ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA STAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU CZAS NA STAŻ PROGRAM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ REGIONU ZAMOJSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ZATWIERDZAM: DYREKTOR SZKOŁY ALICJA CIUPA Zamość, lipiec 2013 r.

2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w Zamościu ZAPRASZA PAŃSTWA do złożenia oferty na dostawę wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartość euro (dalej: zapytanie lub zapytanie cenowe) w oparciu o Regulamin wydatkowania środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu do którego, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa terminali POS (4 szt.) w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej, w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z podziałem na niżej wskazane części: Termin dostawy: do r. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

3 Przedmiot zamówienia po dostarczeniu musi być wolny od wad. W przeciwnym przypadku Zamawiający nie dokona odbioru. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zaliczek. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ilekroć w treści zaproszenia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt) o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w zaproszeniu w odpowiednim do danej części przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Za równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w zaproszeniu oraz spełniające wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie wymienione przez Zamawiającego. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca wymienionych w opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań (produktów) równoważnych odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia.

4 Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, określony oddzielnie dla każdego urządzenia w ramach poszczególnych części zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany w okresie gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu w ramach gwarancji poza miejscem instalacji sprzętu pokrywa wykonawca. 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: a) Ofertę można przesłać: pocztą lub złożyć osobiście na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego, ; drogą elektroniczną na adres: faksem na nr 84/ ; z dopiskiem: Oferta na dostawę terminali POS w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego b) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: r. do godz c) Na ofertę składa się formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia; d) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim;

5 e) Odczytanie ofert nastąpi w dniu: r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Łukasinskiego 8, Zamość sekretariat; f) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Opis sposobu obliczenia ceny a) Cenę ryczałtową w ramach części na którą składa się ofertę należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia; b) W cenie oferty uwzględnia się dostawę oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty; c) Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku; d) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: KRYTERIUM WAGA (%) Cena 100 % Punkty za kryterium cena (cena brutto) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = ilość punktów Cena oferty badanej b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą ilość punktów.

6 c) Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami: Anna Winiarczyk tel. 84/ Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zaproszenia a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, umieszczając treść pytania i odpowiedzi na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. c) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza ją na stronie internetowej. d) Jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i umieści taką informację na stronie internetowej. 7. Zamawiający może odrzucić oferty, jeżeli: a) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zaproszenia. b) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu; c) cena oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty lub oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 9

7 9. W przypadku gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji. 10. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, b) oczywiste omyłki pisarskie, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Jeśli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 12.W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania zaproszenia Zamawiający może unieważnić postępowanie. 13. Jeżeli Wykonawca uchyla się od realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta była następna w kolejności. 14. Informacje dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu podane kryteria wyboru. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w treści zaproszenia. Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia Strona internetowa Zamawiającego: Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łukasińskiego 8 Zamość dn r. W załączeniu: 1) opis przedmiotu zamówienia; 2) wzór umowy; 3) wzór formularza oferty. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest oferta na dostawę fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu: terminali POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej. TABELA I - Terminal POS do kart płatniczych - 4 szt. Lp. Parametr Minimalny parametr 1. Zawartość pakietu 2. Warunki techniczne dla terminala stacjonarnego POS do kart płatniczych TERMINAL stacjonarny POS do kart płatniczych - wyświetlacz alfanumeryczny - procesor 32-bit - klawiatura z podświetleniem - liczba klawiszy 15 - klawisze funkcyjne min. 3 szt. - rolka papieru szerokość 57 mm - akceptuje płatności kartami Master Card, Visa, Maestro, EDC Pekao

9 - aplikacja sterująca urządzeniem szkoleniowa bez konieczności połączenia z bankowym centrum rozliczeniowym - możliwość wykonania transakcji płatniczej - wydruk potwierdzenia transakcji - unieważnienie transakcji - wykonanie raportu 3. Certyfikat zgodności CE tak 4. Gwarancja 12 miesięcy 5. Termin realizacji do 26 lipca 2013 Dodatkowe informacje 6. Karta płatnicza Visa lub Mastercard 4 sztuk kart testowych 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 9. urządzenie fabrycznie nowe tak 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 14 dni 11. Montaż, instalacja, uruchomienie tak Zdjęcie poglądowe:

10 Załącznik nr 2 -projektumowa.. zawarta w dniu.roku w Zamościu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a wpisanym do. pod numerem, NIP:.., reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego w oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych z budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu na dostawy, usługi i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Przedmiotem umowy jest dostawa.. (zwanego dalej: sprzętem ) spełniającego warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do zaproszenia i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy. 2. Umowa realizowana jest w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. pełnowartościowy

11 2 1.Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonani przedmiotu umowy w terminie do r. b) dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr. zaproszenia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Zamościa, połączona z wniesieniem wyposażenia bez udziału Zamawiającego z uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy; c) dostarczenia wyposażenia wraz: - ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, jeśli dotyczy wymaganymi licencjami, - z przyłączami, kablami itp. Elementami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem; d) wniesienia wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; e) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy wyposażenia, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego ust. 1 lit.a); f) wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga montażu, instalacji oraz uruchomienia Wykonawca dokona montażu, pełnej instalacji oraz uruchomienia wyposażenia; g) wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia Wykonawca przeprowadzi szkolenie. 2. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 5. Szczegółowy opis, sposób i warunki dostawy przedmiotu umowy określa zaproszenie wraz z załącznikami stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru i zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na dostarczony sprzęt na okres wskazany w ofercie w ramach poszczególnego wyposażenia, jednak na okres nie krótszy niż określony w załączniku nr.. do zaproszenia oraz na warunkach określonych w załącznik nr. do zaproszenia. Gwarancja

12 obejmuje wszystkie elementy/podzespoły dostarczonego sprzętu i jego sprawność techniczna. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez strony. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie. 3.Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek poprzez serwis świadczony w miejscu instalacji przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta z czasem reakcji nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia, bez żadnych dodatkowych opłat. 4. W przypadku wystąpienie konieczności naprawy sprzętu poza miejscem instalacji urządzenia, Wykonawca zapewni odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia oraz dostawę naprawionego sprzętu do miejsca instalacji na własny koszt, 5. Wszelkie awarie urządzeń powinny być usunięte w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu od Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 6. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 7. W przypadku wystąpienia czwartej awarii, wady lub usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Dostarczony w wyniku wymiany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, określonym w postępowaniu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemne żądanie Wykonawcy. 8. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto:...zł (słownie:...), brutto...zł (słownie:...). 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie jednej faktury.

13 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dostarczeniu sprzętu, po jego odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy. 6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych w stosunku do Wykonawcy W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 2. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku nieterminowej realizacji umowy w ramach obowiązków wynikających z 3, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości sprzętu, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu umownym, należy przez to rozumieć wynagrodzenie jako całkowitą wartość brutto za realizację przedmiotu umowy. 5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o których mowa powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu umowy.

14 2. Wykonawca wyraża zgodę, aby uprawnione podmioty miały prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia, realizowanym dla projektu 7 1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza Annę Winiarczyk. 2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza:.. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nieterminowego lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, b) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia wyłącznie za dostarczony sprzęt, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy, b) zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie pod warunkiem, że produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w siwz i umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, c) wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu

15 umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub załącznikami do niej będą uznawane za doręczone. 4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy. 5. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1) zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami; 2) oferta Wykonawcy. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

16 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*:... TEL.* REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ul. Łukasińskiego Zamość W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Dostawę wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu i załącznikami do niej. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie zamówienia w pełnym zakresie określonym w zaproszeniu i załącznikami do niego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

17 DOSTAWA TERMINALI POS W RAMACH WYPOSAŻENIA STAŻYSTY W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TABELA I - Terminal POS do kart płatniczych - 4 szt. Lp. Parametr Minimalny parametr Opis spełniania wymagań 1. Zawartość pakietu TERMINAL stacjonarny POS do kart płatniczych TAK/NIE** 2. Warunki techniczne dla terminala stacjonarnego POS do kart płatniczych - wyświetlacz alfanumeryczny - procesor 32-bit - klawiatura z podświetleniem - liczba klawiszy 15 - klawisze funkcyjne min. 3 szt. - rolka papieru szerokość 57 mm - akceptuje płatności kartami Master Card, Visa, Maestro, EDC Pekao - aplikacja sterująca urządzeniem szkoleniowa bez konieczności połączenia z bankowym centrum rozliczeniowym - możliwość wykonania transakcji płatniczej - wydruk potwierdzenia transakcji - unieważnienie transakcji - wykonanie raportu TAK/NIE** 3. Certyfikat zgodności CE tak TAK/NIE** 4. Gwarancja 12 miesięcy TAK/NIE** 5. Termin realizacji do 26 lipca 2013 TAK/NIE** Dodatkowe informacje 6. Karta płatnicza Visa lub Mastercard 4 sztuk kart testowych TAK/NIE** 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak TAK/NIE** 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin TAK/NIE** 9. urządzenie fabrycznie nowe tak TAK/NIE**

18 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 14 dni TAK/NIE** 11. Montaż, instalacja, uruchomienie tak TAK/NIE** Producent Model A B C D E Lp. Produkt 1. Terminal POS do kart płatniczych Ilość /szt./ 4 cena jednostkowa brutto w złotych Łącznie brutto w złotych (iloczyn kolumn C i D) Cena brutto za realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi... PLN(tj. poz. E1 ) (słownie:...). 1. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 3. Oświadczam, że powyższe cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu. 5. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 6. Akceptujemy termin wykonania przedmiot zamówienia wskazanym w zaproszeniu i załącznikami do niego.

19 7. Oświadczamy, że: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 9. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku realizacji zamówienia:..., nr tel Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym., dnia.. Podpis Wykonawcy

ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość www.ekonomikzamosc.pl ekonomikzamosc@wp.pl telefon +48 84 638 43 51 fax +48 84 639 30 53

ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość www.ekonomikzamosc.pl ekonomikzamosc@wp.pl telefon +48 84 638 43 51 fax +48 84 639 30 53 Z e s p ó ł S z k ó ł P o n a d g i m n a z j a l n y c h N r 1 i m. O s k a r a L a n g e g o ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość www.ekonomikzamosc.pl ekonomikzamosc@wp.pl telefon +48 84 638 43 51 fax

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 Nysa, 17.02.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 na: Roczne odnowienie wsparcia dla HP Data Protector. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 Nysa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 na: Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów lotniczych dla grupy studentów z Portugalii. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014 zawarto umowę o następującej treści: 1

UMOWA Nr /2014 zawarto umowę o następującej treści: 1 UMOWA Nr /2014 W dniu. w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-20-63-924, REGON: 005660296, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo