSULT-luty

19 Raport ο oddziatywaniu na srodowisko modernizacji linii kolejowej E20 ode. granica wojewodztwa mazowieckiego - Terespol - granica panstwa W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sic znaczajcego zwiçkszenia emisji substancji zanieczyszczaja^cych do powietrza, a tym samym przekroczenia okreslonych standardow jakosci powietrza atmosferycznego Oddziatywanie na przyrode, ozywiona. Na catym planowanym do przebudowy odcinku, rosnajce lokalnie wzdluz linii drzewa moga^ przeszkadzac w realizacji inwestycji i bcdq. wymagaty wyciçcia. Usuniçcie drzew i krzewow spowoduje utratç miejsc gniazdowania w przypadku niektorych gatunkow ptakow. Na etapie budowy moze nasilic sic funkcjonowanie linii jako bariery ekologicznej dla ssakow i plazow. Oddzialywanie na srodowisko, ktore wystçpuje w fazie eksploatacji linii kolejowej, mozna scharakteryzowac jako ciajgte i skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. Nalezy SÎQ spodziewac nastqpuja.cych uciazliwosci dla srodowiska przyrodniczego, ktore moga^ miec wpfyw na gatunki ptakow i ich siedliska: - emisji hatasu powodowanej ruchem pociajgow (ptoszenie zwierzajt); - wzmacniania efektu barierowego dla przechodzenia zwierzaj. Na etapie eksploatacji linia kolejowa stanowi trwaf^ barierc w korytarzu migracyjnym zwierzat Jej oddziatywanie w duzym stopniu zwiqzane jest z samym istnieniem linii (wykopy, nasypy itp), niz z ruchem pociajgow po linii. Ruch pociajgow powoduje takze sporadyczne kolizje ze zwierz^tami, a w konsekwencji ich smierc. Ryzyko to dotyczy praktycznie wszystkich gatunkow zwierzajt przekraczaja^cych Ιΐηΐς kolejowa^ a takze ptakow zywia^ych sie. padlina Oddziatywanie na krajobraz W ramach przedsie.wziccia przewiduje sic ograniczone zmiany uksztattowania powierzchni ziemi, jak i stosunkowo niewielkie zmiany uzytkowania terenu. Podniesienie nasypu torowiska, ktore mogtoby miec najwickszy potencjalny wptyw na krajobraz przecinany przez liniç, wprawdzie odcinkowo nastçpuje, lecz w bardzo EKOKONSULT- luty

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENI^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

ZARZ^DZENI^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego ZARZ^DZENI^ NR. MINISTRA SRODOWISKA^^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo