Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego 1

2 I. Podstawa prawna konkursu. 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.); 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.); 4. Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.); 5. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25); 7. Uchwała Nr III/29/14 Rady Miasta Gdynia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r. 8. Uchwała Nr XLVII/1003/14 Rady Miasta Gdyni z 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015; 9. Uchwała nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata ; II. Ogłaszający konkurs. Prezydent Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia telefon (centrala) (58) ; fax: (58) III. Obsługa merytoryczna konkursu. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego Dziadka ul. Wejherowska 65, Gdynia dalej zwany: Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni telefon/fax (58)

3 IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje. 1. Uprawnione do złożenia oferty są: podmioty, których przynajmniej jednym z celów działalności statutowej jest: 1.1. wspieranie i rozwój człowieka i rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 1.2. działania na rzecz społeczności lokalnych, integracji środowisk lokalnych, 1.3. profilaktyka uzależnień, 1.4. opieka, edukacja i wychowanie, 1.5. re/integracja rodzin, 1.6. przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 1.7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: 2.1. organizacjom pozarządowym: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2.2. lub następującym podmiotom: osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniom socjalnym, spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 3. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 4. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zgody zarządu głównego (o ile odrębne unormowania nie wynikają z wewnęrznych regulacji danej organizacji). 5. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone: 5.1. w skróconej treści w biuletynie Ratusz oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP, 5.2. w pełnej treści w następujących mediach: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 3

4 V. Rodzaj zadania. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 2. Nazwa zadania: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego. 3. W/w zadanie publiczne wynika z przepisów prawa i zapisów programów: 3.1. Art. 4 1 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.); 3.2. Art. 18, 24 zw. z Art. 176 pkt 3 ppkt c Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm); 3.3. Zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r. przyjęte Uchwałą Rady Miasta z 30 grudnia 2014 r. nr III/29/14; 3.4. Zapisy Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata przyjęte Uchwałą NR XLIII/885/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji. VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 1. Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia zostaną pokryte w następujący sposób: 1.1. w kwocie ,00 zł brutto ze środków budżetu Miasta Gdyni na rok 2015 dział 851 rozdz , 1.2. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2016 dział 851 rozdz , 1.3. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2017 dział 851 rozdz , 1.4. w kwocie ,00 zł brutto ze środków objętych w projekcie budżetu na rok 2018 dział 851 rozdz Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą: 2.1. dla placówki w SP nr 37, ul. Wiczlińska 93: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.2. dla placówki przy ul. Widnej 8: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017 r., do ,00 zł w 2018 r.; 2.3. dla placówki przy ul. Abrahama 82: do ,00 zł w 2015 r., do ,00 zł w 2016 r., do ,00 zł w 2017 r., do ,00 zł w 2018 r.; 2.4. dla placówki przy ul. Żeglarzy 5: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.5. dla placówki przy ul. Morskiej 89: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 4

5 2.6. dla placówki w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.7. dla placówki w SP nr 6, ul. Cechowa 22: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.8. dla placówki w SP nr 16, ul. Chabrowa 43: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 2.9. dla placówki przy ul. Płk. Dąbka 52: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia): do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki przy ul. Portowej 3: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście do zł w 2015r., do zł w 2016r., do zł w 2017r., do zł w 2018r.; dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Chylonia: do ,00 zł w 2015r., do ,00 zł w 2016r., do ,00 zł w 2017r., do ,00 zł w 2018r.; 3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że: 3.1. zadanie można realizować mniejszym kosztem, 3.2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 4. Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V pkt. 2 ogłoszenia. VII. Zasady przyznawania dotacji. 1. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach wsparcia wykonania zadania publicznego. Wkład własny w wysokości minimum 1% może przybrać formę: własnych 5

6 środków finansowych, środków finansowych z innych źródeł publicznych (z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu Miasta Gdyni), wkładu osobowego (np. praca wolontariuszy). 2. Jeden Oferent może złożyć oferty na prowadzenie nie więcej niż 4 placówek wsparcia dziennego. Jedna oferta swoim zakresem może obejmować prowadzenie wyłącznie jednej placówki wsparcia dziennego. 3. Oferent obowiązany jest określić w ofercie liczbę podopiecznych, którym udzielone zostanie wsparcie w formie uczestnictwa w zajęciach placówki wsparcia dziennego. 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji, zgodnie z zaleceniami Komisji Oceniającej. 5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 5.1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań przedstawionych w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej realizacji zadania oraz zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami umowami, fakturami, itp.), 5.2. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 5.3. realizowane z wydzielonego rachunku bankowego. 6. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej i ewidencji księgowej, środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych. 7. Dotacja przekazywana będzie po podpisaniu umowy z Podmiotem wyłonionym w drodze konkursu, na wydzielony rachunek bankowy w transzach, w ilości i wysokości wynikających z zawartej umowy. 8. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych z wydzielonego rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających zaciągnięcie zobowiązania (faktury, rachunki itp.) lub refundacji kosztów poniesionych przez Podmiot wyłoniony w drodze konkursu na podstawie zestawień zawierających co najmniej: 8.1. określenie dokumentu księgowego, 8.2. datę wystawienia dokumentu księgowego, 8.3. wystawcę dokumentu, 8.4. nazwę dokumentu, 8.5. kwotę refundacji dotyczącej realizacji zadania, 8.6. datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta. Pierwotny wydatek podlegający refundacji z dotacji musi powstać z wydzielonego rachunku bankowego organizacji przystępującej do konkursu. 9. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zaakceptowane przez Ogłaszającego konkurs zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego. 10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie realizacji zadania publicznego, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. 11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. VIII. Termin realizacji zadania. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 6

7 IX. Warunki realizacji zadania. 1. Realizacja pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w formie placówki wsparcia dziennego w jednej z wybranych przez Oferenta form: 1.1. opiekuńczej: świetlicy opiekuńczej, ogniska wychowawczego lub koła zainteresowań, 1.2. specjalistycznej, 1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Oferent obowiązany jest do zapewnienia na czas trwania realizacji zadania minimum 24 miejsc w placówce. 2. Oferent obowiązany jest wskazać w ofercie jedną ze wskazanych powyżej form prowadzenia placówki wsparcia dziennego. 3. Placówki wsparcia dziennego prowadzone będą w lokalach położonych: 3.1. w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93, 3.2. przy ul. Widnej 8, 3.3. przy ul. Abrahama 82, 3.4. przy ul. Żeglarzy 5, 3.5. przy ul. Morskiej 89, 3.6. w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, 3.7. w SP nr 6, ul. Cechowa 22, 3.8. w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, 3.9. przy ul. Płk. Dąbka 52, w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia), przy ul. Portowej 3, 4. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania ww. lokali można uzyskać za pośrednictwem Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz pod numerem telefonu: Prezydent Mista Gdynia, po roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert, podpisze z Podmiotem wyłonionych w drodze konkursu umowę użyczenia lokalu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wskazanego w ofercie realizacji zadania publicznego. 6. Dopuszcza się realizację zadania w innym lokalu będącym w dyspozycji Oferenta. W takim przypadku Oferent obowiązany jest dołączyć do dokumentacji konkursowej dokumenty poświadczające tytuł prawny do tego lokalu (np. akt notarialny, umowę użyczenia, najmu/dzierżawy obejmujących przynajmniej okres realizacji zadania publicznego) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ten lokal odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-higienicznego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (wymagania dot. spełnienia odpowiednich warunków techniczno sanitarnych nie dotyczą placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę). 7. W przypadku wskazania w ofercie lokalu znajdującego się w dyspozycji Oferenta (zgodnie z pkt 6 powyżej), preferowane będą lokale położone w dzielnicy: Gdynia Chylonia i Gdynia Śródmieście. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, poza standartem określonym w art ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia w szczególności: 7.1. objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zajęcia powinny uwzględniać 7

8 specyfikę grup a oferta placówek powinna być adresowana zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też pozostałych członków rodzin (rodziców i opiekunów) wychodząc z założenia, że położenie ciężaru pracy na całą rodzinę a nie tylko na dziecko zwiększa szansę na długofalowe pozytywne zmiany i efekty reintegrację całej rodziny, 7.2. współpracę z placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Sądami Rejonowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, 7.3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 7.4. bezpłatne i dobrowolne (wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd opiekuńczy) uczestnictwo podopiecznych w zajęciach; do placówki wsparcia dziennego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych występowaniem problemu alkoholowego, 7.5. bieżącą rekrutację do placówki wsparcia dziennego przez cały okres realizacji zadania publicznego do limitu posiadanych miejsc; podstawowym źródłem informacji potrzebnych do procesu naboru dzieci i młodzieży będą pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujący działania na rzecz rodzin a także animator działań środowiskowych Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 7.6. Podmiot realizujący zadanie w formie placówki wsparcia dziennego zobowiązany będzie do powołania Zespołu Rekrutacyjno - Monitorującego, zbierającego się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Do zadań zespołu należy w szczególności bieżące monitorowanie sytuacji dziecka i rodziny na adekwatnym poziomie do ustalonych potrzeb tj. nie tylko w oparciu o zasób placówki wsparcia dziennego, ale i wszelkich zasobów systemu (i to w sposób wspólnie uzgodniony i zharmonizowany), wsparcie w procesie rekrutacji, 7.7. pracę z dziećmi i młodzieżą przez minimum 11 miesięcy w każdym roku realizacji zadania publicznego; jeden miesiąc może stanowić przerwa wakacyjna wyznaczona przez Oferenta w lipcu lub sierpniu każdego roku; wyznaczenie przerwy wakacyjnej wymaga uprzedniego, co najmniej 2 miesięcznego uprzedzenia odpowiedniego pracownika merytorycznego Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 7.8. organizację czasu pracy placówki wsparcia dziennego uwzględniającego potrzeby dzieci i ich rodziców pod kątem dostępności świadczonych usług; czas ten powinien wynosić minimum 4 godziny pracy dzienne od poniedziałku do piątku; dopuszcza się możliwość pracy placówki w weekendy; godziny zajęć powinny być dostosowane do planu zajęć szkolnych podopiecznych i uzględniać specyfikę danej grupy; Podmioty wyłonione w drodze konkursu zobowiązane są do przekazania aktualnego harmonogramu funkcjonowania placówki do Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni; dopuszcza się zmianę harmonogramu pracy w przypadku zorganizowanych wyjazdów, zajęć w weekendy, w ferie/wakacje; zmiana harmonogramu wymaga uprzedniego, co najmniej tygodniowego uprzedzenia pracownika Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ZPS w Gdyni, 7.9. prowadzenie działań związanych z reintegracją rodziny, pomoc w nauce, 8

9 7.11. prowadzenie działań animacyjnych, mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz pozytywną identyfikację działań placówki w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć w grupach liczących od 8 do maksymalnie 15 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, utworzonych z uwzględnieniem wieku i potrzeb podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach, po zaciągnięciu opinii Zespołu Rekrutacyjno Monitorującego, możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych, odpowiednią kadrę posiadającą kwalifikacje i spełniającą warunki określone w art Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Podmiot wyłoniony w drodze konkursu obowiązany jest do przekazania informacji o każdej zmianie pracownika zatrudnionego przy bezpośredniej pracy z podopieczynymi w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany; praca specjalistów może być uzupełniana pracą wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów działu III Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; udział osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w regularnie przeprowadzanych superwizjach; dokumentowanie prowadzonych działań, w szczególności w formie: KARTY POSTĘPU PRACY Z DZIECKIEM (tworzonej najpóźniej miesiąc po zakwalifikowaniu dziecka do placówki, aktualizowanej na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał) zawierającej co najmniej: analizę potrzeb, zasobów oraz ewentualnych zaburzonych zachowań w obszarach - dom, szkoła, placówka, ogólne (inne), indywidualny program rozwoju i wzmacniania zasobów dziecka uwzględniający elementy ewentualnej korekty zaobserwowanych zaburzonych zachowań, opis postępu w rozwoju dziecka i jego zasobów z uwzględnieniem efektów działań korekcyjnych w połączeniu z informacjami z podmiotów zaangażowanych do pomocy rodzinie i placówkami oświatowymi (także nauczycielami przedmiotowymi), zakres ustaleń, odpowiedzialności i czasu realizacji KARTY POSTĘPU PRACY Z RODZINĄ (tworzonej najpóźniej miesiąc po zakwalifikowaniu dziecka do placówki, aktualizowanej na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku) zawierającej co najmniej: kontrakt, z którego wynika obowiązek uczestnictwa rodzica/opiekuna w zajęciach w placówce oraz zgoda na możliwość udzielenia pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, dane rodziny niezbędne do udzielania pomocy i opis najważniejszych problemów mających wpływ na poprawne realizowanie funkcji rodziny, plan pracy z rodziną mający na celu wsparcie rodziny w pokonywaniu problemów, w uzasadnionych przypadkach tworzony w oparciu o współpracę z innymi instytucjami pomocowymi (Zespół Placówek Specjalistycznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorski, pedagodzy i psycholodzy szkolni itp.); jeżeli plan pomocy rodzinie/plan pracy z rodziną został już opracowany przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę, placówka wsparcia dziennego powinna wykazać go w swojej dokumentacji i przyjąć jako wskazówkę do dalszej pracy, postęp w realizacji planu pracy uwzględniający kontakt z rodzicami/opiekunami, instytucjami współpracującymi, zakres ustaleń w zakresie odpowiedzialności i czasu realizacji, KARTY POSTĘPU PRACY Z GRUPĄ (aktualizowanej na bieżąco zgodnie z kalendarzem zajęć) zawierającej co najmniej: 9

10 imienną listę wychowanków, obecności i nieobecności podopiecznych na poszczególnych zajęciach, opis aktualnego etapu w rozwoju grupy, Dokumentacja powinna być prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i może być uzupełniona o adnotacje opisujące niecodzienne zdarzenia dotyczące dziecka i jego rodziny, wytwory działalności powstające w ramach zajęć (także z rodziną) oraz inne dokumenty, które placówka uzna za konieczne do realizowania wsparcia; Zastrzeżenia Ogłaszającego konkurs: 8. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia OC; w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie realizacji zadania publicznego obowiązany on jest przedstawić do Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia OC; 9. W przypadku stwierdzenia niskiej frekwencji podopiecznych na zajęciach prowadzonych w placówce wspacia dziennego w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych (poniżej 60% stanu zadeklarowanego w ofercie), Ogłaszający konkurs ma prawo do wypowiedzenia umowy (również częściowego) o realizację zadania publicznego w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia informacji; 10. Oferent, konstruując kosztorys realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć poniżej wskazanych kosztów: koszty wynagrodzenia wychowawców/kierownika maksymalnie 32zł/h, obsługa księgowa maksymalnie 750 zł/mc, wyposażenie świetlicy lub/i drobne remonty - do 2 % wartości dotacji, wyżywienie dziecka w wysokości minimum 2 zł/dziecko/dziennie; 11. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane w trakcie realizacji zadania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi grupami i rodzajami kosztów określonymi w kosztorysie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej przyznanej dotacji wymagają uzyskania pisemnej zgody Ogłaszającego konkurs w formie aneksu do umowy, z poniższymi zastrzeżeniami: Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może samodzielnie dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów w ramach danego rodzaju kosztów pod warunkiem, że suma zmian nie przekroczy 15% wartości którejkolwiek z modyfikowanych grup, zmiany w zakresie grupy kosztów wynagrodzeń nie przekraczające 15%, uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione oraz zaakceptowane przez Ogłaszającego konkurs bez konieczności aneksowania umowy; dokonywane przesunięcia nie mogą naruszać maksymalnych limitów wyznaczonych pkt 10 powyżej; 12. Możliwe jest, w przypadkach uzasadnionych realizacją zadania, dodanie nowego rodzaju, grupy lub pozycji kosztów ponoszonych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Ogłaszającego konkurs, w formie aneksu do umowy. X. Termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. 2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane. 10

11 3. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana: 3.1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 3.2. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 3.3. na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: XI. Tryb składania ofert. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 2. Oferty należy składać w kopercie osobiście w godzinach od 8.00 do w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (hol główny), ul. Wejherowska 65, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego lub za pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej na adres: Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, Gdynia. 3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni. 4. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności: 4.1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 4.2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, odrębnie na poszczególne lata, tj.: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 4.3. informację o wcześniejszej działalności Oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 4.4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 4.5. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 5. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać: 5.1. informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, 5.2. sposób reprezentacji Podmiotów, o których mowa art. 14 ust. 2 w/w ustawy, wobec organu administracji publicznej. 6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego, w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 7. W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja. 11

12 8. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta. 9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną. 10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent. 12. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób czytelny, bez skreśleń i poprawek. 13. Budżet oferty oraz harmonogram realizacji zadania powinien przedstawiać w sposób klarowny sposób wydatkowania środków z dotacji oraz wkładu własnego i wynikać z merytorycznego opisu realizowanego zadania. 14. Oferta Podmiotu wyłonionego w drodze konkursu stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Ogłaszającego konkurs), integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami. XII. Wymagana dokumentacja. 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty z następującymi załącznikami: 1.1. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących: w przypadku fundacji i stowarzyszeń odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych dokument poświadczający, że dany Podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego Podmiotu, 1.2. dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu Oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, 1.3. kopią aktualnego statutu organizacji w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w KRS, 1.4. pełnomocnictwem (-ami) do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji), 1.5. projekt Regulaminu funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, 1.6. wykazania możliwości realizacji zadania na bazie obiektu, będącego własnością Oferenta lub na bazie innego obiektu, na czas trwania realizacji zadania, wraz z opisem funkcjonalności obiektu w odniesieniu do zleconej usługi (należy załączyć dokumenty poświadczające tytuł prawny do tego lokalu np. umowę użyczenia, najmu/dzierżawy obejmujących przynajmniej okres realizacji zadania publicznego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ten lokal odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-higienicznego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Wymagania dot. spełnienia odpowiednich warunków techniczno sanitarnych nie dotyczą Oferentów zamierzających realizować zadanie w lokalu znajdującym 12

13 się w zasobie komunalnym Miasta Gdynia lub w formie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. 2. Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą za zgodność z oryginałem, datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu. 3. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy z Organizatorem konkusu, zobowiązany jest do dostarczenia: 3.1. informacji o składzie osób reprezentujących Podmiot wyłoniony w drodze konkursu: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych, 3.2. umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego, 3.3. informacji o wydzielonym rachunku bankowym do obsługi dotacji. XIII. Miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu. Formularz oferty, treść ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: lub odebrać w siedzibie w Gdyni, ul. Wejherowska 65, sekretariat, hol główny. XIV. Tryb wyboru ofert. 1. Decyzję o wyborze Podmiotu, który uzyska dotacje, podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną. 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie: 3.1. zachowania terminu złożenia oferty, 3.2. zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), 3.3. precyzyjnego określenia formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego, 3.4. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. 4. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się Kartą Oceny Oferty. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi: 13

14 4.1. Kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów) Lp. Kryteria oceny strategicznej Wartość punktowa 1. Ocena dostępności i organizacji działania placówki. do Ocena działań związanych z reintegracją rodziny. do Ocena adekwatności oferty do problemów podopiecznych i profilu działań do 10 podejmowanych w placówce. 4. Ocena współpracy z instytucjami, w tym powołanymi do pomocy dziecku i do 10 rodzinie. 5. Ocena działań animacyjnych i partycypacja społeczności lokalnej. do Kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów). Lp. Kryteria oceny jakościowej Wartość punktowa 1. Ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji) w tym: potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, dotychczasowa współpraca z jednostką ogłaszającą konkurs, współpraca z innymi organizacjami i podmiotami, identyfikacja adresatów projektu oraz sposoby komunikowania się z nimi). 2. Ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu. 3. Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych, w tym: korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta. 4. Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji, w tym: ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów, ocena kosztorysu w tym stawki jednostkowe, rodzaje kosztów oraz relacje pomiędzy kosztami pośrednimi (administracyjnymi oraz wyposażenia i promocji) a kosztami merytorycznymi zadania. do 10 do 10 do 10 do 10 XV. Termin dokonania wyboru oferty. 1. Ogłaszający konkurs zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65, w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym. 2. Lista rankingowa, a także wykaz Podmiotów, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane: 2.1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, 2.2. na tablicy ogłoszeń GCOP, Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, 2.3. na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do: 3.1. odwołania konkursu bez podania przyczyny, 3.2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert, 3.3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu. 4. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 14

15 5. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. 6. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert. XVI. Sprawozdawczość. 1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania: 1.1. może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania; 1.2. zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego roku budżetowego realizacji zadania publicznego; 1.3. Zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego. 2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). 3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje: 3.1. data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą, 3.2. data wpływu do ZPS w Gdyni w przypadku sprawozdań złożonych osobiście. 4. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania zobowiązany jest do przekazania informacji o zmianie zatrudnienia wychowawców, z podaniem kwalifikacji nowych pracowników, w formie pisemnej do Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zespołu Placówek Specjalistycznych najpóźniej w terminie 30 dni po dokonaniu zmiany zatrudnienia. 5. Raz na kwartał podmiot, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do złożenia zestawienia frekwencji dzieci z podziałem na poszczególne miesiące kwartału. 6. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania zobowiązany jest przekazywać wraz ze sprawozdaniem Protokół z Zebrania Zespołu Monitorująco - Rekrutacyjnego, dokumentujący postępy w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. 7. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego. XVII. Kontrola realizacji zadania. 1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni lub w siedzibie Podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa i jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia. 2. Kontrola zadania może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu. 3. W trakcie prowadzonej kontroli Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania. 15

16 XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. Na realizację zadań związanych z prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno pedagogicznego oraz klubu Łajba, Miasto Gdynia przezaczyła w 2014 r. kwotę zł oraz w 2015 r. kwotę zł. 16

z dnia 31.12.2014 r.

z dnia 31.12.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 574/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 45.000,00 zł. KOSZTY KWALIFIKOWANE:

I. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 45.000,00 zł. KOSZTY KWALIFIKOWANE: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 2 kwietnia 2015 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 312 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ 48-300 Nysa Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Nysy > z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego l(onl(ursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE Nr konkursu: KZP/../ /./20 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową: Zamość, dnia 10.04.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 marca 2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5439/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27.11. 2014 r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/17/2014 GMINA MIASTA RADOMIA reprezentowana przez PREZYDENTA MIASTA RADOMIA ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. RO.0050.45.2015 ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Sztum, dnia 16 styczeń 2014 r. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego wydawnictwa

2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego wydawnictwa Załącznik do uchwały Nr 268/77/16 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2016 roku OGŁOSZENIE Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. BS.524.4.2016.M.N.S OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. Rodzaj : Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r. Zamość, dnia 18.11.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE Załącznik do Zarządzenia Nr APS.021.28.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 23 lipca 2015 r. Sztum, dnia 23 lipiec 2015 r. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze.

I. Rodzaj zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.102.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art.25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 30 kwietnia 2015 r. O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB

Bardziej szczegółowo

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r.

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn.

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Prezydent

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. BS.524.3.2016.M.N.S OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. Rodzaj : Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny Załącznik do Zarządzenia nr.213/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 7 grudnia 2011 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Wołomina, ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Zasady postępowania konkursowego określają: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie ekologii i ochrony

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2015 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej I. Rodzaj zadań: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: OB.0050.6.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Szaflary z dnia 1 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Szaflary z dnia 1 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Szaflary z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Szaflary w 2015r. przez organizacje

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku KS-III.5.524.1.2017.AL PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Miasto Koszalin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.11.2014r. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE na podstawie art. 11 ust. 1 lub 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na operatora zadania

Regulamin konkursu na operatora zadania Regulamin konkursu na operatora zadania 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej Operatorem który przeprowadzi regranting w zakresie animacji społecznej mieszkańców Gorzowa

Bardziej szczegółowo

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr XI/2016 na realizację w roku 2016 zadania publicznego miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1 Rodzaje zadań i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.

I. Rodzaj zadania Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, na podstawie Pełnomocnictwa nr OR.0052.103.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art.25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZARZĄDZENIE Nr 17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Nazwa zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 09:52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania. polegającego na

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania. polegającego na Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2143/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2015 r. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 14.12.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Edukacji, oświaty i wychowania

Burmistrz Miasta Czeladź 14.12.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Edukacji, oświaty i wychowania Burmistrz Miasta Czeladź 14.12.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Edukacji, oświaty i wychowania Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU ZARZĄDZENIE NR 0050.382.206.OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 206 ROKU w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 206 roku Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 4 marca 2015 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 4 marca 2015 roku Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 4 marca 2015 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ I CELE I RODZAJ ZADAŃ

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ I CELE I RODZAJ ZADAŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn nr I/27/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1486/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014r. Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1486/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014r. Ogłoszenie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1486/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014r. Ogłoszenie Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego na rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Wydział Rozwoju Społecznego Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r.

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Prudnickiego Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia 13.12.2013 r. Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancin-Jeziorna w roku 2015 z dnia.?... 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej.

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2014 r. NIEPEŁNOSPRAWNI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r. Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.)

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sławno Nr 3 /15 z dnia 9 stycznia 2015 r. Sławno, dnia 9 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały nr 1069/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2015 roku OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina

KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina WPSiDG. 524. 2.2016 KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2015

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 47/99/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Podstawa prawna:

Załącznik do uchwały Nr 47/99/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Podstawa prawna: Załącznik do uchwały Nr 47/99/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert Otwarty Konkurs Ofert Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109 /2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 12 listopada 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo