SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ"

Transkrypt

1 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

2 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3 Cel powstania i charakter raportu... 4 Struktura raportu... 5 I. Charakterystyka lokalnego rynku pracy w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczych Uwarunkowania powiatowego rynku pracy Krótka charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu Powiat w liczbach podstawowe dane statystyczne Sytuacja powiatowego rynku pracy w opinii ekspertów II. Diagnoza sytuacji instytucji rynku pracy działających w powiecie Instytucje rynku pracy w statystykach Charakterystyka najistotniejszych instytucji rynku pracy powiatu Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Bieszczadzkie Forum Europejskie Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska Uwarunkowania funkcjonowania instytucji rynku pracy w opinii ich przedstawicieli Spis źródeł... 28

3 3 WPROWADZENIE Niniejszy raport powstał w wyniku analizy danych zastanych oraz serii wywiadów pogłębionych przeprowadzanych w poszczególnych zególnych powiatach Podkarpacia z lokalnymi ekspertami rynku pracy oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy. Całość prac podjętych nad zebraniem informacji i przygotowaniem niniejszego raportu stanowiła element realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. (CDS) projektu pn. Podkarpacki Portal Pracy, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy Idea projektu Podkarpacki Portal Pracy powstała w oparciu o wcześniejsze doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego zdobyte podczas realizacji na terenie województwa podkarpackiego projektów: Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy oraz Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR)". Z doświadczeń tych wynikało, że poziom upowszechnienia informacji nt. usług rynku pracy i oferujących je instytucji jest w województwie podkarpackim zdecydowanie niewystarczający. W odpowiedzi na zdiagnozowane w ten sposób potrzeby powstała koncepcja projektu Podkarpacki Portal Pracy, którego główny cel stanowi zapewnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia jak i poszukującym pracy całościowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie regionalnym oraz powiatowym. Informacja ta zgromadzona i udostępniona będzie w formie ogólnodostępnego, regionalnego portalu internetowego zamieszczonego pod adresem (Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w momencie powstawania niniejszego raportu Podkarpacki Portal Pracy stanowił już gotowe narzędzie, uruchomione i powszechnie dostępne od połowy kwietnia 2009 r.) Całość projektu składa się z czterech głównych etapów, a bieżący raport jest efektem prac podjętych w ramach etapu II: diagnostyczno-analitycznego. Etap I przygotowawczy Etapy i główne zadania Termin realizacji sierpień listopad 2008 r. Etap II diagnostyczno analityczny wrzesień 2008 kwiecień 2009 Etap III budowa powiatowych systemów informacji o usługach i instrumentach rynku pracy Etap IV uruchomienie, upowszechnienie i promocja Podkarpackiego Portalu Pracy kwiecień sierpień 2009 kwiecień 2009 luty 2010

4 4 Cel powstania i charakter raportu Celem powstania raportu jest diagnoza sytuacji instytucji rynku pracy powiatu leskiego w kontekście społeczno-gospodarczejspodarczej specyfiki powiatu, w tym w szczególności lokalnego rynku pracy. W ramach prac związanych z prowadzeniem badań w poszczególnych powiatach Podkarpacia, starano się również określić (w drodze indywidualnych wywiadów) jak powinien zostać skonstruowany Podkarpacki Portal Pracy, aby był narzędziem przydatnym i użytecznym dla podkarpackich instytucji rynku pracy. Do opracowania wszystkich raportów dla 21 podkarpackich powiatów 1 posłużyły informacje, których pozyskanie opierało się o wykorzystanie czterech podstawowych sposobów gromadzenia danych, do których należały: analiza źródeł zastanych (w tym m.in. informacji pochodzących z Banku Danych Regionalnych GUS, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz zasobów internetowych, w tym stron internetowych Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Gmin oraz poszczególnych instytucji rynku pracy) 2 ; indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone z 42 lokalnymi ekspertami rynku pracy po dwa wywiady w powiecie 3 ; indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone z 85 przedstawicielami podkarpackich instytucji rynku pracy 4 ; kontakt owy/telefoniczny z instytucjami rynku pracy w celu uzyskania informacji o działalności instytucji, niedostępnej w zasobach internetowych. Podobny, choć mniej skoncentrowany na instytucjach rynku pracy, system gromadzenia danych zastosowano również w jednym ze zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Strategicznego projektów pn. Indeks Gotowości Rynkowej. Jednym z czterech elementów tego projektu były badania podkarpackich instytucji rynku pracy, które uzupełniały obraz uzyskany na podstawie badań trzech obszarów: uczniów ponadgimnazjalnych szkół 1 Doświadczenie Centrum Doradztwa Strategicznego pokazały, iż sensownym jest zastosowanie podejścia, w którym powiaty grodzkie, pomimo tego że administracyjnie stanowią odrębne jednostki, analizowane są łącznie z okalającymi je powiatami ziemskimi. Tylko bowiem w takim, komplementarnym ujęciu, uwidacznia się specyfika badanego obszaru, a potraktowanie wspomnianych powiatów ziemskich jako autonomiczne i niezależne od miejskiego centrum jednostki, byłoby zbyt dużym uproszeniem ich skomplikowanej sytuacji i mogłoby przełożyć się w efekcie na nieodpowiadające rzeczywistości wyniki i wnioski. 2 Szczegółowy wykaz wykorzystanych źródeł znajduje się w Spisie źródeł zamieszczonym na końcu niniejszego Raportu. 3 Wywiady te przeprowadzane były w okresie październik - listopad 2008 roku, zanim kryzys dotknął bezpośrednio polski rynek i gospodarkę. W związku z tym obraz poszczególnych powiatów mógł ulec od tego czasu pewnym zmianom. 4 Wywiady te przeprowadzane były od grudnia 2008 roku do marca 2009 roku, czyli w okresie, w którym kryzys gospodarczy pojawił się w Polsce. Rynki powiatów bardziej wrażliwe na kryzys ulegały wówczas intensywnym zmianom, informacje zatem pochodzące z wywiadów mogą dotyczyć specyficznego momentu w rozwoju lokalnego rynku.

5 5 zawodowych, pracodawców (w tym analizy ofert pracy) oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W związku z tym, że głównym obiektem zainteresowania we wspomnianym projekcie były szanse na pracę absolwentów podkarpackich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, analiza instytucji rynku pracy koncentrowała się w dużej mierze na działaniach skierowanych do młodych ludzi. Niniejszy raport ujmuje sytuację instytucji rynku pracy w szerszym zakresie działalności oraz zakorzenia ją w specyficznej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu. Informacja uzyskiwana od przedstawicieli instytucji rynku pracy jest również głębsza, bowiem oprócz wywiadów z lokalnymi ekspertami przeprowadzono również rozmowy z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pozyskując także bardziej dogłębną, jakościową informację w bezpośrednim kontakcie mailowym i telefonicznym. Podstawowa różnica pomiędzy analizami przeprowadzonymi w ramach tych dwóch projektów ( Podkarpacki Portal Pracy oraz Indeks Gotowości Rynkowej ) tkwi jednakże w celu w jakim one powstały. Raport z badań instytucji rynku pracy przeprowadzonych w ramach projektu Indeks Gotowości Rynkowej dotyczył wszystkich 21 powiatów Podkarpacia 5 razem, zawierał ilościowe ujęcie najważniejszych wymiarów analizy sytuacji instytucji rynku pracy, spięte w syntetyczny wskaźnik tzw. wskaźnik PIRP (wskaźnik potencjału instytucji rynku pracy) Jego celem głównym było zatem sprowadzenie zgromadzonych informacji do formy umożliwiającej porównanie poszczególnych powiatów na podstawie wystandaryzowanych kryteriów i niejako porangowanie ich według wpływu na sytuację absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Niniejszy raport nastawiony jest natomiast na jakościową diagnozę oraz opis sytuacji instytucji rynku pracy i w przeciwieństwie do wspomnianych wyżej badań, celem nie jest tu standaryzacja i dokonywanie porównań między powiatami, a uchwycenie specyfiki powiatu i funkcjonujących w nim instytucji rynku pracy oraz wyróżników lokalnego rynku pracy i warunków w jakich instytucje te prowadzą swoją działalność. Wszystkie 21 raportów umieszczonych zostało na Podkarpackim Portalu Pracy, a zdobyte tą drogą informacje w dużym stopniu ukierunkowały proces tworzenia Portalu. Struktura raportu Raport składa się z dwóch głównych części: diagnozy ogólnej sytuacji rynku pracy w powiecie oraz opisu specyfiki funkcjonujących w nim instytucji rynku pracy. Obie te części składają się z rozdziałów bazujących na zróżnicowanych źródłach danych i ukazujących poszczególne aspekty zaobserwowanej sytuacji. Szczegółową strukturę raportu prezentuje poniższy schemat. 5 Liczba 21 powiatów dotyczy powiatów ziemskich, traktowanych łącznie z nakładającymi się na nie powiatami grodzkimi zgodnie z uzasadnieniem zawartym w przypisie nr 1.

6 6 Schemat 1. Struktura raportu. Raport "Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu leskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczych" I. Charakterystyka lokalnego rynku pracy w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczych II. Diagnoza sytuacji instytucji rynku pracy działających w powiecie 1.1. Uwarunkowania powiatowego rynku pracy 1.2.Sytuacja powiatowego rynku pracy w opinii ekspertów Instytucje rynku pracy w statystykach Charakterystyka najistotniejszych instytucji rynku pracy powiatu Uwarunkowania funkcjonowania instytucji rynku pracy w opinii ich przedstawicieli Krótka charakterystyka społecznogospodarcza powiatu Powiat w liczbach podstawowe dane statystyczne Źródło: Opracowanie własne.

7 7 Poniżej wskazano kształt poszczególnych rozdziałów wchodzących w skład raportu. Pierwsza część raportu pn. Charakterystyka lokalnego rynku pracy w kontekście uwarunkowań społeczno gospodarczych prezentuje rozbudowany obraz powiatu wyłaniający się zarówno z podstawowych statystyk stanowiących wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru jaki i opinii ekspertów na temat sytuacji powiatowego rynku pracy. W przypadku rozdziału 1.1. Uwarunkowania powiatowego rynku pracy główne źródło danych stanowi Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, analizy przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz strategiczne dokumenty rozwoju poszczególnych powiatów. Treści zawarte w tym rozdziale prezentują: dane fizyczne (m.in. umiejscowienie, powierzchnia), dane demograficzne (m.in. liczba ludności, gęstość zaludnienia, współczynnik feminizacji, przyrost naturalny, saldo migracji, struktura wieku mieszkańców), dane społeczne (m.in. struktura wykształcenia mieszkańców, aktywność obywatelska) oraz dane gospodarcze (m.in. struktura zatrudnienia, struktura podmiotów gospodarki narodowej, najważniejsi pracodawcy powiatu, stopa bezrobocia, struktura osób bezrobotnych ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, długość czasu pozostawania bez pracy) itp. Dane statystyczne stanowią jednakże w tej części jedynie bazę do stworzenia swoistego skróconego profilu powiatu, który zawarty został w podrozdziale Krótka charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu.. W celu stworzenia możliwości szybkiego zestawienia profili poszczególnych powiatów, najważniejsze dane statystyczne ujęto w formie tabeli pełniącej rolę metryczki powiatu. Stanowi ona część niniejszego raportu pn. Powiat w liczbach podstawowe dane statystyczne. Z kolei rozdział 1.2. Sytuacja powiatowego rynku pracy w opinii ekspertów zawiera podsumowanie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z lokalnymi przedstawicielami rynku pracy i ma na celu uzupełnienie obrazu powiatu wyłaniającego się z danych statystycznych o opinie osób posiadających wiedzę ekspercką, zakorzenionych w lokalnym rynku, co pozwoliło uzyskać dostęp do informacji wykraczającej poza możliwości ujęcia statystycznego. Zrealizowane w tym celu wywiady obejmowały pięć głównych grup zagadnień takich jak: powiatowy rynek i gospodarka lokalna (aktualna sytuacja, punkty zwrotne i zmiany zachodzące na przestrzeni lat, silne i słabe strony, bariery rozwoju, wyróżniki powiatu, dominujące branże); potencjał zatrudnienia i poziom przedsiębiorczości mieszkańców (trendy w strukturze zatrudnienia, rola migracji zarobkowych, występowanie szarej strefy i in.); bezrobocie (grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy, typy kierowanych do nich działań, poziom motywacji osób pozostających bez pracy); kluczowe instytucje rynku pracy i doświadczenia współpracy (wskazanie instytucji najbardziej dostrzegalnych na powiatowym rynku, ich rola i pełnione funkcje,

8 8 współpraca międzyinstytucjonalna w powiecie doświadczenia i domeny podejmowania wspólnych działań); oferta usług rynku pracy w powiecie (trwałość rezultatów poszczególnych usług i instrumentów, identyfikacja braków w dostępnej ofercie, rola funduszy europejskich w działalności instytucji, adekwatność oferty w stosunku do potrzeb). Druga część niniejszego raportu pn. Diagnoza sytuacji instytucji rynku pracy działających w powiecie koncentruje się na opisie sytuacji i działalności powiatowych instytucji rynku pracy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przyjętą w niniejszym opracowaniu definicję instytucji rynku pracy. Podstawowe kryterium rozumienia instytucji rynku pracy stanowi definicja przyjęta w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6. Ponadto, do listy instytucji szkoleniowych (ujętych w ogólnopolskim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych) dodano Zakłady Doskonalenia Zawodowego (Ośrodki Kształcenia Zawodowego), Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Ustawicznego oraz Cechy Rzemiosł Różnych, które wprawdzie w zestawieniu tym nie figurowały, ale są niezwykle istotne dla powiatowych rynków szkoleń i pełnią w tym zakresie rolę właściwą dla instytucji rynku pracy. Zakres instytucji rynku pracy poszerzono również o instytucje i organizacje pozarządowe wpływające na rynek pracy, a nie figurujące w poszczególnych wykazach, a także Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ze względu na zakres prowadzonej działalności oraz kontakt z osobami dotkniętymi problemem bezrobocia, do których przede wszystkim adresowany jest tworzony Portal. Ponadto, instytucje te w dobie funduszy europejskich często realizują projekty wykraczające poza ustawową działalność, przez co w rosnącym stopniu wpływają na lokalne rynki pracy. Rozdział 2.1. Instytucje rynku pracy w statystykach stanowi wstępny, ogólny ogląd liczby i rodzajów występujących w powiecie instytucji. Poszczególne powszechnie dostępne zestawienia/rejestry instytucji zweryfikowano w oparciu o wiedzę lokalnych ekspertów, którzy wskazywali najaktywniejsze w powiecie organizacje oraz poprzez kontakt bezpośredni z poszczególnymi organizacjami. Ze wskazanymi przez ekspertów najaktywniejszymi instytucjami rynku pracy nawiązano bezpośredni kontakt mailowy w celu uzyskania informacji dotyczących podejmowanej przez nie działalności. Uzyskane w ten sposób dane, rozbudowane o informacje pochodzące ze źródeł internetowych oraz wywiadów z przedstawicielami instytucji, posłużyły do stworzenia charakterystyki kluczowych w powiecie instytucji rynku pracy zawartej w rozdziale 2.2. Z kolei ostatni rozdział raportu (rozdział 2.3.), dotyczący uwarunkowań funkcjonowania instytucji rynku pracy w powiecie, jest bezpośrednim efektem wywiadów przeprowadzonych 6 Dz.U Nr 99 poz Do instytucji rynku pracy zgodnie z artykułem 6 ustawy zalicza się; 1) publiczne służby zatrudnienia; 2) Ochotnicze Hufce Pracy; 3) agencje zatrudnienia; 4) instytucje szkoleniowe; 5) instytucje dialogu społecznego; 6) instytucje partnerstwa lokalnego.

9 9 z przedstawicielami instytucji rynku pracy województwa podkarpackiego. Ukazuje on działalność instytucji w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań ich funkcjonowania. Wywiady te obejmowały następujące zagadnienia: zakres działalności instytucji (podstawowy obszar działalności, grupa odbiorców usług proponowanych przez instytucję, przemiany zachodzące w działalności instytucji na przestrzeni lat, realizowane przedsięwzięcia nowatorskie); wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności (identyfikacja problemów w sferze zasobów, dostępność informacji nt. powiatowego rynku pracy, planowanie działań, czynniki sprzyjające i hamujące rozwój instytucji, główne źródła finansowania działalności, występowanie zjawiska konkurencji); współpraca międzyinstytucjonalna (w instytucji objętej wywiadem oraz obserwowalna w powiecie, idealny model współpracy); oczekiwania względem Podkarpackiego Portalu Pracy (najbardziej użyteczne funkcje, dodatkowe elementy jakie mogłyby być przydatne w pracy instytucji).

10 10 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 1.1.Uwarunkowania powiatowego rynku pracy Krótka charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu Powiat leski powstał w 2002 roku w efekcie wyodrębnienia go z obszaru powiatu bieszczadzkiego. Jest on położony w południowo wschodniej części Polski i województwa podkarpackiego. Od południa graniczy ze Słowacją, od wschodu z powiatem bieszczadzkim, a od zachodu z powiatem sanockim. Cały powiat położony jest w obrębie Bieszczadów, a wszystkie jego gminy wchodzą w skład Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Związane jest to z bogactwem flory i fauny oraz występowaniem wielu gatunków zwierząt, roślin i ptaków objętych ochroną. Na terenie powiatu leskiego spotykają się ze sobą ziemie zróżnicowane kulturowo i etnicznie, czego najlepszym przykładem są różnorodne formy architektoniczne stanowiące ciekawe atrakcje turystyczne. Takie połączenie walorów krajobrazowych, środowiska naturalnego i zróżnicowania etniczno kulturowego stanowi o unikalności i atrakcyjności turystycznej powiatu.

11 11 Mapa 1. Powiat leski na tle województwa podkarpackiego. Źródło: Opracowanie własne. Powiat leski zajmuje powierzchnię 835 km 2, a więc 4,6% powierzchni województwa, przy czym zamieszkuje go jedynie niecałe 2% ludności Podkarpacia (26 535). Pod względem powierzchni jest on zdecydowanie mniejszy od powiatów ościennych, a gęstość zaludnienia wynosi w nim jedynie 32 osoby/km 2. W skali województwa jedynie powiat bieszczadzki charakteryzuje się mniejszą gęstością zaludnienia (19 osób/km 2 ), podczas gdy większą gęstość zaludnienia ma trzeci z powiatów położonych w obrębie Bieszczad powiat sanocki (77 osób/km 2 ), który zamieszkuje trzykrotnie większa liczba ludności niż powiat leski. Niemniej jednak w porównaniu z województwem, w którym gęstość zaludnienia wynosi 118 osób/km 2, powiaty z obrębu Bieszczadów charakteryzują się wyjątkowo rzadkim zaludnieniem. Podobnie kształtuje się struktura zamieszkania. W powiecie leskim jedynie 21,7% ludności mieszka w miastach, podczas gdy w całym województwie jest to 40% ludności. Ciekawostkę może stanowić fakt, że powiat leski jest jednym z niewielu powiatów województwa podkarpackiego (obok powiatu lubaczowskiego i przemyskiego), w którym wskaźnik feminizacji wynosi 100. Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet. Taki poziom tego wskaźnika uznany może być za stosunkowo niski, z reguły waha się on bowiem w granicach kobiet przypadających na 100 mężczyzn, a w skali całego województwa wynosi on 105 kobiet. Warto jednak wspomnieć, iż taki poziom wskaźnika

12 12 feminizacji jest charakterystyczny dla obszarów wiejskich, gdzie liczba kobiet z reguły jest zbliżona do liczby mężczyzn. 7 Przyrost naturalny w powiecie leskim w 2007 roku wyniósł 1,7 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W powiatach ościennych jest on niższy i wynosił 1,4 zarówno w powiecie bieszczadzkim jak i w sanockim, a średnia dla województwa ukształtowała się na poziomie 1,5. 8 Stosunkowo wysoki przyrost naturalny w powiecie leskim łączy się z pozytywną tendencją obserwowaną dla salda migracji. W I kwartale 2008 roku w powiecie leskim zanotowano dodatnie saldo migracji, które wyniosło 1,2 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jest to o tyle istotne, że w całym województwie, oprócz opisywanego powiatu, jedynie powiaty przemyski i rzeszowski mogą pochwalić się dodatnim saldem migracji w tym okresie. 9 Struktura wieku ludności powiatu leskiego nie odbiega od struktury wieku na Podkarpaciu. W powiecie leskim 1/5 ludności stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64% to osoby w wieku produkcyjnym, a 14,7% w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego (czyli liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) w powiecie leskim jest stosunkowo niski i wynosi 56,2. Jest to wskaźnik niższy niż w województwie (58,5), ale wyższy niż w powiecie bieszczadzkim (54,3) i w powiecie sanockim (55,1). Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu leskiego również może być uznana za typową dla województwa. Stosunkowo niewielki odsetek w ogólnej populacji powiatu stanowią osoby z wykształceniem policealnym i wyższym. W powiecie e leskim jest to 9,5% mieszkańców, na Podkarpaciu 11,5%. Największa grupa obejmuje natomiast osoby z wykształceniem podstawowym lub nie posiadające żadnego wykształcenia 42,0%, co w porównaniu z pozostałymi powiatami województwa podkarpackiego jest stosunkowo dużym odsetkiem. Wykształceniem średnim legitymuje się ¼ mieszkańców powiatu, w tym wykształcenie średnie ogólnokształcące posiada 18,6% mieszkańców, a średnie zawodowe 7,3%. 22,5% mieszkańców powiatu leskiego to osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Porównanie z powiatami sąsiednimi ukazuje pewne zróżnicowanie poszczególnych struktur wykształcenia. W powiecie leskim mieszka bowiem zdecydowanie największy odsetek osób z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (w powiecie sanockim mniej o 6,2%, a w powiecie bieszczadzkim mniej o 1,7%) oraz najmniejszy odsetek osób z wykształceniem policealnym i wyższym (w powiecie sanockim więcej o 1,6%, a w powiecie bieszczadzkim więcej o 1,3%) Biuletyn statystyczny tystyczny województwa podkarpackiego, I kwartał 2008 roku,, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Dane na temat powierzchni powiatu pochodzą z raportu GUS Powiaty w Polsce Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego, I kwartał 2008 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 9 Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w I kwartale 2008 roku, stan w dniu 31 marca 2008 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 10 Narodowy Spis Powszechny,, 2002 rok.

13 13 Wykres 1. Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu leskiego i powiatów ościennych. podstawowe i bez wykształcenia 35,9% 40,4% 42,1% zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące 24,3% 25,1% 22,5% 21,9% 14,6% 18,6% średnie zawodowe wyższe i policealne 6,9% 9,1% 7,3% 11,1% 10,8% 9,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Powiat sanocki Powiat bieszczadzki Powiat leski Źródło: Narodowy Spis Powszechny, 2002 rok. Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu ma swoje odbicie w kwalifikacjach osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku. Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią bowiem osoby z wykształceniem wyższym (4,1%) oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (6,1%), podczas gdy bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowią 89,7% ogółu. Stopa bezrobocia w powiecie leskim należy do najwyższych w województwie podkarpackim i w czerwcu 2008 roku wyniosła 19,7%. Dla porównania, w tym samym czasie stopa bezrobocia w całym województwie ukształtowała się na poziomie 12,8%, w powiecie bieszczadzkim 18,8%, a w powiecie sanockim 11,7%. Pomimo tak wysokiej wartości osiąganej przez ten wskaźnik dla powiatu leskiego, możemy, na przestrzeni ostatnich lat, zaobserwować stały spadek stopy bezrobocia rejestrowanego analogiczny do tego jaki ma miejsce w całym regionie. Obrazuje go poniższy wykres.

14 14 Wykres 2. Stopa bezrobocia w powiecie leskim w latach % 25% 28,2% 27,1% 26,5% 25,3% 23,0% 20% 19,7% 15% 10% Źródło: Dane GUS. VI 2008 W czerwcu 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były 1944 osoby, w tym: kobiety stanowiły 50,5% i był to jeden z najniższych wskaźników w całym województwie; tylko 15% bezrobotnych, w tym 36% kobiet, miało prawo do zasiłku; prawie 80% bezrobotnych mieszkało na wsi, co nie może dziwić, ponieważ w powiecie leskim zdecydowanie przeważa ludność zamieszkująca obszary wiejskie (78,3% ogółu mieszkańców); spośród wszystkich bezrobotnych zamieszkałych na wsi 16% miało prawo do pobierania zasiłku; 1/5 ogółu bezrobotnych stanowiły osoby do 24 roku życia. Osoby w wieku stanowiły 30% zarejestrowanych bezrobotnych; ponad połowę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. 11 Za sygnał pozytywnych zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poczytywany może być wzrost lokalnej przedsiębiorczości i skłonność do zakładania mikro przedsiębiorstw. W czerwcu 2008 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2496 podmiotów, w tym 1987 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponad 60% wszystkich podmiotów zarejestrowana była w sektorze usług, 18,8% w przemyśle, a 14,5% w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie. W sektorze usług dominował handel i naprawy (44%), hotele i restauracje (20%) oraz obsługa nieruchomości (15%) Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego, I kwartał 2008 roku,, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 12 Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego, II kwartał 2008 roku,, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

15 15 Wykres 3. Struktura podmiotów gospodarki zarejestrowanych na terenie powiatu leskiego. 15,0% 6,4% Handel i naprawy Hotele i restauracje 3,3% 11,2% 44,0% Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości 20,0% Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (czerwiec 2008 rok). Warto zwrócić uwagę na odsetek podmiotów zarejestrowanych w rolnictwie w powiecie leskim, który w porównaniu z pozostałymi powiatami województwa podkarpackiego kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Może to wynikać z faktu, że na terenie powiatu leskiego użytki rolne i grunty leśne zajmują w sumie 93% powierzchni powiatu. 13 Z tego również powodu gospodarka powiatu nastawiona jest przede wszystkim na przetwórstwo drzewne i rolnictwo. Dominują uprawy ziemniaków i zbóż, a czyste ekologicznie produkty rolne wykorzystywane są do produkcji żywności w regionalnych zakładach przetwórstwa rolno spożywczego. Na terenie powiatu leskiego nie umiejscowione są natomiast większe zakłady przemysłowe. Spośród istniejących zakładów do najlepiej rozpoznawalnych należą: TALENS Sp. z o. o. produkująca sztalugi, wyroby z drewna, wyroby tekstylne, tablice malarskie, płótna; Zakłady Drzewne w Łukawicy; ubojnia i masarnia Połonina Sp. z o. o.; wykonawstwo ogólnobudowlane Darjan w Hoczwi. 14 Nie należy również zapominać, że kluczowe znaczenie dla gospodarki powiatu leskiego ma turystyka. Obok powiatu bieszczadzkiego, to właśnie powiat leski przyciąga największą liczbę turystów w skali całego województwa. W 2007 roku powiat odwiedziło ponad 500 osób w 13 Użytkowanie gruntów w 2007 roku (według granic administracyjnych), stan w dniu 1 I 2007 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 14 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku

16 16 przeliczeniu na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia dla województwa wyniosła jedynie 269 osób na 1000 mieszkańców. 15 Rysunek 1. Korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności według powiatu w 2007 roku. Źródło: Turystyka w województwie podkarpackim w latach US w Rzeszowie. W województwie podkarpackim powiat leski odznacza się największą bazą noclegową. W 2007 roku w powiecie leskim istniały 343 gospodarstwa agroturystyczne, w których było miejsc noclegowych. Dodatkowe miejsc noclegowych znajdowało się w pokojach gościnnych. 16 Największą liczbą miejsc noclegowych w powiecie dysponuje gmina Solina, na terenie której znajduje się największa w Polsce zapora na rzece. Solina jest najchętniej odwiedzaną przez turystów miejscowością w powiecie leskim Turystyka w województwie podkarpackim w latach , Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 16 Turystyka w województwie podkarpackim w latach Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 17 Strategia rozwoju lokalnego powiatu leskiego na lata

17 17 Tabela 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w wybranych powiatach województwa podkarpackiego. Powiaty Obiekty turystyczne Miejsca noclegowe Korzystający z noclegów ogółem W tym zagraniczni turyści ogółem Udzielone noclegi W tym turystom zagranicznym Bieszczadzki 34 Leski 62 Sanocki Źródło: Turystyka w województwie podkarpackim w latach US w Rzeszowie. Położenie powiatu leskiego w obszarze przygranicznym sprzyja współpracy z podobnymi regionami na Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Powiat leski podpisał porozumienie o współpracy z powiatami Wielkie Bierezne, Rohatyn, Schidnica oraz z Okręgiem Lwowskim (Ukraina), Snina (Słowacja), a także węgierskim Balatonalmadi. Dzięki współpracy transgranicznej realizowane są ciekawe inicjatywy mające wpływ na lokalny rozwój i potencjał turystyczny. Jedną z nich jest projekt Zielony Rower - Bieszczady, w wyniku realizacji którego w Bieszczadach powstała 900-kilometrowa sieć szlaków rowerowych oparta na idei Greenways, prowadząca śladem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Głównym celem jest połączenie atrakcyjnych turystycznie obszarów położonych na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie Powiat w liczbach podstawowe dane statystyczne Nazwa powiatu Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu Leski Baligród (gm. wiejska) Cisna (gm. wiejska) Lesko (gm. miejsko-wiejska) Olszanica (gm. wiejska) Solina (gm. wiejska) Powierzchnia powiatu Liczba ludności Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) Gęstość zaludnienia Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) 835 km os./km2 1,7 56,2 18 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R.

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek - najlepsza inwestycja STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek najlepsza inwestycja! Listopad 2012 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie

Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie RAPORT Z BADAŃ Rzeszów, 2010/2011 Projekt Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo