dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015"

Transkrypt

1 CC BY NC ND 4.0 dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015 Raport z badania terminowości ukazywania się i dostępności online wybranych polskich czasopism naukowych znajdujących się na liście B i C stan na dzień 1 stycznia 2015 I. Wprowadzenie Szanowni Państwo. Cyklicznie, raz lub dwa razy do roku autor raportu dokonuje przeglądu około 150 polskojęzycznych czasopism naukowych: w połowie roku kalendarzowego oraz na koniec roku kalendarzowego. Dobierając czasopisma autor stara się uwzględnić periodyki z czterech dyscyplin: ekonomii, historii, politologii oraz prawa; zarówno te czołowe, zasłużone, najbardziej znane, jak i niszowe, nowe lub o wyraźnie lokalnym charakterze, ale dobór czego należy mieć świadomość pozostaje subiektywnym. Po raz pierwszy zdecydowano się przygotować raport publiczny obrazujący dwie zmienne, wpływające na punktację czasopism na liście B oraz ukazujące rozbieżność między punktacją czasopism z listy C oraz praktyką wydawniczą. Są to zmienne w odczuciu autora istotne z punktu widzenia współczesnego czytelnika, tj.: terminowość oraz dostępność online. Mają one charakter formalny, a nie merytoryczny: czasopismo, w którym publikowane są teksty niskiej jakości też może być wydawane terminowo w pełnym dostępie online. Oparto się na danych ze stron internetowych czasopism, katalogu Biblioteki Narodowej (http://alpha.bn.org.pl/) - mimo wątpliwości zgłaszanych przez redakcje pod kątem terminowości pracy Biblioteki Narodowej a w razie wątpliwości kierowano do redakcji korespondencję mailową. Adresy stron internetowych, w tym podanych pod tytułami czasopism, zaczerpnięto z Polskiej Bibliografii Naukowej (dalej jako: PBN), lecz tych stron, które podano w PBN w zakładce Dane, gdyż tę informację potraktowano jako wiążącą. W razie braku informacji lub niedziałających linków posiłkowano się bazą ARIANTA lub samodzielnie przeszukiwano Internet. Przypisy pochodzą od autora raportu. Niekiedy dopisywano komentarz dotyczący strony internetowej czasopisma, gdy jej obsługa wydała się autorowi intuicyjna dla przeciętnego internauty a co najważniejsze umożliwiająca szybkie dotarcie do interesującego artykułu, danych na temat redakcji i adresu . Tytuły czasopism podawano czasem takie, jakie są zwyczajowo używane w środowisku naukowym (skrócone lub z dopiskiem jednostki naukowej firmującej periodyk). Stan faktyczny przyjęto na dzień 1 stycznia 2015 roku, gdyż raport był opracowywany od 22 grudnia 2014 do 4 stycznia 2015 roku, a opóźnienie wydawnicze oceniono w sposób następujący: 1

2 - bieżący numer kwartalnika powinien ukazać się do dnia 31 marca (I kwartał), 30 czerwca (II kwartał), 30 września (III kwartał), 31 grudnia (IV kwartał). Dopuszczalne 6-miesięczne opóźnienie, o którym jest mowa w ankiecie, umożliwia wydanie numerów za III i IV kwartał w kolejnym roku akademickim. Jeśli natomiast na dzień 1 stycznia 2015 brakuje na stronie czasopisma informacji o numerze za II kwartał roku 2014 oznacza to, że czasopismo notuje opóźnienie wydawnicze przekraczające 6 miesięcy; - bieżący numer półrocznika powinien ukazać się do dnia 30 czerwca 2014 i do dnia 31 grudnia Uwzględniając dopuszczalne opóźnienie wydawnicze terminy te przesuwają się na dzień 31 grudnia 2014 i 30 czerwca Brak informacji o numerze pierwszym za 2014 rok w dniu 1 stycznia 2015 świadczy o przekroczeniu 6-miesięcznego opóźnienia wydawniczego; - bieżący numer rocznika powinien ukazać się do dnia 31 grudnia 2014 roku, a biorąc pod uwagę dopuszczalne opóźnienie wydawnicze, to do 30 czerwca 2015 roku. Brak więc na dzień 1 stycznia 2015 informacji o tomie za rok 2013 oznacza, iż czasopismo notuje opóźnienie większe niż 6 miesięcy. Po konsultacji z redakcjami zrezygnowano z podawania granicznych dat ukazania się numerów za 2014, gdyż część wydawców wydało je właśnie z początkiem stycznia i daty te byłyby obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie oceniano w ten sposób, iż brano pod uwagę, ile z dotychczas wydanych artykułów można pobrać bezpośrednio przez Internet w formie elektronicznej bezpłatnie lub płatnie. Jeśli więc dane czasopismo zanotowało opóźnienie ponad 6 miesięczne, ponieważ nie opublikowano jeszcze numerów z roku 2014, ale są dostępne online wszystkie artykuły z roku 2013, to dostępność dotychczas wydanych artykułów sięga 100%. Uznano bowiem te dwie zmienne: terminowość i dostępność online jako niezależne od siebie. W korespondencji z redakcjami czasopism zwrócono autorowi raportu uwagę, że utożsamienie informacji a zwłaszcza dostępności online z datą publikacji może prowadzić do błędnych wniosków. Autor raportu założył bowiem, że brak informacji o aktualnym numerze na stronie internetowej czasopisma, a w razie wątpliwości w katalogu Biblioteki Narodowej i bazach danych (mimo pełnej świadomości zwłoki w procesie rejestracji) świadczy o opóźnieniu wydawniczym. W przypadku wersji pierwotnej papierowej wiążąca powinna być data ukazania się danego numeru drukiem, wprowadzenia do obiegu wydawniczego, czyli jak się wydaje możliwość zakupu na stronie wydawnictwa. W przypadku wersji pierwotnej elektronicznej sytuacja jest znacznie prostsza: wiążąca jest informacja na stronie czasopisma. Ocena terminowości okazała się sporym problemem i trzeba też uwzględnić punkt widzenia czytelnika oraz autora, którzy muszą się dowiedzieć o tym, że dany numer się ukazał. Jeśli nie mają możliwości się o tym dowiedzieć (w przeciwieństwie do autorów czytelnicy raczej nie będą telefonować do redakcji), to można mieć podstawy by sądzić, że czasopismo opóźnienie wydawnicze notuje. Jest to o tyle ważne, że nadal są czasopisma, które nie 2

3 informują autorów o tym, że ich tekst został opublikowany. Dlatego też dodatkowych informacji autor raportu szukał na stronach księgarni internetowych wydawców. Innym problemem, o którym autor dowiedział się w trakcie dyskusji z redakcjami, jest brak możliwości aktualizacji strony internetowej czasopisma na profilu czasopisma PBN przez przedstawiciela czasopisma. Dlatego brak profilu czasopisma lub nieaktualne dane w nim zawarte mają charakter informacyjny a nie ocenny. Autor raportu przesłał zapytanie w tej sprawie do administratorów PBN i co trzeba podkreślić wystąpili oni z inicjatywą, iż samodzielnie wprowadzą odpowiednie zmiany. Autor raportu przekazał więc do PBN gotową listę z aktualnymi stronami czternastu czasopism naukowych. Jest to zatem nieoczekiwana wartość dodana przedkładanego raportu. Początkowo celem raportu było dostarczenie porównawczych danych współpracownikom autora. W trakcie pracy okazało się, że przedkładane opracowanie może być przydatne innym osobom, a zwłaszcza samym redakcjom. W przyszłości autor nie wyklucza powtórzenia raportu, ale już nie na początku roku, lecz w połowie, gdy będzie można bardziej adekwatnie ocenić stopień aktualności stron internetowych polskich czasopism naukowych. Raport składa się z: Wprowadzenia, Listy czasopism, Części szczegółowej oraz Wniosków. Autor raportu dziękuje wszystkim przedstawicielom redakcji, którzy wyjaśniali wątpliwości, zwracali uwagę na błędy, zgłaszali swoje uwagi do raportu i podpowiadali autorowi kolejne tytuły do opisania. 11 stycznia 2015 roku rozesłano do tych redakcji, z którymi był możliwy do nawiązania kontakt owy roboczą wersję części szczegółowej raportu z prośbą o wyrażenie opinii w ciągu dwóch tygodni, tj. do dnia 26 stycznia. Korzystano z maili redakcji lub gdy nie było podanego maila ogólnego maila do sekretarza redakcji, a gdy było podanych kilku redaktorów, to do losowo wybranej jednej osoby. Założono bowiem, że obowiązkiem redakcji jest podawanie prawidłowych maili do osób aktualnie zaangażowanych w prace nad czasopismem. Autor wyraża więc nadzieję, że wnioski okażą się przydatne w dyskusji nad podnoszeniem jakości polskiego czasopiśmiennictwa naukowego. Autor serdecznie dziękuje przedstawicielom ponad setki czasopism, którzy poświęcili swój czas na zapoznanie się z roboczą wersją części szczegółowej raportu. Ich szybkie, życzliwe, żywiołowe i krytyczne reakcje pozwoliły wzbogacić opracowanie. Codzienny kontakt mailowy i telefoniczny z tak różnymi redakcjami z całej Polski był niezwykłym doświadczeniem. Z rozmów z osobami reprezentującymi małą przecież część polskiego naukowego czasopiśmiennictwa, wyłania się pozytywny obraz szerokiego grona naukowców żywo zainteresowanych losem nauki, emocjonalnie zaangażowanych w swoją redakcyjną pracę, wykazujących wysoki poziom samoświadomości realiów, w których przyszło im działać. Jest to nieoceniony kapitał, o którym zapominać nie wolno. 3

4 Tak się złożyło, iż raport był przygotowywany w czasie, gdy szykowano listę czasopism punktowanych za rok Autor raportu nie miał jak i część naukowców świadomości, że 31 grudnia to nastąpi. Ze swej strony jest zdania, iż takie działanie, gdy w ciągu roku kalendarzowego nie można było składać ankiet, a na koniec roku zostaje wydana lista B za ten rok, mimo iż oparta jest na danych z roku poprzedniego, nie jest do końca słuszne, gdyż może prowadzić do dyskryminacji: 1) redakcji nowych czasopism, które nie miały możliwości złożyć ankiet w roku 2014, ponieważ w 2014 roku oceny nie było a mimo to lista za ten rok wydana została; 2) autorów, którzy opublikowali w czasopismach, których redakcje się skutecznie odwołały lub których ankiety zostały sprostowane i za artykuły z roku 2013 otrzymali niższą punktację niż za artykuły z roku 2014, mimo iż odwołania dotyczyły ankiet za rok 2013; 3) redakcji czasopism, które wypadły z listy A i nie miały możliwości złożenia ankiety na listę B przez co autorzy, których teksty ukazały się w roku 2014 otrzymali po fakcie 0 punktów. W odczuciu autora należało dokonać korekty listy z roku 2013, gdyż tej listy dotyczyły odwołania i nie wydawać listy za rok 2014 skoro nie można było za ten rok składać ankiet. Z drugiej strony należy dać redakcjom możliwość skutecznego odwołania się od przyznanej oceny punktowej tym bardziej, że komunikat nie jest źródłem prawa w Polsce, a punkty nie są przydzielane w drodze decyzji administracyjnej, którą można by było zaskarżyć. Zauważyć trzeba, że rzutują one na sytuację finansową jednostek naukowych i ocenę dorobku naukowego nauczycieli akademickich, co już jest regulowane ustawowo. W zestawieniu pominięto kilka czasopism wraz z Rocznikiem Samorządowym sieci badawczej PA&LG (http://roczniksamorzadowy.jimdo.com/), gdyż autor jest tam redaktorem naczelnym. Autor ma też świadomość, że środowisko prawnicze mogłoby być zainteresowane raportem ujmującym wszystkie czasopisma, których redakcje w bazie ARIANTA zadeklarowały przynależność do dziedziny prawo. Byłoby to jednak aż 251 czasopism, których analiza wykraczałaby poza możliwości czasowe autora raportu. Raport został przygotowany społecznie, autor dołożył starań aby raport był rzetelny i odzwierciedlał stan faktyczny, ale może zawierać nieścisłości. Wszelkie uwagi będą więc mile widziane i należy je kierować na adres Na zakończenie autor składa podziękowania studentom ze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, którzy pomogli w przygotowaniu listy adresów do redakcji przeanalizowanych czasopism oraz pomogli wychwycić błędy redakcyjne w finalnej wersji raportu. 4

5 II. Lista czasopism 1. Acta Iuris Stetinensis 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 3. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 4. Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 5. Almanach Historyczny 6. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 7. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 8. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H 9. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K 10. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 11. Archeion 12. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 13. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 14. Bank i Kredyt 15. Barometr Regionalny 16. Białostockie Studia Prawnicze 17. Białostockie Teki Historyczne 18. Czasy Nowożytne 19. Drohiczyński Przegląd Naukowy 20. Dzieje Najnowsze 21. e-mentor 22. e-politikon 23. Ekonomia Społeczna 24. Ekonomista 25. Filozofia Nauki 26. Finanse Komunalne 27. Gdańskie Studia Prawnicze 28. Glosa 29. Historia i Polityka Historyka 32. Imponderabilia 33. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 34. Ius et Administratio 35. Ius Novum 36. Karpacki Przegląd Naukowy 5

6 37. Klio 38. Koło Historii 39. Krakowskie Studia Małopolskie 40. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 41. Kultura i Historia 42. Kultura i Społeczeństwo 43. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 44. Kwartalnik Historii Żydów 45. Kwartalnik Historyczny 46. Kwartalnik Prawa Publicznego 47. Limes 48. Między Wisłą a Pilicą 49. Miscellanea Historico-Iuridica 50. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 51. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 52. Niepodległość i Pamięć 53. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 54. Notatki Płockie 55. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 56. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 57. Optimum 58. Organizacja i Kierowanie 59. Palestra 60. Państwo i Prawo 61. Państwo Prawne 62. Pieniądze i Więź 63. Politeja 64. Polityka i Społeczeństwo 65. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 66. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 67. Prace Historyczno-Archiwalne 68. Prace Naukowe AJD Częstochowa. Zeszyty Historyczne 69. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 70. Prakseologia 71. Przegląd Historyczno-Wojskowy 72. Przegląd Historyczny 73. Przegląd Legislacyjny 74. Przegląd Nauk Historycznych 6

7 75. Przegląd Naukowy Disputatio 76. Przegląd Organizacji 77. Przegląd Politologiczny 78. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 79. Przegląd Prawniczy UW 80. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 81. Przegląd Zachodni 82. Radzyński Rocznik Humanistyczny 83. Res Historica 84. Rocznik Lubelski 85. Rocznik Łódzki 86. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 87. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 88. Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL 89. Roczniki Historii Socjologii 90. Roczniki Historyczne 91. Roczniki Nauk Prawnych KUL 92. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 93. Samorząd Terytorialny 94. Sensus Historiae 95. Słupskie Studia Historyczne 96. Społeczeństwo i Polityka 97. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 98. Studenckie Zeszyty Naukowe 99. Studia Historyczne PAN 100. Studia Iuridica Toruniensia 101. Studia Iuridica 102. Studia Judaica 103. Studia Lubuskie 104. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 105. Studia Podlaskie 106. Studia BAS 107. Studia Prawno-Ekonomiczne 108. Studia Prawnoustrojowe 109. Studia Regionalne i Lokalne 110. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku 111. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 112. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 7

8 113. Studies in Logic, Grammar and Rethoric 114. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 115. Teka Historyka 116. Themis Polska Nova 117. Transformacje Prawa Prywatnego 118. Wrocławskie Studia Erazmiańskie 119. Wschodni Rocznik Humanistyczny 120. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 121. Z Dziejów Prawa 122. Zapiski Historyczne 123. Zeszyty Majdanka 124. Zeszyty Naukowe AON 125. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 126. Zeszyty Naukowe OTN 127. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 128. Zeszyty Naukowe UP-H w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie 129. Zeszyty Naukowe WSIZiA Warszawa 130. Zeszyty Prawnicze BAS 8

9 III. Część szczegółowa Na wstępie należy napisać kilka słów na temat serwisu Czytelnia czasopism online : ponieważ korzysta z niego część redakcji czasopism wymienionych w raporcie. Serwis ten nie zapewnia dostępu do 100% artykułów z danego czasopisma, ponieważ część plików *.pdf nie jest aktywna (zapewne z powodu braku załatwionych formalności prawnych). Dlatego jeśli redakcja jako wyłączną formę udostępniania artykułów wybrała ten serwis, to musi liczyć się z tym, że procent dostępności artykułów z danego roku będzie niższy. Serwis ten ponadto działał wadliwie. Przykładowo, aby wyszukać wszystkie artykuły z numeru 1-2/2014 czasopisma Samorząd Terytorialny należało zaznaczyć na liście Samorząd Terytorialny, wpisać do wyszukiwarki rok 2014 i numer od 1 do 2. Otrzymywano wówczas dwie strony do przejrzenia. Chcąc przejść do drugiej strony wyświetlenia numerów należało nacisnąć na cyfrę 2 (druga strona), gdyż naciśnięcie przycisku Następna podawało wyniki Przeglądu Podatkowego (w ok. 75% przetestowanych przypadków) lub innych czasopism przypadkowo wskazanych przez system. Przez to serwis czytelnia czasopism online był niefunkcjonalny dla osób chcących szybko przejrzeć całą zawartość na przykład trzech numerów z danego roku. Autor raportu wystąpił w tej sprawie do wydawnictwa Wolters Kluwer, ale jak się okazało, w czasie ponownych testów w dniach 9 11 stycznia serwis działał prawidłowo. Można więc założyć, że problem z jego funkcjonalnością już nie powinien występować. Acta Iuris Stetinensis 1 (3 punkty) W latach czasopismo nie ma opóźnienia wydawniczego. Na dzień 1 stycznia 2015 dostępne są w pełnych wersjach online dwa numery za 2013 rok i dwa numery za 2014 rok z zastrzeżeniem, iż nr 6/2014 jest numerem specjalnym. Strona internetowa czasopisma jest intuicyjna w obsłudze. redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica (4 punkty) 1 Uwaga: w bazie ARIANTA czasopismo figuruje pod ISSN: W PBN zostały złożone dwie ankiety i czasopismo ma dwa ISSN: oraz Na stronie internetowej czasopisma podano trzeci ISSN: Ankieta została złożona przed dwoje różnych przedstawicieli czasopisma. Oparto się na ankiecie dotyczącej ISSN: , ponieważ w tej ankiecie wyjaśniono rozbieżności związane ze zmianą ISSN. ISSN: dotyczył Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Roczników Prawniczych. ISSN: odnosi się do nadrzędnego tytułu, tj. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. 9

10 Redakcja poinformowała autora raportu, że w 2013 roku ukazały się dwa numery czasopisma: 90/2013 i 91/2013. W grudniu 2014 r. został wydany nr 92/2014, a w opracowaniu redakcyjnym znajduje się numer drugi za rok 2014 (93), który powinien się ukazać do końca kwietnia 2015 roku. Jak wyjaśniła redakcja, opóźnienie dotyczące zamieszczania tekstów w Internecie wiąże się z trwającymi pracami nad zamieszczeniem numerów czasopisma w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Stąd też ostatni numer czasopisma wykazany na stronie to nr 89/2012. E- mail redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Nietypowym rozwiązaniem jest to, że artykuły dla numerów z roku 2012 dostępne są online z zakładki Spisy treści, a nie spod zakładki Artykuły. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe (3 punkty) Czasopismo jest półrocznikiem. Na dzień 1 stycznia 2015 roku na stronie internetowej czasopisma nie było zamieszczonych numerów z 2014 roku. Katalog Biblioteki Narodowej nie rejestruje numerów z roku redakcji: Opóźnienie wydawnicze = ponad 6 miesięcy. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Na stronie czasopisma brak jest informacji o numerze 1/2014/. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 100% za rok 2013; 0% za rok Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka (5 punktów) Na dzień 1 stycznia 2015 roku na stronie internetowej podanej w ankiecie ewaluacyjnej dostępne są spisy treści dwóch numerów: 1/2014 oraz 2/2014. Brak jest numerów 3/2014 oraz 4/2014 i nie są też rejestrowane w katalogu Biblioteki Narodowej. Kwartalnik mieści się w dopuszczalnym terminie opóźnienia wydawniczego. Technicznie błędnie została podana nazwa kwartalnika w ankiecie PBN, co utrudnia wyszukanie poprzez wyszukiwarkę. Między wyrazem Administracja a wyrazem Teoria powinna być spacja. Przez to wpisanie do wyszukiwarki słowa kluczowego administracja powoduje, że kwartalnik nie zostaje znaleziony. Nazwa podana w ankiecie jest pod względem pisowni inna niż rejestrowana przez katalog Biblioteki Narodowej. redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = jeden artykuł z numeru 2/

11 Almanach Historyczny (2 punkty) Opóźnienie wydawnicze = Czasopismo jest rocznikiem. Na dzień 1 stycznia 2015 roku wydano tom 15 za rok Jeśli do 30 czerwca 2015 roku zostanie wydany tom 16 za rok 2014 czasopismo nie zanotuje opóźnienia wydawniczego. redakcji: Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0% Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (4 punkty) Czasopismo jest półrocznikiem. Na stronie internetowej podanej w ankiecie PBN ostatni numer to 2/2011. Katalog Biblioteki Narodowej rejestruje zeszyty 1 i 2 z roku Brak jest na stronie internetowej i w katalogu Biblioteki Narodowej zeszytu 1 z roku Na stronie czasopisma nie ma podanego adresu redakcji. Opóźnienie wydawnicze = w czasie przygotowywania raportu wedle danych zawartych na stronie podanej w PBN; ponad 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = w czasie przygotowywania raportu wedle danych zawartych na stronie podanej w PBN 0%. Procent numerów opublikowanych w latach posiadających spisy treści dostępne online = jw. 0%. Po weryfikacji danych zawartych w raporcie w dniu 5 lutego 2015 skorzystano z nowej strony czasopisma: Wśród wydanych zeszytów podano numer łączony za rok 2013 (1-2) oraz numery 1/2014 oraz 2/2014. Opóźnienie wydawnicze = brak. Są dostępne abstrakty artykułów z lat Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (0 punktów) Strona internetowa podana w ankiecie ewaluacyjnej: nie działa. Na stronie: brak jest numerów z roku W Bibliotece Cyfrowej UMCS ostatni numer dostępny pochodzi z roku Ostatni numer zarejestrowany w katalogu Biblioteki Narodowej to 2/2012 z tomu 67. Czasopismo ostatni raz wystąpiło w ankiecie z roku Brak jest adresu redakcji. Opóźnienie wydawnicze = przekracza 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (7 punktów) Na profilu czasopisma w PBN podana jest strona internetowa, jednak jest to strona repozytorium wszystkich sekcji Annales UMCS. Brak jest na niej danych redakcji sekcji H i adresu redakcji. Adres jest dostępny na stronie Wydziału Ekonomicznego: Na podstronie: dostępny jest nr 3 z vol. 48/2014. Opóźnienie wydawnicze = brak. 11

12 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K (6 punktów) Strona internetowa podana na profilu czasopisma PBN: nie działa. Czasopismo jest obecne na platformie DeGruyter: i jak redakcja poinformowała autora raportu obowiązującą stroną będzie właśnie profil czasopisma w bazie DeGruyter. Na stronie: dostępny jest vol. 21, iss. 1 za pierwsze półrocze 2014 roku. Dane redakcji są podane na stronie Wydziału Politologii UMCS. Adres redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica (0 punktów) Podana w ankiecie PBN strona: to strona Instytutu Historii a nie czasopisma. Redakcja nie złożyła ankiety w roku W ankiecie z roku 2012 czasopismo uzyskało 2 punkty. W katalogu Biblioteki Narodowej zarejestrowane są tomy 13, 14, 15 za rok 2013, jednak nie ma o nich informacji na stronie internetowej czasopisma. redakcji: Czasopismo ukazuje się nieregularnie. Na dzień 1 stycznia 2015 online dostępny jest tom 12/2012. Opóźnienie wydawnicze = ponad 6 miesięcy. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. Archeion (10 punktów - ERIH) Czasopismo uzyskało 10 punktów ze względu na obecność na liście ERIH. Strona internetowa czasopisma to: Czasopismo nie ma uzupełnionego profilu w PBN. E- mail redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (4 punkty) Strona internetowa podana na profilu PBN nie działa. Aktualną jest strona: Dostęp do poszczególnych numerów jest możliwy przez serwis: redakcji: 12

13 Opóźnienie wydawnicze: brak. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = W Czytelni Czasopism online dostępnych jest: - 6/7 artykułów z numeru 1/2013-8/10 artykułów numeru 2/2013-3/7 artykułów numeru 1/2014 Serwis nie zapewnia dostępu do 100% artykułów naukowych. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne (8 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Redakcja powiadomiła autora, iż w styczniu 2015 na stronie czasopisma umożliwiono czytelnikom pełny dostęp on-line do wszystkich numerów od 2009 r. z wyjątkiem ostatniego numeru za rok Jak redakcja obliczyła procent artykułów opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie wyniósł wyniósł więc 88,54%. Zaznaczyć trzeba, iż dostępnych online jest 100% artykułów za rok Ponadto 100% numerów za rok 2014 posiada dostępne spisy treści. Podkreślić należy wysoką jakość strony internetowej czasopisma i zwyczaj obejmowania patronatów nad różnymi wydarzeniami naukowymi. Bank i Kredyt (10 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest wygodna w obsłudze. Barometr Regionalny (8 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Redakcja czasopisma zwróciła autorowi raportu, iż od stycznia 2015 roku jest już dostępny online nr 3/ redakcji: Wysoka jakość strony internetowej czasopisma i rzetelność informacji na temat pobierania opłat za publikację. Białostockie Studia Prawnicze (7 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: 13

14 Można zaznaczyć wysoką jakość strony internetowej czasopisma. Białostockie Teki Historyczne (5 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Czasy Nowożytne (6 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Na stronie internetowej dostępny jest spis treści tomu 27/ redakcji: Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. W wykazie tomów archiwalnych brak jest spisu treści i dostępu do artykułów z tomu 26/2013. Disputatio Przegląd Naukowy (3 punkty) Strona internetowa podana w PBN: nie działa. Na stronie z bazy ARIANTA: dostępny jest nr 1/2014 (17). Brak jest nr 2/ redakcji: Opóźnienie wydawnicze = brak. Drohiczyński Przegląd Naukowy (3 punkty) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest bardzo wygodna w obsłudze. Na dzień 1 stycznia 2015 jest dostępne zaproszenie do składania tekstów do numeru 7/2015 z harmonogramem i tematyką przyszłego numeru (http://drohiczyntn.pl/pismo/dpn_7_15_info.pdf). Dzieje Najnowsze (10 punktów - ERIH) Redakcja czasopisma nie składała ankiety, ponieważ czasopismo znalazło się na liście ERIH. Czasopismo nie ma uzupełnionych danych w PBN. Nie ma podanej strony internetowej. W bazie ARIANTA wpisane są cztery różne strony internetowe, z czego: 14

15 - zawiera abstrakty z lat to strona księgarni internetowej - to również strona księgarni internetowej - to strona repozytorium RCIN Czasopismo nie posiada własnej strony internetowej. Opóźnienie wydawnicze = brak. W repozytorium RCIN zarejestrowany jest nr 3/2014. Online czasopismo dostępne jest w bibliotece Instytutu Konsorcjum RCIN, który je zdigitalizował. Procent artykułów naukowych opublikowanych w latach dostępnych w pełnej wersji w Internecie = 0%. e-mentor (9 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. Aktualny na dzień 1 stycznia 2015 roku numer to 4/2014. Według bazy ARIANTA czasopismo to dwumiesięcznik, ale w ciągu roku ukazuje się 5 numerów. redakcji: Jakość strony internetowej czasopisma można ocenić wysoko. e-politikon (5 punktów) Opóźnienie wydawnicze = brak. redakcji: Strona internetowa czasopisma jest wygodna i intuicyjna w obsłudze. Poszczególne numery są dostępne również na platformie e-pnp. Ekonomia Społeczna (1 punkt) Redakcja przedstawiła autorowi raportu historię periodyku, co wyjaśniło początkowe wątpliwości dotyczące jego statusu. W latach Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) opracowała koncepcję oraz wydała trzy numery kwartalnika pt. Ekonomia Społeczna (nr ISSN ). Periodyk był rezultatem realizacji projektu pn. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, finansowanego ze środków EFS (PIW EQUAL). Numery 1-3 są dostępne na stronie internetowej: Są to nr-y: 1/2007, nr 2/2008 oraz nr 3/2008. Od 2010 roku jest wydawany półrocznik "Ekonomia Społeczna" (ISSN X). Wydanie pisma w latach było finansowane ze środków EFS, pozyskanych do realizacji projektu pn. Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Numery 1-7 są dostępne na stronie internetowej: Są to numery od 1/2010 do 2/2013 (7). Numer 3/2013 (8) jest dostępny w zakładce Aktualny numer Półrocznika ES : 15

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku 75.0200.102.2015 Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku w sprawie: szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

IC Publishers Panel. Instrukcja Obsługi dla autorów.

IC Publishers Panel. Instrukcja Obsługi dla autorów. IC Publishers Panel Instrukcja Obsługi dla autorów. Warszawa 2014 O INDEX COPERNICUS Index Copernicus International to międzynarodowa platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma:

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma: Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-07-09, 17:37:16 Czy czasopismo posiada wersję papierową? Czy czasopismo posiada wersję elektroniczną? Tytuły czasopisma w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ

Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla AUTORA

Przewodnik dla AUTORA Przewodnik dla AUTORA Rejestracja 1. Wejdź na stronę czasopisma. 2. Z górnego menu wybierz opcję Zarejestruj. 3. Wypełnij formularz pamiętając o następujących zasadach: a. pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 51 Poz. 2154

Dziennik Ustaw 51 Poz. 2154 Dziennik Ustaw 51 Poz. 2154 Załącznik nr 3 KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I. CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Dr Wojciech Majkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wmaj@ujk.edu.pl 22.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Spis treści: 1. Struktura katalogu s. 2 2. Wybór katalogu. s. 3 3. Wyszukiwanie w katalogu głównym s. 4 4. Obsługa kont indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Etnografii Polskiej

Bibliografia Etnografii Polskiej Bibliografia Etnografii Polskiej INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKU YTKOWNIKÓW Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) to baza bibliograficzna, która prezentuje dorobek tylko polskich autorów z zakresu antropologii

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH

ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH Data wypełnienia ankiety ANKIETA WYDAWNICZA PUBLIKACJI PRAWNICZYCH Ankiety wydawnicze prosimy przesyłać na adres ankiety.wydawnicze@wolterskluwer.pl Poniższe informacje są dla nas bardzo przydatne w poprawnej

Bardziej szczegółowo

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-12-30, 10:21:40 International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics p-issn: Prefix Numeru DOI: Czy czasopismo posiada

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Autorów

Wskazówki dla Autorów Zgłoszony do Polish Journal of Social Science artykuł podlega wstępnej weryfikacji przez redaktora tematycznego i redaktora statystycznego i następnie, po zaakceptowaniu, zostaje przekazany do recenzji.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko,

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL. 0) Postanowienia ogólne. 1) Opis funkcjonalności serwisu

REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL. 0) Postanowienia ogólne. 1) Opis funkcjonalności serwisu REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL 0) Postanowienia ogólne Regulamin określa sposób funkcjonowania serwisu internetowego www.ciib.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne.

Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne. Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne. O BAZIE SCOPUS: Scopus jest interdyscyplinarną, tworzoną przez Elsevier bazą abstraktów i cytowao z czasopism

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest narzędziem informatycznym służącym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez władze uczelni Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji KOMUNIKAT II W związku z organizowaną po raz piąty Międzynarodową Konferencją, pt: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, która odbędzie się w dniach 20-21 maja

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rządowy Proces Legislacyjny Opis działania Pomocnik użytkownika Warszawa, 2015 r. Spis treści Kto zamieszcza informacje w systemie RPL... 4 Podstawowy sposób korzystania z systemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Poznań, 11.10. 2013 r. Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2015 Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

THINK TANK dla SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

THINK TANK dla SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚRODEK ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH PROJEKT THINK TANK dla SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚRODEK ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk biuro@oapp.pl, www.oapp.pl KRS: 0000 331 257, NIP:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Nasze wczoraj, dziś i jutro. Konferencja poznańskich bibliotek naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań, 10 września 2014 Iwona

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE Dziennik Ustaw 36 Poz. 2015 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE 1. Ocenę czasopism przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r.

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r. KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA SOBIESZEWO 17-18 MAJA 2013 r. Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Procedury zgłaszania, recenzowania i publikowania prac nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie IPPT Reports on Fundamental Technological Research

Procedury zgłaszania, recenzowania i publikowania prac nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie IPPT Reports on Fundamental Technological Research Procedury zgłaszania, recenzowania i publikowania prac nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie IPPT Reports on Fundamental Technological Research Prace kierowane do publikacji w czasopiśmie IPPT Reports

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa systemu Antyplagiat

Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa systemu Antyplagiat Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa systemu Antyplagiat Raport podobieństwa: ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu, wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. I. Współczynniki

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3 Dostawa systemu informacji prawnej Załącznik nr 1 do umowy Lp. Przedmiot zamówienia Ilość /szt./ 1 Systemu Informacji Prawnej z Prawem Europejskim i Komentarzami w wersji sieciowej 1 2 Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

www.krainaoza.pl www.krainaoza.org

www.krainaoza.pl www.krainaoza.org www.krainaoza.pl www.krainaoza.org Kraina OZA to pierwsza w Polsce platforma internetowa przygotowana specjalnie dla osób z autyzmem Platforma Kraina OZA to miejsce w sieci, w którym spotykają się: osoby

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszy artykuł nt. energetyki jądrowej oraz Konkursu na najlepszy poster w ramach Akademickiego Forum Energii Jądrowej

Regulamin Konkursu na najlepszy artykuł nt. energetyki jądrowej oraz Konkursu na najlepszy poster w ramach Akademickiego Forum Energii Jądrowej Regulamin Konkursu na najlepszy artykuł nt. energetyki jądrowej oraz Konkursu na najlepszy poster w ramach Akademickiego Forum Energii Jądrowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Jak promować własne badania w Internecie?

Jak promować własne badania w Internecie? Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa I część szkolenia 1. Budowanie naukowego portfolio w serwisach społecznościowych dla naukowców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo