Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 10 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Radni: H. Wysocka, J. Kaźmierczak i K. Gruziński przybyli z opóźnieniem. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że porządek rady jest bardzo napięty. Zaproponował rozszerzenie go o 4 punkty. Pierwsze dwa dotyczą rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. Będą to dwie uchwały: uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek oraz uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Zaproponował wprowadzić je jako punkt 8 i 9 po uchwale w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Jeszcze dwie uchwały: uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (skarga mieszkanki) oraz uchwała w sprawie stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Pańczak to jest jakieś nieporozumienie. Rezygnacja radnego J. Sałygi wpłynęła 23 czerwca 2010 r. także staje się to bezprzedmiotowe. Rezygnacja powinna być przyjęta zgodnie ze statutem. Dlaczego mamy łamać statut? Przewodniczący Rady A. Lesiński - chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby komisja nie została bez przewodniczącego. Radny J. Herse oczywiste jest, że wiceprzewodniczący znowu ukrył rezygnację radnej M. Pańczak. Wpłynęło to i nie zostało to odczytane radnym podczas ostatniej sesji. Nie rozumiem dlaczego mamy przyjmować ot tak, bo pan Janek sobie zdecydował. Trzymajmy się 20. Radna M. Pańczak a propos uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Projekt uchwały pan przygotował bez uzasadnienia. Wiadomo było, że pełnomocnictwo będzie potrzebne. Projekt uchwały w sprawie pełnomocnictwa należało w odpowiednim terminie przesłać radnym. Radny J. Herse złożył wniosek o wycofanie następujących punktów obrad w dniu dzisiejszym: 14. Uchwała w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku za 2009 r. druk

2 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2009 r. druk Uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego druk Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LVI/318/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji gminnych druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LV/307/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu druk Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o. druk Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych druk Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. druk 266. W 20 pkt 1 i 2 statutu zapisano, że aby taką uchwałę rozpatrywać musi to być najpierw rozpatrywane przez komisje stałe. Komisja Finansów jako komisja wiodąca nie rozpatrywała tych wniosków w związku z czym wnoszę o zdjęcie. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 8 uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Pańczak czy mogłabym prosić, chociaż pana, aby Rada Miasta Sulejówek przestrzegała przepisów prawa. Podkreślam, rezygnacja radnego J. Sałygi wpłynęła 23 czerwca br. Jest określony termin przedkładania projektu uchwały radzie. Czy ja mogę prosić o przestrzeganie prawa i pana, aby pan czuwał nad przestrzeganiem prawa. Przewodniczący Rady A. Lesiński - pani Małgosiu, chcę aby nie było następnej takiej sytuacji jak w przypadku Komisji Finansów, która nie mogła się zebrać i pracować nad projektami uchwał, które są w porządku sesji. Radna M. Pańczak jest pan w błędzie, moja rezygnacja została złożona w takim czasie, że można to było spokojnie przygotować. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ale pani rezygnacja jest w porządku obrad. Radna M. Pańczak tak samo można robić w innym przypadku. Nie wiem czego się pan obawia. Takie są terminy. Chyba to nie o to chodzi, państwo się umówiliście co do przewodniczących i dlatego chcecie to na siłę wprowadzać. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o przejście do głosowania. Radna M. Pańczak czy pan nie rozumie co mówię, że rezygnacja radnego wpłynęła za późno i nie powinno się dzisiaj tego projektu uchwały przedkładać. 2

3 Radny D. Sawicki zwrócił się o przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad, bo robi się dzień świstaka, przewodnicząca Komisji Oświaty po raz kolejny mówi to samo i możemy tego słuchać w nieskończoność. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 8 uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek w pkt. 8 porządku obrad. Obecnych 14 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 9. Radna H. Wysocka przepraszam, Panie Przewodniczący, proszę o kulturalne zachowanie radnych na sali obrad. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ja nic nie słyszałem, co padło. Radna H. Wysocka bardzo mi przykro, że mnie wydymają i to od pana Małkiewicza takie słowa padają to brak kultury. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych, aby powstrzymali się od takich komentarzy, tym bardziej, że dzisiaj będziemy prawdopodobnie debatować nad skargą pana burmistrza. Byli państwo zdziwieni skargą, że obrady są prowadzone w sposób arogancki i że padają niecenzuralne słowa. Bardzo proszę się powstrzymać. Następnie zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 9 - uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad o pkt Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Rada Miasta w głosowaniu: 8 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Obecnych 13 radnych. Radna M. Pańczak grupa 10 radnych wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały. Gdzie jest uzasadnienie do projektu uchwały, nad czym mamy głosować. Chodzi o skargę do WSA w związku z rozstrzygnięciem wojewody. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ale to jest inna skarga, to skarga mieszkanki na działalność Przewodniczącego Rady. 3

4 Mecenas R. Zembowicz jest to dodatkowa uchwała ponieważ do 29 czerwca mamy czas na złożenie odpowiedzi do WSA na skargę jaka złożyła mieszkanka za okres działalności r. Radna M. Pańczak kiedy to do nas przyszło. Ja się nie zdążyłam z tym zapoznać. Nad czym mam głosować. Ma pani napisać odpowiedź, ale ja musze wiedzieć co pani napisze. Mecenas R. Zembowicz bez państwa uchwały nie mogę się pod tym podpisać. Radna M. Pańczak pismo wpłynęło 6 czerwca 2010 r. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad o pkt uchwała w sprawie stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Kaźmierczak chwileczkę, jak pan może wprowadzać odpowiedź na skargę, przecież odbyło się spotkanie i mięliśmy się zapoznać z projektem stanowiska przed wprowadzeniem do porządku obrad, a pan rzuca nam dzisiaj na stół jakiś gotowiec i my mamy glosować. Przecież ja nie znam treści. Jak pan w ogóle śmie proponować wprowadzenie. Mamy do 30 czerwca czas. Przewodniczący Rady A. Lesiński - do większości radnych wysłałem ten projekt stanowiska radnym mailem. Nie znałem tylko adresów mailowych do p. Wysockiej i p. Małkiewicza. Radna M. Kaźmierczak przepraszam w poniedziałek się widzieliśmy i nie było to dopracowane. Przewodniczący Rady A. Lesiński - we wtorek przesłałem projekt radnym. Radna M. Kaźmierczak momencik, jest 7 dni i koniec, jak mam glosować nad czymś czego nie widziałam. Czy my mamy skarżyć każdą uchwałę i stanowisko rady. Naraża pan wizerunek miasta na kompromitację. Radny P. Oniszk na tym spotkaniu rozmawialiśmy nt. stanowiska rady i jak państwo pamiętacie scedowaliśmy na radnego Lesińskiego obowiązek przelania słów które padły na spotkaniu na papier. Radna M. Kaźmierczak ale mamy się z nim zapoznać. Więc proszę nie mówić tak: uzgodniliśmy na spotkaniu co będzie zawierało, ale nie znaliśmy treści tego stanowiska i to kolosalna różnica, ale pan tego nie zauważa oczywiście. Radna M. Pańczak panie Przewodniczący ja proponuję. Radny wyłącza mi mikrofon. Ja wiem, że mogę się sama zrzec. Ale widzę że na siłę działacie bezprawnie i łamiecie statut i nie ma bo 10 przegłosuje i takie jest wasze działanie zgodne z prawem i w imię boga. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proponuję wprowadzenie tego stanowiska jako ostatni punkt części uchwałodawczej. Radna M. Kaźmierczak nie zgadzam się. Panie Darku ja wiem co pan myśli na te tematy. Radna M. Kaźmierczak mówię jasno i po polsku. Nie zapoznaliśmy się z treścią tego stanowiska i nie ma pan prawa i żądam, aby to zostało zaprotokołowane co do słowa. Panie wiceprzewodniczący było spotkanie, uzgodniliśmy co zawrzemy, na co się powołamy, ale treści nie uzgodniliśmy, dlatego wprowadzenie dzisiaj tego stanowiska w porządek obrad jest bezprawne. Oświadczam, że treść tego 4

5 stanowiska otrzymałam w tej chwili na sesji. Proszę co do słowa zaprotokółować moje słowa. Będę składała wniosek do wojewody o uchylenie tego stanowiska. Jest to działanie bezprawne. Musicie się liczyć z konsekwencjami prawnymi i ośmieszaniem miasta w organach nadzoru. Jeszcze raz proszę o rozwagę i naprawdę możemy się jeszcze raz spotkać, mogę podpisać wniosek o zwołanie sesji i naprawdę nie możemy robić tego dzisiaj. Przewodniczący Rady A. Lesiński - tylko jest kwestia taka, że musimy do 30 czerwca br. to stanowisko przyjąć. Radna M. Kaźmierczak więc dlaczego nie otrzymałam tego stanowiska wczoraj, ja byłam w urzędzie i tego stanowiska nie otrzymałam. Radny T. Małkiewicz widzę to pierwszy raz na oczy. Mój adres mailowy jest znany w urzędzie. Zawsze można to było rozwieść. Widzę to dopiero teraz i nie jestem w stanie się zapoznać spokojnie. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o 5 minut przerwy i spotkanie się w Biurze Rady. Radna M. Pańczak jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie chce pan, do czego jest pan zobowiązany jako przewodniczący, przestrzegać statutu i przepisów prawa. Proszę mi odpowiedzieć dlaczego pan tego nie robi? i tak przegłosujecie. Wiemy, że macie większość, jest was 10. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ogłosił 5 minut przerwy i zwrócił się o spotkanie się w Biurze Rady. Po przerwie. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie dodanie do części uchwałodawczej, jako ostatniego punktu projektu uchwały ws. przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie: skargi Waldemara Chachulskiego Burmistrza Miasta Sulejówek do Wojewody Mazowieckiego na działania Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 1 radny przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła w ostatnim pkt. części uchwałodawczej przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie: skargi Waldemara Chachulskiego Burmistrza Miasta Sulejówek do Wojewody Mazowieckiego na działania Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 11 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego J. Herse o zdjęcie z porządku obrad 10 punktów, poczynając od pkt. 14 do 23 pkt. włącznie z przedstawionego porządku obrad. Rada Miasta w głosowaniu: 2 radnych za, 9 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się odrzuciła wniosek formalny radnego J. Herse o zdjęcie z porządku obrad 10 punktów, poczynając od pkt. 14 do 23 pkt. włącznie z przedstawionego porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Jeden radny nie głosował. Radny J. Herse złożył na ręce Przewodniczącego Rady A. Lesińskiego wniosek do Wojewody o unieważnienie porządku obrad oraz wniosek o zbadanie zgodności z prawem postanowień dzisiejszych na Radzie Miasta. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński dodał, że oczywiście informacja ta zostanie umieszczona w protokole z sesji. 5

6 Radna K. Dwórznik nadmieniła, że radny J. Herse jako Przewodniczący Komisji Finansów miał czas na zwołanie tej komisji, formalnie nie został radny odwołany z funkcji Przewodniczącego, organizacja komisji należy do przewodniczącego, radni materiały dostali w terminie. Dlatego radna wstrzymała się od głosu jeśli chodzi o tę uchwałę, min. z tego powodu. Radny J. Herse to nie polemika, przy pani biegłości prawnej jednakowoż i orzecznictwie bym głębiej sięgnął przed wypowiedzią i poszukał takiego przepisu, który mówi, że, rezygnacja następuje z dniem jej zgłoszenia na piśmie. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał porządek obrad po zmianach: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk Uchwała w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. 9. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. 10. Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego RM druk Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 17. Uchwała w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku za 2009 r. druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2009 r. druk

7 20. Uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego druk Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LVI/318/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji gminnych druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LV/307/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu druk Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego EKO-INWESTYCJA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością druk Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych druk Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. druk Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli dotyczącej skargi mieszkanki druk Uchwała w sprawie: uznania skargi mieszkanki za nieuzasadnioną druk Uchwała w sprawie: stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 30. Przyjęcie Protokołu z LIX i LX sesji Rady Miasta. 31. Informacja ws. wezwania do uchylenia uchwały LX/338/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 32. Informacja nt. przetargów i umów zawartych na wykonanie inwestycji w mieście 33. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych 34. Informacja o przygotowaniu do akcji letniej wypoczynek dzieci i młodzieży 35. Interpelacje i zapytania Radnych. 36. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie odczytany po zmianach porządek obrad. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad po zmianach. Obecnych 14 radnych. Ad. 2 Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński powiedział, że został poinformowany przez radnych powiatowych, iż z przyczyn od nich niezależnych nie mogą uczestniczyć w dzisiejszych obradach sesji, ponieważ Rada Powiatu Mińskiego dzisiaj podpisuje list intencyjny z Politechniką Warszawską dot. współpracy i będą obecni na tej uroczystości. Natomiast radni prosili, aby przekazać informację nt. budowy ulicy Przejazd, to temat, który wszystkich radnych interesuje, inwestor ma wejść na plac budowy w najbliższy poniedziałek, ponieważ kończy budowę w Wołominie. Ad. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. Pan Wojciech Kacprzyk zapytał odnośnie realizacji zadania Centrum Pobytowe EURO2012, boisko sportowe. Następnie poinformował że zapytanie odczyta i złoży na piśmie. Mieszkaniec również oczekuje odpowiedzi na piśmie. Pytanie zaadresowane jest do Burmistrza Miasta Sulejówka, w 7

8 związku z tym, że Burmistrz jest wykonawcą budżetu i go realizuje. Mieszkaniec odczytał pismo, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pan Zbigniew Oktaba zapytał dlaczego na sesji nie obecny jest Burmistrz W. Chachulski? Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, że Burmistrz jest na zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Pan Zbigniew Oktaba zadał pytania odnośnie wydania specjalnego Wieści z ratusza - czemu miało służyć wydanie tej publikacji, to jest promocja Burmistrza, jaki był koszt wydania wieści? Dlaczego w tej publikacji są promowane dwie panie radne, które pozbawiły pracy p. Myślińską, czy Burmistrz się z nimi utożsamia? Czy wzorem lat wcześniejszych Burmistrz będzie rozdawał te wieści na spotkaniach przedwyborczych, za pieniądze podatników? Mieszkaniec poruszył temat opłat adiacenckich w jakiej ilości są zapłacone do r. na Żurawce, Ratajewie, Szkopówce. Pan Z. Oktaba przypomniał, że w dniu r. na sesji zadał pytanie Burmistrzowi w kontekście wystąpienia Burmistrza na konferencji, gdzie Burmistrz oświadczył, że mieszkał kilka lat w Skandynawii i kilka lat przyglądał się samorządom. Mieszkaniec ma pytanie do Burmistrza co Burmistrz tam robił? Z czyjego polecenia tam był? Przecież podobno w FSO Burmistrz przepracował 20 lat. Pan Z. Oktaba zapytał o to kiedy będzie gotowy plan zagospodarowania przestrzennego na Żurawkę i Ratajewo? Jednocześnie poinformował, że w dniu dzisiejszym złożył skargę do Rady Miasta na bezczynność Burmistrza. Pan Leszek Baranowski w imieniu mieszkańców ulicy 11 Listopada podziękował za interwencję popowodziową i wykonane prace przy ul. I Armii WP. Należałoby pamiętać jednak o zabezpieczenie wpływu wód od strony skrzyżowania ze światłami. Spływ jest od ul. Sobieskiego, trzeba zrobić niewielkie podwyższenie, prąd jest w kierunku torów, ale zrobić tak, aby to nie utrudniało jazdy kierowcom, tj. kwestia 2-3 m asfaltu. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą, aby nie odkładać tego zbyt długo. Ponownie pan L. Baranowski serdecznie podziękował Burmistrzowi i wszystkim, którzy byli zaangażowani w pomoc przy usuwaniu skutków powodzi. Ad. 4 Uchwała w sprawie: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Radny T. Małkiewicz rozumie, że jest to projekt Przewodniczącego Rady, ale z czego to wynika, że Przewodniczący Rady kieruje ten projekt pod obrady bez uzasadnienia. Przewodniczący Rady A. Lesiński odpowiedział, że w piśmie była informacja nt. drogi odwoławczej, Rada ma prawo wnieść odwołanie w ciągu 30 dni. Projekt został wprowadzony do porządku obrad, aby termin nie uciekł. To kontynuacja uchwały, która była już podjęta. Radny T. Małkiewicz powtórzył, że ta uchwała nie ma uzasadnienia. Radna M. Kaźmierczak każda uchwała powinna mieć uzasadnienie. Radny J. Herse przypomniał, że 18 pkt. 2 statutu mówi: Projekt uchwały składa się na piśmie do Przewodniczącego wraz z pisemnym uzasadnieniem. 8

9 Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie: Mecenas R. Zembowicz potwierdziła, że faktycznie zgodnie z przytoczonym zapisem statutowym projekty uchwał powinny mieć pisemne uzasadnienie, w szczególności projekty składane przez burmistrza. Radna M. Kaźmierczak zapytała kto przygotowywał uzasadnienie do tej uchwały? Radna poprosiła o podpis i pieczątkę pod uzasadnieniem. Mecenas R. Zembowicz odpowiedziała, że ona. Radny J. Herse powiedział, że jest zaskoczony. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że złożony przez niego projekt uchwały nie ma uzasadnienia, z czego można wnioskować, że Przewodniczący jednak nie ma zdania na ten temat. Przewodniczący Rady A. Lesiński dodał, że wszelką pomoc merytoryczną przy przygotowaniu projektów uchwał zapewnia Urząd Miasta i z takiej pomocy pani mecenas skorzystał. Radna M. Pańczak zapytała czy to co jest zapisane w uzasadnieniu będzie zawarte w skardze? Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, że z pewnością tak, ale nie tylko. Skarga będzie bardziej rozbudowana. Czas na złożenie skargi jest do r. tj. 20 dni od daty wpływu do Urzędu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Radna M. Pańczak powiedziała, że mecenas powinna wcześniej przygotować skargę. To Rada Miasta decyduje czy kierować taką skargę do WSA. Mecenas R. Zembowicz zgodziła się z radną, powiedziała, że jak tylko skarga będzie gotowa przedstawi ją radnym, do r. jest czas na przygotowanie i złożenie skargi. Dzisiejsza uchwała jest konieczna, ponieważ daje mi pełnomocnictwo do reprezentowania Rady Miasta. Radny D. Dąbrowski przygotowany projekt uchwały ma dać możliwość wypowiedzenia się radzie czy to odwołanie akceptuje czy nie. Radny K. Gruziński poprosił o wpisanie daty przy podpisie p. mecenas na uzasadnieniu do uchwały. Radny zwrócił się z prośbą o odnotowanie w protokole faktu, że uchwała została przedstawiona radnym bez uzasadnienia. Zapisów statutowych powinny przestrzegać przede wszystkim organy, co nie zwalnia z tego obowiązku innych. Radny poprosił, aby nie interpretować w złym kierunku. Zwrócił uwagę, że ta uchwała skarżąca orzeczenie wojewody będzie przez wojewodę oceniana. Następnie odczytał uzasadnienie zwracając uwagę, że właściwie zawiera się ono w jednym zdaniu. Radny powiedział, że tak przygotowane uzasadnienie sformułowane w jednym zdaniu jest pewnego rodzaju kuriozum i wystawia na śmieszność radę Miasta. Poprosił o przedstawienie linii oskarżenia i dopiero wtedy o głosowanie nad projektem uchwały. Zaznaczył, że radni mogą zwrócić uwagę wojewody na tryb podejmowania uchwały, dlatego zwrócił się o dochowanie staranności i nie ośmieszanie rady. Radna M. Kaźmierczak zwróciła się do p. mecenas z pytaniem czy mecenas nie wie, że kodeksy przewidują możliwość wniesienia odwołania od postanowienia, to strona decyduje czy zaskarża. Radna powiedziała, że ostatnie zdanie uzasadnienia świadczy o wiedzy prawniczej pani mecenas. 9

10 Radny T. Małkiewicz to rada ma zdecydować czy ma zaskarżać tą decyzję wojewody do WSA, jeśli tak to powinno się podać dlaczego i powołać się na konkretne przepisy prawa. Mecenas R. Zembowicz przyjęła do wiadomości argumenty radnych K. Gruzińskiego i T. Małkiewicza, mecenas rozumie, że radni chcą zapoznać się z tekstem skargi, dlatego w momencie gdy projekt skargi będzie gotowy przedstawi go radzie. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Rada Miasta w głosowaniu: 6 radnych za, 7 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się odrzuciła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Obecnych 15 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 5 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/350/2010 w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Obecnych 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 5 Uchwała w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 305. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że w związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Miasta złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 305. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/351/2010 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny A. Lesiński nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad. 6 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk 306. Radny D. Dąbrowski poprosił radną M. Pańczak o kilka słów uzasadnienia złożenia swojej rezygnacji. Radna M. Pańczak odpowiedziała, że nie będzie uzasadniać swojej decyzji, nie ma takiego obowiązku. Radny D. Sawicki żałuje, że radna złożyła taką rezygnację, ponieważ zdaniem radnego bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. 10

11 Radna M. Kaźmierczak powiedziała, że często brała udział w posiedzenia komisji oświaty i również podziękowała koleżance radnej, która posiada bardzo dużą wiedzę. Radny K. Gruziński podziękował za 3,5 letnią pracę radnej M. Pańczak jako Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radny D. Dąbrowski złożył podziękowania, miło wspomina pracę w komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk 306. Rada Miasta w głosowaniu: 8 radnych za, 6 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/352/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radna M. Pańczak nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radny J. Herse uważa to za nieporozumienie, rada nie dysponuje pełnym składem, wg. radnego najpierw trzeba odwołać wszystkich ze stanowisk, jest pula radnych, możemy wtedy zgłaszać kandydatów do komisji, w statucie jest taki punkt, że dany radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński w imieniu wszystkich radnych podziękował radnej M. Pańczak za prowadzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, że rezygnacja jest z dniem złożenia, odwołanie jest tylko formalną uchwałą. Ad. 7 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny D. Sawicki zgłosił kandydaturę radnego D. Dąbrowskiego. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy radny D. Dąbrowski wyraża zgodę na kandydowanie. Rady D. Dąbrowski wyraził zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał 1 projektu uchwały w brzmieniu: Wybiera się Daniela Dąbrowskiego do sprawowania funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/353/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny D. Dąbrowski nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. 8 11

12 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Rady D. Dąbrowski poprosił radnego J. Sałygę o uzasadnienie złożenia rezygnacji. Radny J. Sałyga odmówił odpowiedzi. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/354/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny J. Sałyga nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński podziękował radnemu J. Sałydze za 3,5 letnią pracę Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. Ad. 9 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny J. Sałyga zgłosił kandydaturę radnej H. Wysockiej. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy radna H. Wysocka wyraża zgodę na kandydowanie. Radna H. Wysocka zostałam wybrana na radną żeby pracować społecznie i dużo pracy wkładać w nasze miasto, nie będę sprzeciwiać się, nie będę wprowadzać bałaganu, dezorganizacji w radzie, jest 5 miesięcy do zakończenia kadencji. Radna powiedziała, że była już Przewodniczącą Komisji Inwestycji, została odwołana, sesję na wniosek przygotował były przewodniczący, tak procedował, że sam przygotował sesję na wniosek, sam podpisał i prosił o podpisanie 6 radnych. Radna cieszy się, że została zgłoszona na kandydowanie, radna nie może znieść tego co robi się obecnie w radzie, jest najstarszą radną, chciałaby, aby ta kadencja była godnie zakończona, dlatego godzi się, podejmie to wyzwanie. Radni dzwonili i pytali czy się zgodzę. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny K. Gruziński radna H. Wysocka przedstawia mi oskarżenie, faktycznie była sesja na wniosek, były podpisy radnych. Radny zwrócił uwagę, że w sprawie swojego odwołania, wygaszenia mandatu (bo taka jest procedura żeby zwołać sesję) też musiał zebrać podpisy i jeździł radny osobiście. Uważa, że radna H. Wysocka jest niesprawiedliwa jeżeli posądza radnego o to że był w jakiś sposób w stosunku do radnej złośliwy, czy tendencyjnie kierował radą, aby radną odwołali. Przecież kilka dni wcześniej radni spotkali się i radny prosił, aby radna H. Wysocka nie składała rezygnacji, ale bezskutecznie, proszę nie mieć pretensji, że radny zachował się w jakiś sposób nieetyczny, poza tym jeśli były jakieś nieprawidłowości to dlatego, że był młodym, niedoświadczonym radnym i miał prawo do tego żeby popełnić jakieś "faux pass" w sprawie radnej. Powiedział, że faktycznie radna jest najstarszą radną, ale też najbardziej pracowitą, zawsze radną podziwiał i szanował za zaangażowanie, oddanie. Kiedy radny przewodniczył radzie, radna H. Wysocka była zawsze do dyspozycji rady, przy sztandarze. 12

13 Radna H. Wysocka dodała, że ona nikogo nie oskarża, zgłoszenie rezygnacji było wcześniej, a były przewodniczący przygotował sesję po zgłoszeniu, nigdy radna nikogo nie oskarżała i nie zamierza tego robić. Radny J. Herse zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały z 1 w brzmieniu: Wybiera się Halinę Wysocką do sprawowania funkcji Przewodniczącej Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 1 radny przeciw, 4 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/355/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radna H. Wysocka nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Radny J. Herse wyjaśnił, że jego głos przeciw nie był skierowany personalnie przeciwko osobie, tylko radny nadal uważa, że wprowadzenie do porządku obrad odwołania radnego Jana Sałygi jest bezprawne i w związku z tym radny nie może głosować nad czymś co uznaje za działanie bezprawne. Ad. 10 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Radny A. Lipka podziękował radnemu J. Herse za współpracę. Radny Ł. Bogucki zapytał czy radny J. Herse uzasadni swoją rezygnację? Radny J. Herse odpowiedział, że uzasadniał swoją rezygnację na poprzedniej sesji Rady Miasta w momencie złożenia. Na ten moment potwierdza swoje stwierdzenia wypowiedziane na poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 3 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/356/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Obecnych 15 radnych. Radny J. Herse nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński podziękował za pracę w Komisji Finansów. Ad. 11 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk

14 Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny A. Lipka zaproponował kandydaturę radnego Jana Sałygi. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła sprzeciw, dlaczego w treści uchwały jest Przewodniczącego, czy projektodawca nie zauważył, że również kobiety są w tej radzie. To jest jawna dyskryminacja. Przewodniczący Rady A. Lesiński przyjmuję uwagę. Czy są inne propozycje? Radny T. Małkiewicz obawia się, że zaproponowany radny J. Sałyga jako projektant słabo zna się na finansach, co wykazał na niejednej komisji czy sesji, zadając tak dziwne pytania, że ręce opadały. Radny rozumie, że ktoś się zna na finansach, ktoś na projektowaniu, ktoś na prawie. W tej chwili finanse Miasta są w dość trudnej sytuacji i to nie ulega wątpliwości, co widać w zaproponowanej dziś uchwale w sprawie zmian w budżecie. Radny K. Gruziński przyłączył się do głosu radnego T. Małkiewicza, za co z góry przeprosił radnego J. Sałygę, jest to jego głos personalny - ale tak to jest, że jeżeli się ktoś stara o funkcje publiczne to musi być narażony na tego typu opinie. Radny złożył 2 zastrzeżenia. Radny J. Herse były Przewodniczący K. Finansów na poprzedniej sesji w stosunku do radnego P. Oniszka zgłosił wniosek o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego oraz zastrzeżenia natury prawnej i moralnej bardzo podobne do oskarżeń w stosunku do mojej osoby. Ta kandydatura powinna być poprzedzona rozstrzygnięciem chociażby poprzez złożenie oświadczenia co do faktu i podejrzeń prowadzania przez panów działalności gospodarczej o czym pisała prasa LOKALNA. Drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że radny przez 3,5 roku pracy w radzie wykazywał się niezwykłą lojalnością wobec organu wykonawczego i komitetu z którego startował. Dzisiaj, kiedy finanse miasta są w opłakanym stanie - to będzie przedmiotem interpelacji w ostatnich punktach porządku obrad - taka kandydatura, która będzie wekslowała pomysły organu wykonawczego bezkrytycznie jest dla miasta nazbyt niebezpieczna. Radna M. Kaźmierczak zrezygnowała z zabrania głosu. Radny D. Sawicki łatwo jest krytykować i oceniać. Z chęcią chciałby usłyszeć jakieś kontr kandydatury, żeby to było twórcze i merytoryczne. Radny K. Gruziński państwo macie to poukładane, więc kontr kandydatury nie maja znaczenia. Zgłaszamy swoje zastrzeżenia, państwo możecie to wziąć pod uwagę lub nie, ale moim obowiązkiem i prawem jest to powiedzieć. Wiceprzewodniczący P. Oniszk moim zdaniem ta polemika jest trochę zbyteczna, ale jeżeli państwo wesprzecie radę swoimi twórczymi pomysłami to cała komisja będzie bardzo dobrze funkcjonować. Trochę się dziwię takim zapytaniom, które są skierowane w formie oskarżenia. Radna M. Kaźmierczak państwo traktujecie to jako atak. Każdy z nas zajmuje się czymś zawodowo. Czy jest pan świadomy jaka odpowiedzialność na panu ciąży? Nie neguje pana wykształcenia. Źle pan interpretuje nasze obawy. Mamy dziś ważna uchwałę finansową, są prowadzone kontrole z których radzie nie przedstawiono jeszcze opinii pokontrolnych, chodzi mi np. o przychodnię zdrowia. W tym kontekście kandydatura p. J. Sałygi nie jest do końca przemyślana. Przewodniczący Rady A. Lesiński podczas ostatniej sesji radny J. Herse wypowiedział znamienne zdanie: W takiej sytuacji niech PiS weźmie odpowiedzialność za działalność rady miasta, w tej sytuacji dziwię się, że państwo składacie zastrzeżenia do zgłaszanych kandydatur. 14

15 Radna M. Kaźmierczak mamy prawo wyrażać wątpliwości. Przewodniczący Rady A. Lesiński pani Małgosiu ja nie odebrałem pani głosu tylko ustosunkowałem się do pani wypowiedzi. Wiceprzewodniczący P. Oniszk chciałbym powiedzieć, że najłatwiej jest zrzec się, być w twardej opozycji i krytykować wszystko. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał radnego J. Sałygę czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny J. Sałyga wyraził zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały z 1 w brzmieniu: Wybiera się Pana Jana Sałygę do sprawowania funkcji Przewodniczącego Komisji Finansów i poprosił o przystąpienie do głosowania nad uchwałą. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 5 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/357/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 309. Obecnych 15 radnych. Radny J. Sałyga nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Radny J. Sałyga powiedział, że liczy na radnego T. Małkiewicza ponieważ komisja jest 5 osobowa, a jego obowiązkiem jako przewodniczącego jest organizowanie jej pracy. Przewodniczący Rady A. Lesiński poprosił o przejście do kolejnego punktu obrad. Ad. 12 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310. Radny K. Gruziński proszę o uspokojenie przedstawicieli urzędu miasta, którzy komentują. W skardze do p. wojewody burmistrz wskazał, że radni nie zachowują się etycznie. Niestety takie przypadki występują również z drugiej strony. Proszę, aby wszyscy zachowywali się zgodnie z zasadami i normami. Przewodniczący Rady A. Lesiński w tej sytuacji proszę o zachowanie zgodne z zasadami. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski - w tej sytuacji proszę o wskazanie pracownika, bo ja nie zauważyłem, aby któryś z pracowników zachował się nie etycznie. Przewodniczący Rady A. Lesiński na przyszłość proszę o zachowanie spokoju obie strony radnych i pracowników urzędu miasta. Radny J. Herse proszę państwa materiały są załączone, no niestety widzę tutaj jakieś pomazania. Panie Przewodniczący pan odpowiada za materiały i tak na przyszłość proszę o staranność przy przygotowaniu projektów uchwał. Jednym z podstawowych obowiązków jest przygotowanie uchwał. Widzę tu jakieś pomazania w tekście uchwały, czy nie można było przepisać tego projektu? Mecenas R. Zembowicz projekt uchwały został przepisany i jest w materiałach. 15

16 Radny J. Herse widzę tutaj wykreślenie 2 i ja będę się upierał, aby pozostawić jego treść bo w przypadku odwołania Przewodniczącego Rady K. Gruzińskiego był 2 z podobną treścią o utracie mocy przez uchwałę. Dziwi mnie zmiana treści uchwały w zależności od osoby. Mecenas R. Zembowicz naniosłam poprawki ponieważ pana projekt mówi o odwołaniu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, natomiast uchwała na która się pan powołuje to uchwała o dokonaniu wyboru nowego przewodniczącego rady bez uprzedniego odwołania p. Krzysztofa, stąd pojawił się 2 z zapisem traci moc uchwała nr. Jeżeli odwołujemy to nie ma potrzeby wprowadzania takiego paragrafu, nie musi tracić mocy uchwała powołująca. Pozwoliłam sobie skreślić ten paragraf i dlatego uchwała została przepisana. Radna M. Pańczak panie Przewodniczący chciałam zapytać jak należy odebrać, że projekty uchwał które zostały przygotowane przez innych radnych nawet jeżeli posiadały wadliwe zapisy były poprawione przez pracowników. Tutaj kolega radny przygotował, zostało to tak przekreślone i przekazane radnym. Przewodniczący Rady A. Lesiński został na nowo przepisany projekt uchwały. Radna M. Pańczak ale otrzymaliśmy pomazany. Przewodniczący Rady A. Lesiński nie pani Małgosiu, jest wcześniej załączony czysty, przepisany projekt. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Radny J. Herse uzasadnienie zostało załączone, jest na stronach BIP-u, nie uważam za słuszne, aby jeszcze pogłębiać ten temat. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt i poprosił o przystąpienie do głosowania nad uchwałą. Rada Miasta w głosowaniu: 5 radnych za, 9 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się Rada Miasta Sulejówek odrzuciła projekt uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310. Obecnych 14 radnych. Radna K. Dwórznik odnosząc się do uzasadnienia chciałabym poinformować, że odnośnie zapisu w uzasadnieniu, że informacje, że kontrole zostały zamknięte i ja jako przewodnicząca nie przedstawiłam wniosków i sprawozdań z tych kontroli. Do niektórych nie dostaliśmy jeszcze materiałów, wszystkie są kontrolami otwartymi, co można sprawdzić. Przewodniczący kieruje pracami komisji, ale to komisja kolegialnie podejmuje decyzje i chciałabym, aby państwo o tym nie zapominali. Chciałabym, aby państwo nie zapominali, że przewodniczący komisji organizuje pracę, a decyzje zapadają kolegialnie. Radna M. Pańczak nie rozumiem, jak to komisja nie otrzymała materiałów. Kontrole były zlecone. Czy może pani wyjaśnić, bo nie bardzo rozumiem jak to komisja nie otrzymała. Kiedy zostanie przedstawiony protokół z kontroli ws. średnich wynagrodzeń oraz wykorzystania środków na delegację i wyjazdów służbowych. Proszę wyjaśnić dlaczego komisja nie otrzymała materiałów? Radna K. Dwórznik materiały dotyczące kontroli zleceń, delegacji i wyjazdów służbowych komisja część materiałów otrzymała ok. 2 tygodnie temu. Drugą kontrole prowadził zespół z p. Adamem Lesińskim, który złożył rezygnację. O ile pamięć mnie nie myli komisja ma czas na zakończenie kontroli do polowy lub do końca lipca. 16

17 Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę, aby takie zapytania zadawać w ostatnim punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne, aby nie przedłużać procedowania. Radna M. Kaźmierczak rozumiem pani wyjaśnienia, ale nie rozumiem, dlaczego nie podjęła pani zdecydowanych działań, aby te materiały otrzymać. Na ostatniej sesji zwracałam uwagę, że komisja w protokołach nie odnotowywała opóźnień w przekazywaniu materiałów. Komisja tego nie przedstawiała. Przewodniczący Rady A. Lesiński proponuję, aby odpowiedzi zostały udzielone w punkcie Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. My nie dyskutujemy nad uchwałami. Radny K. Gruziński to jest wypowiedź ad vocem. Jest możliwość, że ta sesja dzisiaj się nie skończy i mieszkańcy nie poznają odpowiedzi. Zabiera pan możliwość mieszkańcom zapoznania się z podstawowymi problemami. Kontrole zostały zlecone w lutym czy w marcu. Daleki jestem od ataków personalnych na przewodniczącą, ale jeżeli dzisiaj dowiadujemy się o tym, że przewodnicząca komisji uderza głową w mur i nie jest w stanie tego zrobić, to jednak trzeba to dokończyć. Przewodniczący Rady A. Lesiński przedmiotem procedowania jest uchwała ws. odwołania. Proponuje udzielenie odpowiedzi w części informacyjnej części. Ad. 13 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 311. Wobec nie podjęcia przez Radę Miasta Sulejówek uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310 procedowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 311 stało się bezprzedmiotowe. Ad. 14 Uchwała w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek druk 312. Radny J. Herse ceńmy trochę swój czas. Ja już odczytałem projekty, przystąpmy do pracy. Radna M. Kaźmierczak chciałabym dodać oprócz zawartych w uzasadnieniu spraw, pod czym oczywiście też się podpisuje, że dowiedziałam się od mieszkańca, że radny P. Oniszk zamiast za pośrednictwem biura nieruchomości z użyciem urzędu miasta w momencie gdy był zainteresowany działką za pośrednictwem urzędu składał oferty, co jest dla mnie niemoralne, tym bardziej że są biura nieruchomości. Jeżeli jest pan zainteresowany zakupem działki to proszę pana dwa kroki stąd na ul. Dworcowej jest Biuro Nieruchomości, maja bogatą ofertę i powinien się pan tam zgłosić. Natomiast składanie ofert mieszkańcowi - i pośrednictwo pracownika urzędu - w momencie gdy nie ma planu, jest studium i działka jest jeszcze leśna i pan wykorzystuje moment, aby zapłacić mniej niż będzie ta działka warta w niedługim czasie jest po prostu w mojej ocenie nie moralne. Mówiłam o tym panu na którejś komisji, nie wypieram się tego i uważam, że nie jest pan godny pełnić funkcji, którą pan pełni. Radny P. Oniszk proszę o odnotowanie wypowiedzi radnej w protokole, rozwiążę sprawę na drodze cywilnej z radną, która w takim świetle mnie przedstawia. Przewodniczący Rady A. Lesiński oczekuje na zgłoszenia radnych do Komisji Skrutacyjnej. 17

18 Radna M. Kaźmierczak bardzo proszę, mam świadków i pan dobrze wie, że sytuacja taka miała miejsce. Radny J. Sałyga zgłosił radnego Ł. Boguckiego na członka komisji skrutacyjnej. Radny Ł. Bogucki zgadzam się. Radny D. Sawicki zgłosił radnego D. Dąbrowskiego. Radny D. Dąbrowski nie zgadzam się. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę o dalsze zgłoszenia składu komisji skrutacyjnej co najmniej 3 osoby. Radny A. Lipka zgłosił kandydaturę radnego A. Kielaka. Radny A. Kielak wyrażam zgodę. Radny D. Dąbrowski zgłosił kandydaturę radnego J. Hersego. Radny j. Herse dziękuję za zaufanie, nie przyjmuję. Radny D. Sawicki zgłosił kandydaturę radnej H. Wysockiej Radna H. Wysocka wyrażam zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński musimy przegłosować wybór Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie: radny Ł. Bogucki, radna H. Wysocka, radny A. Kielak. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 5 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się powołała komisję Skrutacyjną w składzie: radny Ł. Bogucki, radna H. Wysocka, radny A. Kielak. Obecnych 15 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minutowa przerwę w obradach. Po przerwie: Radny Ł. Bogucki odczytał skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący - radny Ł. Bogucki, Sekretarz - radny A. Kielak, członek - radna H. Wysocka, następnie przed przystąpieniem do glosowania pokazał, że urna jest pusta i poprosił sekretarza komisji o przeliczenie kart. Przygotowano 14 kart do głosowania, ponieważ radny P. Oniszk nie bierze udziału w głosowaniu. Poinformował, że karta przekreślona lub bez zaznaczenia w żadnym z okienek oznacza głos nieważny. Radnym w kolejności alfabetycznej rozdano karty do głosowania. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytywał nazwiska radnych z listy, a wyczytani radni wrzucali karty do glosowania do urny. Ogłoszono przerwę na przeliczenie przez Komisje Skrutacyjna głosów. 18

19 Po przerwie: Radny Ł. Bogucki poinformował, że Komisja Skrutacyjna złożyła w zapieczętowanej kopercie karty do głosowania załączone do protokołu komisji. Następnie odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą ws. odwołania radnego Piotra Oniszka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek - protokół stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński powiedział, że tym samym uchwała o odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek - druk 312 nie została podjęta. Ad. 15 Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego RM druk 313. Wobec nie podjęcia przez Radę Miasta Sulejówek uchwały o odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek procedowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta druk 313 stało się bezprzedmiotowe. Ad. 16 Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił mecenas R. Zembowicz o uzasadnienie. Mecenas R. Zembowicz został przygotowany projekt uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ponieważ do Biura Rady w dniu r. wpłynęło pismo z WSA z dnia 9 czerwca przekazujące skargę mieszkanki na bezczynność Przewodniczącego Rady. Pozwoliłam sobie wziąć z Biura Rady materiały dotyczące przyznania zasiłku, na nieprzyznanie którego mieszkanka się skarży. Znacie państwo korespondencje z mieszkanką, która trwa już kilka lat. W odpowiedzi na skargę nie będę się odnosiła do wszystkich pism składanych przez mieszkankę, odniosę się tylko do pism i do uchwały z 2008 r. Do dnia 29 czerwca br. należy przesłać odpowiedź na skargę do WSA. Radna M. Pańczak chodzi o uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uznania skargi p. Szparagi za bezzasadną. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę bez nazwisk. Radna M. Pańczak Rada Miasta Sulejówek rozpatrzyła skargę mieszkanki, jest to konkretna sprawa. Radna M. Kaźmierczak myli się pan, rozpatruje się konkretną skargę i tu ochrona danych osobowych nie ma miejsca. Mecenas R. Zembowicz macie państwo w swoich materiałach pismo - skargę mieszkanki. Mieszkanka wnosiła o podwyższenie kwoty zasiłku co wpłynęło na jej stan zdrowia. Mieszkanka wniosła do WSA o ukaranie Rady Miasta Sulejówka grzywną oraz przesłanie wszystkich uchwał nt. skarżącej. 19

20 Radna M. Kaźmierczak dzisiaj otrzymaliśmy materiały i dziś mamy projekt uchwały, ale ponownie bez projektu odpowiedzi do WSA. Jak rada może głosować nie mając treści pisma do WSA. To skarga na bezczynność przewodniczącego, na radę. Dlaczego nie ma projektu odpowiedzi do WSA. Mecenas R. Zembowicz ta uchwała udzielacie mi państwo pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Treść odpowiedzi zostanie przekazana państwu w momencie, gdy przygotuję projekt odpowiedzi. Radna M. Kaźmierczak dlaczego nie przygotowała pani projektu odpowiedzi? Mecenas R. Zembowicz nie przygotowałam, ponieważ nie wiedziałam czy zostanie mi udzielone pełnomocnictwo czy nie. Radna M. Kaźmierczak pani mecenas, pani dobrze wie, że pełnomocnictwo to jedna sprawa a projekt odpowiedzi to druga sprawa. Rada musi znać treść pisma. Pani ma przekazać nasze stanowisko, nie swoje tylko rady. W związku z tym stawiam wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały, ponieważ jest on ułomny, posiada braki prawne. Niech pani zrozumie, że działa pani w imieniu rady, nie w swoim i nie w imieniu p. burmistrza. Chcę znać treść pisma ponieważ mamy udzielić pani pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta w związku z tym. Radna M. Pańczak z tego co wiem Komisja Rewizyjna rozpatrywała szereg skarg i pism mieszkanki. Byłam obecna na jednym z posiedzeń komisji i z tego co pamiętam członkowie komisji odnosili się lekceważąco że p. Szparaga pisze czy nie pisze. Czy dobrze rozumiem, że skarżąca wnosi skargę bo rada nie podęła uchwały w odpowiedzi na skargę. Mecenas R. Zembowicz skarżąca w skardze przedstawiła jeden wniosek dotyczący pisma z końca stycznia 2007, w którym wnosiła o podwyższenie zasiłku celowego. Sprawą zajmował się MOPS. Muszę zapoznać się z materiałami z 2007 r., są to obszerne materiały. Radna M. Pańczak nie wiem czy rada zajmowała się tą skargą, czy Komisja Rewizyjna ją rozpatrywała? Radny K. Gruziński materiały były rozdawane przed sesją i ja nie mam tych materiałów. Radna K. Dwórznik to ja przekazuje panu swoje materiały. Ocena radnej M. Pańczak jest oceną subiektywną. Komisja bezpośredniego kontaktu z mieszkanką nie miała, pomimo iż mieszkanka była zapraszana na posiedzenia komisji, zawiadomienia były skutecznie doręczane. Komisja jest w kontakcie z MOPS-em. Krzywdzące jest informowanie, że komisja lekceważąco traktuje, komisja podejmuje stanowiska w tej sprawie i są one na bieżąco przekazywane Przewodniczącemu Rady. Radna M. Pańczak skoro tak to proszę wyjaśnić czy konkretnie ten wniosek był rozpatrywany przez Komisje Rewizyjną i czy rada podjęła w tej sprawie uchwałę? Sytuacja, o której mówiłam miała miejsce, skarżąca rzeczywiście często pisała i członkowie komisji skomentowali to tak jak powiedziałam. Radna M. Kaźmierczak pamiętam, że skarżąca często pisała do rady i pisma były kierowane do Komisji Bezpieczeństwa. Co najmniej raz rozpatrywaliśmy w drodze uchwały skargę tej pani. Podtrzymuje swój wniosek, do projektu tej uchwały powinna być załączona odpowiedź z informacjami, że rada rozpatrywała, została podjęta uchwała. Pani mecenas pani prowadzi obsługę rady i nigdy wcześniej nie było pani potrzebne pełnomocnictwo. To pani powinna przygotować 20

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 7471 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. XLVIII SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 07.02.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 stycznia 2014 r. RZP-R.0002.1.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r.

Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r. Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r. Obrady XX sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010) otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 15/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 12 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty przez Zjazd PSRP 6 marca 2010 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Sesje i posiedzenia Zjazd Parlamentu Studentów RP, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 2. Zebranie Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku UCHWAŁA NR 10.2016 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6 pkt. 1 Ramowego Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) 1 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. Szczegółowe kompetencje

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa 23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa I. Przepisy ogólne. 1. 1. Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo