Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych 1 Wprowadzenie Podstawowym miernikiem badania efektywności działalności podmiotów gospodarczych jest rentowność Zdaniem E Burzym rentowność jest to relatywna wielkość wyniku finansowego, odzwierciedlająca opłacalność działalności gospodarczej, która może być rozpatrywana jako opłacalność zużycia lub angażowania środków w ujęciu sumarycznym albo cząstkowym 1 Rentowność zatem oznacza relacje pomiędzy wynikiem finansowym a innymi podstawami obliczeniowymi (np zaangażowanym kapitałem) Jest ona wyrazem opłacalności, efektywności finansowej działalności gospodarczej 2 Klasyczna analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa obejmuje najczęściej 3 : wskaźniki rentowności sprzedaży (obrotu) (ROS), wskaźniki rentowności aktywów (ROA), wskaźniki rentowności kapitału własnego (ROE) Wymienione wskaźniki rentowności oparte są na wyniku finansowym netto, który odzwierciedla ostateczny kapitał wygospodarowany przez przedsiębiorstwo w danym okresie Wskaźniki te pozwalają w sposób syntetyczny ocenić opłacalność prowadzonej działalności i jej kluczowych obszarów Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) dotyczy efektywności sprzedaży Z kolei wskaźnik rentowności 1 E Burzym, Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971, s 38 2 Por K Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s 91 3 Ibidem, s 92

2 100 aktywów pozwala ocenić efektywność gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa aktywami Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) umożliwia ocenę efektywności inwestowania w dane przedsiębiorstwo Z punktu widzenia właściciela jednostki gospodarczej rentowność jest podstawowym miernikiem, który dostarcza informacji o tym, czy dla osiągnięcia danej wielkości zysku (wielkości korzyści) opłacało się angażować kapitał własny w przedsiębiorstwo, czy też lepiej było zainwestować go w inny sposób, np ulokować w banku dla odsetek Badanie rentowności zatem stanowi zasadniczy obszar w ocenie sytuacji i wyników działalności przedsiębiorstwa Oprócz klasycznej analizy rentowności do badania efektywności jednostek gospodarczych notowanych na giełdzie papierów wartościowych (tj spółek akcyjnych) można stosować również tzw wskaźniki rynku kapitałowego Analizowaniem efektywności działalności podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu wskaźników rynku kapitałowego szczególnie powinni być zainteresowani właściciele (akcjonariusze), jak i potencjalni inwestorzy, którzy zamierzają nabyć akcje przedsiębiorstwa Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych wskaźników rynku kapitałowego, które mogą być wykorzystane (poza klasyczną analizą rentowności) do badania efektywności gospodarowania jednostek notowanych na giełdzie papierów wartościowych 2 Wewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Do konstruowania wielu spośród wskaźników rynku kapitałowego stosuje się zamiast wyniku finansowego netto zazwyczaj jego dodatnią odmianę, czyli zysk netto Wynika to z faktu, że w przypadku braku zysku netto w przedsiębiorstwie analiza efektywności z zastosowaniem wskaźników rynku kapitałowego w zasadzie jest niecelowa, gdyż potencjalni inwestorzy oczekują zwykle korzyści, których głównym źródłem jest zysk netto przedsiębiorstwa Wskaźniki rynku kapitałowego mogą być podzielone, ze względu na źródło danych niezbędnych do ich obliczenia, na dwie grupy 4 : wskaźniki wewnętrzne, ustalane na podstawie informacji pochodzących z wewnątrz spółki, wskaźniki zewnętrzne, ustalane na podstawie danych pochodzących z rynku kapitałowego Wśród wskaźników zaliczanych do pierwszej grupy wyróżnić można: 4 Zob W Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s 248 Por także: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red L Bednarski i T Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s 10

3 Wskaźniki rynku kapitałowego 101 wskaźnik zyskowności jednej akcji (EPS earning per share), wskaźnik dywidendy na jedną akcję (DPS dividend per share), wskaźnik maksymalizacji dywidendy (CR cover ratio), wskaźnik stopy wypłat dywidendy (DPR dividend payout ratio), wskaźnik zatrzymania zysku, wskaźnik wartości księgowej jednej akcji (BVPS book value per share) Wskaźnik zyskowności jednej akcji (EPS), zwany także wskaźnikiem wyniku finansowego netto na akcję, określa wysokość wyniku finansowego netto (zysku netto) jaki przypada na jedną akcję Jego postać jest następująca 5 : Zysk netto jednej akcji (EPS) wskaźnik zyskowności liczba wyemitowanych akcji Wskaźnik ten oznacza, jaka część zysku netto przypada na jedną akcję Wysoki poziom EPS oraz jego tendencja rosnąca przyczyniają się często do wzrostu cen rynkowych akcji w najbliższym przedziale czasowym Z tego też powodu interesują się nim zarówno właściciele jednostek gospodarczych oczekujący wysokich dywidend, jak i potencjalni inwestorzy liczący na korzyści wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej min pod wpływem rosnącego zysku Wskaźnik dywidendy na jedną akcję DPS jest ilorazem zysku netto przeznaczonego na wypłatę dywidend do liczby wyemitowanych akcji, co wyraża wzór 6 : Wskaźnik dywidendy na jedną akcję (DPS) zysk netto przeznaczony na dywidendy liczba wyemitowanych akcji Powyższy wskaźnik dostarcza informacji jedynie o wysokości dywidendy, jaką otrzyma akcjonariusz z jednej akcji, natomiast nie uwzględnia on wysokości zysków zatrzymanych w jednostce gospodarczej, które przeznaczane są zazwyczaj na finansowanie jej rozwoju Wskaźnik maksymalizacji dywidendy, nazywany też wskaźnikiem pokrycia dywidendy zyskiem netto CR, uzyskać można, dzieląc zysk netto przypadający na jedną akcję przez kwotę jednostkowej dywidendy przeznaczoną na wypłatę Indykator ten przedstawia się następująco 7 : 5 Zob L Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s 116; E Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, s Ibidem 7 Por M Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków Warszawa 1999, s 88; Współczesna analiza finansowa, red B Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s 379

4 102 Wskaźnik maksymalizacji dywidendy (CR) zysk netto na jedną akcję (EPS) dywidenda na jedną akcję(dps) Pozwala on określić poziom, do którego dywidenda przypadająca na jedną akcję pokrywana jest zyskiem netto, innymi słowy, ile zysku netto przypada na jednego złotego przeznaczonego na dywidendy Obserwując zmiany tego wskaźnika w dłuższym okresie, można zorientować się, czy spółka ma jasno określoną politykę wypłacania dywidend, czy przeznacza na wypłatę dywidend stałą część wypracowanego zysku, czy też występują istotne wahania w tym zakresie mogące świadczyć o niestabilnej sytuacji ekonomicznej spółki 8 Kolejny wskaźnik wewnętrzny rynku kapitałowego, czyli DPR, wyraża stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję (DPS) do zysku netto na jedną akcję (EPS), a więc jest odwrotnością wskaźnika maksymalizacji dywidendy i ma postać 9 : Wskaźnik stopy wypłat dywidendy (DPR) dywidendy na jedną akcję (DPS) zysk netto na jedną akcję (EPS) Wskaźnik stopy wypłat dywidendy DPR ukazuje, jaką część zysku netto przeznacza podmiot gospodarczy na wypłatę dywidend Niewypłacenie dywidendy bądź przeznaczenie na jej wypłatę niewielkiej części zysku netto najczęściej jest związane z zatrzymaniem zysku na inwestycje Z kolei przyśpieszony rozwój jednostki gospodarczej oparty na zyskach zatrzymanych przełoży się na wzrost wartości akcji w dłuższym okresie Jednakże niskie wypłaty dywidend niekoniecznie muszą oznaczać, że zysk będzie reinwestowany Zysk ten może być bowiem transferowany ze spółki w postaci tantiem dla zarządu i rady nadzorczej, nagród dla załogi, czy też zasilenia funduszu świadczeń socjalnych lub na inne cele 10 W warunkach polskich nie można więc traktować zysku pozostałego po wypłaceniu dywidend jako zysku zatrzymanego Stąd w ocenie polityki dywidend w jednostce gospodarczej pomocny może okazać się wskaźnik zysków zatrzymanych, zwany także stopą zatrzymania zysku Wskaźnik ten jest relacją zysku zatrzymanego do zysku netto i ma postać 11 : 8 Zob M Sierpińska, op cit, s 88 9 Por Współczesna analiza finansowa, s 380; M Sierpińska, op cit, s 88 89; RA Brealey, SC Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Inc, New York 1991, s Por M Sierpińska, op cit, s Ibidem

5 Wskaźniki rynku kapitałowego 103 Wskaźnik zatrzymania zysku zysk zatrzymany zysk netto Przedstawia on, jaka część zysku netto zasili kapitał własny podmiotu gospodarczego na skutek zatrzymania części zysku netto w przedsiębiorstwie Niski poziom tego wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo znaczną część zysku netto przeznaczyło na bieżącą konsumpcję (dywidendy, wypłaty na rzecz pracowników itp) Z kolei jego wysoki poziom wskazuje, że spółka reinwestuje zyski, co skutkować może dodatkowymi korzyściami dla akcjonariuszy, wynikającymi ze wzrostu wartości akcji Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS prezentuje wartość wszystkich aktywów jednostki gospodarczej, które finansowane są kapitałami własnymi w przeliczeniu na jedną akcję 12 : lub Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS kapitał własny liczba wyemitowanych akcji aktywa ogółem Zobowiązania ogółem liczba wyemitowanych akcji Zastosowanie tego indykatora umożliwia dokonanie wyceny bilansowej jednej akcji, która zależna jest od wysokości kapitału własnego Korzystną sytuacją jest osiąganie wysokiego poziomu wskaźnika wartości księgowej jednej akcji w porównaniu z wartością nominalnej akcji 3 Zewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Pośród wskaźników zewnętrznych rynku kapitałowego można wyróżnić: wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto (PER price earnings ratio), wskaźnik zyskowności cenowej akcji (EPS/P earning per share / price), wskaźnik stopy dywidendy (DYR dividend yield ratio), wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej akcji (P/BVPS price / book value per share), wskaźnik giełdowego kursu akcji, wskaźnik Q Tobina 12 Współczesna analiza finansowa, s 379; M Sierpińska, T Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s 215

6 104 Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto PER jest najbardziej popularnym i stosowanym wskaźnikiem umożliwiającym dokonanie oceny zasadności lokowania kapitału w akcje spółek Ma on postać 13 : Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto na akcję (PER) zysk netto na jedną akcję (EPS) Będąc ilorazem ceny rynkowej jednej akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję (EPS), wskaźnik ten ilustruje, ile razy przewyższa zysk netto przypadający na tę akcję Poziom wskaźnika PER określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału zainwestowanego w akcje przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie generować zyski na dotychczasowym poziomie Na jego wartość mają wpływ różne czynniki: zyskowność wpływająca na cenę akcji, ale także i sytuacja rynkowa Wspomniany wskaźnik z reguły wyższy jest dla spółek charakteryzujących się szybkim rozwojem i wzrostem zysków, gdyż inwestorzy gotowi są płacić więcej za akcje spółek oczekujących w przyszłości wyższych zysków 14 We wskaźniku PER znajduje również odzwierciedlenie stopień ryzyka łączący się z danym przedsięwzięciem Wyższe ryzyko powoduje zwykle znaczne obniżenie wskaźnika, bowiem inwestorzy dążą do rekompensowania niepewności i ryzyka wyższą rentownością inwestycji 15 Wskaźnik zyskowności cenowej akcji EPS/P, nazywany także stopą zyskowności akcji, obliczany jest za pomocą formuły 16 : Wskaźnik zyskowności cenowej akcji (EPS/P) zysk netto na jedną akcję (EPS) Dzięki temu indykatorowi otrzymać można informację o maksymalnej wielkości zysku, jaką można osiągnąć z jednej akcji, w stosunku do ceny jaką trzeba za nią zapłacić Wysoki poziom tego wskaźnika określa sytuację korzystną z punktu widzenia inwestycji długoterminowej i możliwości wzrostu ceny akcji w przyszłości Wskaźnik stopy dywidendy DYR przedstawia relację dywidendy przysługującej z tytułu posiadania jednej akcji do ceny rynkowej jednej akcji 17 : 13 Zob DE Kieso, JJ Weygandt, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc, New York 1992, s 1353; L Bednarski, op cit, s 116; E Nowak, op cit, s 186; W Bień, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005, s Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Ibidem, s Por Współczesna analiza finansowa, s 381; M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Zob L Bednarski, op cit, s 116; E Nowak, op cit, s 186; W Bień, op cit, s 101

7 Wskaźniki rynku kapitałowego 105 Wskaźnik stopy dywidendy (DYR) dywidenda na jedną akcję (DPS) Pozwala on ustalić, jaki jest udział dywidendy jednostkowej w cenie rynkowej akcji Wartości tego wskaźnika określają bezpośrednie korzyści osiągane przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji Im wyższy poziom wskaźnika, tym dochód otrzymany w chwili obecnej jest na wyższym poziomie Z tego też powodu powyższy indykator budzi zainteresowanie zwłaszcza inwestorów, których celem inwestowania w akcje jest raczej otrzymanie bieżących korzyści z inwestycji, a nie dochodu z przyrostu wartości akcji Wskaźnik stopy dywidendy DYR oraz wskaźnik zyskowności cenowej akcji EPS/P pozwalają na ocenę jednostki gospodarczej na rynku papierów wartościowych 18 Indykatory te umożliwiają porównanie różnych jednostek gospodarczych zarówno o odmiennym profilu działania, jak i o różnej wysokości i innej strukturze kapitałów Istotnym miernikiem odzwierciedlającym relacje pomiędzy wyceną spółki przez inwestorów a jej wartością księgową jest wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej akcji P/BVPS Wyraża go wzór 19 : Wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej akcji (P/BVPS) wartość księgowa jednej akcji (BVPS) Wskaźnik ten jest w pewnym sensie wyznacznikiem tego, czy jednostka gospodarcza ma korzystne możliwości inwestycyjne Podmioty gospodarcze o wysokim poziomie wskaźnika zazwyczaj dużo inwestują Wysoki poziom P/BVPS jest postrzegany jako czynnik determinujący sposób finansowania przedsiębiorstwa Spółka ma większą możliwość uplasowania na giełdzie nowej serii akcji 20 Wartość wskaźnika poniżej 1 świadczyć może o niedowartościowaniu rynkowym przedsiębiorstwa, a także o słabym wykorzystaniu posiadanego przez nie majątku 18 Na rozwiniętym rynku obliczana jest średnia wartość wskaźnika dla całego rynku i poszczególnych branż Na przykład stopa dywidendy na rynkach Europy Zachodniej w latach 90 XX w wynosiła 5 7%, w USA 5 8%, a w Japonii zaś 1 3% Stopę dywidendy dla konkretnej spółki porównuje się ze wskaźnikami zagregowanymi dla branży lub rynku Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 218 oraz M Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, s Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Por MJ Barelay, CW Smith, The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance, 1995, nr 50; M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 215

8 106 Wskaźnik giełdowego kursu akcji jest ilorazem ceny rynkowej jednej akcji do jej wartości nominalnej Przyjmuje on postać 21 : Wskaźnik giełdowego kursu akcji wartość nominalna jednej akcji Za pomocą tego wskaźnika można ustalić, ile razy cena rynkowa akcji przekracza jej wartość nominalną Gdy cena giełdowa akcji jest niższa od wartości nominalnej, można wnioskować, że inwestorzy na podstawie danych z poprzednich okresów, mogą spodziewać się wzrostu zadłużenia podmiotu gospodarczego i spadku kapitałów własnych Prezentując wskaźniki rynku kapitałowego, które mogą być wykorzystane do badania efektywności podmiotów gospodarczych, warto również wspomnieć o wskaźniku Q Tobina często stosowanym w praktyce gospodarczej Wyrażony on jest formułą 22 : Wskaźnik Q Tobina cena rynkowa przedsiębiorstwa koszty odtworzenia aktywów Wskaźnik ten ma zastosowanie w analizach przeprowadzanych w przypadkach ewentualnego przejęcia podmiotu gospodarczego Potencjalny przejmujący rozważa wówczas alternatywę: dokonać przejęcia jednostki gospodarczej przez wykupienie jej akcji, czy też stworzyć ją od podstaw Gdy wskaźnik Q Tobina jest mniejszy od jedności, wówczas korzystniej jest kupić akcje danej spółki, zamiast budować przedsiębiorstwo od podstaw 4 Podsumowanie Do badania efektywności gospodarowania podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, oprócz klasycznej analizy rentowności, można zastosować różnorodne wskaźniki rynku kapitałowego Przedstawione wskaźniki umożliwiają pomiar efektywności przedsiębiorstwa w różnym zakresie Jedne z nich opierają się wyłącznie na informacjach płynących z wnętrza przedsiębiorstwa, tzw wewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego, inne zaś wykorzystują informacje pochodzące z giełdy, tzw zewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Właściciele 21 Współczesna analiza finansowa, s Por M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 216; T Waśniewski, W Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s 289

9 Wskaźniki rynku kapitałowego 107 przedsiębiorstwa, jak i potencjalni inwestorzy poprzez obserwację w czasie lub na tle otoczenia konkurencyjnego tych kluczowych wskaźników rynku kapitałowego mogą wyciągnąć wnioski o opłacalności swojej inwestycji w akcje konkretnego przedsiębiorstwa Literatura Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red L Bednarski i T Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996 Barelay MJ, Smith CW, The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance 1995, nr 50 Bednarski L, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002 Bień W, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005 Brealey RA, Myers SC, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Inc, New York 1991 Burzym E, Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971 Gabrusewicz W, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005 Kieso DE, Weygandt JJ, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc, New York 1992 Nowak E, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005 Sierpińska M, Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Sierpińska M, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków Warszawa 1999 Stępień K, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008 Waśniewski T, Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002 Współczesna analiza finansowa, red B Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises In this article, the author addresses the general features of key capital market indicators The indicators discussed allow the effectiveness of an enterprise to be measured in a variety of ways Some of these rely exclusively on information originating from inside the enterprise, so-called internal capital market indicators; others rely on information from the stock market, so-called external capital market indicators An analysis of efficiency based on capital market indicators may be used both by the owners (shareholders) of the listed company and by potential investors to assess the efficiency of their investment

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów wskaźniki opłacalności zaangażowanego kapitału wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa Mgr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa Wprowadzenie We współcześnie działającej

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2012 2013 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797 Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) Treść początek roku 2004 koniec roku 2004 AKTYWA (Razem): 1652 1797 Majątek trwały 606 658 - wartości niematerialne i prawne 17 13 - rzeczowy majątek

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej

Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej jednostki jest analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics "Planowanie produkcji ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 5.1 wydobywanie węgla kamiennego i 52 magazynowanie i działalność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Prace magisterskie - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być dowolnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa. www.analizyontime.pl kontakt@analizyontime.pl

E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa. www.analizyontime.pl kontakt@analizyontime.pl E-SAF: Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa Copyright 2010 Analizy Ontime e-wiz pozwala Inwestorom na zapoznanie się z sytuacją finansową spółek notowanych na GPW oraz Rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 prof. dr hab. inż. Tadeusz Waściński mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powiązań pomiędzy rentownością

Bardziej szczegółowo

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics "Planowanie produkcji ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 5.1 wydobywanie węgla kamiennego i 52 magazynowanie i działalność

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna spółek giełdowych jako sposób oceny sytuacji ekonomicznej w wybranych sektorach gospodarki narodowej

Analiza fundamentalna spółek giełdowych jako sposób oceny sytuacji ekonomicznej w wybranych sektorach gospodarki narodowej Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 6/2014 Rafał Czyżycki Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług e-mail: rafal.czyzycki@wzieu.pl tel. do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych Przy obliczaniu wskaźników giełdowych nie należy ograniczać się do wyliczenia ich wartości na daną chwilę, tylko przeanalizować zmiany, jakim dany wskaźnik dla danej spółki akcyjnej ulegał w czasie. Faza

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kraków dnia 28 luty 2008 roku MERITUM AUDYT Sp. z o.o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 2903 Adres do korespondencji: ul. Stachowicza 4/7 30-103 Kraków Biegły Rewident Ewa Włodecka

Bardziej szczegółowo