2.2. DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.2. DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

Transkrypt

1 2.10. PUNKTY punkty przyznane Klientowi przez Bank w związku z jego uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, zgodnie z odrębnym regulaminem Zasady obowiązują od : 20 lipca 2015 r. Niniejsze zasady obejmują Regulamin Serwisu Internetowego ING Banku Śląskiego SA pod nazwą bankujesz-zyskujesz oraz Regulamin sprzedaży Cursor w ramach Serwisu Internetowego bankujesz- zyskujesz. 1. Postanowienia Ogólne Niniejsze Zasady obejmują Regulamin Serwisu internetowego (zwanego dalej Regulaminem lub Regulaminem serwisu) ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, oraz Regulamin sprzedaży ( zwany dalej Regulaminem Sprzedaży) prowadzonej przez Cursor S.A., ul. Równoległa 4a / Warszawa tel Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , REGON , 1.2. Kapitał zakładowy zł opłacony w całości (zwaną dalej Cursor) Serwis Internetowy bankujesz zyskujesz jest serwisem Banku prowadzonym w celu realizacji programu lojalnościowego Banku pod nazwą bankujesz- zyskujesz, w ramach którego klienci Banku mogą uzyskać korzyści opisane w programie lojalnościowym, w tym także nabyć produkty od współpracującej z Bankiem Spółki Cursor S.A Serwis Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym Bank, Sprzedawca, porozumiewa się z klientem z użyciem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie, w sposób opisany w niniejszych Zasadach Serwisu Internetowego bądź na stronie Serwisu Internetowego Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego posiada Bank, z tym że sprzedawcą produktów towarów lub usług nabywanych za pośrednictwem serwisu jest Cursor Niniejsze Zasady obejmujące Regulamin Serwisu i Regulamin Sprzedaży są udostępnione nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie tak, że każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. I. Regulamin Serwisu Internetowego ING Banku Śląskiego S.A. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 2. Definicje: 2.1. CENA cena Produktu, jaką ustalił Sprzedawca dla Uczestników Programu Lojalnościowego oznaczona na stronie Serwisu Internetowego, jako Cena dla Klientów ING Banku Śląskiego. Uczestników Programu Lojalnościowego o Cenie informuje Bank DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia wobec Sprzedawcy KLIENT Użytkownik Serwisu, osoba będąca jednocześnie Uczestnikiem Programu, która zamierza złożyć lub złożyła Zamówienie w Serwisie Internetowym. Potwierdzenie uprawnień danej osoby, jako Klienta uprawnionego do kupna od Sprzedawcy Produktu za Cenę dokonuje się poprzez wykonanie przelewu przez Klienta na rzecz Sprzedawcy UCZESTNIK PROGRAMU - zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Programu bankujesz-zyskujesz UŻYTKOWNIK SERWISU - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną faktycznie korzystająca z Serwisu internetowego. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KOSZT DOSTAWY opłata ponoszona przez Klienta na rzecz Sprzedawcy obejmująca zryczałtowane koszty operacyjne Sprzedawcy (koszt magazynowania, koszt przygotowania do dostawy, koszt dostawy). Jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i podana w jego opisie na stronie Serwisu Internetowego. W przypadku składania Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Produkt ustalana jest, w trakcie składania Zamówienia, jedna opłata dla wszystkich Produktów będących przedmiotem Zamówienia PRODUKT dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo (w tym licencja lub kupon rabatowy) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą PROGRAM LOJALNOŚCIOWY program lojalnościowy bankujesz-zyskujesz organizowany i prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Sokolska 34; Katowice).(Program)

2 2.11. REGULAMIN SERWISU niniejszy regulamin Serwisu Internetowego SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy ING Banku Śląskiego, dostępny pod adresem internetowym SPRZEDAWCA- Firma Cursor Cursor S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, NIP , KRS UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem Serwisu Internetowego ZAMÓWIENIE - działanie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą oraz zapłaty Ceny tytułem Umowy Sprzedaży CZAS DOSTAWY (termin dostawy) suma Czasu Realizacji Zamówienia i czasu do chwili dostarczenia Klientowi lub wskazanej przezeń osobie zamówionego Produktu przez firmę kurierską lub suma Czasu Realizacji Zamówienia i czasu do chwili dostarczenia zamówionego produktu do wybranego Paczkomatu InPost. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa określają Czas dostawy, nie może on być inny niż czas wynikający z tych przepisów CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej do dostarczenia Klientowi lub innej wskazanej przezeń osobie PROFIL UŻYTKOWNIKA - informacje Klienta służące mu do realizacji składanych zamówień, historia zamówień, preferencje Klienta/Użytkownika Serwisu dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, NEWSLETTER (powiadomienia mailowe) - biuletyn informacyjny w formie elektronicznej przygotowywany przez ING Bank Śląski w ramach Serwisu Internetowego dotyczący oferty Programu bankujesz-zyskujesz oraz oferty produktów i usług ING Banku Śląskiego, dostarczany na podstawie zgody na otrzymywanie przez Użytkownika Serwisu Newslettera COOKIES pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Banku zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik Serwisu lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać w przypadku, gdy Użytkownik Serwisu ponownie połączy się z Serwisem Internetowym z tego samego komputera. Szczegółowe informacje na temat cookies określone są Polityką cookies, która jest udostępniana pod adresem elektronicznym 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu Internetowego 3.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez Uczestnika Programu, Użytkownika Serwisu i Klienta, co najmniej następujących warunków technicznych : Posiadania łącza internetowego o przepustowości minimalnej: 1 mb Posiadania przeglądarki internetowej z obsługą programu Java Script Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej 4. Usługi ING Banku Śląskiego SA Na podstawie Regulaminu Serwisu ING Bank Śląski SA może wykonywać usługę Profilu obejmującą przechowywanie danych powierzonych przez Użytkownika Serwisu oraz przesyłania Klientowi zamówionego Newslettera Profil Użytkownika Serwisu Każdy z Użytkowników Serwisu może założyć Profil Użytkownika w Serwisie internetowym Aby założyć Profil Użytkownika należy na stronie internetowej zakładka Mój Profil wypełnić formularz, w tym podać adres , określić hasło do konta, zaakceptować Zasady Serwisu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ING Bank Śląski na potrzeby Serwisu internetowego Newsletter Użytkownik Serwisu ma możliwość zamówienia Newslettera W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik serwisu powinien: Zamówić Newsletter na stronie poprzez podanie aktywnego adresu Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zamówieniem Newslettera w zakresie niezbędnym dla jego dostarczania Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez ING Bank Śląski na podany przez Użytkownika Serwisu adres poczty elektronicznej Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej, Użytkownik Serwisu zamawia wysyłkę Newslettera Użytkownik Serwisu może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez

3 wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka) - zrezygnuj z Newslettera lub poprzez cofnięcie zgody na stronie ING Bank Śląski potwierdza rezygnację z Newslettera poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu Z chwilą otrzymania powiadomienia o rezygnacji z Newslettera ING Bank Śląski zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu Newslettera Użytkownik Serwisu może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera ING Bank Śląski oświadcza, że podany przez Użytkownika serwisu adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim Prawo odstąpienia Klientowi lub Użytkownikowi serwisu będącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o Profil Użytkownika lub o Newsletter, z tym, że przez ww. umowy rozumie się odpowiednio założenie tego Profilu lub zamówienie Newslettera. Oświadczenie o odstąpieniu można skierować na adres: ING Bank Śląski S.A Katowice, ul.sokolska 34 z dopiskiem Rezygnacja z Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz lub adres elektroniczny: Treść oświadczenia o odstąpieniu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik numer 1 do Zasad Serwisu Internetowego 5. Inne usługi. Wprowadzenie odpłatności Zważywszy na ciągły rozwój systemów informatycznych Bank ma prawo wprowadzić inne niż przewidziano w pkt.4. Usługi. Nowe usługi zostaną wprowadzone w trybie zmiany Regulaminu Serwisu, z zachowaniem praw dotychczasowych Użytkowników Serwisu, Uczestników Programu lub Klientów i bez naruszenia ich interesów Bank ma prawo zrezygnować z określonych usług, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamiaru rezygnacji z świadczonej usługi, Bank poinformuje wszystkich Usługobiorców, którzy dotychczas korzystali z tej usługi, wskazując termin rezygnacji z tych usług. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu rezygnacji z danej usługi Bank zawiadomi usługobiorców korzystających z danej usługi o zmianie regulaminu przesyłając nową treść regulaminu Usługi, o których mowa w pkt.4 nie są odpłatne. Wprowadzenie odpłatności za określone usługi Banku może zostać dokonane tylko w trybie zmiany regulaminu, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 6. Zakazane działania bezprawne oraz naruszeń dobrych obyczajów Zakazane jest przesyłanie w Serwisie Internetowym lub wprowadzanie do tego Serwisu przez Użytkownika Serwisu, Klienta i Uczestnika Programu informacji lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa lub dobra, w tym dobra osobiste podmiotów (osób) trzecich, a także zakazane jest przesyłanie lub wprowadzanie do ww. Serwisu treści obraźliwych, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu informatycznego Banku. 7. Tryb postepowania reklamacyjnego 7.1. Reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego należy składać pod adresem : ING Bank Śląski S.A Katowice, ul.sokolska 34 z dopiskiem Serwis Internetowy lub Reklamacja dot. Serwisu Internetowego lub pod adresem owym: 7.2. Bank potwierdza klientowi złożenie reklamacji na adres , a w przypadku złożenia jej w postaci listu, o ile skarżący nie posiada poczty elektronicznej, Bank może potwierdzić reklamację przesyłając odpowiednie potwierdzenie pocztą lub telefonując na podany przez Użytkownika Serwisu lub znany Bankowi nr telefonu Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres na który należy odesłać odpowiedź, a w przypadku złożenia jej pisemnie adres wnoszącego reklamację, na który Bank ma odesłać odpowiedź, oraz przedmiot reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nr telefonu skarżącego do kontaktu lub otrzymania dodatkowych wyjaśnień celem rozpoznania reklamacji Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie od daty jej otrzymania lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych. 8. Akceptacja Regulaminu, jako podstawy do świadczenia usług. Oświadczenia o przetwarzaniu danych w celach marketingowych Celem rozpoczęcia świadczenia przez Bank usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownik Serwisu i Klient przed rozpoczęciem świadczenia usług akceptuje niniejsze Zasady Serwisu Internetowego Klient oraz Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych odnoszące się do świadczenia przez Bank danej usługi. Klient i Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z określonej usługi lub z wszystkich usług świadczonych przez Bank. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym dla danej usługi celu marketingowym lub cofnięcie zgody ma taki sam skutek jak rezygnacja z danej usługi. W takim przypadku bank zaprzestaje przetwarzania danych w określonym celu odpowiadającym oświadczeniu klienta.

4 9. Zmiana Regulaminu Serwisu 9.1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym - wynikającym z danej przyczyny - zakresie: Wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank Usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, Wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez organ nadzorczy lub inny uprawniony podmiot, określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z usług przewidzianych niniejszym Regulaminem, Rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności Usług, zmianę zasad korzystania z usług przez Użytkownika Serwisu, wprowadzenie nowych Usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, z zachowaniem zasad dotyczących rezygnacji z Usług, Zmiany w systemie informatycznym Banku wynikające z: udoskonalenia systemów informatycznych Banku spowodowanych rozwojem technologicznym, obligatoryjnych zmian wprowadzonych przez podmioty licencjonujące oprogramowanie w odniesieniu do wydawców usług objętych niniejszym Regulaminem, obligatoryjnych zmian wprowadzonych w systemach informatycznych banków, zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Banku, wpływające na usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych Usług przez Użytkowników Serwisu Zmiana regulaminu z przyczyn opisanych w pkt.9.1 następuje za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Bank powiadamiając Klienta/Uczestnika Programu o zmianie Regulaminu wypowiada tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient/Użytkownik nie złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres Banku oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uznaje się, że zmiany te wchodzą w życie w dacie zaproponowanej przez Bank. Złożenie, przez oświadczenia o braku akceptacji, zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Bankowi przez Klienta/Uczestnika Programu umowy o usługi świadczone przez Bank w ramach Serwisu Internetowego i rezygnacją z tego Serwisu za 30-dniowym okresem wypowiedzenia biegnącym od dnia doręczenia Bankowi pisma o braku akceptacji zmian ww. Ogólnych warunków. W takim przypadku ewentualne uprawnienia i zobowiązania Klienta/Uczestnika Programu trwają przez okres 30 dni od dnia złożenia ww. oświadczenia. 10. Postanowienia Końcowe Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Aktualna treść Regulaminu jest udostępniania na stronie Programu Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady działania Serwisu Informatycznego. Wszelkie związane z tym Serwisem materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny Ewentualne spory na tle niniejszego Regulaminu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym, zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego, przez arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Wniesienie żądania rozpoznania sprawy przez Arbitra bankowego nie wstrzymuje możliwości rozpoznania sprawy przez sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Konsument może również zwrócić się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów W Banku przestrzegany jest Kodeks Etyki Bankowej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: II. Regulamin sprzedaży Cursor S.A. w ramach Serwisu Internetowego bankujeszzyskujesz 1. Składanie Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego 1.1. Terminologia używana w niniejszym regulaminie jest taką samą terminologią jak stosowana w Regulaminie Serwisu Do złożenia przez Klienta Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej ilości Punktów wskazanej w opisie Produktu którego składane Zamówienie dotyczy Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia przez Klienta Złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

5 Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 mb Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej 1.6. Rozpoczęcie procesu składania Zamówienia na interesujący Klienta produkt następuje poprzez kliknięcie przez Klienta na nazwę lub zdjęcie tego Produktu widoczne na stronie Serwisu Internetowego Klient następnie zostaje przekierowany na stronę Serwisu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego Cena, ilość Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, Koszt dostawy, Czas dostawy oraz informację czy produkt jest dostępny czy też nie. Jeżeli Produkt jest dostępny kontynuacja procesu składania Zamówienia poprzez kliknięcie w pole Dodaj do koszyka Na tym etapie składania Zamówienia ( Koszyk ) Klient ma możliwość rezygnacji ze złożenia Zamówienia, jego modyfikacji (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów (poprzez kliknięcie pola Wróć do zakupów ); jest również informowany o jednostkowej i łącznej Cenie Produktów, ilości Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz o Koszcie Dostawy i Czasie Dostawy Kontynuowanie składania Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w pole Dalej, na stronę na której Klient, podaje niezbędne dane do dostawy: (wymagane dane oznaczona się znakiem * ): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica; numer domu/numer mieszkania; kod pocztowy, miejscowość). Na tym etapie Klient ma również możliwość podania danych do faktury Przejście do ostatniego etapu składania Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w pole Dalej, co powoduje przekierowanie Klienta na stronę Serwisu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.: Dane do dostawy oraz do faktury Łączna Cena wybranych Produktów wraz z Kosztem Dostawy Ilość Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży Termin dostawy Kliknięcie w pole Zapłać powoduje złożenie przez Klienta Zamówienia z jednoczesnym przekierowaniem do systemu bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (ING BANKONLINE) Korzystając z systemu bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (ING BANKONLINE) należy w ciągu 30 minut dokonać płatności w przeciwnym razie konieczne będzie powtórzenie procesu składania Zamówienia Po dokonaniu płatności rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia. 2. Cursor realizuje Zamówienie na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedaży, który jest uprzednio akceptowany przez Klienta. 3. Cena i dokumentacja sprzedaży 3.1. Cena Produktu ustalona przez Sprzedawcę uwidoczniona jest na stronie Serwisu Internetowego i podana jest w złotych polskich. Cena zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki za wyjątkiem Kosztu Dostawy, który jest wskazywany osobno przy danym Produkcie oraz w trakcie składania Zamówienia Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego jest wiążąca dla Stron Umowy Sprzedaży od momentu dodania Produktu przez Klienta do Koszyka. Od tego momentu cena ta nie ulegnie zmianie (za wyjątkiem sytuacji w której Klient rezygnuje ze składania Zamówienia na dany Produkt) niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej zawarcie. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany mu przez Klienta adres Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiednia ilość Punktów wymagana do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazana w trakcie składania Zamówienia zostaje odjęta z konta punktowego Klienta, o którym mowa w Regulaminie Programu bankujesz-zyskujesz. 4. Sposoby płatności 4.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: płatność przelewem bezpośrednim w systemie bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBANKONLINE). 5. Koszt, termin i sposoby dostawy 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: paczka kurierska, za pomocą Paczkomatów InPost oraz przesyłka elektroniczna Przesyłka elektroniczna dostępna jest jedynie dla Produktów oznaczonych w opisie Produkt dostarczany

6 elektronicznie. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi produktu w formie kodu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS bądź udostępnienia linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu Dostawa Produktów paczką kurierską jest realizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5.3a Dostawa Produktów za pomocą Paczkomatów InPost realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sposób dostarczenia Produktów paczką kurierską regulowany jest regulaminem świadczenia usług przewozowych przewoźnika wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży. 5.4a Sposób dostarczenia Produktów za pomocą Paczkomatów InPost regulowany jest regulaminem świadczenia usług przewoźnika wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży 5.5. Koszt Dostawy jest wskazywany w trakcie składania Zamówienia oraz w opisie danego Produktu, a Klient akceptując cenę akceptuje także określone w Zamówieniu koszty dostawy Termin dostawy wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Bieg terminu dostawy należy liczyć od momentu odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 6. Tryb postępowania reklamacyjnego 6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przepisami prawa, w tym Kodeksem Cywilnym Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: lub też pisemnie na adres: Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, Warszawa W przypadku, gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, Warszawa. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób W przypadku Produktów objętych również gwarancją, Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Cursor S.A. Magazyn Centralny ul. Łubińska 10A Hala B Baniocha z dopiskiem Bankujesz- Zyskujesz odstąpienie. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który nabył produkt / usługę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą a sprzedaż udokumentowano fakturą VAT W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Zwrot nabytego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres: Cursor S.A. Magazyn Centralny ul. Łubińska 10A Hala B, Baniocha z dopiskiem Bankujesz-Zyskujesz odstąpienie. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu pokrywany jest przez konsumenta Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia Produktu Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia (termin odstąpienia od umowy o świadczenie usług liczy się od dnia jej zawarcia); dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po

7 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 7. Zmiana Regulaminu sprzedaży Cursor S.A. w ramach Serwisu Internetowego bankujesz- zyskujesz 7.1. Cursor zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym - wynikającym z danej przyczyny - zakresie: wprowadzenie nowych lub zmianę obowiązujących przepisów prawa określających zasady sprzedaży Produktów przez Cursor w ramach Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz lub określających zasady korzystania z nich, Wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez uprawniony organ lub sąd, uprawniony do określenia zasad sprzedaży Produktów przez Cursor Rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności czynności wykonywanych przez Cursor lub rezygnację z wykonywania niektórych czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może naruszać praw nabytych i dotyczyć Klientów którzy nabyli Produkty od Cursora za pośrednictwem Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz, Zmiany w systemie informatycznym za pośrednictwem, którego Cursor sprzedaje Produkty wynikające z: udoskonalenia tego systemu informatycznego, wynikającego z rozwoju technologicznego, obligatoryjnych zmian wprowadzonych przez podmioty licencjonujące oprogramowanie w odniesieniu do wydawców usług objętych niniejszym Regulaminem, zmian dostawców oprogramowania Cursor skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Cursor, wpływające na czynności wykonywane przez Cursor Zmiana Regulaminu z przyczyn opisanych w pkt.7.1 następuje za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Zmiana nie może naruszyć praw nabytych i nie dotyczy Klientów, którzy przed upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia złożyli zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Zmieniony Regulamin jest ogłaszany na stronie Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz w ramach Zasad Serwisu Internetowego 8. Postanowienia Końcowe 8.1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby: przez wysłanie Klientowi na podany adres treści zawieranej umowy przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Aktualna treść Regulaminu Sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej Programu Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Załącznik numer 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres ] - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

8 - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data * niepotrzebne skreślić Zasady obowiązują do : 19 lipca 2015 r. Niniejsze zasady obejmują Regulamin Serwisu Internetowego ING Banku Śląskiego SA pod nazwą bankujesz-zyskujesz oraz Regulamin sprzedaży Cursor w ramach Serwisu Internetowego bankujesz- zyskujesz. 1. Postanowienia Ogólne Niniejsze Zasady obejmują Regulamin Serwisu internetowego (zwanego dalej Regulaminem lub Regulaminem serwisu) ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, oraz Regulamin sprzedaży ( zwany dalej Regulaminem Sprzedaży) prowadzonej przez Cursor S.A., ul. Równoległa 4a / Warszawa tel Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , REGON , 1.2.ckapitał zakładowy zł opłacony w całości (zwaną dalej Cursor) Serwis Internetowy bankujesz zyskujesz jest serwisem Banku prowadzonym w celu realizacji programu lojalnościowego Banku pod nazwą bankujesz- zyskujesz, w ramach którego klienci Banku mogą uzyskać korzyści opisane w programie lojalnościowym, w tym także nabyć produkty od współpracującej z Bankiem Spółki Cursor S.A Serwis Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym Bank, Sprzedawca, porozumiewa się z klientem z użyciem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie, w sposób opisany w niniejszych Zasadach Serwisu Internetowego bądź na stronie Serwisu Internetowego Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego posiada Bank, z tym że sprzedawcą produktów towarów lub usług nabywanych za pośrednictwem serwisu jest Cursor Niniejsze Zasady obejmujące Regulamin Serwisu i Regulamin Sprzedaży są udostępnione nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie tak, że każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. I. Regulamin Serwisu Internetowego ING Banku Śląskiego S.A. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 2. Definicje: 2.1. CENA cena Produktu, jaką ustalił Sprzedawca dla Uczestników Programu Lojalnościowego oznaczona na stronie Serwisu Internetowego, jako Cena dla Klientów ING Banku Śląskiego. Uczestników Programu Lojalnościowego o Cenie informuje Bank DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia wobec Sprzedawcy KLIENT Użytkownik Serwisu, osoba będąca jednocześnie Uczestnikiem Programu, która zamierza złożyć lub złożyła Zamówienie w Serwisie Internetowym. Potwierdzenie uprawnień danej osoby, jako Klienta uprawnionego do kupna od Sprzedawcy Produktu za Cenę dokonuje się poprzez wykonanie przelewu przez Klienta na rzecz Sprzedawcy UCZESTNIK PROGRAMU - zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Programu bankujesz-zyskujesz UŻYTKOWNIK SERWISU - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną faktycznie korzystająca z Serwisu internetowego. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KOSZT DOSTAWY opłata ponoszona przez Klienta na rzecz Sprzedawcy obejmująca zryczałtowane koszty operacyjne Sprzedawcy (koszt magazynowania, koszt przygotowania do dostawy, koszt dostawy). Jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i podana w jego opisie na stronie Serwisu Internetowego. W przypadku składania Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Produkt ustalana jest, w trakcie składania Zamówienia, jedna opłata dla wszystkich Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

9 2.8. PRODUKT dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo (w tym licencja lub kupon rabatowy) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą PROGRAM LOJALNOŚCIOWY program lojalnościowy bankujesz-zyskujesz organizowany i prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Sokolska 34; Katowice).(Program) PUNKTY punkty przyznane Klientowi przez Bank w związku z jego uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, zgodnie z odrębnym regulaminem REGULAMIN SERWISU niniejszy regulamin Serwisu Internetowego SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy ING Banku Śląskiego, dostępny pod adresem internetowym SPRZEDAWCA- Firma Cursor Cursor S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP , KRS UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem Serwisu Internetowego ZAMÓWIENIE - działanie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą oraz zapłaty Ceny tytułem Umowy Sprzedaży CZAS DOSTAWY (termin dostawy) suma Czasu Realizacji Zamówienia i czasu do chwili dostarczenia Klientowi lub wskazanej przezeń osobie zamówionego Produktu przez firmę kurierską. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa określają Czas dostawy, nie może on być inny niż czas wynikający z tych przepisów CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej do dostarczenia Klientowi lub innej wskazanej przezeń osobie PROFIL UŻYTKOWNIKA - informacje Klienta służące mu do realizacji składanych zamówień, historia zamówień, preferencje Klienta/Użytkownika Serwisu dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, NEWSLETTER (powiadomienia mailowe) - biuletyn informacyjny w formie elektronicznej przygotowywany przez ING Bank Śląski w ramach Serwisu Internetowego dotyczący oferty Programu bankujesz-zyskujesz oraz oferty produktów i usług ING Banku Śląskiego, dostarczany na podstawie zgody na otrzymywanie przez Użytkownika Serwisu Newslettera COOKIES pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Banku zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik Serwisu lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać w przypadku, gdy Użytkownik Serwisu ponownie połączy się z Serwisem Internetowym z tego samego komputera. Szczegółowe informacje na temat cookies określone są Polityką cookies, która jest udostępniana pod adresem elektronicznym 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu Internetowego 3.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez Uczestnika Programu, Użytkownika Serwisu i Klienta, co najmniej następujących warunków technicznych : Posiadania łącza internetowego o przepustowości minimalnej: 1 mb Posiadania przeglądarki internetowej z obsługą programu Java Script Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej 4. Usługi ING Banku Śląskiego SA Na podstawie Regulaminu Serwisu ING Bank Śląski SA może wykonywać usługę Profilu obejmującą przechowywanie danych powierzonych przez Użytkownika Serwisu oraz przesyłania Klientowi zamówionego Newslettera Profil Użytkownika Serwisu Każdy z Użytkowników Serwisu może założyć Profil Użytkownika w Serwisie internetowym Aby założyć Profil Użytkownika należy na stronie internetowej zakładka Mój Profil wypełnić formularz, w tym podać adres , określić hasło do konta, zaakceptować Zasady Serwisu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ING Bank Śląski na potrzeby Serwisu internetowego Newsletter Użytkownik Serwisu ma możliwość zamówienia Newslettera W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik serwisu powinien: Zamówić Newsletter na stronie poprzez podanie aktywnego adresu Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zamówieniem Newslettera w zakresie

10 niezbędnym dla jego dostarczania Aktywować link ilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej, Użytkownik Serwisu zamawia wysyłkę Newslettera Użytkownik Serwisu może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka) - zrezygnuj z Newslettera lub poprzez cofnięcie zgody na stronie ING Bank Śląski potwierdza rezygnację z Newslettera poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu Z chwilą otrzymania powiadomienia o rezygnacji z Newslettera ING Bank Śląski zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu Newslettera Użytkownik Serwisu może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera ING Bank Śląski oświadcza, że podany przez Użytkownika serwisu adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim Prawo odstąpienia Klientowi lub Użytkownikowi serwisu będącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o Profil Użytkownika lub o Newsletter, z tym, że przez ww. umowy rozumie się odpowiednio założenie tego Profilu lub zamówienie Newslettera. Oświadczenie o odstąpieniu można skierować na adres: ING Bank Śląski S.A Katowice, ul.sokolska 34 z dopiskiem Rezygnacja z Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz lub adres elektroniczny: Treść oświadczenia o odstąpieniu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik numer 1 do Zasad Serwisu Internetowego 5. Inne usługi. Wprowadzenie odpłatności Zważywszy na ciągły rozwój systemów informatycznych Bank ma prawo wprowadzić inne niż przewidziano w pkt.4. Usługi. Nowe usługi zostaną wprowadzone w trybie zmiany Regulaminu Serwisu, z zachowaniem praw dotychczasowych Użytkowników Serwisu, Uczestników Programu lub Klientów i bez naruszenia ich interesów Bank ma prawo zrezygnować z określonych usług, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamiaru rezygnacji z świadczonej usługi, Bank poinformuje wszystkich Usługobiorców, którzy dotychczas korzystali z tej usługi, wskazując termin rezygnacji z tych usług. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu rezygnacji z danej usługi Bank zawiadomi usługobiorców korzystających z danej usługi o zmianie regulaminu przesyłając nową treść regulaminu Usługi, o których mowa w pkt.4 nie są odpłatne. Wprowadzenie odpłatności za określone usługi Banku może zostać dokonane tylko w trybie zmiany regulaminu, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 6. Zakazane działania bezprawne oraz naruszeń dobrych obyczajów Zakazane jest przesyłanie w Serwisie Internetowym lub wprowadzanie do tego Serwisu przez Użytkownika Serwisu, Klienta i Uczestnika Programu informacji lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa lub dobra, w tym dobra osobiste podmiotów (osób) trzecich, a także zakazane jest przesyłanie lub wprowadzanie do ww. Serwisu treści obraźliwych, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu informatycznego Banku. 7. Tryb postepowania reklamacyjnego 7.1. Reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego należy składać pod adresem : ING Bank Śląski S.A Katowice, ul.sokolska 34 z dopiskiem Serwis Internetowy lub Reklamacja dot. Serwisu Internetowego lub pod adresem owym: 7.2. Bank potwierdza klientowi złożenie reklamacji na adres , a w przypadku złożenia jej w postaci listu, o ile skarżący nie posiada poczty elektronicznej, Bank może potwierdzić reklamację przesyłając odpowiednie potwierdzenie pocztą lub telefonując na podany przez Użytkownika Serwisu lub znany Bankowi nr telefonu Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres na który należy odesłać odpowiedź, a w przypadku złożenia jej pisemnie adres wnoszącego reklamację, na który Bank ma odesłać odpowiedź, oraz przedmiot reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nr telefonu skarżącego do kontaktu lub otrzymania dodatkowych wyjaśnień celem rozpoznania reklamacji Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie od daty jej otrzymania lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych. 8. Akceptacja Regulaminu, jako podstawy do świadczenia usług. Oświadczenia o przetwarzaniu danych w celach marketingowych Celem rozpoczęcia świadczenia przez Bank usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownik Serwisu i Klient

11 zyskujesz.pl 1.1. Terminologia używana w niniejszym regulaminie jest taką samą terminologią jak stosowana w Regulaminie Serwisu Klient oraz Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych odnoszące się do świadczenia przez Bank danej usługi. Klient i Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z określonej usługi lub z wszystkich usług świadczonych przez Bank. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym dla danej usługi celu marketingowym lub cofnięcie zgody ma taki sam skutek jak rezygnacja z danej usługi. W takim przypadku bank zaprzestaje przetwarzania danych w określonym celu odpowiadającym oświadczeniu klienta. 9. Zmiana Regulaminu Serwisu 9.1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym - wynikającym z danej przyczyny - zakresie: Wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank Usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, Wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez organ nadzorczy lub inny uprawniony podmiot, określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z usług przewidzianych niniejszym Regulaminem, Rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności Usług, zmianę zasad korzystania z usług przez Użytkownika Serwisu, wprowadzenie nowych Usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, z zachowaniem zasad dotyczących rezygnacji z Usług, Zmiany w systemie informatycznym Banku wynikające z: udoskonalenia systemów informatycznych Banku spowodowanych rozwojem technologicznym, obligatoryjnych zmian wprowadzonych przez podmioty licencjonujące oprogramowanie w odniesieniu do wydawców usług objętych niniejszym Regulaminem, obligatoryjnych zmian wprowadzonych w systemach informatycznych banków, zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Banku, wpływające na usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych Usług przez Użytkowników Serwisu Zmiana regulaminu z przyczyn opisanych w pkt.9.1 następuje za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Bank powiadamiając Klienta/Uczestnika Programu o zmianie Regulaminu wypowiada tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient/Użytkownik nie złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres Banku oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uznaje się, że zmiany te wchodzą w życie w dacie zaproponowanej przez Bank. Złożenie, przez oświadczenia o braku akceptacji, zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Bankowi przez Klienta/Uczestnika Programu umowy o usługi świadczone przez Bank w ramach Serwisu Internetowego i rezygnacją z tego Serwisu za 30-dniowym okresem wypowiedzenia biegnącym od dnia doręczenia Bankowi pisma o braku akceptacji zmian ww. Ogólnych warunków. W takim przypadku ewentualne uprawnienia i zobowiązania Klienta/Uczestnika Programu trwają przez okres 30 dni od dnia złożenia ww. oświadczenia. 10. Postanowienia Końcowe Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Aktualna treść Regulaminu jest udostępniania na stronie Programu Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady działania Serwisu Informatycznego. Wszelkie związane z tym Serwisem materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny Ewentualne spory na tle niniejszego Regulaminu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym, zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego, przez arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Wniesienie żądania rozpoznania sprawy przez Arbitra bankowego nie wstrzymuje możliwości rozpoznania sprawy przez sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Konsument może również zwrócić się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów W Banku przestrzegany jest Kodeks Etyki Bankowej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: II. Regulamin sprzedaży Cursor S.A. w ramach Serwisu Internetowego bankujeszzyskujesz 1.Składanie Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego

12 1.2. Do złożenia przez Klienta Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej ilości Punktów wskazanej w opisie Produktu którego składane Zamówienie dotyczy Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia przez Klienta Złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 mb Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej 1.6. Rozpoczęcie procesu składania Zamówienia na interesujący Klienta produkt następuje poprzez kliknięcie przez Klienta na nazwę lub zdjęcie tego Produktu widoczne na stronie Serwisu Internetowego Klient następnie zostaje przekierowany na stronę Serwisu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego Cena, ilość Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, Koszt dostawy, Czas dostawy oraz informację czy produkt jest dostępny czy też nie. Jeżeli Produkt jest dostępny kontynuacja procesu składania Zamówienia poprzez kliknięcie w pole Dodaj do koszyka Na tym etapie składania Zamówienia ( Koszyk ) Klient ma możliwość rezygnacji ze złożenia Zamówienia, jego modyfikacji (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów (poprzez kliknięcie pola Wróć do zakupów ); jest również informowany o jednostkowej i łącznej Cenie Produktów, ilości Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz o Koszcie Dostawy i Czasie Dostawy Kontynuowanie składania Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w pole Dalej, na stronę na której Klient, podaje niezbędne dane do dostawy: (wymagane dane oznaczona się znakiem * ): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica; numer domu/numer mieszkania; kod pocztowy, miejscowość). Na tym etapie Klient ma również możliwość podania danych do faktury Przejście do ostatniego etapu składania Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w pole Dalej, co powoduje przekierowanie Klienta na stronę Serwisu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.: Dane do dostawy oraz do faktury Łączna Cena wybranych Produktów wraz z Kosztem Dostawy Ilość Punktów niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży Termin dostawy Kliknięcie w pole Zapłać powoduje złożenie przez Klienta Zamówienia z jednoczesnym przekierowaniem do systemu bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (ING BANKONLINE) Korzystając z systemu bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (ING BANKONLINE) należy w ciągu 30 minut dokonać płatności w przeciwnym razie konieczne będzie powtórzenie procesu składania Zamówienia Po dokonaniu płatności rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia. 2. Cursor realizuje Zamówienie na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedaży, który jest uprzednio akceptowany przez Klienta. 3. Cena i dokumentacja sprzedaży 3.1. Cena Produktu ustalona przez Sprzedawcę uwidoczniona jest na stronie Serwisu Internetowego i podana jest w złotych polskich. Cena zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki za wyjątkiem Kosztu Dostawy, który jest wskazywany osobno przy danym Produkcie oraz w trakcie składania Zamówienia Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego jest wiążąca dla Stron Umowy Sprzedaży od momentu dodania Produktu przez Klienta do Koszyka. Od tego momentu cena ta nie ulegnie zmianie (za wyjątkiem sytuacji w której Klient rezygnuje ze składania Zamówienia na dany Produkt) niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej zawarcie. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany mu przez Klienta adres Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiednia ilość Punktów wymagana do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazana w trakcie składania Zamówienia zostaje odjęta z konta punktowego Klienta, o którym mowa w Regulaminie Programu bankujesz-zyskujesz.

13 4. Sposoby płatności 4.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: płatność przelewem bezpośrednim w systemie bankowości elektronicznej ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBANKONLINE). 5. Koszt, termin i sposoby dostawy 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: paczka kurierska oraz przesyłka elektroniczna Przesyłka elektroniczna dostępna jest jedynie dla Produktów oznaczonych w opisie Produkt dostarczany elektronicznie. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi produktu w formie kodu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS bądź udostępnienia linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu Dostawa Produktów paczką kurierską jest realizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sposób dostarczenia Produktów paczką kurierską regulowany jest regulaminem świadczenia usług przewozowych przewoźnika wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży Koszt Dostawy jest wskazywany w trakcie składania Zamówienia oraz w opisie danego Produktu, a Klient akceptując cenę akceptuje także określone w Zamówieniu koszty dostawy Termin dostawy wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Bieg terminu dostawy należy liczyć od momentu odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 6. Tryb postępowania reklamacyjnego 6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przepisami prawa, w tym Kodeksem Cywilnym Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: lub też pisemnie na adres: Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, Warszawa W przypadku, gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, Warszawa. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób W przypadku, gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres:. Cursor S.A., Warszawa, ul. Poleczki 23. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób W przypadku Produktów objętych również gwarancją, Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Cursor S.A. Magazyn Centralny ul. Łubińska 10A Hala B Baniocha z dopiskiem Bankujesz- Zyskujesz odstąpienie. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który nabył produkt / usługę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą a sprzedaż udokumentowano fakturą VAT W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Zwrot nabytego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres: Cursor S.A. Magazyn Centralny ul. Łubińska 10A Hala B, Baniocha z dopiskiem Bankujesz-Zyskujesz odstąpienie. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu pokrywany jest przez konsumenta Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia

14 Produktu Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia (termin odstąpienia od umowy o świadczenie usług liczy się od dnia jej zawarcia); dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (np. po zniszczeniu czy wyrzuceniu pudełka z płyty CD) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 7. Zmiana Regulaminu sprzedaży Cursor S.A. w ramach Serwisu Internetowego bankujesz- zyskujesz 7.1. Cursor zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym - wynikającym z danej przyczyny - zakresie: wprowadzenie nowych lub zmianę obowiązujących przepisów prawa określających zasady sprzedaży Produktów przez Cursor w ramach Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz lub określających zasady korzystania z nich, Wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez uprawniony organ lub sąd, uprawniony do określenia zasad sprzedaży Produktów przez Cursor Rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności czynności wykonywanych przez Cursor lub rezygnację z wykonywania niektórych czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może naruszać praw nabytych i dotyczyć Klientów którzy nabyli Produkty od Cursora za pośrednictwem Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz, Zmiany w systemie informatycznym za pośrednictwem, którego Cursor sprzedaje Produkty wynikające z: udoskonalenia tego systemu informatycznego, wynikającego z rozwoju technologicznego, obligatoryjnych zmian wprowadzonych przez podmioty licencjonujące oprogramowanie w odniesieniu do wydawców usług objętych niniejszym Regulaminem, zmian dostawców oprogramowania Cursor skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Cursor, wpływające na czynności wykonywane przez Cursor Zmiana Regulaminu z przyczyn opisanych w pkt.7.1 następuje za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Zmiana nie może naruszyć praw nabytych i nie dotyczy Klientów, którzy przed upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia złożyli zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Zmieniony Regulamin jest ogłaszany na stronie Serwisu Internetowego bankujesz-zyskujesz w ramach Zasad Serwisu Internetowego 8. Postanowienia Końcowe 8.1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby: przez wysłanie Klientowi na podany adres treści zawieranej umowy przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Aktualna treść Regulaminu Sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej Programu Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Załącznik numer 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile

15 są dostępne, numer faksu i adres ] - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data * niepotrzebne skreślić

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANDOW.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANDOW.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sandow.com.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep.lambda.pl/pl/i/regulamin/3 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPOTYPO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPOTYPO.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.topotypo.pl/cms.php?id_cms=3 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mc-sklep.pl/regulamin-pm-5.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.nitownica.com/regulamin,4.html. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dexon.pl/index.php?d=regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEXON.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.majer.com.pl/regulaminy_sklepu.html REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAJER.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000drzwi.pl/regulamin_sklepu_internetowego/26/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1000drzwi.pl 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PZGOLF 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013 Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://lapis.shop.pl/shop/?regulamin,4 http://lapis.shop.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAPIS.SHOP.PL z dnia 19.09.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIOKOPIOWANIA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIOKOPIOWANIA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.studiokopiowania.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.e-szop.pl Obowiązuje od 2013-11-21 do 2014-12-23 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://donicezadora.pl/regulamin-pm-11.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://i-puzzle.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-mona.pl/pages/regulamin http://sklep-mona.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDPOL.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDPOL.EU Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.goldpol.eu/regulamin-pm-5.html?oscsid=c1227237d89568e42893341a303393c1 http://www.goldpol.eu//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://kinetyk.pl/regulamin.html http://kinetyk.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINETYK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. Regulamin sklepu internetowego www.cordcruncher.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.ecologicing.com/regulamin.html http://ecologicing.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOLOGICING.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/ Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://wystroj-okien.pl/_cms/view/-7/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLAMKI-CALI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLAMKI-CALI.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://klamki-cali.pl/index.php?d=regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://pieknemacierzynstwo.pl/webpage/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOKUS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOKUS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.hokus.pl/content/3-regulamin-sklepu http://www.hokus.pl/upload/hokus-r.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOKUS.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKAZJE.NOWINY.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKAZJE.NOWINY.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.okazje.nowiny.pl/regulamin. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESWIATDZIECKA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESWIATDZIECKA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://eswiatdziecka.pl/index.php/action,site,id,78.html REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESWIATDZIECKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLAKOLEKCJONERA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLAKOLEKCJONERA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dlakolekcjonera.pl/pl/i/regulamin/29 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://centrumflorysty.pl/_cms/view/-3/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://walizki.sklep.pl/68-regulamin_sklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://travelite.sklep.pl/105-regulamin_sklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTBAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTBAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.artbal.pl/regulamin-pm-5.html http://artbal.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTBAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DXRACER.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DXRACER.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.dxracer.pl/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIESTORE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIESTORE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tiestore.pl/regulamin.html http://tiestore.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIESTORE.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIAOMNIBUS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIAOMNIBUS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ksiegarniaomnibus.pl/content/3-terms-and-conditions-of-use http://ksiegarniaomnibus.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEUVERT.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEUVERT.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.feuvert.pl/regulamin.html www.feuvert.pl/pub/pl/uploaddocs/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEUVERT.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLAVIN.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLAVIN.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.clavin.pl/regulamin.html http://clavin.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLAVIN.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mc-sklep.pl/regulamin-pm-5.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RADOSNAPOLANA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RADOSNAPOLANA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.radosnapolana.pl/webpage/regulamin.html http://radosnapolana.pl/uploads/files/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJECZESCI24.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJECZESCI24.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJECZESCI24.PL 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4.SPOSOBY PŁATNOŚCI 5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIRA.NET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIRA.NET.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.gira.net.pl/regulamin.php www.gira.net.pl/ GIRA.NET.PL%20Regulamin_sklepu_internetowego_v3.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORST.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORST.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.forst.pl/informacje/2-regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://kubekcontigo.pl/regulamin-cterms-pol-1.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOSTRAGANIK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOSTRAGANIK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ekostraganik.pl/regulamin http://ekostraganik.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOSTRAGANIK.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

4.1.3.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

4.1.3.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:» http://www.eliseo.pl/content/6-regulamin» http://www.eliseo.pl/upload/regulamin-eliseo.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELISEO.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUARENA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUARENA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.eduarena.pl/regulamin-r57.html http://eduarena.pl/files//file/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUARENA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://medicon.slask.pl/webpage/regulamin.html http://medicon.slask.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDICON.SLASK.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMBERAURA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMBERAURA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amberaura.pl/webpage/regulamin.html http://amberaura.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMBERAURA.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8. TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bodylook.pl/regulamin-zakupow-w-bodylook.plc_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROFIL.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROFIL.SKLEP.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://profil.sklep.pl/informacje/regulamin-sklepu/ Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EBIUROWE.COM.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ebiurowe.com.pl/regulamin-pm-5.html 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AXXISPHARMA.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SYLWIASERWIN.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SYLWIASERWIN.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sylwiaserwin.pl/content/3-regulamin-sklepu http://sklep.sylwiaserwin.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OJODECONEJO.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJEAUTO24.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJEAUTO24.PL Dnia 06.01.2014 roku został całkowicie zmieniony i zastąpiony nowym regulamin sklepu oraz został usunięty wpis, który został uznany za klauzule niedozwoloną o treści: Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOZKAPIETROWE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOZKAPIETROWE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://lozkapietrowe.pl/regulamin http://lozkapietrowe.pl/upload/1/regulamin_sklepu_internetowego_v1_l_ka 1.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORLABASZTA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORLABASZTA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://orlabaszta.pl/content/3-regulamin http://orlabaszta.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORLABASZTA.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

5.2.1 za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.2.1 za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia. Regulamin sklepu internetowego www.dantom.com.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYLOWESREBRO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYLOWESREBRO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://stylowesrebro.pl/regulamin-pm-5.html http://stylowesrebro.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYLOWESREBRO.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYPO.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYPO.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYPO.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIA.BUDOWLANA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIA.BUDOWLANA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ksiegarnia.budowlana.pl/?id=70&lang=1 http://ksiegarnia.budowlana.pl/?id=42&lang=1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIA.BUDOWLANA.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ERGO-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ERGO-SKLEP.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ERGO-SKLEP.PL 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

nowy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny od r.)

nowy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  (ważny od r.) nowy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.nietylkoagd.pl (ważny od 25.12.2014r.) Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.nietylkoagd.pl/webpage/regulamin.html Regulamin

Bardziej szczegółowo