Developing elearning in Dialogue

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Developing elearning in Dialogue"

Transkrypt

1 Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP

2 Authors Editors Research Coordination Roland Hallmeier, Michal Kulik, Manon van Leeuwen, Martin Mach, Ulrike Mangwa, Popi Mastora, Riitta Varis, Mariya Vasileva Martin Mach, Ulrike Mangwa, Roland Hallmeier Walter F. Kugemann Publisher National Agency of the European Commission ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning) University of Erlangen-Nuremberg Nägelsbachstraße 25b DE Erlangen Phone: Fax: , Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Robert-Schuman-Platz 3, DE Bonn Copyright DELID Consortium, 2008 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Project number:

3 Developing elearning in Dialogue 1 Wstęp Projekt DELID DELID w dialogu 5 2 Kursy wybrane w ramach projektu Podstawy metadanych w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Dipoli Zasady komunikacji interpersonalnej i negocjacji w WSHE Kurs PowerPointa i Excela w FIM 10 3 Dostosowanie do lokalnych warunków w dialogu z MŚP Informacje ogólne Dialog z MŚP Źródła 14 4 Tworzenie modelu Kwestie pedagogiczne Nastawienie przedsiębiorstwa: Motywacja pracowników Treść szkoleniowa Metody szkoleniowe Określenie kryteriów dla grupy docelowej Podstawowe formy e-learningu Przygotowanie Strony internetowe Źródła Kwestie technologiczne Środowisko techniczne MŚP a organizatorzy kursów Problemy techniczne napotkane podczas adaptacji kursów DELID Kilka uwag Pytania do oceny dla twórców Nauczanie i kwalifikacje nauczycieli Potrzeba obecności nauczyciela Nauczyciel jako partner Nauczyciel jako obserwator Nauczyciel porównujący z innymi Nauczyciel promujący inne strategie Nauczyciel: wskazówki dodatkowe Kwalifikacje nauczyciela Źródła Strategie szkoleniowe Ekonomiczne aspekty tworzenia i organizacji e-learningowych kursów szkoleniowych Aspekty kulturowe 35 3

4 1 Wstęp 1.1 Projekt DELID W ostatnich latach utworzono wiele inicjatyw i projektów europejskich, których celem jest motywacja MŚP do szerszego uczestnictwa w inicjatywach e-learningowych oraz poprawa jakości e-learningu przeznaczonego dla MŚP. Jakość ma być poprawiona, dostęp ma być ułatwiony, a specjalne potrzeby MŚP mają zostać uwzględnione. Póki co inicjatywy te raczej nie dotarły do wielu MŚP. To samo dotyczy przydatnych produktów, postępowania i narzędzi, które utworzono w ostatnich latach. E-learning dla MŚP to nadal problem znany tylko ekspertom, a liczba MŚP, które są poważnie i trwale związane z formalnymi inicjatywami e-learningowymi jest obecnie uważana za niską. Nie jest to dobra wiadomość, ponieważ w każdej organizacji, czy to międzynarodowym, czy regionalnym MŚP, szkolenie i e-learning to katalizatory rozwoju i innowacji. Powszechnie wiadomo, że znaczna część europejskich MŚP cierpi na brak innowacji w zakresie szkoleń i często podkreśla się, że e-learning mógłby być odpowiednim sposobem na wsparcie potrzeb szkoleniowych MŚP. Naturalnie ogólne podejście MŚP do szkoleń odzwierciedla kilka ważnych przeszkód. Dotyczą one zarówno szkoleń konwencjonalnych, jak i obszaru e-learningu. Niektóre z tych przeszkód są głęboko zakorzenione w fakcie, iż wiele istniejących ofert e-learningu nie utworzono z myślą o potrzebach MŚP lub nie dostosowano ich do nich. Niniejszy podręcznik dobrych praktyk jest jednym z rezultatów projektu DELID. Celem DELID (ang. Developing E-Learning in Dialogue), projektu finansowanego przez Komisję Europejską (podprogramu LEO- NARDO DA VINCI) była lokalizacja i dostosowanie istniejących kursów e-learningowych z różnych krajów europejskich do specjalnych potrzeb MŚP, aby wesprzeć przyszły udział MŚP w e-learningu oraz aby wesprzeć dyrektorów MŚP i twórców ofert e-learningowych dla MŚP. Dlatego też odbiorcami projektu są bieżący lub potencjalni twórcy ofert e-learningowych dla MŚP w organizacjach i instytucjach, jak również menadżerowi oraz odpowiedzialne za to osoby w MŚP. Niniejszy podręcznik nie skupia się na tym, jak utworzyć całkowicie nowe produkty, ale jak adaptować i przystosowywać do lokalnych potrzeb już istniejące produkty, uwzględniając specjalne potrzeby MŚP. Aby zaadaptować istniejący kurs, każdy twórca powinien zrozumieć i prześledzić to, co miało miejsce w ramach projektu DELID, jako że konkretne postępowanie lub poszczególne kroki projektu DELID mogą pomóc twórcom dostosować lub wprowadzić własne produkty. Dlatego też niniejszy podręcznik nie jest wyłącznie teoretyczny. W pierwszej części projekt opisany jest jako badanie przypadków ze wszystkimi swoimi problemami i przykładami dobrych praktyk. W drugiej części partnerzy projektu DELID prezentują sześć punktów widzenia, które zostały wyodrębnione w trakcie projektu. Rozdziały te zawierają ogólne informacje o dobrych praktykach w e-learningu oraz wiele zaleceń dotyczących tworzenia i adaptacji kursów e-learningowych dla MŚP. Zalecenia te to rezultaty oceny dokonanej przez partnerów projektu przy pomocy analizy jakościowej. Nikt nie spodziewa się, że rezultaty te pomogą przezwyciężyć wszystkie przeszkody dla uczestnictwa MŚP w e-learningu. Ich zadaniem jest poczynienie kroku naprzód. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z partnerami projektu celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji. 4

5 Developing elearning in Dialogue 1.2 DELID w dialogu Głównym celem projektu była adaptacja istniejących kursów e-learningowych i ich wdrażanie zgodnie z rezultatami stałego dialogu pomiędzy oferującymi e-learning a MŚP, dotyczącego potrzeb szkoleniowych i pożądanych form kształcenia pracowników w MŚP w różnych krajach europejskich. Aby nie utonąć w zalewie interesujących, ale ogólnikowych dyskusji, proces wspólnego tworzenia opierał się na kilku krokach, odpowiadających następującym konkretnym założeniom: Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Pracownicy MŚP partnerów projektu zbierali oferty e-learningu, które były wstępnie selekcjonowane przez osoby z zespołu projektu oferujące e-learning. Miało to na celu określenie kursów, które zostaną zaadaptowane w ramach projektu i zapewnienie potencjalnym uczniom obszerne doświadczenia kursu e-learningowego. Na etapie propozycji, partnerzy projektu rozważali między innymi kursy inżynierii sterowania, zarządzania czasem, księgowości, umiejętności komunikacyjnych, technologii edukacyjnych, zarządzania stresem i technik prezentacji. Następnie przeprowadzona została analiza sytuacji, tj. analiza dotycząca szkoleń i kwalifikacji w danych przedsiębiorstwach: Jakie są potrzeby? W jaki sposób są ustalane? Jak kształcą się pracownicy? Jak chcą się kształcić? Jaki jest ich stosunek wobec e-learningu itp. Analiza przeprowadzona w ramach projektu miała również za zadanie wykorzystanie ustandaryzowanych instrumentów pisemnych, ale nie miała za zadanie powielania wyników, które już istnieją, tylko raczej pogłębianie ich poprzez skupienie się bardziej na interakcjach, wysnucie ogólnych wniosków, animację i ich integrację w ramach codziennego życiu personelu MŚP. Aby to osiągnąć i zainicjować proces dialogu, analiza przeprowadzona była za pomocą środków jakościowych i zorientowanych na dialog, takich jak opowiadanie historii 1, czego skuteczność w analizie interakcji w ramach przedsiębiorstwa została już udowodniona. Szczególnie mocną stroną tej metody jest osadzanie konkretnego problemu, który ma być analizowany w szerszym kontekście całej kultury przedsiębiorstwa, w naszym przypadku w kontekście kultury szkoleniowej i z nią związanych kultur komunikacji, interakcji i wykorzystania technologii. Jednym z efektów ubocznych tych kroków jest określenie tzw. potencjalnych uczniów wychodzących z inicjatywą, którzy według badań Grimme Institute 3 mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia takich inicjatyw w MŚP, jako że spełniają funkcję wewnętrznych promotorów inicjatyw e-learningowych. W oparciu o rezultaty poprzedniego kroku, oferujący e-learning wysnuli pierwszą hipotezę na temat potrzeb MŚP oraz tego, jak może je spełnić kurs e-learningowy. Hipotezy te zostały wykorzystane jako podstawa do pierwszej rundy rozmów z kluczowymi osobami w MŚP, w tym z uczniami wychodzącymi z inicjatywą określonymi w kroku drugim. Rozmowy skorzystały na wcześniej wybranej opcji opowiadania historii, ponieważ jest to środek zorientowany na dialog, w którym ekspert nie przepytuje nikogo, tylko uznaje go za partnera. 1 Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer 2 Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft 3 5

6 Krok 5: Krok 6: Krok 7: Krok 8: Krok 9: Po pierwszej rundzie rozmów utworzony został szkic modelu e-learningu dla MŚP oraz plan adaptacji wybranego kursu. Ten etap procesu nie służył jedynie zaspokojeniu potrzeb uczniów, a następnie kwestii dydaktycznych i technologicznych, ale również uwzględnieniu opinii o integracji działań e-learningowych w ramach strategii rozwoju regionalnego lub krajowego oraz o kwestii ekonomicznej tego, w jaki sposób e-learning przynosi korzyści MŚP. Pomimo tego, że DELID podkreśla indywidualne potrzeby uczniów oraz dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb, partnerzy mieli świadomość tego, że z ekonomicznego punktu widzenia e-learning dla MŚP powinien być częścią strategii regionalnej, aby dotarł do więcej niż jednego MŚP przy zaledwie jednej ofercie e-learningu. W oparciu o te fakty, przeprowadzona została druga runda rozmów. Doprowadziło to do powstania ostatecznej wersji modelu i planu adaptacji/rozwoju. Następnie ukończone zostały kursy. Z dwóch powodów nie planowano tworzenia nowych kursów od zera: po pierwsze, nie byłoby to możliwe w ramach posiadanego budżetu, jeżeli rezultat końcowy miał być wysokiej jakości. Z drugiej strony, jeżeli po zakończeniu projektu model miałby zainteresować innych oferujących e-learning, powinien pomagać im w wykorzystaniu już posiadanych przez nich szkoleń, a nie zmuszać ich do tworzenia zupełnie nowych ofert. Przeprowadzono adaptowany/utworzony kurs. Krok 10: Na ostatnim etapie ostatnia runda rozmów oceniła metodologię i przeanalizowała wnioski wyciągnięte z modelu. 6

7 Developing elearning in Dialogue 7

8 2 Kursy wybrane w ramach projektu 2.1 Podstawy metadanych w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Dipoli Użytkownicy informacji są również ich twórcami. Jeżeli informacji nie można znaleźć, jest ona bezużyteczna. Odpowiedzialność za to, że wytwarzane informacje mogą być oceniane, a później wykorzystywane spoczywa na wszystkich. W tym celu należy opisać dokumenty i ich treść, na przykład za pomocą słów kluczowych, a także określić, jaki jest kontekst dokumentu (na przykład to, kto jest autorem zdjęcia lub artykułu, kiedy, w jakim celu i kim są ludzie na zdjęciu lub do jakich tematów odwołuje się artykuł). Jeżeli nie są dostępne tego typu informacje o kontekście, zarządzanie i wyszukiwanie informacji, a także ocena kontekstów i znaczeń będzie niemożliwa. Informacje o informacjach nazywane są metadanymi. Korzystając z metadanych można ocenić przydatność informacji do późniejszego użytku, połączyć je z innymi źródłami informacji oraz wykorzystać je w nowych sytuacjach. Metawiedza obejmuje również etykiety, podsumowania, ingresje, nazwiska przypisane dokumentom itp., co pomaga przy podejmowaniu decyzji, czy warto jest szukać dalszych informacji. Pliki komputerowe są automatycznie opatrywane metadanymi, które warto znać. Metadane potrzebne są w środowisku sieci do wyszukiwania informacji i integracji zasobów i systemów informacji cyfrowych. Metadane tworzone są automatycznie, ale potrzebne są do tego również działania człowieka. Umiejętność opisywania dokumentów za pomocą metadanych można porównać z umiejętnością dziennikarza do wymyślania dobrych nagłówków. Dzięki dobremu nagłówkowi dziennikarz rozbudza zainteresowanie swoją historią. Wysokiej jakości metadane pomagają ludziom i wyszukiwarkom odnaleźć potrzebny raport, artykuł, zdjęcie lub wiadomość na dyskach twardych, w systemach informacji i archiwach elektronicznych lub w całej sieci. Celem jest to, aby uczestnicy kursu zrozumieli znaczenie metadanych zainteresowali się zajmowaniem się metadanymi, które wytwarzają oraz byli w stanie utworzyć prostą listę słów kluczowych na przykład na potrzeby usług sieciowych, archiwum obrazów lub innych zbiorów informacji. Szkolenie zostało podzielone na siedem części i uzupełnione zostało o zadania na poziomie średnio zaawansowanym. Na początku kursu uczestnicy tworzą swoje blogi, w których mogą zapisywać swoje odpowiedzi na pytania, a w końcu podsumowanie tego, czego się nauczyli. Na końcu kursu uczestnicy proszeni są o wyrażenie swoich opinii o kursie. Szkolenie w zakresie metadanych przydatne jest dla wszystkich, którzy tworzą informacje, grafikę lub różnego rodzaju dokumenty w Internecie i chcą zrozumieć, czym są metadane, do czego się ich używa oraz kto musi organizować informacje, tworząc na przykład indeks lub listę słów kluczowych. Metadane są potrzebne na przykład tym MŚP, które przetwarzają duże ilości informacji w imieniu swoich klientów lub które są zaangażowane w bliską współpracę z międzynarodowym partnerem biznesowym. W obu przypadkach istnieje potrzeba dostosowania się do procesów informacyjnych partnera biznesowego. 8

9 Developing elearning in Dialogue 2.2 Zasady komunikacji interpersonalnej i negocjacji w WSHE Kurs składa się z dwóch części: negocjacji i komunikacji międzykulturowej. Zawiera sześć plików zawierających kontekst modułów (w formacie PDF). Tematy modułów to: Moduł 1: Czy jesteśmy negocjatorami? Moduł 2: Problemy w negocjacjach i ich rozwiązywanie Moduł 3: Negocjacje w zarządzaniu Moduł 4: Mapa myśli negocjatora Moduł 5: Komunikacja werbalna Moduł 6: Komunikacja niewerbalna Celem części dotyczącej negocjacji jest przekazanie wiedzy w zakresie szerokiego wykorzystania technik negocjacyjnych, zarówno w codziennym życiu, jak i na obszarze biznesu. Pomaga to nabyć umiejętność podnoszenia swojej skuteczności w negocjacjach. Wiedza przekazana w trakcie kursu pozwoli jego uczestnikom zrozumieć, a w niektórych przypadkach przewidzieć zachowanie partnerów, co zwiększy szansę na skuteczniejsze osiągnięcie własnych celów. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce pozwala określić mocne i słabe strony różnych stylów negocjacji. Celem części dotyczącej komunikacji jest wprowadzenie najważniejszych kwestii związanych z komunikacją interpersonalną i szkoleniem internetowym poprzez wykorzystanie internetowych środków służących do komunikacji. Uczestnicy zapoznają się z aspektami teoretycznymi i nabędą praktyczne umiejętności, aby mogli skuteczniej wykorzystać nabytą wiedzę. Po ukończeniu tej części uczestnicy będą w stanie: komunikować się z innymi i łatwo wyrażać swoje emocje, umiejętnie formułować wypowiedzi, rozpoznawać i przezwyciężać bariery komunikacyjne, rozpoznawać kłamstwa, interpretować wiadomości niewerbalne. Metody wykorzystywane podczas kursu to: dyskusje, testy, ćwiczenia, badania przypadków. 9

10 2.3 Kurs PowerPointa i Excela w FIM Power Point to program do tworzenia prezentacji firmy Microsoft. Choć zazwyczaj wykorzystywany jest do wyświetlania slajdów w trakcie spotkań bezpośrednich i prezentacji, można go również wykorzystywać na kilka sposobów w sieci i w połączeniu z nowymi technologiami: Slajdy wykorzystane w prezentacji mogą być udostępnione innym do późniejszego obejrzenia. Ma to często miejsce poprzez przesyłanie prezentacji PowerPoint jako załącznika w wiadomościach lub przesyłanie prezentacji na stronę internetową i udostępnianie linku do niej. Prezentacje PowerPoint można łączyć z nadawanymi na żywo nagraniami lub konferencjami audio i wideo. Slajdy są zsynchronizowane z ogólną prezentacją danej osoby. Może to mieć miejsce przy wykorzystaniu wielu internetowych i elektronicznych technologii komunikacyjnych. Prezentacje PowerPoint można łączyć z wcześniej nagranymi prezentacjami, które można odtwarzać w Internecie o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Prezentacje te również mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty . Prezentacje PowerPoint można wykorzystywać jako samodzielne prezentacje bez nagrań audio. Program PowerPoint jest przydatny na wiele sposobów i wiele osób potrafi się nim jako tako posługiwać, ale aby wydajnie go wykorzystać, konieczna jest pewna wiedza o jego podstawowych funkcjach i operacjach. Uczestnicy kursu pracują w środowisku kształcenia ILIAS, kurs organizowany jest na podstawie modułów zawierających ćwiczenia do samodzielnej nauki oraz ćwiczenia, które przesyłane są nauczycielowi i oceniane przez niego. Dostępna jest poczta i fora internetowe. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych dla uczniów, a nauczyciel odpowie na pytania praktycznie w przeciągu 24 godzin. To samo dotyczy kursu podstawowych funkcji programu EXCEL. 10

11 Developing elearning in Dialogue 11

12 3 Dostosowanie do lokalnych warunków w dialogu z MŚP W oparciu o analizę Izby Handlowej w Norymberdze w Niemczech, zgodnie z doświadczeniami i oceną w ramach projektu DELID. 3.1 Informacje ogólne Jeżeli tworzysz e-learning, który będzie wykorzystywany globalnie, weź pod uwagę nośność kulturową Kieran McBrian W przypadku tworzenia oprogramowania komputerowego, lokalizacja oznacza dostosowanie treści, procesów, produktów i oprogramowania do rynków krajowych, regionalnych, branżowych lub etycznych oraz do związanych z nim, wcześniej ustalonych potrzeb. Obejmuje to nie tylko kwestie techniczne, tłumaczenie i elementy językowe, ale również zróżnicowanie kulturowe. Założenia projektu DELID idą o krok dalej niż tradycyjna adaptacja: już istniejące kursy e-learningowe pochodzące od różnych partnerów z UE powinny być dostosowane do potrzeb innych. Zostały przetłumaczone na inne języki (internacjonalizacja) i przystosowane do potrzeb krajowych MŚP. Lokalizacja będzie łatwiejsza, gdy internacjonalizację oprogramowania weźmie się pod uwagę już na etapie planowania i w trakcie całego procesu tworzenia oprogramowania. Wykorzystanie istniejących kursów nie służy jedynie redukcji kosztów, jako że mogą pojawić się inne koszty dodatkowe. Lokalizacja istniejących kursów przeprowadzona dla krajowych MŚP w ramach projektu DELID służy podniesieniu świadomości na temat tego, co można zrobić, aby ułatwić e-learning dla MŚP oraz to, jak ważny jest szacunek dla potrzeb MŚP związanych z produktami e-learningowymi. W pierwszym przypadku lokalizacja miała na celu przetłumaczenie produktu na inne języki (internacjonalizacja). Dlatego też partnerzy, którzy organizują kursy musieli stworzyć i przetłumaczyć swoje kursy na język trzeci, zrozumiały dla wszystkich partnerów: angielski. Tłumaczenie na wspólny język przydaje się do omawiania treści i struktury organizacyjnej kursów oraz do utworzenia wspólnej świadomości różnic i podobieństw w krajowych działaniach i strukturach. Działanie to ujawniło również interesujące problemy i ograniczenia. Ale potrzeba przetłumaczenia materiałów najpierw na wspólny język, a następnie ponownie dla użytkowników różnych języków narodowych oznaczało większą ilość czasu, większe prawdopodobieństwo błędu i wzrost kosztów. Ponadto, lokalizacja wymaga wzięcia pod uwagę audiowizualnej warstwy prezentacji, co oznacza trafienie w elementy charakterystyczne dla danego kraju, jak czcionka, kolory, grafika, dźwięki, symbole, a także waluty i jednostki. 12

13 Developing elearning in Dialogue 3.2 Dialog z MŚP Partnerzy w ramach projektu DELID zaadaptowali istniejące kursy. Poza wspomnianymi już elementami, adaptacja oznacza przede wszystkim analizę potrzeb i życzeń MŚP oraz zmienianie na różne sposoby kursów, aby e-learning był prostszy, przydatniejszy i bardziej wykonalny dla MŚP. Nie obejmuje to tylko tłumaczenia i potrzeb organizacyjnych, ale również adaptację idei i może prowadzić do innego systemu kształcenia, w którym elementy są zmieniane i przebudowywane na potrzeby innego scenariusza kształcenia. Należało zwrócić uwagę na cztery aspekty: Aktualizację (ogólne tworzenie nowych wersji kursów) Internacjonalizację Diagnozę potrzeb i życzeń MŚP (w kraju) Wdrażanie rezultatów diagnozy do kursów Do dostosowania kursu do lokalnych warunków w dialogu z MŚP przydatne było utworzenie ankiet. Na początku ważne było dowiedzenie się, czemu MŚP nie korzystają z e-leraningu do dalszego kształcenia. Pomimo tego, że MŚP są bardzo zainteresowane nowymi, być może tańszymi formami dalszego kształcenia, nadal istnieje wiele przeszkód na drodze do kontaktu. Dlatego właśnie analiza struktur, potrzeb i problemów jest tak ważna. Aspekty, które warto znać w przypadku tworzenia środków motywujących MŚP do korzystania z e-learningu to: Czy MŚP ma już jakieś doświadczenie w korzystaniu z e-learningu i jakiego rodzaju oczekiwania mają przedsiębiorstwa i uczniowie wobec e-learningu? Jaka jest struktura i rozmiar przedsiębiorstwa? W jakiej branży działa przedsiębiorstwo? Ogólny poziom wykształcenia (jednolity - niejednolity) Jak przedsiębiorstwo ocenia swoje potrzeby szkoleniowe? Organizacja kształcenia w ramach przedsiębiorstwa: Czy możliwa jest nauka w godzinach pracy? Potrzeby szkoleniowe dotyczące dalszego kształcenia w zależności od oddziału, działu itp. Jakiego rodzaju personel potrzebuje szkoleń? Jaki jest budżet przeznaczony na dalszą edukację? Czasowy i finansowy. Ile jest dostępne czasu na naukę? Ramy czasowe nauki? Kiedy uczniowie będą potrzebowali danej wiedzy? Poziom treści szkoleniowych i kursów (podstawowy, profesjonalny) Typy uczestników dalszej edukacji edukacja/certyfikaty wiek/płeć poziom pracy gotowość do nauki/stosunek do e-learningu poziom motywacji/umiejętności motywowania zahamowania wobec e-learningu/frustracja związana z nauką Jak wygląda środowisko nauki? (sprzęt techniczny i ograniczenia z nim związane w przedsiębiorstwie) 13

14 Partnerzy DELID na podstawie rozmów i w oparciu o ankiety uświadomili sobie, że dane małe i średnie przedsiębiorstwa miały potrzeby częściowo informacyjne i częściowo szkoleniowe, które mogłyby zostać zrealizowane tylko z możliwościami i instrumentami finansowymi dużych przedsiębiorstw. Potrzebne były bardzo specyficzne kursy (tj. na obszarach technicznych), które niestety nie mogły być zorganizowane w ramach szerokiego kursu UE adresowanego do szerszej grupy MŚP. Dlatego też w ramach dialogu z MŚP partnerzy projektu DELID musieli zdecydować się na bardziej ogólne tematy, takie jak oprogramowanie biurowe lub umiejętności miękkie. Decydującą rolę odgrywają przede wszystkim czynniki czasowe i organizacyjne. W niektórych branżach czasem niemożliwa jest nauka w trakcie pracy, a organizacja harmonogramu nauki jest bardzo trudna ze względu na napięte terminy. Często nie istnieje żaden plan rozwoju karier personelu, a szkolenia mają miejsce tylko wtedy, gdy są niezbędne. 3.3 Źródła Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ggmbh: elearning for international markets. Development and use of elearning in Europe. Bielefeld McBrien, Kieran: Developing localization friendly e-learning. htm, odwiedzane: TEIA TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an jedem Arbeitsplatz. Berlin Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions. odwiedzane: Watkins, Ryan: Preparing E-Learners for Online Success. odwiedzane:

15 Developing elearning in Dialogue 15

16 4 Tworzenie modelu Niniejszy rozdział obejmuje podstawy teoretyczne do tworzenia kursów e-learningowych dla MŚP, a także doświadczenia zebrane przez projekt DELID, wzbogacone przykładami. Partnerzy projektu DELID określili sześć różnych, przydatnych punktów widzenia, które konieczne są do skutecznego utworzenia produktów e-learningowych dla MŚP. Każdy z punktów widzenia obejmuje szereg zaleceń o charakterze ogólnym i dotyczących przede wszystkim MŚP. 4.1 Kwestie pedagogiczne E-learning najczęściej wykorzystywany jest w małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemy związane z e-learningiem wynikają z błędnych przekonań, jakie MŚP mają na temat procesów nauki samodzielnej. Inny aspekt związany jest z faktem, że większość MŚP nie posiada odpowiedniej infrastruktury, personel nie ma czasu na szkolenia wykraczające poza zawód wykonywany, a dalsze kształcenie w wielu przypadkach nie jest opłacane przez pracodawcę. Nauka w samą porę Zaważono, że badane MŚP zazwyczaj nie posiadają działu personalnego i konkretnego planu rozwoju karier personelu. Tak więc dalsze kształcenie w większości przypadków ma miejsce, jeżeli zaistnieje taka nagła potrzeba. Wcześniej nie ma miejsca analiza potrzeb. Każde przedsiębiorstwo posiada pewną strukturę organizacyjną, z której z czasem rozwinęła się pewna kultura kształcenia. Kultura ta daje konkretne wskazówki w zakresie tego, jak wiedza jest przekazywana w ramach danej organizacji i do jakiego stopnia wspierany jest transfer wiedzy. Aby proces nauki był skuteczny, szczególnie ważne są dwa aspekty: Po ukończeniu nauki uczeń powinien być w stanie wykorzystać nabytą wiedzę. Uczeń powinien znać i rozumieć kulturę kształcenia w swoim przedsiębiorstwie. W małych i średnich przedsiębiorstwach istnieją bardzo silne ograniczenia czasowe. Tak więc MŚP potrzebują parametrów szkolenia dostosowanych do swojej sytuacji krótkich okresów szkolenia, dostosowanych do swojego środowiska, skutecznego szkolenia blisko związanego z daną branżą. Specyficzne wymogi pedagogiczne są niezwykle ważne w przypadku adaptacji jak najlepszego modelu zdalnego kształcenia do potrzeb MŚP. Na podstawie rozmów z pracownikami MŚP i osobami odpowiedzialnymi za szkolenie, które korzystały już z e-learningu, można wyciągnąć kilka wniosków. Pytano ich o to, co podobało się im (lub czego im brakowało) w porównaniu z aspektami pedagogicznymi wcześniejszych szkoleń na odległość. Poza kwestiami praktycznymi, pewne ogólne procesy e-learningu w MŚP rozważane będą z pedagogicznego punktu widzenia. Pedagogiczny punkt widzenia obejmuje znajomość istniejącej kultury kształcenia w organizacji (w tym nieformalne kultury kształcenia, tj. Zazwyczaj podczas wspólnych piątkowych obiadów wymieniamy się informacjami. ) oraz możliwości skutecznego włączenia nowych treści szkoleniowych zgodnie z potrzebami pracowników. Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii: 16

17 Developing elearning in Dialogue Nastawienie przedsiębiorstwa: Zarząd musi dobrze znać wady i zalety e-learningu i być przekonany do tego, że wykorzystanie go we własnym przedsiębiorstwie będzie korzystne Chęć do zmiany na obszarze e-learningu oraz wsparcia ze strony nowych form i procesów kształcenia Zarząd musi być w stanie przekazać pracownikom jednoznaczne postawy oraz akceptację nowej kultury kształcenia. Zarządy badanych MŚP są stale zainteresowane tą formą kształcenia. Są otwarte na kursy testowe przede wszystkim z powodu zalet oferowanych przez e-learning. Niektóre były gotowe organizować naukę w pracy poprzez prezentacje i udostępnianie dodatkowych pomieszczeń do nauki Motywacja pracowników Automotywacja poprzez zmianę świadomości i nastawienia pracowników Idealny przypadek: uczniowie są aktywni, tzn. wykazują własną inicjatywę w kierunku udziału w dalszych działaniach edukacyjnych wspieranych przez przedsiębiorstwo Uczestnicy DELID rozmawiali o swoich problemach z motywacją. Stanowi to często poważny problem oraz powód, dla którego uczestnicy nie kończą kursów. Za niską motywację nie odpowiada tylko treść, konstrukcja i układ kursów, ale również środowisko nauki, które może wywierać negatywny wpływ na uczniów. W przypadku atrakcyjnych i interesujących kursów istnieją różne możliwości zapobiegania rezygnacji lub nawet frustracji i promowania ochoty do nauki: Motywacja ze strony administracji/zarządu MŚP oferowanie nowych możliwości awansu lub uzyskania podwyżki stałe wsparcie i promocja dalszego kształcenia się obowiązek dalszego kształcenia się wyrażanie opinii Motywacja ze strony nauczyciela regularne kontakty z uczniami aktywna rola dostępność i obecność Motywacja ze strony innych uczestników szkolenia zapewnia żywą komunikację i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami; dlatego też warto na zajęciach wstępnych dać czas uczniom na poznanie się nawzajem aktywna rola nauczyciela obowiązkowe ćwiczenia i dyskusje na forum grupy Treść szkoleniowa Treść szkoleniowa musi: być profesjonalnie i sprawnie przygotowana znajdować zastosowanie w codziennej pracy uczestników i musi być praktyczna odpowiadać na konkretne potrzeby szkoleniowe 17

18 Przy wyborze treści szkoleniowej ważne są trzy elementy: systematyczne gromadzenie odpowiednich treści decyzja o odpowiednim układzie/strukturze wybranej treści odpowiedzenie sobie na pytania takie jak: Co powinna dana treść wyzwalać? Jakiego rodzaju wiedza/kompetencje są celem? Które metody i działania są najlepsze do wsparcia uczniów w osiąganiu założeń nauczania i skutecznej nauki? Jak można najlepiej wesprzeć transfer wiedzy do codziennych praktyk? Treść szkoleniowa musi jasno łączyć się z założeniami przedsiębiorstwa: Przekładanie kompetencji na podnoszenie wydajności i jakości związanych z pracą zadań, a co za tym idzie, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pracownicy MŚP doceniają badania przypadków i animacje, które przedstawiają codzienne sytuacje zaczerpnięte z ich pracy i dają konkretne przykłady. Chcą identyfikować się z opisanymi osobami i sytuacjami. Niezwykle ważna jest również progresywność treści. Uczestnicy powiedzieli nam, że chcą pracować z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami. Oznacza to, że oczekują oni treści, które mogą przenieść bezpośrednio do swojej codziennej pracy. Jest to niezwykle poważny problem przy tworzeniu kursu, ze względu na różne wymagania i różne obszary pracy. Możliwość analizy struktury i konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa może być rozwiązaniem, ale jest również kosztowne, jeżeli rezultaty mają być adaptowane w kursach dla każdego z przedsiębiorstw osobno. Innym sposobem na sprostanie potrzeb i konkretnych życzeń przedsiębiorstw jest połączenie metod szkoleniowych e-learningu i nauki bezpośredniej, nazywane nauczaniem komplementarnym. Dzięki temu połączeniu kurs można podzielić na część teoretyczną (e-learning) i praktyczną, dodatkową adaptowaną (nauka bezpośrednia/warsztaty), tak jak miało to miejsce w Niemczech Metody szkoleniowe Pracownicy MŚP doceniają podejście polegające na rozwiązywaniu problemów ze scenariuszami nauki możliwie najbliższymi ich pracy. Dlatego też twórcy kursów powinni opierać e-learning na systematycznej analizie faktycznych działań pracowników. Nauczyciel jest kluczowym elementem dla sukcesu nauki na odległość. Ludzie chcą i potrzebują technicznego, organizacyjnego i pedagogicznego wsparcia ze strony trenera, na przykład w formie internetowych spotkań głosowych, forum, przesyłania plików lub czatu. W Niemczech zauważono, że uczniowie chcieli poznać nauczyciela i innych uczniów. W takich przypadkach najbardziej widoczna jest anonimowość Internetu i niepowodzenia w kontaktach bezpośrednich. Jednocześnie uczniowie ograniczani są pracą i komunikacją w nieznanym środowisku (forum, czat). Kilkukrotnie wyrażana była potrzeba bezpośrednich warsztatów celem poznania uczestników i trenerów. Oznacza to oddalenie się o krok od czystego e-learningu i krok w kierunku nauczania komplementarnego (rozwiązanie pośrednie dla wielu osób, dla których ten rodzaj nauki jest czymś nowym, nauczanie komplementarne może być łatwiejsze). 18

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo