ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA STAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU CZAS NA STAŻ PROGRAM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ REGIONU ZAMOJSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ZATWIERDZAM: DYREKTOR SZKOŁY ALICJA CIUPA Zamość, lipiec 2013 r.

2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w Zamościu ZAPRASZA PAŃSTWA do złożenia oferty na dostawę wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartość euro (dalej: zapytanie lub zapytanie cenowe) w oparciu o Regulamin wydatkowania środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu do którego, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa terminali POS (4 szt.) w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej, w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z podziałem na niżej wskazane części: Termin dostawy: do r. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

3 Przedmiot zamówienia po dostarczeniu musi być wolny od wad. W przeciwnym przypadku Zamawiający nie dokona odbioru. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zaliczek. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ilekroć w treści zaproszenia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt) o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w zaproszeniu w odpowiednim do danej części przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Za równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w zaproszeniu oraz spełniające wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie wymienione przez Zamawiającego. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca wymienionych w opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań (produktów) równoważnych odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia.

4 Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, określony oddzielnie dla każdego urządzenia w ramach poszczególnych części zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany w okresie gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu w ramach gwarancji poza miejscem instalacji sprzętu pokrywa wykonawca. 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: a) Ofertę można przesłać: pocztą lub złożyć osobiście na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego, ; drogą elektroniczną na adres: faksem na nr 84/ ; z dopiskiem: Oferta na dostawę terminali POS w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego b) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: r. do godz c) Na ofertę składa się formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia; d) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim;

5 e) Odczytanie ofert nastąpi w dniu: r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Łukasinskiego 8, Zamość sekretariat; f) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Opis sposobu obliczenia ceny a) Cenę ryczałtową w ramach części na którą składa się ofertę należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia; b) W cenie oferty uwzględnia się dostawę oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty; c) Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku; d) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: KRYTERIUM WAGA (%) Cena 100 % Punkty za kryterium cena (cena brutto) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = ilość punktów Cena oferty badanej b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą ilość punktów.

6 c) Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami: Anna Winiarczyk tel. 84/ Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zaproszenia a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, umieszczając treść pytania i odpowiedzi na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. c) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza ją na stronie internetowej. d) Jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i umieści taką informację na stronie internetowej. 7. Zamawiający może odrzucić oferty, jeżeli: a) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zaproszenia. b) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu; c) cena oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty lub oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 9

7 9. W przypadku gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji. 10. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, b) oczywiste omyłki pisarskie, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Jeśli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 12.W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania zaproszenia Zamawiający może unieważnić postępowanie. 13. Jeżeli Wykonawca uchyla się od realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta była następna w kolejności. 14. Informacje dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu podane kryteria wyboru. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w treści zaproszenia. Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia Strona internetowa Zamawiającego: Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łukasińskiego 8 Zamość dn r. W załączeniu: 1) opis przedmiotu zamówienia; 2) wzór umowy; 3) wzór formularza oferty. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest oferta na dostawę fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu: terminali POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej. TABELA I - Terminal POS do kart płatniczych - 4 szt. Lp. Parametr Minimalny parametr 1. Zawartość pakietu 2. Warunki techniczne dla terminala stacjonarnego POS do kart płatniczych TERMINAL stacjonarny POS do kart płatniczych - wyświetlacz alfanumeryczny - procesor 32-bit - klawiatura z podświetleniem - liczba klawiszy 15 - klawisze funkcyjne min. 3 szt. - rolka papieru szerokość 57 mm - akceptuje płatności kartami Master Card, Visa, Maestro, EDC Pekao

9 - aplikacja sterująca urządzeniem szkoleniowa bez konieczności połączenia z bankowym centrum rozliczeniowym - możliwość wykonania transakcji płatniczej - wydruk potwierdzenia transakcji - unieważnienie transakcji - wykonanie raportu 3. Certyfikat zgodności CE tak 4. Gwarancja 12 miesięcy 5. Termin realizacji do 26 lipca 2013 Dodatkowe informacje 6. Karta płatnicza Visa lub Mastercard 4 sztuk kart testowych 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 9. urządzenie fabrycznie nowe tak 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 14 dni 11. Montaż, instalacja, uruchomienie tak Zdjęcie poglądowe:

10 Załącznik nr 2 -projektumowa.. zawarta w dniu.roku w Zamościu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a wpisanym do. pod numerem, NIP:.., reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego w oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych z budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu na dostawy, usługi i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Przedmiotem umowy jest dostawa.. (zwanego dalej: sprzętem ) spełniającego warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do zaproszenia i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy. 2. Umowa realizowana jest w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. pełnowartościowy

11 2 1.Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonani przedmiotu umowy w terminie do r. b) dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr. zaproszenia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Zamościa, połączona z wniesieniem wyposażenia bez udziału Zamawiającego z uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy; c) dostarczenia wyposażenia wraz: - ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, jeśli dotyczy wymaganymi licencjami, - z przyłączami, kablami itp. Elementami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem; d) wniesienia wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; e) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy wyposażenia, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego ust. 1 lit.a); f) wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga montażu, instalacji oraz uruchomienia Wykonawca dokona montażu, pełnej instalacji oraz uruchomienia wyposażenia; g) wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia Wykonawca przeprowadzi szkolenie. 2. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 5. Szczegółowy opis, sposób i warunki dostawy przedmiotu umowy określa zaproszenie wraz z załącznikami stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru i zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na dostarczony sprzęt na okres wskazany w ofercie w ramach poszczególnego wyposażenia, jednak na okres nie krótszy niż określony w załączniku nr.. do zaproszenia oraz na warunkach określonych w załącznik nr. do zaproszenia. Gwarancja

12 obejmuje wszystkie elementy/podzespoły dostarczonego sprzętu i jego sprawność techniczna. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez strony. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie. 3.Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek poprzez serwis świadczony w miejscu instalacji przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta z czasem reakcji nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia, bez żadnych dodatkowych opłat. 4. W przypadku wystąpienie konieczności naprawy sprzętu poza miejscem instalacji urządzenia, Wykonawca zapewni odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia oraz dostawę naprawionego sprzętu do miejsca instalacji na własny koszt, 5. Wszelkie awarie urządzeń powinny być usunięte w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu od Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 6. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 7. W przypadku wystąpienia czwartej awarii, wady lub usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Dostarczony w wyniku wymiany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, określonym w postępowaniu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 8. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto:...zł (słownie:...), brutto...zł (słownie:...). 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie jednej faktury.

13 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dostarczeniu sprzętu, po jego odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy. 6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych w stosunku do Wykonawcy W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 2. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku nieterminowej realizacji umowy w ramach obowiązków wynikających z 3, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości sprzętu, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu umownym, należy przez to rozumieć wynagrodzenie jako całkowitą wartość brutto za realizację przedmiotu umowy. 5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o których mowa powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu umowy.

14 2. Wykonawca wyraża zgodę, aby uprawnione podmioty miały prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia, realizowanym dla projektu 7 1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza Annę Winiarczyk. 2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza:.. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nieterminowego lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, b) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia wyłącznie za dostarczony sprzęt, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy, b) zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie pod warunkiem, że produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w siwz i umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, c) wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu

15 umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub załącznikami do niej będą uznawane za doręczone. 4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy. 5. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1) zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami; 2) oferta Wykonawcy. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

16 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*:... TEL.* REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ul. Łukasińskiego Zamość W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Dostawę wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu i załącznikami do niej. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie zamówienia w pełnym zakresie określonym w zaproszeniu i załącznikami do niego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

17 DOSTAWA TERMINALI POS W RAMACH WYPOSAŻENIA STAŻYSTY W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TABELA I - Terminal POS do kart płatniczych - 4 szt. Lp. Parametr Minimalny parametr Opis spełniania wymagań 1. Zawartość pakietu TERMINAL stacjonarny POS do kart płatniczych TAK/NIE** 2. Warunki techniczne dla terminala stacjonarnego POS do kart płatniczych - wyświetlacz alfanumeryczny - procesor 32-bit - klawiatura z podświetleniem - liczba klawiszy 15 - klawisze funkcyjne min. 3 szt. - rolka papieru szerokość 57 mm - akceptuje płatności kartami Master Card, Visa, Maestro, EDC Pekao - aplikacja sterująca urządzeniem szkoleniowa bez konieczności połączenia z bankowym centrum rozliczeniowym - możliwość wykonania transakcji płatniczej - wydruk potwierdzenia transakcji - unieważnienie transakcji - wykonanie raportu TAK/NIE** 3. Certyfikat zgodności CE tak TAK/NIE** 4. Gwarancja 12 miesięcy TAK/NIE** 5. Termin realizacji do 26 lipca 2013 TAK/NIE** Dodatkowe informacje 6. Karta płatnicza Visa lub Mastercard 4 sztuk kart testowych TAK/NIE** 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak TAK/NIE** 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin TAK/NIE** 9. urządzenie fabrycznie nowe tak TAK/NIE**

18 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 14 dni TAK/NIE** 11. Montaż, instalacja, uruchomienie tak TAK/NIE** Producent Model A B C D E Lp. Produkt 1. Terminal POS do kart płatniczych Ilość /szt./ 4 cena jednostkowa brutto w złotych Łącznie brutto w złotych (iloczyn kolumn C i D) Cena brutto za realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi... PLN(tj. poz. E1 ) (słownie:...). 1. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 3. Oświadczam, że powyższe cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu. 5. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 6. Akceptujemy termin wykonania przedmiot zamówienia wskazanym w zaproszeniu i załącznikami do niego.

19 7. Oświadczamy, że: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 9. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku realizacji zamówienia:..., nr tel Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym., dnia.. Podpis Wykonawcy

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo