Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego 1

2 I. Podstawa prawna konkursu. 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.); 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.); 4. Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.); 5. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25); 7. Uchwała Nr III/29/14 Rady Miasta Gdynia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r. 8. Uchwała Nr XLVII/1003/14 Rady Miasta Gdyni z 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015; 9. Uchwała nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata ; II. Ogłaszający konkurs. Prezydent Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia telefon (centrala) (58) ; fax: (58) III. Obsługa merytoryczna konkursu. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego Dziadka ul. Wejherowska 65, Gdynia dalej zwany: Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni telefon/fax (58)

3 IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje. 1. Uprawnione do złożenia oferty są: podmioty, których przynajmniej jednym z celów działalności statutowej jest: 1.1. wspieranie i rozwój człowieka i rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 1.2. działania na rzecz społeczności lokalnych, integracji środowisk lokalnych, 1.3. profilaktyka uzależnień, 1.4. opieka, edukacja i wychowanie, 1.5. re/integracja rodzin, 1.6. przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 1.7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: 2.1. organizacjom pozarządowym: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2.2. lub następującym podmiotom: osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniom socjalnym, spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 3. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 4. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zgody zarządu głównego (o ile odrębne unormowania nie wynikają z wewnęrznych regulacji danej organizacji). 5. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone: 5.1. w skróconej treści w biuletynie Ratusz oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP, 5.2. w pełnej treści w następujących mediach: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 3

4 V. Rodzaj zadania. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 2. Nazwa zadania: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego. 3. W/w zadanie publiczne wynika z przepisów prawa i zapisów programów: 3.1. Art. 4 1 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.); 3.2. Art. 18, 24 zw. z Art. 176 pkt 3 ppkt c Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm); 3.3. Zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r. przyjęte Uchwałą Rady Miasta z 30 grudnia 2014 r. nr III/29/14; 3.4. Zapisy Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata przyjęte Uchwałą NR XLIII/885/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji. VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 1. Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia zostaną pokryte w następujący sposób: 1.1. w kwocie ,00 zł brutto ze środków budżetu Miasta Gdyni na rok 2015 dział 851 rozdz , 1.2. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2016 dział 851 rozdz , 1.3. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2017 dział 851 rozdz , 1.4. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2018 dział 851 rozdz Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą: 2.1. dla placówki w SP nr 37, ul. Wiczlińska 93: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.2. dla placówki przy ul. Widnej 8: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017 r., do ,00 zł w 2018 r.; 2.3. dla placówki przy ul. Abrahama 82: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017 r., do ,00 zł w 2018 r.; 2.4. dla placówki przy ul. Żeglarzy 5: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.5. dla placówki przy ul. Morskiej 89: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 4

5 2.6. dla placówki w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.7. dla placówki w SP nr 6, ul. Cechowa 22: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.8. dla placówki w SP nr 16, ul. Chabrowa 43: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.9. dla placówki przy ul. Płk. Dąbka 52: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia): do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki przy ul. Portowej 3: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście do zł w 2015r., do zł w 2016r., do zł w 2017r., do zł w 2018r.; dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Chylonia: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że: 3.1. zadanie można realizować mniejszym kosztem, 3.2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 4. Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V pkt. 2 ogłoszenia. VII. Zasady przyznawania dotacji. 1. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach wsparcia wykonania zadania publicznego. Wkład własny w wysokości minimum 1% może przybrać formę: własnych 5

6 środków finansowych, środków finansowych z innych źródeł publicznych (z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu Miasta Gdyni), wkładu osobowego (np. praca wolontariuszy). 2. Jeden Oferent może złożyć oferty na prowadzenie nie więcej niż 4 placówek wsparcia dziennego. Jedna oferta swoim zakresem może obejmować prowadzenie wyłącznie jednej placówki wsparcia dziennego. 3. Oferent obowiązany jest określić w ofercie liczbę podopiecznych, którym udzielone zostanie wsparcie w formie uczestnictwa w zajęciach placówki wsparcia dziennego. 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji, zgodnie z zaleceniami Komisji Oceniającej. 5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 5.1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań przedstawionych w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej realizacji zadania oraz zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami umowami, fakturami, itp.), 5.2. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 5.3. realizowane z wydzielonego rachunku bankowego. 6. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej i ewidencji księgowej, środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych. 7. Dotacja przekazywana będzie po podpisaniu umowy z Podmiotem wyłonionym w drodze konkursu, na wydzielony rachunek bankowy w transzach, w ilości i wysokości wynikających z zawartej umowy. 8. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych z wydzielonego rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających zaciągnięcie zobowiązania (faktury, rachunki itp.) lub refundacji kosztów poniesionych przez Podmiot wyłoniony w drodze konkursu na podstawie zestawień zawierających co najmniej: 8.1. określenie dokumentu księgowego, 8.2. datę wystawienia dokumentu księgowego, 8.3. wystawcę dokumentu, 8.4. nazwę dokumentu, 8.5. kwotę refundacji dotyczącej realizacji zadania, 8.6. datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta. Pierwotny wydatek podlegający refundacji z dotacji musi powstać z wydzielonego rachunku bankowego organizacji przystępującej do konkursu. 9. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zaakceptowane przez Ogłaszającego konkurs zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego. 10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie realizacji zadania publicznego, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. 11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. VIII. Termin realizacji zadania. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 6

7 IX. Warunki realizacji zadania. 1. Realizacja pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w formie placówki wsparcia dziennego w jednej z wybranych przez Oferenta form: 1.1. opiekuńczej: świetlicy opiekuńczej, ogniska wychowawczego lub koła zainteresowań, 1.2. specjalistycznej, 1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Oferent obowiązany jest do zapewnienia na czas trwania realizacji zadania minimum 24 miejsc w placówce. 2. Oferent obowiązany jest wskazać w ofercie jedną ze wskazanych powyżej form prowadzenia placówki wsparcia dziennego. 3. Placówki wsparcia dziennego prowadzone będą w lokalach położonych: 3.1. w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93, 3.2. przy ul. Widnej 8, 3.3. przy ul. Abrahama 82, 3.4. przy ul. Żeglarzy 5, 3.5. przy ul. Morskiej 89, 3.6. w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, 3.7. w SP nr 6, ul. Cechowa 22, 3.8. w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, 3.9. przy ul. Płk. Dąbka 52, w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia), przy ul. Portowej 3, 4. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania ww. lokali można uzyskać za pośrednictwem Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz pod numerem telefonu: Prezydent Mista Gdynia, po roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert, podpisze z Podmiotem wyłonionych w drodze konkursu umowę użyczenia lokalu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wskazanego w ofercie realizacji zadania publicznego. 6. Dopuszcza się realizację zadania w innym lokalu będącym w dyspozycji Oferenta. W takim przypadku Oferent obowiązany jest dołączyć do dokumentacji konkursowej dokumenty poświadczające tytuł prawny do tego lokalu (np. akt notarialny, umowę użyczenia, najmu/dzierżawy obejmujących przynajmniej okres realizacji zadania publicznego) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ten lokal odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-higienicznego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (wymagania dot. spełnienia odpowiednich warunków techniczno sanitarnych nie dotyczą placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę). 7. W przypadku wskazania w ofercie lokalu znajdującego się w dyspozycji Oferenta (zgodnie z pkt 6 powyżej), preferowane będą lokale położone w dzielnicy: Gdynia Chylonia i Gdynia Śródmieście. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, poza standartem określonym w art ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia w szczególności: 7.1. objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zajęcia powinny uwzględniać 7

8 specyfikę grup a oferta placówek powinna być adresowana zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też pozostałych członków rodzin (rodziców i opiekunów) wychodząc z założenia, że położenie ciężaru pracy na całą rodzinę a nie tylko na dziecko zwiększa szansę na długofalowe pozytywne zmiany i efekty reintegrację całej rodziny, 7.2. współpracę z placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Sądami Rejonowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, 7.3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 7.4. bezpłatne i dobrowolne (wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd opiekuńczy) uczestnictwo podopiecznych w zajęciach; do placówki wsparcia dziennego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych występowaniem problemu alkoholowego, 7.5. bieżącą rekrutację do placówki wsparcia dziennego przez cały okres realizacji zadania publicznego do limitu posiadanych miejsc; podstawowym źródłem informacji potrzebnych do procesu naboru dzieci i młodzieży będą pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujący działania na rzecz rodzin a także animator działań środowiskowych Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 7.6. Podmiot realizujący zadanie w formie placówki wsparcia dziennego zobowiązany będzie do powołania Zespołu Rekrutacyjno - Monitorującego, zbierającego się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Do zadań zespołu należy w szczególności bieżące monitorowanie sytuacji dziecka i rodziny na adekwatnym poziomie do ustalonych potrzeb tj. nie tylko w oparciu o zasób placówki wsparcia dziennego, ale i wszelkich zasobów systemu (i to w sposób wspólnie uzgodniony i zharmonizowany), wsparcie w procesie rekrutacji, 7.7. pracę z dziećmi i młodzieżą przez minimum 11 miesięcy w każdym roku realizacji zadania publicznego; jeden miesiąc może stanowić przerwa wakacyjna wyznaczona przez Oferenta w lipcu lub sierpniu każdego roku; wyznaczenie przerwy wakacyjnej wymaga uprzedniego, co najmniej 2 miesięcznego uprzedzenia odpowiedniego pracownika merytorycznego Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 7.8. organizację czasu pracy placówki wsparcia dziennego uwzględniającego potrzeby dzieci i ich rodziców pod kątem dostępności świadczonych usług; czas ten powinien wynosić minimum 4 godziny pracy dzienne od poniedziałku do piątku; dopuszcza się możliwość pracy placówki w weekendy; godziny zajęć powinny być dostosowane do planu zajęć szkolnych podopiecznych i uzględniać specyfikę danej grupy; Podmioty wyłonione w drodze konkursu zobowiązane są do przekazania aktualnego harmonogramu funkcjonowania placówki do Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni; dopuszcza się zmianę harmonogramu pracy w przypadku zorganizowanych wyjazdów, zajęć w weekendy, w ferie/wakacje; zmiana harmonogramu wymaga uprzedniego, co najmniej tygodniowego uprzedzenia pracownika Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ZPS w Gdyni, 7.9. prowadzenie działań związanych z reintegracją rodziny, pomoc w nauce, 8

9 7.11. prowadzenie działań animacyjnych, mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz pozytywną identyfikację działań placówki w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć w grupach liczących od 8 do maksymalnie 15 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, utworzonych z uwzględnieniem wieku i potrzeb podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach, po zaciągnięciu opinii Zespołu Rekrutacyjno Monitorującego, możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych, odpowiednią kadrę posiadającą kwalifikacje i spełniającą warunki określone w art Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Podmiot wyłoniony w drodze konkursu obowiązany jest do przekazania informacji o każdej zmianie pracownika zatrudnionego przy bezpośredniej pracy z podopieczynymi w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany; praca specjalistów może być uzupełniana pracą wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów działu III Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; udział osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w regularnie przeprowadzanych superwizjach; dokumentowanie prowadzonych działań, w szczególności w formie: KARTY POSTĘPU PRACY Z DZIECKIEM (tworzonej najpóźniej miesiąc po zakwalifikowaniu dziecka do placówki, aktualizowanej na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał) zawierającej co najmniej: analizę potrzeb, zasobów oraz ewentualnych zaburzonych zachowań w obszarach - dom, szkoła, placówka, ogólne (inne), indywidualny program rozwoju i wzmacniania zasobów dziecka uwzględniający elementy ewentualnej korekty zaobserwowanych zaburzonych zachowań, opis postępu w rozwoju dziecka i jego zasobów z uwzględnieniem efektów działań korekcyjnych w połączeniu z informacjami z podmiotów zaangażowanych do pomocy rodzinie i placówkami oświatowymi (także nauczycielami przedmiotowymi), zakres ustaleń, odpowiedzialności i czasu realizacji KARTY POSTĘPU PRACY Z RODZINĄ (tworzonej najpóźniej miesiąc po zakwalifikowaniu dziecka do placówki, aktualizowanej na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku) zawierającej co najmniej: kontrakt, z którego wynika obowiązek uczestnictwa rodzica/opiekuna w zajęciach w placówce oraz zgoda na możliwość udzielenia pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, dane rodziny niezbędne do udzielania pomocy i opis najważniejszych problemów mających wpływ na poprawne realizowanie funkcji rodziny, plan pracy z rodziną mający na celu wsparcie rodziny w pokonywaniu problemów, w uzasadnionych przypadkach tworzony w oparciu o współpracę z innymi instytucjami pomocowymi (Zespół Placówek Specjalistycznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorski, pedagodzy i psycholodzy szkolni itp.); jeżeli plan pomocy rodzinie/plan pracy z rodziną został już opracowany przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę, placówka wsparcia dziennego powinna wykazać go w swojej dokumentacji i przyjąć jako wskazówkę do dalszej pracy, postęp w realizacji planu pracy uwzględniający kontakt z rodzicami/opiekunami, instytucjami współpracującymi, zakres ustaleń w zakresie odpowiedzialności i czasu realizacji, KARTY POSTĘPU PRACY Z GRUPĄ (aktualizowanej na bieżąco zgodnie z kalendarzem zajęć) zawierającej co najmniej: 9

10 imienną listę wychowanków, obecności i nieobecności podopiecznych na poszczególnych zajęciach, opis aktualnego etapu w rozwoju grupy, Dokumentacja powinna być prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i może być uzupełniona o adnotacje opisujące niecodzienne zdarzenia dotyczące dziecka i jego rodziny, wytwory działalności powstające w ramach zajęć (także z rodziną) oraz inne dokumenty, które placówka uzna za konieczne do realizowania wsparcia; Zastrzeżenia Ogłaszającego konkurs: 8. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia OC; w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie realizacji zadania publicznego obowiązany on jest przedstawić do Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia OC; 9. W przypadku stwierdzenia niskiej frekwencji podopiecznych na zajęciach prowadzonych w placówce wspacia dziennego w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych (poniżej 60% stanu zadeklarowanego w ofercie), Ogłaszający konkurs ma prawo do wypowiedzenia umowy (również częściowego) o realizację zadania publicznego w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia informacji; 10. Oferent, konstruując kosztorys realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć poniżej wskazanych kosztów: koszty wynagrodzenia wychowawców/kierownika maksymalnie 32zł/h, obsługa księgowa maksymalnie 750 zł/mc, wyposażenie świetlicy lub/i drobne remonty - do 2 % wartości dotacji, wyżywienie dziecka w wysokości minimum 2 zł/dziecko/dziennie; 11. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane w trakcie realizacji zadania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi grupami i rodzajami kosztów określonymi w kosztorysie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej przyznanej dotacji wymagają uzyskania pisemnej zgody Ogłaszającego konkurs w formie aneksu do umowy, z poniższymi zastrzeżeniami: Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może samodzielnie dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów w ramach danego rodzaju kosztów pod warunkiem, że suma zmian nie przekroczy 15% wartości którejkolwiek z modyfikowanych grup, zmiany w zakresie grupy kosztów wynagrodzeń nie przekraczające 15%, uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione oraz zaakceptowane przez Ogłaszającego konkurs bez konieczności aneksowania umowy; dokonywane przesunięcia nie mogą naruszać maksymalnych limitów wyznaczonych pkt 10 powyżej; 12. Możliwe jest, w przypadkach uzasadnionych realizacją zadania, dodanie nowego rodzaju, grupy lub pozycji kosztów ponoszonych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Ogłaszającego konkurs, w formie aneksu do umowy. X. Termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. 2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane. 10

11 3. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana: 3.1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 3.2. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 3.3. na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: XI. Tryb składania ofert. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 2. Oferty należy składać w kopercie osobiście w godzinach od 8.00 do w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (hol główny), ul. Wejherowska 65, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego lub za pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej na adres: Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, Gdynia. 3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni. 4. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności: 4.1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 4.2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, odrębnie na poszczególne lata, tj.: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 4.3. informację o wcześniejszej działalności Oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 4.4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 4.5. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 5. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać: 5.1. informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, 5.2. sposób reprezentacji Podmiotów, o których mowa art. 14 ust. 2 w/w ustawy, wobec organu administracji publicznej. 6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego, w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 7. W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja. 11

12 8. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta. 9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną. 10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent. 12. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób czytelny, bez skreśleń i poprawek. 13. Budżet oferty oraz harmonogram realizacji zadania powinien przedstawiać w sposób klarowny sposób wydatkowania środków z dotacji oraz wkładu własnego i wynikać z merytorycznego opisu realizowanego zadania. 14. Oferta Podmiotu wyłonionego w drodze konkursu stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Ogłaszającego konkurs), integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami. XII. Wymagana dokumentacja. 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty z następującymi załącznikami: 1.1. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących: w przypadku fundacji i stowarzyszeń odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych dokument poświadczający, że dany Podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego Podmiotu, 1.2. dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu Oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, 1.3. kopią aktualnego statutu organizacji w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w KRS, 1.4. pełnomocnictwem (-ami) do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji), 1.5. projekt Regulaminu funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, 1.6. wykazania możliwości realizacji zadania na bazie obiektu, będącego własnością Oferenta lub na bazie innego obiektu, na czas trwania realizacji zadania, wraz z opisem funkcjonalności obiektu w odniesieniu do zleconej usługi (należy załączyć dokumenty poświadczające tytuł prawny do tego lokalu np. umowę użyczenia, najmu/dzierżawy obejmujących przynajmniej okres realizacji zadania publicznego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ten lokal odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-higienicznego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Wymagania dot. spełnienia odpowiednich warunków techniczno sanitarnych nie dotyczą Oferentów zamierzających realizować zadanie w lokalu znajdującym 12

13 się w zasobie komunalnym Miasta Gdynia lub w formie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. 2. Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą za zgodność z oryginałem, datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu. 3. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy z Organizatorem konkusu, zobowiązany jest do dostarczenia: 3.1. informacji o składzie osób reprezentujących Podmiot wyłoniony w drodze konkursu: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych, 3.2. umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego, 3.3. informacji o wydzielonym rachunku bankowym do obsługi dotacji. XIII. Miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu. Formularz oferty, treść ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: lub odebrać w siedzibie w Gdyni, ul. Wejherowska 65, sekretariat, hol główny. XIV. Tryb wyboru ofert. 1. Decyzję o wyborze Podmiotu, który uzyska dotacje, podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną. 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie: 3.1. zachowania terminu złożenia oferty, 3.2. zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), 3.3. precyzyjnego określenia formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego, 3.4. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. 4. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się Kartą Oceny Oferty. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi: 13

14 4.1. Kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów) Lp. Kryteria oceny strategicznej Wartość punktowa 1. Ocena dostępności i organizacji działania placówki. do Ocena działań związanych z reintegracją rodziny. do Ocena adekwatności oferty do problemów podopiecznych i profilu działań do 10 podejmowanych w placówce. 4. Ocena współpracy z instytucjami, w tym powołanymi do pomocy dziecku i do 10 rodzinie. 5. Ocena działań animacyjnych i partycypacja społeczności lokalnej. do Kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów). Lp. Kryteria oceny jakościowej Wartość punktowa 1. Ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji) w tym: potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, dotychczasowa współpraca z jednostką ogłaszającą konkurs, współpraca z innymi organizacjami i podmiotami, identyfikacja adresatów projektu oraz sposoby komunikowania się z nimi). 2. Ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu. 3. Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych, w tym: korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta. 4. Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji, w tym: ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów, ocena kosztorysu w tym stawki jednostkowe, rodzaje kosztów oraz relacje pomiędzy kosztami pośrednimi (administracyjnymi oraz wyposażenia i promocji) a kosztami merytorycznymi zadania. do 10 do 10 do 10 do 10 XV. Termin dokonania wyboru oferty. 1. Ogłaszający konkurs zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65, w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym. 2. Lista rankingowa, a także wykaz Podmiotów, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane: 2.1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, 2.2. na tablicy ogłoszeń GCOP, Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 2.3. na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do: 3.1. odwołania konkursu bez podania przyczyny, 3.2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert, 3.3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu. 4. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 14

15 5. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. 6. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert. XVI. Sprawozdawczość. 1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania: 1.1. może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania; 1.2. zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego roku budżetowego realizacji zadania publicznego; 1.3. Zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego. 2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). 3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje: 3.1. data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą, 3.2. data wpływu do ZPS w Gdyni w przypadku sprawozdań złożonych osobiście. 4. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania zobowiązany jest do przekazania informacji o zmianie zatrudnienia wychowawców, z podaniem kwalifikacji nowych pracowników, w formie pisemnej do Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zespołu Placówek Specjalistycznych najpóźniej w terminie 30 dni po dokonaniu zmiany zatrudnienia. 5. Raz na kwartał podmiot, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do złożenia zestawienia frekwencji dzieci z podziałem na poszczególne miesiące kwartału. 6. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania zobowiązany jest przekazywać wraz ze sprawozdaniem Protokół z Zebrania Zespołu Monitorująco - Rekrutacyjnego, dokumentujący postępy w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. 7. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego. XVII. Kontrola realizacji zadania. 1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni lub w siedzibie Podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa i jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia. 2. Kontrola zadania może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu. 3. W trakcie prowadzonej kontroli Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania. 15

16 XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. Na realizację zadań związanych z prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno pedagogicznego oraz klubu Łajba, Miasto Gdynia przezaczyła w 2014 r. kwotę zł oraz w 2015 r. kwotę zł. 16

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo