prawo międzynarodowe Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Wstęp Stan faktyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prawo międzynarodowe Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Wstęp Stan faktyczny"

Transkrypt

1 prawo międzynarodowe K Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Grzegorz Domański Marek Świątkowski Sąd arbitrażowy ad hoc 1 wydał r. wyrok wstępny w postępowaniu wszczętym przez Eureko B.V. ( Eureko ) 2 uznając, że Polska naruszyła szereg przepisów umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 3 poprzez niewykonanie zobowiązań określonych w zawartej z Eureko umowie prywatyzacyjnej PZU S.A. ( PZU albo spółka ). Integralną częścią wyroku jest zdanie odrębne J. Rajskiego, 4 arbitra powołanego przez stronę polską, który wskazuje na wiele rażących uchybień sądu. Ponieważ wyrok uznaje odpowiedzialność Polski, należy się spodziewać, że w nieodległej przyszłości sąd wyda wyrok ustalający wysokość odszkodowania. Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest ocena, czy rozstrzygnięcie, że Polska jest odpowiedzialna za naruszenie traktatu, jest słuszne, bowiem odpowiedź na to pytanie zależy od całokształtu materiału dowodowego, do którego autorzy nie mają dostępu. Zbadaliśmy jedynie, czy zaprezentowany przez sąd wywód i argumenty pozwalają stwierdzić, że rozstrzygnięcie jest należycie uzasadnione oraz czy konkluzje dotyczące poszczególnych zagadnień znajdują oparcie w literaturze i orzecznictwie międzynarodowych sądów arbitrażowych dotyczących ochrony inwestycji zagranicznych. Wstęp W doktrynie prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony inwestycji zagranicznych, jak w każdej innej dziedzinie, istnieją rozbieżności co do wielu szczegółowych zagadnień. Sąd analizując argumenty Eureko musiał się wypowiadać w dyskusyjnych kwestiach. Nie oznacza to, że sąd musi przyłączać się do poglądu większości doktryny. Stanowisko swe powinien jednak uczciwie i wszechstronnie uzasadnić. Rozczarowuje natomiast, że sąd próbując uargumentować swoje decyzje nadużywa w wielu miejscach zaufania stron. Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu oparta jest wyłącznie na treści uzasadnienia wyroku. Całkowicie pominięte zostały informacje, o których donosiły media, jako że są one trudne do zweryfikowania, a część z nich pozostaje bez znaczenia dla prawnej oceny okoliczności sprawy. Stan faktyczny Sąd arbitrażowy ustalił następujący stan faktyczny. W marcu 1999 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na prywatyzację PZU poprzez sprzedaż pakietu 30% akcji w trybie rokowań oraz sprzedaż pozostałych akcji w ofercie ogłoszonej publicznie ( IPO ) nie później niż w 2001 r. W listopadzie 1999 r. Skarb Państwa ( sprzedający ) zawarł umowę sprzedaży akcji PZU ( umowa ) z Eureko oraz Big Bank Gdańskim S.A. ( BBG ), na podstawie której Eureko nabyło 20% akcji, a BBG 10%. Zgodnie z umową, sprzedający z jednej strony oświadczył, że jego zamiarem jest sprzedaż wszystkich akcji poprzez giełdę, 5 a z drugiej zapewnił, że nie zamierza sprzedawać akcji konkurentom Eureko, za wyjątkiem firm ubezpieczeniowych, banków oraz instytucji finansowych. 6 Umowa nie zawierała zobowiązania Skarbu Państwa do sprzedaży dodatkowego pakietu akcji na rzecz Eureko. 7 Umowa poddana została prawu polskiemu, a spory z niej wynikające rozstrzygane miały być przez polskie sądy powszechne. 8 Po nabyciu akcji doszło pomiędzy stronami do wielu konfliktów, które zakończyć miała pierwsza umowa dodatkowa, podpisana w kwietniu 2001 r. ( Pierwsza 1 W skład sądu wchodzą L. Yves Fortier jako przewodniczący oraz Stephen M. Schwebel i Jerzy Rajski jako arbitrzy. 2 Eureko B.V. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, wyrok częściowy z r., wyrok został sporządzony w jęz. angielskim, ale jego fragmenty przytaczane będą w tłumaczeniu zamieszczonym na wskazanej stronie internetowej. 3 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Warszawie r. (DzU z 1994 r. nr 57, poz. 235), dalej traktat. 4 J. Rajski, zdanie odrębne z r. do wyroku częściowego Eureko B.V. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 5 Artykuł umowy: Kupujący są świadomi i w pełni popierają zamiar sprzedającego i spółki wprowadzenia przez sprzedającego do obrotu publicznego poprzez Pierwszą Ofertę Publiczną ( IPO ) części lub wszystkich akcji spółki tak szybko jak to będzie możliwe, ale nie później niż do końca 2001 roku, chyba że przeprowadzenie IPO nie będzie możliwe w powyższym terminie ze względu na niesatysfakcjonujące sprzedającego warunki rynkowe (...).; artykuł umowy: Zamiarem sprzedającego jest sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki (...) w IPO oraz następnych ofertach publicznych, i notowanie akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w postaci kwitów depozytowych na innych giełdach światowych. Kupujący i sprzedający zobowiązują się dołożyć należytej staranności w celu doprowadzenia do dopuszczenia pozostałych akcji spółki do obrotu publicznego w przypadku udanego IPO (wyrok..., ust. 42). 6 Artykuł umowy: Sprzedający nie zamierza sprzedawać w obrocie publicznym strategicznego pakietu akcji spółki innemu niż kupujący inwestorowi strategicznemu będącemu bezpośrednio lub pośrednio konkurentem kupującego na rynku, za wyjątkiem sprzedaży firmom ubezpieczeniowym, bankom oraz instytucjom finansowym (wyrok..., ust. 42). 7 Tak też przyjął sąd, vide wyrok... ust , Artykuł 11.6 i 11.3 umowy (wyrok..., ust. 42).

2 Umowa Dodatkowa ). Z preambuły Pierwszej Umowy Dodatkowej wynika, że intencją stron jest zaprzestanie wszelkich sporów oraz uzgodnienie dalszych działań. W związku z powyższym, strony zrzekły się wzajemnych roszczeń i zobowiązały się do doprowadzenia do umorzenia postępowań toczących się przed sądami powszechnymi (pkt D.1 preambuły, 9 artykuł 1.1, oraz Pierwszej Umowy Dodatkowej). W preambule znajduje się również stwierdzenie, że strony zamierzają potwierdzić, że Eureko jest inwestorem strategicznym w związku z tym, iż Skarb Państwa zobowiązuje się sprzedać mu, a Eureko zobowiązuje się kupić 21% (...) akcji PZU podczas IPO. 13 Zgodnie z Pierwszą Umową Dodatkową, strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu upublicznienia spółki przed r., 14 a ponadto zadeklarowały, że w ramach IPO 21% akcji spółki zaoferowanych będzie Eureko, 15 a w przypadku niezrealizowania IPO w uzgodnionym terminie strony uzgodnią nowy harmonogram wprowadzenia akcji na giełdę. 16 Pierwsza Umowa Dodatkowa nie zawierała jakiegokolwiek innego postanowienia przewidującego zobowiązanie Skarbu Państwa do sprzedaży akcji PZU albo przeprowadzenia IPO. Po zawarciu Pierwszej Umowy Dodatkowej Eureko odkupiło 10% akcji PZU posiadanych przez BBG, uzyskując w ten sposób łącznie 30% kapitału zakładowego. Wydarzenia z r. w Stanach Zjednoczonych spowodowały, że dotrzymanie terminu IPO stało się niemożliwe. Wobec powyższego, w drugiej połowie września 2001 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie do 21% akcji PZU na rzecz Eureko (bez konieczności przeprowadzenia IPO) oraz zmianę harmonogramu prywatyzacji spółki. 17 W konsekwencji podpisana została w październiku 2001 r. druga umowa dodatkowa ( Druga Umowa Dodatkowa ). Z preambuły wynika, że zawierając niniejszą Drugą Umowę Dodatkową Strony zamierzają: Skarb Państwa sprzedać, zaś Eureko kupić 21% (...) akcji PZU w razie spełnienia jednego z warunków określonych w Artykule 1 5 pkt 5.1 i warunku określonego w Artykule 1 5 pkt 5.2 niniejszej Drugiej Umowy Dodatkowej. 18 Ponadto, strony potwierdziły w preambule, że ich intencją jest ustalenie działań niezbędnych do realizacji celów uzgodnionych w związku z prywatyzacją PZU oraz dołożenie należytych starań, by niezwłocznie dokonać upublicznienia spółki. Z artykułu 1.1 i 2.2 Drugiej Umowy Dodatkowej wynika, że Skarb Państwa zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Eureko 21% akcji PZU, pod warunkiem wejścia umowy w życie. Przesłanki pozytywne i negatywne wejścia Drugiej Umowy Dodatkowej w życie określone zostały w artykule W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że: Strony są zgodne co do tego, że Druga Umowa Dodatkowa nigdy nie weszła w życie. 20 W kwietniu 2002 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o potrzebie zachowania przez Skarb Państwa kontroli nad PZU i wyraziła zgodę na zmianę strategii prywatyzacji spółki poprzez wprowadzenie akcji na giełdę. 21 W piśmie z r., adresowanym do Eureko, Minister Skarbu Państwa zaprezentował swoje stanowisko; zapewnił, że proces prywatyzacji PZU będzie kontynuowany, oraz przedstawił projekt harmonogramu wprowadzenia akcji spółki na giełdę. 22 Opis stanu faktycznego kończy się stwierdzeniem sądu, że strony są zgodne co do tego, iż Eureko nadal posiada 30% akcji spółki, a IPO nie zostało przeprowadzone. 23 Rozstrzygnięcie sądu Bazując na powyższych okolicznościach, sąd doszedł do wniosku, że Polska, powstrzymując się od przeprowadzenia IPO, naruszyła następujące przepisy traktatu: artykuł 3.1 traktatu stanowiący zobowiązanie do sprawiedliwego i równego traktowania inwestycji holenderskich w Polsce; 24 artykuł 3.5 traktatu zawierający zapewnienie, że Polska dotrzyma wszelkich zobowiązań zaciągniętych względem inwestorów holenderskich; 25 artykuł 5 traktatu zakazujący dokonywania wywłaszczenia inwestycji holenderskich. 26 Rozumowanie sądu przebiegało w sposób następujący: Skarb Państwa zaciągnął w umowie i Pierwszej Umowie Dodatkowej zobowiązanie rezultatu do sprzedaży dodatkowego pakietu akcji PZU na rzecz Eureko w drodze IPO, a ponieważ IPO nie doszło do skutku, Skarb Państwa nie wykonał przyjętych na siebie zobowiązań względem Eureko; 9 Pkt D.1 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Przez podpisanie niniejszej Umowy Dodatkowej Strony zamierzają spowodować zakończenie (bez prawa do powtórnego podnoszenia roszczeń) wszystkich istniejących rozbieżności, sporów, spraw sądowych, które powstały pomiędzy nimi w związku z umową (wyrok..., ust. 53). 10 Artykuł 1.1 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Podstawową przesłanką oraz warunkiem wstępnym niniejszej Umowy Dodatkowej jest, że Strony chcą dokonać ugody i zakończyć (bez prawa do powtórnego podnoszenia roszczeń) wszelkie spory i roszczenia, które powstały pomiędzy nimi, a także z udziałem osób fizycznych w związku z umową (wyrok..., ust. 53). 11 Artykuł 1.2 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Strony niezwłocznie przerwą i zakończą wszystkie sprawy sądowe będące w toku (...). 12 Artykuł 1.3 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Strony zobowiązują się, że do 6 kwietnia 2001 r. spowodują dokonanie czynności niezbędnych do skutecznego cofnięcia (wraz ze zrzeczeniem się wszystkich dochodzonych roszczeń bez prawa do ich powtórnego podnoszenia) wszystkich wniosków oraz pozwów dotyczących umowy (wyrok..., ust. 53). 13 Pkt D.4 Pierwszej Umowy Dodatkowej (wyrok..., ust. 53). 14 Artykuł 5.1 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Strony i ich należycie powołani przedstawiciele w odpowiednich zarządach i radach nadzorczych w PZU oraz spółkach zależnych dołożą należytej staranności w celu zrealizowania IPO przed 31 grudnia 2001 roku (wyrok..., ust. 53). 15 Artykuł 5.2 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Strony uzgadniają, że w ramach IPO 21 % (...) akcji PZU będzie zaoferowanych Eureko, a Eureko zobowiązuje się nabyć te akcje bez zastrzeżeń (wyrok..., ust. 53). 16 Artykuł 5.3 Pierwszej Umowy Dodatkowej: Strony uzgadniają, że w wypadku, gdyby IPO nie zostało zrealizowane przed końcem roku 2001, zasady i warunki określone w punktach 5.1 i 5.2 będą miały zastosowanie do IPO w okresie późniejszym. Strony bezwarunkowo zobowiązują się uzgodnić nowy harmonogram dla IPO w takiej sytuacji (wyrok..., ust. 53). 17 Wyrok..., ust Pkt G.1 Drugiej Umowy Dodatkowej (wyrok..., ust. 60). 19 Wyrok..., ust Wyrok..., ust Wyrok..., ust Wyrok..., ust Wyrok..., ust Artykuł 3.1 traktatu: Każda Umawiająca się Strona zapewni uczciwe i sprawiedliwe traktowanie inwestycji dokonywanych przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony (wyrok..., ust. 77). 25 Artykuł 3.5 traktatu: Każda Umawiająca się Strona będzie dotrzymywać każdego zobowiązania podjętego względem inwestycji dokonywanych przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony (wyrok..., ust. 77). 26 Artykuł 5 traktatu: Żadna z Umawiających się Stron nie może podjąć decyzji pozbawiających bezpośrednio lub pośrednio inwestorów drugiej Umawiającej się Strony ich inwestycji (wyrok..., ust. 77). prawo międzynarodowe

3 prawo międzynarodowe na podstawie Pierwszej Umowy Dodatkowej Eureko nie zrzekło się roszczeń traktatowych z tytułu niewykonania przez Skarb Państwa swoich zobowiązań; działania Ministra Skarbu Państwa można przypisać Polsce na tle prawa międzynarodowego (tzw. przypisywalność albo atrybucja); 27 niewykonanie umowy i Pierwszej Umowy Dodatkowej stanowiło zarazem naruszenie trzech przepisów traktatu, co skutkuje odpowiedzialnością Polski wobec Eureko na płaszczyźnie prawno międzynarodowej. W dalszym toku wywodu przeanalizowany zostanie każdy z wyżej wymienionych etapów wnioskowania sądu. Zobowiązanie rezultatu czy starannego działania? Jednym z podstawowych zagadnień wymagających rozstrzygnięcia było ustalenie, czy w umowie i Pierwszej Umowie Dodatkowej Skarb Państwa zaciągnął zobowiązanie rezultatu, czy starannego działania w zakresie sprzedaży dodatkowego pakietu akcji PZU na rzecz Eureko i przeprowadzenia IPO. W odniesieniu do oceny charakteru zobowiązania Skarbu Państwa istnieje rozbieżność pomiędzy arbitrami: sąd arbitrażowy, jak zaznaczono powyżej, uznał, że Skarb Państwa przyjął zobowiązanie skutku, podczas gdy J. Rajski w zdaniu odrębnym uważa, że było to zobowiązanie starannego działania. 28 Pomijając chwilowo to, czy ocena sądu jest w świetle treści wiążących umów słuszna, czy nie, można wskazać na istotny brak w uzasadnieniu stanowiska przyjętego przez sąd. Stosownie do artykułu 12.6 traktatu, sąd zobowiązany jest do rozstrzygnięcia sporu w oparciu o poszanowanie prawa, w szczególności w oparciu o niniejszą umowę oraz inne obowiązujące porozumienia istniejące między obu Umawiającymi się Stronami oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami prawa międzynarodowego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że pojęcie prawa obejmuje również prawo krajowe. Konieczność uwzględnienia przez sąd arbitrażowy prawa krajowego (jeżeli jest ono właściwe dla umowy) przy ocenie, czy w wyniku niewykonania umowy zawartej przez państwo z inwestorem zagranicznym doszło do naruszenia traktatu, nie rodzi aktualnie żadnych rozbieżności w literaturze 29 ani orzecznictwie. Ü I tak, sąd w sprawie SGS przeciwko Filipinom (rozstrzygnięcie to jest obszernie cytowane w uzasadnieniu wyroku) uznał, że prawo międzynarodowe nie zmienia zakresu obowiązków wynikających z umowy bądź prawa krajowego. Innymi słowy, to, czy doszło do naruszenia umowy, powinno być oceniane na podstawie prawa właściwego dla umowy. Dopiero wtedy, gdy według tego prawa okaże się, że niewykonanie miało miejsce, należy zbadać, czy stanowi to zarazem zachowanie sprzeczne z traktatem. 30 Co więcej, sąd w sprawie Eureko, w innej części uzasadnienia, cytuje fragment wypowiedzi Komisji ad hoc, rozstrzygającej spór pomiędzy Vivendi i Argentyną, 31 ale pomija jego zakończenie, z którego wynika, że ocena, czy doszło do naruszenia umowy, musi być przeprowadzona na podstawie prawa rządzącego tą umową. 32 Ustalenie, że umowa nie została wykonana, stanowi podstawę do rozstrzygnięcia, czy okoliczność ta (będąca niejako stanem faktycznym) jednocześnie skutkuje naruszeniem traktatu. Podejście takie jest logiczne, ponieważ nie jest możliwe stwierdzenie, czy zachowanie strony stanowiło naruszenie umowy w oparciu o prawo międzynarodowe, ponieważ prawo to w ogóle nie zawiera norm z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności określających skutki niewykonania umów cywilnoprawnych (np. takich jak zawarte są w kodeksie cywilnym). 33 Tymczasem sąd w ogóle nie dokonał analizy pojęcia zobowiązania rezultatu i starannego działania na tle prawa polskiego ani kryteriów rozróżnienia obu konstrukcji w świetle prawa cywilnego (przynajmniej nic o tym nie wspomina w uzasadnieniu). Co więcej, z uzasadnienia nie wynika, że przedstawiona została jakakolwiek opinia eksperta w tym zakresie, mimo iż w innych kwestiach takie opinie zostały przygotowane. 34 A zatem, sąd wbrew artykułowi 12.6 traktatu oraz ukształtowanej linii orzecznictwa i doktryny nie dokonał żadnej analizy obu pojęć na płaszczyźnie prawa polskiego. 27 Dla uproszczenia, w dalszym ciągu rozważań posługujemy się niekiedy pojęciami umowy zawartej przez państwo, zobowiązań niewykonanych przez państwo, etc. 28 J. Rajski, zdanie odrębne z r. do wyroku częściowego Eureko B.V. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej..., ust Np. F. Mann, Studies in International Law, Oxford 1973, s. 315, S. Alexandrov, Breaches of Contract and Breaches of Treaty The Jurisdiction of Treaty based Arbitration Tribunals to Decide Breaches of Contract Claims in SGS v. Pakistan and SGS v. Philippines, Journal of World Investment and Trade 2004/5/4, s. 572; Ch. Schreuer, The Relevance of Public International Law in International Commercial Arbitration: Investment Disputes, ww.univie.ac.at/intlaw/pdf/ csunpublpaper _1.pdf, s. 21, I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2005, s ; N. Blackaby, Investment Arbitration and Commercial Arbitration (or the Tale of the Dolphin and the Shark) w: L. Mistelis, J. Lew, Pervasive Problems in International Arbitration, Haga 2006, s. 224; C. Lamm, The applicable rules of law to disputes between state entities and private companies the interaction between contract arbitration and treaty arbitration, 21 st Joint Colloquium on International Arbitration, Paryż, r., s. 7; J. Gaffney, J. Loftis, The Effective Ordinary Meaning of BITs and the Jurisdiction of Treaty Based Tribunals to Hear Contract Claims, Journal of World Investment and Trade 2007/8/1, s. 27, vide również R. Jennings i A. Watts, Oppenheim s International Law, Londyn 1992, t. 1, s. 83 (autorzy stwierdzają, że prawo krajowe stanowi z punktu widzenia prawa międzynarodowego zespół faktów, do których stosuje się zasady prawa międzynarodowego). 30 SGS przeciwko Filipinom, orzeczenie w sprawie jurysdykcji z r., www. investmentclaims.com, ust Wyrok..., ust Fragment ten przytaczamy w całości z podkreśleniem części pominiętej przez sąd: Jeżeli chodzi o relację pomiędzy naruszeniem umowy a naruszeniem traktatu w niniejszej sprawie, to należy podkreślić, że Artykuł 3 i 5 BITu nie odnoszą się bezpośrednio do naruszenia umowy lokalnej. Raczej wprowadzają niezależny standard. Państwo może naruszyć BIT bez naruszenia umowy i vice versa (...). Mając powyższą zasadę na względzie (niewątpliwie stanowiącą potwierdzenie powszechnego prawa międzynarodowego), pytanie, czy doszło do naruszenia BITu i pytanie czy doszło do naruszenia umowy, to dwie różne kwestie. Każde z tych roszczeń powinno być oceniane w odniesieniu do jego właściwego albo mającego zastosowanie prawa w przypadku BITu, prawa międzynarodowego; w przypadku Umowy Koncesyjnej, prawa właściwego dla umowy, innymi słowy prawa Tucuman (Compania de Aguas del Aconquija S.A.& Vivendi Universal przeciwko Republice Argentyny, decyzja o unieważnieniu z r., ust. 96). 33 Tak np. S. Schwebel, On Whether the Breach by a State of a Contract with an Alien is a Breach of International Law w: S. Schwebel, Justice in International Law, Selected Writings of Stephen M. Schwebel Judge of International Court of Justice, Cambridge 1994, s. 430; E. Paasivirta, Internationalization and stabilization of contracts versus state sovereignty, The British Yearbook of International Law, 1989/60, s Inne opinie, z którymi zapoznawał się sąd, zostały wymienione w ust. 21 i 23 wyroku...

4 Nie jest naszą intencją ocenianie, czy sąd słusznie uznał, że Skarb Państwa zaciągnął zobowiązanie rezultatu, czy też nie. Warto natomiast poświęcić kilka zdań temu, jak przebiegało rozumowanie sądu. Otóż sąd stwierdził, że umowa zawierała jedynie zobowiązanie starannego działania w zakresie IPO, 35 a Druga Umowa Dodatkowa nigdy nie weszła w życie. 36 Wobec powyższego, centralnym elementem stanu faktycznego stała się Pierwsza Umowa Dodatkowa, która w preambule zawierała następujące sformułowanie: Strony zamierzają potwierdzić, że Eureko jest inwestorem strategicznym w związku z tym, iż Skarb Państwa zobowiązuje się sprzedać mu, a Eureko zobowiązuje się kupić 21% (...) akcji PZU podczas IPO. 37 Umowa ta nie przewidywała żadnego innego postanowienia określającego zobowiązanie Skarbu Państwa do sprzedaży 21% akcji na rzecz Eureko. Bazując na jednym sformułowaniu preambuły sąd uznał, że postanowienia Pierwszej Umowy Dodatkowej przekształciły zawarte w umowie zobowiązanie starannego działania w zobowiązanie rezultatu. 38 Taka argumentacja może budzić wątpliwości. Czy Eureko zrzekło się roszczeń traktatowych? Pozwany argumentował, że poprzez zawarcie Pierwszej Umowy Dodatkowej Eureko zrzekło się wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przez Skarb Państwa umowy, na co wskazuje pkt D.1 preambuły, artykuł 1.1, 1.2 oraz 1.3 Pierwszej Umowy Dodatkowej (treść tych przepisów zacytowana jest w przypisach do wcześniejszej części opracowania). Powód stał na stanowisku, że przytoczone przepisy nie stanowiły jakiegokolwiek zrzeczenia się roszczeń wobec Skarbu Państwa. 39 Sąd doszedł do wniosku, że: roszczenia z tytułu wszelkich naruszeń, na które powołuje się Powód sprzed dnia 3 kwietnia 2001 r., umowne lub wynikające z Traktatu, podlegały pełnemu i bezwarunkowemu zrzeczeniu się przez obie strony z chwilą podpisania Pierwszej Umowy Dodatkowej 40 oraz że bezwarunkowe zrzeczenie się (...) jest skuteczne i zgodne z prawem międzynarodowym. 41 Na poparcie swoich wniosków, sąd powołał się na Restatement Third. 42 Powyższe konkluzje stoją w sprzeczności z dalszym wywodem. Z jednej strony sąd jednoznacznie stwierdził, że zrzeczenie się roszczeń (w tym traktatowych) jest bezwarunkowe i skuteczne, a z drugiej wskazuje, że działania RP, odnośnie do których Eureko zrzekło się roszczeń, Trybunał może uwzględnić przy ocenie niewłaściwego postępowania Pozwanego, niezależnie od faktu, czy mogą stanowić podstawę powództwa lub innych działań prawnych. 43 Jak można pogodzić stwierdzenie, że nastąpiło definitywne zrzeczenie się roszczeń, ze stwierdzeniem, że działania, w odniesieniu do których nastąpiło zrzeczenie, będą stanowiły podstawę do oceny zachowania pozwanego? Ponadto, mimo jednoznacznego wniosku, że zrzeczenie obejmuje roszczenia wynikające z traktatu (z powołaniem się na dopuszczalność takiego zrzeczenia wynikającą z prawa międzynarodowego), sąd kilka akapitów dalej wskazuje, że zrzeczenie w istocie nie może dotyczyć naruszenia Traktatu, które nie było podnoszone w chwili podpisania Pierwszej Umowy Dodatkowej. 44 Z postanowień Pierwszej Umowy Dodatkowej jednoznacznie wynika, że zrzeczeniem objęte były wszelkie roszczenia, niezależnie od ich źródła czy charakteru. Strony nie ograniczyły jego zakresu jedynie do roszczeń już podniesionych. Należy dodać, że w tym miejscu sąd myli się również w ocenie stanu faktycznego. A mianowicie, w ust. 49 uzasadnienia wskazuje, że po zawarciu umowy, Eureko wysłało liczne pisma do Ministra Skarbu Państwa, polskiego Premiera i Komisji Europejskiej (...) zarzucając wielokrotne naruszenie Traktatu przez Pozwanego. 45 Eureko przed podpisaniem Pierwszej Umowy Dodatkowej podnosiło zarzuty naruszenia traktatu, a więc nawet w świetle wniosków sądu podlegały one zrzeczeniu na podstawie Pierwszej Umowy Dodatkowej. Atrybucja Państwo, jako abstrakcyjny podmiot prawny, nie działa samodzielnie. Może jedynie dopuszczać się określonych czynów poprzez upoważnionych urzędników i przedstawicieli. Do chwili obecnej nie powstała umowa międzynarodowa ani inny prawnie wiążący dokument, który w sposób uniwersalny określałby zasady przypisywalności czynów państwu. Nie zostały one również określone w traktacie. W 2001 r. Komisja Prawa Międzynarodowego utworzona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ( KPM ), po kilkudziesięciu latach pracy, przyjęła projekt artykułów dotyczących odpowiedzialności państwa za czyny niezgodne z prawem międzynarodowym. 46 Ü Podkreśla się, że jest to pierwsze tak obszerne opracowanie na temat zasad odpowiedzialności państwa i że niewątpliwie będzie ono wywierało wpływ na kształtowanie 35 Wyrok..., ust Wyrok..., ust Pkt D.4 Pierwszej Umowy Dodatkowej (wyrok..., ust. 53). 38 Wyrok..., ust. 152, Wyrok..., ust Wyrok..., ust Wyrok..., ust Restatement of Foreign Relations Law of the United States, Third opracowanie na temat prawa stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, opublikowane po raz trzeci przez American Law Institute w 1987 r.; poszczególne jego fragmenty przygotowywane były przez wybitnych naukowców, osoby wykonujące zawody prawnicze, w tym sędziów; stanowi powszechnie uznane źródło poznania dorobku nauki prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki ( Restatement Third ). 43 Wyrok..., ust Wyrok..., ust Wyrok..., ust Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with commentaries 2001, Yearbook of the International Law Commission 2001, t. 2, cz. 2 (Projekt artykułów KPM dotyczących odpowiedzialności państwa za czyny niezgodne z prawem międzynarodowym z komentarzem z 2001 r.). prawo międzynarodowe

5 prawo międzynarodowe się teorii i praktyki, 47 czego potwierdzeniem jest przywołanie przepisów projektu przez sądy orzekające w sporach inwestycyjnych. Zgodnie z artykułem 2 projektu: Międzynarodowy bezprawny czyn państwa ma miejsce, gdy zachowanie polegające na działaniu albo zaniechaniu może zostać przypisane państwu w świetle prawa międzynarodowego oraz zachowanie to jest sprzeczne z międzynarodowym zobowiązaniem tego państwa. 48 Z bezprawnym aktem międzynarodowym mamy zatem do czynienia wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki: postępowanie może być przypisane państwu (tzw. element subiektywny czynu zabronionego); takie postępowanie stanowi naruszenie międzynarodowego zobowiązania tego państwa (tzw. element obiektywny). Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę, to projekt precyzuje w art. 4, że państwu przypisuje się zachowanie jakiegokolwiek organu państwowego posiadającego taki status na mocy prawa krajowego, przy czym nie ma znaczenia pozycja tego organu w strukturze i hierarchii konstytucyjnej danego państwa, w szczególności nie ma znaczenia, czy jest on częścią władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej czy centralnej albo terytorialnej. Wniosek sądu, że zachowanie Ministra Skarbu Państwa może być przypisane Polsce, jest zatem w pełni uzasadniony. Należy podkreślić, że z faktu możliwości przypisania państwu określonych działań organu czy urzędnika nie wynika jeszcze, że działania te są bezprawne. 49 Drugim warunkiem odpowiedzialności jest naruszenie zobowiązania międzynarodowego państwa (niezależnie od jego źródła). Projekt oparty jest na koncepcji uniezależnienia problematyki zasad ogólnych odpowiedzialności państw od materialnych norm prawa międzynarodowego, regulujących postępowanie państw w stosunkach wzajemnych. Dokonano zatem podziału norm prawno międzynarodowych na normy pierwotne (ang. primary rules), określające zasady postępowania państw w poszczególnych dziedzinach życia, oraz normy wtórne (ang. secondary rules), regulujące uprawnienia i obowiązki państw powstałe na skutek naruszenia przez państwo normy pierwotnej. 50 Nadanie projektowi dotyczącemu odpowiedzialności wtórnego charakteru umożliwiło stworzenie samoistnego reżimu regulującego odpowiedzialność państwa o charakterze generalnym; generalnym w tym sensie, że znajduje on zastosowanie niezależnie od tego, jaka norma prawa międzynarodowego została naruszona (np. z zakresu prawa morza, prawa ochrony środowiska, prawa dyplomatycznego, praw człowieka czy przestępstw międzynarodowych). 51 Projekt artykułów KPM nie określa zatem treści poszczególnych zobowiązań międzynarodowych, ale prawno międzynarodowe skutki ich niewykonania przez państwo. 52 Co więcej, projekt artykułów KPM nie jest dokumentem, który reguluje wyłącznie zasady odpowiedzialności państwa wobec inwestorów zagranicznych, ale przede wszystkim odpowiedzialność państwa wobec innych państw i organizacji międzynarodowych na wielu płaszczyznach prawa międzynarodowego. Istotę projektu artykułów trafnie podsumowuje K. Hober, którego zdaniem naruszenie umowy przez Państwo nie musi koniecznie i automatycznie oznaczać naruszenia prawa międzynarodowego, ale może tak być w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Niezależnie od powyższego, zawarcie albo niewykonanie umowy przez organ Państwa stanowi czyn Państwa dla celów ustalenia atrybucji. 53 Ü Projekt artykułów KPM stanowi istotny element uzasadnienia omawianego tu wyroku. Powołując się na jego treść sąd słusznie podkreśla, że naruszenie prawa międzynarodowego może potencjalnie nastąpić niezależnie od tego, czy działania danego organu mieszczą się w sferze uprawnień władczych, czy też nie. Natomiast wnioski, jakie z tego stwierdzenia wyciąga na potrzeby dalszego wywodu, są nie tylko błędne, ale i nierzetelne. Wskazać należy dwa aspekty. F Po pierwsze, teza sądu oparta została na fragmencie komentarza do projektu artykułów KPM, z którego wynika, że bez znaczenia jest dla potrzeb przypisania to, że postępowanie organu państwa może zostać uznane za»komercyjne«lub za acta iure gestionis. 54 Sąd pomija natomiast kolejne zdanie cytowanego przez siebie komentarza, które nie pozostawia żadnych wątpliwości: oczywiście niewykonanie przez Państwo umowy nie jest samo przez się sprzeczne z prawem międzynarodowym. Coś więcej jest wymagane, nim będzie można powoływać się na prawo międzynarodowe, w szczególności pozbawienie prawa do procesu przed sądami Państwa w postępowaniu wszczętym przez drugą stronę. 55 W konsekwencji, w dalszej części uzasadnienia sąd w ogóle nie analizuje, czy coś więcej wystąpiło poza zwykłym naruszeniem umowy, a w szczególności, czy do 47 Tak np. M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego w: J. Menkes, Prawo międzynarodowe problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld Tomporek, Warszawa 2006, s ; R. Rosenstock, The ILC and State Responsibility, The American Journal of International Law 2002/96/4, s. 792; K. Hober, State Responsibility and Investment Arbitration, hq.org/pdf/foreign%20investment/ila%20paper%20hober.pdf, s. 2, Draft Articles on Responsibility Z samego faktu wykazania, że działanie może być przypisane Państwu, nie wynika, czy jest ono zgodne z prawem ani jaki jest charakter tego działania; zasad dotyczących atrybucji nie można interpretować w sposób, który byłby sprzeczny z powyższą zasadą (Draft Articles on Responsibility..., s. 81). 50 Draft Articles on Responsibility..., s. 59, 60; więcej na ten temat J. Crawford, The Continuing Debate on UN Convention on State Responsibility, International and Comparative Law Quarterly 2005/54, s. 968; M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego...,s ; V. Vadapalas, Codification of the Law of International Responsibility by the International Law Commissions: Breach of International Law and its Consequences, Polish Yearbook of International Law , t. 23, s. 37; D. Bodansky, J. Crook, Symposium: The ILC s State Responsibility Articles, The American Journal of International Law 2002/96/4, s E. Weiss, Invoking State Responsibility in the Twenty First Century, The American Journal of International Law 2002/96/4, s. 789 et seq.; D. Bodansky, J. Crook, Symposium: The ILC s State Responsibility Articles..., s Niektórzy autorzy uważają wręcz, że w założeniu projekt artykułów KPM reguluje wyłącznie relacje pomiędzy państwami pisze o tym K. Hober, State Responsibility and Investment Arbitration..., s J. Crawford, The Continuing Debate on UN Convention on State Responsibility..., s. 968; M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego..., s ; V. Vadapalas, Codification of the Law of International Responsibility..., s K. Hober, State Responsibility and Investment Arbitration..., s Wyrok..., ust Draft Articles on Responsibility..., s. 87, vide np. C. Lamm, The applicable rules of law to disputes..., s. 4 (zdaniem autorki, powołującej się na komentarz do artykułu 4 projektu KPM, zwykłe niewykonanie umowy nie stanowi naruszenia prawa międzynarodowego).

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Klauzule parasolowe w dwustronnych umowach o ochronie inwestycji zagranicznych

Klauzule parasolowe w dwustronnych umowach o ochronie inwestycji zagranicznych Marcin Czepelak doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński Klauzule parasolowe w dwustronnych umowach o ochronie inwestycji zagranicznych Tematem niniejszej konferencji są Perspektywy rozwoju sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Ewelina Gruszewska MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ROZSTRZYGANIA SPORÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Z PERSPEKTYWY POLSKI Rozprawa doktorska Promotor: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 *

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * 59/6/A/2010 WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 55/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2014 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2011 r. Nr 4 (141) TREŚĆ poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 31 wyrok z dnia 5 maja 2011 r., sygn. P 110/08...

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy:

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. PG VIII TK 57/14 P 23/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 22/2/A/2012 POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński przewodniczący Adam Jamróz sprawozdawca Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo