Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego"

Transkrypt

1 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014

2 2

3 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane pomiędzy marcem a lipcem 2014 r. w ramach projektu: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy 3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt ma służyć udoskonaleniu i podniesieniu jakości współpracy pomiędzy samorządem dzielnicy i organizacjami pozarządowymi, przy wykorzystaniu już istniejących i stworzonych w ramach projektu instrumentów. Nowym instrumentem służącym wzmacnianiu współpracy ma być wypracowana w ramach projektu Strategia Współpracy. Projekt Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Urzędem Dzielnicy Praga-Południe. Zamawiającym badanie było Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. a. Cele badania Celem badania było zebranie opinii i informacji dotyczących współpracy Dzielnicy Praga-Południe z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Zebrane dane mają posłużyć wypracowaniu w/w Strategii. Badanie polegało na przyjrzeniu się indywidualnym doświadczeniom respondentów na temat współpracy wewnątrz- i zewnątrz-sektorowej. Komponent jakościowy jest jednym z elementów badania, na które składają się: badanie ilościowe (ankieta badająca ocenę różnych obszarów współpracy NGO - JST Pragi-Południe na próbie obejmującej możliwie wszystkie podmioty działające na rzecz mieszkańców dzielnicy), Lokalny Indeks Jakości Współpracy (kwestionariusz i spotkanie podsumowujące dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu dzielnicy; badanie zostanie przeprowadzone dwa razy: we wrześniu 2014 r. oraz w marcu 2015 r.). Wyniki wszystkich trzech etapów badania, które w całości składają się na Diagnozę Współpracy zostaną wykorzystane przy tworzeniu dokumentu Strategii Współpracy.

4 Badanie w szczególności umożliwiło zebranie ocen dotychczasowej współpracy organizacji z samorządem dzielnicy w różnych jej formach (finansowych i pozafinansowych), ocenę potrzeb w zakresie współpracy, zebranie pomysłów dotyczących polepszenia mechanizmów współpracy, identyfikację czynników (pozytywnych i negatywnych) wpływających na relację pomiędzy 4 organizacjami pozarządowymi a samorządem dzielnicy, sformułowanie wniosków i rekomendacji przydatnych do stworzenia Strategii Współpracy. Badanie miało także umożliwić opisanie dobrych i złych praktyk w obszarze współpracy. Respondenci mieli problemy z dokonaniem pogłębionej analizy poszczególnych przypadków, stąd udało się ich zidentyfikować tylko kilka. Obszary badawcze dotyczyły zarówno oceny poszczególnych form współpracy (współpraca finansowa i pozafinansowa), jak również ogólnej oceny tego, na ile dotychczasowe formy pozwalają na aktywny udział organizacji we współdecydowaniu/współrządzeniu na poziomie lokalnym. Badanie służyło również zebraniu informacji oraz rozpoznaniu sytuacji, czy i na ile obecnie organizacje pozarządowe współpracują z innymi lokalnymi podmiotami na rzecz mieszkańców dzielnicy. Poniższy raport bazuje na indywidualnych doświadczeniach dziesięciu organizacji. Ze względu na małą próbę badawczą wyniki należy traktować jako uchwycenie i zasygnalizowanie pojawiających się zjawisk czy obszarów problemowych. W ramach badania nie przeprowadzono rozmów z przedstawicielami samorządu lokalnego należy więc mieć na uwadze, że raport jest wyrazem opinii jednej strony. Wyniki badania mogą stać się punktem wyjścia do pogłębienia opisanych zagadnień oraz uwzględnienia głosu i perspektywy drugiej strony. W ramach badania oprócz wyrażenia opinii na dany temat respondenci proszeni byli o wskazanie pomysłów, rozwiązań służących poprawie relacji. Prezentowane są one obok każdego z poruszanych zagadnień.

5 b. Zakres przedmiotowy badania W badaniu udział wzięło 10 przedstawicieli organizacji działających na Pradze-Południe. Ze względu na niewielką próbę badawczą w projekcie dobór respondentów do badania miał charakter celowy. W 5 tej grupie znalazło się 6 organizacji, które angażują się w różnym stopniu w pracę w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS), będącego główną formą dialogu samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Pozostałe cztery organizacje, współpracowały dotychczas z samorządem, ale nie angażowały się w pracę tego ciała. Cechą wspólną dla wszystkich badanych organizacji było zakorzenienie lokalne, czyli realizacja przedsięwzięć skierowanych w głównej mierze do mieszkańców dzielnicy. Dodatkowym kryterium wyboru był obszar działalności wybrano organizacje reprezentujące pięć najpopularniejszych obszarów: pomoc społeczna, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport. Uczestniczące w badaniu organizacje były zróżnicowane również ze względu na staż działalności b. Metody i narzędzia badawcze W ramach badania przeprowadzono dziesięć wywiadów indywidualnych, ustrukturyzowanych, bezpośrednich z przedstawicielami organizacji pozarządowych - osobami zaangażowanymi bezpośrednio w relacje z samorządem dzielnicowym. Opinie respondentów zostały uzupełnione o analizę sprawozdań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z lat Wnioski z badania zostały poddane analizie w ramach elektronicznego panelu eksperckiego, który posłużył do sformułowania na ich podstawie rekomendacji z badania. Panel został przeprowadzony online, a wzięło w nim udział troje ekspertów, mających wiedzę dotyczącą współpracy na linii administracja publiczna-organizacje pozarządowe, znających środowisko warszawskich organizacji i nie będących bezpośrednio zaangażowanymi we współpracę samorządu dzielnicy i organizacji pozarządowych.

6 W pierwszej części raportu prezentowane są wyniki badania czyli opinie wyrażane przez respondentów. Wnioski i rekomendacje ekspertów i badacza znajdują się w paragrafach

7 2. Ocena poszczególnych form współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Dzielnicy Praga-Południe a. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego 7 W 2009 roku, w oparciu o program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i na podstawie woli organizacji pozarządowych Burmistrz powołał do życia Dzielnicową Komisję Dialog Społecznego. Dzielnicowe komisje mają charakter inicjatywno-doradczy. Do ich zadań w szczególności należy 1 : 1) opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy urzędu dzielnicy, 2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w 5, ust.1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych, 3) delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji, 4) współpraca z właściwym samorządem dzielnicy w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, 5) określanie potrzeb społecznych mieszkańców danej dzielnicy i sposobu ich zaspokajania, 6) występowanie do władz Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności, 7) aktywna współpraca z Forum i komisjami. Na podstawie bazy danych 2013 roku formalnie członkami DKDS Praga Południe było 67 organizacji. 2 1 za stroną: oraz Programem Współpracy m.st. Warszawy w 2014 z organizacjami pozarządowymi, Warszawa, grudzień za stroną:

8 Zakres działań DKDS: Z analizy sprawozdań z działalności, DKDS w latach podejmował działania w następujących obszarach: - coroczne konsultacje programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami 8 pozarządowymi, - konsultacje zakresu tematycznego otwartych konkursów dotacyjnych, - udział członków DKDS w komisjach konkursów dotacyjnych, - konsultacje dotyczące Euro 2012, - konsultacje dotyczące centrum wolontariatu i domu sąsiedzkiego przy ul. Paca 40, - konsultacje dot. przestrzeni publicznych (w tym parków na terenie dzielnicy), - budżet partycypacyjny w dzielnicy Praga-Południe, - udział organizacji w projekcie Wysokie Standardy Współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy, - wydanie informatora Organizacje pozarządowe na Pradze Południe. Przewodnik, - organizacja imprez: Południowo Praskie Prezentacje oraz Święto Saskiej Kępy, - praca przedstawicieli DKDS w interdyscyplinarnym zespole promocji, działającym zwłaszcza w kontekście Euro 2012, - przystąpienie do realizacji diagnozy społecznej Pragi Południe (z protokołów wynika, że została rozpoczęta w 2013 r. i jest w trakcie realizacji). Większość z respondentów miała do czynienia z formą współpracy jaką jest DKDS. Spośród badanych organizacji: sześć jest formalnie członkami tego ciała (przy czym zaangażowani są w różnym stopniu: od aktywnych, przez sporadycznie uczestniczących po biernych członków), pozostali słyszeli o jego funkcjonowaniu dzięki otrzymywanym drogą mailową protokołom z posiedzeń. Ogólnie większość respondentów postrzega DKDS w dotychczasowym kształcie jak instytucję zbyt mało skuteczną i mało użyteczną.

9 Szczegółowe oceny i opinie na temat DKDS różnią się ze względu na stopień zaangażowania danej organizacji w prace Komisji. Te organizacje, których przedstawiciele biorą regularny udział w posiedzeniach DKDS dostrzegają większy potencjał tego ciała, mają również większą wiedzą na temat kompetencji i zadań, które DKDS może realizować. Organizacje, których udział w pracach DKDS jest 9 okazjonalny oraz te, które znają DKDS jedynie z przekazów informacyjnych wystawiają opinię negatywną. Pozytywne strony funkcjonowania DKDS: obecność urzędników różnego szczebla podczas posiedzeń, co daje możliwość omawiania bieżących kwestii i działań, większa przejrzystość działań Komisji od momentu powołania nowego prezydium, udział w komisjach opiniujących oferty w ramach konkursów dotacyjnych, możliwość nawiązania współpracy z urzędem dzielnicy przy realizacji konkretnych przedsięwzięć, np. wydarzeń promujących trzeci sektor na Pradze-Południe, takich jak: Południowo Praskie prezentacje oraz Święto Saskiej Kępy, możliwość wymiany informacji o tym, co robi urząd i co robią organizacje. Słabe strony funkcjonowania DKDS: niewystarczające zaangażowanie osób decyzyjnych (w tym burmistrza): Nawet jak się pojawiali się urzędnicy to ograniczało się to do omawiania kwestii bieżących. Urzędnik tłumaczył i w tej formie właśnie wyglądały relacje, nie było rozmów na temat tego co można by było zaplanować w przyszłości. Urząd miał swoje procedury i budżet do zagospodarowania. DKDS był traktowany na zasadzie ciała pomocniczego, ale to i tak duże słowo. (R_10) organizacje uczestniczące w DKDS koncentrują się przede wszystkim na dążeniu do rozwiązywania własnych, indywidualnych problemów i potrzeb. DKDS nie jest traktowany przez jego uczestników jako przestrzeń do rozmowy na tematy ważne z punktu widzenia wszystkich organizacji lub grup organizacji działających w dzielnicy: Zbyt duży partykularyzm organizacji zasiadających w DKDS, powodujący, że czasami trudno się dogadać i wypracować wspólne stanowisko dla władz

10 Dzielnicy. (R_1), W DKDS znajdują się osoby mające potrzebę działania społecznego, mające doświadczenie, ale są też zamknięte w swoich granicach działania, nie są w stanie przejść na inny tryb działania, takiego zespołowego (R_10), Miałem przyjemność udziału w dwóch DKDS i za każdym razem miałem poczucie, że osoby tam obecne załatwiają swoje sprawy, a nie sprawy społeczeństwa dzielnicy. 10 (R_9) trudność we współdziałaniu organizacji zajmujących się różnymi obszarami: Pytanie jak zrobić co wspólnie kiedy jedne organizacje skupiają się na kwestiach społecznych, inne zajmują się edukacją, inni osobami 50+. Wypracowanie wspólnych działań jest trudne, oprócz terytorium, to jest to zupełnie inna działalność.(r_10) niewystarczająco skonkretyzowane działania - brak planu działania, który realizowałby określoną wizję, wypełniał określone cele: Nie mają wizji. Jeżeli ktoś, kto się pojawia, kto chce zrobić reformy to jest to duszone, robi się kółko wzajemnej adoracji, które pomaga sobie przy mniejszych działaniach, ale nie ma perspektywy całej dzielnicy. (R_10) brak kultury i umiejętności rozmawiania, dyskutowania, dochodzenia do konsensusu: Jest tam dużo emocji, ludzie się pokłócili. Ważniejsze jest to kto jest prezesem, zastępcą prezesa, kto jest kim. Na drugim DKDS zostałem zaproszony by rozmawiać o standardach współpracy w dzielnicy z ngo s i wtedy rozmawialiśmy o psich kupach. Przed spotkaniem miałem przedstawiony plan, ale w międzyczasie został on zmieniony i ważniejszy były trawniki niż projekt. (R_9) niewystarczające komunikowanie o funkcjonowaniu DKDS na zewnątrz, w obszarze posiadanych kompetencji, realizowanych zadań, poziomu sprawczości i relacji z Urzędem Dzielnicy: Jak myślę o DKDS i o urzędzie to dla mnie jest to jedno i to samo, on jest tworem urzędu dzielnicy i ma służyć czemuś urzędowi dzielnicy. Określiłabym to jako specyficzne relacje, zastanawiam się jakim cudem istniejemy tutaj jako organizacja, nie mając pojęcia jak dużo rzeczy dzieje się w urzędzie i DKDS. Są to jakieś nieuchwytne relacje, niekoniecznie formalne. (R_6), Są w biurach [urzędu miasta przyp. aut] KDS i informacja o nich jest regularnie umieszczana na stronach ngo.pl. Widzę, że one się spotykają. Tutaj [w dzielnicy przyp. aut.] nic takiego nie było [ ]Na poziomie miasta te komisje coś osiągają, a tutaj na poziomie dzielnicy nie wiem czym to jest; taka przystawka i taka chorągiewka, tego nie wiem. (R_3), Jak ja uczestniczę w konkursach w komisjach, to już nie mogę składać wniosków. To jest dla mnie

11 strata. Ale co mi to da, czy oni mają wpływ na cokolwiek? Każdy pochodzi ze swojego klubu i każdy ciągnie w swoją stronę. To nie ma szans egzystencji, to powinno być takie specjalistyczne. (R_7) próby wykorzystywania DKDS przez ugrupowania polityczne działające w Radzie Dzielnicy, używanie Komisji do realizowania partykularnych interesów. Ja nie chcę w taką polemikę wchodzić, bo 11 są dwie opcje polityczne, które ze sobą walczą i wchodzą w ten DKDS i go wykorzystują. (R_4). Używanie DKDS do promowania działań, które się w rzeczywistości nie odbyły: Wykorzystuje się też DKDS do legitymizacji działań Dzielnicy, na przykład podaje się, że jakieś tam dokumenty zostały wypracowane przez przedstawicieli DKDS, ale to nie jest prawda. Bo na przykład kogoś się zaprasza na jedno spotkanie, potem już nie, ale i pisze się, że ta osoba wypracowała strategię czy program. To manipulacja. (R_2) Według jednego z respondentów brak poczucia bycia partnerem dla samorządu był jedną z przyczyn zmniejszenia się liczby organizacji uczestniczących regularnie w posiedzeniach DKDS. Małe grono stwarzało sytuację zamknięcia na nowych członków. wąski zakres działań DKDS: Tematów zasadniczych było mało, Święto Saskiej Kępy, święto placu Szembeka. To się to omawia, żeby urząd dał ileś tam pieniędzy i to się dogaduje. (R_5) Propozycje służące usprawnieniu funkcjonowania DKDS: - regularna obecność na spotkaniach decyzyjnych przedstawicieli samorządu, w tym przede wszystkim burmistrza lub członków Zarządu Dzielnicy, - otworzenie się DKDS na nowe organizacje, - obecność na spotkaniach moderatora, który będzie kierował rozmową, co służyć będzie profesjonalizacji dyskusji, - zajmowanie się sprawami dotyczącymi szerokiego grona organizacji, np. wypracowywanie strategii, - komunikowanie o podejmowanych działaniach na szeroką skalę, - rozwiązywanie spraw pojedynczych organizacji na obradach prezydium DKDS, a nie na posiedzeniach plenarnych, - przygotowanie planu działania zintegrowanego z działaniami podejmowanymi przez

12 Urząd Dzielnicy, radę dzielnicy, - usprawnienie prac podkomisji DKDS. 12 b. Pozostałe formy współpracy niefinansowej Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje także inne formy współpracy niefinansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi. Na przykład wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, czy też konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wywiadach respondenci marginalnie wskazywali na inne poza DKDS formy współpracy niefinansowej z samorządem dzielnicy. Konsultacje: Obszary, w których według respondentów organizacje pozarządowe mogły wyrazić opinię na przestrzeni ostatnich kilku lat: - zagospodarowanie byłej przychodni przy ul. Paca 40 podczas Euro 2012 oraz z przeznaczeniem na dom sąsiedzki, - tramwaj na Gocław, - umiejscowienie stacji Veturilo na Pradze-Południe, - rewitalizacja pl. Szembeka, - kultura na Pradze-Południe rozpoczęte w trakcie prowadzenia badań, - zmiany w komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra. Ocena respondentów co do konsultacji społecznych prowadzonych przez samorząd dzielnicy jest niejednoznaczna. Część z nich w ogóle się z nimi nie zetknęła, większe doświadczenie i ich świadomość mieli aktywni członkowie DKDS. Respondenci zauważają, że taka możliwość się w ogóle pojawia, natomiast w mniejszym stopniu mówią o tym, do czego te działania prowadzą, nie zawsze

13 wiedzą jaki jest ich efekt. Wskazywali na to, że ważne jest, by wiedzieć czy urząd faktycznie wsłuchuje się w zgłoszone propozycje. Jeden z respondentów uważa, że urząd dzielnicy sam z siebie nie poddaje wielu tematów konsultacjom. To, co do tej pory się odbyło, to w większości konsultacje zlecone przez jednostki 13 miejskie. Pozostałe mają charakter spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Udział przedstawicieli samorządu w działaniach organizacji: Respondenci wskazywali na udział przedstawicieli samorządu (Zarządu Dzielnicy, radnych) w wydarzeniach organizowanych przez organizacje zarówno merytorycznych, jak i okazjonalnych. Jak również zapraszanie przedstawicieli organizacji na wydarzenia organizowane przez samorząd. Jak mówi jeden z respondentów, spotkania nieformalne, są również ważną formą nawiązywania kontaktów jak wymiany pomysłów, przekazywania informacji. Wymiana informacji: Do form współpracy respondenci zaliczali również: spotkania organizacji działających w tym samym obszarze z urzędnikami (np. w obszarze pomocy społecznej, sportu) mające na celu bądź omówienie konkretnej sprawy: np. zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania świetlic środowiskowych i jej konsekwencje dla organizacji działających na Pradze-Południe lub spotkanie dotyczące planów, wysokości budżetu w danym obszarze (np. sport) w kolejnym roku. Współpraca w realizacji konkretnych przedsięwzięć: Za pozytywną formę współpracy z samorządem respondenci uznali organizację imprez, takich jak Święto Saskiej Kępy, prezentacje praskich organizacji pozarządowych na pl. Szembeka. Jeden z respondentów wskazywał na możliwość korzystania ze strony internetowej urzędu oraz możliwość korzystania z sali należącej do urzędu dzielnicy na potrzeby realizacji jednego z projektów.

14 c. Formy oddziaływania na samorząd oraz formy zwiększające efektywność działań na rzecz mieszkańców poza DKDS Część respondentów poszukuje innych sposobów na wyrażenie opinii, posiadanie wpływu na decyzje samorządu lub na współpracę na rzecz polepszania jakości życia mieszkańców: 14 biorą udział w komisjach dialogu społecznego na poziomie miasta, gdzie mają poczucie większego wpływu np. przy konstruowaniu dokumentów strategicznych. spotykają się z innymi organizacjami i urzędem na poziomie dzielnicy poza DKDS np. na spotkaniach z przedstawicielami konkretnych wydziałów dzielnicowych. Aczkolwiek dwoje respondentów twierdziło, że takich spotkań na forum jest obecnie zdecydowanie mniej niż kiedyś. Obecnie częstsze są spotkania indywidualne, na linii organizacja dany urzędnik. W dzielnicy wymarł dialog pomiędzy organizacjami. Był czas kiedy organizacje się spotykały, organizowane były np. pikniki. To się skończyło. Powodem był brak czasu, organizacja przestała się dodatkowo angażować. Przestaliśmy też czuć odzew z innych stron.[ ] Jest potrzebne [spotykanie się organizacji przyp. aut.], jak pamiętam spotkania jak zmieniała się ustawa i poznawałam organizacje, które działają na terenie Pragi, wspólne rozmowy jak to wygląda, to było fajne i poszerzające obraz, to też nam dużo dawało przy tworzeniu różnych pomysłów. (R_6) tworzą lub wchodzą w skład partnerstw i zespołów z instytucjami publicznymi, by w zintegrowany sposób rozwiązywać problemy, potrzeby beneficjentów, z którym pracują. Takie ciała funkcjonują np. w obszarze pomocy społecznej. doświadczone organizacje, wykorzystują indywidualne kontakty z przedstawicielami samorządu (Zarządem Dzielnicy, radnymi). Z ich narracji wynika, że mają łatwiejszy dostęp do członków Zarządu Dzielnicy i radnych, niż organizacje o krótkim stażu: W mojej dzielnicy na Pradze Południe nie ma problemów z burmistrzami, można pójść w każdej sprawie i zawsze chętnie nas przyjmą i pomogą rozwiązać problem. Dzielnica szanuje organizacje i próbuje wyjść naprzeciw. Burmistrzowie, radni chodzą po spotkaniach, i to się przekłada później na wyniki głosowania. My sobie wyrabiamy pogląd na kogo warto głosować. To działa w dwie strony, władza się stara żeby było nam jak najlepiej i wspomaga nas, a my żeby nie przyszli gorsi i musieli zaczynać od kamienia łupanego to wybieramy tą władze, która stwarza nam dobre warunki. (R_5)

15 d. Ocena dotycząca relacji w obszarze wsparcia finansowego W dzielnicy Praga-Południe co roku organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Umowy podpisywane są w trybie jednorocznym. W dzielnicy nie funkcjonuje system tzw. małych grantów (tryb pozakonkursowy). Umowy 15 podpisywane są w trybie rocznym. Wszystkie z badanych organizacji biorą udział w otwartych konkurach ofert ogłaszanych przez urząd dzielnicy. Respondenci nie wskazywali innych form współpracy finansowej. Mocne strony otwartych konkursów ofert: ogłaszanie konkursów dotacyjnych z wyprzedzeniem, w roku poprzedzającym realizację projektów, urzędnik - opiekun od początku do końca prowadzący projekt danej organizacji pozwala na ciągłość pracy, poznanie danej organizacji, odwiedzanie projektów przez urzędników, na zasadzie wizytacji, a nie kontroli, wsparcie ze strony urzędu w kwestiach sprawozdawczych, w przeważającej większości przypadków kompetencja, rzeczowość i życzliwość urzędników w sprawnym przeprowadzeniu projektów, możliwość konsultowania wniosków przez ich złożeniem, dostrzegane i pozytywnie oceniane uproszczenia w procedurach sprawozdawczych, zniesienie obowiązku przedstawiania faktur. Słabe strony otwartych konkursów ofert: rozbudowana biurokracja na etapie rozliczania finansowego, np. sposób przygotowania i opisywania faktur. Jeżeli chodzi o urząd na Pradze, to wszystko jest przejrzyste do momentu rozliczania. To jest nasza ostania sytuacja, kiedy w urzędzie byłyśmy na zmianę, co drugi dzień, ponieważ otrzymujemy informację w jaki sposób wniosek ma być rozliczony, opisane faktury i robimy, po

16 chwili okazuje się ze wszystko jest złe. [ ]Chyba z żadnym urzędem nie było takiej sytuacji, żebyśmy musieli faktury i nie w ilości 10, a w ilości 300 poprawiać, przepisywać, opisywać od nowa za każdym razem, dlatego, że ktoś po drodze zmienił jakąś informacje, której my nie dostaliśmy. Dostaliśmy wytyczne, które się nie zmieniły i dopiero na bieżąco dostajemy informacje, że trzeba coś zmienić. To 16 trwa i trwa i to opóźnia nam podpisanie kolejnej umowy, rozliczenie trwa dwa miesiące. (R_6) Przedłużające się procedury rozliczania wpływają na przebieg kolejnych projektów realizowanych przez daną organizację, mogą opóźniać ich realizację. procedury rozliczeniowe dopasowane w większym stopniu do urzędu niż organizacji: W dzielnicy była kuriozalna sytuacja, kiedy się okazało, że jest 5 dni roboczych na złożenie sprawozdania. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałam. Czytałam umowę, ale przyzwyczajona, że to są minimum dwa tygodnie, to gdyby nie uprzejmość i przypomnienie ze strony osoby pracującej w urzędzie to miałabym kłopot. Rozumiem, koniec roku, wszystkie inne uwarunkowania, tylko w innych dzielnicach nikt się nie przejmuje, że jest koniec roku. A tutaj było 5 dni nawet nie roboczych. To było dla mnie szokujące, że można taki zapis można wprowadzić. Do tego mnie poinformowano, że taki zapis obowiązuje w całym mieście, a to nie jest prawda. Nie wiem czy to w księgowości ktoś zastosował. (R_3) przeciągająca się procedura podpisywania umów powodującą: realne skrócenie czasu realizacji projektów: Sama procedura podpisywania wniosków ciągnie się długo. Najwcześniej można z czymś w marcu wystartować. Jeżeli my działamy w cyklu działań edukacyjnych, czyli w cyklu roku szkolnego to jest bardzo duża strata te trzy miesiące. Zostają nam dwa miesiące na działania, bo od połowy czerwca nie ma o czym mówić. (R_3) konieczność zakładania dodatkowych środków finansowych: Wnioski składane są do 31 grudnia, potem jest miesiąc na rozstrzygnięcie, zanim to przejdzie przez zarząd jest marzec. Przez trzy miesiące nie wiemy ile mamy pieniędzy, a musimy się utrzymać. Startujemy w zawodach, ja muszę zawieźć dzieci na zawody, zapłacić trenerom. Przez trzy miesiące nie wiem ile będę miał pieniędzy. W tej sytuacji zakładamy własne pieniądze, rodzice zawożą dzieci. Tak mówi ustawa i nie da się tego przeskoczyć. (R_7) brak klarowności faktycznych kryteriów oceny ofert. Organizacje nie mają jasności, co ostatecznie brane jest pod uwagę przy ocenie danej oferty, na jakiej zasadzie zmniejsza się wnioskowany budżet.: To jest pytanie jak pisać wnioski i realizować zadania w momencie kiedy urzędnik decyduje o tym co jest

17 atrakcyjne dla mieszkańców. Nie jest jasno powiedziane, co to oznacza, że projekt jest społecznie użyteczny, nie było tego w żadnych kryteriach oceny wniosku. Gdyby nie to, że czułam się odpowiedzialna i poszłam do urzędu i nie otrzymałam żadnej informacji, to bym nie wiedziała z jakiego powodu nasz wniosek został odrzucony. (R_10) Taką niejednoznaczność zauważa również respondent będący 17 członkiem jednej z komisji konkursowych na terenie dzielnicy: [Zasady przyp. aut.] nie do końca są opracowane, wniosek przechodzi formalnie, a potem jest odrzucany ze względów merytorycznych, a tak nie jest do końca. Co to znaczy, to jest niedopowiedzenie, bo zazwyczaj chodzi o finanse. Jeżeli są np. dwie imprezy w parku Skaryszewskim i jedna jest dla dużej liczby osób, a druga dla małej, to wolimy dofinansować tę dużą niż dwie małe. Żeby było dla wielu mieszkańców. Małe mogą nie dotrzeć [do uczestników przyp. aut.]. Potem organizacja ma pytanie - Co ja źle napisałam. To nie o to chodzi. I tu jest pole, nie wiem czy jest taki wymóg że nie mogą napisać że chodzi o finanse? (R_4) brak wypracowanej wizji rozwoju danego obszaru w dzielnicy, co ma wpływ na wybór określonych projektów, np. w jakim stopniu dzielnica chce wspierać kontynuację działań już realizowanych przez organizację zazwyczaj te o ugruntowanej pozycji, a na ile chce eksperymentować i wspierać projekty innowacyjne. brak możliwości zapoznania się przez organizacje aplikujące w konkursie z uzasadnieniem oceny wniosku, decydujący głos strony urzędniczej w podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji. W tym przypadku brak jednoznacznej oceny przez respondentów, na ile takie rozwiązanie jest trafne: Decyzja zawsze należy do osoby z urzędu, my mamy tylko głos decydujący. Powiem tak, ktoś za to odpowiada, zarządza tymi środkami i zasada taka, że KDS jest ciałem doradczym jest słuszna. Trzy lata temu macki dialogu społecznego zaczęły iść za daleko. O byle co trzeba było mieć potwierdzenie komisji dialogu społecznego. Ja uważam, że to jest za daleko posunięte. Jest miejsce na dialog ale nie we wszystkim musi wyrażać swoją opinię. (R_8). Odmienna opinia: Komisja jest potrzebna jest aby przyklepać, a my zrobimy to tak [urząd przyp. autor], jak chcemy. Ta równowaga mi się nie podoba, pomimo że w konsensusie się dogadujemy. (R_5) brak możliwości ubiegania się o tzw. małe granty, brak możliwości podpisywania umów wieloletnich.

18 Proponowane rozwiązania dotyczące konkursów dotacyjnych: - rotacyjne przewodniczenie urzędu i strony pozarządowej w komisjach konkursowych, - usprawnienie procedury podpisywania umów i przelewania środków, tak by organizacje mogły dysponować nimi jak najwcześniej, 18 - ustalenie przejrzystych zasad i procedur w obszarze sprawozdawczości, - wprowadzenie możliwości ubiegania się o tzw. małe granty, - wprowadzenie możliwości podpisywania umów wieloletnich, - podnoszenie kompetencji urzędników odnośnie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, - określenie priorytetów dzielnicy w danym obszarze i kierowanie się nimi przy wyborze ofert do dofinansowania, - wysyłka informacji przez urząd dotyczących konkursów, np. przypomnienie o terminach. 3. Partnerzy organizacji w działaniach na terenie dzielnicy Większość badanych organizacji współdziała na rzecz odbiorców swoich działań z podmiotami działającymi lokalnie. Respondenci wskazywali najczęściej na bibliotekę (wraz z filiami), szkoły oraz ośrodek pomocy społecznej. Wśród partnerów pojawiły się również lokalny dom kultury, spółdzielnia mieszkaniowa. W tym gronie wymieniani byli pojedynczy, lokalni przedsiębiorcy. Wsparcie z ich strony, zostało przez respondentów ocenione jako niewystarczające, jest według nich obszar wymagający zmiany. Wskazywano również na małe zaangażowanie Rad Osiedli we współpracę. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywano w niewystarczających kompetencjach tych ciał oraz braku wiedzy o ich działalności wśród mieszkańców. Formy współpracy organizacji i lokalnych podmiotów - wspieranie organizacji w docieraniu z ofertą do potencjalnych odbiorców, promocja działań, - wymiana między sobą informacji na temat odbiorców oraz oferowanych działań, - wspólnie wymyślanie, przygotowanie i realizacja projektów,

19 - bezpłatne użyczanie przestrzeni na wydarzenia organizacji, czy codzienne funkcjonowanie organizacji, - tworzenie partnerstw na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb danej grupy odbiorców, co pozwala na wprowadzenie systemowego wielowymiarowego wsparcia. 19 Dobra praktyka współpracy organizacji z lokalnym partnerem Jedno ze stowarzyszeń działających w obszarze pomocy społecznej prowadzi swoją działalność w lokalu użyczonym bezpłatnie i finansowanym przez lokalną spółdzielnię mieszkaniową. Kilkanaście lat temu spółdzielnia zauważyła problem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym na osiedlu. Chciała by powstało miejsce, które przyczyniałoby się do wspierania tej grupy. Na bazie trójstronnego porozumienia pomiędzy spółdzielnią, organizacją pozarządową a OPS przekazano lokal, w którym funkcjonowała przez kilka lat świetlica środowiskowa, a obecnie poradnia psychologiczna. Warunkiem postawionym przez spółdzielnię odnośnie funkcjonowania organizacji w tym miejscu, jest prowadzenie darmowej działalność dla mieszkańców. Na przestrzeni lat spółdzielnia pomogła w remoncie lokalu, promocji oferty, czyli w kwestiach w których stowarzyszenie ma niewystarczające środki finansowe. Ocena poziomów partycypacji organizacji na poziomie dzielnicy Sherry Arnstein pisze, że partycypacja obywatelska to synonim władzy obywatelskiej. To redystrybucja władzy, która pozwala na włączanie obecnie wykluczonych z procesów politycznych i gospodarczych. To strategia, dzięki której wykluczeni będą mogli decydować o sposobach podziału informacji, o celach politycznych, o alokacji zasobów, działaniu programów społecznych, które pozwolą wykluczonym na udział w zyskach społeczeństwa dobrobytu. 3 Według autorki pierwszym stopniem ku właściwej partycypacji jest poziom informowania obywateli o ich prawach, obowiązkach, opcjach wyboru. 3 S. Arnstein, Drabina Partycypacji, w: Partycypacja - Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, 2012.

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK. Załącznik do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r.

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Program współpracy Gminy Prażmów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Preambuła Program ten został stworzony przez partnerów społecznych i samorząd w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem doświadczeń,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ Bielsko-Biała, 24.10.2013 r. Organizatorzy Dawid Zieliński Badane zagadnienia Formy komunikacji na linii władze mieszkańcy Bariery w komunikacji Możliwości usprawnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA Ewa Stokłuska Kraków, 12.05.2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE - PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHRZANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr LII/656/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 października 2014 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr VIII/56/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015r. Roczny Program Współpracy Gminy Zalesie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST - p r o j e k t - UCHWAŁA NR RADY GMINY PĘCŁAW z dnia w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie Karty współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU Projekt z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Opracowała: Dorota Krajdocha 1 Wstęp Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego w dniu 11.03.2015 r. spotkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM Działalność statutowa organizacji pozarządowych koncentrujących się wokół określonego problemu, potrzeby czy sprawy jest zwykle działalnością pożytku publicznego, tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 9 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2015 r. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MUROWANA GOŚLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 13 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 6 listopada 2014 roku Roczny Program Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników spotkania dotyczącego oceny współpracy samorządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

Podsumowanie wyników spotkania dotyczącego oceny współpracy samorządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi Podsumowanie wyników spotkania dotyczącego oceny współpracy samorządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi I. Podstawowe informacje o spotkaniu Spotkanie odbyło się 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo