Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych Warszawa, grudzień 2011 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59a kod pocztowy Warszawa, numer NIP , numer REGON , o kapitale zakładowym ,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS fax do korespondencji: , do korespondencji w sprawie zamówienia: adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) włącznie ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w dalszej części określanej jako Ustawa Pzp. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: BFZ4-073-PU-15/2011 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), w kasach własnych (stacjonarnych), w kasach mobilnych (dalej zwanych także Terminalami mobilnymi ) oraz w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów (dalej zwanych także Biletomatami ). Wykonawca będzie agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 września 2002r o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający wymaga obsługi kart płatniczych zabezpieczonych kodem PIN z paskami magnetycznymi oraz kart procesorowych (chipowe) zgodnych z wymogami EMV, następujących organizacji: 1) VISA 2) VISA Electron 3) Master Card 4) Maestro 2

3 5) American Express (Wykonawca ma procesować karty, rozliczanie będzie wykonywane przez First Data Polska S.A. z którą Zamawiający ma umowę na rozliczanie) 3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielny na trzy odrębne części: 1) Część 1 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) 2) Część 2 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych 3) Część 3 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ). 4. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) tj. część pierwsza przedmiotu zamówienia, obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) wydzierżawienie 267 sztuk PIN-PAD ów do, będących w posiadaniu Zamawiającego stacjonarnych terminali kasowych, 3) realizacja czynności związanych z oprogramowaniem PIN-PAD ów, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach, 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z terminalem kasowym w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego terminal kasowy stanowi jedynie medium transmisyjne). 5. Stacjonarny terminal kasowy, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 jest to zestaw złożony z: 1) komputera przemysłowego, typu BEETLE/POS, wyprodukowanego przez firmę Wincor Nixdorf, 2) fiskalnej drukarki biletowej, na której drukowane są potwierdzenia przeprowadzonych transakcji płatniczych, 3) zestaw posiada wbudowaną kartę sieciową Ethernet 10/100 Base T, złącze RS232 oraz USB. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dzierżawione PIN-PAD y w ramach części pierwszej przedmiotu zamówienia spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z kasą poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce stacjonarnego terminala kasowego, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego stacjonarnego terminala kasowego, 3

4 5) komunikowały się z stacjonarnym terminalem kasowym za pośrednictwem interface u RS232 lub USB, 6) były podłączone ze stacjonarnym terminalem kasowym kablem, rozciągalnym o długości co najmniej 1,5m, który ma również służyć do zasilania PIN-PAD a, 7) zostały dostarczone i zainstalowane w lokalizacjach oraz w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 7. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych tj. część druga przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) wydzierżawienie 756 sztuk PIN-PAD ów do, będących w posiadaniu Zamawiającego, mobilnych terminali kasowych, 3) realizacja czynności związane z oprogramowaniem PIN-PAD ów, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach, 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z terminalem mobilnym w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego terminal mobilny stanowi jedynie medium transmisyjne). 8. Terminal mobilny, o którym mowa w ust. 7 ust. 2 jest to urządzenie o następujących parametrach: 1) terminal mobilny CASIO IT-3100M75DB, 2) zintegrowany port RS232 (LEMO) do podłączenia PIN-PAD a, 3) zintegrowana drukarka termiczna z podgrzewaną głowicą drukującą z rolka papieru o szerokości 82,55mm, 4) zintegrowany Bluetooth, 5) modem Aircard 850 (modem GPRS/EDGE/UMTS), 6) system operacyjny Microsoft Windows CE.NET Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dzierżawione PIN-PAD y w ramach części drugiej przedmiotu zamówienia, spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z terminalem mobilnym poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce terminala mobilnego, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego terminala mobilnego, 5) komunikowały się z terminalem mobilnym za pośrednictwem interface u RS232, 6) były zasilane z terminala mobilnego i miały zużycie energii w czasie stanu: a) pracy nie wyższe niż 2W przy 5V, b) czuwania nie wyższe niż 500mW przy 5V, 4

5 7) były podłączone ze terminalem mobilnym kablem, rozciągalnym o długości co najmniej 1,5m, który ma również służyć do zasilania PIN-PAD a. Specyfikacja kabla (złącza) zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ, 8) zostały dostarczone i zainstalowane w lokalizacjach oraz w liczbie wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 10. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) tj. część trzecia przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) dostarczenie aplikacji wraz z wydzierżawieniem 11 sztuk Terminali Płatniczych i ich wymianą i montażem, w będących w posiadaniu Zamawiającego, biletomatach albo dostarczenie aplikacji do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego terminalami Artema Modular firmy Wincor Nixdorf (budowa modułowa: Jednostka Kontrolna Artema, Czytnik Kart Artema, Artema PIN Unattended), zamontowanymi w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów (biletomaty), 3) realizacja czynności związane z oprogramowaniem Termianala Płatniczego, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z biletomatem w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego biletomat stanowi jedynie medium transmisyjne), 11. Urządzenie samoobsługowe do sprzedaży biletów (Biletomat), którym mowa w ust. 10 pkt. 2 składa się z zamontowanych w dedykowanej obudowie: 1) jednostki centralnej klasy PC, 2) systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 3) drukarek termicznych Zebra (2 sztuki do drukowania biletów i potwierdzeń płatności). 12. W przypadku wymiany Terminali Płatniczych, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 Zamawiający wymaga od wykonawcy aby dzierżawione Terminale Płatnicze spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z biletomatem poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce biletomatu, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego biletom atu, 5) komunikowały się z biletomatem za pośrednictwem interface u RS232, 6) nie przekraczały maksymalnych rozmiarów zabudowy możliwej do wykorzystania w biletomacie na zamontowanie terminala płatniczego, tj. szerokość: 150mm, głębokość: 250mm, wysokość: 320mm. W przypadku wymiany użytkowanych przez Zamawiającego terminali płatniczych (Artena Modular firmy Wincor Nixdorf) na urządzenia o innych wymiarach dopuszcza się zastosowanie adapterów. Odpowiedzialność i koszty adaptacji mechanicznej bada leżały po stronie wykonawcy, 5

6 7) zostały dostarczone i zainstalowane w biletomatach mieszczących się w Warszawie na terenie dworca kolejowego Warszawa Centralna. 13. W przypadku adaptacji oprogramowania zgodnie z ust. 10 pkt. 2 Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania przez wykonawcę na urządzeniach Zamawiającego w miejscu ich użytkowania wskazanym w ust. 12 ust. 7. Dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia: 14. Integracja oprogramowania na stacjonarnym terminalu kasowym, mobilnym terminalu kasowym oraz Biletomacie do komunikacji z PIN-PAD em leży po stronie Zamawiającego. 15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potrzebną dokumentację, software potrzebny do wykonania w/w integracji oraz dokona innych czynności (faktycznych i formalno prawnych) do tego niezbędnych. 16. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do systemu Zamawiającego w celu przeprowadzenia testów komunikacji z Centrum Rozliczeniowym. Dostęp będzie polegał na umożliwieniu przeprowadzenia testów w sieci Zamawiającego za pomocą testowej kasy stacjonarnej lub testowego terminala mobilnego lub samoobsługowego urządzenia do sprzedaży biletów (Biletomatu). 17. Zamawiający wymaga od wykonawcy w ramach wynagrodzenia aby: 1) rozliczanie transakcji odbywało się co najmniej 1 raz na dobę. 2) zapewnił podwójny dostęp do swojego Centrum Rozliczeniowego podstawowy oraz zapasowy (backup), który będzie mógł być wykorzystywany w przypadku awarii łącza podstawowego pomiędzy centrum rozliczeniowym a siecią Zamawiającego. 3) zapewnił, przez cały okres obowiązywania umowy, obsługę serwisową dzierżawionych urządzeń oraz oprogramowania które jest na nich zainstalowane przez cały okres obowiązywania umowy, 4) dostosował raporty o przeprowadzonych transakcjach płatniczych do elektronicznego formatu zaakceptowanego przez Zamawiającego przed produkcyjnym wdrożeniem obsługi transakcji bezgotówkowych u Zamawiającego 5) Zapewnił automatyczne przekazywanie danych transakcyjnych pomiędzy systemami w uzgodnionym formacie (przykładowy format plików obecnie wykorzystywanych do komunikacji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) 6) zapewnił dostęp do systemu wykonawcy w zakresie: a) przeglądania oraz pobierania szczegółowych danych dotyczących poszczególnych operacji dokonanych w placówkach Zamawiającego, b) przeglądania oraz pobierania szczegółowych danych dotyczących wyciągów dla dokonanych operacji. 7) aby zaproponowane rozwiązanie posiadło wymagane certyfikaty organizacji płatniczych tj. EMV, PCI DSS, PCI PED oraz inne wymagane. Jeśli Wykonawca nie posiada w/w certyfikatów musi zapewnić zgodność zaproponowanego rozwiązania z wymaganiami potrzebnymi do otrzymania w/w certyfikatów. Jednocześnie gwarantuje, że otrzyma stosowne certyfikaty w najbliższym czasie. Do czasu otrzymania certyfikatów bierze na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie kary finansowe z tego faktu wynikające, którymi mógłby zostać obciążony Zamawiający. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zamknięcia stacjonarnych kas biletowych lub rezygnacji ze świadczenia usługi w zakresie likwidowanej lokalizacji lub jej zmiany, na inną wyszczególnioną lub nie ujętą w załączniku nr 6

7 1 do SIWZ, co może wiązać się z korzystaniem z mniejszej liczby urządzeń. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może przekroczyć 30% ilości wszystkich stacjonarnych kas biletowych lub urządzeń, 2) zwiększenia do 50% ilości PIN-PAD ów względem podanej ilości w SIWZ dla mobilnych terminali kasowych z zachowaniem wysokości prowizji i w ramach (wynagrodzenia) prowizji określonej w ofercie, 3) zwiększenia do 50% ilości Terminali Płatniczych względem podanej ilości w SIWZ dla biletomatów z zachowaniem wysokości prowizji i w ramach (wynagrodzenia) prowizji określonej w ofercie. 19. Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV: we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby usługa polegająca na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych w każdej z części przedmiotu zamówienia była realizowana w terminie 36 miesięcy od dnia pełnego wdrożenia systemu obsługi i rozliczania transakcji. 2. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) tj. część pierwsza przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu stacjonarnych kas biletowych do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, 2) zamawiający zintegruje system stacjonarnych kas biletowych do komunikacji z PIN-PAD em w terminie do 6 tygodni od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od zakończenia integracji w jednej lokalizacji, w 3-ch wybranych stacjonarnych punktach kasowych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, Wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. 2. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych tj. część druga przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu terminali mobilnych do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, 2) Zamawiający w terminie do 6 tygodni zintegruje system terminali mobilnych do komunikacji z PIN-PAD em od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od czasu zakończenia integracji w wybranych terminalach mobilnych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, Wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych terminalach mobilnych w punktach obsługi wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. 7

8 3. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) tj. część trzecia przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu biletomatu do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, VI. 2) Zamawiający w terminie do 6 tygodni zintegruje system biletomatu do komunikacji z PIN- PAD em od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od zakończenia integracji w w 2-ch wybranych automatach biletowych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych biletomatach zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 1) spełniania warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: Wykonawca posiada zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, obsługuje lub obsługiwał, przez okres co najmniej jednego roku, co najmniej jeden system rozliczeniowy transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych dla jednego odbiorcy, charakteryzujący się centralnym zarządzaniem, złożony z: - dla części pierwszej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) - nie mniej niż 80 punktów łącznie, rozmieszczonych w co najmniej 10 różnych lokalizacjach; - dla części drugiej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych - nie mniej niż 80 punktów łącznie, rozmieszczonych w co najmniej 10 różnych lokalizacjach; - dla części trzeciej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) - nie mniej niż 5 punktów łącznie. 8

9 W przypadku usług wykonywanych warunek, w zakresie ww. okresu, dotyczy wykonanej części usługi. W przypadku wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia, wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku te same zamówienie (usługę) dla większej liczby zadań, z zastrzeżeniem, iż liczba punktów i lokalizacji nie może być niższa niż minimalna, wymagana liczba dla danej części. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2) wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w ust. 1 muszą spełniać łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w Rozdziale VI SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (np. wg załącznika nr 7 do SIWZ) pisemny oryginał, 2) Zgoda Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. W takim przypadku Wykonawca składa oświadczenie, o prowadzeniu systemu płatności (systemów) przez NBP (wzór: załącznik nr 5 Formularz ofertowy). 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) lit. b), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 9

10 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. wg wzoru - załącznika nr 9 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi ujęte w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawionych następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. wg załącznika nr 8 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 10

11 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 do 6 winny być przedłożone przez każdego wykonawcę. 10. Oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę mogą być przedłożone przez każdego z wykonawców lub wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców - przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, muszą dotyczyć każdego z wykonawców odrębnie niezależnie od formy złożenia oświadczenia). 11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w ust. 1 pkt. 2 winien dotyczyć któregokolwiek z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w ust. 1 pkt 3 winien być wspólny dla wszystkich wykonawców. 11

12 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres lub drogą faksową (nr faksu: ). 3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 4. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 8. Zmiana treści SIWZ dokonana w sposób wymieniony w ust. 7 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Chłopickiego 53 (budynek nr 15), Warszawa. 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Czajka Warszawa, ul. Chłopickiego 53 (budynek noclegowni nr 15), pokój nr 124, fax (22) , e- mail: 11. Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w następującej kwocie: 1) dla części pierwszej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), 12

13 2) dla części drugiej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 3) dla części trzeciej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy Warszawie S.A. nr rachunku Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek noclegowni), pokój nr 124, Warszawa, przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty. 6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 13

14 rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć przedmiotu zamówienia (zgodą z podziałem wskazanym w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia w danej części przedmiotu zamówienia. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy. 4. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 14

15 2) formularz cenowy wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 5. Wraz z ofertą wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ, 2) W przypadku, gdy wadium wnoszone jest: a) w pieniądzu - kopia polecenia przelewu, b) w formie innej niż pieniądz - kopia gwarancji lub poręczenia. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Pzp). Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, zaleca się, aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 7. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp pełnomocnika. 8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 9. Dokumenty, chyba że dla poszczególnych dokumentów w Ustawie Pzp lub SIWZ została określona szczególna forma ich złożenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę; warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować 15

16 odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały wykonawcę. 14. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. 16. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w następujący sposób: PKP Intercity S.A. w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Żelazna 59a,... nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy Oferta na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych Liczba stron... (określić ile stron znajduje się w kopercie) Nie otwierać przed terminem roku godzina 12:00, 17. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiany powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 16 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 18. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 19. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 20. Wykonawca jeżeli zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia którą im powierzy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 12 stycznia 2012 roku do godziny 11:45 w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek nr 15), pokój nr 124, Warszawa. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek noclegowni nr 15), pokój nr 109, Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne. 16

17 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę i adres siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty a także fakt akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 2. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć wykorzystując formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór: 1) dla części pierwszej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) + (Dpin x 267 szt.) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 106,67 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dpin - miesięczny koszt udostępnienia PIN PAD a 2) dla części drugiej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) + (Dpin x 756 szt.) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 118,83 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dpin - miesięczny koszt udostępnienia PIN PAD a 3) dla części trzeciej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 106,26 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Określone w formularzu cenowym wartości dotyczące ilości transakcji jak i ich średniej wartości są wartościami szacunkowymi, stanowią dla wykonawcy wyłącznie podstawę do obliczenia ceny ofertowej, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 17

18 4. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz z późn. zm.). 5. Podana w ofercie prowizja i koszt udostępnienia PIN PAD ów muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty przygotowania aplikacji sprzedażowej, koszty dostosowania systemów Zamawiającego i Wykonawcy, udostępnienia do używania urządzeń, inne czynności określone w Rozdziale IV i Rozdziale XVII. 6. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami). 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie obliczane zgodnie z umową w zależności od ilości przeprowadzonym transakcji oraz okresu i ilości udostępnienia poszczególnych PIN PAD ów. 8. W stawce prowizji w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. wartość dzierżawy terminali płatniczych w przypadku gdy będzie tego wymagała realizacja usługi. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu dla każdej z części przedmiotu zamówienia jest cena - waga 100% 2. W kryterium ceny punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: C N Pp = x 100 punktów gdzie: P P - punkty w kryterium ceny C N - cena najniższa C B - cena badanej oferty liczba punktów C B 3. Za najkorzystniejszą w każdej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 18

19 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą faksową lub elektroniczną oraz nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa), 2) wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne stronom umowy. 3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) jeżeli wybrana została oferta podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy przedstawienia dokumentu regulującego współpracę tych podmiotów. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT umowa będzie zmieniona w tym zakresie i rozliczana przy zastosowaniu nowej stawki; 2) zmiana terminów określonych w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a ich zmiana jest konieczna dla prawidłowej realizacji zamówienia. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny poddanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 19

20 XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. W przypadku nie wdrożenia przez wykonawcę systemu zgodnie z opracowanym wspólnie z Zamawiającym harmonogramem lub w przypadku pozostawania w opóźnieniu 2 tygodnie w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie lub nie zapewnieniu obsługi i rozliczenia operacji dokonywanych kartami płatniczymi a także w innym przypadku niewłaściwej realizacji umowy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 2. Za każdy dzień opóźnienia we wdrażaniu systemu Zamawiający będzie miał prawo naliczać kary umowne w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do także do: 1) szkolenia pracowników Zamawiającego przy każdym otwarciu nowej kasy w zakresie przeprowadzania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz sposobu ich rozliczania oraz udzielenia wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. Powyższe dotyczy również nowych pracowników Zamawiającego, przyjętych do pracy w czasie obowiązywania umowy, 2) zapewnienia obsługi Help Desk - całodobowego przyjmowania zleceń i zgłoszeń w zakresie problemów technicznych, 3) rozliczenia operacji reklamowanej przez Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich realizacji z wyjątkiem reklamacji zgłaszanych przez użytkownika karty do swojego banku, w których okres ten jest wydłużony przepisami Organizacji Płatniczych, 4) wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym w ramach współpracy, 5) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu Wykonawcy w zakresie przeglądania i pobierania szczegółowych informacji o: a) operacjach dokonanych kartami płatniczymi w kasach biletowych oraz w pociągach uruchamianych przez Zamawiającego, b) wyciągach dla dokonanych operacji, 6) co najmniej raz na dobę transmisja danych zbioru zawierającego operacje przy użyciu kart płatniczych, natomiast przekazywanie na rachunek Zamawiającego środków finansowych, z tytułu przeprowadzonych operacji przy użyciu kart płatniczych najpóźniej w drugim dniu roboczym po dacie otrzymania zamknięcia dnia, 7) dokonania na własny koszt oznaczenia kas biletowych i biletomatów Zamawiającego w emblematy organizacji płatniczych, których karty są honorowane, 8) zapewnienia wszelkich niezbędnych usług związanych z realizacją transakcji opłacanych kartami płatniczymi, tj.: a) umożliwienia kontaktu z centrum autoryzacyjnym 24h/dobę; b) określenia procedur postępowania w przypadkach awarii; c) szkolenia i dostarczenia materiałów dotyczących zasad weryfikacji kart płatniczych; d) dostarczenia nalepek informacyjnych o rodzaju akceptowanych kart; e) udzielanie wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych; f) współpraca w zakresie wykrywania oszustw. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo