Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych 1 Wprowadzenie Podstawowym miernikiem badania efektywności działalności podmiotów gospodarczych jest rentowność Zdaniem E Burzym rentowność jest to relatywna wielkość wyniku finansowego, odzwierciedlająca opłacalność działalności gospodarczej, która może być rozpatrywana jako opłacalność zużycia lub angażowania środków w ujęciu sumarycznym albo cząstkowym 1 Rentowność zatem oznacza relacje pomiędzy wynikiem finansowym a innymi podstawami obliczeniowymi (np zaangażowanym kapitałem) Jest ona wyrazem opłacalności, efektywności finansowej działalności gospodarczej 2 Klasyczna analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa obejmuje najczęściej 3 : wskaźniki rentowności sprzedaży (obrotu) (ROS), wskaźniki rentowności aktywów (ROA), wskaźniki rentowności kapitału własnego (ROE) Wymienione wskaźniki rentowności oparte są na wyniku finansowym netto, który odzwierciedla ostateczny kapitał wygospodarowany przez przedsiębiorstwo w danym okresie Wskaźniki te pozwalają w sposób syntetyczny ocenić opłacalność prowadzonej działalności i jej kluczowych obszarów Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) dotyczy efektywności sprzedaży Z kolei wskaźnik rentowności 1 E Burzym, Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971, s 38 2 Por K Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s 91 3 Ibidem, s 92

2 100 aktywów pozwala ocenić efektywność gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa aktywami Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) umożliwia ocenę efektywności inwestowania w dane przedsiębiorstwo Z punktu widzenia właściciela jednostki gospodarczej rentowność jest podstawowym miernikiem, który dostarcza informacji o tym, czy dla osiągnięcia danej wielkości zysku (wielkości korzyści) opłacało się angażować kapitał własny w przedsiębiorstwo, czy też lepiej było zainwestować go w inny sposób, np ulokować w banku dla odsetek Badanie rentowności zatem stanowi zasadniczy obszar w ocenie sytuacji i wyników działalności przedsiębiorstwa Oprócz klasycznej analizy rentowności do badania efektywności jednostek gospodarczych notowanych na giełdzie papierów wartościowych (tj spółek akcyjnych) można stosować również tzw wskaźniki rynku kapitałowego Analizowaniem efektywności działalności podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu wskaźników rynku kapitałowego szczególnie powinni być zainteresowani właściciele (akcjonariusze), jak i potencjalni inwestorzy, którzy zamierzają nabyć akcje przedsiębiorstwa Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych wskaźników rynku kapitałowego, które mogą być wykorzystane (poza klasyczną analizą rentowności) do badania efektywności gospodarowania jednostek notowanych na giełdzie papierów wartościowych 2 Wewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Do konstruowania wielu spośród wskaźników rynku kapitałowego stosuje się zamiast wyniku finansowego netto zazwyczaj jego dodatnią odmianę, czyli zysk netto Wynika to z faktu, że w przypadku braku zysku netto w przedsiębiorstwie analiza efektywności z zastosowaniem wskaźników rynku kapitałowego w zasadzie jest niecelowa, gdyż potencjalni inwestorzy oczekują zwykle korzyści, których głównym źródłem jest zysk netto przedsiębiorstwa Wskaźniki rynku kapitałowego mogą być podzielone, ze względu na źródło danych niezbędnych do ich obliczenia, na dwie grupy 4 : wskaźniki wewnętrzne, ustalane na podstawie informacji pochodzących z wewnątrz spółki, wskaźniki zewnętrzne, ustalane na podstawie danych pochodzących z rynku kapitałowego Wśród wskaźników zaliczanych do pierwszej grupy wyróżnić można: 4 Zob W Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s 248 Por także: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red L Bednarski i T Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s 10

3 Wskaźniki rynku kapitałowego 101 wskaźnik zyskowności jednej akcji (EPS earning per share), wskaźnik dywidendy na jedną akcję (DPS dividend per share), wskaźnik maksymalizacji dywidendy (CR cover ratio), wskaźnik stopy wypłat dywidendy (DPR dividend payout ratio), wskaźnik zatrzymania zysku, wskaźnik wartości księgowej jednej akcji (BVPS book value per share) Wskaźnik zyskowności jednej akcji (EPS), zwany także wskaźnikiem wyniku finansowego netto na akcję, określa wysokość wyniku finansowego netto (zysku netto) jaki przypada na jedną akcję Jego postać jest następująca 5 : Zysk netto jednej akcji (EPS) wskaźnik zyskowności liczba wyemitowanych akcji Wskaźnik ten oznacza, jaka część zysku netto przypada na jedną akcję Wysoki poziom EPS oraz jego tendencja rosnąca przyczyniają się często do wzrostu cen rynkowych akcji w najbliższym przedziale czasowym Z tego też powodu interesują się nim zarówno właściciele jednostek gospodarczych oczekujący wysokich dywidend, jak i potencjalni inwestorzy liczący na korzyści wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej min pod wpływem rosnącego zysku Wskaźnik dywidendy na jedną akcję DPS jest ilorazem zysku netto przeznaczonego na wypłatę dywidend do liczby wyemitowanych akcji, co wyraża wzór 6 : Wskaźnik dywidendy na jedną akcję (DPS) zysk netto przeznaczony na dywidendy liczba wyemitowanych akcji Powyższy wskaźnik dostarcza informacji jedynie o wysokości dywidendy, jaką otrzyma akcjonariusz z jednej akcji, natomiast nie uwzględnia on wysokości zysków zatrzymanych w jednostce gospodarczej, które przeznaczane są zazwyczaj na finansowanie jej rozwoju Wskaźnik maksymalizacji dywidendy, nazywany też wskaźnikiem pokrycia dywidendy zyskiem netto CR, uzyskać można, dzieląc zysk netto przypadający na jedną akcję przez kwotę jednostkowej dywidendy przeznaczoną na wypłatę Indykator ten przedstawia się następująco 7 : 5 Zob L Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s 116; E Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, s Ibidem 7 Por M Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków Warszawa 1999, s 88; Współczesna analiza finansowa, red B Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s 379

4 102 Wskaźnik maksymalizacji dywidendy (CR) zysk netto na jedną akcję (EPS) dywidenda na jedną akcję(dps) Pozwala on określić poziom, do którego dywidenda przypadająca na jedną akcję pokrywana jest zyskiem netto, innymi słowy, ile zysku netto przypada na jednego złotego przeznaczonego na dywidendy Obserwując zmiany tego wskaźnika w dłuższym okresie, można zorientować się, czy spółka ma jasno określoną politykę wypłacania dywidend, czy przeznacza na wypłatę dywidend stałą część wypracowanego zysku, czy też występują istotne wahania w tym zakresie mogące świadczyć o niestabilnej sytuacji ekonomicznej spółki 8 Kolejny wskaźnik wewnętrzny rynku kapitałowego, czyli DPR, wyraża stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję (DPS) do zysku netto na jedną akcję (EPS), a więc jest odwrotnością wskaźnika maksymalizacji dywidendy i ma postać 9 : Wskaźnik stopy wypłat dywidendy (DPR) dywidendy na jedną akcję (DPS) zysk netto na jedną akcję (EPS) Wskaźnik stopy wypłat dywidendy DPR ukazuje, jaką część zysku netto przeznacza podmiot gospodarczy na wypłatę dywidend Niewypłacenie dywidendy bądź przeznaczenie na jej wypłatę niewielkiej części zysku netto najczęściej jest związane z zatrzymaniem zysku na inwestycje Z kolei przyśpieszony rozwój jednostki gospodarczej oparty na zyskach zatrzymanych przełoży się na wzrost wartości akcji w dłuższym okresie Jednakże niskie wypłaty dywidend niekoniecznie muszą oznaczać, że zysk będzie reinwestowany Zysk ten może być bowiem transferowany ze spółki w postaci tantiem dla zarządu i rady nadzorczej, nagród dla załogi, czy też zasilenia funduszu świadczeń socjalnych lub na inne cele 10 W warunkach polskich nie można więc traktować zysku pozostałego po wypłaceniu dywidend jako zysku zatrzymanego Stąd w ocenie polityki dywidend w jednostce gospodarczej pomocny może okazać się wskaźnik zysków zatrzymanych, zwany także stopą zatrzymania zysku Wskaźnik ten jest relacją zysku zatrzymanego do zysku netto i ma postać 11 : 8 Zob M Sierpińska, op cit, s 88 9 Por Współczesna analiza finansowa, s 380; M Sierpińska, op cit, s 88 89; RA Brealey, SC Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Inc, New York 1991, s Por M Sierpińska, op cit, s Ibidem

5 Wskaźniki rynku kapitałowego 103 Wskaźnik zatrzymania zysku zysk zatrzymany zysk netto Przedstawia on, jaka część zysku netto zasili kapitał własny podmiotu gospodarczego na skutek zatrzymania części zysku netto w przedsiębiorstwie Niski poziom tego wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo znaczną część zysku netto przeznaczyło na bieżącą konsumpcję (dywidendy, wypłaty na rzecz pracowników itp) Z kolei jego wysoki poziom wskazuje, że spółka reinwestuje zyski, co skutkować może dodatkowymi korzyściami dla akcjonariuszy, wynikającymi ze wzrostu wartości akcji Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS prezentuje wartość wszystkich aktywów jednostki gospodarczej, które finansowane są kapitałami własnymi w przeliczeniu na jedną akcję 12 : lub Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji BVPS kapitał własny liczba wyemitowanych akcji aktywa ogółem Zobowiązania ogółem liczba wyemitowanych akcji Zastosowanie tego indykatora umożliwia dokonanie wyceny bilansowej jednej akcji, która zależna jest od wysokości kapitału własnego Korzystną sytuacją jest osiąganie wysokiego poziomu wskaźnika wartości księgowej jednej akcji w porównaniu z wartością nominalnej akcji 3 Zewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Pośród wskaźników zewnętrznych rynku kapitałowego można wyróżnić: wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto (PER price earnings ratio), wskaźnik zyskowności cenowej akcji (EPS/P earning per share / price), wskaźnik stopy dywidendy (DYR dividend yield ratio), wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej akcji (P/BVPS price / book value per share), wskaźnik giełdowego kursu akcji, wskaźnik Q Tobina 12 Współczesna analiza finansowa, s 379; M Sierpińska, T Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s 215

6 104 Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto PER jest najbardziej popularnym i stosowanym wskaźnikiem umożliwiającym dokonanie oceny zasadności lokowania kapitału w akcje spółek Ma on postać 13 : Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto na akcję (PER) zysk netto na jedną akcję (EPS) Będąc ilorazem ceny rynkowej jednej akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję (EPS), wskaźnik ten ilustruje, ile razy przewyższa zysk netto przypadający na tę akcję Poziom wskaźnika PER określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału zainwestowanego w akcje przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie generować zyski na dotychczasowym poziomie Na jego wartość mają wpływ różne czynniki: zyskowność wpływająca na cenę akcji, ale także i sytuacja rynkowa Wspomniany wskaźnik z reguły wyższy jest dla spółek charakteryzujących się szybkim rozwojem i wzrostem zysków, gdyż inwestorzy gotowi są płacić więcej za akcje spółek oczekujących w przyszłości wyższych zysków 14 We wskaźniku PER znajduje również odzwierciedlenie stopień ryzyka łączący się z danym przedsięwzięciem Wyższe ryzyko powoduje zwykle znaczne obniżenie wskaźnika, bowiem inwestorzy dążą do rekompensowania niepewności i ryzyka wyższą rentownością inwestycji 15 Wskaźnik zyskowności cenowej akcji EPS/P, nazywany także stopą zyskowności akcji, obliczany jest za pomocą formuły 16 : Wskaźnik zyskowności cenowej akcji (EPS/P) zysk netto na jedną akcję (EPS) Dzięki temu indykatorowi otrzymać można informację o maksymalnej wielkości zysku, jaką można osiągnąć z jednej akcji, w stosunku do ceny jaką trzeba za nią zapłacić Wysoki poziom tego wskaźnika określa sytuację korzystną z punktu widzenia inwestycji długoterminowej i możliwości wzrostu ceny akcji w przyszłości Wskaźnik stopy dywidendy DYR przedstawia relację dywidendy przysługującej z tytułu posiadania jednej akcji do ceny rynkowej jednej akcji 17 : 13 Zob DE Kieso, JJ Weygandt, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc, New York 1992, s 1353; L Bednarski, op cit, s 116; E Nowak, op cit, s 186; W Bień, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005, s Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Ibidem, s Por Współczesna analiza finansowa, s 381; M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Zob L Bednarski, op cit, s 116; E Nowak, op cit, s 186; W Bień, op cit, s 101

7 Wskaźniki rynku kapitałowego 105 Wskaźnik stopy dywidendy (DYR) dywidenda na jedną akcję (DPS) Pozwala on ustalić, jaki jest udział dywidendy jednostkowej w cenie rynkowej akcji Wartości tego wskaźnika określają bezpośrednie korzyści osiągane przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji Im wyższy poziom wskaźnika, tym dochód otrzymany w chwili obecnej jest na wyższym poziomie Z tego też powodu powyższy indykator budzi zainteresowanie zwłaszcza inwestorów, których celem inwestowania w akcje jest raczej otrzymanie bieżących korzyści z inwestycji, a nie dochodu z przyrostu wartości akcji Wskaźnik stopy dywidendy DYR oraz wskaźnik zyskowności cenowej akcji EPS/P pozwalają na ocenę jednostki gospodarczej na rynku papierów wartościowych 18 Indykatory te umożliwiają porównanie różnych jednostek gospodarczych zarówno o odmiennym profilu działania, jak i o różnej wysokości i innej strukturze kapitałów Istotnym miernikiem odzwierciedlającym relacje pomiędzy wyceną spółki przez inwestorów a jej wartością księgową jest wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej akcji P/BVPS Wyraża go wzór 19 : Wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej akcji (P/BVPS) wartość księgowa jednej akcji (BVPS) Wskaźnik ten jest w pewnym sensie wyznacznikiem tego, czy jednostka gospodarcza ma korzystne możliwości inwestycyjne Podmioty gospodarcze o wysokim poziomie wskaźnika zazwyczaj dużo inwestują Wysoki poziom P/BVPS jest postrzegany jako czynnik determinujący sposób finansowania przedsiębiorstwa Spółka ma większą możliwość uplasowania na giełdzie nowej serii akcji 20 Wartość wskaźnika poniżej 1 świadczyć może o niedowartościowaniu rynkowym przedsiębiorstwa, a także o słabym wykorzystaniu posiadanego przez nie majątku 18 Na rozwiniętym rynku obliczana jest średnia wartość wskaźnika dla całego rynku i poszczególnych branż Na przykład stopa dywidendy na rynkach Europy Zachodniej w latach 90 XX w wynosiła 5 7%, w USA 5 8%, a w Japonii zaś 1 3% Stopę dywidendy dla konkretnej spółki porównuje się ze wskaźnikami zagregowanymi dla branży lub rynku Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 218 oraz M Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, s Zob M Sierpińska, T Jachna, op cit, s Por MJ Barelay, CW Smith, The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance, 1995, nr 50; M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 215

8 106 Wskaźnik giełdowego kursu akcji jest ilorazem ceny rynkowej jednej akcji do jej wartości nominalnej Przyjmuje on postać 21 : Wskaźnik giełdowego kursu akcji wartość nominalna jednej akcji Za pomocą tego wskaźnika można ustalić, ile razy cena rynkowa akcji przekracza jej wartość nominalną Gdy cena giełdowa akcji jest niższa od wartości nominalnej, można wnioskować, że inwestorzy na podstawie danych z poprzednich okresów, mogą spodziewać się wzrostu zadłużenia podmiotu gospodarczego i spadku kapitałów własnych Prezentując wskaźniki rynku kapitałowego, które mogą być wykorzystane do badania efektywności podmiotów gospodarczych, warto również wspomnieć o wskaźniku Q Tobina często stosowanym w praktyce gospodarczej Wyrażony on jest formułą 22 : Wskaźnik Q Tobina cena rynkowa przedsiębiorstwa koszty odtworzenia aktywów Wskaźnik ten ma zastosowanie w analizach przeprowadzanych w przypadkach ewentualnego przejęcia podmiotu gospodarczego Potencjalny przejmujący rozważa wówczas alternatywę: dokonać przejęcia jednostki gospodarczej przez wykupienie jej akcji, czy też stworzyć ją od podstaw Gdy wskaźnik Q Tobina jest mniejszy od jedności, wówczas korzystniej jest kupić akcje danej spółki, zamiast budować przedsiębiorstwo od podstaw 4 Podsumowanie Do badania efektywności gospodarowania podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, oprócz klasycznej analizy rentowności, można zastosować różnorodne wskaźniki rynku kapitałowego Przedstawione wskaźniki umożliwiają pomiar efektywności przedsiębiorstwa w różnym zakresie Jedne z nich opierają się wyłącznie na informacjach płynących z wnętrza przedsiębiorstwa, tzw wewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego, inne zaś wykorzystują informacje pochodzące z giełdy, tzw zewnętrzne wskaźniki rynku kapitałowego Właściciele 21 Współczesna analiza finansowa, s Por M Sierpińska, T Jachna, op cit, s 216; T Waśniewski, W Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s 289

9 Wskaźniki rynku kapitałowego 107 przedsiębiorstwa, jak i potencjalni inwestorzy poprzez obserwację w czasie lub na tle otoczenia konkurencyjnego tych kluczowych wskaźników rynku kapitałowego mogą wyciągnąć wnioski o opłacalności swojej inwestycji w akcje konkretnego przedsiębiorstwa Literatura Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red L Bednarski i T Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996 Barelay MJ, Smith CW, The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance 1995, nr 50 Bednarski L, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002 Bień W, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005 Brealey RA, Myers SC, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Inc, New York 1991 Burzym E, Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971 Gabrusewicz W, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005 Kieso DE, Weygandt JJ, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc, New York 1992 Nowak E, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005 Sierpińska M, Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Sierpińska M, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków Warszawa 1999 Stępień K, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008 Waśniewski T, Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002 Współczesna analiza finansowa, red B Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises In this article, the author addresses the general features of key capital market indicators The indicators discussed allow the effectiveness of an enterprise to be measured in a variety of ways Some of these rely exclusively on information originating from inside the enterprise, so-called internal capital market indicators; others rely on information from the stock market, so-called external capital market indicators An analysis of efficiency based on capital market indicators may be used both by the owners (shareholders) of the listed company and by potential investors to assess the efficiency of their investment

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DYWIDENDY NA CENY AKCJI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

WPŁYW DYWIDENDY NA CENY AKCJI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Marta Celej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WPŁYW DYWIDENDY NA CENY AKCJI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Wprowadzenie W związku z rozwojem rynku akcji w Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do problematyki

1 Wprowadzenie do problematyki Wprowadzenie do problematyki inwestowania.. Istota i cele działalności gospodarczej Zmieniające się warunki gospodarowania wymagają elastyczności w procesach zarządzania. W warunkach dekoniunktury gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Artur Sajnóg Uniwersytet Łódzki ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo traktowane jest jako towar, którego cena kształtuje

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo