Protokół z przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku"

Transkrypt

1 Protokół z przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz upoważnień stałych do przeprowadzenia kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska pracownicy: 1. Katarzyna Jakubowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku 2. Leszek Pińkowski główny specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadzili w dniach r., r., r., r., r., r. i r. kontrolę problemową gospodarki finansowej za rok 2004 i miesiące styczeń maj 2005 r. Kontrole przeprowadzono w siedzibie Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 4. Tematyka kontroli: I. Ustalenia ogólne II. Stan i funkcjonowanie rachunkowości III. Gospodarka pieniężna i rachunki bankowe IV. Realizacja zadań budżetowych V. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi 5% wydatków 2005 r. Zakres kontroli: Kontrolą objęto okres od stycznia do grudnia 2004 r. i okres od stycznia do maja 2005 r. w zakresie 5% wydatków. I. Ustalenia ogólne Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku jest zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Słupsk powołanym Uchwałą Nr XVIII/227/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja Przedmiot działania obejmuje zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz terenami zielonymi w Słupsku. Działalność Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych finansowana jest z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych i innych przychodów własnych oraz dotacji celowej i przedmiotowej w wysokości określonej w uchwale budżetowej. Dyrektorem ZTZMiCK jest pan Zbigniew Ingielewicz zatrudniony na tym stanowisku od dnia r. Główną księgowa i zarazem Zastępcą Dyrektora ds finansowych jest pani Bożena Rosińska zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01 stycznia 2001 r. W zakładzie budżetowym zatrudnionych jest 12 pracowników na pełnych etatach. 1

2 Zarządzeniem nr 3/2005 r. Dyrektora Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych z 23 marca 2005 r. wprowadzono regulamin organizacyjny zakładu. Działalność jednostki regulują ponadto: Zarządzenie Nr 3/2002 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku z 17 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad wstępnej celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacja zadań; Zarządzenie Nr 2/2002 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont. Plan sporządzony jest na podstawie rozporządzenia z r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752); Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2004 z 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia gotówki w kasie Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych; Zarządzenie 4/2001 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z 2 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów; Dyrektor Zarządu i Główna księgowa posiadają pełnomocnictwa: - uchwałą nr 1016/2000/KZM Zarządu Miasta Słupska z 28 grudnia 2000r udzielono pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Zbigniewowi Ingielewiczowi; - zarządzeniem 292/GKiOŚ/03 Prezydenta Miasta Słupska z 13 maja 2003 r. udzielono pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością zakładu budżetowego w czasie nieobecności Zbigniewa Ingielewicza - Bożenie Rosińskiej Dyrektorowi Finansowemu - Głównej Księgowej. II. Stan i funkcjonowanie rachunkowości Funkcjonowanie rachunkowości w jednostce regulują: Zarządzenie Nr 2/2002 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont. Plan sporządzony jest na podstawie rozporządzenia z r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2004 z 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia gotówki w kasie Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Zarządzenie 4/2001 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z 2 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów Zarządzenie Nr 6/2005 Dyrektora Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku z dnia r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w ZTZMiCK. Zasady uwzględniają organizację funkcjonowania zakładu budżetowego. Określają jednolite zasady dokonywania kontroli i obiegu dokumentów finansowych, zasady windykacji należności, sposób rozliczania inwentaryzacji, zasady przechowywania i archiwizowania danych i ich ochronę. Zarządzenie Nr 3/2002 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku z 17 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad wstępnej celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacja zadań. W celu zapewnienia prawidłowości gospodarki środkami publicznymi wprowadzono instrukcje określającą procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej 2

3 oceny celowości ponoszonych wydatków. Nadzór nad prawidłowością wykonania zarządzenia powierzono głównemu księgowemu. Kontrola wstępna etap przed dokonaniem zdarzenia gospodarczego, wstępna ocena celowości wydatków prowadzona jest przez pracowników merytorycznych. Na podstawie planu finansowego poszczególni pracownicy merytoryczni zakładają rejestr wydatków z podziałem na wpisując kwoty wynikające z planu w rejestrze: data zawarcia umowy, nazwa dostawcy, przedmiot świadczenia, wartość świadczenia, datę zapłaty wynikającą z umowy lub zlecenia. Procedura kontroli procesów związanych z prowadzeniem rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Procedurze bieżącej kontroli finansowej podlegają wszystkie wydatki i zobowiązania. Kontrola bieżąca wykonana jest po realizacji czynności stanowiących przedmiot kontroli. Załącznikiem do instrukcji jest wykaz osób upoważnionych do kontroli wstępnej, wzór wniosku o zaangażowanie środków, lista pracowników przyjmujących do stosowania zarządzenie III. Gospodarka pieniężna W badanym okresie kontrolowana jednostka posiadała rachunki bankowe w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Słupsku otwarte zgodnie z umową zawartą w dniu 02 stycznia 2001 r. o niżej podanych numerach kont: - bieżący rachunek ZTZMiCK rachunek dotyczący wpłat wadium do przetargów oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W Zarządzie utworzono kasę do wpłat i wypłat gotówkowych. W kasie dokonywano operacji wewnętrznych jak również przyjmowano wpłaty gotówkowe od zewnętrznych kontrahentów. Zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2004 z r. ustalono zapas gotówki w kasie w wysokości 500,00. Nadwyżka podlega odprowadzaniu na rachunek bankowy w dniu jej powstania. IV. Realizacja zadań budżetowych. Na podstawie zarządzenia Nr 672A/F/03 prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 września 2003 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na rok 2004 opracowano plan jednostkowy zakładu budżetowego na rok Plan zgodny jest z uchwałą Nr XXI/2003/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2004 r. Plan sporządzono w klasyfikacji budżetowej : Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział Zakłady Gospodarki Komunalnej W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Słupsku. Środki otrzymane z Gminy Miejskiej Słupsk wykazane w planie finansowym z r. paragraf 261 dotacja przedmiotowa ,00 paragraf 621 dotacja celowa ,00 Środki otrzymane z Gminy Miejskiej Słupsk, wykazane w planie finansowym z r. paragraf 261 dotacja przedmiotowa ,00 3

4 paragraf 621 dotacja celowa ,00 W zakresie wykonania planów stwierdzono, że jednostka wykazała na dzień r. wydatki zgodne z ewidencją analityczną prowadzoną na kontach kartach wydatków. W sprawozdaniach półrocznych RB-30 za okres: - od początku roku do 30 czerwca 2004 r. - od początku roku do 31 grudnia 2004 r. w kolumnie Zobowiązania wykazano kwoty zobowiązań wynikających z umów będących w trakcie realizacji i często zawartych na okres dwóch lat. Zaangażowano kwoty wynikające z umów w pełnej wysokości, a fakturowanie i zapłata następowała etapami po wykonanej usłudze. O prawidłowym ujęciu kwot należności i zobowiązań informuje paragraf 8 ust 3 pkt rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Dochody Ewidencja dochodów w kontrolowanej jednostce odbywa się na kontach: 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 750 Przychody i koszty finansowego Jednostka prowadziła ewidencje rozliczeń zrealizowanych dochodów budżetowych na koncie 222, co jes zgodne z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752). Wykazane w sprawozdaniu Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. kwoty dochodów są zgodne z ewidencją na kontach 700 i 750. Jednostka prowadzi ewidencję szczegółową dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 rachunek bankowy. Obowiązek prowadzenia analityki dochodów do konta rachunku bieżącego wynika z przepisów par. 5 ust. 3 pkt 3b rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.). Plan dochodów ZTZMiCK na dzień r. wynosił ,95 w tym: Plan Wykonanie 083 wpłaty z usług , , pozostałe odsetki , , dotacja przedmiotowa , , dotacja celowa , ,09 Różnica w wysokości 117,91 wynikała z nie wykorzystania kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjnych pochodzących z dotacji celowej. Przychody własne ewidencjonowane na koncie 083 wpłaty z usług pochodzą ze sprzedaży: - grobowców ,00 - opłat zgodnych z zarządzeniem 275/GKMiOŚ/04 Prezydenta Miasta Słupska z ,65 - opłat z tytułu dzierżawy ,00 - wykonania i umieszczania tabliczek na murze pamięci 9.955,00 - odsetek ,00 W zakresie dokonywanych w jednostce wydatków kontrola stwierdziła, że faktury zakupu były opisywane, sprawdzane pod względem merytorycznym, celowości, gospodarności oraz pod względem formalno rachunkowym Na fakturach i rachunkach odnotowywano fakt stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktury zakupów dokonywanych na podstawie umów 4

5 zawierały adnotację zakupiono na podstawie umowy z dnia.... Na fakturach zakupu środków trwałych sporządzano adnotację o przyjęciu na stan księgi inwentarzowej wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników W Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych wynagrodzenia naliczane i wypłacane są na podstawie: 1. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.); 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. z Nr 34, poz. 308); 3. Uchwały nr XXIV/253/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na określenie wartości jednego punktu w miejskich jednostkach; 4. Regulaminu wynagradzania pracowników ZTZMiCK. Na dzień 31 maja 2005 r. zatrudnienie w ZTZMiCM w Słupsku wyniosło 14 osób. Wyrywkową kontrolą objęto wynagrodzenie za maj 2005 r. losowo wybranych osób: 1. specjalista ds eksploatacji. Od dnia r. - Kierownik działu terenów zielonych umowa na czas nieokreślony. Grupa zaszeregowania XVI (280 pkt) 2.086,60 dodatek stażowy 20% - 417,32 dodatek funkcyjny 700, specjalista ds eksploatacji - kategoria zaszeregowania XII (188 pkt) 1654,96, dodatek stażowy 8% - 132,40 aneks do umowy z r. - grupa zaszeregowania XIII (204 pkt) 1725,68, dodatek stażowy 8% - 138,05 od r. kat. Zaszeregowania XIII ( 211 pkt) 1781,62, dodatek stażowy 9% - 160, referent ds administracji, umowy aneksowane, ostatnia umowa zawarta na czas określony od r. płaca zasadnicza VII grupa (99 pkt) 1286,58, dodatek stażowy 20 % - 257,32 4. specjalista ds księgowych, wynagrodzenie zasadnicze od r. XIV (223 pkt ) ,66, dodatek stażowy 146,77 Kategorię zaszeregowania ustalono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. Z Nr 201, poz. 2062). Sprawdzono listę płac za maj 2005 r. nr 9/2005 obejmującą 9 pracowników wynagrodzenie brutto 231 kwota ,48 potrącenia na ubezpieczenie emerytalne kwota 3.189,88 potrącenia na ubezpieczenia rentowe 229 kwota ,40 potrącenia na ubezpieczenia chorobowe 229 kwota 800,76 ubezpieczenia zdrowotne 229 kwota 2.258,49 zaliczka na podatek dochodowy 225 kwota 2.304,70 potrącenia PZU 240 kwota 350,00 składki finansowane przez pracodawcę ubezpieczenie emerytalne 229 kwota 3.189,88 ubezpieczenie rentowe 229 kwota 2.124,40 Fundusz Pracy 229 kwota 800,74 5

6 ubezpieczenie wypadkowe 229 kwota 317,03. Razem potrącenia wynikające z list ,76 Lista została sporządzona przez Małgorzatę Kabat w dniu r., sprawdzona przez głównego księgowego Bożenę Rosińska i zatwierdzona przez Dyrektora Zbigniewa Ingielewicza. Dodatkowo do listy za miesiąc maj 2005 r. załączono listę pn wyrównanie wynagrodzenia związane z podwyżka płac od stycznia 2005 r.. Wypłata dotyczyła wyrównania płac za styczeń kwiecień 2005 r. dla 5 osób. Wysokość wynagrodzeń w ww jednostce zgodna jest z tabelą zaszeregowania oraz kwota jednego punktu ustaloną dla ZTZMiCK. Płace kadry kierowniczej znajdują się na poziomie + 10%, natomiast pozostałych pracowników w przedziale 10% wynagrodzenia zasadniczego dla danej grupy zaszeregowania. Listy płac sporządzane przez jednostkę sporządzane są zgodnie z przepisami art. 21 pkt. 1 ustawy o rachunkowości z dnia r. Pozostałe wydatki 4410 Podróże krajowe służbowe Wydatki wykonane w 2004 r. wg sprawozdania Rb ,33 Wydatki planowane w 2005 r ,00 w tym uwzględniono delegacje jak również ryczałty Należności z tytułu poniesionych wydatków z tytułu podróży służbowych naliczano w jednostce na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz 1990). Polecenia wyjazdu służbowego były wypełnione poprawnie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Kwoty akceptowane w delegacjach są zgodne z ewidencją księgową. W ZTZMiCK w Słupsku zawarto umowy cywilnoprawne z pracownikami o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych. Jedną z osób korzystających z ryczałtu jest Dyrektor Zarządu. W zawartej w nim umowie ustalono zwrot kosztów za jazdy lokalne w wysokości 400 km x obowiązująca stawka za 1 km. W mieście do 100 tys mieszkańców ryczałt nie może przekroczyć 300km x obowiązująca stawka. Pomimo faktu że dyrektor nie korzystał w pełni z ustalonego limitu należy zawrzeć umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania i sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. (Dz. U. nr 27, poz. 271 z 2002 r.). Wyrywkowo sprawdzono oświadczenia pracowników o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych, na podstawie których dokonano wypłaty w parag Wypłaty zgodne z oświadczeniami. Pozostałe wydatki Ogółem poniesione wydatki w 2004 r. w paragrafie 4300 wyniosły ,01 W 2005 r. zaplanowano w paragrafie 4300 kwotę ,00 Kwota jest wydatkowana na zakup usług PGK, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne, które obejmują monitoring, przegląd systemu alarmowego. W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych nieprawidłowo klasyfikowano badania lekarskie 6

7 pracowników jednostki. Faktury za wykonane badania winny być sklasyfikowane w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych. W trakcie kontroli wprowadzono paragraf 4280 do stosowania W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych kontrolowana jednostka ujmowała prace związane z pielęgnacja terenów zielonych, a mianowicie: a) koszenie i pielęgnacja trawników, utrzymanie czystości WW usługi wykonywały na podstawie zawartych umów następujące firmy - umowa nr 63/04 z r. z firmą Graspol. Łączna kwota określona w umowie ,90zł, - umowa nr 62/04 z r. z firmą Eco Plan. Łączna kwota określona w umowie ,99 zł, - dodatkowa umowa nr 62/04 z r. z firmą Eco Plan. Łączna kwota określona w umowie ,24 - umowa nr 64/04 z r. z firmą Skwer. Łączna kwota określona w umowie ,77zł, b) nasadzenia sezonowe wraz z pielęgnacją - umowa nr 46/04 z r. zawarta z MPZ na kwotę ,00 zł c) pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek - umowa nr 20/05 z r. zawarta z firma Florex na kwotę ,00 zł d) pielęgnowanie drzewostanu - umowa nr 17/05 na kwotę 1.000,00 zł Wyrywkowej kontroli poddano faktury wystawione przez ww firmy za wykonanie usług pielęgnacyjnych terenów zielonych. Faktury są sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na dokumencie znajduje się adnotacja jakiej umowy dotyczy wystawiona faktura i z jakiego paragrafu pochodzą środki na zapłatę zobowiązania. V. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi 5% wydatków 2005 r. Kontrole wydatków w 2005 r. przeprowadzono na podstawie art. 28 b ust. 1 i 2 oraz art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Kontrolą objęto 5% wydatków ponoszonych w jednostce ze środków dotacji celowej i przedmiotowej. W planie rocznym wydatki w 2005 r. wynoszą ,04 x 5% = ,45 Dotacja celowa na 2005 r. wyniosła ,00 Dotacja przedmiotowa na 2005 r. wyniosła ,00 Ogółem środki pochodzące z Urzędu Miejskiego ujęto w planie finansowym w wysokości ,00 x 5% = ,00 Kontroli poddano dokumentację źródłową i zapisy w księgach rachunkowych. Kontrola objęto wydatki pochodzące z dotacji przedmiotowej za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r. Sprawdzono dokumenty źródłowe oraz księgowania na kontach syntetycznych i analitycznych: 7

8 Lp. Rodzaj poniesionych wydatków Kwota Stawka dotacji Utrzymanie czystości w styczniu 2005 r. zgodnie z umową 63/2004- FV 0047 Utrzymanie czystości w lutym 2005 r. zgodnie z umową 62/2004 FV 0084 Prace konserwacyjne i wodnokanalizacyjne zgodnie z umową 31/04 FV 0133 Utrzymanie czystości w marcu 2005 r. zgodnie z umową 63/2004 FV 0128 Utrzymanie czystości w kwietniu 2005 r. zgodnie z umową 63/04 FV 0206 Awaryjne usunięcie drzew zgodnie z umowa 134/2004 FV 0141 Pielęgnacja zieleni, koszenie zgodnie z umową 63/04 FV 0250 Należna kwota za m-c Należna kwota narastająco od stycznia ,00% , , ,86 100,00% , ,89 338,18 100,00% 36985, , ,00% ,00% 52006, , ,09 100,00% 2.507, ,18 100,00% , ,50 Pielęgnacja zieleni, koszenie trawników zgodnie z umową 64/04 FV ,27 100,00% 20009,27 Pielęgnacja zieleni, koszenie trawników zgodnie z umową 62/04 FV ,81 100,00% ,81 Wykonanie kwietników zgodnie z umową 19/05 FV ,36 100,00% 61400,36 Nasadzenia sezonowe na kwietnikach zgodnie z umową 19/05 FV ,08 100,00% 10550,08 Prace pielęgnacyjne w skupieniach krzewów zgodnie z umową 20/05 FV ,00% 8446 Utrzymanie czystości w kwietniu 2005 r. zgodnie z umową 62/2004 FV ,86 100,00% ,86 Kontrolowana jednostka w przyjętych zasad rachunkowości i kontroli wewnętrznej w pełni uwzględniła zapisy wynikające z art. 28 b ust. 1 i 2 oraz art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Ujęte i opisane w procedurach procesy związane są z gospodarowaniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Dyrektor i główna księgowa jednostki zapewniają przestrzeganie procedur kontroli. Prowadzą wstępną ocenę celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. W ustalonych procedurach jednostka wzięła pod uwagę standardy kontroli finansowej zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami (art. 35 o ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dyrektora ZZMiCK oraz główną księgową poinformowano o możliwości odmowy podpisania 8

9 protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownych pisemnych wyjaśnień, co do treści zawartej w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu. Słupsk, dnia 28 lipca 2005 r. Podpisy kontrolowanych Dyrektor ZZMiCK Zbigniew Ingielewicz Podpisy kontrolujących Dyrektor WAiK Katarzyna Jakubowska Główny księgowy Bożena Rosińska Główny specjalista Leszek Pińkowski 9

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce. Starostwo Powiatowe w Słupsku Tylko do użytku służbowego P r o t o k ó ł Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Noblistów Polskich przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 31 im. Bajkowej Krainy przy ul. Witosa 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Grottgera 13 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Grottgera 13 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5, tel. (068) 479 0633, fax: (068) 479 0601, e-mail: poczta@powiatzary.pl, www.powiatzary.pl WO.0065-146 /09 Żary, 12.08.2009 r. Pani Wioletta Kuźmińska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych. Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 KW-0910/2/2007 I N F O R M A C J A inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz. 85317 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej CHARAKTERYSTYKA KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Tadeusza Tańskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych ZARZĄDZENIE NR 36/7 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 20 stycznia 7 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wałbrzych Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006 Lędziny, 14.08.2006 rok PROTOKÓŁ IV/2006 kontroli jednostki budżetowej Kuchnia Miejska przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę ds kontroli mgr Joannę Warchulską - Kopeć na podstawie upoważnienia Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r.

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku Działając na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska do przeprowadzenia kontroli, pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku:

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo