dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015"

Transkrypt

1 CC BY NC ND 4.0 dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015 Raport z badania terminowości ukazywania się i dostępności online wybranych polskich czasopism naukowych znajdujących się na liście B i C stan na dzień 1 stycznia 2015 I. Wprowadzenie Szanowni Państwo. Cyklicznie, raz lub dwa razy do roku autor raportu dokonuje przeglądu około 150 polskojęzycznych czasopism naukowych: w połowie roku kalendarzowego oraz na koniec roku kalendarzowego. Dobierając czasopisma autor stara się uwzględnić periodyki z czterech dyscyplin: ekonomii, historii, politologii oraz prawa; zarówno te czołowe, zasłużone, najbardziej znane, jak i niszowe, nowe lub o wyraźnie lokalnym charakterze, ale dobór czego należy mieć świadomość pozostaje subiektywnym. Po raz pierwszy zdecydowano się przygotować raport publiczny obrazujący dwie zmienne, wpływające na punktację czasopism na liście B oraz ukazujące rozbieżność między punktacją czasopism z listy C oraz praktyką wydawniczą. Są to zmienne w odczuciu autora istotne z punktu widzenia współczesnego czytelnika, tj.: terminowość oraz dostępność online. Mają one charakter formalny, a nie merytoryczny: czasopismo, w którym publikowane są teksty niskiej jakości też może być wydawane terminowo w pełnym dostępie online. Oparto się na danych ze stron internetowych czasopism, katalogu Biblioteki Narodowej (http://alpha.bn.org.pl/) - mimo wątpliwości zgłaszanych przez redakcje pod kątem terminowości pracy Biblioteki Narodowej a w razie wątpliwości kierowano do redakcji korespondencję mailową. Adresy stron internetowych, w tym podanych pod tytułami czasopism, zaczerpnięto z Polskiej Bibliografii Naukowej (dalej jako: PBN), lecz tych stron, które podano w PBN w zakładce Dane, gdyż tę informację potraktowano jako wiążącą. W razie braku informacji lub niedziałających linków posiłkowano się bazą ARIANTA lub samodzielnie przeszukiwano Internet. Przypisy pochodzą od autora raportu. Niekiedy dopisywano komentarz dotyczący strony internetowej czasopisma, gdy jej obsługa wydała się autorowi intuicyjna dla przeciętnego internauty a co najważniejsze umożliwiająca szybkie dotarcie do interesującego artykułu, danych na temat redakcji i adresu . Tytuły czasopism podawano czasem takie, jakie są zwyczajowo używane w środowisku naukowym (skrócone lub z dopiskiem jednostki naukowej firmującej periodyk). Stan faktyczny przyjęto na dzień 1 stycznia 2015 roku, gdyż raport był opracowywany od 22 grudnia 2014 do 4 stycznia 2015 roku, a opóźnienie wydawnicze oceniono w sposób następujący: 1

2 - bieżący numer kwartalnika powinien ukazać się do dnia 31 marca (I kwartał), 30 czerwca (II kwartał), 30 września (III kwartał), 31 grudnia (IV kwartał). Dopuszczalne 6-miesięczne opóźnienie, o którym jest mowa w ankiecie, umożliwia wydanie numerów za III i IV kwartał w kolejnym roku akademickim. Jeśli natomiast na dzień 1 stycznia 2015 brakuje na stronie czasopisma informacji o numerze za II kwartał roku 2014 oznacza to, że czasopismo notuje opóźnienie wydawnicze przekraczające 6 miesięcy; - bieżący numer półrocznika powinien ukazać się do dnia 30 czerwca 2014 i do dnia 31 grudnia Uwzględniając dopuszczalne opóźnienie wydawnicze terminy te przesuwają się na dzień 31 grudnia 2014 i 30 czerwca Brak informacji o numerze pierwszym za 2014 rok w dniu 1 stycznia 2015 świadczy o przekroczeniu 6-miesięcznego opóźnienia wydawniczego; - bieżący numer rocznika powinien ukazać się do dnia 31 grudnia 2014 roku, a biorąc pod uwagę dopuszczalne opóźnienie wydawnicze, to do 30 czerwca 2015 roku. Brak więc na dzień 1 stycznia 2015 informacji o tomie za rok 2013 oznacza, iż czasopismo notuje opóźnienie większe niż 6 miesięcy. Po konsultacji z redakcjami zrezygnowano z podawania granicznych dat ukazania się numerów za 2014, gdyż część wydawców wydało je właśnie z początkiem stycznia i daty te byłyby obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie oceniano w ten sposób, iż brano pod uwagę, ile z dotychczas wydanych artykułów można pobrać bezpośrednio przez Internet w formie elektronicznej bezpłatnie lub płatnie. Jeśli więc dane czasopismo zanotowało opóźnienie ponad 6 miesięczne, ponieważ nie opublikowano jeszcze numerów z roku 2014, ale są dostępne online wszystkie artykuły z roku 2013, to dostępność dotychczas wydanych artykułów sięga 100%. Uznano bowiem te dwie zmienne: terminowość i dostępność online jako niezależne od siebie. W korespondencji z redakcjami czasopism zwrócono autorowi raportu uwagę, że utożsamienie informacji a zwłaszcza dostępności online z datą publikacji może prowadzić do błędnych wniosków. Autor raportu założył bowiem, że brak informacji o aktualnym numerze na stronie internetowej czasopisma, a w razie wątpliwości w katalogu Biblioteki Narodowej i bazach danych (mimo pełnej świadomości zwłoki w procesie rejestracji) świadczy o opóźnieniu wydawniczym. W przypadku wersji pierwotnej papierowej wiążąca powinna być data ukazania się danego numeru drukiem, wprowadzenia do obiegu wydawniczego, czyli jak się wydaje możliwość zakupu na stronie wydawnictwa. W przypadku wersji pierwotnej elektronicznej sytuacja jest znacznie prostsza: wiążąca jest informacja na stronie czasopisma. Ocena terminowości okazała się sporym problemem i trzeba też uwzględnić punkt widzenia czytelnika oraz autora, którzy muszą się dowiedzieć o tym, że dany numer się ukazał. Jeśli nie mają możliwości się o tym dowiedzieć (w przeciwieństwie do autorów czytelnicy raczej nie będą telefonować do redakcji), to można mieć podstawy by sądzić, że czasopismo opóźnienie wydawnicze notuje. Jest to o tyle ważne, że nadal są czasopisma, które nie 2

3 informują autorów o tym, że ich tekst został opublikowany. Dlatego też dodatkowych informacji autor raportu szukał na stronach księgarni internetowych wydawców. Innym problemem, o którym autor dowiedział się w trakcie dyskusji z redakcjami, jest brak możliwości aktualizacji strony internetowej czasopisma na profilu czasopisma PBN przez przedstawiciela czasopisma. Dlatego brak profilu czasopisma lub nieaktualne dane w nim zawarte mają charakter informacyjny a nie ocenny. Autor raportu przesłał zapytanie w tej sprawie do administratorów PBN i co trzeba podkreślić wystąpili oni z inicjatywą, iż samodzielnie wprowadzą odpowiednie zmiany. Autor raportu przekazał więc do PBN gotową listę z aktualnymi stronami czternastu czasopism naukowych. Jest to zatem nieoczekiwana wartość dodana przedkładanego raportu. Początkowo celem raportu było dostarczenie porównawczych danych współpracownikom autora. W trakcie pracy okazało się, że przedkładane opracowanie może być przydatne innym osobom, a zwłaszcza samym redakcjom. W przyszłości autor nie wyklucza powtórzenia raportu, ale już nie na początku roku, lecz w połowie, gdy będzie można bardziej adekwatnie ocenić stopień aktualności stron internetowych polskich czasopism naukowych. Raport składa się z: Wprowadzenia, Listy czasopism, Części szczegółowej oraz Wniosków. Autor raportu dziękuje wszystkim przedstawicielom redakcji, którzy wyjaśniali wątpliwości, zwracali uwagę na błędy, zgłaszali swoje uwagi do raportu i podpowiadali autorowi kolejne tytuły do opisania. 11 stycznia 2015 roku rozesłano do tych redakcji, z którymi był możliwy do nawiązania kontakt owy roboczą wersję części szczegółowej raportu z prośbą o wyrażenie opinii w ciągu dwóch tygodni, tj. do dnia 26 stycznia. Korzystano z maili redakcji lub gdy nie było podanego maila ogólnego maila do sekretarza redakcji, a gdy było podanych kilku redaktorów, to do losowo wybranej jednej osoby. Założono bowiem, że obowiązkiem redakcji jest podawanie prawidłowych maili do osób aktualnie zaangażowanych w prace nad czasopismem. Autor wyraża więc nadzieję, że wnioski okażą się przydatne w dyskusji nad podnoszeniem jakości polskiego czasopiśmiennictwa naukowego. Autor serdecznie dziękuje przedstawicielom ponad setki czasopism, którzy poświęcili swój czas na zapoznanie się z roboczą wersją części szczegółowej raportu. Ich szybkie, życzliwe, żywiołowe i krytyczne reakcje pozwoliły wzbogacić opracowanie. Codzienny kontakt mailowy i telefoniczny z tak różnymi redakcjami z całej Polski był niezwykłym doświadczeniem. Z rozmów z osobami reprezentującymi małą przecież część polskiego naukowego czasopiśmiennictwa, wyłania się pozytywny obraz szerokiego grona naukowców żywo zainteresowanych losem nauki, emocjonalnie zaangażowanych w swoją redakcyjną pracę, wykazujących wysoki poziom samoświadomości realiów, w których przyszło im działać. Jest to nieoceniony kapitał, o którym zapominać nie wolno. 3

4 Tak się złożyło, iż raport był przygotowywany w czasie, gdy szykowano listę czasopism punktowanych za rok Autor raportu nie miał jak i część naukowców świadomości, że 31 grudnia to nastąpi. Ze swej strony jest zdania, iż takie działanie, gdy w ciągu roku kalendarzowego nie można było składać ankiet, a na koniec roku zostaje wydana lista B za ten rok, mimo iż oparta jest na danych z roku poprzedniego, nie jest do końca słuszne, gdyż może prowadzić do dyskryminacji: 1) redakcji nowych czasopism, które nie miały możliwości złożyć ankiet w roku 2014, ponieważ w 2014 roku oceny nie było a mimo to lista za ten rok wydana została; 2) autorów, którzy opublikowali w czasopismach, których redakcje się skutecznie odwołały lub których ankiety zostały sprostowane i za artykuły z roku 2013 otrzymali niższą punktację niż za artykuły z roku 2014, mimo iż odwołania dotyczyły ankiet za rok 2013; 3) redakcji czasopism, które wypadły z listy A i nie miały możliwości złożenia ankiety na listę B przez co autorzy, których teksty ukazały się w roku 2014 otrzymali po fakcie 0 punktów. W odczuciu autora należało dokonać korekty listy z roku 2013, gdyż tej listy dotyczyły odwołania i nie wydawać listy za rok 2014 skoro nie można było za ten rok składać ankiet. Z drugiej strony należy dać redakcjom możliwość skutecznego odwołania się od przyznanej oceny punktowej tym bardziej, że komunikat nie jest źródłem prawa w Polsce, a punkty nie są przydzielane w drodze decyzji administracyjnej, którą można by było zaskarżyć. Zauważyć trzeba, że rzutują one na sytuację finansową jednostek naukowych i ocenę dorobku naukowego nauczycieli akademickich, co już jest regulowane ustawowo. W zestawieniu pominięto kilka czasopism wraz z Rocznikiem Samorządowym sieci badawczej PA&LG (http://roczniksamorzadowy.jimdo.com/), gdyż autor jest tam redaktorem naczelnym. Autor ma też świadomość, że środowisko prawnicze mogłoby być zainteresowane raportem ujmującym wszystkie czasopisma, których redakcje w bazie ARIANTA zadeklarowały przynależność do dziedziny prawo. Byłoby to jednak aż 251 czasopism, których analiza wykraczałaby poza możliwości czasowe autora raportu. Raport został przygotowany społecznie, autor dołożył starań aby raport był rzetelny i odzwierciedlał stan faktyczny, ale może zawierać nieścisłości. Wszelkie uwagi będą więc mile widziane i należy je kierować na adres Na zakończenie autor składa podziękowania studentom ze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, którzy pomogli w przygotowaniu listy adresów do redakcji przeanalizowanych czasopism oraz pomogli wychwycić błędy redakcyjne w finalnej wersji raportu. 4

5 II. Lista czasopism 1. Acta Iuris Stetinensis 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 3. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 4. Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 5. Almanach Historyczny 6. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 7. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 8. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H 9. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K 10. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 11. Archeion 12. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 13. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 14. Bank i Kredyt 15. Barometr Regionalny 16. Białostockie Studia Prawnicze 17. Białostockie Teki Historyczne 18. Czasy Nowożytne 19. Drohiczyński Przegląd Naukowy 20. Dzieje Najnowsze 21. e-mentor 22. e-politikon 23. Ekonomia Społeczna 24. Ekonomista 25. Filozofia Nauki 26. Finanse Komunalne 27. Gdańskie Studia Prawnicze 28. Glosa 29. Historia i Polityka Historyka 32. Imponderabilia 33. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 34. Ius et Administratio 35. Ius Novum 36. Karpacki Przegląd Naukowy 5

6 37. Klio 38. Koło Historii 39. Krakowskie Studia Małopolskie 40. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 41. Kultura i Historia 42. Kultura i Społeczeństwo 43. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 44. Kwartalnik Historii Żydów 45. Kwartalnik Historyczny 46. Kwartalnik Prawa Publicznego 47. Limes 48. Między Wisłą a Pilicą 49. Miscellanea Historico-Iuridica 50. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 51. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 52. Niepodległość i Pamięć 53. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 54. Notatki Płockie 55. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 56. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 57. Optimum 58. Organizacja i Kierowanie 59. Palestra 60. Państwo i Prawo 61. Państwo Prawne 62. Pieniądze i Więź 63. Politeja 64. Polityka i Społeczeństwo 65. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 66. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 67. Prace Historyczno-Archiwalne 68. Prace Naukowe AJD Częstochowa. Zeszyty Historyczne 69. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 70. Prakseologia 71. Przegląd Historyczno-Wojskowy 72. Przegląd Historyczny 73. Przegląd Legislacyjny 74. Przegląd Nauk Historycznych 6

7 75. Przegląd Naukowy Disputatio 76. Przegląd Organizacji 77. Przegląd Politologiczny 78. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 79. Przegląd Prawniczy UW 80. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 81. Przegląd Zachodni 82. Radzyński Rocznik Humanistyczny 83. Res Historica 84. Rocznik Lubelski 85. Rocznik Łódzki 86. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 87. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 88. Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL 89. Roczniki Historii Socjologii 90. Roczniki Historyczne 91. Roczniki Nauk Prawnych KUL 92. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 93. Samorząd Terytorialny 94. Sensus Historiae 95. Słupskie Studia Historyczne 96. Społeczeństwo i Polityka 97. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 98. Studenckie Zeszyty Naukowe 99. Studia Historyczne PAN 100. Studia Iuridica Toruniensia 101. Studia Iuridica 102. Studia Judaica 103. Studia Lubuskie 104. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 105. Studia Podlaskie 106. Studia BAS 107. Studia Prawno-Ekonomiczne 108. Studia Prawnoustrojowe 109. Studia Regionalne i Lokalne 110. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku 111. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 112. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 7

8 113. Studies in Logic, Grammar and Rethoric 114. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 115. Teka Historyka 116. Themis Polska Nova 117. Transformacje Prawa Prywatnego 118. Wrocławskie Studia Erazmiańskie 119. Wschodni Rocznik Humanistyczny 120. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 121. Z Dziejów Prawa 122. Zapiski Historyczne 123. Zeszyty Majdanka 124. Zeszyty Naukowe AON 125. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 126. Zeszyty Naukowe OTN 127. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 128. Zeszyty Naukowe UP-H w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie 129. Zeszyty Naukowe WSIZiA Warszawa 130. Zeszyty Prawnicze BAS 8

9 III. Część szczegółowa Na wstępie należy napisać kilka słów na temat serwisu Czytelnia czasopism online : ponieważ korzysta z niego część redakcji czasopism wymienionych w raporcie. Serwis ten nie zapewnia dostępu do 100% artykułów z danego czasopisma, ponieważ część plików *.pdf nie jest aktywna (zapewne z powodu braku załatwionych formalności prawnych). Dlatego jeśli redakcja jako wyłączną formę udostępniania artykułów wybrała ten serwis, to musi liczyć się z tym, że procent dostępności artykułów z danego roku będzie niższy. Serwis ten ponadto działał wadliwie. Przykładowo, aby wyszukać wszystkie artykuły z numeru 1-2/2014 czasopisma Samorząd Terytorialny należało zaznaczyć na liście Samorząd Terytorialny, wpisać do wyszukiwarki rok 2014 i numer od 1 do 2. Otrzymywano wówczas dwie strony do przejrzenia. Chcąc przejść do drugiej strony wyświetlenia numerów należało nacisnąć na cyfrę 2 (druga strona), gdyż naciśnięcie przycisku Następna podawało wyniki Przeglądu Podatkowego (w ok. 75% przetestowanych przypadków) lub innych czasopism przypadkowo wskazanych przez system. Przez to serwis czytelnia czasopism online był niefunkcjonalny dla osób chcących szybko przejrzeć całą zawartość na przykład trzech numerów z danego roku. Autor raportu wystąpił w tej sprawie do wydawnictwa Wolters Kluwer, ale jak się okazało, w czasie ponownych testów w dniach 9 11 stycznia serwis działał prawidłowo. Można więc założyć, że problem z jego funkcjonalnością już nie powinien występować. Acta Iuris Stetinensis 1 (3 punkty) W latach czasopismo nie ma opóźnienia wydawniczego. Na dzień 1 stycznia 2015 dostępne są w pełnych wersjach online dwa numery za 2013 rok i dwa numery za 2014 rok z zastrzeżeniem, iż nr 6/2014 jest numerem specjalnym. Strona internetowa czasopisma jest intuicyjna w obsłudze. redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica (4 punkty) 1 Uwaga: w bazie ARIANTA czasopismo figuruje pod ISSN: W PBN zostały złożone dwie ankiety i czasopismo ma dwa ISSN: oraz Na stronie internetowej czasopisma podano trzeci ISSN: Ankieta została złożona przed dwoje różnych przedstawicieli czasopisma. Oparto się na ankiecie dotyczącej ISSN: , ponieważ w tej ankiecie wyjaśniono rozbieżności związane ze zmianą ISSN. ISSN: dotyczył Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Roczników Prawniczych. ISSN: odnosi się do nadrzędnego tytułu, tj. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. 9

10 Redakcja poinformowała autora raportu, że w 2013 roku ukazały się dwa numery czasopisma: 90/2013 i 91/2013. W grudniu 2014 r. został wydany nr 92/2014, a w opracowaniu redakcyjnym znajduje się numer drugi za rok 2014 (93), który powinien się ukazać do końca kwietnia 2015 roku. Jak wyjaśniła redakcja, opóźnienie dotyczące zamieszczania tekstów w Internecie wiąże się z trwającymi pracami nad zamieszczeniem numerów czasopisma w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Stąd też ostatni numer czasopisma wykazany na stronie to nr 89/2012. E- mail redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Nietypowym rozwiązaniem jest to, że artykuły dla numerów z roku 2012 dostępne są online z zakładki Spisy treści, a nie spod zakładki Artykuły. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe (3 punkty) Czasopismo jest półrocznikiem. Na dzień 1 stycznia 2015 roku na stronie internetowej czasopisma nie było zamieszczonych numerów z 2014 roku. Katalog Biblioteki Narodowej nie rejestruje numerów z roku redakcji: Opóźnienie wydawnicze = ponad 6 miesięcy. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Na stronie czasopisma brak jest informacji o numerze 1/2014/. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 100% za rok 2013; 0% za rok Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka (5 punktów) Na dzień 1 stycznia 2015 roku na stronie internetowej podanej w ankiecie ewaluacyjnej dostępne są spisy treści dwóch numerów: 1/2014 oraz 2/2014. Brak jest numerów 3/2014 oraz 4/2014 i nie są też rejestrowane w katalogu Biblioteki Narodowej. Kwartalnik mieści się w dopuszczalnym terminie opóźnienia wydawniczego. Technicznie błędnie została podana nazwa kwartalnika w ankiecie PBN, co utrudnia wyszukanie poprzez wyszukiwarkę. Między wyrazem Administracja a wyrazem Teoria powinna być spacja. Przez to wpisanie do wyszukiwarki słowa kluczowego administracja powoduje, że kwartalnik nie zostaje znaleziony. Nazwa podana w ankiecie jest pod względem pisowni inna niż rejestrowana przez katalog Biblioteki Narodowej. redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = jeden artykuł z numeru 2/

11 Almanach Historyczny (2 punkty) Opóźnienie wydawnicze = Czasopismo jest rocznikiem. Na dzień 1 stycznia 2015 roku wydano tom 15 za rok Jeśli do 30 czerwca 2015 roku zostanie wydany tom 16 za rok 2014 czasopismo nie zanotuje opóźnienia wydawniczego. redakcji: Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0% Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (4 punkty) Czasopismo jest półrocznikiem. Na stronie internetowej podanej w ankiecie PBN ostatni numer to 2/2011. Katalog Biblioteki Narodowej rejestruje zeszyty 1 i 2 z roku Brak jest na stronie internetowej i w katalogu Biblioteki Narodowej zeszytu 1 z roku Na stronie czasopisma nie ma podanego adresu redakcji. Opóźnienie wydawnicze = w czasie przygotowywania raportu wedle danych zawartych na stronie podanej w PBN; ponad 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = w czasie przygotowywania raportu wedle danych zawartych na stronie podanej w PBN 0%. Procent numerów opublikowanych w latach posiadających spisy treści dostępne online = jw. 0%. Po weryfikacji danych zawartych w raporcie w dniu 5 lutego 2015 skorzystano z nowej strony czasopisma: Wśród wydanych zeszytów podano numer łączony za rok 2013 (1-2) oraz numery 1/2014 oraz 2/2014. Opóźnienie wydawnicze = brak. Są dostępne abstrakty artykułów z lat Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (0 punktów) Strona internetowa podana w ankiecie ewaluacyjnej: nie działa. Na stronie: brak jest numerów z roku W Bibliotece Cyfrowej UMCS ostatni numer dostępny pochodzi z roku Ostatni numer zarejestrowany w katalogu Biblioteki Narodowej to 2/2012 z tomu 67. Czasopismo ostatni raz wystąpiło w ankiecie z roku Brak jest adresu redakcji. Opóźnienie wydawnicze = przekracza 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (7 punktów) Na profilu czasopisma w PBN podana jest strona internetowa, jednak jest to strona repozytorium wszystkich sekcji Annales UMCS. Brak jest na niej danych redakcji sekcji H i adresu redakcji. Adres jest dostępny na stronie Wydziału Ekonomicznego: Na podstronie: dostępny jest nr 3 z vol. 48/2014. Opóźnienie wydawnicze = brak. 11

12 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K (6 punktów) Strona internetowa podana na profilu czasopisma PBN: nie działa. Czasopismo jest obecne na platformie DeGruyter: i jak redakcja poinformowała autora raportu obowiązującą stroną będzie właśnie profil czasopisma w bazie DeGruyter. Na stronie: dostępny jest vol. 21, iss. 1 za pierwsze półrocze 2014 roku. Dane redakcji są podane na stronie Wydziału Politologii UMCS. Adres redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica (0 punktów) Podana w ankiecie PBN strona: to strona Instytutu Historii a nie czasopisma. Redakcja nie złożyła ankiety w roku W ankiecie z roku 2012 czasopismo uzyskało 2 punkty. W katalogu Biblioteki Narodowej zarejestrowane są tomy 13, 14, 15 za rok 2013, jednak nie ma o nich informacji na stronie internetowej czasopisma. redakcji: Czasopismo ukazuje się nieregularnie. Na dzień 1 stycznia 2015 online dostępny jest tom 12/2012. Opóźnienie wydawnicze = ponad 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Archeion (10 punktów - ERIH) Czasopismo uzyskało 10 punktów ze względu na obecność na liście ERIH. Strona internetowa czasopisma to: Czasopismo nie ma uzupełnionego profilu w PBN. E- mail redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (4 punkty) Strona internetowa podana na profilu PBN nie działa. Aktualną jest strona: Dostęp do poszczególnych numerów jest możliwy przez serwis: redakcji: 12

13 Opóźnienie wydawnicze: brak. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = W Czytelni Czasopism online dostępnych jest: - 6/7 artykułów z numeru 1/2013-8/10 artykułów numeru 2/2013-3/7 artykułów numeru 1/2014 Serwis nie zapewnia dostępu do 100% artykułów naukowych. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne (8 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Redakcja powiadomiła autora, iż w styczniu 2015 na stronie czasopisma umożliwiono czytelnikom pełny dostęp on-line do wszystkich numerów od 2009 r. z wyjątkiem ostatniego numeru za rok Jak redakcja obliczyła procent artykułów opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie wyniósł wyniósł więc 88,54%. Zaznaczyć trzeba, iż dostępnych online jest 100% artykułów za rok Ponadto 100% numerów za rok 2014 posiada dostępne spisy treści. Podkreślić należy wysoką jakość strony internetowej czasopisma i zwyczaj obejmowania patronatów nad różnymi wydarzeniami naukowymi. Bank i Kredyt (10 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest wygodna w obsłudze. Barometr Regionalny (8 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Redakcja czasopisma zwróciła autorowi raportu, iż od stycznia 2015 roku jest już dostępny online nr 3/ redakcji: Wysoka jakość strony internetowej czasopisma i rzetelność informacji na temat pobierania opłat za publikację. Białostockie Studia Prawnicze (7 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: 13

14 Można zaznaczyć wysoką jakość strony internetowej czasopisma. Białostockie Teki Historyczne (5 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Czasy Nowożytne (6 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Na stronie internetowej dostępny jest spis treści tomu 27/ redakcji: Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. W wykazie tomów archiwalnych brak jest spisu treści i dostępu do artykułów z tomu 26/2013. Disputatio Przegląd Naukowy (3 punkty) Strona internetowa podana w PBN: nie działa. Na stronie z bazy ARIANTA: dostępny jest nr 1/2014 (17). Brak jest nr 2/ redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Drohiczyński Przegląd Naukowy (3 punkty) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest bardzo wygodna w obsłudze. Na dzień 1 stycznia 2015 jest dostępne zaproszenie do składania tekstów do numeru 7/2015 z harmonogramem i tematyką przyszłego numeru (http://drohiczyntn.pl/pismo/dpn_7_15_info.pdf). Dzieje Najnowsze (10 punktów - ERIH) Redakcja czasopisma nie składała ankiety, ponieważ czasopismo znalazło się na liście ERIH. Czasopismo nie ma uzupełnionych danych w PBN. Nie ma podanej strony internetowej. W bazie ARIANTA wpisane są cztery różne strony internetowe, z czego: 14

15 - zawiera abstrakty z lat to strona księgarni internetowej - to również strona księgarni internetowej - to strona repozytorium RCIN Czasopismo nie posiada własnej strony internetowej. Opóźnienie wydawnicze = brak. W repozytorium RCIN zarejestrowany jest nr 3/2014. Online czasopismo dostępne jest w bibliotece Instytutu Konsorcjum RCIN, który je zdigitalizował. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. e-mentor (9 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Aktualny na dzień 1 stycznia 2015 roku numer to 4/2014. Według bazy ARIANTA czasopismo to dwumiesięcznik, ale w ciągu roku ukazuje się 5 numerów. redakcji: Jakość strony internetowej czasopisma można ocenić wysoko. e-politikon (5 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest wygodna i intuicyjna w obsłudze. Poszczególne numery są dostępne również na platformie e-pnp. Ekonomia Społeczna (1 punkt) Redakcja przedstawiła autorowi raportu historię periodyku, co wyjaśniło początkowe wątpliwości dotyczące jego statusu. W latach Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) opracowała koncepcję oraz wydała trzy numery kwartalnika pt. Ekonomia Społeczna (nr ISSN ). Periodyk był rezultatem realizacji projektu pn. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, finansowanego ze środków EFS (PIW EQUAL). Numery 1-3 są dostępne na stronie internetowej: Są to nr-y: 1/2007, nr 2/2008 oraz nr 3/2008. Od 2010 roku jest wydawany półrocznik "Ekonomia Społeczna" (ISSN X). Wydanie pisma w latach było finansowane ze środków EFS, pozyskanych do realizacji projektu pn. Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Numery 1-7 są dostępne na stronie internetowej: Są to numery od 1/2010 do 2/2013 (7). Numer 3/2013 (8) jest dostępny w zakładce Aktualny numer Półrocznika ES : 15

Proces c czasopism naukowych

Proces c czasopism naukowych Brzozowska @ Proces c czasopism naukowych Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) w chwili obecnej są w przejściowej fazie procesu cyfryzacji 1, ponieważ jeszcze nie wszystkie etapy pracy redakcyjnej i

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych NAUKA 3/2014 117-140 EMANUEL KULCZYCKI* Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych 1. Wprowadzenie Parametryzacja jednostek naukowych przeprowadzona w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia RAPORT Z BADAŃ ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI CZYTELNIKÓW Z MIESIĘCZNIKA CZAS CZCHOWA ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

Bardziej szczegółowo

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r.

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. SPIS TREŚCI 5 7 13 25 29 41 45 51 57 61 65 71 75 81 87 WPROWADZENIE GDZIE UKRYWA SIĘ E-HANDEL BEZPIECZNY ESKLEP

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DEGEN. Organizacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w świetle Ankiety w sprawie czasopism naukowych Ministerstwa Oświaty z 30 lipca 1947 roku

DEGEN. Organizacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w świetle Ankiety w sprawie czasopism naukowych Ministerstwa Oświaty z 30 lipca 1947 roku T. XII (2009) Z. 2 (24) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ Organization of Polish Periodicals in the Light of the Ministry of Education's 'Questionnaire Survey on Scientific Periodicals' of

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo