Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008"

Transkrypt

1 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., Lukowo. ul. Gdynska NIP , Regon t I 058/ fax 058/ e Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Niepelnosprawnym Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres do Dane Stowarzyszenia: Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepelnosprawnym Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego Adres: ul. Gdynska 7a, Zukowo, woj. pomorskie Tel. (058) , fax: (058) , Data rejestracji w KRS: , Sad Rejonowy w Gdansku, XVI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: REGON: NIP: Rodzaj przewazajacej dzialalnosci: 9133Z (PKD 004) 9499Z (PKD 007) - dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Konto podstawowe: Bank Spóldzielczy w Tczewie o/zukowo IBAN Zarzad Stowarzyszenia: Przewodniczacy Zarzadu - Julita Hudela Sekretarz Zarzadu - Roman Karpus Skarbnik - Dorota Glodowska Czlonek - Dorota Sreberska Czlonek - Daria Piekarska - Szreder Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wychowanków w dazeniu do mozliwie wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do samodzielnego zycia i wykonywania zawodu.. Doskonalenie bazy, warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych sluzacych prawidlowemu przebiegowi procesów rozwoju wychowanków. 3. Wspieranie rodzin w procesie wychowania dziecka i jego socjalizacji we wspólpracy ze srodowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Okres objety sprawozdaniem: r r. Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnejjednostki. 1

2 Sprawozdanie zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Stowarzyszenie w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 1 kolejnych miesiecy. W okresie sprawozdawczym nie nastapilo zadne polaczenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem lacznym. Sprawozdanie finansowe sporzadzane zostalo na podstawie ksiag rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad rachunkowosci ustalona i wprowadzona do stosowania uchwala Zarzadu w sprawie ustalenia Zakladowego Planu Kont i przyjetej polityki rachunkowosci, w sposób zgodny w szczególnosci z postanowieniami ustawy z dnia 9 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz. U. Nr 11, poz. 591 z pózno zm.), a takze w oparciu Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci dla niektórych jednostek niebedacych spólkami handlowymi, nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej (publikacja: Dz. U. z 001 r. Nr 137, poz oraz z 003 r. Nr 11, poz. 117). Zakladowe zasady, metody i wzory wybrano sposród mozliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustaw i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Polityka rachunkowosci Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim w o Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci dla niektórych jednostek niebedacych spólkami handlowymi, nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej. Przyjete zasady wynikaja z ogólnych zasad rachunkowosci uproszczonej w Stowarzyszeniu, gdzie: do przychodów Stowarzyszenie zalicza otrzymane srodki pieniezne i inne aktywa finansowe ze zródel okreslonych odrebnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane skladki statutowe, nieodplatnie otrzymane skladniki majatku, a takze kwoty nalezne ze sprzedazy skladników majatku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiebiorców zagranicznych - takze srodki pieniezne otrzymane od przedsiebiorcy zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dzialalnosci przedstawicielstwa. do kosztów dzialalnosci jednostka zalicza koszty zwiazane z realizacja zadan statutowych - w tym takze swiadczenia okreslone statutem. Za koszty uwaza sie równiez koszty administracyjne jednostki, a w szczególnosci wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zuzycie materialów i energii, uslugi obce oraz pozostale koszty o charakterze administracyjnym. Róznica pomiedzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. i 3, ustalona w rachunku wyników, zwieksza - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w nastepnym roku obrotowym; róznice dodatnia mozna zaliczyc na zwiekszenie funduszu statutowego.

3 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepelnosprawnym Wychowankom SOSW w Zukowie (nazwa jednostki) BilANS na dzien REGON: (numer statystyczny) Bilans sporzadzony zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z (OZ. U. 137poz. 1539) Wiersz 1 A AKTYWA Aktvwa trwale oczatek roku Stan na koniec roku Wiersz 1 A PASYWA Fundusze wlasne Stan na oczatek roku 843,48 koniec roku 45955,05 Wartosci niematerialne i prawne Fundusz statutowy II Rzeczowe aktywa trwale II Fundusz z aktualizacji wyceny III Naleznosci dlugoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obroto 843, ,05 IV V B Inwestycje dlugoterminowe Dlugoterminowe rozliczenia miedzvokresowe Aktywa obrotowe B Nadwyzka przychodów nad kosztami (wielkosc dodatnia) Nadwyzka kosztów nad przychodami (wielkosc ujemna) Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 843,48 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -3 - o: ,05 1- Ib. II I Naleznosci krótkoterminowe IV 45955,05 843,4 II Zobowiazania dlugoterminowe z tytulu kredytów i pozyczek Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne III Inwes cje krótkoterminowe 1 Srodki pieniezne Pozostale aktywa finansowe c Krótkoterminowe miedzyokresowe rozliczenia Inne rozliczenia miedzyokresowe 8 43,48 I ,05 PRZEWODNICZACY ZARZADU Data sporzadzenia U...:.' o':"!'pjy / / l/"l0/~ )/ ~ ~/._; ~z)b~ 1-;+,()?" "lckjcf ;;;';;;;;''';;;,0 ::d~cl; ~tw\~ ~ ~l:?.u,..,~ ~-.d-q ~~w~ ~~(l~~~

4 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepelnosprawnym Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego (Nazwa jednostki) Rachunek wyników REGON: (Numer statystyczny) na dzien K. Rachunek wyników sporzadzony zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z (Dl. U. 137poz. 1539) Kwota za rok poprzedni '..... Pozycja Skladki Inne przychody brutto realizacjiz dzialalnosci okreslone , zadan Kwota dzialalnosci za statutowych statutem rok statutowej obrotowy statutowej Wyszczególnienie 3... Zuzycie WynaQrodzenia Podatki UsluQi obce imaterialów administracyjne oplaty oraz 46953, , i energii ubezoieczenia spoleczne i inne swiadczenia dodatnia lub (A-B) 30586,56 1M',Q, ,75 945,48.S7S.l Q Amortyzacja.... < Zyski Straty Róznica Wynik Pozostale Koszty Przychody / nadzwyczaine inadzwyczajne finansowy straty finansowe zwiekszaiaca zwiekszajaca przychody.. koszty finansowe nadzwyczajne ,05 brutto (nie ogólem - (nie - koszty wielkosc przychody wymienione caloksztalcie (I+J) roku dodatnia ujemna roku nastepneqo w nasteonego poz. dzialalnosci pozycji B, (wielkosc DA i G) H) (wielkosc ujemna) dodatnia) lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) ,48 4~7'... - < Data sporzadzenia: _ O) u--<.. (A/~j \('~,: / /).,{~~, jl~ll I., I '."".! I ~<'h-le~ ~ u:o!j Podpis PRZEWODNICZACY ZARZADU J:J::;;' ic:::~- ~,1M~ ~ ~~ Th'101tL qro~ujsk ~o-~~ ~

5 , :::i TOWAHZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Zukowo. ul. Gdynska 7A INFORMACJA DODATKOWA NIP , Regon 'el O"ifllR fax 058/685 9dQ:;sprawozdamafinansowego za 008 rok Srodki pieniezne - stan na dzien roku Lp. Srodki Dotyczy pieniezne w Kasie bankustowarzyszenia Kwota 4577,51 7,54 [zl] 45955,05 Informacja o strukturze przychodów Stowarzyszenia - zródla i wysokosc AZEM DY Lp. Odsetki Dotacja Urzedu Gminy w Zukowie na Turniej prowadzenie Gier i Zabaw Wplywy Inne edukacyjnych Kwotadarowizny 78068,7 zbankowe zez roku przekazania skladek pieniezne program 78080,65 (wynik czlonkowskich Zródlo 1% "ARTETERAPIA finansowy) podatku przychodów Kwota przez -osoby [zl] mój region fizycznew 538,4 843,48 678,00 115,00 11, , , ,00 Dotacja barwachwi dzwiekach" ramach programu wyrównywania szans

6 .. Informacja o strukturze kosztów Stowarzyszenia w roku 008 M Prowadzenie Lp. Uslugi Koszt dofinansowania obce (oplaty swietlicybankowe, socjoterapeutycznej turnusu pocztowe, rehabilitacyjnego wynajem - dotacja w Materialy Zakup zakup SOSW dzwiekach Podatki Koszt rekreacyjnych, 31114,93 terapii zywnosci paczek w1010,67 i Zukowie oplaty biurowe (dotacja behawioralnej swiatecznych 315,60 konkursów, i leków -RAZEM wdotacja ramach dlakoszty zabaw wychowanka Gminy wychowanków, programu integracyjnych, Zukowo wyrównywania z autyzmem + nagrody wklad SOSW na 3630, ,00 050,70 385, ,31 118,19 350,00 193,97 Kwota [zl] 1000, ,00 466,70 Wspólorganizacja Program ARTETERAPIA Turnieju - mój Gieregion i Zabaw w barwach Ruchowych i RAZEM w Wynik finansowy ,05 zl

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo