Informacja. Nr 185. Przekształcenia własnościowe w krajach Europy Środkowej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 185. Przekształcenia własnościowe w krajach Europy Środkowej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przekształcenia własnościowe w krajach Europy Środkowej Luty 1994 Barbara Petz Informacja Nr 185 W niniejszym opracowaniu prezentujemy informacje dotyczące przekształceń własnościowych w następujących krajach Europy Środkowej: na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, w Niemczech (byłej NRD) oraz w Rosji. Obok uregulowań prawnych przedstawiamy dane dotyczące kontekstu politycznego oraz warunków ekonomicznych, w jakich zachodzą procesy prywatyzacji.

2 BSE 1 WĘGRY Spośród krajów Europy Środkowej, proces przekształceń najwcześniej rozpoczął się na Węgrzech, gdzie w połowie 1989 r. przygotowano pierwszą, a w 1990 r. drugą ustawę prywatyzacyjną. 1 Jedną z cech wyróżniających węgierską prywatyzację jest szczególna w niej rola giełdy papierów wartościowych; na niej właśnie odbywa się nabywanie przez obywateli praw majątkowych. Aktywna polityka kredytowa państwa wspiera prywatnych nabywców akcji. Polega ona m.in. na specjalnych rozwiązaniach kredytowych. Między innymi część sum uzyskiwanych przy sprzedaży przedsiębiorstw państwowych przeznacza się na kredyty dla prywatnych akcjonariuszy. Konsekwencją wyboru takiej drogi jest przyjęcie, jako podstawowego kryterium oceny przedsiębiorstwa - zdolności do sprzedaży jego akcji na giełdzie. Państwo preferuje kapitałową drogę prywatyzacji, z ograniczonym akcjonariatem pracowniczym. Załoga ma prawo do nabycia 10% akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa po obniżonej cenie, dopuszcza się też finansowanie z kredytów państwowych zakupu dalszych akcji. Stosunkowo wcześnie zostały na Węgrzech jasno określone dziedziny w których państwo zachowuje dużą lub bardzo dużą kontrolę. Zaliczono do nich przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym i ogólnonarodowym, a także świadczące ważne usługi publiczne. I tak np. w przedsiębiorstwach należących do niektórych gałęzi przemysłu jak. petrochemia, energetyka, przemysł obronny, udział państwa ma wynosić co najmniej 51%. Także w usługach bankowych państwo zachowa udział większościowy. W pierwszej kolejności prywatyzacja najprawdopodobniej obejmie cztery duże banki handlowe: Węgierski Bank Kredytowy, Bank Handlowy, Bank Budapeszteński oraz Węgierski Bank Handlu Zagranicznego. Przewiduje się też zachowanie 100% udziału państwa w handlu bronią, a także, co wydaje się zaskakujące - w niektórych gospodarstwach rolnych. 2 Powołana po pierwszym okresie "spontanicznej" prywatyzacji Agencja do spraw Własności Państwowej (AVU) ma być organem kontroli administracyjnej nad przebiegiem procesów prywatyzacji. Działalność Agencji została uregulowana następnie przepisami wydanymi w czerwcu 1992 r. Pakiet wydanych wówczas ustaw określił zasady regulujące sposób przeprowadzania procesów przekształceń własnościowych i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych. W tym samym pakiecie ustaw określono sposób administrowania i wykorzystania majątku państwowego pozostającego przez dłuższy czas własnością państwa; powołano w tym celu instytucję holdingu państwowego - AVRt. Zgodnie z przyjętymi zasadami Państwowa Agencja Aktywów SA, dysponująca 35% aktywów przedsiębiorstw państwowych ma przejąć kontrolę nad udziałami skarbu państwa. Ma ona zarządzać także tymi przedsiębiorstwami państwowymi, które mają pozostać pod państwową kontrolą w przyszłości. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych nadzorowana jest więc przez Agencję do spraw Własności Państwowej. Do jej uprawnień należy m.in. udzielanie zgody na przekształcenie przedsiębiorstw państwowych. 1 Zmiany w gospodarce. Analiza porównawcza: Czecho - Słowacja, Węgry, Polska, nr 1-6, wyd. Międzyn. Fund. Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własn. w RP, Warszawa Ibid, nr 1 s. 83.

3 2 BSE Znaczna część przedsiębiorstw uległa likwidacji. Spośród zlikwidowanych do 30 IX 1992 r. firm - 13 % to przedsiębiorstwa państwowe, 28% to spółdzielnie, 59% spółki z o.o. Ponad połowa likwidacji dotyczyła firm małych. 3 W okresie od 1989 do końca 1991 r. 4,5-krotnie wzrosła liczba jednostek gospodarczych, wzrost ten dotyczy jednak przede wszystkim przedsiębiorstw małych.. Stabilna sytuacja polityczna i dogodne uregulowania prawne, wprowadzenie szeregu preferencji, ulg i zachęt, w tym np. ulgi w podatku od zysku, zwolnienia celne, udzielanie gwarancji i inne, sprawiają, że stosunkowo większy jest na Węgrzech niż w pozostałych krajach Europy Wschodniej napływ kapitału zachodniego. Zniesienie np. wymogu uzyskiwania zgody na zakładanie spółek joint venture wyraźnie sprzyja zwiększaniu ich liczby. Z drugiej jednak strony przedstawiciele kapitału zagranicznego w dalszym ciągu zwracają uwagę na pewną niespójność i niestabilność przepisów finansowych, jako na istotną barierę, utrudniającą inwestowanie. Poziom inwestycji zagranicznych na Węgrzech ilustrują następujące dane. W końcu 1991r. na Węgrzech było 9117 zarejestrowanych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 1190 z udziałem wynoszącym 100%. W 1992 r. utworzono 4101 nowych przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym, w tym 1531 ze 100% udziałem. Na koniec ubiegłego roku było zatem w sumie 13,2 tys. przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 2721 z wyłącznym udziałem zagranicznym. W sumie w ciągu ubiegłych pięciu lat napłynęło do Węgier ok. 4,7 mld. USD zagranicznego kapitału produkcyjnego. Zainteresowanie zakupem akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw na Węgrzech wyraźnie rośnie. W 1990 r. węgierscy inwestorzy zakupili 20% zaoferowanych w tym czasie przedsiębiorstw, w 1991 r. 40%, a w ciągu 2 pierwszych miesięcy 1992 r. aż 60% prywatyzowanego w tym czasie majątku. W 1992 r. już 30% produktu krajowego brutto pochodziło na Węgrzech z sektora prywatnego. Jest to zresztą rezultat gorszy od planowanego: zakładano, że udział ten wyniesie 35%. CZECHY I SŁOWACJA Tempo przekształceń własnościowych w Czechach i Słowacji jest zdecydowanie wolniejsze. Przyczyny tego są dość złożone. Po pierwsze nieuregulowany jest stan prawny własności obiektów, nieuregulowane są także kwestie związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Szczególnie istotną przyczyną jest także podział Czecho-Słowacji, dodatkowo komplikujący problem przekształceń. Kwestie reprywatyzacji majątku reguluje ustawa o złagodzeniu niektórych krzywd materialnych z października 1991 r. i ustawa o rehabilitacjach pozasądowych z lutego 1991 r. 4 Zgodnie z przyjętymi w ustawach rozwiązaniami dopuszcza się zwrot byłym właścicielom majątku zabranego po 1955 r., a także zadośćuczynienie za szkody majątkowe i poza majątkowe wywołane działaniami państwa w okresie od 1948 do 1 I 1990 r. Spośród działań prywatyzacyjnych, najbardziej zaawansowana jest tzw. "mała prywatyzacja", dokonująca się głównie w handlu i usługach. Ustawa "O transferze własności państwowej niektórych biznesów na osoby trzecie" została przyjęta w październiku 1990 r. Ustawa o małej prywatyzacji zakładała przekształcenie tą drogą ok. 100 tys. jednostek, drogą publicz- 3 Ibid, nr 6, s Ibid, nr. 6, s. 78.

4 BSE 3 nych aukcji, bez preferencji dla zatrudnionych tam pracowników. Ewentualne dopuszczenie do kupna przez kapitał zagraniczny zakłada się dopiero przy powtórnych aukcjach. Z dniem 1 września 1992 r. do prywatyzacji przeznaczono ok. 26 tys. jednostek, o łącznej wartości mln. KCS, tj. ok. 1 mln. dol., do końca 1992 r. sprzedano ok. 20,5 tys. obiektów. 5 1 kwietnia 1991 r. weszła w życie ustawa o wielkiej prywatyzacji. "O zasadach transferu majątku państwowego na osoby trzecie"; ma ona dotyczyć 1/3 majątku narodowego. Łącznie do realizacji wielkiej prywatyzacji, dającej możliwość uczestnictwa wszystkim obywatelom - tzw. "prywatyzacji kuponowej" zakwalifikowano 1491 całych przedsiębiorstw lub części ich majątku. Zgodnie z założeniami tej ustawy przedsiębiorstwa państwowe przekształca się w spółki akcyjne. Majątek przedsiębiorstw tak przekształcanych mają przejąć Fundusze Majątku Narodowego: federalny, słowacki i czeski Fundusze Majątku Narodowego. Akcja "wielkiej prywatyzacji" realizowana jest w trzech etapach, z tym że trzeci etap będzie przebiegał oddzielnie w Czechach i Słowacji. Rząd dokonał podziału na te przedsiębiorstwa, które powinny być przeznaczone do prywatyzacji w pierwszym i drugim etapie, sporządził też listę tych, które miały być wyłączone z prywatyzacji przez 5 lat. Najczęstszą metodą prywatyzacji jest tzw. "komercjalizacja" przedsiębiorstw państwowych, tj. przekształcenie ich w jednoosobowe spółki skarbu państwa, a następnie sprzedaż tych przedsiębiorstw, głównie w ramach prywatyzacji "kuponowej". Ok. 1/4 majątku przedsiębiorstw prywatyzowanych w ramach "wielkiej prywatyzacji" przekazywana jest nieodpłatnie, głównie organizacjom społecznym. Wielka prywatyzacja czecho-słowacka realizowana jest więc głównie jako tzw. prywatyzacja kuponowa. Proces tej prywatyzacji zatwierdzony został we wrześniu 1991 r. w przyjętej ustawie "O wydaniu i wykorzystaniu kuponów inwestycyjnych". Prywatyzacja kuponowa odbywa się w 2 "falach", każda z nich składać się ma z 5 "rund", w których poprzez porównanie popytu i podaży ustala się ceny akcji. 6 W Republice Czeskiej w pierwszej fazie prywatyzacji uczestniczą 943 spółki, w Słowackiej 487 spółek, spis tych spółek został przyjęty przez rząd i ogłoszony drukiem. Opublikowano też informacje o sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw. W Czechach wyemitowano ok. 204,7 mln tysiąckoronowych akcji, z czego ok. 3,8 mln. akcji spółek założonych przez władze federalne i organizacje zagraniczne zostało w całości zwrócone władzom federalnym. 7 Majątek ten był dzielony w proporcji 2:1 między obie republiki. Ok. 1,5 mln akcji spółek założonych przez firmy czeskie, leżących w Słowacji, zostało przekazanych w dyspozycję Funduszowi Majątku Narodowego Słowacji, a 8 tys. akcji firm czeskich leżących na Słowacji przekazano Funduszowi Czeskiemu. Kupony prywatyzacyjne nabywane przez obywateli uprawniają do wymiany ich na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. Każdy obywatel posiadał kupon inwestycyjny o nominale 1000 pkt. Za kupony te, w momencie rejestracji trzeba było zapłacić 1 tys. KCS. Obywatel mógł wymienić je na akcje albo bezpośrednio uczestnicząc w aukcji, albo przekazując swoje kupony pośredniczącym funduszom inwestycyjnym. Do połowy 1992 r. ponad 75% zakupionych kuponów zamieniono na akcje z tym, że indywidualni nabywcy zakupili akcje o wartości 20 mld koron, natomiast fundusze prywatyzacyjno-inwestycyjne - o wartości 70 mld koron. Przy zakupie preferowano wyraźnie firmy o potwierdzonej pozycji, głównie czeskie: 5 Realizacja przebiegu prywatyzacji w Czechach i Słowacji, "Prywatyzacja", nr. 1 (16), styczeń 1993 r. 6 Ibid, s Ibid, ss. 4 i 5.

5 4 BSE czeskie fundusze zainwestowały 95% akcji którymi dysponowały w firmy czeskie. Także fundusze słowackie ulokowały 47% swoich akcji w firmach czeskich. Już w pierwszej "rundzie" sprzedano ok. 30% przeznaczonego do sprzedaży majątku, za ok. 35% wszystkich kuponów. W drugiej - sprzedano 26% akcji za 40% kuponów. Wybierano więc raczej akcje droższe. Założono, że majątek zaoferowany do sprzedaży w pierwszej "fali", zostanie sprzedany w czwartej, a najpóźniej w piątej rundzie, to jest do końca lutego 1993 r. Druga "fala" ma zakończyć się z końcem 1993 r. Pewnym problemem, ujawnionym w trzeciej "rundzie", był brak ustawy o papierach wartościowych, bez której niemożliwe było wydanie akcji tym, którzy już zainwestowali swoje kupony. Niemniej możliwość wpływania przez organizatorów na tempo sprzedaży, (poprzez ustalanie ceny na poziomie odbiegającym od wyznaczonego przez popyt i podaż), sprzyja optymistycznym prognozom. Mimo to rozpoczęcie drugiej "fali" odsuwane jest w czasie. Często wysuwane są obawy, że nabywcy akcji w pierwszej "fali" będą chcieli w drugiej akcji - sprzedać je, co może spowodować załamanie całego programu.. Kwestia dopuszczenia do nabywania majątku przez kapitał obcy jest przedmiotem ostrej dyskusji. podobnie jak to jest na Węgrzech, i tu określone zostały dziedziny, które mają pozostać w rękach państwa: usługi publiczne, telekomunikacja, przemysł obronny, łącznie ok. 1/3 przedsiębiorstw państwowych. Wchodzący kapitał obcy nie korzysta ze zwolnień podatkowych. Równolegle do prywatyzacji przedsiębiorstw realizuje się prywatyzację systemu finansowego. W pierwszej "fali" sprywatyzowano 5 banków państwowych, ponadto w Czechach działa 35, w Słowacji 7 banków prywatnych. W byłych bankach państwowych, poza Bankiem Handlowym zachowano państwowe pakiety kontrolne. NIEMCY W byłej NRD podstawowe akty prawne, regulujące procesy prywatyzacji stanowią: - ustawa o prywatyzacji i reorganizacji majątku narodowego (Ustawa o Urzędzie Powierniczym) z 17 VI 1990 r., - ustawa o likwidacji przeszkód przy prywatyzacji przedsiębiorstw i o wspieraniu inwestycji z 22 marca 1991 r., - ustawa o regulacji otwartych spraw majątkowych z 23 IX 1990 r., - ustawa o majątku komunalnym z 6 VII 1990 r., - ustawa o specjalnych inwestycjach w NRD z 23 IX 1990 r., Podstawowe znaczenie miała tu ustawa z 22 III, wydanie której zakończyło okres dochodzenia do zwartego i kompleksowego systemu regulacji prawnych. Instytucją, odpowiedzialną za prywatyzację sektora państwowego i restrukturyzację przedsiębiorstw jest Urząd Powierniczy (Treuhandstalt). Jest to instytucja prawa publicznego, z nadaną jej osobowością prawną, co umożliwia jej m.in. zawieranie umów, zaciąganie kredytu, emitowanie obligacji. 8 Nadzór prawny nad Urzędem sprawuje federalny minister finansów, a nadzór merytoryczny minister finansów wraz z ministrem gospodarki. Ci właśnie ministrowie i powołani przez rząd politycy, eksperci i przedstawiciele związków zawodowych wchodzą 8 B. Błaszczyk, Prywatyzacjia w byłej NRD. Koncepcja i jej realizacja, w: B. Błaszczyk, T. Baczko, T. Olko-Bagieńska, Prywatyzacja i przebudowa systemowa w Niemczech Wschodnich, Warszawa 1992, wyd. Friedrich Ebert Stiftung.

6 BSE 5 w skład rady administracyjnej Urzędu, nadzorującej jego pracę i wyznaczającej strategię. W ramach tej strategii Urząd ma znaczną samodzielność działań. Specjalnie powołana stała podkomisja Bundestagu sprawuje kontrolę parlamentarną nad działalnością Urzędu. 9 Majątek powierzony Urzędowi Powierniczemu pozostaje prawnie własnością państwa, majątek służący władzom lokalnym został jednak im przekazany. Decyzje na temat zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli podejmują terenowe urzędy administracji państwowej, w tym zakresie działalność tych urzędów wymaga współdziałania z Urzędem Powierniczym. W sprawach spornych decydują sądy powszechne. Główny cel działania Urzędu stanowi "wspieranie dostosowań strukturalnych gospodarki do wymagań rynku, w tym zwłaszcza zorientowanie działań podmiotów gospodarczych w stronę zwiększenia ich zdolności konkurencyjnej prywatyzacji". 10 Urząd ma więc, dla zrealizowania takich celów, podejmować działania służące: - prywatyzacji przedsiębiorstw przez sprzedaż ich udziałów lub składników majątkowych, - współdziałaniu przy restrukturyzacji przedsiębiorstw dla ułatwienia przyszłej ich prywatyzacji. Zgodnie ze strategią stosowaną przez Urząd restrukturyzacja w zasadzie powinna być dokonywana przez prywatnych właścicieli. Jeśli jest to dla prywatyzacji niezbędne i uzasadnione, przez ograniczony czas może współdziałać przy niej państwo,. - likwidowaniu przedsiębiorstw nie rokujących nadziei na dostosowanie do wymogów rynku. Przy sprzedaży przedsiębiorstw Urząd dokonuje wyboru oferty przejęcia udziałów spółki. Nabywcy krajowi i zagraniczni traktowani są tak samo. Dopuszcza się także przejmowanie udziałów w części lub całości przez menagement lub załogę, jeśli spełniają one warunki stawiane innym nabywcom, a także sprzedaż akcji przedsiębiorstw na giełdzie. Urząd dąży przede wszystkim do tworzenia własności prywatnej, i unika pozostawiania udziałów państwowych w sprzedawanych spółkach. Do końca 1992 r. Urząd Powierniczy sprzedał ponad 10,5 tys wschodnioniemieckich zakładów państwowych i ich wydziałów. Około 3 tys. pozostało do prywatyzacji. W toku likwidacji jest ok. 2 tys. przedsiębiorstw, ponadto ubędzie w wyniku tej likwidacji dalsze 300 tys. miejsc pracy. Urząd wskazuje na zasadność mierzenia efektywności prywatyzacji głównie wartością tzw. obietnic inwestycyjnych, w wyniku których w ciągu 2-3 lat mają wpłynąć pieniądze. Bierze się także pod uwagę liczbę miejsc pracy, których zachowanie gwarantuje nabywca. Nowi właściciele dotychczas zobowiązali się zainwestować 165 mld marek i utrzymać 1,4 mln miejsc pracy. W przeliczeniu na głowę mieszkańca, najwięcej tych "obietnic" przypadło wschodniemu Berlinowi (22 mld marek i 235 tys. miejsc pracy). 11 Bezpośrednie zyski z prywatyzacji mają drugorzędne znaczenie. Bywa często, że po spłaceniu przez Urząd długów sprzedawanego zakładu, do transakcji dopłaca się. Dotychczasowe zyski z prywatyzacji oblicza się na ok. 400 mld marek. W czasie gdy wprowadzano unię walutowa NRD - RFN wartość gospodarki NRD oceniano na kilkaset miliardów marek Ibid, s. 28 i nast. 10 Ibid, s Koszty wciąż rosną, zyski nadal kiepskie. Niemcy, prywatyzacja w byłej NRD idzie z oporami, "Życie Warszawy", 1 II Ibid.

7 6 BSE Sytuacja sprzedanych przedsiębiorstw jest różna. Niezadowolająca na ogół jest kondycja przedsiębiorstw sprzedanych wg programu "Management -Buy Out", a więc ok przedsiębiorstw. Program ten polega na przekazaniu ich w ręce kadry kierowniczej. Około 10% udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach mają inwestorzy zagraniczni, przede wszystkim Francuzi (przemysł chemiczny i petrochemiczny) ale także Amerykanie i Kanadyjczycy, inwestorzy brytyjscy, Skandynawowie, kraje Beneluxu, Włosi. Zapowiedziane inwestycje francuskie szacuje się na ok. 5,5 mld marek i ok. 21 tys. gwarantowanych miejsc pracy. Największe inwestycje francuskie to transakcja koncernu Elf Aquitaine przy współudziale koncernu Thyssena ( łącznie 4,5 mld marek), W Eisenach zaangażował się General Motors, w stoczniach meklemburskich - Kvaerner z Norwegii. Kapitał zagraniczny traktowany jest na równi z kapitałem krajowym. Inwestorów przyciąga się znacznymi odpisami podatkowymi (do 50% w pierwszym roku, bezpośrednimi subwencjami ze strony krajowych rządów poszczególnych landów. Odpisy i subwencje mogą sięgać połowu wartości inwestycji. Przy wielkich transakcjach Urzędowi pomagają banki inwestycyjne, szukając zainteresowanych wśród swoich klientów. 13 Mimo tych wysiłków zainteresowanie lokatami w byłej NRD wyraźnie już słabnie. W procesie prywatyzacji odnotowano tylko kilka spektakularnych niepowodzeń: np.z kontraktów w Brandenburgii wycofał się Krupp i Mercedes, splajtowała holenderska firma i wraz z nią zakupiona przez nią fabryka tworzyw sztucznych w Brandenburgii.. Przedsiębiorstwa nie sprzedane lokują się przede wszystkim w przemyśle maszynowym, elektrochemicznym i elektronicznym, skórzanym, tekstylnym, a więc w branżach przeżywających silną recesję, co zapewne źle wróży ich przyszłości. FEDERACJA ROSYJSKA Spośród krajów byłego Związku Radzieckiego najbardziej zaawansowane są działania prywatyzacyjne w Fedaracji Rosyjskiej. W lipcu 1991 r. sformułowane zostały podstawowe zasady Programu Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych. W wydanej wówczas ustawie "O prywatyzacji państwowych i komunalnych przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej" określono program i metody jego realizacji. Realizacja programu miała doprowadzić do wyłonienia aktywnych właścicieli. Ustawa formułowała także dalsze cele programu prywatyzacji: zapewnienie kontroli nad przebiegiem prywatyzacji Państwowemu Komitetowi ds. Zarządzania Majątkiem Państwowym, uzyskanie poparcia społeczeństwa dla reform prywatyzacyjnych. W ustawie znalazło się też stwierdzenie, że dochody z prywatyzacji powinny zasilać budżet państwa. Efekty prywatyzacji początkowo były skromne. Sprywatyzowano 70 przedsiębiorstw drogą przekazania osobom prywatnym, a ok. 920 przekazano grupom pracowniczym w umowach podobnych do polskich umów leasingowych. Znaczne przyspieszanie prywatyzacji rozpoczęło się z początkiem 1992 r. W styczniu przyjęto "Podstawowe Zasady Programu prywatyzacji dla Przedsiębiorstw Państwowych i Komunalnych w Federacji Rosyjskiej na 1992 r.", a także Uchwały Rady Najwyższej na temat podziału własności państwowej. W ciągu pierwszych kilku miesięcy tego roku rozpoczę- 13 W. Pomianowski, Wyprzedaż wschodnich Niemiec. Połów z przynętą."polityka", 13 II 1993.

8 BSE 7 to przygotowywanie prawnych ram prywatyzacji i stworzono zarys organizacyjny jej realizacji. Główne osiągnięcia tego okresu to tzw. "mała prywatyzacja", realizowana przede wszystkim w Moskwie. Nieco odmienny system jej realizacji przyjęto w Niżnym Nowogrodzie. W pierwszym przypadku prywatyzacja dotyczyła sklepów, sprzedawanych wyłącznie grupom zatrudnionych tam pracowników, w drugim - sklepy sprzedawano na aukcjach. Spory wobec rezultatów tej prywatyzacji dotyczyły jej "społecznego kontekstu". Oponenci wobec przyjętych rozwiązań wskazywali, że jest to swoiste "uwłaszczenie nomenklatury", że przy powszechnym braku kapitałów, obiekty nabywają ci, którzy już wcześniej zdołali się wzbogacić, często w nieuczciwy sposób. Małą prywatyzacją objęte mają być przede wszystkim sklepy i inne przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa budowlane, zakłady transportowe i przedsiębiorstwa budowlane o zatrudnieniu do 22 osób, i majątku trwałym do 1 mln. rubli. Według przewidywań całość tego majątku powinna być sprywatyzowana do końca 1993 r. Większość przeznaczonych do prywatyzacji w ramach tego programu przedsiębiorstw sprzedaje się na aukcjach. Przewidziane są znaczne preferencje dla nabywców spośród pracowników, a w przypadku, gdy pracownicy nie biorą udziału w przetargu, mają prawo łącznie do 30% uzyskanej z aukcji sumy. Do października 1992 r. prywatyzowana własność komunalna była sprzedawana wyłącznie za gotówkę. Dopiero jesienią do nabywania mogli się włączyć właściciele vouczerów. Wielką prywatyzację zaczęto przygotowywać w Rosji w drugiej połowie 1992 r. W jej ramach przewiduje się realizację prywatyzacji masowej, wraz z emisją kuponów. Zapowiedziano także komercjalizację przedsiębiorstw państwowych, wprowadzenie ustawodawstwa umożliwiającego stworzenie podstaw rynku kapitałowego, wprowadzenie zmian prawnych ułatwiających napływ kapitału zagranicznego. Przewiduje się, że podstawowa część programu będzie zrealizowana w latach Pierwszy etapem przekształcenia przedsiębiorstwa będzie, zgodnie z założeniami programu, jego "komercjalizacja", polegająca na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę skarbu państwa. Przekształcone mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 200 pracowników i o kapitale powyżej 10 mln. rubli (44 tys. dol.). Przedsiębiorstwa spełniające te kryteria wchodzą do rejestru, sporządzanego przez Państwowy Komitet do spraw Zarządzania Własnością Państwową. Specjalnie powołana w przedsiębiorstwie robocza komisja prywatyzacyjna musi dokonać wyceny przedsiębiorstwa, przygotować plan prywatyzacji (według jednego z kilku schematów) i przygotować statut spółki. Obiekty socjalne, stanowiące znaczną część majątku przedsiębiorstwa, spółka ma wprawdzie brać w zarząd, ale nie są ona zaliczane do majątku przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu komercjalizacji spółka ma obowiązek, zgodnie z przyjętym programem prywatyzacji, dokonać rozdziału akcji między pracowników. Może to być: - rozdzielenie akcji preferencyjnych, wartości do 25% kapitału własnego, jednak nie więcej niż 20 -krotna płaca, oraz - przyznanie prawa do zakupu do 10% akcji z 30% obniżką ceny. Przewiduje się ponadto specjalny udział w puli akcji dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, a także partycypację pracownikach w dochodach ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Pozostałe (conajmniej 60% akcji) zostanie sprzedanych aktywnemu inwestorowi i częściowo - inwestorom "rozproszonym".

9 8 BSE - przyznanie prawa do zakupu w zamkniętej subskrypcji akcji o wartości 51% wartości przedsiębiorstwa, po cenie zwykłej", pozostała część akcji sprzedawana jest na aukcji za gotówkę, z tym, że 10% przeznaczone jest do sprzedaży za kupony, - zawarcie kontraktu z grupą pracowników na zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Po zakończeniu kontraktu grupa menadżerska uzyskuje prawo do zakupu 20% akcji przedsiębiorstwa, do poprawy kondycji którego przyczyniła się. Ponadto wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa uzyskują prawo do zakupu 20% akcji z 30% zniżka, z płatnością rozłożoną na 3 lata. Tak duże opcje w każdym z wybieranych wariantów wynikają z niespotykanej w innych krajach post-komunistycznych presji społecznej i dużej skali prywatyzacji "oddolnej".. Jak wynika z przyjętej metody, poza akcjami przeznaczonymi dla pracowników, pozostałe akcje mogą być sprzedane wyłącznie na aukcji lub przetargu, bardzo duże zaś - na konkursach komercyjnych, będących konkursem ofert, a nie cen. 14 Realizowana w Rosji prywatyzacja kuponowa (vouczerowa) polega na przyznaniu każdemu obywatelowi prawa do otrzymania vouczera o wartości 10 tys. rubli (w momencie wprowadzania stanowiło to równowartość 33 dol.), po zapłaceniu symbolicznej opłaty manipulacyjnej. Właściciel vouczera może nabyć za niego akcje, ewentualnie dopłacając w gotówce, może też kupić za niego akcje funduszy, może go także sprzedać. Lista jednostek w których część akcji będzie można kupić za vouczery nie zawiera tych przedsiębiorstw, które zostały wydzierżawione w umowie "leasingowej". Vouczery rozprowadzane są w 3 transzach, pierwsza ważna do końca 1993 r, ostatnia - do 1995r. Jak widać więc w odróżnieniu od prywatyzacji czeskiej, bony od początku można sprzedawać na wolnym rynku. Vouczery kupiło ok. 95% uprawnionych, w sumie o. 150 mln ludzi, choć do zakupu trzeba było początkowo zachęcać. Jak zauważają obserwatorzy, cena rynkowa vouczerów spada bardzo szybko, choć można już wyraźnie zauważyć znaczną grupę zainteresowaną kupnem, zwłaszcza za tak niezwykle niską cenę. W grudniu ub. roku można je było nabyć za pół ceny, w końcu stycznia średnia cena rynkowa wynosiła 4790 rubli, przy nominalnej wartości 10 tys. rubli. 15. Vouczery są też często fałszowane.. Program rozprowadzania i obrotu "świadectwami" prywatyzacji vouczerowej jest niezwykle szczegółowo regulowany prawnie. Rosyjski program prywatyzacji zakłada też powołanie funduszy inwestycyjnych 2 typów: powszechnych i powoływanych do obsługi prywatyzacji vouczerowej. Fundusze te mają zajmować się regulowaniem obrotu vouczerami i innymi środkami między prywatyzowanymi przedsiębiorstwami i ludnością, a także lokacją aktywów drobnych właścicieli w prywatyzowanych przedsiębiorstwach. Do dziś powstało ok. 300 prywatnych funduszy inwestycyjnych, gromadzących vouczery. 16 Ostatnie wydane przez przez. Jelcyna dekrety zwiększają zakres majątku, który może być sprzedawany za vouczery. W niektórych przypadkach, np. w przedsiębiorstwach komunalnych, może być sprzedane w ten sposób do 90% majątku. Według bardzo optymistycznych założeń, do końca 1993r., dzięki prywatyzacji "vouczerowej" posiadaczami akcji będzie mln osób. 14 W. Jermakowicz, J. Pańków, Główne założenia programu prywatyzacji w Federacji Rosyjskiej, w: Prywatyzacja, nr 11/ Chciana i nie chciana. Prywatyzacja u sąsiadów, "Rzeczpospolita" 18 III Ibid.

10 BSE 9 Uderzającą cechą rosyjskiej prywatyzacji jest założony w jej programie niezwykle krótki czas realizacji, według powszechnej opinii obserwatorów zdecydowanie nierealny. Zwraca też uwagę na tle innych programów - niezwykle duży udział akcjonariatu pracowniczego. Wg ocen rządowych, w ub. roku sprywatyzowano 19% przedsiębiorstw, z czego połowa w ramach małej prywatyzacji. Były to przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, gastronomiczne. Dochody budżetowe z tego tytułu wyniosły ok. 157 mld rubli. W bieżącym roku do budżetu wpłynie z prywatyzacji, według założeń, 1,5 tryliona rubli w postaci czeków i 300 mld rubli gotówką, w tym 140 mld od inwestorów zagranicznych. 17 Do końca 1993 r. sprywatyzowane ma być 80% placówek handlowych, 70% przedsiębiorstw przemysłu lekkiego i spożywczego. Także w tym roku największe wpływy budżetowe ma dać mała prywatyzacja. Nie będą prywatyzowane lasy, koleje, drogi, przedsiębiorstwa infrastruktury miejskiej (wodociągi, telefony), w bardzo niewielkim stopniu - przemysł medyczny, wydobywczy, spirytusowy, tytoniowy. W ostatnim okresie tempo prywatyzacji uległo znacznemu przyspieszeniu. Początkowo większość transakcji przeprowadzano w Moskwie i Petersburgu, obecnie prywatyzuje się przemysł ciężki na Uralu i paliwowo - energetyczny w zachodniej Syberii. 17 Prywatyzacja w Rosjii, "Rzeczpospolita", 26 III 1993 r.

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA. z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA. z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Eksportu, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015 Mienie państwowe i jego prywatyzacja PPwG 2015 1 Mienie Skarbu Państwa dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne bez wyceny grunty ( 35,4% powierzchni Polski) 325 mld budynki, budowle, obiekty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 2 Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r.

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r. Dz.U.94.98.473 1997-01-07 zm. Dz.U.1996.152.724 art. 1 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 74 2002-01-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2002-10-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.42.386

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00

Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00 Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00 2 Zaplanowany na lata 2010-2013 program prywatyzacji w sektorze przedsiębiorstw państwowych lub posiadających w swoim kapitale

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. S T A T U T F U N D A C J I P R O G R A M Ó W P O M O C Y D L A R O L N I C T W A F A P A ( t e k s t j e d n o l i t y ) Artykuł I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo