WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) centrala Tel. (32) sekretariat Fax (32) DZP/38/382-34/../12 Jastrzębie - Zdrój, 13 czerwiec 2012 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: Postępowania przetargowego na Dostawę, montaŝ, uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego wraz z dostawą, montaŝem i uruchomieniem systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju - DZP/38/382-34/2012 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 W związku ze złoŝonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: PYTANIE 1. Czy terminal wyjazdowy z pozycji 3 Załącznika nr. 1 ma obliczać kwotę do zapłaty na podstawie odczytanego biletu i wskazywać na wyświetlaczu kwotę do zapłaty? Terminal wyjazdowy z pozycji 3 załączniku nr 1 nie ma obliczać kwoty do zapłaty i nie ma wskazywać kwoty na wyświetlaczu. PYTANIE 2. Czy obudowy terminali i kas automatycznych mają być wykonane ze stali nierdzewnej? Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga obudowy terminali i kas automatycznych ze stali nierdzewnej. PYTANIE 3. Gdzie ma być zlokalizowany serwer monitoringu opisany w pkt. 5 Załącznika nr. 1? Serwer monitoringu będzie zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego. PYTANIE 4. Ile pętli indukcyjnych ma przypadać na kaŝdy wjazd i i ile na kaŝdy wyjazd? Zaleca się, aby kaŝdy przejazd (wjazd lub wyjazd) był wyposaŝony w dwie pętle jedną aktywująca i druga zamykającą) Zamawiający doprecyzowuje iŝ na kaŝdy wjazd przypadają dwie pętle oraz na kaŝdy wyjazd równieŝ dwie pętle indukcyjne.

2 PYTANIE 5. Czy kasa automatyczna opisana w pkt. 4 Załączniak nr. 1 ma być wyposaŝona w opisane czytniki kart czy równieŝ umoŝliwiać wnoszenie opłata kartami kredytowymi i płatniczymi? Kasa automatyczna ma być wyposaŝona w czytnik kart posiadać moŝliwość doładowania karty abonamentowej oraz ma być wyposaŝona w czytnik kart kredytowych stykowych i bezstykowych. PYTANIE 6. Czy Zamawiający podpisał juŝ umowy z dostawcami/operatorami interkomu komórkowego oraz obsługi opłat bezgotówkowych? Zamawiający nie podpisał umowy z dostawcami/operatorami interkomu komórkowego oraz obsługi opłat bezgotówkowych. PYTANIE 7. Czy Zamawiający wymaga aby kasa automatyczna była wyposaŝona w ekran LCD, jeŝeli tak to o jakiej minimalnej przekątnej? W przypadku chęci prezentowania grafik reklamowych, reklam zalecane jest stosowanie ekranów min. 11 cali. PYTANIE 8. Czy Zamawiający wymaga aby kasa automatyczna była wyposaŝona w samo napełniające się pojemniki do wydawania monet? PYTANIE 9. Jak ma być realizowana równoczesna płatność w walucie krajowej i obcej kasie automatycznej? W jakiej walucie ma kasa automatyczna wydawać resztę? Odpowiedź na pytanie 7,8 i 9: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób W punkcie 4 formularza asortymentowo cenowego/ Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie Kasa automatyczna umoŝliwia dokonywanie opłat na podstawie informacji odczytanej z biletu. Opłaty dokonywane są za pomocą monet jak i banknotów (w walucie krajowej, ma posiadać moŝliwość opłaty równieŝ w walucie obcej w przypadku takiej potrzeby np. wprowadzenia euro w kraju),z opcją wydawania reszty dodatkowo automat wyposaŝony w czytnik kart płatniczych stykowych z pin padem i wyświetlaczem i bezstykowych standard paypass MasterCard. Praca kasy automatycznej całkowicie samodzielna. Drzwi kasy automatycznej wyposaŝone w czujnik alarmowy. Kasa posiada opcję przedłuŝania kart abonamentowych. Na Ŝyczenie klienta kasa powinna wydrukować pokwitowanie dokonanej opłaty. Kontrola oraz konfiguracja kasy automatycznej musi odbywać się zdalnie przy pomocy oprogramowania zarządzającego z wykorzystaniem łączności z serwerem (na którym przechowywane są dane) po przez sieć GPRS, co ma umoŝliwić stały podgląd (z dowolnego komputera) wszystkich operacji dokonywanych w kasie z moŝliwością tworzenia raportów za dany okres. Jedna kasa zabudowana na ścianie budynku- naleŝy wykonać zadaszenie, druga wolnostojąca z zadaszeniem. Kasa automatyczna ma być wyposaŝona w ekran LCD o minimalnej przekątnej 4,5 Kasa powinna posiadać minimum 3 zasobniki uzupełniania reszty w tym dwa które się same uzupełniają.

3 PYTANIE 10. Czy terminal wyjazdowy ma zatrzymywać bilety w środku obudowy czy zwracać kierowcy. Zaleca się aby były zatrzymywane, wtedy brak śmieci w obrębie terminali. Terminal wyjazdowy nie musi zatrzymywać biletów w środku. PYTANIE 11. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system parkingowy był wyposaŝony w rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na wjeździe i wyjeździe (numer rejestracji pojazdu drukowany na bilecie)? Często spotykanym problemem w Szpitalach jest gubienie biletów przez osoby przebywające na parkingu kilka dni, gdzie zakup biletu zagubionego jest bardziej korzystny od opłaty za kilkudniowy postój. Funkcja rozpoznawania tablic zapobiega podobnym sytuacją, dodatkowo zwiększając szybkość i komfort przejazdu klientom abonamentowym i pracownikom (przykładania karty wyłącznie w sytuacji nierozpoznania tablicy). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. System rozpoznawania tablic rejestracyjnych nie jest objęty zakresem dostawy sprzętu wymienionego w specyfikacji. PYTANIE 12. Gdzie ma być zlokalizowany serwer systemu parkingowego opisany Załącznika pkt. 9 Załącznhika nr. 1 i czy ma być wyposaŝony w drukarkę fiskalną? W punkcie 9 formularza asortymentowo-cenowego/ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje 9. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - oprogramowanie CAR-PARKING słuŝące do nadzorowania systemem parkingowym z moŝliwością wydawania karty zbliŝeniowych, dodatkowo wyposaŝony w czytnik kart. Serwer systemu parkingowego ma być zlokalizowany u Wykonawcy. Urzadzenia terminale i kasy automatyczne komunikują się z serwerem po przez sieć GPRS. W szpitalu musi być umieszczona kasa ręczna wyposaŝona w drukarkę fiskalną po stronie Zamawiającego. PYTANIE 13. Zamawiający w wymogach dla Wykonawcy zawartych w SIWZ nie wspomina o pracach ziemnobudowlanych. Wykonawca rozumie przez to, Ŝe Zamawiający wykona niezbędne prace ziemnobudowlane (np. fundamenty pod urządzenia, Ew. poszerzenia jedni etc.) wg. Zaleceń lub projektu Wykonawcy? Zamawiający informuje, iŝ niezbędne prace budowlane w celu zabudowy systemu wykona Wykonawca. PYTANIE 14. Czy urządzenia do wideo rejestracji zatrudnionych opisana w pkt. 13 Załącznika nr. 1 maja rejestrować twarz czy postać zatrudnionych i gdzie, na jakim serwerze mają być składowane zapisy?

4 W punkcie 13 formularza asortymentowo-cenowego/ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje 13. Urządzenia do wideorejestracji zabudowane przy rejestratorach czasu pracy z archiwizacją wykonanych zapisów na min. 1 miesiąc. Urządzenia do video rejestracji mają rejestrować twarz pracownika. Zapisy na rejestratorze lub serwerze zabudowane w serwerowi Zamawiającego. PYTANIE 15. Jaką metodą ma być wykonane zasilanie opisane w pkt. 20 Załącznika nr. 1? W punkcie 20 formularza asortymentowo-cenowego/ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje Zasilanie elektryczne urządzeń wykona Wykonawca. Przełącza elektryczne zlokalizowane przy urządzeniach zapewnia Zamawiający. Wykonane połączenia elektrycznego z urządzenia do przyłącza jest po stronie Wykonawcy. PYTANIE 16. Czy czytnika opisane w pkt. 20 Załącznika nr. 1 mają wykorzystywać ta sama bazę danych, co system parkingowy i być zarządzane z oprogramowania parkingowego? Punkt 20 załącznika nr 1 do SIWZ nie dotyczy czytnika. PYTANIE 17. Czy do spełnienia warunków opisanych w Załaczniku nr. 5 Zamawiający dopuszcza przedstawienie zamienne min. 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę min zł netto kaŝda lub 8 na kwotę min zl netto kaŝda? Zamawiający dopuszcza do spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawienie przez Wykonawcę, co najmniej dwa systemy parkingowe o wartości co najmniej zł netto kaŝdy. Na potwierdzenie tego (Wykonawca przedłoŝy wykaz zrealizowanych inwestycji oraz referencje potwierdzające wykonanie systemów i ich wartość.) wg. Załącznika nr 5 oraz, wykonał minimum 3 instalacje oparte na technologii GPRS z przesyłem informacji bezpośrednio z systemu parkingowego na serwer. Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te instalacje zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wg. Załącznika nr 5 PYTANIE 18. W jakiej minimalnej wielkości zasobnik biletów na ma być wyposaŝony terminal wjazdowy tzw. bileterka, np. 1500, 2500, 5000, 7000, 9000 wydawanych biletów pomiędzy wymianą zasobnika na nowy? Zamawiający określa minimalną wielkość zasobnika biletów na 1500 biletów. PYTANIE 19 Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie okresu gwarancji z 60 miesięcy na 48 miesięcy, poniewaŝ wykracza poza okres umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5 Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ poprzez dodanie punktu do SIWZ, a mianowicie: Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie niezbędne i istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy. Dodatkowo Zamawiający wprowadza doprecyzowanie do zmiany treści SIWZ z dnia r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ch punktach: W paragrafie 4 poprzez dodanie ustępu 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŝne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 4. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W paragrafie 5 poprzez dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania oprogramowania RCP oraz nadzoru autorskiego oprogramowania w tym do bieŝącej aktualizacji oraz zgodności z programem kadrowo płacowym u Zamawiającego. W paragrafie 7 wzoru umowy dodaje ustęp 5 o następującej treści: 5. W przypadku dokonania czynności dotyczącej paragrafu 4 pkt.5 i 6, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto. W związku z powyŝszym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. PowyŜsze informacje naleŝy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z powaŝaniem

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dnia 17.12.2010 r. DS-341/78/10 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej modyfikacji

Bardziej szczegółowo

BZP.243.5.2014.PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r.

BZP.243.5.2014.PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. BZP.243.5.2014.PM Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: Postępowania nr BZP.243.5.2014.PM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 21 15 781 Regon: 000310077 Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo