Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Mirosława Gastoł mgr Małgorzata Krzyżaniak Opracowanie redakcyjne: mgr Agnieszka Grzybowska Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 7 3. Cele kształcenia 8 4. Materiał nauczania Bilans księgowy pojęcie i rodzaje Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Budowa zakładowego planu kont Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych i analitycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych oraz źródła pozyskiwania aktywów trwałych (leasing) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja obrotu pieniężnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 46 2

4 4.8. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i zaliczek oraz rozrachunków publicznoprawnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Metody kalkulacji kosztów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Międzyokresowe rozliczenie kosztów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wycena bilansowa i inwentaryzacja Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 70 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswojeniu wiadomości z zakresu rachunkowości i prowadzeniu pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W rozdziale Materiał nauczania treści kształcenia zostały omówione w sposób ogólny. Podany zasób wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów kształcenia niniejszej jednostki modułowej, ale możesz poszerzyć wiadomości o wskazaną literaturę. Materiał nauczania podzielono na następujące części: 1. Bilans księgowy pojęcie i rodzaje. 2. Budowa zakładowego planu kont. 3. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych i analitycznych. 4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych. 5. Wynik finansowy. 6. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych oraz źródła pozyskiwania aktywów trwałych (leasing). 7. Ewidencja obrotu pieniężnego. 8. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i zaliczek oraz rozrachunków publicznoprawnych. 9. Metody kalkulacji kosztów. 10. Międzyokresowe rozliczenie kosztów. 11. Wycena bilansowa oraz jej inwentaryzacja. W części Bilans księgowy pojęcie i rodzaje omówiono i sklasyfikowano składniki majątku. W części drugiej zapoznano się z planem kont, niezbędnym elementem informacyjnym w każdej jednostce oraz urządzeniem do ewidencji wszystkich przesunięć w składnikach majątku, czyli kontem księgowym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono strukturę ewidencji na kontach bilansowych, analitycznych i wynikowych. Istotę obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, sposób ustalenia i rozliczenia go zamieszczono w części piątej. Materiał części szóstej przedstawia ewidencję płynnego (zużywanego w jednym cyklu produkcyjnym) i stałego (niepłynnego) majątku firmy. W części poświęconej obrotowi pieniężnemu przedstawiono zasady ewidencji środków pieniężnych przechowywanych w kasie jednostki i na rachunkach bankowych. Materiał poświęcony rozrachunkom zawiera ich klasyfikację oraz zasady ewidencji. Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia przedmiotu przedstawiono w podrozdziale Metody kalkulacji kosztów. Zagadnienie rozgraniczenia kosztów dotyczących poszczególnych okresów sprawozdawczych przedstawiono w materiale dotyczącym międzyokresowych rozliczeń kosztów. Problematykę dotyczącą wyceny aktywów i pasywów, a także rejestrację stwierdzonych różnic 4

6 inwentaryzacyjnych w składnikach majątkowych i ich rozliczenie omówiono w ostatnim podrozdziale materiału nauczania. Nie zamieszczono treści dotyczących dokumentacji, procedur księgowych, ponieważ treści te zostały szczegółowo omówione w jednostce modułowej 343[01] Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Z podrozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się przed przystąpieniem do poznawania treści materiału. Po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania, sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. Stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń możesz także sprawdzić po zapoznaniu się z materiałem nauczania. Wskazane jest, abyś wykonał wszystkie ćwiczenia po zapoznaniu się z materiałem nauczania. W celu utrwalenia poznawanego materiału zaleca się także ćwiczenia w domu wykorzystując wskazaną literaturę. Po wykonaniu ćwiczeń masz możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów, odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. W tym celu powinieneś zakreślić odpowiedzi, wstawiając X w miejscu pod słowem: TAK jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest pozytywna, NIE jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest negatywna. Zakreślenia pod słowem NIE wskazują luki w Twojej wiedzy i zarazem informują, jakich treści jeszcze nie poznałeś. Musisz do nich powrócić. Na zakończenie jednostki możesz w celu sprawdzenia swoich umiejętności skorzystać z zamieszczonego w poradniku testu. Pamiętaj, że pracując przy komputerze należy przyjąć odpowiednią postawę zgodnie zasadami bhp oraz ergonomii pracy. 5

7 343[01].Z2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 343[01].Z2.01 Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.02 Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.03 Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych 343[01].Z2.04 Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i budżetowych 343[01].Z2.05 Przeprowadzanie analizy ekonomiczno- -finansowej Schemat układu jednostek modułowych w module Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 6

8 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, pobierać ze stron internetowych stosowne formularze, niezbędne do wykonywania ćwiczeń, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, korzystać z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz innych przepisów prawnych wykorzystywanych w rachunkowości, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, stosować zasady ewidencji z zastosowaniem komputerowego programu finansowo- -księgowego, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, pracować w grupie i indywidualnie. 7

9 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: identyfikować składniki aktywów i pasywów, posługiwać się planem kont, ewidencjonować operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych i zakładowego planu kont na kontach bilansowych i wynikowych oraz pozabilansowych, stosować zasady prowadzenia ewidencji analitycznej właściwej dla poszczególnych składników aktywów i pasywów, stosować podstawowe zasady ewidencji rozrachunków (należności i zobowiązań z kontrahentami, pracownikami, oraz rozrachunków publiczno-prawnych), rozróżniać warianty rachunku kosztów, zaksięgować koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, rozliczyć koszty w czasie, sporządzić kalkulację kosztów wybraną metodą, zaksięgować przychody, ustalić i rozliczyć wynik finansowy na podstawie podanych stanów kont kosztów i przychodów, zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące stanu i ruchu rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych, zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące leasingu, zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące obrotu pieniężnego, dokonać inwentaryzacji aktywów i pasywów, zaksięgować ewentualne różnice, odróżnić wycenę w trakcie roku od wyceny bilansowej. 8

10 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Bilans księgowy pojęcie i rodzaje Materiał nauczania Bilans księgowy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym przedstawiającym sytuację finansową określonej jednostki gospodarczej w określonym momencie czasowym. Stanowi on zestawienie środków będących w dyspozycji firmy aktywów oraz źródeł ich pochodzenia pasywów. Przedstawia on w istocie swej podstawowe równanie rachunkowości, w którym: AKTYWA (MAJĄTEK) = PASYWA ( KAPITAŁY) co oznacza, że w zestawieniu tym suma aktywów musi być równa sumie pasywów jest to zasada równowagi bilansowej. Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać: oznaczenie jednostki dla której bilans jest sporządzony, określenie momentu bilansowego (daty na którą bilans jest sporządzony), wyszczególnienie składników aktywów i pasywów, sumy cząstkowe aktywów i pasywów, ogólną wartość aktywów i pasywów, datę sporządzenia bilansu, podpis osoby sporządzającej bilans, podpis kierownika jednostki. Rodzaje bilansów: początkowy bilans otwarcia B.O. końcowy bilans zamknięcia B.Z. Sporządzany na koniec roku jest zarazem bilansem początkowym dla następnego roku obrotowego. Najprostszy układ bilansu obrazuje następujący przykład (wzór 1). Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał własny I. Wartości niematerialne i prawne 200 I. Kapitał podstawowy II. Rzeczowy majątek trwały 900 II. Kapitał zapasowy 400 III. Należności długoterminowe 300 III. Zysk z lat ubiegłych 100 IV. Inwestycje długoterminowe 100 IV. Zysk netto (bieżącego roku) 200 B. Aktywa obrotowe B. Zobowiązania i rezerwy na I. Zapasy 550 zobowiązania 700 II. Należności krótkoterminowe 200 I. Rezerwy na zobowiązania 200 III. Inwestycje krótkoterminowe 250 II. Zobowiązania długoterminowe 1) papiery wartościowe 100 III. Zobowiązania krótkoterminowe 300 2) środki pieniężne 150 IV. Rozliczenia międzyokresowe 200 Suma Aktywów Suma Pasywów Elementy bilansu: Aktywa Wzór 1. Ogólna struktura majątku jednostki i źródła jego pochodzenia. Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek trwały i obrotowy (aktywa). 9

11 Aktywa trwałe (majątek trwały), obejmują te środki gospodarcze (np. budynki, maszyny), które są zdolne do zachowania swojej postaci przez dłuższy okres czasu (ponad 12 miesięcy) i użytkowania przez tę jednostkę. Na aktywa trwałe (majątek) składają się: 1. Wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (np. prawa autorskie, licencje, koncesje, oprogramowania komputerowe). 2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: a) Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok kompletnie zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zaliczamy: grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenie w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. b) Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 3. Należności długoterminowe należności, których okres spłaty jest dłuższy niż 1 rok i powstały z innych tytułów niż sprzedaż wyrobów, towarów i usług. 4. Inwestycje długoterminowe aktywa nabyte, środki zgromadzone na długoterminowych rachunkach bankowych, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości (np. w formie odsetek, dywidend), które jednostka zamierza posiadać w okresie dłuższym niż 1 rok. 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia w czasie wydatków poniesionych z różnych tytułów (np. odroczonego podatku dochodowego). Inne rozliczenia międzyokresowe związane są z kosztami rozliczanymi w czasie, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Koszty rozliczane w czasie dotyczą takich sytuacji, gdy jednostka poniosła wydatki, które są związane z jej przyszłą działalnością. Aktywa obrotowe to środki gospodarcze, które ulegają ciągłym przekształceniom wskutek wykorzystywania ich w procesie gospodarczym. Jednostka posiada i zużywa aktywa obrotowe w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Ze względu na postać w jakiej występują aktywa obrotowe dzielą się na: 1. Aktywa rzeczowe (zapasy) są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu normalnego cyklu produkcyjnego właściwego dla danej jednostki. Do rzeczowego majątku obrotowego należą zapasy, które ze względu na przeznaczenie w danej jednostce gospodarczej dzieli się na: a) materiały są nabywane w celu zużycia na własne potrzeby jednostki. Na ogół występują w postaci podstawowych surowców i są zużywane jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym (np. drożdże, mąka, jaja w piekarni). Również materiały mogą występować w postaci źródeł energii (np. benzyna, oleje), lub materiałów pomocniczych (np. opakowania, środki czystości, materiały biurowe); b) półprodukty, produkty w toku niezakończone jeszcze na dany moment wyroby własnej produkcji oraz nie zakończone jeszcze roboty i usługi; c) produkty gotowe to wykonane we własnym zakresie i przeznaczone do sprzedaży dobra lub usługi; d) towary to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu sprzedaży innym jednostkom. Są to typowe zapasy w jednostkach handlowych; e) zaliczki na dostawy są to przekazane dostawcom kwoty na zakup materiałów lub towarów. 10

12 2. Należności krótkoterminowe są to należne jednostce kwoty pieniężne, które jednostka otrzyma w przyszłości od innych podmiotów (np. kontrahentów z tytułu dostaw, usług). Zwykle należności powstają, gdy moment sprzedaży produktów gotowych występuje wcześniej niż moment zapłaty za nie. 3. Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje, czeki i weksle, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych), które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich nabycia. 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują różne wydatki poniesione na przyszłe okresy, które są rozliczane w czasie w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Informacje płynące z aktywów, które można wykorzystać, to przede wszystkim: struktura majątku firmy (czy firma posiada więcej majątku obrotowego czy odwrotnie), wielkość majątku (suma obu tych pozycji) porównanie z innymi spółkami z tej samej branży jest informacją o wielkości firmy, porównanie poszczególnych pozycji może nam dać odpowiedź na pytania: czy spółka posiada grunty, budynki, zapasy i w jakiej ilości, jak duża kwota należności jest u klientów, czy inwestuje na rynku kapitałowym, czy posiada jednostki od siebie zależne. Pasywa (źródła finansowania majątku) Pasywa to znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa kapitały, które stanowią źródła sfinansowania aktywów. Źródła pochodzenia majątku wskazują, kto wyposażył daną jednostkę gospodarczą w środki odpowiedniej wartości i na jakich warunkach. Im większy jest udział funduszy własnych w ogólnej sumie pasywów jednostki, tym mniejsze jest ryzyko finansowe działalności jednostki. Udział funduszy własnych w ogólnej sumie pasywów oblicza się dzieląc wartość funduszy własnych przez wartość pasywów ogółem. Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w ogólnej sumie pasywów oblicza się dzieląc wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przez wartość pasywów ogółem. Kapitał własny obejmuje równowartość składników majątku wniesionych na trwale do jednostki przez jej właścicieli jak i część zysku wygospodarowaną przez jednostkę, która została przeznaczona na finansowanie jej działalności, lub która nie została podzielona przez właścicieli. Kapitał własny możemy podzielić na: 1. Kapitał podstawowy określa, kto jest właścicielem jednostki. Jest on wnoszony w momencie powstawania przedsiębiorstwa. W kolejnych latach kapitał ten może być podwyższany zarówno przez właścicieli jak i inne podmioty. Kapitały własne noszą różne nazwy w zależności od formy prawnej jednostek i ich właścicieli: kapitał zakładowy występuje w spółkach kapitałowych, kapitał wspólników występuje w spółkach osobowych, wkład właściciela występuje w jednoosobowych przedsiębiorstwach prywatnych osób fizycznych, fundusz założycielski występuje w przedsiębiorstwach państwowych, fundusz udziałowy występuje w spółdzielniach. 2. Kapitał zapasowy (rezerwowy) utworzony jest z zatrzymanych zysków w jednostkach. Właściciele, zobligowani przepisami prawa lub na podstawie własnej decyzji przeznaczają część wygospodarowanego zysku na kapitał zapasowy. 11

13 Kolejnymi elementami kapitału własnego są zysk lub strata z lat ubiegłych i zysk lub strata netto z bieżącego roku. Zysk zwiększa wartość kapitału własnego, a strata powoduje jego zmniejszenie. Kapitał obcy (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) jest dodatkowym źródłem finansowania majątku. Kapitał ten ma charakter długoterminowy. Zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania świadczeń o określonej wartości. Spłata zobowiązania powoduje wykorzystanie przez jednostkę posiadanych lub przyszłych aktywów. Elementami kapitału obcego są: 1. Rezerwy na zobowiązania rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania (z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne). 2. Zobowiązania długoterminowe zobowiązania o terminie wymagalności powyżej 1 roku. Są to na ogół kredyty, pożyczki, obligacje. 3. Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetu (np. podatki i składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień zostaną zapłacone w styczniu). Zobowiązania krótkoterminowe obejmują okresy wymagalności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. 4. Rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia przychodów w czasie. Pasywa dostarczają informacji o jednostce na temat tego: czy cały kapitał akcyjny został pokryty, czy w roku ubiegłym wypracowała ona zysk czy stratę, czy w roku bieżącym wypracowała zysk czy stratę i jak duże, czy wyemitowała obligacje (jeśli tak to za jaką kwotę), czy posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki, czy są one długoterminowe, czy tylko obrotowe, czy posiada zobowiązania wobec dostawców Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Zdefiniuj pojęcia aktywów i pasywów? 2. Co oznacza termin równowagi bilansowej? 3. Jakie znasz grupy aktywów obrotowych? 4. Z jakich źródeł finansowany jest majątek jednostki? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sporządź bilans uproszczony na podstawie następujących danych: aktywa trwałe: zł, aktywa obrotowe: zł, kapitały własne: zł, zobowiązania obce: zł. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem (wzór 1), 2) ustalić układ rozmieszczenia aktywów i pasywów w bilansie, 3) zapoznać się z informacjami z ćwiczenia, 4) sporządzić bilans na podstawie wzoru nr 1 z materiału nauczania, 5) zaprezentować wyniki pracy. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, materiały biurowe, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Sporządź bilans uproszczony na podstawie następujących danych: środki trwałe: zł, zapasy: zł, środki pieniężne w banku: zł, środki pieniężne w kasie: zł, kapitały własne: zł, zobow. wobec dostawców: zł. Ustal wysokość kredytu bankowego i wpisz go do bilansu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem (wzór 1), 2) ustalić, co składa się na aktywa i pasywa, 3) zapoznać się z informacjami z ćwiczenia, 4) sporządzić bilans na podstawie wzoru nr 1 z materiału nauczania, 5) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, materiały biurowe, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Na podstawie poniższych danych wypełnij przykładowy bilans jednostki: I. Informacje ogólne: nazwa i adres jednostki: HIT sp. z o.o.; ul. Polna 8; xx-xxx Poznań; moment bilansowy: r., data sporządzenia bilansu: r., Prezesem Zarządu Spółki jest Paweł Krzyk, a Głównym Księgowym Marcin Nosek. II. Dane dotyczące stanu aktywów i pasywów na koniec 2005 r.(w nawiasach podano wartości na koniec 2004 r.). Wartości niematerialne i prawne: zł (16 500), kapitał podstawowy: zł ( ), rezerwy na zobow.: zł (68 700), krótkoterminowy kredyt bankowy: zł (19 000), zobow. długoterminowe: zł (34 000), inwestycje krótkoterminowe: zł (29 000), zapasy: zł ( ), zysk: zł. (10 000), kapitał zapasowy: zł (10 000), zobow. krótkoterminowe: zł (12 800), krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne): zł (3 900), należności krótkoterminowe: zł. (18 000), rzeczowe aktywa trwałe: zł ( ), rozliczenia międzyokresowe (bierne): zł (3 100), inwestycje długoterminowe: zł (19 300), długoterminowe należności: zł (18 000), długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: zł (3 900). 13

15 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) pobrać ze strony internetowej druki IPS, z grupy formularzy finansowo- -księgowych bezpłatny wzór bilansu, 3) zapoznać się z materiałem zawartym w literaturze [2, rozdz. XIV], aby rozwiązać zadanie z pomocą systemu komputerowego. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem RAKS 2000, kalkulator, materiały biurowe, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wskazać różnice między należnościami długoterminowymi a krótkoterminowymi? 2) określić kryterium zaliczania elementów majątku do aktywów trwałych? 3) scharakteryzować grupy aktywów obrotowych? 4) objaśnić z jakich źródeł finansowany jest majątek jednostki? 14

16 4.2. Budowa zakładowego planu kont Materiał nauczania Każda jednostka organizacyjna powinna posiadać dokumentację opisującą system rachunkowości, czyli zakładowy plan kont. Plan ten ustala i aktualizuje kierownik jednostki. Podstawowym celem planu kont jest takie zorganizowanie ewidencji, aby: księgi rachunkowe były prowadzone w sposób usystematyzowany, rzetelny, informacje wynikające z kont były dobrze dostosowane do potrzeb jednostki, jego dane zapewniały w pełni sporządzenie sprawozdań finansowych. W celu ułatwienia jednostkom gospodarczym opracowania planów kont Ministerstwo Finansów opracowało wzorcowy plan kont zawierający numery i nazwy podstawowych kont: PLAN KONT Zespół 0 Aktywa trwałe 010 Rzeczowe aktywa trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Inwestycje długoterminowe 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 Środki pieniężne i inne krótkotrwałe aktywa finansowe 100 Kasa 131 Bieżące rachunki bankowe 132 Lokacyjne rachunki bankowe 135 Inne aktywa pieniężne 138 Długoterminowe kredyty bankowe 139 Krótkoterminowe kredyty bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami 202 Rozrachunki z dostawcami 220 Rozrachunki publicznoprawne 230 Rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 250 Odpisy aktualizujące rozrachunki Zespół 3 Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały 330 Towary 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów i materiałów Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 408 Amortyzacja 409 Pozostałe koszty rodzajowe 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 15

17 Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 500 Koszty działalności podstawowej 530 Koszty działalności pomocniczej 540 Koszty sprzedaży 550 Koszty zarządu 580 Rozliczenie kosztów działalności Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 600 Produkty gotowe 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 641 Inne rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 700 Sprzedaż produktów 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 730 Sprzedaż towarów 731 Wartość Sprzedanych towarów w cenie zakupu 740 Sprzedaż materiałów 741 Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy, wynik finansowy 800 Kapitał podstawowy 811 Kapitał zapasowy 812 Pozostałe kapitały rezerwowe 820 Rozliczenie wyniku finansowego 830 Rezerwy 840 Przychody przyszłych okresów 850 Fundusze specjalne 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Ewidencję zdarzeń gospodarczych prowadzi się na kontach księgowych. Informacje zawarte w koncie obrazują stan początkowy przedmiotu ewidencji, bieżące zmiany, stan końcowy. Elementami konta są: nazwa i symbol cyfrowy konta, dwie przeciwstawne strony konta: lewa strona zwana winien (Wn) lub debet (Dt); prawa strona zwana (Ma) lub credit (Ct), służą do rejestrowania zapisów księgowych związanych z operacjami gospodarczymi (np. konto o nazwie KASA zawiera operacje związane z wpłatami i wypłatami gotówki). Wpisanie nazwy i numeru konta, jaki został nadany w planie kont, określa się jako założenie konta. Kolejną czynnością jest jego otwarcie. Otwarcie konta polega na wpisaniu salda początkowego (Sp) z bilansu otwarcia (BO). Po założeniu i otwarciu kont zapisuje się na nich operacje gospodarcze. Rejestracja operacji gospodarczych może być dokonywana bądź po stronie Winien, bądź po stronie Ma. Zapisywanie operacji po stronie Wn i po stronie Ma konta określa się jako: 16

18 Dt lub Wn Nazwa i symbol cyfrowy Ct lub Ma debetowanie konta kredytowanie konta obciążanie konta uznanie konta zapisywanie w ciężar zapisywanie na dobro konta Rys. 1. Elementy konta teowego (kształt litery T) i typowe określenia zapisów na koncie. Ponieważ każda operacja powoduje co najmniej dwie zmiany w związku z tym operacja ta jest rejestrowana na kontach zgodnie z zasadą tzw. podwójnego zapisu co oznacza zapis: na co najmniej 2 kontach księgowych, jeśli na jednym koncie po stronie Wn, to na drugim po stronie Ma, w takich samych kwotach na obu kontach, w oparciu o ten sam dowód księgowy na obu kontach. Suma aktywów + zwiększenia zmniejszenia = Sumie pasywów Suma aktywów = Sumie pasywów + zwiększenia zmniejszenia Suma aktywów + zwiększenia = Sumie pasywów + zwiększenia Suma aktywów zmniejszenia = Sumie pasywów zmniejszenia Obrót konta suma wszystkich operacji gospodarczych zapisanych po stronie Wn lub po stronie Ma. Suma wszystkich zapisów po stronie Wn to obrót debetowy konta, a suma wszystkich zapisów po stronie Ma to obrót kredytowy konta. Saldo konta różnica między sumą obrotów debetowych konta a sumą obrotów kredytowych. Saldo konta może mieć charakter debetowy bądź kredytowy w zależności od kształtowania się wielkości obrotów debetowych i kredytowych. Saldo debetowe występuje wówczas, gdy obrót debetowy jest większy niż obrót kredytowy. Saldo kredytowe występuje, gdy obrót kredytowy jest większy niż obrót debetowy. Gdy obroty debetowe konta są równe obrotom kredytowym wtedy konto ma saldo zerowe. Saldo konta można obliczyć w dowolnym momencie. Istotne znaczenie ma saldo obliczone na koniec roku obrotowego, które nosi nazwę salda końcowego. Jest ono zarazem saldem początkowym tego konta w okresie następnym. Saldo początkowe otwiera dane konto. Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się zamknięcia konta. Oznacza to brak możliwości dokonywania zapisów na danym koncie. Wn KONTO A Ma (Sp) zapisy debetowe (1) zapisy kredytowe (2) obroty debetowe obroty kredytowe 250 saldo debetowe ( ) obroty konta obroty konta =============================== Rys. 2. Zamknięcie konta teowego. Zamknięcie konta teowego polega na wpisaniu salda końcowego po tej stronie konta, która wykazuje mniejszy obrót. Wynik podsumowania strony debetowej i osobno strony kredytowej jest określany jako obroty konta. Po dokonaniu tego sumowania konto ulega zamknięciu. Znakiem zamknięcia jest dwukrotne jego podkreślenie. 17

19 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką rolę spełnia zakładowy plan kont? 2. Jak innymi zwrotami może być określony zapis operacji po stronie Ma? 3. Jak innymi zwrotami może być określony zapis operacji po stronie Wn? 4. Co to jest zasada podwójnego zapisu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Otwórz konto i zapisz na nim następujące czynności: zapis po stronie Wn, zapis po stronie Ma, zapis w ciężar konta, kredytowanie konta, zapis na dobro konta, debetowanie konta, uznawanie konta, obciążanie konta. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) zapoznać się z elementami konta, 3) dokonać zapisów na koncie zgodnie z poleceniem, 4) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały biurowe, literatura. Ćwiczenie 2 Uzupełnij równania: obrót debetowy = obrót kredytowy =, obrót debetowy > obrót kredytowy = saldo.. obrót debetowy < obrót kredytowy = saldo Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) zdefiniować określenia podane w poleceniu, 3) zaprezentować wyniki. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały biurowe, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 18

20 Ćwiczenie 3 Na podstawie danych zawartych poniżej ustal obroty i saldo konta Towary i wpisz je w wolne miejsca pod kontem księgowym, określ, czy jest to saldo debetowe, czy kredytowe, dokonaj zamknięcia konta. Debet (Dt) TOWARY Credit (Ct) (BO) (4) (1) (5) (2) (6) (3) (7) obrót debetowy, obrót kredytowy saldo konta, saldo konta: debet/kredyt (zaznacz właściwe) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) określić jak podsumowanie strony debetowej i strony kredytowej wpływa na obroty i saldo konta, 3) dokonać odpowiednich wyliczeń zgodnie z poleceniem, 4) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały biurowe, kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Wyjaśnij zasadę podwójnego zapisu na podstawie zdarzenia polegającego na pobraniu z banku gotówki, która została wpłacona do kasy jednostki gospodarczej. Zaksięguj tę operację na kontach. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) skorzystać z zakładowego planu kont [2, s. 189], 3) otworzyć konta księgowe. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały biurowe, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 19

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo