XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY"

Transkrypt

1 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA TYCHY NA 2013 R PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE DOPUSZCZENIA ZAPŁATY PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU GMINY TYCHY INSTRUMENTEM PŁATNICZYM PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2014 ROK OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2014 ROK OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TYCHY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XII/231/11 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI I ZASAD USTALANIA DOTACJI CELOWEJ DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBKI LUB KLUBY DZIECIĘCE NA TERENIE MIASTA TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMÓW DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY, KTÓRYCH CZASOKRES DOTYCHCZASOWEJ DZIERŻAWY PRZEKRACZA 3 LATA PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXIV/536/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMÓW DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY, KTÓRYCH CZASOKRES DOTYCHCZASOWEJ DZIERŻAWY PRZEKRACZA 3 LATA PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: BESKIDZKIEJ, TOWAROWEJ, CIELMICKIEJ I DOLINY RZEKI GOSTYNI W TYCHACH PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: JAŚKOWICKIEJ, STOCZNIOWCÓW 70 I BIELSKIEJ W TYCHACH - ETAP I PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC CIELMICKIEJ, TOWAROWEJ I STREFOWEJ W TYCHACH PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: MIKOŁOWSKIEJ, WSCHODNIEJ I PIASKOWEJ W TYCHACH - ETAP PIERWSZY

3 PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO PARK PÓŁNOCNY W TYCHACH PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W MIEŚCIE TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 0150/XLI/949/10 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 25 MARCA 2010 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA KONTYNUACJĘ CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU GMIN I POWIATÓW ŚLĄSK BESKIDY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXI/475/12 Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE ZNIESIENIA FORMY OCHRONY PRZYRODY - UŻYTKU EKOLOGICZNEGO MAŁY LASEK POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA Z-1 PRZY UL. SIKORSKIEGO W TYCHACH PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT I KOSZTÓW ZA USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG NA WYZNACZONY PARKING STRZEŻONY I ICH PARKOWANIE

4 Porządek dzienny sesji.

5

6 Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

7

8 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały oraz zestawienie zmian znajdują się w osobnym pliku.

9 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

10 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały znajdują się w osobnym pliku.

11 Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Tychy instrumentem płatniczym. UCHWAŁA NR XXXVI/.../13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Tychy instrumentem płatniczym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Tychy, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy 3 Traci moc Uchwała Nr 0150/XXXIII/740/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Tychy kartą płatniczą. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXXVI/.../13) Zgodnie z treścią art. 61a 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy i powiatu instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Przez podatki rozumie się również opłaty i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, w szczególności dochody pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Powyższe uregulowanie wynikające ze zmiany treści art. 61a ustawy Ordynacja podatkowa wpłynie na usprawnienie i udogodnienie mieszkańcom miasta realizacji obowiązków związanych z poborem i uiszczaniem podatków i innych należności na rzecz gminy.

13 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy. UCHWAŁA NR XXXVI/../13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 9 września 2013 r., poz. 724), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy określa: 1 Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,42 zł. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,89 zł. c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł. d) o których mowa w pkt.1 lit. a) oraz lit. b) uchwały zajętych pod boiska sportowe od 1 m² powierzchni 0,13 zł. 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,74 zł. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 23,03 zł. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,50 zł. d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,75 zł. e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,68 zł. f) o których mowa w pkt. 2 lit. b) oraz lit. c) uchwały związanych z boiskami sportowymi od 1 m² powierzchni użytkowej 2,35 zł.

14 3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości 1. Stawki określone w 1 pkt 1 lit. d) oraz pkt 2 lit. f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia r.). 2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w 1 pkt 1 lit. a) lub lit. b), a stawką przewidzianą w 1 pkt 1 lit. d) oraz różnica pomiędzy stawką określoną w 1 pkt 2 lit. b) lub lit. c), a stawką przewidzianą w 1 pkt 2 lit. f). 3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 3 Zobowiązuje się podatnika zarówno ubiegającego się o pomoc de minimis, jak i korzystającego z pomocy do złożenia wraz z deklaracją/informacją na podatek od nieruchomości: 2 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz W przypadku utraty uprawnień do zastosowania stawki przewidzianej w 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) uchwały podatnik jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach wraz z pisemnym uzasadnieniem. 2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zastosowania stawki przewidzianej w 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły powyższe okoliczności. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 6 Traci moc uchwała Nr XXIII/501/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2014.

15 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXXVI/ / 13 ) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że podatek ten nie może przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Stawki kwotowe podatku od nieruchomości na 2014 rok wzrosną średnio o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, który w I półroczu 2013 r. wyniósł 0,9 %. Pozwoli to na wzrost dochodów z tego tytułu o około 2 mln zł. Projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uzyskał pozytywną opinię odnośnie przejrzystości zasad udzielania pomocy.

16 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy. UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. ), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 9 września 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 11 października 2013 r., poz. 812) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy określa: Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Traci moc uchwała Nr XXIII/502/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2014.

17 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXXVI/./13) Zgodnie z zapisem art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może przekroczyć stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., jednakże nie może być też niższa od stawki ( minimalnej ) określonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych uwzględniają w pełni wymogi ustawowe zawarte w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na które rada gminy winna zwrócić uwagę przy ustalaniu ich wysokości między innymi.: rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, ilość osi, rodzaj zawieszenia czy liczbę miejsc do siedzenia. Przy ustalaniu stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2014 r. zaproponowano pozostawienie tych stawek na dotychczasowym poziomie, tj na poziomie 2012 r. i 2013 r. Powyższe stanowisko staje się zasadne z uwagi na ciągły ruch w zakresie sprzedaży i kupna samochodów podlegających opodatkowaniu

18 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/ /13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA TYCHY W 2014 ROKU 1. OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ : a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton : DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA STAWKA od do powyżej 3,5 tony 5,5 ton włącznie 624,00 powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 1.068,00 powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1.296,00 b) równej lub wyższej niż 12 ton: LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ¹ INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH od do DWIE OSIE 12 ton poniżej 15 ton 1.044, ,00 15 ton 1.080, ,00 TRZY OSIE 12 ton poniżej 25 ton 1.260, ,00 25 ton 1.296, ,00 CZTERY OSIE I WIĘCEJ 12 ton poniżej 29 ton 1.344, ,00 29 ton 1.920, ,00 ¹ Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. 2. OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW: a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton: DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA STAWKA od 3,5 t poniżej 12 t 1.488,00

19 b) równej lub wyższej niż 12 ton: LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA, CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ² INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH od do DWIE OSIE 12 ton poniżej 31 ton 1.068, ,00 31 ton 1.656, ,00 TRZY OSIE I WIĘCEJ 12 ton poniżej 40 ton 1.476, ,00 40 ton 1.992, ,00 ² Warunkiem zakwalifikowania ciągnika jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. 3. OD PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO: a) od 7 ton i poniżej 12 ton: DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA STAWKA od 7 t poniżej 12 t 408,00 b) równą lub wyższą niż 12 ton: LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW NACZEPA LUB PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE³ INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH od do JEDNA OŚ 12 ton poniżej 25 ton 396,00 588,00 25 ton 468,00 648,00 DWIE OSIE 12 ton poniżej 28 ton 420,00 588,00 28 ton poniżej 33 ton 780,00 936,00 33 ton poniżej 38 ton 1.032, ,00 38 ton 1.332, ,00 TRZY OSIE I WIĘCEJ 12 ton poniżej 38 ton 864, ,00 38 ton 1.116, ,00 ³ Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadającej zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. 4. OD AUTOBUSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA: LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA STAWKA mniej niż 30 miejsc 1.440,00 równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.740,00

20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok UCHWAŁA Nr XXXVI/./13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz j.t. z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisje: Samorządową oraz Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Przyjmuje się Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

21 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXXVI/./13) Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. z późn. zm.) współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy i powiatu. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz t.j. z późn. zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Radę Miasta obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym (art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi

22 NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/ /13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r.

23 SPIS TREŚCI Wstęp...3 Rozdział 1... Postanowienia ogólne: definicje, zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz okres realizacji Programu...3 Rozdział 2... Zasady współpracy...4 Rozdział 3... Priorytetowe obszary współpracy oraz sposób realizacji Programu w tych obszarach...5 Rozdział 4... Cel główny i cele szczegółowe Programu oraz działania priorytetowe na rok Rozdział 5... Formy i warunki współpracy finansowej...7 Rozdział 6... Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert...8 Rozdział 7... Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na realizację Programu...8 Rozdział 8... Formy i warunki współpracy pozafinansowej Rozdział 9... Inicjatywa lokalna Rozdział 10.. Sposób oceny realizacji Programu: monitoring i ewaluacja. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozdział 11.. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji... 14

24 Wstęp Miasto Tychy, uznając tę szczególną rolę aktywności społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizując zadania ustawowe w kooperacji z nimi. Intencją Miasta jest także dbałość o zapewnienie organizacjom pozarządowym, które realizują zadania publiczne jak najlepszych warunków do działania oraz wspieranie wzrostu ich społecznoekonomicznego potencjału. Program ma służyć zwiększaniu kapitału społecznego naszej wspólnoty, rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów ekonomii społecznej, a także co najistotniejsze rozwojowi demokracji lokalnej poprzez pogłębianie zasady subsydiarności i partycypacji. W perspektywie długookresowej, rozwój sektora pozarządowego oraz jego ścisła i partnerska współpraca z Miastem w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz realizacji wizji trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta. Rozdział 1 Postanowienia ogólne: definicje, zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz okres realizacji Programu 1. Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, zwanym dalej Programem, jest mowa o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz j.t. z późn. zm.); 2) organizacjach pozarządowych rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 3) organizacjach pożytku publicznego rozumie się przez to organizacje pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy; 4) zadaniach publicznych rozumie się przez to zadania w zakresie określonym w art. 4 ustawy; 5) działalności pożytku publicznego rozumie się przez to działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy; 6) otwartym konkursie ofert rozumie się przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy; 7) Mieście rozumie się przez to Miasto Tychy; 8) Prezydencie rozumie się przez to Prezydenta Miasta Tychy; 9) Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia rozumie się przez to Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta; 10) Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości rozumie się przez to Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta, działający przy ul. Barona 30 pok. 209 w ramach projektu pt. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 11) wydziałach i jednostkach merytorycznych rozumie się przez to resortowe wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta; 12) dotacji rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.); 13) Komisji Konkursowej rozumie się przez to komisję, o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy; 14) BIP rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta prowadzony w Internecie pod adresem: bip.umtychy.pl; 15) serwis internetowy dla organizacji pozarządowych rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Urząd Miasta, w części skierowanej do organizacji pozarządowych pod adresem:

25 2. Program reguluje współpracę między Miastem a organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania, inicjowania i realizacji zadań publicznych na terenie Miasta lub na rzecz jego mieszkańców, w szczególności w obszarach priorytetowych określonych w rozdziale 3 ust Program dotyczy organizacji pozarządowych, bez względu na ich siedzibę, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadających zadaniom gminy i powiatu. 4. Realizatorami współpracy po stronie Miasta są: 1) Rada Miasta i jej Komisje w zakresie podejmowania uchwał dotyczących polityki społecznej i finansowej Miasta, w tym rocznych i wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 2) Prezydent w zakresie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta, 3) wydziały i jednostki merytoryczne w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w formach finansowych i pozafinansowych, o których mowa w rozdziałach 5, 8 i 9, 4) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie koordynacji oraz monitoringu i ewaluacji realizacji Programu, 5) Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie pozafinansowych form współpracy określonych w rozdziale 8 ust. 2 pkt 1-5, 7 i 10, 6) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 5. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Rozdział 2 Zasady współpracy 1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 2. Zasada pomocniczości prawo obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery pożytku publicznego. Uznając to prawo Miasto zleca organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych. 3. Zasada suwerenności stron wzajemne respektowanie swojej odrębności i niezależności w sposobie działania, a w szczególności nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów współpracy. 4. Zasada partnerstwa równoprawny i dobrowolny udział stron w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych. Miasto tworzy warunki dla udziału organizacji pozarządowych w procesie planowania, podejmowania decyzji i ich realizacji. 5. Zasada efektywności Miasto przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych z zachowaniem wymogów określonych w art. 47 i art. 254 pkt. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póżn. zm.) 6. Zasada uczciwej konkurencji wszelkie działania Miasta oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa oraz przyjętych procedur, przy zachowaniu zasady jawności, o której mowa w ust Zasada jawności powszechna dostępność informacji. Miasto zapewnia równy dostęp do informacji poprzez ich publikowanie w BIP i w serwisie internetowym dla organizacji pozarządowych, a także dba o czytelność i przejrzystość procedur związanych z realizacją współpracy we wszystkich jej formach określonych w Programie. Zasada jawności obliguje również organizacje pozarządowe do udostępnienia Miastu informacji dotyczących ich działalności.

26 Rozdział 3 Priorytetowe obszary współpracy oraz sposób realizacji Programu w tych obszarach 1. Do priorytetowych obszarów współpracy na rok 2014 należą: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) ochrona i promocja zdrowia, 3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (w tym wspieranie rozwoju sportu), 7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 2. W ramach obszarów priorytetowych wymienionych w ust 1, Program będzie realizowany w następujący sposób: 1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 4) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez Miejski Zarząd Oświaty, 5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez Miejskie Centrum Kultury, 6) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym wspierania rozwoju sportu) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 7) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, 8) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Rozdział 4 Cel główny i cele szczegółowe Programu oraz działania priorytetowe na rok Celem głównym Programu jest rozwój współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi, opartej na zasadach określonych w rozdziale 2, służącej dobru społeczności lokalnej. 2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe i działania priorytetowe Programu na rok 2014: 1) Wzmocnienie potencjału społeczno-ekonomicznego organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez: a) organizację lub prowadzenie przez Miasto doradztwa, szkoleń, udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego i biurowego w ramach działalności Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, b) wspieranie integracji i współpracy wewnątrzsektorowej, tj. między organizacjami pozarządowymi, w tym Tyskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez zapewnienie miejsca do działania i obsługę organizacyjną spotkań,

27 c) wspieranie uruchamiania działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. 2) Rozwój ekonomii społecznej w Tychach, w szczególności poprzez: a) animację Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w Tychach, b) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) Promowanie aktywności społecznej oraz działalności lokalnych organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez: a) publikowanie w serwisie internetowym dla organizacji pozarządowych oraz rozsyłanie w formie newslettera informacji dotyczących tyskiego trzeciego sektora oraz ekonomii społecznej, b) informowanie mieszkańców Miasta o tyskich organizacji pożytku publicznego w ramach kampanii pt. Dawanie procentuje. Zostaw 1% w Tychach. 4) Zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w procesach decyzyjnych administracji samorządowej, w szczególności poprzez: a) publikowanie w serwisie internetowym dla organizacji pozarządowych informacji o planowanych i prowadzonych przez Miasto pracach nad strategią rozwoju Miasta i innymi dokumentami strategicznymi lub programowymi, b) prowadzenie wśród organizacji pozarządowych oraz urzędników działań informacyjnoedukacyjnych z zakresu partycypacji w procesach decyzyjnych władz publicznych, c) udział we wdrażaniu budżetu obywatelskiego. Rozdział 5 Formy i warunki współpracy finansowej 1. W ramach współpracy finansowej, Prezydent zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez powierzenie bądź wsparcie ich wykonania wraz z udzieleniem dotacji odpowiednio na finansowanie bądź dofinansowanie ich realizacji. 2. Zadania publiczne zlecane są organizacjom pozarządowym, których cele statutowe są zgodne z zakresem rzeczowym zlecanych zadań. 3. Podstawowym trybem zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. 4. Na wniosek organizacji pozarządowej, Prezydent może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 19a ust. 1 ustawy. 5. Zadania publiczne mogą być zlecane również w innych trybach przewidzianych w odrębnych przepisach, w szczególności na podstawie Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy (z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.) 6. Wybór trybu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. 7. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, również takich, które dotychczas były realizowane w inny sposób, w tym przez administrację samorządową. Tryb postępowania w takim przypadku określa art. 12 ustawy. 8. Otwarte konkursy ofert ogłasza Prezydent, który w ogłoszeniu konkursowym każdorazowo określa szczegółowe warunki konkursu.

28 9. Otwarte konkursy ofert rozstrzyga Prezydent, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowych, powoływanych w trybie i działających według zasad określonych w rozdziale Zlecone zadania publiczne realizowane są na podstawie umów, zgodnie z ich zapisami. 11. Prawidłowość realizacji zadań publicznych, a w szczególności ich zgodność z zapisami umów, podlega kontroli wydziałów i jednostek merytorycznych. 12. Podstawą rozliczenia dotacji jest wykonanie zadania publicznego w zakresie i w terminach określonych w umowie, odpowiednie udokumentowanie poszczególnych działań oraz wydatków związanych z ich realizacją, a także złożenie w wydziale bądź jednostce merytorycznej sprawozdania z jego wykonania. 13. Rozliczeniu podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione: 1) zgodne z kosztorysem zawartym w złożonej ofercie, a w przypadku jego zmiany, zgodne z tzw. kosztorysem zaktualizowanym, stanowiącym załącznik do umowy oraz zapisami umowy, 2) udokumentowane zgodnie z art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. z późn. zm.) 14. Organizacje pozarządowe w okresie realizacji zleconego przez Miasto zadania publicznego są zobowiązane do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o jego finansowaniu lub dofinansowaniu z budżetu Miasta. Rozdział 6 Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 1. Komisje Konkursowe każdorazowo powołuje Prezydent w drodze zarządzenia. 2. Komisje Konkursowe, działając zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2: 1) dokonują oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, 2) proponują wysokości dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji ofert ocenionych pozytywnie, 3) uzasadniają wybór bądź odrzucenie każdej oferty. 3. Komisje Konkursowe działają w oparciu o regulamin, który określa szczegółowy sposób wyboru ich członków, zadania oraz tryb pracy, a także kryteria oceny i procedurę oceniania złożonych ofert. Rozdział 7 Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na realizację Programu 1. Do priorytetowych zadań publicznych, przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe w obszarach priorytetowych, określonych w rozdziale 3 ust. 1, w roku 2014 należą: 1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: a) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (umowa wieloletnia); b) prowadzenie przez 4 godziny dziennie Ośrodków Wsparcia, które obejmą swoją pomocą osoby starsze, tj. po 60 roku życia; c) prowadzenie programu edukacyjno integracyjno rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych; d) prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (umowa wieloletnia); e) prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki;

29 f) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji; g) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; h) prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci w wieku 0-7-go roku życia zagrożonych lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami wieku rozwojowego; i) prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych zapobiegający wykluczeniu społecznemu; 2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: a) organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Tychy; b) zapewnienie stacjonarnej opieki dla mieszkańców Miasta Tychy chorych na nowotwory w stanie terminalnym; c) zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców Miasta Tychy chorych na nowotwory w stanie terminalnym; 3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej; 4) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania prowadzenie niepublicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych, szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek wymienionych w art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty; 5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tyskie Inicjatywy Kulturalne; 6) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym wspierania rozwoju sportu): a) współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; b) organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52; c) organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131; d) projekty w zakresie wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy; 7) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: a) opieka nad kotami wolno żyjącymi; b) oświata ekologiczna; 8) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: a) prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej w Tychach; b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży; c) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień; d) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia; e) prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży, stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych; f) prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży;

30 g) prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami; h) prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych; i) wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie; j) organizacja czasu wolnego dzieci uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego; k) organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych; l) realizacja programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomanii. 2. Na realizację Programu planuje się środki w wysokości zł, jednak nie więcej niż wartość wydatków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta na 2014 rok. Rozdział 8 Formy i warunki współpracy pozafinansowej 1. W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe: 1) zgłaszają Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wszelkie zmiany w swoich celach statutowych, władzach oraz danych teleadresowych organizacji i osób kontaktowych, niezwłocznie po ich zaistnieniu; 2) udzielają Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia informacji o zrealizowanych działaniach i projektach, liczbie ich uczestników oraz źródłach ich finansowania, w szczególności poprzez udostępnianie sprawozdań merytorycznych i finansowych za poprzednie lata; 3) przekazują Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia informacje o bieżących i planowanych działaniach na terenie Miasta lub na rzecz mieszkańców Miasta; 4) mogą wpływać na kształt serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych poprzez bieżące wnoszenie uwag i propozycji na temat jego funkcjonalności i zawartości merytorycznej oraz przesyłanie informacji, o których mowa w pkt 1-3; 5) uczestniczą w przygotowaniu projektu budżetu na rok 2015 w zakresie planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych i dotacji na ich realizację. Propozycje nowych zadań oraz istotnych zmian w zadaniach realizowanych w roku 2014 należy składać w wydziałach i jednostkach merytorycznych do dnia 10 września 2014 r. Propozycje mają formę pisemnego wniosku, który zawiera w szczególności: pełną nazwę i adres siedziby organizacji pozarządowej, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, nazwę i krótki opis zadania, uzasadnienie potrzeby jego realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów. Wniosek składany w tym trybie nie stanowi wniosku w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy; 6) biorą udział w prowadzonych przez Miasto badaniach opinii i badaniach statystycznych dotyczących wszelkich aspektów ich działalności (sondaże, ankiety); 7) uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, konsultacjach i innych organizowanych przez Miasto działaniach skierowanych do organizacji pozarządowych; 8) podejmują działania związane z wyłonieniem spośród siebie wspólnej reprezentacji, w celu wzmocnienia efektywnego dialogu z Miastem; 9) aktywnie uczestniczą w tworzeniu i konsultacjach Programu oraz wpływają na jego realizację; 10) biorą udział w posiedzeniach i pracach wspólnych z Miastem zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 11) mogą inicjować tworzenie wspólnych z Miastem zespołów doradczych i inicjatywnych;

31 12) mogą inicjować realizację wspólnych z Miastem przedsięwzięć, w zakresie priorytetowych obszarów współpracy, w szczególności: współorganizację imprez, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych poprzez zgłaszanie pomysłów i bieżącą współpracę z wydziałami i jednostkami merytorycznymi, wymienionymi w rozdziale 3 ust W ramach współpracy pozafinansowej Miasto: 1) informuje organizacje pozarządowe o bieżących i planowanych działaniach, w szczególności poprzez publikowanie w serwisie internetowym dla organizacji pozarządowych: a) informacji związanych ze zlecaniem zadań publicznych przez Miasto, zwłaszcza: ramowego harmonogramu konkursów, ogłoszeń konkursowych oraz wyników konkursów, a także ofert składanych w trybie art. 19a ustawy; b) informacji o potencjalnych możliwościach finansowania działań organizacji ze źródeł innych niż budżet Miasta; c) ogłoszeń i informacji na temat spotkań, szkoleń, konferencji, prowadzonych konsultacji, itp. d) obowiązujących w administracji samorządowej procedur postępowania w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych; e) obowiązujących w Mieście dokumentów strategicznych i programowych dotyczących obszarów zbieżnych z działalnością statutową organizacji; f) obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz powszechnego dotyczących organizacji pozarządowych; 2) informuje o aktualnościach w serwisie internetowym dla organizacji pozarządowych w formie elektronicznego newslettera, przesyłanego do organizacji, które udostępniły Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia swój adres ; 3) prowadzi i aktualizuje elektroniczną bazę danych tyskich organizacji pozarządowych oraz terenowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych na terenie Miasta; 4) organizuje spotkania informacyjne na tematy związane ze zlecaniem przez Miasto i realizacją przez organizacje pozarządowe zadań publicznych; 5) organizuje spotkania konsultacyjne, mające na celu wypracowywanie efektywnych rozwiązań z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi; 6) konsultuje z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w sposób określony w Uchwale Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r.; 7) promuje działalność organizacji pozarządowych w obszarze zadań publicznych, projekty realizowane na rzecz mieszkańców Miasta oraz wspiera kampanię 1% na rzecz tyskich organizacji pożytku publicznego, w szczególności poprzez prowadzenie oraz publikowanie i rozpowszechnianie wykazu tyskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku; 8) wyróżnia najlepsze lokalne organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne oraz rekomenduje je do nagród przyznawanych przez inne instytucje. Dotyczy to również szczególnie zasłużonych członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy; 9) udziela rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie swoich projektów z innych niż budżet Miasta źródeł; 10) wspiera organizacje pozarządowe w zakresie bezpłatnych usług oferowanych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, w szczególności poprzez prowadzenie doradztwa prawnego, księgowego i marketingowego oraz biznesowego, a także doradztwa bieżącego z zakresu m.in. pisania i zarządzania projektami, rozliczania dotacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji i źródeł jej finansowania oraz sposobów pozyskiwania środków na działalność organizacji, planowania strategicznego oraz zakładania organizacji pozarządowych, prowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb lokalnych organizacji, tworzenie prostych stron www oraz udostępnianie pomieszczeń i sprzętu komputerowego i biurowego oraz biblioteczki z czasopismami i literaturą fachową z zakresu ekonomii społecznej.

32 3. Miasto w miarę możliwości udziela organizacjom pozarządowym dodatkowego wsparcia, w szczególności: 1) wspiera organizacje pozarządowe przy pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności poprzez: a) całkowite bądź częściowe pokrycie finansowego wkładu własnego tych organizacji w ramach projektów w obszarach pożytku publicznego, zwłaszcza w obszarach priorytetowych, określonych w rozdziale 3 ust. 1, b) zapewnienie w ramach swoich zasobów majątkowych wkładu rzeczowego do projektów, o których mowa w lit. a, c) partnerstwo w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 j.t. z późn. zm.); 2) umożliwia organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne ubieganie się o wynajem lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach (na podstawie Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy); 3) udostępnia organizacjom pozarządowym miejską bazę sportową, tj. obiekty, pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 0050/186/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych z siedzibą na terenie miasta Tychy. 4) udostępnia organizacjom pozarządowym salę sesyjną Urzędu Miasta wraz ze sprzętem audiowizualnym na spotkania, szkolenia, konferencje, które ze względu na ograniczoną przestrzeń nie mogą być zorganizowane w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości na pisemny wniosek złożony do Prezydenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu; 5) przekazuje organizacjom pozarządowym w formie darowizny używany sprzęt komputerowy; 6) udostępnia i przekazuje organizacjom pozarządowym materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu realizowanych zadań publicznych oraz materiały promocyjne Miasta; 7) na wniosek organizacji pozarządowych, obejmuje patronatem Prezydenta, Zastępców Prezydenta lub Rady Miasta realizowane przez nie przedsięwzięcia o odpowiedniej randze. Rozdział 9 Inicjatywa lokalna Organizacje pozarządowe mogą zawierać z Miastem umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w: 1) rozdziale 2a ustawy, 2) Uchwale Nr 0150/XLV/1022/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 3) Zarządzeniu NR 0050/73/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych, wzoru wniosku oraz karty oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Rozdział 10 Sposób oceny realizacji Programu: monitoring i ewaluacja. Sprawozdanie z realizacji Programu. 1. Do monitoringu realizacji Programu stosowane będą: 1) mierniki dotyczące realizacji współpracy finansowej, o której mowa w rozdziale 5 i 7, w szczególności:

33 a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, zadań publicznych zleconych do realizacji (w tym liczba zadań konkursowych), liczba złożonych ofert, ofert odrzuconych, zawartych umów oraz umów rozwiązanych lub unieważnionych, b) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert (w tym po raz pierwszy), realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje (w tym po raz pierwszy), c) wartość dotacji wnioskowanych, wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych (z rozróżnieniem trybów), wartość finansowego wkładu własnego oraz pracy społecznej realizatorów zadań publicznych; 2) mierniki dotyczące realizacji współpracy pozafinansowej, o której mowa w rozdziale 8, w szczególności: a) liczba przekazanych informacji, złożonych wniosków, zgłoszonych uwag i propozycji, zorganizowanych spotkań, szkoleń, konsultowanych projektów, działań promocyjnych, udzielonych rekomendacji, b) liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w ramach współpracy pozafinansowej, c) liczba organizacji pozarządowych otrzymujących dodatkowe wsparcie w formach określonych w rozdziale 8 ust. 3, d) liczba organizacji pozarządowych i liczba osób w nich działających oraz osób fizycznych zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które przynajmniej raz skorzystały ze wsparcia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach, liczba usług świadczonych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (wg rodzajów); 3) mierniki dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, o których mowa w rozdziale 9, w szczególności: a) liczba zadań publicznych, na realizację których złożono przynajmniej 1 wniosek, liczba złożonych wniosków, w tym odrzuconych, zawartych umów oraz umów rozwiązanych lub unieważnionych, b) liczba organizacji pozarządowych, które złożyły przynajmniej 1 wniosek (w tym po raz pierwszy), liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych (w tym po raz pierwszy), liczba osób realizujących inicjatywy lokalne w ramach pracy społecznej, c) wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych po stronie Miasta, wartość finansowego wkładu własnego realizatorów zadań publicznych, wartość umów o realizację inicjatyw lokalnych. 2. Ewaluacja Programu będzie dokonana na podstawie wartości mierników wyszczególnionych w ust. 1 za rok 2014 oraz analizy realizacji celu głównego i celów szczegółowych określonych w rozdziale Prezydent złoży Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Rozdział 11 Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 1. Projekt Programu opracował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie bieżącej oceny realizacji Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013, po uwzględnieniu: 1) oceny współpracy dotychczasowych zadań, skonsultowanych z pracownikami merytorycznymi, 2) wniosków do projektu budżetu Miasta na rok 2014 w zakresie propozycji nowych zadań publicznych oraz zmian w zadaniach realizowanych w 2013 roku, składanych przez organizacje pozarządowe,

34 3) otrzymanych od organizacji pozarządowych pocztą elektroniczną uwag do Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok Projekt Programu poddano konsultacjom w sposób określony w Uchwale Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

35

36 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. UCHWAŁA Nr XXXVI/.. /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.), w związku z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. Nr 1356 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia. Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

37 Uzasadnienie (Uchwałą Nr XXXVI/ /13) Jednym z zadań własnych gminy, wynikającym z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja wymienionych w ustawie działań powinna odbywać się na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, jest kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich. Załącznika do niniejszej uchwały został skonsultowany z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach oraz tyskimi organizacjami pozarządowymi.

38 Załącznik do Uchwały Nr: XXXVI /.../13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada.2013r.

UCHWAŁA NR XVI/259/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/259/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/259/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miechów na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r.

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. Projekt nr Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR //2015 RADY GMINY SUŁÓW. z dnia..2015 r.

UCHWAŁA NR //2015 RADY GMINY SUŁÓW. z dnia..2015 r. UCHWAŁA NR //2015 RADY GMINY SUŁÓW z dnia..2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Preambuła Program ten został stworzony przez partnerów społecznych i samorząd w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem doświadczeń,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Projekt Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: Rozdział I Postanowienia ogólne a. Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Załącznik do uchwały Nr... /.../2011 Rady Gminy Mielec z dnia... 2011 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE - PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHRZANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawą Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawi uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST - p r o j e k t - UCHWAŁA NR RADY GMINY PĘCŁAW z dnia w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo