Regulamin konkursu. Ekspedycja Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Ekspedycja Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2015 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy Al. Słowiańskiej 10B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , (dalej Organizator Konkursu ), działająca na zlecenie Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, Węgierska Górka (dalej Sponsor ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ). 3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Konkurs jest integralnie związany z loterią promocyjną Ekspedycja 2015 (dalej Loteria ), która urządzana jest na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie IAGW KP Treść regulaminu Loterii dostępna jest na stronie 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu, Organizator Konkursu powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. W skład Jury Konkursowego wejdą osoby delegowane przez Organizatora Konkursu: a) Katarzyna Grzechnik b) Ewelina Chlebińska-Musiał c) Katarzyna Rychowiecka 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ), które: a) mają ukończone 18 lat; b) zaakceptują warunki Regulaminu dostępnego na stronie głównej Konkursu; 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w Konkursie w imieniu osób trzecich. 1

2 3 Zasady i przebieg Konkursu 1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 maja 2015 r o godzinie 00:00, a kończy się dnia 28 czerwca 2015 r. o godzinie 23:59 (dalej Czas Trwania Konkursu ). 3. Sprzedażą promocyjną w ramach niniejszego Konkursu objęte są produkty gazowane pod nazwą Żywioł oraz Żywiec Zdrój Gaz z Sokiem, których producentem jest Żywiec Zdrój S.A. i które zawierających unikalne alfanumeryczne kody znajdujący się pod nakrętką butelki (zwane dalej Kodami ): Żywioł mocno gazowany: 1,5 L; 0,5 L Żywioł lekko gazowany: 1,5 L Żywioł napój gazowany o smaku cytryny z miętą oraz o smaku czarnej porzeczki z żurawiną: 1 L Żywiec Zdrój Gaz z Sokiem o smaku cytryny oraz o smaku pomarańczy: 1 L; 0,5 L zwane dalej Produktami Promocyjnymi 4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie następuje w okresie od do r. Zakup Produktu Promocyjnego po dniu r. nie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie. 5. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy: a. dokonać zakupu co najmniej dwóch oryginalnych Produktów Promocyjnych, zawierających unikalne alfanumeryczne kody, znajdujące się pod nakrętką butelki (dalej Kod ), b. wpisać kody na stronie internetowej oraz dokonać rejestracji bądź zalogować się w następujący sposób : i. w przypadku rejestracji podając dane osobowe tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, , numer telefonu kontaktowego oraz hasło, powtórzenie hasła, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez kliknięcie stosownej ikonki. ii. w przypadku logowania podając hasło i c. Rejestracja/zalogowanie do Konkursu jest częścią dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie i jest niezbędna w celu dalszego przystąpienia do Konkursu. Po podaniu danych osobowych Uczestnik przechodzi do swojego konta, skąd może wejść do aplikacji konkursowej, w której i. przesyła zdjęcie oraz opis, odpowiadający na zadanie: Pokaż jak przygotowujesz się do Ekspedycji na Borneo (dalej Odpowiedź konkursowa ). Odpowiedź konkursowa nie może przekraczać 500 znaków. ii. jest zobowiązany zaakceptować treść regulaminu Konkursu poprzez kliknięcie stosownej ikonki. 6. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych oraz rejestracja dwóch Kodów z zakupionego opakowania Produktu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do jednorazowego zgłoszenia w konkursie zgodnie z powyższym trybem. 7. Odpowiedzi konkursowe Uczestnika są oceniane przez Jury Konkursu. 2

3 8. Poprawne wpisanie Kodu jest potwierdzone generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym wyświetlanym na stronie 9. Jeden kod może być zarejestrowany tylko jeden raz. Uczestnik może zarejestrować dowolną liczbę Kodów, pod warunkiem spełniania wymogów przewidzianych Regulaminem. 10. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki ust. 5 niniejszego paragrafu. 11. Podczas rejestracji Kodu jego poprawność zostaje automatycznie potwierdzona w oparciu o bazę wszystkich kodów posiadanych przez Organizatora. Po wpisaniu nieprawidłowego Kodu lub Kodu już wcześniej wykorzystanego przez tego samego lub innego Uczestnika, Uczestnik otrzyma informację, że wpisany Kod jest nieprawidłowy lub został już użyty. W przypadku popełnienia pomyłki podczas rejestracji Kodu, Uczestnik może ponawiać próby zarejestrowania swojego Kodu, aż do skutku. 12. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za treść Odpowiedzi konkursowych. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych, obraźliwych, o charakterze religijnym, naruszających prawa osób trzecich czy też naruszających prawo bądź Regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane. 13. Przez cały okres trwania Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować oryginalne nakrętki Produktów Promocyjnych z zarejestrowanymi Kodami. Organizator, w celu weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginalnych nakrętek z Produktów Promocyjnych z czytelnymi numerami Kodów odpowiadającymi Kodom zarejestrowanym przez Uczestnika do chwili przedstawienia żądania. 14. W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie 15. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych, obraźliwych, o charakterze religijnym, naruszających prawa osób trzecich czy też naruszających prawo bądź Regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie Odpowiedzi konkursowej z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane. 16. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowych. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych Odpowiedzi konkursowych stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem wydania Nagrody zostają przeniesione przez Uczestnika na Sponsora, tj. Żywiec Zdrój S.A., bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 3

4 wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu. 4 Nagrody 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sponsor. 2. Nagrodami w konkursie jest pięć równorzędnych Nagród Głównych przyznawanych przez Jury Konkursowe. Nagrodę Główną stanowi wyprawa na Borneo o wartości zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych). Wyprawa odbędzie się w dniach od do Szczegółowe informacje o wyprawie oraz szczegółowy program wyprawy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany trasy wyprawy, warunków i terminów, jeżeli zmiany te nastąpią z przyczyn niezależnych od Organizatora i jego podwykonawców. 3. W ramach Nagrody zapewniona jest: opieka pilota na miejscu pobytu, bilety (w tym bilety lotnicze), wejściówki na przewidziane wydarzenia i atrakcje, ubezpieczenie wyprawy i poszczególnych Zwycięzców, zakwaterowanie, wyżywienie, ekipa zabezpieczająca trasę. 4. Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów ani wydatków, do uiszczenia których, zobowiązany jest Zwycięzca Konkursu, o ile nie postanowiono inaczej. 5. Organizatorem Turystyki, o którym mowa w przepisach odrębnych, jest w stosunku do wycieczek stanowiących Nagrody spółka Flower Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy Okopowej 56/216, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w 4 ust. 2. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie). 7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. Możliwa jest rezygnacja przez Zwycięzcę z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia. Rezygnacja z Nagrody lub utrata prawa do Nagrody z innego powodu obejmuje automatycznie rezygnację lub utratę składnika pieniężnego. 4

5 5 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie. 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; c) którzy nadeślą zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; d) co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, działanie strony internetowej. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator Konkursu może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję ową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator Konkursu może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie; 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, niezależnie od tego kiedy Uczestnik został wykluczony. Jednocześnie Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora Konkursu w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 5. Organizator Konkursu może usuwać treści zamieszczane przez Uczestników na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl. 6 Wyłonienie Zwycięzców Konkursu 1. Spośród Uczestników konkursu Jury Konkursu wybiera 5 (słownie: pięć) Osób Nominowanych do otrzymania Nagrody Głównej oraz 5 (słownie: pięć) Osób Rezerwowych (określając jednocześnie kolejność Osób Rezerwowych). Przy wyborze Jury Konkursu kieruje się swobodną oceną Odpowiedzi konkursowych Uczestnika konkursu biorąc pod uwagę w szczególności inwencję twórczą, oryginalność oraz dowcip. 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl do 20 lipca 2015 roku. 5

6 3. Po wyłonieniu Osób Nominowanych i Osób Rezerwowych Organizator zawiadomi Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe o tym fakcie wysyłając informację na adres podany w zgłoszeniu konkursowym złożonym poprzez stronę zywiolodzywieczdroj.pl. 4. Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe zobowiązane są wysłać Organizatorowi Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i powiadomienia ich drogą ową, swój adres korespondencyjny na adres Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe zobowiązane są także do dostarczenia Organizatorowi Konkursu w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i powiadomienia ich drogą e- mailową pisemnej akceptacji Regulaminu Konkursu oraz podpisanej umowy. 5. W przypadku niedopełnienia przez Osoby Nominowane lub Osoby Rezerwowe obowiązków zawartych w ust. 4 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, tracą one prawo do nagrody oraz do jakichkolwiek roszczeń z nią związanych. 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe adresu , adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Osobie Nominowanej z przyczyn zależnych od Osoby Nominowanej, a zwłaszcza podania błędnego adresu e- mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu lub zdarzeń siły wyższej. 7. W przypadku rezygnacji przez Osobę Nominowaną z Nagrody lub utraty przez nią prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody pierwszej w kolejności Osobie Rezerwowej, która tym samym uzyskuje status Osoby Nominowanej. Jury Konkursu, w razie konieczności, dokona uzupełniającego wyboru Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych do właściwej ilości określonej w ustępie 1. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w stosunku do Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych wybranych uzupełniająco. 8. Po wypełnieniu obowiązku określonego w ustępie 4 przez Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe, Organizator Konkursu ogłosi na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl stosowną informację (dalej Rozstrzygnięcie Konkursu ) o tym fakcie. 9. W razie wykluczenia Osoby Nominowanej z jakiejkolwiek przyczyny, status Osoby Nominowanej uzyskuje Osoba Rezerwowa zgodnie z kolejnością. W takiej sytuacji postanowienia ustępów powyższych znajdują odpowiednie zastosowanie. 10. Osobom Rezerwowym nie przysługują roszczenia o uzyskanie statusu osoby Nominowanej ani o uzyskanie Nagrody, ani jakiekolwiek inne roszczenia. 11. Osoba Nominowana, która spełniła wszystkie wymagania określone w Regulaminie staje się Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje Nagrodę. Zwycięzców Konkursu nie może być więcej niż Zwycięzca przed otrzymaniem Nagrody udzieli Sponsorowi oraz Organizatorowi Konkursu na piśmie nieodwołalnego, nieograniczonego terytorialnie ani czasowo zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych niezależnie od sposobu rozpowszechnienia ani od nośnika (w szczególności telewizja, Internet, plakaty) za pomocą którego wizerunek jest rozpowszechniany w związku z jego udziałem Konkursie i w wycieczce będącą Nagrodą. Zwycięzca, w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, udzieli Sponsorowi upoważnienia do wykonywania jego prawa do wizerunku. Sponsor jest uprawniony do przeniesienia określonego powyżej zezwolenia i upoważnienia na osobę trzecią. W razie 6

7 nieudzielenia zezwolenia lub upoważnienia przez Zwycięzcę na warunkach określonych powyżej, stosuje się pkt W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu wyłoni innego Zwycięzcę zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W wypadku ujawnienia tego faktu po otrzymaniu Nagrody, Zwycięzca niespełniający warunków regulaminu będzie ponadto zobowiązany do zwrotu Nagrody lub (w przypadku wykorzystania Nagrody lub na życzenie Organizatora Konkursu) jej równowartości. Nie wyłącza to prawa Organizatora Konkursu lub Sponsora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Zobowiązania Zwycięzcy Konkursu 1. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota wyprawy, stosowania się do ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zasad określonych w Warunkach Ubezpieczenia Zwycięzcy Konkursu i warunków określonych w Regulaminie wyprawy Warunki uczestnictwa. 2. Organizator Konkursu nie jest odpowiedzialny za działania ani za zaniechania Zwycięzcy Konkursu niezwiązane bezpośrednio z wyprawą ani za działania lub zaniechania Zwycięzcy Konkursu sprzeczne z przyjętymi przez niego zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu w tym w szczególności określonymi w ust Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, Warszawa, z dopiskiem Ekspedycja Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania informacji o Rozstrzygnięciu Konkursu nie później jednak niż do 1 sierpnia 2015 r., (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji). 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe. 9 Przetwarzanie danych osobowych i informacja handlowa 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzanie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą przechowywane przez Organizatora Konkursu tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego 7

8 zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że Organizator Konkursu lub Sponsor ma prawo przetwarzać dane uczestników także na innej podstawie. 2. Organizator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród. 10 Postanowienia końcowe 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za kwestie zdrowotne po stronie uczestników i Zwycięzców Konkursu uniemożliwiające skorzystanie z nagrody lub pojawiające się w związku z realizacją nagrody, chyba że wynikają one z winy Organizatora Konkursu. 2. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym brakiem roszczeń Uczestnika związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora Konkursu. 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator Konkursu powiadomi na stronie internetowej Konkursu. 5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 7. Organizator przy realizacji Konkursu jak i w związku z przyznaniem Nagród może posłużyć się osobami trzecimi. 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 9. Znaki towarowe powołane w tekście Regulaminu należą do odpowiednich uprawnionych i są powoływane jedynie w celach informacyjnych 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego. 8

9 Załącznik nr 1 Program Wyprawy Szczegółowy program wyprawy może ulec zmianie z powodu m.in. warunków pogodowych lub przyczyn losowanych niezależnych od Organizatora PRZELOT WA-KUCHNIG PRZYLOT DO KUCHING MIASTO KUCHING I OKOLICE Wodna podróż do Sarawak Bako National Park. Kolacja na bazarze w Kuching DŻUNGLA: JUNGLE PARK BATANG AI Wizyta w Semengoh Wildlife Centre. Spacer po plantacjach pieprzu, wanilii i gałki muszkatołowej. Pożegnanie z cywilizacją i wodna podróż pod prąd rzeki Batang Ai w głąb Borneo. Wizyta w borneańskiej wiosce Jambu Nanga Sumpa Bliskie spotkanie z plemieniem Iban, słynnymi Łowcami Głów. Spędzenie nocy w samym środku dżungli tylko przy świetle lamp naftowych i świec JASKINIE: PARK MULU Zwiedzanie podziemnego wodospadu. Oglądanie spektakularnego pokazu wylotu nietoperzy z Deer Cave. Zwiedzanie Wind Cave i Clear Water Cave. 9

10 09.09 TRASA: MULU-MIRI Cross road i spływ motorówkami MIRI KUALA LUMPUR PRZELOT Podróż super-szybką koleją bullet train. Oglądanie panoramy miasta z Petronas Towers. Pożegnamy obiad w Chinatown i wylot do Warszawy PRZELOT KL-WA 10

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Zasady akcji #SłowaMająMoc

Zasady akcji #SłowaMająMoc Zasady akcji #SłowaMająMoc 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji (dalej Akcji ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Polsce, Warszawa 01-695, Al. Słowiańska 10B, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne regulamin Konkursu Po lekcjach w sieci obowiązuje od 18.02.2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Po lekcjach w sieci (zwanym dalej Konkursem ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp.k.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Kross Jedna Pasja. 1 Postanowienia ogólne. nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ).

Regulamin konkursu. Kross Jedna Pasja. 1 Postanowienia ogólne. nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin ). Regulamin konkursu Kross Jedna Pasja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kross Jedna Pasja (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy al. Słowiańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Selfie z targów Porta

Regulamin konkursu Selfie z targów Porta Regulamin konkursu Selfie z targów Porta 1 Postanowienia ogólne 1. Zlecającym organizację Konkursu (dalej Konkurs ) jest Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Kung - fu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Kung - fu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Kung - fu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Kung - fu (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Shake It. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Shake It. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Shake It 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Shake It (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem" Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem (dalej: Konkurs) jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Audiobooki Hollywood!

REGULAMIN KONKURSU. Audiobooki Hollywood! REGULAMIN KONKURSU Audiobooki Hollywood! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Audiobooki Hollywood! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin ) 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Ogród/Balkon tygodnia (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak dbasz o serce

Regulamin konkursu Jak dbasz o serce Regulamin konkursu Jak dbasz o serce 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Jak dbasz o serce (dalej: Konkurs ) jest firma ZT Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42,88-150

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015&

Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015& ! Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015& &!1!Postanowienia!ogólne! 1. Organizatoramikonkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

4. Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) oraz przepisy prawa polskiego.

4. Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) oraz przepisy prawa polskiego. Regulamin konkursu. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Dodaj swoją opinię! (dalej Konkurs ) jest MediaCom Warszawa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zasady spotkań z kumplami na profilu Lay s pl na portalu Facebook

Regulamin konkursu Zasady spotkań z kumplami na profilu Lay s pl na portalu Facebook Regulamin konkursu Zasady spotkań z kumplami na profilu Lay s pl na portalu Facebook Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zasady spotkań z kumplami (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Kosz pełen profitów zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ekspedycja Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Ekspedycja Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ekspedycja 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2017 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę REGULAMIN KONKURSU Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu The Desired Blue Eye (dalej Konkurs ) jest Teleguru Filip Wisnander, z siedzibą w Warszawie, kod 00-501 przy ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin ) 1. Organizator Konkursu; Fundator nagród 1. Organizatorem konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Konkurs ) jest spółka Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Palmolive w Carrefour jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Be The One (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności

REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Drobne Przyjemności (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu na stworzenie logotypu Roku Kolberga ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego (dalej: Konkurs ) jest Heureka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Czas na 5. urodziny, zwanego dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin )

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin ) Regulamin konkursu Daj Znaka ( Regulamin ) 1.Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Konkursu Konkurs Daj Znaka (dalej Konkurs ) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayU raty. (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PayU raty. (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PayU raty (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie PayU raty oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo