Regulamin konkursu. Ekspedycja Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Ekspedycja Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2015 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy Al. Słowiańskiej 10B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , (dalej Organizator Konkursu ), działająca na zlecenie Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, Węgierska Górka (dalej Sponsor ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ). 3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Konkurs jest integralnie związany z loterią promocyjną Ekspedycja 2015 (dalej Loteria ), która urządzana jest na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie IAGW KP Treść regulaminu Loterii dostępna jest na stronie 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu, Organizator Konkursu powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. W skład Jury Konkursowego wejdą osoby delegowane przez Organizatora Konkursu: a) Katarzyna Grzechnik b) Ewelina Chlebińska-Musiał c) Katarzyna Rychowiecka 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ), które: a) mają ukończone 18 lat; b) zaakceptują warunki Regulaminu dostępnego na stronie głównej Konkursu; 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w Konkursie w imieniu osób trzecich. 1

2 3 Zasady i przebieg Konkursu 1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 maja 2015 r o godzinie 00:00, a kończy się dnia 28 czerwca 2015 r. o godzinie 23:59 (dalej Czas Trwania Konkursu ). 3. Sprzedażą promocyjną w ramach niniejszego Konkursu objęte są produkty gazowane pod nazwą Żywioł oraz Żywiec Zdrój Gaz z Sokiem, których producentem jest Żywiec Zdrój S.A. i które zawierających unikalne alfanumeryczne kody znajdujący się pod nakrętką butelki (zwane dalej Kodami ): Żywioł mocno gazowany: 1,5 L; 0,5 L Żywioł lekko gazowany: 1,5 L Żywioł napój gazowany o smaku cytryny z miętą oraz o smaku czarnej porzeczki z żurawiną: 1 L Żywiec Zdrój Gaz z Sokiem o smaku cytryny oraz o smaku pomarańczy: 1 L; 0,5 L zwane dalej Produktami Promocyjnymi 4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie następuje w okresie od do r. Zakup Produktu Promocyjnego po dniu r. nie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie. 5. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy: a. dokonać zakupu co najmniej dwóch oryginalnych Produktów Promocyjnych, zawierających unikalne alfanumeryczne kody, znajdujące się pod nakrętką butelki (dalej Kod ), b. wpisać kody na stronie internetowej oraz dokonać rejestracji bądź zalogować się w następujący sposób : i. w przypadku rejestracji podając dane osobowe tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, , numer telefonu kontaktowego oraz hasło, powtórzenie hasła, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez kliknięcie stosownej ikonki. ii. w przypadku logowania podając hasło i c. Rejestracja/zalogowanie do Konkursu jest częścią dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie i jest niezbędna w celu dalszego przystąpienia do Konkursu. Po podaniu danych osobowych Uczestnik przechodzi do swojego konta, skąd może wejść do aplikacji konkursowej, w której i. przesyła zdjęcie oraz opis, odpowiadający na zadanie: Pokaż jak przygotowujesz się do Ekspedycji na Borneo (dalej Odpowiedź konkursowa ). Odpowiedź konkursowa nie może przekraczać 500 znaków. ii. jest zobowiązany zaakceptować treść regulaminu Konkursu poprzez kliknięcie stosownej ikonki. 6. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych oraz rejestracja dwóch Kodów z zakupionego opakowania Produktu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do jednorazowego zgłoszenia w konkursie zgodnie z powyższym trybem. 7. Odpowiedzi konkursowe Uczestnika są oceniane przez Jury Konkursu. 2

3 8. Poprawne wpisanie Kodu jest potwierdzone generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym wyświetlanym na stronie 9. Jeden kod może być zarejestrowany tylko jeden raz. Uczestnik może zarejestrować dowolną liczbę Kodów, pod warunkiem spełniania wymogów przewidzianych Regulaminem. 10. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki ust. 5 niniejszego paragrafu. 11. Podczas rejestracji Kodu jego poprawność zostaje automatycznie potwierdzona w oparciu o bazę wszystkich kodów posiadanych przez Organizatora. Po wpisaniu nieprawidłowego Kodu lub Kodu już wcześniej wykorzystanego przez tego samego lub innego Uczestnika, Uczestnik otrzyma informację, że wpisany Kod jest nieprawidłowy lub został już użyty. W przypadku popełnienia pomyłki podczas rejestracji Kodu, Uczestnik może ponawiać próby zarejestrowania swojego Kodu, aż do skutku. 12. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za treść Odpowiedzi konkursowych. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych, obraźliwych, o charakterze religijnym, naruszających prawa osób trzecich czy też naruszających prawo bądź Regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane. 13. Przez cały okres trwania Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować oryginalne nakrętki Produktów Promocyjnych z zarejestrowanymi Kodami. Organizator, w celu weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginalnych nakrętek z Produktów Promocyjnych z czytelnymi numerami Kodów odpowiadającymi Kodom zarejestrowanym przez Uczestnika do chwili przedstawienia żądania. 14. W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie 15. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych, obraźliwych, o charakterze religijnym, naruszających prawa osób trzecich czy też naruszających prawo bądź Regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie Odpowiedzi konkursowej z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane. 16. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowych. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych Odpowiedzi konkursowych stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem wydania Nagrody zostają przeniesione przez Uczestnika na Sponsora, tj. Żywiec Zdrój S.A., bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 3

4 wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu. 4 Nagrody 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sponsor. 2. Nagrodami w konkursie jest pięć równorzędnych Nagród Głównych przyznawanych przez Jury Konkursowe. Nagrodę Główną stanowi wyprawa na Borneo o wartości zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych). Wyprawa odbędzie się w dniach od do Szczegółowe informacje o wyprawie oraz szczegółowy program wyprawy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany trasy wyprawy, warunków i terminów, jeżeli zmiany te nastąpią z przyczyn niezależnych od Organizatora i jego podwykonawców. 3. W ramach Nagrody zapewniona jest: opieka pilota na miejscu pobytu, bilety (w tym bilety lotnicze), wejściówki na przewidziane wydarzenia i atrakcje, ubezpieczenie wyprawy i poszczególnych Zwycięzców, zakwaterowanie, wyżywienie, ekipa zabezpieczająca trasę. 4. Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów ani wydatków, do uiszczenia których, zobowiązany jest Zwycięzca Konkursu, o ile nie postanowiono inaczej. 5. Organizatorem Turystyki, o którym mowa w przepisach odrębnych, jest w stosunku do wycieczek stanowiących Nagrody spółka Flower Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy Okopowej 56/216, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w 4 ust. 2. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie). 7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia. Rezygnacja z Nagrody lub utrata prawa do Nagrody z innego powodu obejmuje automatycznie rezygnację lub utratę składnika pieniężnego. 4

5 5 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie. 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; c) którzy nadeślą zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; d) co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, działanie strony internetowej. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator Konkursu może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję ową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator Konkursu może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie; 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, niezależnie od tego kiedy Uczestnik został wykluczony. Jednocześnie Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora Konkursu w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 5. Organizator Konkursu może usuwać treści zamieszczane przez Uczestników na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl. 6 Wyłonienie Zwycięzców Konkursu 1. Spośród Uczestników konkursu Jury Konkursu wybiera 5 (słownie: pięć) Osób Nominowanych do otrzymania Nagrody Głównej oraz 5 (słownie: pięć) Osób Rezerwowych (określając jednocześnie kolejność Osób Rezerwowych). Przy wyborze Jury Konkursu kieruje się swobodną oceną Odpowiedzi konkursowych Uczestnika konkursu biorąc pod uwagę w szczególności inwencję twórczą, oryginalność oraz dowcip. 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl do 20 lipca 2015 roku. 5

6 3. Po wyłonieniu Osób Nominowanych i Osób Rezerwowych Organizator zawiadomi Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe o tym fakcie wysyłając informację na adres podany w zgłoszeniu konkursowym złożonym poprzez stronę zywiolodzywieczdroj.pl. 4. Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe zobowiązane są wysłać Organizatorowi Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i powiadomienia ich drogą ową, swój adres korespondencyjny na adres Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe zobowiązane są także do dostarczenia Organizatorowi Konkursu w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i powiadomienia ich drogą e- mailową pisemnej akceptacji Regulaminu Konkursu oraz podpisanej umowy. 5. W przypadku niedopełnienia przez Osoby Nominowane lub Osoby Rezerwowe obowiązków zawartych w ust. 4 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, tracą one prawo do nagrody oraz do jakichkolwiek roszczeń z nią związanych. 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe adresu , adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Osobie Nominowanej z przyczyn zależnych od Osoby Nominowanej, a zwłaszcza podania błędnego adresu e- mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu lub zdarzeń siły wyższej. 7. W przypadku rezygnacji przez Osobę Nominowaną z Nagrody lub utraty przez nią prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody pierwszej w kolejności Osobie Rezerwowej, która tym samym uzyskuje status Osoby Nominowanej. Jury Konkursu, w razie konieczności, dokona uzupełniającego wyboru Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych do właściwej ilości określonej w ustępie 1. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w stosunku do Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych wybranych uzupełniająco. 8. Po wypełnieniu obowiązku określonego w ustępie 4 przez Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe, Organizator Konkursu ogłosi na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl stosowną informację (dalej Rozstrzygnięcie Konkursu ) o tym fakcie. 9. W razie wykluczenia Osoby Nominowanej z jakiejkolwiek przyczyny, status Osoby Nominowanej uzyskuje Osoba Rezerwowa zgodnie z kolejnością. W takiej sytuacji postanowienia ustępów powyższych znajdują odpowiednie zastosowanie. 10. Osobom Rezerwowym nie przysługują roszczenia o uzyskanie statusu osoby Nominowanej ani o uzyskanie Nagrody, ani jakiekolwiek inne roszczenia. 11. Osoba Nominowana, która spełniła wszystkie wymagania określone w Regulaminie staje się Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje Nagrodę. Zwycięzców Konkursu nie może być więcej niż Zwycięzca przed otrzymaniem Nagrody udzieli Sponsorowi oraz Organizatorowi Konkursu na piśmie nieodwołalnego, nieograniczonego terytorialnie ani czasowo zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych niezależnie od sposobu rozpowszechnienia ani od nośnika (w szczególności telewizja, Internet, plakaty) za pomocą którego wizerunek jest rozpowszechniany w związku z jego udziałem Konkursie i w wycieczce będącą Nagrodą. Zwycięzca, w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, udzieli Sponsorowi upoważnienia do wykonywania jego prawa do wizerunku. Sponsor jest uprawniony do przeniesienia określonego powyżej zezwolenia i upoważnienia na osobę trzecią. W razie 6

7 nieudzielenia zezwolenia lub upoważnienia przez Zwycięzcę na warunkach określonych powyżej, stosuje się pkt W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu wyłoni innego Zwycięzcę zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W wypadku ujawnienia tego faktu po otrzymaniu Nagrody, Zwycięzca niespełniający warunków regulaminu będzie ponadto zobowiązany do zwrotu Nagrody lub (w przypadku wykorzystania Nagrody lub na życzenie Organizatora Konkursu) jej równowartości. Nie wyłącza to prawa Organizatora Konkursu lub Sponsora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Zobowiązania Zwycięzcy Konkursu 1. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota wyprawy, stosowania się do ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zasad określonych w Warunkach Ubezpieczenia Zwycięzcy Konkursu i warunków określonych w Regulaminie wyprawy Warunki uczestnictwa. 2. Organizator Konkursu nie jest odpowiedzialny za działania ani za zaniechania Zwycięzcy Konkursu niezwiązane bezpośrednio z wyprawą ani za działania lub zaniechania Zwycięzcy Konkursu sprzeczne z przyjętymi przez niego zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu w tym w szczególności określonymi w ust Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, Warszawa, z dopiskiem Ekspedycja Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania informacji o Rozstrzygnięciu Konkursu nie później jednak niż do 1 sierpnia 2015 r., (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji). 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe. 9 Przetwarzanie danych osobowych i informacja handlowa 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzanie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą przechowywane przez Organizatora Konkursu tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego 7

8 zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że Organizator Konkursu lub Sponsor ma prawo przetwarzać dane uczestników także na innej podstawie. 2. Organizator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród. 10 Postanowienia końcowe 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za kwestie zdrowotne po stronie uczestników i Zwycięzców Konkursu uniemożliwiające skorzystanie z nagrody lub pojawiające się w związku z realizacją nagrody, chyba że wynikają one z winy Organizatora Konkursu. 2. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym brakiem roszczeń Uczestnika związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora Konkursu. 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator Konkursu powiadomi na stronie internetowej Konkursu. 5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 7. Organizator przy realizacji Konkursu jak i w związku z przyznaniem Nagród może posłużyć się osobami trzecimi. 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 9. Znaki towarowe powołane w tekście Regulaminu należą do odpowiednich uprawnionych i są powoływane jedynie w celach informacyjnych 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego. 8

9 Załącznik nr 1 Program Wyprawy Szczegółowy program wyprawy może ulec zmianie z powodu m.in. warunków pogodowych lub przyczyn losowanych niezależnych od Organizatora PRZELOT WA-KUCHNIG PRZYLOT DO KUCHING MIASTO KUCHING I OKOLICE Wodna podróż do Sarawak Bako National Park. Kolacja na bazarze w Kuching DŻUNGLA: JUNGLE PARK BATANG AI Wizyta w Semengoh Wildlife Centre. Spacer po plantacjach pieprzu, wanilii i gałki muszkatołowej. Pożegnanie z cywilizacją i wodna podróż pod prąd rzeki Batang Ai w głąb Borneo. Wizyta w borneańskiej wiosce Jambu Nanga Sumpa Bliskie spotkanie z plemieniem Iban, słynnymi Łowcami Głów. Spędzenie nocy w samym środku dżungli tylko przy świetle lamp naftowych i świec JASKINIE: PARK MULU Zwiedzanie podziemnego wodospadu. Oglądanie spektakularnego pokazu wylotu nietoperzy z Deer Cave. Zwiedzanie Wind Cave i Clear Water Cave. 9

10 09.09 TRASA: MULU-MIRI Cross road i spływ motorówkami MIRI KUALA LUMPUR PRZELOT Podróż super-szybką koleją bullet train. Oglądanie panoramy miasta z Petronas Towers. Pożegnamy obiad w Chinatown i wylot do Warszawy PRZELOT KL-WA 10

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo