Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania"

Transkrypt

1 Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna Raport z badania Olsztyn, 2010

2 Zawartość Streszczenie... 3 Wstęp... 6 Cele badania... 8 Obszary problemowe... 9 Przebieg badań Podsumowanie Rekomendacje

3 Streszczenie Niniejszy raport przedstawia wynik badań potencjału III sektora w Olsztynie, przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na zamówienie Związku Stowarzyszeń Razem w Olsztynie. Badanie było prowadzone w okresie listopad 2009 kwiecień 2010 na terenie miasta Olsztyna. Koncepcja badania zakładała jego wieloaspektowy charakter, co ma zarówno mocne strony, jak i wiąŝe się z pewnymi ograniczeniami. Z jednej strony, takie podejście umoŝliwiło szerokie spojrzenie na organizacje pozarządowe i wiele aspektów ich funkcjonowania: potrzeby i problemy członków i sympatyków, potencjał instytucjonalny, posiadane zasoby organizacji działających w róŝnych obszarach, np.: oświaty, ochrony zdrowia, sportu, pomocy społecznej. Jest to niewątpliwa zaleta tego badania, gdyŝ daje szeroki opis aktualnej kondycji organizacji pozarządowych. Z drugiej strony jednak, właśnie ze względu na tak szerokie spektrum problemowe, badanie nie zakładało pogłębionych analiz dla kaŝdego z wymienionych obszarów. NaleŜy zatem traktować je jako punkt wyjścia do ewentualnych dalszych badań dotyczących kwestii, które w niniejszym raporcie zostały zasygnalizowane jako ciekawe lub wymagające dodatkowych wyjaśnień i pogłębienia, ze względu na zdiagnozowane problemy występujące w danej dziedzinie. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w zrealizowanym badaniu głównym źródłem danych były ankiety i wywiady, co oznacza, Ŝe prezentowane wyniki oparte są w duŝej mierze na subiektywnych opiniach i deklaracjach działaczy organizacji pozarządowych i osób współpracujących z nimi. W ten sposób otrzymano przede wszystkim informację o tym, jak organizacje są postrzegane przez samych działaczy, m.in. jak oceniają dotychczasową działalność, moŝliwości rozwoju. W kolejnych latach warto by zestawić samoocenę organizacji z opiniami społeczeństwa o III sektorze. W Olsztynie zarejestrowanych jest ok. 900 organizacji pozarządowych, spośród nich funkcjonuje ok Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, Ŝe najliczniejsze są małe organizacje, skupiające do 20 członków. W 77% przebadanych organizacji aktywnie działa do 20 osób. Osoby skupione wokół organizacji angaŝują się w jej Ŝycie i działalność, co powoduje Ŝe respondenci uwaŝają, Ŝe obecne zaangaŝowanie członków wystarcza, aby realizować zaplanowane działania. 3

4 Olsztyńskie organizacje pozarządowe w większości funkcjonują w oparciu o sprzęt uŝyczany przez członków i sympatyków. AŜ 48% badanych organizacji nie posiada Ŝadnego własnego sprzętu. Skutkuje to odczuciem u 43% respondentów, Ŝe brakuje przynajmniej jednego urządzenia. Jednocześnie ponad 57% respondentów uwaŝa, Ŝe organizacji nie brakuje Ŝadnego sprzętu. Organizacje w niewielkim stopniu podejmują działania, które pozwoliłyby im na polepszenie swojej bazy technicznej. Coraz rzadziej wnioskują o pomoc rzeczową. W składanych do Urzędu Miasta ofertach na realizację zadań zleconych nie planują zakupu sprzętu. Pozwala to na stwierdzenie, Ŝe obecny stan wyposaŝenia NGO pozwala im na sprawne działanie, lub teŝ jego brak nie wpływa na jakość działań. Organizacje pozarządowe funkcjonują przede wszystkim w oparciu o pracę społecznikowską członków i sympatyków. Zaledwie 24% organizacji posiada zatrudniony personel. Pozostałe organizacje bazują na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Niejednokrotnie utrudnia to funkcjonowanie organizacji. W opinii badanych kompetencje osób zaangaŝowanych w działania organizacji pozarządowych pozwalają na sprawną realizację podejmowanych przez nie działań. Członkowie i sympatycy organizacji skupiają się w organizacji wokół określonego celu, który jest zapisany w statucie. Oczekują w związku tym realizacji tego celu. Istotna jest równieŝ moŝliwość rozwoju osobistego. Prawie połowa olsztyńskich organizacji korzysta z lokali uŝyczonych od osób prywatnych, dzięki czemu nie ponoszą kosztów wynajmu, 1/3 NGO wynajmuje lokale od innych podmiotów, co powoduje obciąŝenie dla ich budŝetów. Ok. 20% nie dysponuje Ŝadnym lokalem, najczęściej zarejestrowane są w domu jednego z załoŝycieli. Organizacje działają na wszelkich moŝliwych polach aktywności zajmują się pomocą społeczną, sportem, kulturą, tradycją i toŝsamością narodową, rynkiem pracy, pomocą osobom niepełnosprawnym, mniejszościami narodowymi, itd. Organizacje zajmują się róŝnymi dziedzinami, funkcjonują w róŝny sposób, a to powoduje róŝne problemy, innych odbiorców działań, partnerów i potrzebę pozyskiwania róŝnych zasobów. Biorąc to pod uwagę zróŝnicowanie obszarów działań organizacji pozarządowych, trudno jest mówić o jednym sektorze pozarządowym. Takie zróŝnicowanie widać równieŝ pośród organizacji zajmujących się jednym obszarem. Dodatkowo część organizacji deklaruje, Ŝe prowadzi swoje działania wielokierunkowo i w kilku dziedzinach. 4

5 AŜ 45% badanych uwaŝa, Ŝe działania podejmowane przez organizacje pozarządowe są niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Te, które są realizowane są uznawane za skuteczne, decyduje o tym przede wszystkim zaangaŝowanie członków i sympatyków organizacji, jakość merytoryczna i organizacyjna. Główną barierą utrudniającą działania są niewystarczające środki finansowe oraz biurokracja. Kolejną barierą jest słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, co powoduje brak zrozumienia dla działań organizacji pozarządowych przez mieszkańców Olsztyna. Z powodu niewielkich środków na promocję, organizacje pozarządowe skupiają się na promowaniu wydarzeń, jakie organizują, w Internecie. Większość posiada własne strony internetowe. Respondenci określili, Ŝe w komunikacji ze społeczeństwem posługują się ulotkami, plakatami, prezentują się na róŝnych imprezach. Część z nich stara się nagłaśniać swoje działania poprzez lokalne media. Osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi stwierdziły, Ŝe organizacje nie potrafią skutecznie docierać z informacją o działaniach do społeczeństwa oraz kreować swojego wizerunku. Ponad 80% organizacji jest zainteresowanych realizacją działań wspólnie z innymi instytucjami. Respondenci deklarowali, Ŝe poszukują partnerów do współpracy poprzez indywidualne kontakty członków organizacji, Internet, osobiste spotkania, oficjalne pisma. Przedstawiciele organizacji wskazywali równieŝ na pomoc Urzędu Miasta w nawiązywaniu kontaktów. Współpraca podejmowana jest we wszystkich obszarach działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe. Prawie wszyscy uczestnicy badań - 95% osób uwaŝa, Ŝe działanie w partnerstwie przynosi lepsze efekty niŝ działanie w pojedynkę. Przyczynami braku współpracy są wg respondentów nie traktowanie organizacji pozarządowych za powaŝnych partnerów przez administrację publiczną i biznes oraz brak instytucji o podobnym profilu. 5

6 Wstęp Organizacje pozarządowe są przejawem samoorganizowania się społeczności. Niejednokrotnie wnoszą one nowe wartości, korzystne z punktu widzenia wymogów stawianych rozwiązaniom stosowanym w strefach będących domeną lokalnej polityki społecznej. Coraz większe znaczenie w realizacji zadań na rzecz róŝnych grup społecznych odgrywają w szczególności stowarzyszenia i fundacje. Organizacje pozarządowe z reguły nie nastawiają się na osiąganie zysku, dostarczają obywatelom usługi w tych sferach, które nie są wykonywane lub są wykonywane w sposób niewystarczający przez instytucje sektora publicznego. Dotyczy to w szczególności działań z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej, edukacji i oświaty. Organizacje pozarządowe ze względu na skupianie członków społeczności lokalnych, często posiadają bogatą wiedzę o potrzebach i problemach występujących lokalnie. Instytucje działające na rzecz swoich członków oferują im najbardziej adekwatne wsparcie. Doświadczenie wynikające z codziennych kontaktów z beneficjentami, skupianie wokół siebie środowisk lokalnych powoduje, Ŝe organizacje pozarządowe stają się coraz waŝniejszymi partnerami władz samorządowych i rządowych w kreowaniu i realizowaniu polityki społecznej, w zaspakajaniu potrzeb na rzecz róŝnych grup społecznych. W 2010 roku CBOS przeprowadził badania Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach Wynika z nich, Ŝe 28% Polaków deklaruje, Ŝe działa społecznie w organizacji obywatelskiej, 15% deklaruje, Ŝe poświęca czas działając w jednej dziedzinie, 5% w dwóch, 8% w trzech i więcej (tu w porównaniu z badaniem sprzed 2 lat zanotowano podwojenie liczby deklarujących). Mimo, Ŝe ogólny poziom deklarowanej aktywności Polaków w organizacjach obywatelskich wzrósł o 8% to jednak trzeba zauwaŝyć, Ŝe większość Polaków 72% nie działa w Ŝadnej organizacji obywatelskiej. Wg danych z Urzędu Miasta w Olsztynie zarejestrowanych jest ok. 900 organizacji. Liczba ta ulega stałemu powiększaniu z powodu ciągłego rejestrowania nowych podmiotów. W 2009 roku zarejestrowano w Olsztynie 59 nowych organizacji. Organizacje podejmują działalność w róŝnych obszarach tematycznych. Są to m.in. Sport, turystyka rekreacja, hobby 6

7 Edukacja i wychowanie Kultura i sztuka Tradycja i historia Usługi socjalne, pomoc społeczna Ochrona zdrowia Rozwój lokalny (społeczno-ekonomiczny) Rynek pracy, aktywność zawodowa i zatrudnienie Ochrona środowiska Prawo, działalność polityczna, prawa człowieka Religia Działalność międzynarodowa 7

8 Cele badania Celem głównym badania było poznanie zasobów i kondycji organizacji pozarządowych w mieście Olsztynie oraz analiza ich potrzeb. Wyniki tych badań, a takŝe wnioski i rekomendacje, jakie z nich wyniknęły, mogą zostać wykorzystane w celu większego wsparcia działających organizacji oraz lepszego dostosowania oferty Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Rady Organizacji Pozarządowych do potrzeb III sektora. Celami szczegółowymi badań były: 1) Określenie potencjału (zasoby: finansowe, ludzkie, sprzętowe) 2) Określenie skuteczności, efektywności oraz adekwatności działań do potrzeb środowiska lokalnego. 3) Identyfikację potrzeb pracowników / współpracowników / wolontariuszy 4) Ocenę współpracy pomiędzy organizacjami, a podmiotami partnerskimi i wspierającymi 5) Identyfikację czynników (barier) utrudniających funkcjonowanie 6) Określenie moŝliwości rozwoju oraz rodzaju zmian zwiększających efektywność, skuteczność i adekwatność działań 8

9 Obszary problemowe W badaniach skoncentrowano się na trzech obszarach problemowych, które są najistotniejsze do sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Są to: 1. Potencjał sektora pozarządowego 2. Działalność organizacji pozarządowych 3. Współpraca z zewnętrznymi partnerami Potencjał sektora pozarządowego Celem badania było określenie w jakim stopniu przy posiadanych zasobach, jakimi dysponują organizacje są w stanie sprawnie i skutecznie realizować załoŝone cele. Ustalono, jakimi zasobami rzeczowymi i kadrowymi dysponują organizacje pozarządowe, czy to co posiadają jest wystarczające, aby osiągać załoŝone cele oraz czego brakuje. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju wsparcie moŝe zwiększyć efektywność i skuteczność prowadzonych przez nie działań. Działalność organizacji pozarządowych Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, na ile działania podejmowane przez organizacje są skuteczne. Określono czynniki wpływające na sprawne funkcjonowanie oraz zidentyfikowano bariery utrudniające działanie. Określono obszary, które wymagają szczególnego wsparcia, co w efekcie moŝe przyczynić się do poprawy skuteczności działania organizacji i sektora. Współpraca z zewnętrznymi partnerami W ramach tego obszaru analizie poddana została dotychczasowa współpraca III sektora z innymi podmiotami: instytucjami rynku pracy, integracji i pomocy społecznej oraz samorządem lokalnym. Badanie miało na celu określenie, jak przebiega ta współpraca, jaki jest jej zakres, jakich obszarów dotyczy, na czym polega, jakie czynniki ją ograniczają oraz co naleŝałoby zrobić, aby zwiększyć jej skalę. Istotne było takŝe poznanie opinii osób reprezentujących podmioty współpracujące z III sektorem, aby poznać ich potrzeby w tym zakresie. 9

10 Przebieg badań W miesiącach listopad 2009 kwiecień 2010 przeprowadzono badanie potencjału III sektora w mieście Olsztynie. Badaniem objęto przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających w Olsztynie. Badaniem CATI przeprowadzono na próbie 14% organizacji zarejestrowanych w Olsztynie. Informacje o ankiecie internetowej i link do niej dostępne były na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, portalu wim.ngo.pl. Ankietę mogły wypełnić wszystkie organizacje i ich przedstawiciele. Badaniem objęci zostali równieŝ 10 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na to, Ŝe obszar badawczy jest bardzo złoŝony, obszary problemowe zbadano poprzez równoległe uŝycie róŝnych metod. Pojedyncze procedury badawcze mogły objąć tylko wybrane aspekty problematyki, w związku z czym zastosowano niŝej wymienione metody badawcze: Analiza danych wtórnych (Desk research); Wywiady telefoniczne wspierane komputerowo (CATI); Zogniskowane wywiady grupowe (FGI); Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Ankieta internetowa CAWI W badaniach zostały wykorzystane narzędzia badań ilościowych kwestionariusz wywiadu i ankiety, oraz badań jakościowych scenariusz wywiadu pogłębionego. Wywiady CATI i CAWI skierowane były na organizacje pozarządowe. Za ich pomocą uzyskano informacje o liczbie realnie funkcjonujących organizacji, potencjale i działalności. Badanie przeprowadzono na próbie 126 organizacji (14% wszystkich organizacji). Podobnie ankieta internetowa posłuŝyła w celu otrzymania informacji o kondycji i działaniach trzeciego sektora. Urzędnicy, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi wzięli udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych, 10

11 które pozwoliły na opisanie organizacji pozarządowych w oczach urzędników. Zorganizowany został zogniskowany wywiad grupowy dla przedstawicieli mediów olsztyńskich. 11

12 Wyniki badań Wyniki badań przedstawiono w podziale na obszary problemowe. Wyniki oparto o opinie członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z NGO. Potencjał sektora pozarządowego Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja wyników badań o funkcjonowaniu i potencjale organizacji pozarządowych. Wg danych z Urzędu Miasta w Olsztynie zarejestrowanych jest ok. 900 organizacji. Są to m.in. stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe. Podczas badań CATI podjęto próbę skontaktowania się ze 126 organizacjami. Ostatecznie udało się skontaktować z 52 instytucjami. Osoby przeprowadzające badanie dzwoniąc pod numer kontaktowy do organizacji, spotykały się z odpowiedziami, Ŝe tu nie ma czegoś takiego:, to mieszkanie prywatne, kiedyś funkcjonowała ta organizacja, ale juŝ się nie spotykamy. Efekty przeprowadzonego badania CATI obrazuje wykres 1. Wykres 1. Przebieg badania CATI 12

13 Biorąc za wyznacznik funkcjonowania organizacji moŝliwość skontaktowania się z nią, wyniki przebiegu badania CATI wskazują, Ŝe spośród zarejestrowanych w Olsztynie 41% organizacji funkcjonuje. Pozostałe zarejestrowane organizacje pomimo, Ŝe są zarejestrowane, nie działają. Respondentów spytano o liczbę członków organizacji, w której działają. W Olsztynie najwięcej jest organizacji, które liczą od 15 do 49 członków. Jest to 67% wszystkich badanych. Niewiele jest duŝych organizacji, skupiających ponad 50 członków 19%. Taka struktura organizacji zgadza się z tendencją ogólnokrajową zobrazowaną podczas badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2008 roku. W kraju ok. 4% stowarzyszeń liczy mniej niŝ 15 członków (w Olsztynie aŝ 14%), a ok. połowa wszystkich organizacji zrzesza nie więcej niŝ 40 członków. Wykres 2. Liczba członków organizacji Członkostwo niekoniecznie znaczy zaangaŝowanie w działalność organizacji. Dla części osób przynaleŝność do organizacji ma znaczenie czysto formalne i nie wiąŝe się z podejmowaniem Ŝadnych działań oraz nie opłacaniem składek członkowskich. Im mniej osób angaŝuje się w funkcjonowanie organizacji, tym gorzej moŝe ona funkcjonować. Najwięcej organizacji opiera się o działania kilku osób. Spośród przebadanych aŝ 41% organizacji funkcjonuje dzięki zaangaŝowaniu kilku osób - od 1 do 9. Łącznie organizacje, w które angaŝuje się do 19 osób, stanowią aŝ 77% ogółu. DuŜe organizacje, w których aktywnie działa przynajmniej 20 osób stanowią 23% wszystkich. 13

14 Wykres 3. Liczba osób aktywnie działających w organizacji Respondentów zapytano, czy zaangaŝowanie członków pozwala na realizację zaplanowanych działań. Z odpowiedzi wynikło, Ŝe działania podejmowane przez aktywnych członków odpowiadają liczbie zaangaŝowanych osób w organizację. 90% respondentów uwaŝa, Ŝe zaangaŝowanie członów i sympatyków organizacji wystarcza, aby realizować zaplanowane działania. Przeciwnego zdania jest 10% osób. NaleŜy pamiętać, Ŝe odpowiedzi udzielały osoby, które aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji. Jednocześnie 45% respondentów określiło, Ŝe podejmowane działania nie są wystarczające w stosunku do potrzeb odbiorców. Badani urzędnicy stwierdzili, Ŝe kompetencje działaczy, członków, pracowników organizacji przekładają się na skuteczność wykonywanych przez nich zadań. Zaznaczali, Ŝe w wyniku długoletniej współpracy mają odczucie, Ŝe w większości organizacji działa po kilka osób, natomiast bardzo niewiele jest silnych kadrowo. Podkreślali, Ŝe ciągle pojawiają się te same osoby, niektórzy występują w imieniu kilku róŝnych organizacji. Jak powiedział jeden z badanych nie widać nowych twarzy. 14

15 Wykres 4. Czy zaangaŝowanie działaczy/członków/sympatyków pozwala na realizację zaplanowanych działań? Członkowie i sympatycy organizacji pozarządowych skupiają się wokół określonego celu, który ma być zrealizowany przez organizację. 60% członków oczekuje przede wszystkim od swojej organizacji realizacji działań załoŝonych w statucie. Dzięki organizacjom pozarządowym członkowie mogą wdraŝać swoje pomysły w Ŝycie. PoniewaŜ większość organizacji działa w oparciu o pracę społeczną istotne są moŝliwości samorealizacji jakie dają. MoŜliwości rozwoju osobistego w organizacji widzi 20% respondentów. Rozwinięcia i poszerzenia działań chce kolejne 20% przebadanych osób. Pokazuje to niezadowolenie z obecnej aktywności organizacji. W kolejnych badaniach warto zwrócić uwagę na ocenę stopnia realizacji celów postawionych przed organizacjami. 15

16 Wykres 5. Oczekiwania członków organizacji wobec organizacji Jednym z elementów decydującycm o trwałości działań organizacji jest posiadany majątek. Olsztyńskie organizacje pozarządowe dysponują niewielkim majątkiem. W większości funcjonują w oparciu o sprzęt uŝyczany przez członków i sympatyków. AŜ 48% badanych organizacji nie posiada Ŝadnego własnego sprzętu. Komputer posiada 33% działających instytucji, telefon 19%,drukarkę 14%, ksero i sprzęt sportowy po 10%. 16

17 Wykres 6. Sprzęt posiadany przez organizację Pomimo, Ŝe prawie 50% olsztyńskich organizacji nie posiada Ŝadnego sprzętu, aŝ 57% respondentów uwaŝa, Ŝe organizacji nie brakuje Ŝadnego sprzętu. Spośród badanych 43% uznało, Ŝe brakuje przynajmniej jednego urządzenia. Najczęściej wymieniany był komputer 19% wskazań, telefon, drukarka oraz sprzęt sportowy po 14%. 5% respondentów wymieniło faks, ksero, aparaty fotograficzne lub srzęt rehabilitacyjny. Wykres 7. Jakiego sprzętu brakuje w organizacji? 17

18 Badani urzędnicy zauwaŝyli, Ŝe organizacje coraz rzadziej wnioskują o pomoc rzeczową. W ofertach na realizację zadań zleconych bardzo rzadko uwzględniają zakup sprzętu, który pomógł by w funkcjonowaniu organizacji. W przekonaniu urzędników, wyposaŝenie posiadane przez NGO pozwala im na sprawne działanie. Warto podkreślić, Ŝe w działalności duŝej części organizacji wykorzystuje się sprzęt prywatny członków, sympatyków, lub teŝ korzysta się ze sprzętu w miejscu pracy. Natomiast organizacje nie posiadają własnego sprzętu. Zdecydowana większość respondentów 86%, uznała, Ŝe sprzęt posiadany przez organizację pozwala na sprawne realizowanie działań. Zaledwie 14% badanych stwierdziło, Ŝe posiadany sprzęt nie pozwala na sprawną realizację działań, przy czym wskazywano, Ŝe w takim wypadku wykorzystują się sprzęt prywatny. Jedna osoba wskazała, Ŝe brak sprzętu nie przeszkadza w realizacji działań. PowyŜsze dane pozwalają na stwierdzenie, Ŝe olsztyńskie organizacje pozarządowe są w słabej kondycji materialnej. Ich członkowie przyzwyczaili się do takiej sytuacji i nie widza potrzeby jej zmiany. W przypadku nie posiadania przez organizację sprzętu gotowi są wykorzystywać do jej działań własny. Wykres 8. Czy sprzęt posiadany przez organizację pozwala na sprawne realizowanie działań? Spośród badanych organizacji aŝ 48% mieści się w uŝyczonym pomieszczeniu. W związku z tym nie ponoszą kosztów wynajmu. Z kolei 33% organizacji wynajmuje biuro, co obciąŝa budŝet i sprawia, Ŝe mniej pieniędzy moŝna przeznaczyć na działalność statutową. 14% nie posiada pomieszczenia, w 18

19 którym mieściło by się biuro, członkowie mogliby się spotykać. Zaledwie 5% instytucji mieści się w mieszkaniach prywatnych. Wykres 9. W jakim pomieszczeniu mieści się organizacja? Kolejny pytaniem, jakie zadano respondentom było, czy posiadane przez organizację zasoby, czyli pieniądze, ludzie, sprzęt, pozwalają na realizację planowanych działań. AŜ 81% respondentów uznało, Ŝe zasoby są wystarczające, przy czym 19% uwaŝa, Ŝe nie w pełni wystarczające. Z kolei 19% badanych stwierdziło, Ŝe zasoby są niewystarczające, przy czym wskazywali na brak środków finansowych, lokalu oraz ludzi. Organizacje pozarządowe utrzymują się z trzech głównych źródeł finansowania. Najczęściej korzystają ze składek członkowskich, dotacji samorządowych i darowizn. W ostatnich latach organizacje pozarządowe pozyskują pieniądze z dotacji unijnych. Podstawowym programem, z którego korzystają organizacje jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 19

20 Wykres 10. Czy posiadane zasoby (pieniądze, działacze, sprzęt) umoŝliwiają realizację planowanych działań? Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami instytucji współpracującymi z NGO wskazują, Ŝe urzędnicy mają świadomość słabej kondycji finansowej organizacji pozarządowych. Trafnie sytuację finansową podsumowała jedna z osób: Praktycznie wszystkie organizacje pozarządowe Ŝyją ze składek i z dotacji, nie mają własnych dochodów. Podczas badania spytano się respondentów jakie rozwiązania mogłyby zwiększyć rozmiar i skuteczność działań? Najczęściej wskazywano na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Takie odpowiedzi udzieliło 33% badanych. Podkreślano rolę samorządu we wspieraniu organizacji 10% uznało, Ŝe wskazana jest pomoc ze strony administracji, 19% wskazywało na większe zaangaŝowanie członków organizacji, w tym w przygotowywanie wniosków o dofinansowanie. Podczas badania 5% badanych stwierdziło, Ŝe przydałoby się więcej inicjatyw typu konkursy na mikrodotacje, które wspierałyby nowe podmioty, tyle samo mówiło, Ŝe przydałby się program w telewizji regionalnej przedstawiający organizacje pozarządowe. 20

21 Urzędnicy w trakcie wywiadów potwierdzili opinie przedstawicieli organizacji. Wg nich jednym z problemem w funkcjonowaniu organizacji jest brak ludzi do pracy. Organizacje nie mają zatrudnionych osób na etacie, działania opierają się o wolontariat. Wg badanych urzędników organizacje są skuteczne przede wszystkim dzięki swoim członkom, ich zaangaŝowaniu i oddaniu sprawie. Natomiast skuteczność działań jest ograniczana przez trudności w zdobyciu funduszy na ich realizacją. AŜ 86% badanych organizacji pozarządowych posiada dostęp do Internetu, a 90% korzysta w swojej działalności z Internetu. Wykres 11. Dostęp do Internetu Wykres 12. Korzystanie z Internetu w swojej działalności 21

22 Najczęściej Internet wykorzystywany jest w następujących celach: poszukiwanie informacji 33% prowadzenie własnej strony - 29% komunikacja pomiędzy działaczami, sympatykami 24% komunikacja z partnerami krajowymi i zagranicznymi 10% przesyłanie korespondencji - 15% Zaledwie 5% badanych wskazało, Ŝe Internet słuŝy do promowania organizowanych przez siebie imprez. 22

23 Realizacja działań Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja wyników badań o działaniach olsztyńskich organizacji pozarządowych. Spośród przebadanych organizacji 55% uwaŝa, Ŝe działania podejmowane przez swoją organizację są wystarczające w stosunku do potrzeb odbiorców. Jednocześnie 45% uwaŝa, Ŝe zapotrzebowanie jest większe niŝ obecne działania. DuŜa część organizacji nie potrafi określić do jakiej liczby odbiorców trafia. Nieznajomość liczby swoich beneficjentów świadczy o niewielkiej kulturze monitoringu i ewaluacji w organizacjach. Brak znajomości swoich odbiorców moŝe powodować niedopasowanie działań do ich potrzeb. Zdecydowana większość organizacji (prawe 90%) kieruje swoje działania do osób indywidualnych. Wykres 13. Wystarczalność działań w stosunku do potrzeb odbiorców. Wszyscy badani uwaŝają, Ŝe podejmowane przez nich działania są skuteczne. Za główne czynniki powodujące skuteczność działań respondenci wymieniali zaangaŝowania członków i sympatyków, promowanie działań wśród potencjalnych odbiorców, wysoka jakość merytoryczna i organizacyjna. Głównym czynnikiem utrudniającym skuteczne działania jest wg badanych niechęć sponsorów do współpracy. Objawia się tu gówna bariera w rozwoju organizacji brak środków na działania. Ma ona 23

24 swoje źródła nie tylko w niechęcie sponsorów do współpracy, ale teŝ w nieumiejętności dotarcia i współpracy z nimi przedstawicieli NGO. Respondenci wskazywali na trudności z jakimi spotykają się podczas realizacji przez nich działań. Najwięcej, bo aŝ 48% osób wskazało na problemy z finansami. Zaliczano to zarówno koszty, jakie organizacje musza ponosić, małą płynność finansową, jak i nieumiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Kolejnym problemem jest biurokracja 24% respondentów wskazało ją jako główną barierę rozwoju organizacji. Rozbudowana biurokracja administracji publicznej, skomplikowane procedury związane z pozyskiwaniem środków finansowych od instytucji grantodawczych utrudniają realizację działań. 10% osób uwaŝa, Ŝe problemem jest równieŝ brak zrozumienia dla organizacji pozarządowych ze strony społeczeństwa oraz odbiorców. 19% respondentów nie widzi Ŝadnych trudności przy realizowaniu działań. Wykres 14. Trudności przy realizacji działań W planowaniu działań w organizacjach kluczową rolę pełni prezes i zarząd. AŜ w 90% odpowiedzi respondenci podawali, Ŝe to zarząd i prezes decydują o harmonogramie i planie działań. Zaledwie 10% respondentów podało, Ŝe działania są planowane wspólnie, dyktowane i poddawane pod głosowanie. 24

25 Wykres 15. W jaki sposób planowane są działania? Organizacje pozarządowe najczęściej promują swoje działania poprzez swoje strony internetowe. Wśród innych kanałów promocji respondenci wymieniali: media lokalne, plakaty i gazetki, uczestnictwo w róŝnego rodzaju imprezeach, pokazach, przekaz ustny. Deklarowana jest równieŝ promocja poprzez reklamę. Opinie osób współpracujących z NGO jednoznacznie wskazują, Ŝe wg osób z zewnątrz organizacje nie potrafią promować swoich działań. Są jednostkowe przypadki, gdzie organizacje w sposób wprawny i profesjonalny docierają do potencjlnych beneficjentów. Wykres 16. W jako sposób organizacja dociera do swoich odbiorców? 25

26 Kolenym pytaniem, jakie zadano respondentom to czy organizacja promuje swoje działania. Zdecydowana większość, bo 81% respondentów deklarowała, Ŝe organizacja promuje swoje działania, a 19% Ŝe nie. Kwestią, którą w przyszłości obrze było by zbadać, jest skutecznosć prowadzonej przz NGO promocji i docierania do potencjalnych beneficjentów. Wykres 17. Czy organizacja promuje swoje działania? Organizacje, które promują swoje działania, robią to najczęściej za pomocą Internetu. Wykorzystywane są do tego portale społecznościowe, YouTube, własne strony internetowe 43% badanych organizacji. Ok. 33% organizacji promuje się w trakcie róŝnego rodzaju wydarzeń zawodów, pokazów, wystaw, konferencji. Media są kanałem promocyjnych dla 24% organizacji. Media obejmują patronaty medialne, informują nieodpłatnie o planowanych wydarzeniach, ale równieŝ organizacje umieszczają w nich reklamy. Zaledwie 10% organizacji dociera do społeczeństwa z informacją o własnych działaniach poprzez ulotki i plakaty. 26

27 Wykres 18. W jaki sposób promują Państwo działania organizacji? Organizacje, które nie promują swoich działań w społeczeństwie jako przyczyny podają: brak czasu lub brak pieniędzy. Wszyscy respondenci deklarowali, Ŝe współpracują z innymi podmiotami reprezentującymi wszystkie sektory: administracja publiczna, biznes, organizacje pozarządowe. Działania podejmowane wspólnie z partnerami wg respondentów zakończyły się sukcesem poniewaŝ: wszyscy partnerzy mieli korzyść z działań róŝnorodne doświadczenia zgodność celów zapotrzebowanie w społeczeństwie na działania jakie podejmują organizacje łatwiej jest coś zorganizować i łatwiej wypromować. W trakcie badań zorganizowano badanie fokusowe z udziałem przedstawicieli mediów. Zaproszenia wysłano do wszystkich redakcji olsztyńskich telewizji, gazet, radia. Na spotkanie przyszła jedna osoba, która oczekiwała konferencji prasowej, a nie spotkania badawczego. Urzędnicy, którzy brali udział w badaniu, jednogłośnie stwierdzili, Ŝe organizacje pozarządowe nie potrafią kreować swojego wizerunku, nie znają zasad PR. Są wyjątki, ale w opinii respondentów są to wyjątki potwierdzające regułę. 27

28 Współpraca z partnerami Spośród przebadanych organizacji 81% poszukuje partnerów do współpracy, a 19% nie. Wykres 19. Czy organizacja poszukuje partnerów do współpracy Do partnerów respondenci zaliczyli: instytucje ze społeczności lokalnej, ministerstwa, firmy, sponsorów, inne organizacje pozarządowe. Dla połowy organizacji głowny partnerem jest samorząd lokalny, z którym utrzymują stłe kontakty. Istotnymi partnerami są instytucje podległe samorządowi ośrodek pomocy społecznej, szkoły, instytucje kultury. Świadczy to o zakorzenieniu organizacji w środowisku lokalnym. Organizacje są istotnym elementem angaŝującym lokalne siły i mobilizującycm do dopelniania działań instytucji samorządowym. Organizacje poszukują partnerów poprzez: indywidulane kontakty członków organizacji, Internet, osobiste spotkania, wysyłanie oficjalnych pism. AŜ 95% przedstawicieli organizacji pozarządowych uwaŝa, Ŝe działania podejmowane w partnerstwie z innymi instytucjami przynoszą lepsze efekty niŝ gdyby były realizowane samodzielnie. Przeciwnego zdania jest zaledwie 5% respondentów. 28

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie w 2011 roku Trzecim sektorem nazywane są organizacje pozarządowe. Określenie to wywodzi się z podziału państwa na trzy główne sektory: 1. Państwowy 2. Rynkowy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Jacy jesteśmy, jak się zmieniamy?... O badaniu i danych Prezentowane dane pochodzą z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009 Ocena zaangaŝowania warszawiaków w mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego oraz badanie efektywności akcji informacyjnej 1% Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. 1. Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. Program współpracy powiatu ciechanowskiego na rok 2006 z organizacjami pozarządowym oraz osobami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej Modrzew zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zdefiniowanie aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2009 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015 POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR, WARSZAWA 2015 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko Nr XIII / 90 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. WSTĘP Od 1 stycznia 2004 r. weszły

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy?

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy? ANKIETA KONSULTACJI projektu Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku Wstęp Zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Radzyminie,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych Diagnoza NGO Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim o Diagnozie NGO Realizator badań Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Badanie dot. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Badanie dot. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie Szanowni Państwo Analiza informacji zebranych na podstawie niniejszego badania pozwoli określić obecny wymiar relacji pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a III sektorem oraz umoŝliwi zdiagnozowanie oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok. Postanowienia ogólne 1 Uznając działalność organizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ Bielsko-Biała, 24.10.2013 r. Organizatorzy Dawid Zieliński Badane zagadnienia Formy komunikacji na linii władze mieszkańcy Bariery w komunikacji Możliwości usprawnienia

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania Ul. Kołłątaja 4 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 30 22 e-mail: otir@post.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania Ul. Kołłątaja 4 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 30 22 e-mail: otir@post. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania Ul. Kołłątaja 4 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 30 22 e-mail: otir@post.pl WSPIERANIE PRZESTRZEGANIA PRAW OBYWATELSKICH I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Urzędu Zamówień Publicznych. nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

ANKIETA. Urzędu Zamówień Publicznych. nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych ANKIETA Urzędu Zamówień Publicznych nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Szanowni Państwo, w bieŝącym roku upływa termin realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównowaŝonych

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych Uniwersytet Szansą dla Wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo