Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony Data: POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa"

Transkrypt

1 Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony Data: POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej poniżej) przez Użytkownika (zdefiniowanego poniżej) oraz świadczenia dalszych usług, o których mowa w kolejnych częściach umowy (wspomniane Warunki Ogólne określane są dalej jako OW Strony Internetowej ), świadczonych przez firmę BESTCENA EU LLC - BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, NIP: SK , dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA (dalej BESTCENA EU LLC). BESTCENA EU LLC i Użytkownik w dokumencie występują łącznie jako Strony, każde z nich z osobna zaś jako Strona. OW Strony Internetowej dostępne są bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników na Stronie Internetowej, każdy Użytkownik może je wydrukować, pobrać i zapisać na dysku twardym lub też zachować ich treść w inny sposób. Użytkownik powinien zapoznać się z OW Strony Internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, jako że OW Strony Internetowej określają prawa i obowiązki związane z użytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu (zdefiniowanej poniżej). Nazwa, logo, znaki handlowe oraz treść Strony Internetowej są objęte ochroną prawną. Rozdzielność umów Umowy objęte OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu (zdefiniowana poniżej) stanowią rozdzielne umowy, a postanowienia każdej z nich odnoszą się tylko i wyłącznie do umów pomiędzy tymi Stronami. Definicje irtvagd.pl oznacza przedsiębiorstwo irtvagd.pl Sp.z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul.waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z Numerem Identyfikacji Podatkowej , określane w niniejszym dokumencie jako irtvagd.pl BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, Numer Identyfikacji Podatkowej: SK , dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, określaną w niniejszym dokumencie także jako Administrator Strony Internetowej; Strona Internetowa oznacza polskojęzyczny portal internetowy o adresie domenowym Użytkownik oznacza osobę, która, z rejestracją lub bez, korzysta ze Strony Internetowej na zasadach określonych przez OW Strony Internetowej; Użytkownik może zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do pewnych usług, z których korzystanie przysługuje jedynie zarejestrowanym Użytkownikom; Klient oznacza zarejestrowanego Użytkownika, z którym BESTCENA EU LLC zawarła Umowę Najmu; Umowa Najmu oznacza umowę, na mocy której BESTCENA EU LLC zobowiązuje się oddać Klientowi Produkt do użytku na czas i na warunkach określonych w umowie, Klient zaś zobowiązuje sie płacić BESTCENA EU LLC opłatę z tytułu najmu określoną w umowie, zgodnie z ogólnymi

2 warunkami Umowy Najmu określonymi przez BESTCENA EU LLC; Konsument oznacza osobę fizyczną, która zawiera umowę na zasadach określonych OW Strony Internetowej bądź też podejmuje inne czynności prawne, niepozostające w bezpośrednim związku z jej ekonomiczną lub zawodową działalnością; Produkt odnosi się do każdego z produktów, w związku z którymi BESTCENA EU LLC pragnie zawrzeć Umowę Najmu, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej. Konto oznacza całość zasobów dostępnych w systemie IT BESTCENA EU LLC o ograniczonym dostępnie (dostęp uzyskuje się poprzez link przesłany do Użytkownika w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia i rejestrację Użytkownika), zawierających informację dla Klienta na temat historii zamówień skierowanych przezeń do BESTCENA EU LLC w związku z Umową Najmu; Newsletter oznacza usługę umożliwiającą odbiorcy usługi subskrypcję i otrzymywanie na podany adres bezpłatnych informacji od usługodawcy, dotyczących w szczególności Produktów oraz ich właściwości, oferowanych przez BESTCENA EU LLC za pośrednictwem Strony Internetowej. Rola irtvagd.pl BESTCENA EU LLC zapewnia dostęp oraz pełni rolę administratora Strony Internetowej, na której Użytkownicy mogą między innymi przeglądać Produkty, w związku z którymi BESTCENA EU LLC spodziewa się zawrzeć Umowy Najmu z Użytkownikami. Bestcena EU LLC może wyznaczyć lokalną firmę do działań na rzecz Bestcena EU LLC w charakterze podwykonawcy Bestcena EU LLC, w ramach usług związanych z prowadzeniem działalności marketingowej i promocyjnej, zgodnie z modelem biznesowym Usługodawcy oraz w celu ułatwienia procesu zawierania Umów Najmu. irtvagd.pl pełni rolę podwykonawcy, opisaną w poprzednim zdaniu. Użytkownik potwierdza, że dla jego wygody w ramach realizacji postanowień objętych niniejszą Umową oraz Umową Najmu kontaktować się z nim będzie głównie irtvagd.pl, jako że de facto to ona właśnie podejmować będzie działania niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków BESTCENA EU LLC określonych w OW Strony Internetowej, jak również w Umowie Najmu, w tym także działania związane z obsługą klienta i logistyką. W ramach niniejszego pełnomocnictwa irtvagd.pl ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, BESTCENA EU LLC przyznaje irtvagd.pl również prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami, jak również do podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działań związanych z obsługą klienta i logistyką. Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których Umowa Najmu odnosi się do działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez irtvagd.pl. Ani irtvagdpl, ani Bestcena EU LLC, nie zawierają Umów Najmu z Użytkownikami na nazwę firmy lub w imieniu firmy BESTCENA EU LLC. W ramach następującego upoważnienia irtvagd.pl ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, a także Bestcena EU LLC przyznała firmie irtvagd.pl prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami. Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których OW Strony Internetowej odnoszą się do działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez irtvagd.pl. Ani Bestcena EU LLC, ani irtvagd.pl, nie są stronami niniejszej umowy, jak również

3 Umowy Najmu, nie działają także jako pośrednicy między Klientem a BESTCENA EU LLC podczas zawierania rzeczonej Umowy Najmu. Rola irtvagd.pl w odniesieniu do Umowy Najmu została zdefiniowana poniżej. Powiadomienia Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania BESTCENA EU LLC o wszelkich wadach związanych ze świadczeniem usług określonych w OW Strony Internetowej, a także do natychmiastowego powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć negatywnie wpływać na proces świadczenia usług przez BESTCENA EU LLC. Ochrona danych osobowychochrona danych osobowych objęta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov [tłumaczenie z języka Słowackiego: o ochronie danych osobowych] Użytkownik udziela BESTCENA EU LLC zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych w Zamówieniu bądź udostępnionych BESTCENA EU LLC podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposób. Udostępnienie wspomnianych danych osobowych BESTCENA EU LLC ma charakter nieobligatoryjny, jednakże pewne dane osobowe mogą okazać się konieczne w celu umożliwienia BESTCENA EU LLC świadczenia usług względem Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez BESTCENA EU LLC, pełniącą funkcje Administratora Danych Osobowych, oraz przez irtvagd.pl Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 42/15, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z Numerem Identyfikacji Podatkowej o kapitale zakładowym w wysokości PLN, zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą klienta oraz logistyką. Powyższe przedsiębiorstwa przetwarzają dane osobowe w celu dostarczenia usług Użytkownikowi na zasadach określonych w OW Strony Internetowej oraz w celu zawarcia dodatkowych umów (w szczególności Umowy Najmu), jak również w celu sporządzenia umów lub, jeśli to konieczne, wyegzekwowania ich realizacji, a także w celu informowania Użytkownika o działalności irtvagd i jej ofertach (cel marketingowy), w tym między innymi przesyłania informacyjnych treści reklamowych w formie elektronicznej. Użytkownik jest uprawniony między innymi do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych oraz ich korygowania bądź usuwania. Dane te mogą być poprawiane lub usuwane po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto poprzez Stronę Internetową. Administrator Danych Osobowych, rozumiany zgodnie z powyższymi stwierdzeniami, oraz irtvagd.pl, jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych działają w zgodzie ze obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatności opublikowanymi na Stronie Internetowej. STRONA INTERNETOWA 2.1. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Zawartość Strony Internetowej może być przeglądana przez Użytkowników, zarejestrowanych bądź

4 nie. BESTCENA EU LLC może świadczyć niektóre usługi za pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie wobec zarejestrowanych Użytkowników. W celu korzystania ze Strony Internetowej oraz w szczególności w celu przeglądania dostępnych Produktów do wynajęcia przedstawionych na Stronie Internetowej i składania zamówień zawarcia Umów Najmu w odniesieniu do tych Produktów, Użytkownik powinien posłużyć się: (i) komputerem osobistym, tabletem, smartfonem lub podobnym urządzeniem połączonym z Internetem i korzystającym ze standardowej przeglądarki internetowej; (ii) aktywnym kontem owym; (iii) plikami cookies oraz wtyczkami Javascript dozwolonymi w danej przeglądarce internetowej Funkcje i użytkowanie Strony Internetowej (a) Strona Internetowa jest administrowana przez BESTCENA EU LLC, BESTCENA EU LLC w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej świadczy wobec niego następujące usługi, na podstawie przedstawionych w tym dokumencie umów: przeglądanie katalogu Produktów, w odniesieniu do których BESTCENA EU LLC spodziewa się zawrzeć Umowy Najmu (umowa zawarta na czas określony, zaczyna obowiązywać w momencie rozpoczęcia przeglądania katalogu, przestaje zaś w momencie zakończenia przeglądania); utrzymanie Konta (umowa na czas nieokreślony); składanie zamówień na zawarcie Umów Najmu [w związku z błędem w wersji anglojęzycznej dalszą część podpunktu tłumaczę domyślnie] (umowa zawarta na czas określony niezbędny do wypełnienia i złożenia formularza zamówieniowego, wygasająca w momencie złożenia takiego zamówienia lub anulowania wypełnienia, a tym samym anulowania złożenia formularza zamówieniowego); udostępnianie informacji w formie Newslettera (umowa zawarta na czas nieokreślony). Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Ze Strony Internetowej oraz usług świadczonych jej użytkownikom może korzystać jedynie Użytkownik, który akceptuje OW Strony Internetowej, a w czasie korzystania z niej stosuje się do OW Strony Internetowej, jak również do wszelkich innych wiążących przepisów prawa i dobrych obyczajów. BESTCENA EU LLC oraz Bestcena.pl, są upoważnione do kontrolowania w dowolnym momencie zgodności sposobu korzystania Użytkownika ze Strony Internetowej z warunkami zawartymi w OW Strony Internetowej; Korzystanie ze Strony Internetowej oraz usług opisanych powyżej w punkcie (a) jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony Internetowej bądź jej zawartości w celu osiągnięcia własnych korzyści lub na korzyść innych jednostek, jak również do niezmieniania, nieblokowania, nieprzeciążania, niestwarzania zagrożeń dla funkcjonowania Strony Internetowej, nieomijania zabezpieczeń, niewłamywania się i niezakłócania w żaden inny sposób działania Strony Internetowej, a w szczególności nieingerowania w jej treść i komponenty techniczne. Kategorycznie zakazuje się korzystania ze Strony Internetowej w jakichkolwiek innych celach, niż te, dla których została ona utworzona, w tym zwłaszcza spamowania, podejmowania wszelkiego rodzaju działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, propagandy politycznej lub

5 podobnych aktywności oraz wykorzystywania Strony Internetowej w jakikolwiek bezprawny czy nieetyczny sposób, wprowadzania na Stronę Internetową treści, które pozostają lub mogłyby pozostawać w konflikcie z prawem, OW Strony Internetowej, praktyką biznesową lub zasadami moralnymi. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań zagrażających lub bezpośrednio szkodzących reputacji BESTCENA EU LLC, Bestcena.pl, jak również nie naruszać oraz nie łamać technicznych zabezpieczeń Strony Internetowej, nie pozyskiwać i nie wykorzystywać informacji, na dostęp do których nie zezwala się Użytkownikowi, zwłaszcza osobistych informacji o innych Użytkownikach (takich jak loginy, hasła, dane kontaktowe etc.). irtvagd.pl i Bestcena EU w najszerszym dozwolonym prawnie zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie przerwy, w tym czasową niedostępność lub częściową niedostępność Strony Internetowej spowodowaną przez siłę wyższą bądź wynikłą z nielegalnych działań osób trzecich, albo też będącą skutkiem niekompatybilności Strony Internetowej z techniczną infrastrukturą Użytkownika Ograniczenie, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Strony Internetowej BESTCENA EU LLC ma prawo ograniczyć, zawiesić lub anulować dostęp bądź funkcje Strony Internetowej ze względów związanych z zarządzaniem, naprawą, konserwacją Strony Internetowej, nawet bez informowania i zgody Użytkownika, w szczególności (ale nie tylko), gdy Użytkownik bądź osoby trzecie dopuszczają się nadużycia w stosunku do Strony Internetowej lub są podejrzani o nadużycie w stosunku do Strony internetowej, jak i w innych przypadkach rażącego łamania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z OW Strony Internetowej lub przepisów prawnych Rejestracja Użytkowników Użytkownicy mogą korzystać z podstawowych funkcji Strony Internetowej (w szczególności przeglądać katalog Produktów) bez rejestracji. Niektóre funkcje Strony Internetowej są jednak obwarowane ograniczeniami i dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych. Rejestracja Użytkownika jest wymagana m.in. do składania zamówień na Produkty. Niezarejestrowany Użytkownik, by stać się Użytkownikiem zarejestrowanym, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Internetowej oraz w szczególności do zamieszczenia w formularzu rejestracyjnym pełnej, dokładnej i zgodnej z prawdą informacji i powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszelkich zmianach w swoich danych identyfikacyjnych w nim zawartych pisemnie lub w takiej formie, w jakiej dokonywał rejestracji; jeśli tego nie uczyni, wiążące dla BESTCENA EU LLC są dane wprowadzone początkowo. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się na swoje Konto na Stronie Internetowej wyłącznie poprzez link wysłany do Użytkownika przez BESTCENA EU LLC po dokonaniu rejestracji w mailu potwierdzającym rejestrację i złożenie Zamówienia Oświadczenia użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone i zapisane przezeń na Stronie Internetowej dane, które muszą być rzetelne, prawdziwe i nie mogą stać w sprzeczności z jakimikolwiek przepisami prawa bądź zasadami dobrych obyczajów. Użytkownik potwierdza, że w razie naruszenia OW Strony Internetowej, BESTCENA EU LLC ma prawo usunąć treść danych wprowadzonych przez Użytkownika, natychmiastowo przerwać i/lub całkowicie odmówić świadczenia usług oraz zablokować dostęp Użytkownika do Strony

6 Internetowej poprzez zablokowanie dostępu do jego Konta, w zależności od tego, jak poważne jest naruszenie przez niego OW Strony Internetowej. Użytkownik potwierdza, że wszelkie dotyczące go dane (takie jak informacje i dane wprowadzone przez Użytkownika na Stronę Internetową, wystawione Użytkownikowi faktury, zamówienia złożone przez Użytkownika i inne tego rodzaju informacje) są przechowywane przez Administratora Strony Internetowej. Zaleca się, by Użytkownik sporządził kopię zapasową tychże danych. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Bestceny na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym informacji na temat usług świadczonych przez BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl, jak również ogłoszeń, powiadomień i treści biznesowych, w tym także tego rodzaju ogłoszeń powiadomień i treści mających charakter promocyjny bądź reklamowy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na powyższe, co może uczynić w zakładce Preferencje w Ustawieniach Konta Użytkownika i/lub poprzez telefoniczny albo osobisty kontakt z jednostką zajmującą się obsługą Klienta. Użytkownik potwierdza, że BESTCENA EU LLC zastrzega sobie prawo do zmiany w razie potrzeby zawartości Strony Internetowej, a także wprowadzania zmian w zakresie Produktów oferowanych na Stronie Internetowej, specyfikacji Produktów lub innych usług. Zmian takich może dokonywać bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że wszelkie komunikaty związane ze Stroną Internetową przesyłane drogą elektroniczną, poprzez komunikatory internetowe lub za pomocą innego oprogramowania bądź urządzenia, nie są kodowane Oświadczenia BESTCENA EU LLC BESTCENA EU LLC oświadcza, że treści publikowane przez BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl na Stronie Internetowej są natury informacyjnej, niewiążącej, nie są traktowane jako rekomendacja lub oferta zawarcia umowy, o ile OW Strony Internetowej bądź Umowa Najmu nie wskazują inaczej w danym przypadku i o ile specjalnie nie postanawia się inaczej. BESTCENA EU LLC, jako jednostka świadcząca usługi hostingowe zarejestrowanym Użytkownikom, w związku z treściami tworzonymi przez korzystających z hostingu lub danymi wprowadzonymi na Stronę Internetową przez Zarejestrowanych Użytkowników, zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za te treści, o ile nie otrzymała wiarygodnej informacji, iż wspomniane treści naruszają prawa osób trzecich lub są z jakichkolwiek innych względów niezgodne z prawem. Otrzymawszy takie wiarygodne informacje, BESTCENA EU LLC bez zbędnej zwłoki zablokuje dostęp do treści, których dotyczą te wiarygodne informacje Procedura reklamacji Wszelkie reklamacje dotyczące jakichkolwiek usług świadczonych przez BESTCENA EU LLC za pośrednictwem Strony Internetowej mogą być składane przez Użytkowników drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres W mailu kierowanym do BESTCENA EU LLC, zawierającym reklamację, Użytkownik powinien podać szczegółowe informacje, praktycznie jak najdokładniej przedstawiające przedmiot reklamacji, włącznie z rodzajem zajścia i datą wystąpienia przedmiotu reklamacji, a także własne dane kontaktowe. Reklamacje będą rozpatrywane przez irtvagd.pl w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7 Wszelkie reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w przeciągu 14 dni od momentu ich złożenia. BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl, udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację drogą mailową, w wiadomości wysłanej na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w reklamacji lub w inny określony przez Użytkownika sposób Zmiany OW Strony Internetowej Niniejsze OW Strony Internetowej mogą być modyfikowane przez BESTCENA EU LLC. O wszelkich tego rodzaju zmianach Użytkownicy będą informowani w momencie ich wejścia w życie. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który rozpoczął korzystanie z usług na zasadach określonych w OW Strony Internetowej. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który rozpoczął korzystanie z usług na zasadach określonych w poprzedniej wersji OW Strony Internetowej wyłącznie, jeśli Użytkownik potwierdził akceptację tych zmian poprzez odpowiednią deklarację w odnośnym formularzu na Stronie Internetowej Postanowienia końcowe Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OW Strony Internetowej zostanie przez właściwy sąd uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas OW Strony Internetowe, w tym wszystkie inne warunki, zachowują pełną moc i skutek, tak jakby nieważny bądź niewykonalny zapis nigdy nie został w nich zawarty. Niniejsze OW Strony Internetowej podlegają Prawu Republiki Słowackiej. Wybór nadrzędnego prawa nie ogranicza ani w żaden sposób nie wyklucza praw Użytkownika na podstawie artykułów 1-16e polskiej Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Strony którejkolwiek z umów zawartych na warunkach określonych przez niniejsze OW Strony Internetowej zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób polubowny, bez wchodzenia na drogę sądową. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spór zostanie skierowany do sądu właściwego dla jego rozstrzygnięcia.

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo