Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 10 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Radni: H. Wysocka, J. Kaźmierczak i K. Gruziński przybyli z opóźnieniem. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że porządek rady jest bardzo napięty. Zaproponował rozszerzenie go o 4 punkty. Pierwsze dwa dotyczą rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. Będą to dwie uchwały: uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek oraz uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Zaproponował wprowadzić je jako punkt 8 i 9 po uchwale w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Jeszcze dwie uchwały: uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (skarga mieszkanki) oraz uchwała w sprawie stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Pańczak to jest jakieś nieporozumienie. Rezygnacja radnego J. Sałygi wpłynęła 23 czerwca 2010 r. także staje się to bezprzedmiotowe. Rezygnacja powinna być przyjęta zgodnie ze statutem. Dlaczego mamy łamać statut? Przewodniczący Rady A. Lesiński - chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby komisja nie została bez przewodniczącego. Radny J. Herse oczywiste jest, że wiceprzewodniczący znowu ukrył rezygnację radnej M. Pańczak. Wpłynęło to i nie zostało to odczytane radnym podczas ostatniej sesji. Nie rozumiem dlaczego mamy przyjmować ot tak, bo pan Janek sobie zdecydował. Trzymajmy się 20. Radna M. Pańczak a propos uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Projekt uchwały pan przygotował bez uzasadnienia. Wiadomo było, że pełnomocnictwo będzie potrzebne. Projekt uchwały w sprawie pełnomocnictwa należało w odpowiednim terminie przesłać radnym. Radny J. Herse złożył wniosek o wycofanie następujących punktów obrad w dniu dzisiejszym: 14. Uchwała w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku za 2009 r. druk

2 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2009 r. druk Uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego druk Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LVI/318/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji gminnych druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LV/307/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu druk Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o. druk Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych druk Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. druk 266. W 20 pkt 1 i 2 statutu zapisano, że aby taką uchwałę rozpatrywać musi to być najpierw rozpatrywane przez komisje stałe. Komisja Finansów jako komisja wiodąca nie rozpatrywała tych wniosków w związku z czym wnoszę o zdjęcie. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 8 uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Pańczak czy mogłabym prosić, chociaż pana, aby Rada Miasta Sulejówek przestrzegała przepisów prawa. Podkreślam, rezygnacja radnego J. Sałygi wpłynęła 23 czerwca br. Jest określony termin przedkładania projektu uchwały radzie. Czy ja mogę prosić o przestrzeganie prawa i pana, aby pan czuwał nad przestrzeganiem prawa. Przewodniczący Rady A. Lesiński - pani Małgosiu, chcę aby nie było następnej takiej sytuacji jak w przypadku Komisji Finansów, która nie mogła się zebrać i pracować nad projektami uchwał, które są w porządku sesji. Radna M. Pańczak jest pan w błędzie, moja rezygnacja została złożona w takim czasie, że można to było spokojnie przygotować. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ale pani rezygnacja jest w porządku obrad. Radna M. Pańczak tak samo można robić w innym przypadku. Nie wiem czego się pan obawia. Takie są terminy. Chyba to nie o to chodzi, państwo się umówiliście co do przewodniczących i dlatego chcecie to na siłę wprowadzać. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o przejście do głosowania. Radna M. Pańczak czy pan nie rozumie co mówię, że rezygnacja radnego wpłynęła za późno i nie powinno się dzisiaj tego projektu uchwały przedkładać. 2

3 Radny D. Sawicki zwrócił się o przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad, bo robi się dzień świstaka, przewodnicząca Komisji Oświaty po raz kolejny mówi to samo i możemy tego słuchać w nieskończoność. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 8 uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek w pkt. 8 porządku obrad. Obecnych 14 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 9. Radna H. Wysocka przepraszam, Panie Przewodniczący, proszę o kulturalne zachowanie radnych na sali obrad. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ja nic nie słyszałem, co padło. Radna H. Wysocka bardzo mi przykro, że mnie wydymają i to od pana Małkiewicza takie słowa padają to brak kultury. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych, aby powstrzymali się od takich komentarzy, tym bardziej, że dzisiaj będziemy prawdopodobnie debatować nad skargą pana burmistrza. Byli państwo zdziwieni skargą, że obrady są prowadzone w sposób arogancki i że padają niecenzuralne słowa. Bardzo proszę się powstrzymać. Następnie zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt. 9 - uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad o pkt Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Rada Miasta w głosowaniu: 8 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Obecnych 13 radnych. Radna M. Pańczak grupa 10 radnych wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały. Gdzie jest uzasadnienie do projektu uchwały, nad czym mamy głosować. Chodzi o skargę do WSA w związku z rozstrzygnięciem wojewody. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ale to jest inna skarga, to skarga mieszkanki na działalność Przewodniczącego Rady. 3

4 Mecenas R. Zembowicz jest to dodatkowa uchwała ponieważ do 29 czerwca mamy czas na złożenie odpowiedzi do WSA na skargę jaka złożyła mieszkanka za okres działalności r. Radna M. Pańczak kiedy to do nas przyszło. Ja się nie zdążyłam z tym zapoznać. Nad czym mam głosować. Ma pani napisać odpowiedź, ale ja musze wiedzieć co pani napisze. Mecenas R. Zembowicz bez państwa uchwały nie mogę się pod tym podpisać. Radna M. Pańczak pismo wpłynęło 6 czerwca 2010 r. Przewodniczący Rady A. Lesiński - zwrócił się do radnych o przystąpienie do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad o pkt uchwała w sprawie stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. Radna M. Kaźmierczak chwileczkę, jak pan może wprowadzać odpowiedź na skargę, przecież odbyło się spotkanie i mięliśmy się zapoznać z projektem stanowiska przed wprowadzeniem do porządku obrad, a pan rzuca nam dzisiaj na stół jakiś gotowiec i my mamy glosować. Przecież ja nie znam treści. Jak pan w ogóle śmie proponować wprowadzenie. Mamy do 30 czerwca czas. Przewodniczący Rady A. Lesiński - do większości radnych wysłałem ten projekt stanowiska radnym mailem. Nie znałem tylko adresów mailowych do p. Wysockiej i p. Małkiewicza. Radna M. Kaźmierczak przepraszam w poniedziałek się widzieliśmy i nie było to dopracowane. Przewodniczący Rady A. Lesiński - we wtorek przesłałem projekt radnym. Radna M. Kaźmierczak momencik, jest 7 dni i koniec, jak mam glosować nad czymś czego nie widziałam. Czy my mamy skarżyć każdą uchwałę i stanowisko rady. Naraża pan wizerunek miasta na kompromitację. Radny P. Oniszk na tym spotkaniu rozmawialiśmy nt. stanowiska rady i jak państwo pamiętacie scedowaliśmy na radnego Lesińskiego obowiązek przelania słów które padły na spotkaniu na papier. Radna M. Kaźmierczak ale mamy się z nim zapoznać. Więc proszę nie mówić tak: uzgodniliśmy na spotkaniu co będzie zawierało, ale nie znaliśmy treści tego stanowiska i to kolosalna różnica, ale pan tego nie zauważa oczywiście. Radna M. Pańczak panie Przewodniczący ja proponuję. Radny wyłącza mi mikrofon. Ja wiem, że mogę się sama zrzec. Ale widzę że na siłę działacie bezprawnie i łamiecie statut i nie ma bo 10 przegłosuje i takie jest wasze działanie zgodne z prawem i w imię boga. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proponuję wprowadzenie tego stanowiska jako ostatni punkt części uchwałodawczej. Radna M. Kaźmierczak nie zgadzam się. Panie Darku ja wiem co pan myśli na te tematy. Radna M. Kaźmierczak mówię jasno i po polsku. Nie zapoznaliśmy się z treścią tego stanowiska i nie ma pan prawa i żądam, aby to zostało zaprotokołowane co do słowa. Panie wiceprzewodniczący było spotkanie, uzgodniliśmy co zawrzemy, na co się powołamy, ale treści nie uzgodniliśmy, dlatego wprowadzenie dzisiaj tego stanowiska w porządek obrad jest bezprawne. Oświadczam, że treść tego 4

5 stanowiska otrzymałam w tej chwili na sesji. Proszę co do słowa zaprotokółować moje słowa. Będę składała wniosek do wojewody o uchylenie tego stanowiska. Jest to działanie bezprawne. Musicie się liczyć z konsekwencjami prawnymi i ośmieszaniem miasta w organach nadzoru. Jeszcze raz proszę o rozwagę i naprawdę możemy się jeszcze raz spotkać, mogę podpisać wniosek o zwołanie sesji i naprawdę nie możemy robić tego dzisiaj. Przewodniczący Rady A. Lesiński - tylko jest kwestia taka, że musimy do 30 czerwca br. to stanowisko przyjąć. Radna M. Kaźmierczak więc dlaczego nie otrzymałam tego stanowiska wczoraj, ja byłam w urzędzie i tego stanowiska nie otrzymałam. Radny T. Małkiewicz widzę to pierwszy raz na oczy. Mój adres mailowy jest znany w urzędzie. Zawsze można to było rozwieść. Widzę to dopiero teraz i nie jestem w stanie się zapoznać spokojnie. Przewodniczący Rady A. Lesiński - proszę o 5 minut przerwy i spotkanie się w Biurze Rady. Radna M. Pańczak jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie chce pan, do czego jest pan zobowiązany jako przewodniczący, przestrzegać statutu i przepisów prawa. Proszę mi odpowiedzieć dlaczego pan tego nie robi? i tak przegłosujecie. Wiemy, że macie większość, jest was 10. Przewodniczący Rady A. Lesiński - ogłosił 5 minut przerwy i zwrócił się o spotkanie się w Biurze Rady. Po przerwie. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie dodanie do części uchwałodawczej, jako ostatniego punktu projektu uchwały ws. przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie: skargi Waldemara Chachulskiego Burmistrza Miasta Sulejówek do Wojewody Mazowieckiego na działania Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 1 radny przeciw, 0 radnych wstrzymało się wprowadziła w ostatnim pkt. części uchwałodawczej przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie: skargi Waldemara Chachulskiego Burmistrza Miasta Sulejówek do Wojewody Mazowieckiego na działania Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 11 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego J. Herse o zdjęcie z porządku obrad 10 punktów, poczynając od pkt. 14 do 23 pkt. włącznie z przedstawionego porządku obrad. Rada Miasta w głosowaniu: 2 radnych za, 9 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się odrzuciła wniosek formalny radnego J. Herse o zdjęcie z porządku obrad 10 punktów, poczynając od pkt. 14 do 23 pkt. włącznie z przedstawionego porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Jeden radny nie głosował. Radny J. Herse złożył na ręce Przewodniczącego Rady A. Lesińskiego wniosek do Wojewody o unieważnienie porządku obrad oraz wniosek o zbadanie zgodności z prawem postanowień dzisiejszych na Radzie Miasta. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński dodał, że oczywiście informacja ta zostanie umieszczona w protokole z sesji. 5

6 Radna K. Dwórznik nadmieniła, że radny J. Herse jako Przewodniczący Komisji Finansów miał czas na zwołanie tej komisji, formalnie nie został radny odwołany z funkcji Przewodniczącego, organizacja komisji należy do przewodniczącego, radni materiały dostali w terminie. Dlatego radna wstrzymała się od głosu jeśli chodzi o tę uchwałę, min. z tego powodu. Radny J. Herse to nie polemika, przy pani biegłości prawnej jednakowoż i orzecznictwie bym głębiej sięgnął przed wypowiedzią i poszukał takiego przepisu, który mówi, że, rezygnacja następuje z dniem jej zgłoszenia na piśmie. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał porządek obrad po zmianach: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk Uchwała w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. 9. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. 10. Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek druk Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego RM druk Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 17. Uchwała w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku za 2009 r. druk Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2009 r. druk

7 20. Uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego druk Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LVI/318/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji gminnych druk Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LV/307/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu druk Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego EKO-INWESTYCJA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością druk Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych druk Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. druk Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli dotyczącej skargi mieszkanki druk Uchwała w sprawie: uznania skargi mieszkanki za nieuzasadnioną druk Uchwała w sprawie: stanowiska odnośnie zarzutów Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczących działalności Rady Miasta Sulejówek. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 30. Przyjęcie Protokołu z LIX i LX sesji Rady Miasta. 31. Informacja ws. wezwania do uchylenia uchwały LX/338/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 32. Informacja nt. przetargów i umów zawartych na wykonanie inwestycji w mieście 33. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych 34. Informacja o przygotowaniu do akcji letniej wypoczynek dzieci i młodzieży 35. Interpelacje i zapytania Radnych. 36. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie odczytany po zmianach porządek obrad. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad po zmianach. Obecnych 14 radnych. Ad. 2 Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński powiedział, że został poinformowany przez radnych powiatowych, iż z przyczyn od nich niezależnych nie mogą uczestniczyć w dzisiejszych obradach sesji, ponieważ Rada Powiatu Mińskiego dzisiaj podpisuje list intencyjny z Politechniką Warszawską dot. współpracy i będą obecni na tej uroczystości. Natomiast radni prosili, aby przekazać informację nt. budowy ulicy Przejazd, to temat, który wszystkich radnych interesuje, inwestor ma wejść na plac budowy w najbliższy poniedziałek, ponieważ kończy budowę w Wołominie. Ad. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. Pan Wojciech Kacprzyk zapytał odnośnie realizacji zadania Centrum Pobytowe EURO2012, boisko sportowe. Następnie poinformował że zapytanie odczyta i złoży na piśmie. Mieszkaniec również oczekuje odpowiedzi na piśmie. Pytanie zaadresowane jest do Burmistrza Miasta Sulejówka, w 7

8 związku z tym, że Burmistrz jest wykonawcą budżetu i go realizuje. Mieszkaniec odczytał pismo, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pan Zbigniew Oktaba zapytał dlaczego na sesji nie obecny jest Burmistrz W. Chachulski? Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, że Burmistrz jest na zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Pan Zbigniew Oktaba zadał pytania odnośnie wydania specjalnego Wieści z ratusza - czemu miało służyć wydanie tej publikacji, to jest promocja Burmistrza, jaki był koszt wydania wieści? Dlaczego w tej publikacji są promowane dwie panie radne, które pozbawiły pracy p. Myślińską, czy Burmistrz się z nimi utożsamia? Czy wzorem lat wcześniejszych Burmistrz będzie rozdawał te wieści na spotkaniach przedwyborczych, za pieniądze podatników? Mieszkaniec poruszył temat opłat adiacenckich w jakiej ilości są zapłacone do r. na Żurawce, Ratajewie, Szkopówce. Pan Z. Oktaba przypomniał, że w dniu r. na sesji zadał pytanie Burmistrzowi w kontekście wystąpienia Burmistrza na konferencji, gdzie Burmistrz oświadczył, że mieszkał kilka lat w Skandynawii i kilka lat przyglądał się samorządom. Mieszkaniec ma pytanie do Burmistrza co Burmistrz tam robił? Z czyjego polecenia tam był? Przecież podobno w FSO Burmistrz przepracował 20 lat. Pan Z. Oktaba zapytał o to kiedy będzie gotowy plan zagospodarowania przestrzennego na Żurawkę i Ratajewo? Jednocześnie poinformował, że w dniu dzisiejszym złożył skargę do Rady Miasta na bezczynność Burmistrza. Pan Leszek Baranowski w imieniu mieszkańców ulicy 11 Listopada podziękował za interwencję popowodziową i wykonane prace przy ul. I Armii WP. Należałoby pamiętać jednak o zabezpieczenie wpływu wód od strony skrzyżowania ze światłami. Spływ jest od ul. Sobieskiego, trzeba zrobić niewielkie podwyższenie, prąd jest w kierunku torów, ale zrobić tak, aby to nie utrudniało jazdy kierowcom, tj. kwestia 2-3 m asfaltu. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą, aby nie odkładać tego zbyt długo. Ponownie pan L. Baranowski serdecznie podziękował Burmistrzowi i wszystkim, którzy byli zaangażowani w pomoc przy usuwaniu skutków powodzi. Ad. 4 Uchwała w sprawie: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Radny T. Małkiewicz rozumie, że jest to projekt Przewodniczącego Rady, ale z czego to wynika, że Przewodniczący Rady kieruje ten projekt pod obrady bez uzasadnienia. Przewodniczący Rady A. Lesiński odpowiedział, że w piśmie była informacja nt. drogi odwoławczej, Rada ma prawo wnieść odwołanie w ciągu 30 dni. Projekt został wprowadzony do porządku obrad, aby termin nie uciekł. To kontynuacja uchwały, która była już podjęta. Radny T. Małkiewicz powtórzył, że ta uchwała nie ma uzasadnienia. Radna M. Kaźmierczak każda uchwała powinna mieć uzasadnienie. Radny J. Herse przypomniał, że 18 pkt. 2 statutu mówi: Projekt uchwały składa się na piśmie do Przewodniczącego wraz z pisemnym uzasadnieniem. 8

9 Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie: Mecenas R. Zembowicz potwierdziła, że faktycznie zgodnie z przytoczonym zapisem statutowym projekty uchwał powinny mieć pisemne uzasadnienie, w szczególności projekty składane przez burmistrza. Radna M. Kaźmierczak zapytała kto przygotowywał uzasadnienie do tej uchwały? Radna poprosiła o podpis i pieczątkę pod uzasadnieniem. Mecenas R. Zembowicz odpowiedziała, że ona. Radny J. Herse powiedział, że jest zaskoczony. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że złożony przez niego projekt uchwały nie ma uzasadnienia, z czego można wnioskować, że Przewodniczący jednak nie ma zdania na ten temat. Przewodniczący Rady A. Lesiński dodał, że wszelką pomoc merytoryczną przy przygotowaniu projektów uchwał zapewnia Urząd Miasta i z takiej pomocy pani mecenas skorzystał. Radna M. Pańczak zapytała czy to co jest zapisane w uzasadnieniu będzie zawarte w skardze? Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, że z pewnością tak, ale nie tylko. Skarga będzie bardziej rozbudowana. Czas na złożenie skargi jest do r. tj. 20 dni od daty wpływu do Urzędu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Radna M. Pańczak powiedziała, że mecenas powinna wcześniej przygotować skargę. To Rada Miasta decyduje czy kierować taką skargę do WSA. Mecenas R. Zembowicz zgodziła się z radną, powiedziała, że jak tylko skarga będzie gotowa przedstawi ją radnym, do r. jest czas na przygotowanie i złożenie skargi. Dzisiejsza uchwała jest konieczna, ponieważ daje mi pełnomocnictwo do reprezentowania Rady Miasta. Radny D. Dąbrowski przygotowany projekt uchwały ma dać możliwość wypowiedzenia się radzie czy to odwołanie akceptuje czy nie. Radny K. Gruziński poprosił o wpisanie daty przy podpisie p. mecenas na uzasadnieniu do uchwały. Radny zwrócił się z prośbą o odnotowanie w protokole faktu, że uchwała została przedstawiona radnym bez uzasadnienia. Zapisów statutowych powinny przestrzegać przede wszystkim organy, co nie zwalnia z tego obowiązku innych. Radny poprosił, aby nie interpretować w złym kierunku. Zwrócił uwagę, że ta uchwała skarżąca orzeczenie wojewody będzie przez wojewodę oceniana. Następnie odczytał uzasadnienie zwracając uwagę, że właściwie zawiera się ono w jednym zdaniu. Radny powiedział, że tak przygotowane uzasadnienie sformułowane w jednym zdaniu jest pewnego rodzaju kuriozum i wystawia na śmieszność radę Miasta. Poprosił o przedstawienie linii oskarżenia i dopiero wtedy o głosowanie nad projektem uchwały. Zaznaczył, że radni mogą zwrócić uwagę wojewody na tryb podejmowania uchwały, dlatego zwrócił się o dochowanie staranności i nie ośmieszanie rady. Radna M. Kaźmierczak zwróciła się do p. mecenas z pytaniem czy mecenas nie wie, że kodeksy przewidują możliwość wniesienia odwołania od postanowienia, to strona decyduje czy zaskarża. Radna powiedziała, że ostatnie zdanie uzasadnienia świadczy o wiedzy prawniczej pani mecenas. 9

10 Radny T. Małkiewicz to rada ma zdecydować czy ma zaskarżać tą decyzję wojewody do WSA, jeśli tak to powinno się podać dlaczego i powołać się na konkretne przepisy prawa. Mecenas R. Zembowicz przyjęła do wiadomości argumenty radnych K. Gruzińskiego i T. Małkiewicza, mecenas rozumie, że radni chcą zapoznać się z tekstem skargi, dlatego w momencie gdy projekt skargi będzie gotowy przedstawi go radzie. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Rada Miasta w głosowaniu: 6 radnych za, 7 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się odrzuciła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Obecnych 15 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego druk 319. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 5 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/350/2010 w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Obecnych 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 5 Uchwała w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 305. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że w związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Miasta złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 305. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/351/2010 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny A. Lesiński nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad. 6 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk 306. Radny D. Dąbrowski poprosił radną M. Pańczak o kilka słów uzasadnienia złożenia swojej rezygnacji. Radna M. Pańczak odpowiedziała, że nie będzie uzasadniać swojej decyzji, nie ma takiego obowiązku. Radny D. Sawicki żałuje, że radna złożyła taką rezygnację, ponieważ zdaniem radnego bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. 10

11 Radna M. Kaźmierczak powiedziała, że często brała udział w posiedzenia komisji oświaty i również podziękowała koleżance radnej, która posiada bardzo dużą wiedzę. Radny K. Gruziński podziękował za 3,5 letnią pracę radnej M. Pańczak jako Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radny D. Dąbrowski złożył podziękowania, miło wspomina pracę w komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek - druk 306. Rada Miasta w głosowaniu: 8 radnych za, 6 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/352/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radna M. Pańczak nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radny J. Herse uważa to za nieporozumienie, rada nie dysponuje pełnym składem, wg. radnego najpierw trzeba odwołać wszystkich ze stanowisk, jest pula radnych, możemy wtedy zgłaszać kandydatów do komisji, w statucie jest taki punkt, że dany radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. Przewodniczący Rady A. Lesiński w imieniu wszystkich radnych podziękował radnej M. Pańczak za prowadzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, że rezygnacja jest z dniem złożenia, odwołanie jest tylko formalną uchwałą. Ad. 7 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny D. Sawicki zgłosił kandydaturę radnego D. Dąbrowskiego. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy radny D. Dąbrowski wyraża zgodę na kandydowanie. Rady D. Dąbrowski wyraził zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał 1 projektu uchwały w brzmieniu: Wybiera się Daniela Dąbrowskiego do sprawowania funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek druk 307. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/353/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny D. Dąbrowski nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. 8 11

12 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Rady D. Dąbrowski poprosił radnego J. Sałygę o uzasadnienie złożenia rezygnacji. Radny J. Sałyga odmówił odpowiedzi. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr LXII/354/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radny J. Sałyga nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński podziękował radnemu J. Sałydze za 3,5 letnią pracę Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. Ad. 9 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny J. Sałyga zgłosił kandydaturę radnej H. Wysockiej. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy radna H. Wysocka wyraża zgodę na kandydowanie. Radna H. Wysocka zostałam wybrana na radną żeby pracować społecznie i dużo pracy wkładać w nasze miasto, nie będę sprzeciwiać się, nie będę wprowadzać bałaganu, dezorganizacji w radzie, jest 5 miesięcy do zakończenia kadencji. Radna powiedziała, że była już Przewodniczącą Komisji Inwestycji, została odwołana, sesję na wniosek przygotował były przewodniczący, tak procedował, że sam przygotował sesję na wniosek, sam podpisał i prosił o podpisanie 6 radnych. Radna cieszy się, że została zgłoszona na kandydowanie, radna nie może znieść tego co robi się obecnie w radzie, jest najstarszą radną, chciałaby, aby ta kadencja była godnie zakończona, dlatego godzi się, podejmie to wyzwanie. Radni dzwonili i pytali czy się zgodzę. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny K. Gruziński radna H. Wysocka przedstawia mi oskarżenie, faktycznie była sesja na wniosek, były podpisy radnych. Radny zwrócił uwagę, że w sprawie swojego odwołania, wygaszenia mandatu (bo taka jest procedura żeby zwołać sesję) też musiał zebrać podpisy i jeździł radny osobiście. Uważa, że radna H. Wysocka jest niesprawiedliwa jeżeli posądza radnego o to że był w jakiś sposób w stosunku do radnej złośliwy, czy tendencyjnie kierował radą, aby radną odwołali. Przecież kilka dni wcześniej radni spotkali się i radny prosił, aby radna H. Wysocka nie składała rezygnacji, ale bezskutecznie, proszę nie mieć pretensji, że radny zachował się w jakiś sposób nieetyczny, poza tym jeśli były jakieś nieprawidłowości to dlatego, że był młodym, niedoświadczonym radnym i miał prawo do tego żeby popełnić jakieś "faux pass" w sprawie radnej. Powiedział, że faktycznie radna jest najstarszą radną, ale też najbardziej pracowitą, zawsze radną podziwiał i szanował za zaangażowanie, oddanie. Kiedy radny przewodniczył radzie, radna H. Wysocka była zawsze do dyspozycji rady, przy sztandarze. 12

13 Radna H. Wysocka dodała, że ona nikogo nie oskarża, zgłoszenie rezygnacji było wcześniej, a były przewodniczący przygotował sesję po zgłoszeniu, nigdy radna nikogo nie oskarżała i nie zamierza tego robić. Radny J. Herse zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały z 1 w brzmieniu: Wybiera się Halinę Wysocką do sprawowania funkcji Przewodniczącej Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 1 radny przeciw, 4 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/355/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek. Obecnych 15 radnych. Radna H. Wysocka nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Radny J. Herse wyjaśnił, że jego głos przeciw nie był skierowany personalnie przeciwko osobie, tylko radny nadal uważa, że wprowadzenie do porządku obrad odwołania radnego Jana Sałygi jest bezprawne i w związku z tym radny nie może głosować nad czymś co uznaje za działanie bezprawne. Ad. 10 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały. Radny A. Lipka podziękował radnemu J. Herse za współpracę. Radny Ł. Bogucki zapytał czy radny J. Herse uzasadni swoją rezygnację? Radny J. Herse odpowiedział, że uzasadniał swoją rezygnację na poprzedniej sesji Rady Miasta w momencie złożenia. Na ten moment potwierdza swoje stwierdzenia wypowiedziane na poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 3 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/356/2010 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 308. Obecnych 15 radnych. Radny J. Herse nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński podziękował za pracę w Komisji Finansów. Ad. 11 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk

14 Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił o propozycje kandydatów. Radny A. Lipka zaproponował kandydaturę radnego Jana Sałygi. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła sprzeciw, dlaczego w treści uchwały jest Przewodniczącego, czy projektodawca nie zauważył, że również kobiety są w tej radzie. To jest jawna dyskryminacja. Przewodniczący Rady A. Lesiński przyjmuję uwagę. Czy są inne propozycje? Radny T. Małkiewicz obawia się, że zaproponowany radny J. Sałyga jako projektant słabo zna się na finansach, co wykazał na niejednej komisji czy sesji, zadając tak dziwne pytania, że ręce opadały. Radny rozumie, że ktoś się zna na finansach, ktoś na projektowaniu, ktoś na prawie. W tej chwili finanse Miasta są w dość trudnej sytuacji i to nie ulega wątpliwości, co widać w zaproponowanej dziś uchwale w sprawie zmian w budżecie. Radny K. Gruziński przyłączył się do głosu radnego T. Małkiewicza, za co z góry przeprosił radnego J. Sałygę, jest to jego głos personalny - ale tak to jest, że jeżeli się ktoś stara o funkcje publiczne to musi być narażony na tego typu opinie. Radny złożył 2 zastrzeżenia. Radny J. Herse były Przewodniczący K. Finansów na poprzedniej sesji w stosunku do radnego P. Oniszka zgłosił wniosek o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego oraz zastrzeżenia natury prawnej i moralnej bardzo podobne do oskarżeń w stosunku do mojej osoby. Ta kandydatura powinna być poprzedzona rozstrzygnięciem chociażby poprzez złożenie oświadczenia co do faktu i podejrzeń prowadzania przez panów działalności gospodarczej o czym pisała prasa LOKALNA. Drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że radny przez 3,5 roku pracy w radzie wykazywał się niezwykłą lojalnością wobec organu wykonawczego i komitetu z którego startował. Dzisiaj, kiedy finanse miasta są w opłakanym stanie - to będzie przedmiotem interpelacji w ostatnich punktach porządku obrad - taka kandydatura, która będzie wekslowała pomysły organu wykonawczego bezkrytycznie jest dla miasta nazbyt niebezpieczna. Radna M. Kaźmierczak zrezygnowała z zabrania głosu. Radny D. Sawicki łatwo jest krytykować i oceniać. Z chęcią chciałby usłyszeć jakieś kontr kandydatury, żeby to było twórcze i merytoryczne. Radny K. Gruziński państwo macie to poukładane, więc kontr kandydatury nie maja znaczenia. Zgłaszamy swoje zastrzeżenia, państwo możecie to wziąć pod uwagę lub nie, ale moim obowiązkiem i prawem jest to powiedzieć. Wiceprzewodniczący P. Oniszk moim zdaniem ta polemika jest trochę zbyteczna, ale jeżeli państwo wesprzecie radę swoimi twórczymi pomysłami to cała komisja będzie bardzo dobrze funkcjonować. Trochę się dziwię takim zapytaniom, które są skierowane w formie oskarżenia. Radna M. Kaźmierczak państwo traktujecie to jako atak. Każdy z nas zajmuje się czymś zawodowo. Czy jest pan świadomy jaka odpowiedzialność na panu ciąży? Nie neguje pana wykształcenia. Źle pan interpretuje nasze obawy. Mamy dziś ważna uchwałę finansową, są prowadzone kontrole z których radzie nie przedstawiono jeszcze opinii pokontrolnych, chodzi mi np. o przychodnię zdrowia. W tym kontekście kandydatura p. J. Sałygi nie jest do końca przemyślana. Przewodniczący Rady A. Lesiński podczas ostatniej sesji radny J. Herse wypowiedział znamienne zdanie: W takiej sytuacji niech PiS weźmie odpowiedzialność za działalność rady miasta, w tej sytuacji dziwię się, że państwo składacie zastrzeżenia do zgłaszanych kandydatur. 14

15 Radna M. Kaźmierczak mamy prawo wyrażać wątpliwości. Przewodniczący Rady A. Lesiński pani Małgosiu ja nie odebrałem pani głosu tylko ustosunkowałem się do pani wypowiedzi. Wiceprzewodniczący P. Oniszk chciałbym powiedzieć, że najłatwiej jest zrzec się, być w twardej opozycji i krytykować wszystko. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał radnego J. Sałygę czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny J. Sałyga wyraził zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały z 1 w brzmieniu: Wybiera się Pana Jana Sałygę do sprawowania funkcji Przewodniczącego Komisji Finansów i poprosił o przystąpienie do głosowania nad uchwałą. Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych za, 5 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr LXII/357/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek druk 309. Obecnych 15 radnych. Radny J. Sałyga nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Radny J. Sałyga powiedział, że liczy na radnego T. Małkiewicza ponieważ komisja jest 5 osobowa, a jego obowiązkiem jako przewodniczącego jest organizowanie jej pracy. Przewodniczący Rady A. Lesiński poprosił o przejście do kolejnego punktu obrad. Ad. 12 Uchwała w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310. Radny K. Gruziński proszę o uspokojenie przedstawicieli urzędu miasta, którzy komentują. W skardze do p. wojewody burmistrz wskazał, że radni nie zachowują się etycznie. Niestety takie przypadki występują również z drugiej strony. Proszę, aby wszyscy zachowywali się zgodnie z zasadami i normami. Przewodniczący Rady A. Lesiński w tej sytuacji proszę o zachowanie zgodne z zasadami. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski - w tej sytuacji proszę o wskazanie pracownika, bo ja nie zauważyłem, aby któryś z pracowników zachował się nie etycznie. Przewodniczący Rady A. Lesiński na przyszłość proszę o zachowanie spokoju obie strony radnych i pracowników urzędu miasta. Radny J. Herse proszę państwa materiały są załączone, no niestety widzę tutaj jakieś pomazania. Panie Przewodniczący pan odpowiada za materiały i tak na przyszłość proszę o staranność przy przygotowaniu projektów uchwał. Jednym z podstawowych obowiązków jest przygotowanie uchwał. Widzę tu jakieś pomazania w tekście uchwały, czy nie można było przepisać tego projektu? Mecenas R. Zembowicz projekt uchwały został przepisany i jest w materiałach. 15

16 Radny J. Herse widzę tutaj wykreślenie 2 i ja będę się upierał, aby pozostawić jego treść bo w przypadku odwołania Przewodniczącego Rady K. Gruzińskiego był 2 z podobną treścią o utracie mocy przez uchwałę. Dziwi mnie zmiana treści uchwały w zależności od osoby. Mecenas R. Zembowicz naniosłam poprawki ponieważ pana projekt mówi o odwołaniu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, natomiast uchwała na która się pan powołuje to uchwała o dokonaniu wyboru nowego przewodniczącego rady bez uprzedniego odwołania p. Krzysztofa, stąd pojawił się 2 z zapisem traci moc uchwała nr. Jeżeli odwołujemy to nie ma potrzeby wprowadzania takiego paragrafu, nie musi tracić mocy uchwała powołująca. Pozwoliłam sobie skreślić ten paragraf i dlatego uchwała została przepisana. Radna M. Pańczak panie Przewodniczący chciałam zapytać jak należy odebrać, że projekty uchwał które zostały przygotowane przez innych radnych nawet jeżeli posiadały wadliwe zapisy były poprawione przez pracowników. Tutaj kolega radny przygotował, zostało to tak przekreślone i przekazane radnym. Przewodniczący Rady A. Lesiński został na nowo przepisany projekt uchwały. Radna M. Pańczak ale otrzymaliśmy pomazany. Przewodniczący Rady A. Lesiński nie pani Małgosiu, jest wcześniej załączony czysty, przepisany projekt. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Radny J. Herse uzasadnienie zostało załączone, jest na stronach BIP-u, nie uważam za słuszne, aby jeszcze pogłębiać ten temat. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt i poprosił o przystąpienie do głosowania nad uchwałą. Rada Miasta w głosowaniu: 5 radnych za, 9 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się Rada Miasta Sulejówek odrzuciła projekt uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310. Obecnych 14 radnych. Radna K. Dwórznik odnosząc się do uzasadnienia chciałabym poinformować, że odnośnie zapisu w uzasadnieniu, że informacje, że kontrole zostały zamknięte i ja jako przewodnicząca nie przedstawiłam wniosków i sprawozdań z tych kontroli. Do niektórych nie dostaliśmy jeszcze materiałów, wszystkie są kontrolami otwartymi, co można sprawdzić. Przewodniczący kieruje pracami komisji, ale to komisja kolegialnie podejmuje decyzje i chciałabym, aby państwo o tym nie zapominali. Chciałabym, aby państwo nie zapominali, że przewodniczący komisji organizuje pracę, a decyzje zapadają kolegialnie. Radna M. Pańczak nie rozumiem, jak to komisja nie otrzymała materiałów. Kontrole były zlecone. Czy może pani wyjaśnić, bo nie bardzo rozumiem jak to komisja nie otrzymała. Kiedy zostanie przedstawiony protokół z kontroli ws. średnich wynagrodzeń oraz wykorzystania środków na delegację i wyjazdów służbowych. Proszę wyjaśnić dlaczego komisja nie otrzymała materiałów? Radna K. Dwórznik materiały dotyczące kontroli zleceń, delegacji i wyjazdów służbowych komisja część materiałów otrzymała ok. 2 tygodnie temu. Drugą kontrole prowadził zespół z p. Adamem Lesińskim, który złożył rezygnację. O ile pamięć mnie nie myli komisja ma czas na zakończenie kontroli do polowy lub do końca lipca. 16

17 Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę, aby takie zapytania zadawać w ostatnim punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne, aby nie przedłużać procedowania. Radna M. Kaźmierczak rozumiem pani wyjaśnienia, ale nie rozumiem, dlaczego nie podjęła pani zdecydowanych działań, aby te materiały otrzymać. Na ostatniej sesji zwracałam uwagę, że komisja w protokołach nie odnotowywała opóźnień w przekazywaniu materiałów. Komisja tego nie przedstawiała. Przewodniczący Rady A. Lesiński proponuję, aby odpowiedzi zostały udzielone w punkcie Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. My nie dyskutujemy nad uchwałami. Radny K. Gruziński to jest wypowiedź ad vocem. Jest możliwość, że ta sesja dzisiaj się nie skończy i mieszkańcy nie poznają odpowiedzi. Zabiera pan możliwość mieszkańcom zapoznania się z podstawowymi problemami. Kontrole zostały zlecone w lutym czy w marcu. Daleki jestem od ataków personalnych na przewodniczącą, ale jeżeli dzisiaj dowiadujemy się o tym, że przewodnicząca komisji uderza głową w mur i nie jest w stanie tego zrobić, to jednak trzeba to dokończyć. Przewodniczący Rady A. Lesiński przedmiotem procedowania jest uchwała ws. odwołania. Proponuje udzielenie odpowiedzi w części informacyjnej części. Ad. 13 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 311. Wobec nie podjęcia przez Radę Miasta Sulejówek uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 310 procedowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek druk 311 stało się bezprzedmiotowe. Ad. 14 Uchwała w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek druk 312. Radny J. Herse ceńmy trochę swój czas. Ja już odczytałem projekty, przystąpmy do pracy. Radna M. Kaźmierczak chciałabym dodać oprócz zawartych w uzasadnieniu spraw, pod czym oczywiście też się podpisuje, że dowiedziałam się od mieszkańca, że radny P. Oniszk zamiast za pośrednictwem biura nieruchomości z użyciem urzędu miasta w momencie gdy był zainteresowany działką za pośrednictwem urzędu składał oferty, co jest dla mnie niemoralne, tym bardziej że są biura nieruchomości. Jeżeli jest pan zainteresowany zakupem działki to proszę pana dwa kroki stąd na ul. Dworcowej jest Biuro Nieruchomości, maja bogatą ofertę i powinien się pan tam zgłosić. Natomiast składanie ofert mieszkańcowi - i pośrednictwo pracownika urzędu - w momencie gdy nie ma planu, jest studium i działka jest jeszcze leśna i pan wykorzystuje moment, aby zapłacić mniej niż będzie ta działka warta w niedługim czasie jest po prostu w mojej ocenie nie moralne. Mówiłam o tym panu na którejś komisji, nie wypieram się tego i uważam, że nie jest pan godny pełnić funkcji, którą pan pełni. Radny P. Oniszk proszę o odnotowanie wypowiedzi radnej w protokole, rozwiążę sprawę na drodze cywilnej z radną, która w takim świetle mnie przedstawia. Przewodniczący Rady A. Lesiński oczekuje na zgłoszenia radnych do Komisji Skrutacyjnej. 17

18 Radna M. Kaźmierczak bardzo proszę, mam świadków i pan dobrze wie, że sytuacja taka miała miejsce. Radny J. Sałyga zgłosił radnego Ł. Boguckiego na członka komisji skrutacyjnej. Radny Ł. Bogucki zgadzam się. Radny D. Sawicki zgłosił radnego D. Dąbrowskiego. Radny D. Dąbrowski nie zgadzam się. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę o dalsze zgłoszenia składu komisji skrutacyjnej co najmniej 3 osoby. Radny A. Lipka zgłosił kandydaturę radnego A. Kielaka. Radny A. Kielak wyrażam zgodę. Radny D. Dąbrowski zgłosił kandydaturę radnego J. Hersego. Radny j. Herse dziękuję za zaufanie, nie przyjmuję. Radny D. Sawicki zgłosił kandydaturę radnej H. Wysockiej Radna H. Wysocka wyrażam zgodę. Przewodniczący Rady A. Lesiński musimy przegłosować wybór Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie: radny Ł. Bogucki, radna H. Wysocka, radny A. Kielak. Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych za, 5 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się powołała komisję Skrutacyjną w składzie: radny Ł. Bogucki, radna H. Wysocka, radny A. Kielak. Obecnych 15 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minutowa przerwę w obradach. Po przerwie: Radny Ł. Bogucki odczytał skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący - radny Ł. Bogucki, Sekretarz - radny A. Kielak, członek - radna H. Wysocka, następnie przed przystąpieniem do glosowania pokazał, że urna jest pusta i poprosił sekretarza komisji o przeliczenie kart. Przygotowano 14 kart do głosowania, ponieważ radny P. Oniszk nie bierze udziału w głosowaniu. Poinformował, że karta przekreślona lub bez zaznaczenia w żadnym z okienek oznacza głos nieważny. Radnym w kolejności alfabetycznej rozdano karty do głosowania. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytywał nazwiska radnych z listy, a wyczytani radni wrzucali karty do glosowania do urny. Ogłoszono przerwę na przeliczenie przez Komisje Skrutacyjna głosów. 18

19 Po przerwie: Radny Ł. Bogucki poinformował, że Komisja Skrutacyjna złożyła w zapieczętowanej kopercie karty do głosowania załączone do protokołu komisji. Następnie odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą ws. odwołania radnego Piotra Oniszka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek - protokół stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński powiedział, że tym samym uchwała o odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek - druk 312 nie została podjęta. Ad. 15 Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego RM druk 313. Wobec nie podjęcia przez Radę Miasta Sulejówek uchwały o odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek procedowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta druk 313 stało się bezprzedmiotowe. Ad. 16 Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt uchwały i poprosił mecenas R. Zembowicz o uzasadnienie. Mecenas R. Zembowicz został przygotowany projekt uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ponieważ do Biura Rady w dniu r. wpłynęło pismo z WSA z dnia 9 czerwca przekazujące skargę mieszkanki na bezczynność Przewodniczącego Rady. Pozwoliłam sobie wziąć z Biura Rady materiały dotyczące przyznania zasiłku, na nieprzyznanie którego mieszkanka się skarży. Znacie państwo korespondencje z mieszkanką, która trwa już kilka lat. W odpowiedzi na skargę nie będę się odnosiła do wszystkich pism składanych przez mieszkankę, odniosę się tylko do pism i do uchwały z 2008 r. Do dnia 29 czerwca br. należy przesłać odpowiedź na skargę do WSA. Radna M. Pańczak chodzi o uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uznania skargi p. Szparagi za bezzasadną. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę bez nazwisk. Radna M. Pańczak Rada Miasta Sulejówek rozpatrzyła skargę mieszkanki, jest to konkretna sprawa. Radna M. Kaźmierczak myli się pan, rozpatruje się konkretną skargę i tu ochrona danych osobowych nie ma miejsca. Mecenas R. Zembowicz macie państwo w swoich materiałach pismo - skargę mieszkanki. Mieszkanka wnosiła o podwyższenie kwoty zasiłku co wpłynęło na jej stan zdrowia. Mieszkanka wniosła do WSA o ukaranie Rady Miasta Sulejówka grzywną oraz przesłanie wszystkich uchwał nt. skarżącej. 19

20 Radna M. Kaźmierczak dzisiaj otrzymaliśmy materiały i dziś mamy projekt uchwały, ale ponownie bez projektu odpowiedzi do WSA. Jak rada może głosować nie mając treści pisma do WSA. To skarga na bezczynność przewodniczącego, na radę. Dlaczego nie ma projektu odpowiedzi do WSA. Mecenas R. Zembowicz ta uchwała udzielacie mi państwo pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Sulejówek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Treść odpowiedzi zostanie przekazana państwu w momencie, gdy przygotuję projekt odpowiedzi. Radna M. Kaźmierczak dlaczego nie przygotowała pani projektu odpowiedzi? Mecenas R. Zembowicz nie przygotowałam, ponieważ nie wiedziałam czy zostanie mi udzielone pełnomocnictwo czy nie. Radna M. Kaźmierczak pani mecenas, pani dobrze wie, że pełnomocnictwo to jedna sprawa a projekt odpowiedzi to druga sprawa. Rada musi znać treść pisma. Pani ma przekazać nasze stanowisko, nie swoje tylko rady. W związku z tym stawiam wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały, ponieważ jest on ułomny, posiada braki prawne. Niech pani zrozumie, że działa pani w imieniu rady, nie w swoim i nie w imieniu p. burmistrza. Chcę znać treść pisma ponieważ mamy udzielić pani pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta w związku z tym. Radna M. Pańczak z tego co wiem Komisja Rewizyjna rozpatrywała szereg skarg i pism mieszkanki. Byłam obecna na jednym z posiedzeń komisji i z tego co pamiętam członkowie komisji odnosili się lekceważąco że p. Szparaga pisze czy nie pisze. Czy dobrze rozumiem, że skarżąca wnosi skargę bo rada nie podęła uchwały w odpowiedzi na skargę. Mecenas R. Zembowicz skarżąca w skardze przedstawiła jeden wniosek dotyczący pisma z końca stycznia 2007, w którym wnosiła o podwyższenie zasiłku celowego. Sprawą zajmował się MOPS. Muszę zapoznać się z materiałami z 2007 r., są to obszerne materiały. Radna M. Pańczak nie wiem czy rada zajmowała się tą skargą, czy Komisja Rewizyjna ją rozpatrywała? Radny K. Gruziński materiały były rozdawane przed sesją i ja nie mam tych materiałów. Radna K. Dwórznik to ja przekazuje panu swoje materiały. Ocena radnej M. Pańczak jest oceną subiektywną. Komisja bezpośredniego kontaktu z mieszkanką nie miała, pomimo iż mieszkanka była zapraszana na posiedzenia komisji, zawiadomienia były skutecznie doręczane. Komisja jest w kontakcie z MOPS-em. Krzywdzące jest informowanie, że komisja lekceważąco traktuje, komisja podejmuje stanowiska w tej sprawie i są one na bieżąco przekazywane Przewodniczącemu Rady. Radna M. Pańczak skoro tak to proszę wyjaśnić czy konkretnie ten wniosek był rozpatrywany przez Komisje Rewizyjną i czy rada podjęła w tej sprawie uchwałę? Sytuacja, o której mówiłam miała miejsce, skarżąca rzeczywiście często pisała i członkowie komisji skomentowali to tak jak powiedziałam. Radna M. Kaźmierczak pamiętam, że skarżąca często pisała do rady i pisma były kierowane do Komisji Bezpieczeństwa. Co najmniej raz rozpatrywaliśmy w drodze uchwały skargę tej pani. Podtrzymuje swój wniosek, do projektu tej uchwały powinna być załączona odpowiedź z informacjami, że rada rozpatrywała, została podjęta uchwała. Pani mecenas pani prowadzi obsługę rady i nigdy wcześniej nie było pani potrzebne pełnomocnictwo. To pani powinna przygotować 20

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo